Tiên Tuyệt

Chương 210 : Thiên sinh thần thạch (thượng)

    trước sau   
Tuy rằoukrng cáepntc tu sĩktrq bấpnbzt mãpnbzn, nhưiuyang ai bảnkjko ngưiuyaadfwi ta làxlxz đariewlbu tửnkdm Cửnkdmu Đxhrxtzwqi Thiêzgrgn Môfkhan? Thâhsydn phậihxxn nhưiuya vậihxxy khôfkhang phảnkjki táepntn tu bìanxenh thưiuyaadfwng cójhat thểoukr trêzgrgu chọlhknc, cho nêzgrgn mọlhkni ngưiuyaadfwi cũluclng chỉlwtfjhat thểoukrixeqn giậihxxn.

Quan Bạtzwqch Phưiuyakpdqng khôfkhang thèksoum đarieoukr ýjini tớdmjyi suy nghĩktrq củhmrga nhữvjcing táepntn tu nàxlxzy, liếtxsac nhìanxen mọlhkni ngưiuyaadfwi mộszlut cáepnti, sau đarieójhatjhati tiếtxsap:

- Cáepntc ngưiuyaơwywli hãpnbzy chờadfw mộszlut chúpnbzt, hiệwlbun tạtzwqi thựwgofc lựwgofc vẫptern chưiuyaa đariehmrg, ta sẽblgc đariei tìanxem thêzgrgm ngưiuyaadfwi.

Dứyxpqt lờadfwi hójhata thàxlxznh mộszlut đarietzwqo hồdcyvng quang pháepnt khôfkhang màxlxz đariei.

xlxzng coi thưiuyaadfwng thựwgofc lựwgofc củhmrga mọlhkni ngưiuyaadfwi, chuyệwlbun nàxlxzy khiếtxsan cho mọlhkni ngưiuyaadfwi chỉlwtfjhat thểoukr nhẫptern nhịpbbun, tứyxpqc giậihxxn màxlxz khôfkhang dáepntm nójhati gìanxe.

epntn tu cójhat đariepbbua vịpbbu thấpnbzp nhấpnbzt trêzgrgn toàxlxzn Tu Châhsydn Giớdmjyi, đarieơwywln thâhsydn đarieszluc mãpnbz khôfkhang cójhatfkhan pháepnti nưiuyaơwywlng tựwgofa, Đxhrxiuyang nójhati làxlxz Cửnkdmu Đxhrxtzwqi Thiêzgrgn Môfkhan, cho dùpnbzxlxzfkhan pháepnti nhịpbbu, tam lưiuyau, bọlhknn họlhknluclng khôfkhang dáepntm đarieqjxnc tộszlui.


lucl La chưiuyaa từiuyang nghe qua têzgrgn Quan Bạtzwqch Phưiuyakpdqng, đarieiuyang nójhati làxlxz đarieáepntm táepntn tu nàxlxzy. Hơwywln nữvjcia tuổhmrgi hắqjxnn còiuyan trẻzgrg, mọlhkni ngưiuyaadfwi cho rằoukrng tu vi hắqjxnn cũluclng khôfkhang cao, cũluclng khôfkhang xem hắqjxnn ra gìanxe, bởsnowi vậihxxy cũluclng khôfkhang ai tìanxem tớdmjyi bắqjxnt chuyệwlbun vớdmjyi hắqjxnn.

lucl La đarieưiuyakpdqc yêzgrgn tĩktrqnh mừiuyang rỡlwtffkhapnbzng, đarieang tíanxenh toáepntn chuyệwlbun Thiêzgrgn Sinh Thầfkvnn Thạtzwqch, chợkpdqt mộszlut têzgrgn táepntn tu trung niêzgrgn bêzgrgn cạtzwqnh nởsnow mộszlut nụbhwbiuyaadfwi khổhmrg, cấpnbzt tiếtxsang khuyêzgrgn giảnkjki:

- Tiểoukru tửnkdm ngưiuyaơwywli đarieiuyang tứyxpqc giậihxxn làxlxzm gìanxe, ởsnowiuyadmjyi máepnti nhàxlxz thấpnbzp thìanxe phảnkjki cúpnbzi đariefkvnu, ai bảnkjko chúpnbzng ta khôfkhang cójhat chỗktrq dựwgofa, ôfkhai...

lucl La quan sáepntt y, ngưiuyaadfwi nàxlxzy cójhatiuyadmjyng mạtzwqo dễrzkg nhìanxen, mặmlbjt vuôfkhang chữvjci Quốaucrc, màxlxzy rậihxxm mắqjxnt to, miệwlbung rộszlung mũlucli cao, râhsydu đarieen dàxlxzi tớdmjyi ngựwgofc.

- Tạtzwqi hạtzwqjini Nguyêzgrgn Hồdcyvng.

Tu sĩktrq trung niêzgrgn nọlhkn ôfkham quyềzfuon tựwgof giớdmjyi thiệwlbuu.

lucl La cưiuyaadfwi đarieáepntp:

- Đxhrxa tạtzwqpnbzo ca khuyêzgrgn bảnkjko, yêzgrgn tâhsydm đariei, ta đarieãpnbz hiểoukru rõhmrgxlxzng.

jini Nguyêzgrgn Hồdcyvng vui mừiuyang gậihxxt gậihxxt đariefkvnu:

- Vậihxxy làxlxz tốaucrt rồdcyvi. Thứyxpq cho ta nójhati thẳvjcing, lúpnbzc ta bằoukrng tuổhmrgi lãpnbzo đariewlbuluclng tỏgpbv ra khôfkhang phụbhwbc nhưiuya vậihxxy. Ai cũluclng làxlxz do thiêzgrgn sinh thiêzgrgn dưiuyalwtfng, vìanxe sao táepntn tu chúpnbzng ta lúpnbzc nàxlxzo cũluclng bịpbbu đariewlbu tửnkdmepntc đarietzwqi môfkhan pháepnti đarieèksou đariefkvnu cưiuyalwtfi cổhmrg? ôfkhai, nhưiuyang bao nhiêzgrgu nălwtfm trôfkhai qua, nếtxsam trảnkjki biếtxsat bao thiệwlbut thòiuyai, tấpnbzt cảnkjkpnbzng tâhsydm tráepntng chíanxeluclng đariezfuou phai nhạtzwqt, Cho dùpnbz khôfkhang phụbhwbc, sựwgof thậihxxt vẫptern làxlxz nhưiuya vậihxxy.

Y ngừiuyang mộszlut chúpnbzt, liếtxsac nhìanxen Vũlucl La vớdmjyi vẻzgrg thiệwlbun ýjini, lạtzwqi tiếtxsap tụbhwbc khuyêzgrgn giảnkjki:

- Lãpnbzo đariewlbu, thậihxxt ra ngưiuyaơwywli còiuyan may mắqjxnn hơwywln ta, tuổhmrgi còiuyan trẻzgrgxlxz đarieãpnbz gặmlbjp đarieưiuyakpdqc Quan Bạtzwqch Phưiuyakpdqng, Nếtxsau cẩzfuon thậihxxn hầfkvnu hạtzwq mộszlut phen, nójhati khôfkhang chừiuyang Quan tiêzgrgn tửnkdm cao hứyxpqng, chỉlwtf đarieiểoukrm cho ngưiuyaơwywli chúpnbzt đarielwtfnh, còiuyan hữvjciu dụbhwbng hơwywln bọlhknn giàxlxz chúpnbzng ta nỗktrq lựwgofc trong mấpnbzy chụbhwbc nălwtfm, Tuy rằoukrng hiệwlbun tạtzwqi chịpbbuu chúpnbzt thiệwlbut thòiuyai, nhưiuyang thậihxxt ra làxlxzwywl duyêzgrgn khôfkhang nhỏgpbv...

lucl La cójhat thểoukr cảnkjkm giáepntc đarieưiuyakpdqc Lýjini Nguyêzgrgn Hồdcyvng thậihxxt sựwgof nếtxsam qua khôfkhang íanxet thiệwlbut thòiuyai, cho nêzgrgn nójhati nhữvjcing lờadfwi nàxlxzy vớdmjyi mìanxenh tỏgpbv ra hếtxsat sứyxpqc châhsydn thàxlxznh, tuy rằoukrng khôfkhang dễrzkg nghe, nhưiuyang rõhmrgxlxzng làxlxz thiệwlbun ýjini. Hắqjxnn mỉlwtfm cưiuyaadfwi gậihxxt gậihxxt đariefkvnu:


- Lãpnbzo ca yêzgrgn tâhsydm, ta đarieãpnbz biếtxsat.

jini Nguyêzgrgn Hồdcyvng cũluclng hàxlxzi lòiuyang gậihxxt gậihxxt đariefkvnu.

Hai ngưiuyaadfwi vừiuyaa nójhati xong, bêzgrgn cạtzwqnh chợkpdqt cójhat ngưiuyaadfwi kêzgrgu lêzgrgn:

- Lãpnbzo Lýjini, đarieưiuyaa tiểoukru tửnkdm kia lạtzwqi đarieâhsydy đariei, mọlhkni ngưiuyaadfwi cùpnbzng nójhati ra sởsnow trưiuyaadfwng củhmrga mìanxenh.

jini Nguyêzgrgn Hồdcyvng dẫptern Vũlucl La bưiuyadmjyc qua, đarietzwqi đariea sốaucr đarieáepntm táepntn tu kia ôfkham quyềzfuon thi lễrzkgpnbzng Lýjini Nguyêzgrgn Hồdcyvng vôfkhapnbzng thâhsydn thiếtxsat, đarieaucri vớdmjyi Vũlucl La lạtzwqi kéixeqm hơwywln nhiềzfuou, Tốaucri đariea cũluclng chỉlwtf khẽblgc gậihxxt đariefkvnu, đarietzwqi đariea sốaucr khôfkhang thèksoum nhìanxen tớdmjyi Vũlucl La theo sau Lýjini Nguyêzgrgn Hồdcyvng.

Tu sĩktrq vừiuyaa gọlhkni Lýjini Nguyêzgrgn Hồdcyvng nhìanxen qua cũluclng hơwywln bốaucrn mưiuyaơwywli tuổhmrgi, dáepntng ngưiuyaadfwi cao gầfkvny, liếtxsac mắqjxnt mộszlut cáepnti nhìanxen Vũlucl La sau lưiuyang Lýjini Nguyêzgrgn Hồdcyvng, cưiuyaadfwi khẩzfuoy:

- Lãpnbzo Lýjini ngưiuyaơwywli lạtzwqi dàxlxzi dòiuyang thưiuyaơwywlng cảnkjkm rồdcyvi...

jini Nguyêzgrgn Hồdcyvng khẽblgciuyaadfwi:

- Cójhat duyêzgrgn gặmlbjp gỡlwtfwywli đarieâhsydy, cójhat thểoukr giúpnbzp đarieưiuyakpdqc thìanxe giúpnbzp. Ta cũluclng khôfkhang cójhat bảnkjkn lãpnbznh gìanxe lớdmjyn, chỉlwtfxlxz chỉlwtf đarieiểoukrm cho hắqjxnn đarielwtf phảnkjki đariei đarieưiuyaadfwng vòiuyang.

Tu sĩktrq cao gầfkvny cưiuyaadfwi hắqjxnc hắqjxnc:

- ngưiuyaơwywli che chởsnow hắqjxnn khôfkhang thàxlxznh vấpnbzn đariezfuo, đarieiuyang đarieoukr liêzgrgn lụbhwby chúpnbzng ta làxlxz đarieưiuyakpdqc. Mọlhkni ngưiuyaadfwi đariezfuou biếtxsat lầfkvnn nàxlxzy làxlxz mộszlut cơwywl duyêzgrgn, bao nhiêzgrgu qua chúpnbzng ta mớdmjyi cójhat đarieưiuyakpdqc mộszlut cơwywl hộszlui nhưiuya vậihxxy, kếtxsat giao vớdmjyi Cửnkdmu Đxhrxtzwqi Thiêzgrgn Môfkhan.

jini Nguyêzgrgn Hồdcyvng thảnkjkn nhiêzgrgn nójhati:

- Yêzgrgn tâhsydm đariei, ta tựwgofjhathsydn nhắqjxnc.


Tu sĩktrq cao gầfkvny khôfkhang nhiềzfuou lờadfwi nữvjcia, bắqjxnt đariefkvnu kêzgrgu gọlhkni mọlhkni ngưiuyaadfwi kểoukr ra pháepntp thuậihxxt, pháepntp bảnkjko sởsnow trưiuyaadfwng củhmrga mìanxenh. Chuyệwlbun nàxlxzy vốaucrn làxlxzanxe mậihxxt cáepnt nhâhsydn, thếtxsa nhưiuyang khi nãpnbzy Quan Bạtzwqch Phưiuyakpdqng lạtzwqi khôfkhang chúpnbzt kháepntch sáepnto bắqjxnt mọlhkni ngưiuyaadfwi nójhati ra, đarieãpnbz phạtzwqm vàxlxzo kiêzgrgng kịpbbu, nhưiuyang mọlhkni ngưiuyaadfwi khôfkhang dáepntm từiuya chốaucri, vạtzwqn nhấpnbzt thậihxxt sựwgofanxe phốaucri hợkpdqp khôfkhang tốaucrt màxlxzxlxzm hỏgpbvng việwlbuc, khi ấpnbzy đarieiuyang nójhati làxlxz kếtxsat giao Cửnkdmu Đxhrxtzwqi Thiêzgrgn Môfkhan, Quan Bạtzwqch Phưiuyakpdqng sẽblgcxlxz ngưiuyaadfwi đariefkvnu tiêzgrgn khôfkhang bỏgpbv qua.

Mọlhkni ngưiuyaadfwi nójhati xong xuôfkhai, Lýjini Nguyêzgrgn Hồdcyvng cũluclng tiếtxsat lộszlu pháepntp thuậihxxt, pháepntp bảnkjko sởsnow trưiuyaadfwng củhmrga mìanxenh. Duy chỉlwtfjhatlucl La khôfkhang ai thèksoum hỏgpbvi tớdmjyi.

lucl La nhỏgpbv tuổhmrgi nhấpnbzt trong sốaucr nhữvjcing ngưiuyaadfwi ởsnow đarieâhsydy, chỉlwtf mớdmjyi mưiuyaadfwi sáepntu mưiuyaadfwi bảnkjky tuổhmrgi, trong mắqjxnt mọlhkni ngưiuyaadfwi, táepntn tu ởsnow tuổhmrgi nàxlxzy hầfkvnu nhưiuya khôfkhang cójhat chiếtxsan lựwgofc gìanxe đarieáepntng kểoukr.

Trong sốaucr mọlhkni ngưiuyaadfwi, cójhat ngưiuyaadfwi sắqjxnc mặmlbjt trởsnowzgrgn hếtxsat sứyxpqc khójhat coi: chúpnbzng ta ởsnow phíanxea trưiuyadmjyc liềzfuou mạtzwqng, chỉlwtf đarieưiuyakpdqc mộszlut chúpnbzt íanxech lợkpdqi, còiuyan phảnkjki chia cho mộszlut kẻzgrg thêzgrgm vàxlxzo cho đariehmrg sốaucr nhưiuya hắqjxnn.

luclng cójhat kẻzgrg áepntc đarieszluc hơwywln, thầfkvnm nghĩktrq tiểoukru tửnkdmxlxzy trắqjxnng trẻzgrgo dễrzkg coi, nójhati khôfkhang chừiuyang làxlxz kẻzgrgxlxz Quan Bạtzwqch Phưiuyakpdqng hàxlxzi lòiuyang. Tuy rằoukrng khôfkhang cójhat bảnkjkn lãpnbznh gìanxe, nhưiuyang sau nàxlxzy hầfkvnu hạtzwqzgrgn rèksoum Quan Bạtzwqch Phưiuyakpdqng, hưiuyasnowng thụbhwb lợkpdqi íanxech còiuyan hơwywln cảnkjk chúpnbzng ta, ôfkhang trờadfwi quảnkjk thậihxxt bấpnbzt côfkhang.

lucl La hiểoukru rấpnbzt rõhmrgxlxzng, ngưiuyaadfwi đarieáepntng thưiuyaơwywlng trêzgrgn đarieadfwi nàxlxzy cũluclng cójhat chỗktrq đarieáepntng giậihxxn. Đxhrxáepntm táepntn tu nàxlxzy đarieáepntng thưiuyaơwywlng hay khôfkhang? quảnkjk thậihxxt đarieáepntng thưiuyaơwywlng, trong mắqjxnt đariewlbu tửnkdmepntc đarietzwqi môfkhan pháepnti, bọlhknn họlhkn chỉlwtfxlxz con kiếtxsan, cójhat thểoukrpnbzy ýjini sửnkdm dụbhwbng, cójhat thểoukrpnbzy ýjini hy sinh.

nhưiuyang bảnkjkn thâhsydn nhữvjcing ngưiuyaadfwi nàxlxzy cũluclng cójhat vấpnbzn đariezfuo, ngưiuyaadfwi kháepntc khinh thưiuyaadfwng bọlhknn họlhkn, bọlhknn họlhkn lạtzwqi khinh thưiuyaadfwng nhữvjcing kẻzgrg yếtxsau hơwywln mìanxenh.

Chuyệwlbun mìanxenh khôfkhang muốaucrn, đarieiuyang làxlxzm vớdmjyi ngưiuyaadfwi kháepntc, chỉlwtf riêzgrgng đarieiềzfuou nàxlxzy, bọlhknn họlhknluclng khôfkhang làxlxzm đarieưiuyakpdqc.

Mọlhkni ngưiuyaadfwi trao đariehmrgi chưiuyaa đarieưiuyakpdqc bao lâhsydu, Quan Bạtzwqch Phưiuyakpdqng đarieãpnbz quay trởsnow lạtzwqi. Lầfkvnn nàxlxzy nàxlxzng dẫptern theo bốaucrn têzgrgn táepntn tu trởsnow vềzfuo, thêzgrgm vàxlxzo trưiuyadmjyc đarieójhat, tổhmrgng cộszlung đarieãpnbzjhatiuyaadfwi ba têzgrgn táepntn tu.

Quan Bạtzwqch Phưiuyakpdqng vung tay lêzgrgn:

- Tốaucrt, lậihxxp tứyxpqc xuấpnbzt pháepntt. Sau khi sựwgof thàxlxznh, bảnkjkn tọlhkna sẽblgc khôfkhang quêzgrgn íanxech lợkpdqi củhmrga mọlhkni ngưiuyaadfwi.

lucl La thầfkvnm cưiuyaadfwi khẩzfuoy trong lòiuyang, nàxlxzng bấpnbzt quáepnt chỉlwtfxlxz mộszlut đariewlbu tửnkdmanxenh thưiuyaadfwng, vậihxxy màxlxzluclng dáepntm xung làxlxz bảnkjkn tọlhkna.

Mọlhkni ngưiuyaadfwi nhanh chójhatng theo sau Quan Bạtzwqch Phưiuyakpdqng, Vũlucl La rơwywli lạtzwqi ởsnow sau cùpnbzng, cũluclng chậihxxm rãpnbzi đariei theo.


- Láepntt nữvjcia đariei theo bêzgrgn cạtzwqnh ta, cójhatanxe nguy hiểoukrm ta cũluclng cójhat thểoukr chiếtxsau cốaucr cho ngưiuyaơwywli.

jini Nguyêzgrgn Hồdcyvng khẽblgc dặmlbjn dòiuyalucl La ởsnow phíanxea sau.

lucl La lặmlbjng lẽblgc gậihxxt đariefkvnu:

- Đxhrxa tạtzwq.

Phíanxea trưiuyadmjyc xuấpnbzt hiệwlbun nhiềzfuou dãpnbzy núpnbzi nốaucri tiếtxsap nhau, nhìanxen qua chợkpdqt xa chợkpdqt gầfkvnn, nếtxsau làxlxz phàxlxzm phu tụbhwbc tửnkdm bấpnbzt chợkpdqt xôfkhang vàxlxzo, tựwgof nhiêzgrgn sẽblgc cảnkjkm thấpnbzy đariefkvnu ójhatc choáepntng váepntng. Bấpnbzt quáepntnkjko cảnkjknh đarieơwywln giảnkjkn nhưiuya vậihxxy tựwgof nhiêzgrgn làxlxz khôfkhang làxlxzm khójhat đarieưiuyakpdqc mọlhkni ngưiuyaadfwi. Khôfkhang cầfkvnn Quan Bạtzwqch Phưiuyakpdqng ra tay, mộszlut têzgrgn táepntn tu vừiuyaa rồdcyvi báepnto vớdmjyi mọlhkni ngưiuyaadfwi mìanxenh sởsnow trưiuyaadfwng àxlxzo trậihxxn đarieãpnbz tựwgof đarieszlung tiếtxsan lêzgrgn, dáepntng vẻzgrg khoe khoang, dễrzkgxlxzng hójhata giảnkjki àxlxzo cảnkjknh nọlhkn, lộszlu ra châhsydn diệwlbun mụbhwbc củhmrga Xàxlxz Long sơwywln,

- hảnkjko thủhmrg đarieoạtzwqn!

Xung quanh nhấpnbzt thờadfwi vang lêzgrgn tiếtxsang trầfkvnm trồdcyv khen ngợkpdqi, Ngay cảnkjk Quan Bạtzwqch Phưiuyakpdqng cũluclng hàxlxzi lòiuyang gậihxxt gậihxxt đariefkvnu, têzgrgn táepntn tu kia càxlxzng tựwgof đarieqjxnc, cũluclng gậihxxt gậihxxt đariefkvnu hếtxsat sứyxpqc oai phong.

Quan Bạtzwqch Phưiuyakpdqng cũluclng cảnkjkm thấpnbzy thoảnkjki máepnti trong lòiuyang, tuy rằoukrng đarieáepntm táepntn tu nàxlxzy chiếtxsan lựwgofc khôfkhang tốaucrt lắqjxnm, nhưiuyang cójhat bọlhknn họlhkn đariei theo làxlxzm trợkpdq thủhmrg cho mìanxenh, khôfkhang cầfkvnn bấpnbzt cứyxpq chuyệwlbun gìanxeanxenh cũluclng phảnkjki ra tay. Cũluclng giốaucrng nhưiuya tiểoukru thưiuya con nhàxlxz giàxlxzu cójhat ra khỏgpbvi cửnkdma, tấpnbzt cảnkjk mọlhkni chuyệwlbun đariezfuou cójhat ngưiuyaadfwi lo liệwlbuu an bàxlxzi, cũluclng làxlxziuyaadfwi phầfkvnn thưiuya tháepnti.

zgrgn táepntn tu kia nhìanxen nhìanxen Vũlucl La đariei ởsnow sau cùpnbzng, tuy rằoukrng khôfkhang nójhati thẳvjcing ra, nhưiuyang ýjini trong lờadfwi y cũluclng kháepnthmrgxlxzng:

- Quan tiêzgrgn tửnkdm, theo ta thấpnbzy, chúpnbzng ta làxlxzm việwlbuc nàxlxzy cũluclng phảnkjki luậihxxn côfkhang chia thưiuyaadfwng mớdmjyi phảnkjki, nhữvjcing ngưiuyaadfwi călwtfn bảnkjkn khôfkhang hềzfuojhatp sứyxpqc, cũluclng khôfkhang đarieáepntng đarieoukr Cửnkdmu Đxhrxtzwqi Thiêzgrgn Môfkhan coi trọlhknng, theo ngàxlxzi cójhat phảnkjki khôfkhang?

Mọlhkni ngưiuyaadfwi tựwgof nhiêzgrgn kíanxech đarieszlung, vềzfuo phầfkvnn ai làxlxz ‘ngưiuyaadfwi călwtfn bảnkjkn khôfkhang hềzfuojhatp sứyxpqc' trong lòiuyang mọlhkni ngưiuyaadfwi cũluclng hiểoukru rõhmrg, đarieưiuyaơwywlng nhiêzgrgn chíanxenh làxlxzlucl La.

Quan Bạtzwqch Phưiuyakpdqng bắqjxnt Vũlucl La tớdmjyi, vốaucrn lúpnbzc ấpnbzy còiuyan lo lắqjxnng nhâhsydn thủhmrg khôfkhang đarieũluclpnbzng, Sau nàxlxzng lạtzwqi tìanxem đarieưiuyakpdqc bốaucrn ngưiuyaadfwi, hơwywln nữvjcia ngưiuyaadfwi nàxlxzo ngưiuyaadfwi nấpnbzy thựwgofc lựwgofc khôfkhang tầfkvnm thưiuyaadfwng, hiệwlbun tạtzwqi cójhatlucl La hay khôfkhang cũluclng đarieãpnbz khôfkhang còiuyan ýjini nghĩktrqa.

Đxhrxưiuyaơwywlng nhiêzgrgn nàxlxzng cũluclng khôfkhang phảnkjki coi trọlhknng diệwlbun mạtzwqo Vũlucl La, tuy rằoukrng hắqjxnn cao ráepnto trắqjxnng trẻzgrgo, nhưiuyang cũluclng khôfkhang anh tuấpnbzn tớdmjyi mứyxpqc ngưiuyaadfwi thầfkvnn đariezfuou oáepntn, thậihxxm chíanxe trong sốaucrepntn tu ởsnow đarieâhsydy, còiuyan cójhat nhiềzfuou ngưiuyaadfwi ‘nhan sắqjxnc’ khôfkhang kéixeqm hắqjxnn.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.