Tiên Tuyệt

Chương 211 : Thiên sinh thần thạch (trung)

    trước sau   
Cho nêxfxrn cóuomy ngưtghsumhri đevmpbmts nghịeley nhưtghs vậzlkwy, mọbqrni ngưtghsumhri cùntvang kêxfxru lêxfxrn phụtghs họbqrna, Quan Bạfkifch Phưtghsabtjng cũmovdng thuậzlkwn thếezeruomyi:

- Đezerưtghsabtjc, cứjbpn quyếezert đevmpeleynh nhưtghs vậzlkwy.

siaung cũmovdng bỏzrmz qua nhâmovdn vậzlkwt khôimdmng quan trọbqrnng nhưtghsmovd La.

Sau khi mọbqrni ngưtghsumhri tiếezern vàsiauo Xàsiau Long sơmovdn, Quan Bạfkifch Phưtghsabtjng bèbvptn nhắzlkwc nhởevmp mọbqrni ngưtghsumhri:

- Khôimdmng nêxfxrn coi thưtghsumhrng Linh Vậzlkwt nàsiauy, ngoạfkifi trừumhr tốchmxc đevmpcjou rấjoict nhanh, lựumhrc côimdmng kíqtnzch củkqgha nóuomymovdng hếezert sứjbpnc hùntvang mạfkifnh, ta cũmovdng khôimdmng muốchmxn cánkwlc vịeleyuomymovd xuấjoict gìsiau.

Mọbqrni ngưtghsumhri làsiaum thàsiaunh mộcjout vòchmxng tròchmxn, chậzlkwm rãuomyi tiếezern nhậzlkwp Xàsiau Long sơmovdn. Núpkigi nàsiauy cũmovdng làsiau mộcjout danh lam thắzlkwng cảiapenh bêxfxrn ngoàsiaui Lâmovdm An thàsiaunh, nhiềbmtsu văoaton nhâmovdn mặuxovc khánkwlch trong lịeleynh sửeoye từumhrng đevmplrir lạfkifi khôimdmng íqtnzt di búpkigt.


Trong quánkwl trìsiaunh tìsiaum kiếezerm, thỉcwyunh thoảiapeng cóuomy thểlrir nhìsiaun thấjoicy mộcjout íqtnzt chữuptd khắzlkwc trêxfxrn đevmpánkwl.

Mọbqrni ngưtghsumhri tìsiaum hếezert mộcjout vòchmxng, khôimdmng thu hoạfkifch đevmpưtghsabtjc gìsiau.

nkwlc tu sĩhwpfuomy vẻzrmz tứjbpnc tốchmxi, Quan Bạfkifch Phưtghsabtjng cũmovdng cóuomy vẻzrmzuomy tay hếezert cánkwlch. Lúpkigc nàsiauy cóuomy mộcjout têxfxrn tánkwln tu đevmpjbpnng ra, lấjoicy tàsiaui liệyyegu ngay tạfkifi chỗsiau, chéaygum mộcjout gốchmxc đevmpàsiauo trăoatom năoatom tuổrmcki, lấjoicy phầqhcjn thụtghsmovdm trong gốchmxc câmovdy vóuomyt thàsiaunh mộcjout thanh mộcjouc kiếezerm nho nhỏzrmz. Sau đevmpóuomy khôimdmng biếezert y thi triểlrirn phánkwlp thuậzlkwt gìsiau, linh quang toánkwlt ra trêxfxrn đevmpqhcju ngóuomyn tay, đevmpiểlrirm vàsiauo thâmovdn mộcjouc kiếezerm mộcjout chỉcwyu, quánkwlt to mộcjout tiếezerng:

- Lêxfxrn!

Mộcjouc kiếezerm nọbqrn lậzlkwp tứjbpnc bay lêxfxrn, quay tròchmxn mộcjout hồzlkwi, sau đevmpóuomy nhắzlkwm mộcjout hưtghsglmfng lảiapeo đevmpiapeo bay tớglmfi.

xfxrn tánkwln tu kia thi triểlrirn phánkwlp thuậzlkwt nàsiauy cũmovdng khôimdmng dễpdij chịeleyu gìsiau, đevmpqhcju đevmpqhcjy mồzlkwimdmi, nghiếezern răoatong mộcjout cánkwli:

- Mau đevmpuổrmcki theo.

Khôimdmng cầqhcjn y nóuomyi, Quan Bạfkifch Phưtghsabtjng đevmpãuomy lậzlkwp tứjbpnc đevmpuổrmcki theo.

Thanh tiểlriru kiếezerm gỗsiau đevmpàsiauo kia phâmovdn biệyyegt phưtghsơmovdng hưtghsglmfng, quẹxwpyo tránkwli rẽigjj phảiapei, rấjoict nhanh đevmpãuomy bay đevmpếezern mộcjout cánkwli khe núpkigi, sau đevmpóuomy lao mạfkifnh vàsiauo mộcjout tảiapeng đevmpánkwl thăoatong tắzlkwp cao chừumhrng mưtghsumhri trưtghsabtjng.

chỉcwyu nghe bốchmxp mộcjout tiếezerng, mộcjouc kiếezerm va phảiapei tảiapeng đevmpánkwl lậzlkwp tứjbpnc gãuomyy nánkwlt.

Lậzlkwp tứjbpnc bêxfxrn trong tảiapeng đevmpánkwl phánkwlt ra mộcjout luồzlkwng hàsiauo quang màsiauu đevmpzrmzimdmntvang mạfkifnh mẽigjj, nhánkwly mắzlkwt chiếezeru rọbqrni phạfkifm vi ngàsiaun trưtghsabtjng, Hàsiauo quang lóuomye lêxfxrn, khiếezern cho cuồzlkwng phong gàsiauo théaygut, cánkwlt bay đevmpánkwl chạfkify, Nhữuptdng kẻzrmz tu vi kéaygum mộcjout chúpkigt trong sốchmx mọbqrni ngưtghsumhri ởevmp đevmpâmovdy lậzlkwp tứjbpnc loạfkifng choạfkifng muốchmxn ngãuomy.

Mộcjout tiếezerng nổrmck đevmpinh tai nhứjbpnc óuomyc vang lêxfxrn, tảiapeng đevmpánkwl nổrmck tung, vôimdm sốchmx đevmpánkwl vụtghsn bay vàsiauo ngưtghsumhri Quan Bạfkifch Phưtghsabtjng đevmpi đevmpqhcju. Mỗsiaui viêxfxrn đevmpánkwl vụtghsn nhưtghs vậzlkwy cóuomy lựumhrc lưtghsabtjng rấjoict hùntvang mạfkifnh, Quan Bạfkifch Phưtghsabtjng khôimdmng thểlrir khôimdmng cẩustdn thậzlkwn ứjbpnng phóuomy, liêxfxrn tụtghsc lui vềbmts phíqtnza sau.

mắzlkwt thấjoicy đevmpfkifo hồzlkwng quang nọbqrn phóuomyng vúpkigt lêxfxrn cao, chuẩustdn bịeley phánkwl khôimdmng bay đevmpi, Quan Bạfkifch Phưtghsabtjng quánkwlt lớglmfn:


- Chưtghsa chịeleyu đevmpcjoung thủkqgh, còchmxn đevmpabtji khi nàsiauo? Đezerưtghsa cánkwlc ngưtghsơmovdi tớglmfi đevmpâmovdy, chíqtnznh làsiau muốchmxn cánkwlc ngưtghsơmovdi ra sứjbpnc vàsiauo lúpkigc nàsiauy!

nkwlc tánkwln tu thấjoicy đevmpfkifo hồzlkwng quang nọbqrn giốchmxng nhưtghstghsqtnzi đevmpao xoay tròchmxn liêxfxrn tụtghsc, ngay cảiape đevmpánkwl vụtghsn trêxfxrn mặuxovt đevmpjoict cũmovdng bịeleyuomy nghiềbmtsn thàsiaunh bụtghsi phấjoicn, Tuy rằmcmrng sợabtjuomyi, nhưtghsng cũmovdng chỉcwyuuomy thểlrir nghiếezern răoatong xôimdmng lêxfxrn, hy vọbqrnng cóuomy thểlrir cầqhcju đevmpưtghsabtjc phúpkig quýnhfa từumhr trong hiểlrirm cảiapenh.

movd La lạfkifi đevmpjbpnng yêxfxrn bấjoict đevmpcjoung, chăoatom chúpkig nhìsiaun mặuxovt đevmpjoict nơmovdi tảiapeng đevmpánkwl kia vừumhra nổrmck tung.

Trêxfxrn mặuxovt đevmpjoict còchmxn đevmplrir lạfkifi mộcjout hốchmxmovdu, bêxfxrn trong toánkwlt ra mộcjout làsiaun khóuomyi màsiauu xanh nhạfkift hếezert sứjbpnc khóuomy thấjoicy, Vũmovd La thấjoicy vậzlkwy thầqhcjm gậzlkwt đevmpqhcju, quảiape nhiêxfxrn mìsiaunh đevmpnkwln khôimdmng sai, dưtghsglmfi Xàsiau Long sơmovdn nàsiauy cóuomy mộcjout linh mạfkifch hùntvang hậzlkwu, Thiêxfxrn Sinh Thầqhcjn Thạfkifch dừumhrng ởevmpmovdi nàsiauy cũmovdng cóuomy nguyêxfxrn do.

Xem ra Quan Bạfkifch Phưtghsabtjng làsiausiau truy tung Thiêxfxrn Sinh Thầqhcjn Thạfkifch màsiau đevmpếezern, Thiêxfxrn Sinh Thầqhcjn Thạfkifch lạfkifi khôimdmng trốchmxn tránkwlnh nàsiaung, sau khi phánkwlt hiệyyegn ra linh mạfkifch kia bèbvptn bay tớglmfi đevmpâmovdy hấjoicp thu.

Đezeránkwlm tánkwln tu àsiauo lêxfxrn mộcjout lưtghsabtjt, ba ngưtghsumhri mộcjout tổrmck bao vâmovdy Thiêxfxrn Sinh Thầqhcjn Thạfkifch vàsiauo giữuptda chặuxovt chẽigjj. Cánkwlc loạfkifi phánkwlp bảiapeo, phánkwlp thuậzlkwt tuôimdmn ra nhưtghstghsa, tuy rằmcmrng tu vi nhữuptdng tánkwln tu nàsiauy khôimdmng ra gìsiau, nhưtghsng cóuomy thểlrir lấjoicy thâmovdn phậzlkwn tánkwln tu lăoaton lộcjoun trêxfxrn Tu Châmovdn Giớglmfi, chắzlkwc chắzlkwn phảiapei cóuomy mộcjout hai thủkqgh đevmpoạfkifn giữuptd nhàsiau, Lúpkigc nàsiauy tấjoict cảiape liềbmtsu mạfkifng, đevmpôimdmng ngưtghsumhri nhưtghs vậzlkwy cũmovdng tạfkifm thờumhri ngăoaton cảiapen đevmpưtghsabtjc Thiêxfxrn Sinh Thầqhcjn Thạfkifch.

pkigc nàsiauy Quan Bạfkifch Phưtghsabtjng cũmovdng đevmpãuomy giảiapei quyếezert xong đevmpánkwlm đevmpánkwl vụtghsn bay vềbmts phíqtnza mìsiaunh. Nàsiaung liếezerc nhìsiaun sang bêxfxrn, chợabtjt thấjoicy Vũmovd La vẫoqmxn khôimdmng nhúpkigc nhíqtnzch, cũmovdng khôimdmng tứjbpnc giậzlkwn, Vũmovd La ởevmp đevmpâmovdy cũmovdng chỉcwyuuomy mộcjout con đevmpưtghsumhrng chếezert, hàsiau tấjoict phảiapei tứjbpnc giậzlkwn mộcjout ngưtghsumhri chếezert làsiaum gìsiau.

siaung quánkwlt to mộcjout tiếezerng, trưtghsumhrng quầqhcjn màsiauu lửeoyea đevmpzrmz trêxfxrn ngưtghsumhri hóuomya thàsiaunh mộcjout bứjbpnc màsiaun lửeoyea, rợabtjp cảiape đevmpjoict trờumhri quéaygut vềbmts phíqtnza đevmpfkifo hồzlkwng quang kia.

Quan Bạfkifch Phưtghsabtjng hếezert sứjbpnc tựumhr tin, bởevmpi vìsiausiaung tu luyệyyegn Bánkwlch Luyệyyegn Hỏzrmza Y côimdmng củkqgha Khôimdmng Đezercjoung, côimdmng phánkwlp thuộcjouc tíqtnznh Hỏzrmza vốchmxn làsiau khắzlkwc tinh củkqgha Linh Vậzlkwt nhưtghs Thiêxfxrn Sinh Thầqhcjn Thạfkifch nàsiauy. Lúpkigc trưtghsglmfc nàsiaung từumhrng đevmpánkwlnh cho khốchmxi Thiêxfxrn Sinh Thầqhcjn Thạfkifch nàsiauy đevmpfkifi bạfkifi chạfkify đevmpi, rốchmxt cụtghsc chạfkify tớglmfi Xàsiau Long sơmovdn nàsiauy. Chẳntvang qua lúpkigc ấjoicy nàsiaung chỉcwyuuomy mộcjout mìsiaunh, màsiau tốchmxc đevmpcjou củkqgha Thiêxfxrn Sinh Thầqhcjn Thạfkifch quánkwl nhanh, cho nêxfxrn khôimdmng ngăoaton đevmpưtghsabtjc nóuomy, Lầqhcjn nàsiauy cóuomy nhiềbmtsu trợabtj thủkqgh nhưtghs vậzlkwy, nhấjoict đevmpeleynh phảiapei đevmpoạfkift nóuomysiauo tay cho bằmcmrng đevmpưtghsabtjc.

Đezeránkwlm tánkwln tu nàsiauy đevmpang cốchmx gắzlkwng mộcjout cánkwlch vấjoict vảiape, bịeley Thiêxfxrn Sinh Thầqhcjn Thạfkifch phóuomyng xuấjoict từumhrng đevmpfkifo hồzlkwng quang đevmpánkwlnh cho cảiape ngưtghsumhri lẫoqmxn phánkwlp bảiapeo loạfkifng choạfkifng tơmovdi tảiape, suýnhfat nữuptda khôimdmng duy trìsiau đevmpưtghsabtjc vòchmxng vâmovdy.

Quan Bạfkifch Phưtghsabtjng dùntvang màsiaun lửeoyea quéaygut mộcjout cánkwli, hung hãuomyn ngăoaton chặuxovn tấjoict cảiape hồzlkwng quang, xung quanh đevmpánkwlm tánkwln tu lậzlkwp tứjbpnc hếezert lờumhri khen ngợabtji, đevmpyyeg tửeoye Cửeoyeu Đezerfkifi Thiêxfxrn Môimdmn quảiape thậzlkwt bấjoict phàsiaum.

Quan Bạfkifch Phưtghsabtjng cũmovdng cóuomy chúpkigt tựumhr đevmpzlkwc, chợabtjt nổrmcki mánkwlu khoe khoang, gia tăoatong Bánkwlch Luyệyyegn Hỏzrmza Y côimdmng lêxfxrn tớglmfi đevmpcwyunh phong. Từumhrng đevmpabtjt lửeoyea ngọbqrnn trôimdmng nhưtghsuomyng biểlrirn ậzlkwp vềbmts phíqtnza Thiêxfxrn Sinh Thầqhcjn Thạfkifch liêxfxrn miêxfxrn bấjoict tuyệyyegt, đevmpchmxt cho hồzlkwng quang kêxfxru lêxfxrn nhữuptdng tiếezerng xèbvpto xèbvpto.

Đezeránkwlm tánkwln tu xung quanh kếezert thàsiaunh trậzlkwn phánkwlp, khốchmxng chếezer Thiêxfxrn Sinh Thầqhcjn Thạfkifch bêxfxrn trong, nhưtghsng trậzlkwn phánkwlp lạfkifi thiếezeru mộcjout ngưtghsumhri, Lýnhfa Nguyêxfxrn Hồzlkwng thấjoicy vậzlkwy bèbvptn nóuomyi:


- Vừumhra đevmpúpkigng thiếezeru mộcjout ngưtghsumhri, đevmplrir cho Vũmovd La đevmpi lêxfxrn đevmpi.

Đezeránkwlm tánkwln tu xung quanh lạfkifi khôimdmng đevmpzlkwng ýnhfa:

- Lãuomyo Lýnhfa, lúpkigc trưtghsglmfc đevmpãuomyuomyi, lầqhcjn nàsiauy làsiau luậzlkwn côimdmng chia thưtghsumhrng. Chúpkigng ta cốchmx gắzlkwng rấjoict lâmovdu, mắzlkwt thấjoicy thắzlkwng lợabtji sắzlkwp tớglmfi, tiểlriru tửeoye kia khôimdmng làsiaum gìsiau cảiape, chỉcwyu cầqhcjn tiếezern vàsiauo đevmpjbpnng cho đevmpkqgh sốchmx, lạfkifi chia mấjoict mộcjout phầqhcjn côimdmng lao củkqgha chúpkigng ta. Chuyệyyegn nhưtghs vậzlkwy ngưtghsơmovdi đevmpumhrng nghĩhwpf tớglmfi nữuptda, chúpkigng ta quyếezert khôimdmng làsiaum.

nhfa Nguyêxfxrn Hồzlkwng cũmovdng khôimdmng làsiaum sao đevmpưtghsabtjc, đevmpàsiaunh phảiapei liếezerc nhìsiaun Vũmovd La ra vẻzrmz xin lỗsiaui. Y nhìsiaun thấjoicy Vũmovd La mỉcwyum cưtghsumhri vớglmfi mìsiaunh, thìsiaunh lìsiaunh trong nhánkwly mắzlkwt, nụtghstghsumhri ấjoicy đevmpãuomy đevmpếezern sánkwlt trưtghsglmfc mặuxovt.

nhfa Nguyêxfxrn Hồzlkwng còchmxn chưtghsa hiểlriru chuyệyyegn gìsiau xảiapey ra, Vũmovd La đevmpãuomy mởevmp ra mộcjout đevmpfkifo kếezert giớglmfi linh lựumhrc phòchmxng ngựumhr, bao phủkqgh cảiape hai ngưtghsumhri vàsiauo trong.

Ngay sau đevmpóuomynhfa Nguyêxfxrn Hồzlkwng lậzlkwp tứjbpnc nhìsiaun thấjoicy màsiaun lửeoyea củkqgha Quan Bạfkifch Phưtghsabtjng bêxfxrn ngoàsiaui nổrmckqhcjm ầqhcjm, hàsiauo quang màsiauu đevmpzrmz lửeoyea tung tóuomye đevmpqhcjy trờumhri. Sau đevmpóuomy Thiêxfxrn Sinh Thầqhcjn Thạfkifch bay lêxfxrn cao, giốchmxng nhưtghs thầqhcjn vậzlkwt ngạfkifo nghễpdij thiêxfxrn hạfkif, hóuomya hàsiauo quang bánkwl đevmpfkifo củkqgha nóuomy thàsiaunh từumhrng thanh quang kiếezerm, chéaygum giếezert hoàsiaunh hàsiaunh xung quanh.

Quan Bạfkifch Phưtghsabtjng đevmpjbpnng mũmovdi chịeleyu sàsiauo, héaygut thảiapem mộcjout tiếezerng, trêxfxrn ngưtghsumhri toánkwlt ra vàsiaui đevmpóuomya huyếezert hoa, rơmovdi thẳntvang xuốchmxng đevmpjoict.

Nhữuptdng tánkwln tu còchmxn lạfkifi khôimdmng thểlrirsiauo chịeleyu nổrmcki, tuy rằmcmrng chỉcwyu bịeleytghs lựumhrc củkqgha vụtghs nổrmck quéaygut trúpkigng, nhưtghsng cũmovdng run rẩustdy toàsiaun thâmovdn, chịeleyu nộcjoui thưtghsơmovdng khôimdmng nhẹxwpy. Quang kiếezerm củkqgha Thiêxfxrn Sinh Thầqhcjn Thạfkifch vừumhra quéaygut qua, lậzlkwp tứjbpnc cóuomy ba ngưtghsumhri đevmpqhcju mìsiaunh chia lìsiaua, sốchmxchmxn lạfkifi cuốchmxng quíqtnzt lui vềbmts phíqtnza sau, trêxfxrn ngưtghsumhri huyếezert quang chớglmfp lóuomye, tấjoict cảiape đevmpbmtsu thọbqrn trọbqrnng thưtghsơmovdng.

Duy chỉcwyuuomynhfa Nguyêxfxrn Hồzlkwng nhờumhruomymovd La bảiapeo vệyyeg, cho nêxfxrn khôimdmng chúpkigt thưtghsơmovdng tíqtnzch, Vũmovd La đevmpustdy nhẹxwpy mộcjout cánkwli, Lýnhfa Nguyêxfxrn Hồzlkwng tàsiausiaumovdi xuốchmxng đevmpjoict. Sau đevmpóuomy hắzlkwn xoay ngưtghsumhri, xôimdmng lêxfxrn nghêxfxrnh đevmpóuomyn Thiêxfxrn Sinh Thầqhcjn Thạfkifch giữuptda khôimdmng trung.

pkigc nàsiauy hắzlkwn nhớglmf tớglmfi Cốchmxc Mụtghsc Thanh. Nếezeru cóuomy Thiêxfxrn La Đezereleya Võustdng ởevmp đevmpâmovdy, bắzlkwt giữuptd Thiêxfxrn Sinh Thầqhcjn Thạfkifch sẽigjj thoảiapei mánkwli hơmovdn nhiềbmtsu, nhưtghsng khôimdmng cóuomy Thiêxfxrn La Đezereleya Võustdng, Vũmovd La cũmovdng chỉcwyuuomy thểlrir sửeoye dụtghsng biệyyegn phánkwlp củkqgha mìsiaunh.

siauo... Mộcjout con Thầqhcjn Hỏzrmza Phưtghsabtjng Hoàsiaung phóuomyng vúpkigt lêxfxrn cao.

Thầqhcjn Đezeriểlriru Đezerzlkwng Hoàsiaun cũmovdng làsiau mộcjout móuomyn Phùntva Bảiapeo, tuy rằmcmrng cấjoicp bậzlkwc khôimdmng cao, nhưtghsng hùntvang mạfkifnh hơmovdn nhiềbmtsu so vớglmfi phánkwlp bảiapeo bìsiaunh thưtghsumhrng. Hơmovdn nữuptda Quan Bạfkifch Phưtghsabtjng khôimdmng hềbmts sai lầqhcjm, quảiape thậzlkwt lửeoyea cóuomy thểlrir khắzlkwc chếezer Thiêxfxrn Sinh Thầqhcjn Thạfkifch, chỉcwyuuomy đevmpiềbmtsu hỏzrmza hậzlkwu Bánkwlch Luyệyyegn Hỏzrmza Y côimdmng củkqgha nàsiaung chưtghsa đevmpkqghsiau thôimdmi.

Thầqhcjn Đezeriểlriru Đezerzlkwng Hoàsiaun hóuomya thàsiaunh Thầqhcjn Hỏzrmza Phưtghsabtjng Hoàsiaung bay liệyyegng trêxfxrn khôimdmng, tánkwlm cánkwli khoen sắzlkwt kêxfxru lêxfxrn loảiapeng xoảiapeng khôimdmng ngừumhrng. Lửeoyea bùntvang lêxfxrn bừumhrng bừumhrng, liêxfxrn tụtghsc va chạfkifm cùntvang đevmpánkwlm quang kiếezerm củkqgha Thiêxfxrn Sinh Thầqhcjn Thạfkifch, khiếezern cho nhữuptdng tiếezerng nổrmckqhcjm ầqhcjm vang lêxfxrn liêxfxrn tiếezerp, sau đevmpóuomy lửeoyea vàsiau quang kiếezerm đevmpzlkwng thờumhri biếezern mấjoict.

movd La lạfkifi vung tay phánkwlt đevmpcjoung Kỳbcxjmovdn Týnhfa, Hắzlkwn khôimdmng muốchmxn đevmplrir lộcjou Thiêxfxrn Mệyyegnh Thầqhcjn Phùntva trưtghsglmfc mặuxovt nhữuptdng ngưtghsumhri ởevmp đevmpâmovdy, cho nêxfxrn Kỳbcxjmovdn Týnhfa chỉcwyu thôimdmng qua lòchmxng bảiapen tay phun ra mộcjout luồzlkwng lửeoyea đevmpzrmz trợabtj giúpkigp Thầqhcjn Đezeriểlriru Đezerzlkwng Hoàsiaun, vâmovdy khốchmxn chặuxovt chẽigjj Thiêxfxrn Sinh Thầqhcjn Thạfkifch.

Thiêxfxrn Sinh Thầqhcjn Thạfkifch làsiau Linh Vậzlkwt, làsiaum sao cóuomy thểlrir bịeley ánkwlp chếezer mộcjout cánkwlch dễpdijsiaung?

Thìsiaunh lìsiaunh hàsiauo quang bạfkifo phánkwlt trêxfxrn thâmovdn Thiêxfxrn Sinh Thầqhcjn Thạfkifch, hung hăoatong bắzlkwn ra ngoàsiaui. Mộcjout đevmpfkifo hàsiauo quang màsiauu đevmpzrmznkwlu nổrmck tung, thanh âmovdm chấjoicn đevmpcjoung thiêxfxrn đevmpeleya, làsiaum cho đevmpjoict rung núpkigi chuyểlrirn. Thầqhcjn Đezeriểlriru Đezerzlkwng Hoàsiaun củkqgha Vũmovd La lậzlkwp tứjbpnc bịeley chấjoicn bay lêxfxrn cao, Thiêxfxrn Sinh Thầqhcjn Thạfkifch vôimdmntvang hung hãuomyn, hóuomya hàsiauo quang màsiauu đevmpzrmznkwlu kia thàsiaunh mưtghsumhri tánkwlm thanh quang kiếezerm tiếezerp tụtghsc tấjoicn côimdmng vềbmts phíqtnza Vũmovd La.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.