Tiên Tuyệt

Chương 209 : Một búa đầu tiên (trung)

    trước sau   
jceoc nàlwdzy đlwdzãbqcrlwdz hoàlwdzng hônvjdn, sắxlohc trờwqgdi hơowmei tốuwvxi, cho nêvyqzn đlwdzcdbfo hồifonng quang kia trởmisrvyqzn nổowmei bậsmert.

eqhv La khônvjdng phảpwcki phàlwdzm phu tụuwvxc tửucpr, hắxlohn cảpwckm giáepwdc đlwdzưxqufowmec bêvyqzn trong hồifonng quang ẩitizn chứowmea linh khíeqhv sung mãbqcrn, hiểmisrn nhiêvyqzn làlwdz ngưxqufwqgdi tu châewaqn đlwdzi ngang qua nơowmei đlwdzâewaqy, Bấxrtot quáepwd khônvjdng tráepwdnh nédedi lạcdbfi đlwdzưxqufwqgdng hoàlwdzng bay ngang Lâewaqm An thàlwdznh, làlwdzm cho toàlwdzn bộspauewaqn chújceong đlwdzfsqvu nhìcdbfn thấxrtoy, hiểmisrn nhiêvyqzn nếccxxu khônvjdng phảpwcki chạcdbfy trốuwvxn cũeqhvng làlwdz truy kíeqhvch cáepwdi gìcdbf.

eqhv La nhìcdbfn ra cửucpra sổowme, chỉnvjd thấxrtoy bêvyqzn ngoàlwdzi tiếccxxng nókgbri nhao nhao ồifonn àlwdzo mộspaut màlwdzng, hầdwzvu nhưxquf toàlwdzn bộspauewaqn chújceong đlwdzfsqvu chạcdbfy ra khỏzggwi nhàlwdz kiễeqhvng châewaqn nhìcdbfn lêvyqzn trờwqgdi.

Đentvcdbfo hồifonng quang nọitizepwdn sáepwdt xuốuwvxng mặjceot đlwdzưxqufwqgdng bêvyqzn dưxqufcdbfi cửucpra sổowmeeqhv La lao đlwdzi mấxrtoy trăucprm trưxqufowmeng, sau đlwdzókgbr đlwdzspaut ngộspaut bay lêvyqzn trờwqgdi cao mấxrtoy ngàlwdzn trưxqufowmeng, giốuwvxng nhưxquf mộspaut chiếccxxc đlwdzèsrasn đlwdzzggw chiếccxxu khắxlohp thiêvyqzn hạcdbf. Sau đlwdzókgbr nhanh chókgbrng pháepwd khônvjdng bay vềfsqv phíeqhva Tâewaqy thàlwdznh, thìcdbfnh lìcdbfnh chìcdbfm xuốuwvxng, rấxrtot nhanh biếccxxn mấxrtot khônvjdng thấxrtoy.

eqhv La lắxlohc lắxlohc đlwdzdwzvu, nếccxxu làlwdz tu sĩpwckcdbfnh thưxqufwqgdng nhìcdbfn thấxrtoy chuyệuboqn nhưxquf vậsmery, nhấxrtot đlwdzsdicnh khônvjdng nhịsdicn đlwdzưxqufowmec chạcdbfy tớcdbfi xem xédedit. Tu Châewaqn Giớcdbfi cũeqhvng cókgbr khônvjdng íeqhvt ngưxqufwqgdi mơowme mộspaung mộspaut ngàlwdzy nàlwdzo đlwdzókgbr bỗewpqng nhiêvyqzn hộspaui ngộspau cao thủucpr mắxlohc nạcdbfn, sau khi cứowmeu ngưxqufwqgdi cuốuwvxi cùocypng đlwdzưxqufowmec ban thưxqufmisrng vônvjd thưxqufowmeng cônvjdng pháepwdp, tiềfsqvm tu ba trăucprm năucprm, sau khi pháepwd quan thiêvyqzn hạcdbfnvjd đlwdzsdicch, vạcdbfn ngưxqufwqgdi kíeqhvnh ngưxqufievxng.

nhưxqufng Vũeqhv La cũeqhvng biếccxxt, cao thủucpr châewaqn chíeqhvnh tuyệuboqt đlwdzuwvxi khônvjdng cókgbr khảpwckucprng truyềfsqvn xuốuwvxng đlwdzcdbfo thốuwvxng củucpra mìcdbfnh, nếccxxu nhưxqufucpry tháepwdc lầdwzvm ngưxqufwqgdi, vậsmery sẽgsovewaqy ra tai họitiza khókgbrymrfng tưxqufmisrng tưxqufowmeng.


Nhữgsovng pháepwdp mônvjdn truyềfsqvn thụuwvx khi sắxlohp chếccxxt, phầdwzvn nhiềfsqvu làlwdz khônvjdng đlwdzújceong. Hơowmen nữgsova cao thủucpr châewaqn chíeqhvnh tạcdbfi sao bịsdic ngưxqufwqgdi đlwdzuổowmei giếccxxt tớcdbfi mứowmec gầdwzvn chếccxxt phảpwcki phókgbr tháepwdc nhưxquf vậsmery?

huốuwvxng chi trong Tu Châewaqn Giớcdbfi nàlwdzy, còymrfn cókgbr pháepwdp mônvjdn truyềfsqvn thừoiova nàlwdzo cókgbr thểmisrepwdnh đlwdzưxqufowmec vớcdbfi pháepwdp mônvjdn Thựoszoc Phùocypocypng Cửucpru Long Thônvjdn Nhậsmert củucpra Vũeqhv La?

Hắxlohn đlwdzókgbrng cửucpra sổowme lạcdbfi, nhữgsovng tiếccxxng ồifonn àlwdzo huyêvyqzn náepwdo bêvyqzn ngoàlwdzi cũeqhvng bịsdic ngăucprn bêvyqzn ngoàlwdzi cửucpra sổowme, sau đlwdzókgbrvyqzn giưxqufwqgdng, bắxloht đlwdzdwzvu tĩpwcknh tu.

Ngàlwdzy hônvjdm sau, nhữgsovng lờwqgdi bàlwdzn táepwdn chủucpr yếccxxu củucpra dâewaqn chújceong Lâewaqm An thàlwdznh chíeqhvnh làlwdz đlwdzcdbfo hồifonng quang lújceoc trờwqgdi chạcdbfng vạcdbfng hônvjdm qua, Cókgbr lẽgsovlwdzcdbf tiểmisru nhịsdic thấxrtoy Vũeqhv La rộspaung rãbqcri, cho nêvyqzn tìcdbfm cáepwdch lấxrtoy lòymrfng Vũeqhv La, khônvjdng ngừoiovng lảpwcki nhảpwcki cáepwdi gìcdbflwdz Long sơowmen, Thầdwzvn Tiêvyqzn thạcdbfch, Còymrfn nókgbri đlwdzêvyqzm qua cókgbr ngưxqufwqgdi suốuwvxt đlwdzêvyqzm chạcdbfy tớcdbfi Xàlwdz Long sơowmen, chuẩitizn bịsdic đlwdzi theo Tiêvyqzn Nhâewaqn tu luyệuboqn, chỉnvjdlwdz khônvjdng biếccxxt tìcdbfnh huốuwvxng hiệuboqn tạcdbfi thếccxxlwdzo.

eqhv La cókgbr chújceot khônvjdng kiêvyqzn nhẫiblnn, sau khi ăucprn đlwdziểmisrm tâewaqm xong bèsrasn ra ngoàlwdzi, đlwdzi dạcdbfo mộspaut vòymrfng khắxlohp cáepwdc di tíeqhvch cảpwck trong lẫiblnn ngoàlwdzi Lâewaqm An thàlwdznh.

epwdng sớcdbfm Vũeqhv La đlwdzãbqcr ra khỏzggwi thàlwdznh, tựoszo nhiêvyqzn khônvjdng nhìcdbfn thấxrtoy gầdwzvn đlwdzếccxxn trưxqufa, cảpwck bốuwvxn cửucpra thàlwdznh Đentvônvjdng Tâewaqy nam Bắxlohc cókgbr rấxrtot nhiềfsqvu tu sĩpwck lụuwvxc tụuwvxc kédedio vàlwdzo.

Nhìcdbfn bềfsqv ngoàlwdzi, nhữgsovng tu sĩpwcklwdzy khônvjdng kháepwdc gìcdbf ngưxqufwqgdi thếccxx tụuwvxc, sau khi bọitizn họitiz dung nhậsmerp Lâewaqm An thàlwdznh, lậsmerp tứowmec khônvjdng còymrfn thấxrtoy tung tíeqhvch.

Buổowmei tốuwvxi, Vũeqhv La đlwdzi chơowmei tậsmern hứowmeng trởmisr vềfsqv, tìcdbfm mộspaut tửucpru lâewaqu tiếccxxn vàlwdzo ăucprn no nêvyqz, sau đlwdzókgbr mớcdbfi trởmisr lạcdbfi kháepwdch sạcdbfn.

eqhv La vàlwdzo phòymrfng mìcdbfnh, đlwdzókgbrng cửucpra lạcdbfi, tiếccxxp tụuwvxc tu luyệuboqn.

Dọitizc trêvyqzn đlwdzưxqufwqgdng đlwdzi, hắxlohn lang thang thơowme thẩitizn, tốuwvxi trởmisr vềfsqv nghiêvyqzn cứowmeu Xi Vưxqufu Ma Văucprn vàlwdzepwdt Hoang Đentvepwdn Tạcdbfo, Đentvuwvxi vớcdbfi Xi Vưxqufu Ma Văucprn, bởmisri vìcdbfucprn bảpwckn linh văucprn củucpra hắxlohn đlwdzãbqcrkgbr, cho nêvyqzn rấxrtot nhanh đlwdzãbqcr hiểmisru đlwdzưxqufowmec đlwdzcdbfi kháepwdi, gầdwzvn đlwdzâewaqy đlwdzãbqcr bắxloht đlwdzdwzvu đlwdzàlwdzo sâewaqu nghiêvyqzn cứowmeu, đlwdzãbqcrkgbr đlwdzưxqufowmec chújceot thàlwdznh tựoszou.

nhưxqufng Báepwdt Hoang Đentvepwdn Tạcdbfo lạcdbfi khókgbr khăucprn hơowmen nhiềfsqvu.

Bộspau pháepwdp mônvjdn thưxqufowmeng cổowmelwdzy kháepwdc biệuboqt rấxrtot lớcdbfn vớcdbfi cáepwdc loạcdbfi pháepwdp mônvjdn luyệuboqn khíeqhv Tu Châewaqn Giớcdbfi hiệuboqn nay, chújceo trọitizng Tam Tàlwdzi tinh khíeqhv thầdwzvn hợowmep nhấxrtot, dung nhậsmerp vàlwdzo trong mộspaut bújceoa. Mộspaut bújceoa giáepwdng xuốuwvxng khônvjdng sai lệuboqch màlwdzy may, trong đlwdzókgbrymrfn ẩitizn chứowmea linh thứowmec, còymrfn phảpwcki hoàlwdzn thàlwdznh trậsmern pháepwdp phòymrfng ngựoszo hoặjceoc cônvjdng kíeqhvch củucpra binh khíeqhvocypng lújceoc.

Đentvspau khókgbr củucpra việuboqc nàlwdzy rấxrtot cao, vớcdbfi tu vi củucpra Vũeqhv La hiệuboqn tạcdbfi, muốuwvxn hợowmep nhấxrtot Tam Tàlwdzi tinh khíeqhv thầdwzvn cũeqhvng khônvjdng phảpwcki làlwdz chuyệuboqn khókgbr, nhưxqufng muốuwvxn khốuwvxng chếccxx mộspaut bújceoa giáepwdng xuốuwvxng khônvjdng sai mộspaut ly lựoszoc đlwdzcdbfo nàlwdzo, vậsmery phảpwcki hao tốuwvxn tâewaqm tưxqufsrasn luyệuboqn.


lwdz muốuwvxn dung nhậsmerp trậsmern pháepwdp vàlwdzo trong mộspaut bújceoa nàlwdzy lạcdbfi càlwdzng khókgbr khăucprn hơowmen.

eqhvng may Vũeqhv La kiếccxxn văucprn quảpwckng báepwdc, cókgbr thểmisr hiểmisru đlwdzưxqufowmec mộspaut chújceot vềfsqv kỹkzbw xảpwcko nàlwdzy, nókgbrowmei giốuwvxng nhưxqufepwdi gọitizi làlwdz ‘quáepwdn tưxqufwqgdng’, ngưxqufng tụuwvx trậsmern pháepwdp trong lựoszoc lưxqufowmeng mộspaut bújceoa,

Dọitizc trêvyqzn đlwdzưxqufwqgdng đlwdzi hắxlohn nghiêvyqzn cứowmeu rấxrtot lâewaqu, cảpwckm thấxrtoy cókgbr chújceot thu hoạcdbfch, Hônvjdm nay sau khi tu luyệuboqn mộspaut hồifoni, cảpwckm thấxrtoy mìcdbfnh nêvyqzn thửucpr mộspaut chújceot,

eqhv La mởmisr Thiêvyqzn Phủucpr Chi Quốuwvxc ra, chui vàlwdzo trong đlwdzókgbr, sốuwvx khoáepwdng thạcdbfch lầdwzvn trưxqufcdbfc hắxlohn ‘trồifonng’ bêvyqzn bờwqgd suốuwvxi, hiệuboqn tạcdbfi đlwdzãbqcr trưxqufmisrng thàlwdznh hơowmen trưxqufcdbfc, Tuy rằkfflng khônvjdng nhìcdbfn thấxrtoy phầdwzvn chìcdbfm dưxqufcdbfi đlwdzxrtot, nhưxqufng phầdwzvn trêvyqzn đlwdzãbqcr cao hơowmen gấxrtop rưxqufievxi so vớcdbfi lújceoc vừoiova trồifonng, cókgbr thểmisrkgbri làlwdz sinh trưxqufmisrng khảpwck quan.

eqhv La xem xédedit mộspaut phen, tựoszo nhiêvyqzn trong lòymrfng vui mừoiovng, Dựoszoa theo kinh nghiệuboqm trưxqufcdbfc đlwdzâewaqy, phầdwzvn dưxqufcdbfi sẽgsov trưxqufmisrng thàlwdznh nhanh hơowmen, cho nêvyqzn cảpwck khốuwvxi khoáepwdng thạcdbfch nàlwdzy e rằkfflng đlwdzãbqcr lớcdbfn hơowmen lújceoc trưxqufcdbfc gấxrtop đlwdzônvjdi.

Bấxrtot quáepwd, khoáepwdng thạcdbfch càlwdzng trâewaqn quýjwis, trưxqufmisrng thàlwdznh càlwdzng chậsmerm chạcdbfp. Tỷepwd nhưxquf khốuwvxi Tửucpr Kim Ngọitizc Tinh kia, tuy rằkfflng hiệuboqn tạcdbfi cũeqhvng lớcdbfn hơowmen trưxqufcdbfc khônvjdng íeqhvt, nhưxqufng vẫiblnn kédedim hơowmen nhữgsovng khoáepwdng thạcdbfch kháepwdc trồifonng cùocypng lújceoc vớcdbfi nókgbr.

eqhv La chỉnvjd kiểmisrm tra sơowme qua, cũeqhvng khônvjdng thu hoạcdbfch sốuwvx khoáepwdng thạcdbfch nàlwdzy. Nhữgsovng khoáepwdng thạcdbfch màlwdzeqhv La trồifonng bêvyqzn bờwqgd suốuwvxi làlwdz loạcdbfi vônvjdocypng trâewaqn quýjwis, lầdwzvn nàlwdzy mìcdbfnh chỉnvjd thửucpr nghiệuboqm màlwdz thônvjdi, khônvjdng cầdwzvn thiếccxxt phảpwcki lãbqcrng phíeqhv khoáepwdng thạcdbfch.

Hắxlohn quay sang quan sáepwdt rừoiovng Bồifonng Kinh Thầdwzvn Mộspauc, chỉnvjd thấxrtoy trêvyqzn láepwd chújceong nổowmei lêvyqzn hàlwdzo quang kim loạcdbfi mờwqgd mờwqgdepwdng loáepwdng, Thụuwvxxqufơowmeng vốuwvxn cókgbr mộspaut nháepwdnh Thầdwzvn Chi sắxlohp sửucpra chíeqhvn, đlwdzspaut nhiêvyqzn tốuwvxc đlwdzspau chíeqhvn củucpra nókgbr trởmisrvyqzn chậsmerm lạcdbfi.

Nhữgsovng quặjceong Ôrigw Thiếccxxt lầdwzvn trưxqufcdbfc Vũeqhv La gieo rắxlohc khắxlohp trong rừoiovng, đlwdzcdbfi đlwdza sốuwvx đlwdzãbqcr đlwdzưxqufowmec Bồifonng Kinh Thầdwzvn Mộspauc hấxrtop thu, cho nêvyqzn láepwd trong rừoiovng mớcdbfi nổowmei lêvyqzn hàlwdzo quang kim loạcdbfi mờwqgd mờwqgdepwdng loáepwdng nhưxquf vậsmery.

lwdz Thụuwvxxqufơowmeng lạcdbfi càlwdzng rõmpyalwdzng hơowmen, vàlwdzi kim mạcdbfch lấxrtop lókgbre hàlwdzo quang nhưxqufitizn nhưxquf hiệuboqn trêvyqzn vỏzggwewaqy, cuồifonn cuộspaun khônvjdng ngừoiovng vậsmern chuyểmisrn từoiovng cỗewpq khíeqhvewaqn Kim lêvyqzn phíeqhva nháepwdnh Thầdwzvn Chi sắxlohp chíeqhvn.

Thầdwzvn Chi đlwdzãbqcr sắxlohp chíeqhvn, nhậsmern đlwdzưxqufowmec íeqhvch lợowmei ngoàlwdzi ýjwis muốuwvxn nàlwdzy, hiểmisrn nhiêvyqzn cấxrtop bậsmerc củucpra nókgbr sẽgsov gia tăucprng.

eqhv La hếccxxt sứowmec hàlwdzi lòymrfng vớcdbfi kếccxxt quảpwcklwdzy, lạcdbfi lựoszoa thêvyqzm mấxrtoy khốuwvxi khoáepwdng thạcdbfch bìcdbfnh thưxqufwqgdng, tìcdbfm mộspaut nơowmei khoanh châewaqn ngồifoni xuốuwvxng.

Trong nhữgsovng khoáepwdng thạcdbfch màlwdz hắxlohn chọitizn, cókgbr ba khốuwvxi làlwdz quặjceong Huyềfsqvn Đentvifonng, hai khốuwvxi làlwdz Hỏzggwa Ngâewaqn thạcdbfch, toàlwdzn làlwdz khoáepwdng thạcdbfch cao hơowmen quặjceong Ôrigw Thiếccxxt mộspaut bậsmerc, nhưxqufng còymrfn kédedim xa nhữgsovng khoáepwdng thạcdbfch màlwdzeqhv La trồifonng bêvyqzn bờwqgd suốuwvxi.


ocyplwdzbqcrng phíeqhv, hắxlohn cũeqhvng khônvjdng cảpwckm thấxrtoy đlwdzau lòymrfng.

eqhv La lặjceong lẽgsov vậsmern chuyểmisrn pháepwdp mônvjdn Báepwdt Hoang Đentvepwdn Tạcdbfo, tay tráepwdi nắxlohm chậsmert, mộspaut ngọitizn lửucpra màlwdzu đlwdzzggw sẫiblnm phun ra, toáepwdt ra khíeqhv tứowmec cưxqufwqgdng giảpwck Hồifonng Hoang oanh oanh liệuboqt liệuboqt, nhưxqufng khíeqhv tứowmec kia khônvjdng bắxlohn ra đlwdzưxqufowmec bao xa đlwdzãbqcr bịsdic thu vềfsqv, hợowmep cùocypng ngọitizn lửucpra ngưxqufng tụuwvx lạcdbfi thàlwdznh mộspaut chiếccxxc bújceoa lớcdbfn, nằkfflm trong tay Vũeqhv La.

eqhv La xếccxxp năucprm khốuwvxi khoáepwdng thạcdbfch kia thàlwdznh hàlwdzng mộspaut trưxqufcdbfc mặjceot, nhắxlohm mắxloht mìcdbfnh tưxqufwqgdng mộspaut láepwdt, bỗewpqng nhiêvyqzn khoáepwdt tay. Cho dùocypjceoc nàlwdzy cókgbr ngưxqufwqgdi bêvyqzn cạcdbfnh, cũeqhvng khókgbrymrfng thấxrtoy rõmpya đlwdzspaung táepwdc củucpra hắxlohn, chỉnvjd nghe năucprm tiếccxxng keng vang lêvyqzn liêvyqzn tụuwvxc, bújceoa lửucpra củucpra Vũeqhv La đlwdzãbqcr xuấxrtot ra liêvyqzn tiếccxxp năucprm bújceoa, đlwdzsmerp cho năucprm khốuwvxi khoáepwdng thạcdbfch kia díeqhvnh lạcdbfi vớcdbfi nhau thàlwdznh mộspaut cụuwvxc.

Lầdwzvn nàlwdzy dọitizc trêvyqzn đlwdzưxqufwqgdng đlwdzi, Vũeqhv La chỉnvjdocypng tay tráepwdi xửucprjwis nhữgsovng sinh hoạcdbft hàlwdzng ngàlwdzy, cốuwvx ýjwissrasn luyệuboqn đlwdzspau linh hoạcdbft củucpra tay tráepwdi. Hơowmen nữgsova hắxlohn dùocypng linh nguyêvyqzn đlwdziềfsqvu dưxqufievxng kinh mạcdbfch tay tráepwdi, khiếccxxn cho đlwdzspau linh hoạcdbft củucpra tay tráepwdi hắxlohn đlwdzãbqcr gia tăucprng rấxrtot nhiềfsqvu, hiệuboqn tạcdbfi so vớcdbfi tay phảpwcki cũeqhvng khônvjdng còymrfn kédedim bao nhiêvyqzu.

Mộspaut bújceoa nàlwdzy thoạcdbft nhìcdbfn làlwdzucprm lầdwzvn, nhưxqufng trong Báepwdt Hoang Đentvepwdn Tạcdbfo chỉnvjdkgbr thểmisr xem nhưxquf mộspaut bújceoa.

Mặjceoc dùocyp trong tưxqufơowmeng lai, Vũeqhv La tu luyệuboqn càlwdzng thêvyqzm tinh thâewaqm, mộspaut lầdwzvn cókgbr thểmisr xửucprjwislwdzng vạcdbfn khốuwvxi khoáepwdng thạcdbfch, nhưxqufng đlwdzâewaqy cũeqhvng chỉnvjdkgbr thểmisr xem nhưxqufjceoa thứowme nhấxrtot.

Chuyệuboqn nàlwdzy cũeqhvng giốuwvxng nhưxqufmpya giảpwck trong thếccxx tụuwvxc, trong mộspaut chiêvyqzu thưxqufwqgdng hay bao gồifonm mấxrtoy thứowmec, Bújceoa thứowme nhấxrtot nàlwdzy bấxrtot kểmisr đlwdzáepwdnh ra bao nhiêvyqzu lầdwzvn, cũeqhvng chỉnvjdlwdz mộspaut bújceoa.

ucprm khốuwvxi khoáepwdng thạcdbfch bịsdic mộspaut bújceoa nàlwdzy nệuboqn xuốuwvxng, lậsmerp tứowmec hòymrfa hợowmep thàlwdznh nhấxrtot thểmisr.

eqhv La giơowmejceoa trong tay lêvyqzn, lạcdbfi nhắxlohm mắxloht mìcdbfnh tưxqufwqgdng hồifoni lâewaqu, ngưxqufng kếccxxt tinh khíeqhv thầdwzvn toàlwdzn thâewaqn cùocypng mộspaut chỗewpq, quáepwdt to mộspaut tiếccxxng, thìcdbfnh lìcdbfnh xuấxrtot ra mộspaut bújceoa.

Lầdwzvn nàlwdzy mộspaut bújceoa giáepwdng xuốuwvxng, hoa lửucpra bắxlohn ra bốuwvxn phíeqhva, giốuwvxng nhưxqufxqufu Tinh chùocypy, ầdwzvm mộspaut tiếccxxng nổowme vang, cảpwck mặjceot đlwdzxrtot rung lêvyqzn mộspaut trậsmern.

chỉnvjdlwdz mộspaut bújceoa, tấxrtot cảpwck tạcdbfp chấxrtot bêvyqzn trong khoáepwdng thạcdbfch đlwdzfsqvu bịsdic đlwdzsmerp ra, khiếccxxn cho khoáepwdng thạcdbfch trởmisrvyqzn tinh thuầdwzvn vônvjd kểmisr.

Sau bújceoa thứowme hai, Vũeqhv La đlwdzãbqcr toáepwdt mồifonnvjdi đlwdzdwzvm đlwdzìcdbfa, y phụuwvxc toàlwdzn thâewaqn ưxqufcdbft đlwdziblnm.

epwdt Hoang Đentvepwdn Tạcdbfo chíeqhvnh làlwdz pháepwdp mônvjdn củucpra thưxqufowmeng cổowme Ma tộspauc, tiêvyqzu hao rấxrtot lớcdbfn, cũeqhvng chỉnvjdkgbr thâewaqn thểmisr Ma tộspauc cưxqufwqgdng hãbqcrn đlwdzếccxxn biếccxxn tháepwdi mớcdbfi cókgbr thểmisr chịsdicu đlwdzưxqufowmec tiêvyqzu hao lớcdbfn nhưxquf vậsmery, Thợowmesrasn ởmisr Thiêvyqzn Nhai cũeqhvng nhờwqgd trong cơowme thêvyqzkgbr huyếccxxt mạcdbfch củucpra Báepwdt Hoang Ma tộspauc, mớcdbfi cókgbr thểmisr tu luyệuboqn đlwdzưxqufowmec pháepwdp mônvjdn nàlwdzy.


eqhv La nhắxlohm mắxloht lạcdbfi lầdwzvn thứowme ba, lầdwzvn nàlwdzy minh tưxqufmisrng trong hơowmen nửucpra canh giờwqgd, hắxlohn mớcdbfi mởmisr bừoiovng mắxloht, lặjceong lẽgsov khônvjdng tiếccxxng đlwdzspaung giáepwdng xuốuwvxng bújceoa thứowme ba.

- Keng...

chỉnvjd trong nháepwdy mắxloht, vônvjd sốuwvxxqufpwcknh loang loáepwdng đlwdzdwzvy trờwqgdi, giốuwvxng nhưxquf nhữgsovng linh hồifonn khônvjdng cam lòymrfng rơowmei vàlwdzo luâewaqn hồifoni, nhưxqufng tấxrtot cảpwck đlwdzfsqvu bịsdic mộspaut luồifonng lựoszoc lưxqufowmeng hùocypng mạcdbfnh khônvjdng thểmisrlwdzo kháepwdng cựoszo trókgbri buộspauc chặjceot chẽgsov, dầdwzvn dầdwzvn édedip vàlwdzo trong cụuwvxc sắxloht kia.

eqhv La buônvjdng lỏzggwng toàlwdzn thâewaqn, bújceoa lửucpra hókgbra thàlwdznh mộspaut ngọitizn lửucpra chui trởmisrlwdzo lòymrfng bàlwdzn tay hắxlohn, Hắxlohn ngãbqcr ngừoiova ra sau, cụuwvxc sắxloht rơowmei xuốuwvxng đlwdzxrtot ầdwzvm mộspaut tiếccxxng, vẫiblnn còymrfn lókgbre lêvyqzn mộspaut đlwdzcdbfo thầdwzvn quang.

eqhv La cókgbr cảpwckm giáepwdc lựoszoc lưxqufowmeng toàlwdzn thâewaqn gầdwzvn nhưxquf cạcdbfn kiệuboqt, nởmisr mộspaut nụuwvxxqufwqgdi khổowme, buônvjdng lỏzggwng tâewaqm tìcdbfnh bắxloht đlwdzdwzvu ngủucpr say,

chỉnvjd giáepwdng ra ba bújceoa, mộspaut thâewaqn linh nguyêvyqzn củucpra hắxlohn đlwdzãbqcr tiêvyqzu hao cạcdbfn kiệuboqt, tinh lựoszoc giảpwckm sújceot.

Tuy rằkfflng làlwdz lầdwzvn đlwdzdwzvu tiêvyqzn, nhưxqufng Vũeqhv La cũeqhvng khônvjdng hàlwdzi lòymrfng vớcdbfi thàlwdznh tíeqhvch nàlwdzy củucpra mìcdbfnh, nhưxqufng hắxlohn lạcdbfi khônvjdng biếccxxt, nếccxxu thợowmesrasn ởmisr Thiêvyqzn Nhai biếccxxt đlwdzưxqufowmec thàlwdznh tíeqhvch nàlwdzy củucpra hắxlohn, chắxlohc chắxlohn sẽgsov kinh ngạcdbfc háepwd hốuwvxc mồifonm.

Trong tay Vũeqhv La chỉnvjdkgbr mộspaut bộspauepwdt Hoang Đentvepwdn Tạcdbfo, khônvjdng hiểmisru biếccxxt gìcdbf vềfsqv nhữgsovng tìcdbfnh huốuwvxng kháepwdc, thợowmesrasn làlwdz nhờwqgd đlwdzãbqcr xem nhữgsovng đlwdziểmisrn tịsdicch từoiovxqufa, Cho dùocyplwdzo thờwqgdi Hồifonng Hoang cưxqufwqgdng giảpwck nhưxqufewaqy, thợowmesrasn cókgbr thiêvyqzn phújceo tốuwvxi cao củucpra Báepwdt Hoang Ma tộspauc lầdwzvn đlwdzdwzvu tiêvyqzn rèsrasn thửucpr, thàlwdznh tíeqhvch tốuwvxt nhấxrtot cũeqhvng chỉnvjdlwdz hai bújceoa rưxqufievxi.

epwdt Hoang Ma tộspauc thônvjdng thưxqufwqgdng, lầdwzvn đlwdzdwzvu tiêvyqzn rèsrasn cókgbr thểmisr hoàlwdzn thàlwdznh mộspaut bújceoa, đlwdzãbqcrkgbr thểmisr xem làlwdz thàlwdznh tíeqhvch nổowmei bậsmert.

eqhv La chỉnvjdlwdz Nhâewaqn tộspauc, tốuwvx chấxrtot thâewaqn thểmisr so ra kédedim xa Báepwdt Hoang Ma tộspauc, nhưxqufng khônvjdng ngờwqgd lầdwzvn đlwdzdwzvu tiêvyqzn rèsrasn đlwdzãbqcrkgbr thểmisr xuấxrtot ra ba bújceoa liêvyqzn tụuwvxc. Hắxlohn khônvjdng biếccxxt thàlwdznh tíeqhvch củucpra mìcdbfnh, cứowmexqufmisrng rằkfflng mìcdbfnh khônvjdng cókgbr thiêvyqzn phújceomisr phưxqufơowmeng diệuboqn rèsrasn nàlwdzy, lầdwzvn rèsrasn đlwdzdwzvu tiêvyqzn đlwdzãbqcr kếccxxt thújceoc thấxrtot bạcdbfi, khiếccxxn cho hắxlohn lấxrtoy làlwdzm buồifonn bãbqcr trong lòymrfng.

eqhv La ngủucpr mộspaut giấxrtoc cho tớcdbfi sáepwdng hônvjdm sau mớcdbfi tỉnvjdnh lạcdbfi, bụuwvxng đlwdzókgbri nhưxquflwdzo, Vũeqhv La mua thứowmec ăucprn cho vàlwdzo trong khônvjdng gian trữgsov vậsmert, bấxrtot chấxrtop tiểmisru nhịsdic tỏzggw ra kinh ngạcdbfc, vộspaui vộspaui vàlwdzng vàlwdzng chạcdbfy ra ngoàlwdzi, vừoiova đlwdzi vừoiova ăucprn.

Hiệuboqn tạcdbfi Vũeqhv La du ngoạcdbfn danh lam thắxlohng cảpwcknh, cókgbr íeqhvch rấxrtot nhiềfsqvu vớcdbfi chuyệuboqn tăucprng trưxqufmisrng tinh lựoszoc.

Mấxrtoy ngàlwdzy nay trong Lâewaqm An thàlwdznh, nhữgsovng ngưxqufwqgdi đlwdzi tìcdbfm kiếccxxm ‘tiêvyqzn duyêvyqzn’ đlwdzãbqcr lụuwvxc tụuwvxc trởmisr lạcdbfi khônvjdng íeqhvt. Nhữgsovng ngưxqufwqgdi nàlwdzy vônvjdocypng quen thuộspauc Xàlwdz Long sơowmen ngoàlwdzi thàlwdznh, nhưxqufng lầdwzvn nàlwdzy tiếccxxn vàlwdzo trong đlwdzókgbreqhvng giốuwvxng nhưxquf mộspaut mêvyqz cung, vòymrfng vo mộspaut hai ngàlwdzy cũeqhvng khônvjdng tìcdbfm thấxrtoy phưxqufơowmeng hưxqufcdbfng, cuốuwvxi cùocypng khônvjdng biếccxxt cảpwck đlwdzưxqufwqgdng trởmisr ra.


Lờwqgdi đlwdzifonn nhưxquf vậsmery càlwdzng cókgbr vẻmmvq hếccxxt sứowmec kỳgsov àlwdzo, Đentváepwdm thiếccxxu niêvyqzn, lưxqufu manh trong Lâewaqm An thàlwdznh chẳccxxng nhữgsovng khônvjdng hếccxxt hy vọitizng, ngưxqufowmec lạcdbfi từoiovng toáepwdn đlwdzowmenvjd tiếccxxn vàlwdzo Xàlwdz Long sơowmen.

eqhv La lạcdbfi dạcdbfo chơowmei thêvyqzm mộspaut ngàlwdzy nữgsova, vớcdbfi tốuwvxc đlwdzspau củucpra hắxlohn, đlwdzãbqcr đlwdzi hếccxxt mộspaut lưxqufowmet nhữgsovng di tíeqhvch nốuwvxi tiếccxxng xung quanh Lâewaqm An thàlwdznh, Hiệuboqn tạcdbfi nơowmei nàlwdzy đlwdzang cókgbr chuyệuboqn tìcdbfm kiếccxxm ‘tiêvyqzn duyêvyqzn’, hắxlohn cũeqhvng cảpwckm thấxrtoy phiềfsqvn phứowmec, Cho nêvyqzn đlwdzếccxxn lújceoc trờwqgdi chạcdbfng vạcdbfng, hắxlohn cũeqhvng khônvjdng đlwdzsdicnh trởmisr vềfsqvewaqm An thàlwdznh, màlwdz tiếccxxp tụuwvxc chạcdbfy vềfsqv phíeqhva trưxqufcdbfc.

Tiềfsqvn thếccxx châewaqn củucpra hắxlohn đlwdzmisr lạcdbfi trong kháepwdch sạcdbfn đlwdzãbqcr thừoiova thanh toáepwdn tiềfsqvn thuêvyqz phòymrfng vàlwdz tiềfsqvn cơowmem, hắxlohn đlwdzi rồifoni cũeqhvng khônvjdng thẹtjakn vớcdbfi lưxqufơowmeng tâewaqm.

eqhv La tìcdbfm mộspaut nơowmei vắxlohng vẻmmvq khônvjdng ngưxqufwqgdi, phókgbrng xuấxrtot thuyềfsqvn ba láepwd, khônvjdng ngờwqgd vừoiova bay lêvyqzn chưxqufa đlwdzưxqufowmec bao lâewaqu, chỉnvjd thấxrtoy phíeqhva trưxqufcdbfc cókgbr mộspaut đlwdzcdbfo hồifonng quang báepwd đlwdzcdbfo bay lêvyqzn, mộspaut thanh âewaqm trong trẻmmvqo nhưxqufng lạcdbfnh lùocypng nókgbri:

- Đentvcdbfo hữgsovu, xin dừoiovng bưxqufcdbfc.

vyqzn trong hồifonng quang hiệuboqn ra mộspaut nữgsov nhâewaqn thâewaqn khoáepwdc trưxqufwqgdng quầdwzvn màlwdzu đlwdzzggw lửucpra, nhan sắxlohc cũeqhvng cókgbrlwdzi phầdwzvn xinh đlwdztjakp, chỉnvjdlwdz áepwdnh mắxloht lộspau vẻmmvq hếccxxt sứowmec lạcdbfnh lùocypng. Tuy rằkfflng nàlwdzng bảpwcko Vũeqhv La dừoiovng bưxqufcdbfc, nhưxqufng trêvyqzn thựoszoc tếccxxeqhvng hếccxxt sứowmec tùocypy tiệuboqn ngăucprn cảpwckn trưxqufcdbfc mặjceot Vũeqhv La, cơowme hồifon khônvjdng cókgbr ýjwis đlwdzsdicnh cho hắxlohn đlwdzi qua.

lwdznh vi nhưxquf vậsmery làlwdzm cho Vũeqhv La khônvjdng khỏzggwi bựoszoc mìcdbfnh, hắxlohn khẽgsov cau màlwdzy, hỏzggwi:

- Cókgbrcdbf chỉnvjd giáepwdo?

Nữgsov nhâewaqn nọitiz khoáepwdt tay, mộspaut tấxrtom ngọitizc bàlwdzi lăucprng khônvjdng bay lêvyqzn. Trêvyqzn mặjceot trưxqufcdbfc ngọitizc bàlwdzi cókgbr mộspaut bứowmec tranh sơowmen thủucpry lung linh, chíeqhvnh giữgsova làlwdz hai chữgsov to: Khônvjdng Đentvspaung.

Sau khi phókgbrng xuấxrtot ngọitizc bàlwdzi củucpra mìcdbfnh, nữgsov nhâewaqn nọitiz mớcdbfi kiêvyqzu căucprng nókgbri:

- Đentvcdbfo hữgsovu, ta chíeqhvnh làlwdz đlwdzuboq tửucpr Khônvjdng Đentvspaung sơowmen, đlwdzcdbfo hữgsovu tiếccxxn tớcdbfi nơowmei nàlwdzy cókgbr lẽgsoveqhvng làlwdzcdbf khốuwvxi Thiêvyqzn Sinh Thầdwzvn Thạcdbfch kia phảpwcki khônvjdng? Chuyệuboqn nàlwdzy ai ai cũeqhvng biếccxxt, đlwdzcdbfo hữgsovu chỉnvjdkgbr mộspaut mìcdbfnh, e rằkfflng lầdwzvn nàlwdzy đlwdzếccxxn đlwdzókgbr chỉnvjd uổowmeng cônvjdng thônvjdi, Theo ta thấxrtoy, khônvjdng bằkfflng giújceop ta mộspaut tay, nếccxxu ta lấxrtoy đlwdzưxqufowmec khốuwvxi Thiêvyqzn Sinh Thầdwzvn Thạcdbfch nọitiz, Khônvjdng Đentvspaung sơowmen ắxloht sẽgsov khônvjdng quêvyqzn âewaqn nàlwdzy củucpra đlwdzcdbfo hữgsovu.

Nữgsov nhâewaqn nàlwdzy mởmisr miệuboqng ra làlwdz Khônvjdng Đentvspaung nọitiz Khônvjdng Đentvspaung kia, hiểmisrn nhiêvyqzn muốuwvxn lấxrtoy Cửucpru Đentvcdbfi Thiêvyqzn Mônvjdn ra đlwdzmisr édedip ngưxqufwqgdi, vàlwdz lạcdbfi thầdwzvn tháepwdi hếccxxt sứowmec kiêvyqzu căucprng. Theo suy nghĩpwck củucpra nàlwdzng, dưxqufwqgdng nhưxquf chỉnvjd cầdwzvn tạcdbfo quan hệuboq vớcdbfi Khônvjdng Đentvspaung, đlwdzuwvxi vớcdbfi mộspaut táepwdn tu nhưxqufeqhv La chíeqhvnh làlwdz chuyệuboqn tốuwvxt tàlwdzy trờwqgdi, màlwdzlwdzng đlwdzang ban âewaqn cho hắxlohn vậsmery.

Nếccxxu khônvjdng cókgbr khốuwvxi Thiêvyqzn Sinh Thầdwzvn Thạcdbfch nọitiz, cókgbr lẽgsoveqhv La đlwdzãbqcr khoáepwdt tay bỏzggw đlwdzi, nhưxqufng nếccxxu nữgsov nhâewaqn nọitiz đlwdzspaung thủucpr bứowmec hắxlohn ởmisr lạcdbfi, vậsmery hợowmep vớcdbfi tâewaqm ýjwis hắxlohn, vừoiova khédedio ra tay dạcdbfy dỗewpqlwdzng mộspaut phen.

- Thiêvyqzn Sinh Thầdwzvn Thạcdbfch...

eqhv La thầdwzvm nhắxlohc lạcdbfi trong lòymrfng, chợowmet thấxrtoy đlwdzspaung lòymrfng.

lwdzi liệuboqu luyệuboqn chếccxx linh phùocyp tốuwvxt nhấxrtot làlwdz Thiêvyqzn Sinh Thầdwzvn Ngọitizc, Thiêvyqzn Sinh Thầdwzvn cốuwvxt, Thiêvyqzn Sinh Thầdwzvn Thạcdbfch, Thiêvyqzn Sinh Thầdwzvn Mộspauc, Khônvjdng ngờwqgdmisrowmei nàlwdzy cókgbr thểmisr gặjceop đlwdzưxqufowmec Thiêvyqzn Sinh Thầdwzvn Thạcdbfch, chẳccxxng lẽgsov đlwdzókgbrlwdz đlwdzcdbfo hồifonng quang tốuwvxi hônvjdm trưxqufcdbfc hay sao?

eqhv La cókgbr thểmisr nhìcdbfn ra, tu vi củucpra nữgsov nhâewaqn nàlwdzy cũeqhvng khônvjdng cao lắxlohm, tốuwvxi đlwdza cũeqhvng chỉnvjdlwdz cảpwcknh giớcdbfi Cửucpru Cung Cung Đentvìcdbfnh, Hơowmen nữgsova cũeqhvng khônvjdng nghe nókgbri trong Cửucpru Đentvcdbfi Thiêvyqzn Mônvjdn cókgbr phùocypxquf, vậsmery nữgsov nhâewaqn nàlwdzy cầdwzvn Thiêvyqzn Sinh Thầdwzvn Thạcdbfch làlwdzm gìcdbf? Vũeqhv La cũeqhvng cókgbr thểmisr đlwdzepwdn ra, khônvjdng ngoàlwdzi trao đlwdzowmei linh phùocyp vớcdbfi mộspaut vịsdic phùocypxquflwdzo đlwdzókgbr.

Thầdwzvn vậsmert trờwqgdi sinh nhưxquf vậsmery, nếccxxu cókgbrowme duyêvyqzn xảpwcko hợowmep, cókgbr thểmisr thai nghédedin ra Thiêvyqzn Mệuboqnh Thầdwzvn Phùocypnvjdocypng trâewaqn quýjwis, cókgbr thểmisrkgbri làlwdz nguyêvyqzn liệuboqu ‘chếccxx tạcdbfo’ ra Thiêvyqzn Mệuboqnh Thầdwzvn Phùocyp. Tuy rằkfflng cáepwdc phùocypxquf khônvjdng cókgbr bảpwckn lãbqcrnh chếccxx ra Thiêvyqzn Mệuboqnh Thầdwzvn Phùocyp, nhưxqufng nếccxxu cókgbr đlwdzưxqufowmec tàlwdzi liệuboqu nhưxquf vậsmery, luyệuboqn chếccxx ra linh phùocypeqhvng cókgbr chiếccxxn lựoszoc cao hơowmen linh phùocypocypng cấxrtop rấxrtot nhiềfsqvu.

eqhv La lậsmerp tứowmec cưxqufwqgdi ha hảpwck, ônvjdm quyềfsqvn nókgbri:

- Đentvâewaqu dáepwdm khônvjdng tòymrfng mệuboqnh.

Tựoszoa nhưxquf nữgsov nhâewaqn nọitiz đlwdzãbqcr sớcdbfm biếccxxt trưxqufcdbfc kếccxxt quảpwcklwdzy, Thâewaqn phậsmern củucpra nàlwdzng làlwdz đlwdzuboq tửucpr Cửucpru Đentvcdbfi Thiêvyqzn Mônvjdn vônvjdocypng nốuwvxi bậsmert, cho dùocyplwdz đlwdzuboq tửucprnvjdn pháepwdi nhấxrtot lưxqufu cũeqhvng phảpwcki nểmisr mặjceot vàlwdzi phầdwzvn, đlwdzoiovng nókgbri làlwdz đlwdzáepwdm táepwdn tu khônvjdng cókgbr chỗewpq dựoszoa.

- Ta têvyqzn làlwdz Quan Bạcdbfch Phưxqufowmeng, chẳccxxng hay đlwdzcdbfo hữgsovu xưxqufng hônvjd thếccxxlwdzo?

Nữgsov nhâewaqn vừoiova dẫiblnn Vũeqhv La đlwdzi vềfsqv phíeqhva trưxqufcdbfc vừoiova hỏzggwi, Vũeqhv La thàlwdznh thậsmert đlwdzáepwdp:

- Tạcdbfi hạcdbfeqhv La.

epwdi têvyqzn Vũeqhv La trong tầdwzvng lớcdbfp cao cấxrtop củucpra phe Chíeqhvnh đlwdzcdbfo Tu Châewaqn Giớcdbfi, khônvjdng dáepwdm nókgbri rằkfflng nhưxquf sấxrtom đlwdzspaung bêvyqzn tai, nhưxqufng cũeqhvng làlwdzxqufwqgdi phầdwzvn nổowmei tiếccxxng. Tuy Quan Bạcdbfch Phưxqufowmeng làlwdz đlwdzuboq tửucpr Cửucpru Đentvcdbfi Thiêvyqzn Mônvjdn, nhưxqufng bốuwvxi phậsmern rấxrtot thấxrtop, còymrfn xa mớcdbfi đlwdzcdbft tớcdbfi đlwdzuboq tửucpr hạcdbfch tâewaqm, tựoszo nhiêvyqzn khônvjdng cókgbr khảpwckucprng nghe qua têvyqzn Vũeqhv La.

Quan Bạcdbfch Phưxqufowmeng lạcdbfnh nhạcdbft nókgbri:

- Thìcdbf ra làlwdzeqhv huynh đlwdzuboq, ngưxqufơowmei yêvyqzn tâewaqm, chỉnvjd cầdwzvn lầdwzvn nàlwdzy ngưxqufơowmei giújceop ta lấxrtoy đlwdzưxqufowmec Thiêvyqzn Sinh Thầdwzvn Thạcdbfch, tưxqufơowmeng lai nếccxxu cókgbr chuyệuboqn cầdwzvn, vậsmery ngưxqufơowmei cókgbr thểmisr tớcdbfi Cửucpru Đentvcdbfi Thiêvyqzn Mônvjdn xin trợowme giújceop.

eqhv La chỉnvjdxqufwqgdi hềfsqv hềfsqv, cảpwckm tạcdbf luônvjdn miệuboqng.

Quan Bạcdbfch Phưxqufowmeng dẫiblnn Vũeqhv La vàlwdzo trong mộspaut sơowmen cốuwvxc, Nơowmei nàlwdzy ngoạcdbfi trừoioveqhv La ra, còymrfn cókgbr bảpwcky, táepwdm tu sĩpwck đlwdzang chờwqgd sẵutlun, Nhìcdbfn bềfsqv ngoàlwdzi nhữgsovng ngưxqufwqgdi nàlwdzy đlwdzfsqvu làlwdzepwdn tu ởmisr gầdwzvn đlwdzâewaqy, nghe phong thanh bèsrasn chạcdbfy tớcdbfi đlwdzsdicnh kiếccxxm cháepwdc mộspaut phen, lạcdbfi khônvjdng ngờwqgd gặjceop gỡievx Quan Bạcdbfch Phưxqufowmeng làlwdz đlwdzuboq tửucpr Cửucpru Đentvcdbfi Thiêvyqzn Mônvjdn. Tuy rằkfflng trong lòymrfng bọitizn họitiz khônvjdng muốuwvxn, nhưxqufng cũeqhvng chỉnvjdkgbr thểmisr miễeqhvn cưxqufievxng bằkfflng lòymrfng giújceop nàlwdzng đlwdzoạcdbft khốuwvxi Thiêvyqzn Sinh Thầdwzvn Thạcdbfch kia.

Quan Bạcdbfch Phưxqufowmeng giớcdbfi thiệuboqu Vũeqhv La vớcdbfi nhữgsovng táepwdn tu kia, sau đlwdzókgbr dặjceon dòymrf:

- Mọitizi ngưxqufwqgdi hãbqcry làlwdzm quen vớcdbfi nhau mộspaut chújceot, tốuwvxt nhấxrtot hãbqcry tìcdbfm hiểmisru rõmpyalwdzng sởmisr trưxqufwqgdng củucpra nhau. Tráepwdnh cho đlwdzếccxxn khi lâewaqm trậsmern đlwdzuwvxi đlwdzsdicch phốuwvxi hợowmep vớcdbfi nhau khônvjdng tốuwvxt, làlwdzm liêvyqzn lụuwvxy đlwdzếccxxn ngưxqufwqgdi kháepwdc.

Trong lờwqgdi nàlwdzng lộspau ýjwis dạcdbfy bảpwcko hếccxxt sứowmec rõmpyalwdzng, ýjwislwdz bảpwckn tiêvyqzn tửucprcdbfm cáepwdc ngưxqufơowmei đlwdzếccxxn đlwdzâewaqy hỗewpq trợowme, khônvjdng phảpwcki đlwdzếccxxn đlwdzmisrlwdzm liêvyqzn lụuwvxy bảpwckn tiêvyqzn tửucpr.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.