Tiên Tuyệt

Chương 208 : Một búa đầu tiên (thượng)

    trước sau   
Cửmhkju Đqzuzkeqgi Thiêjrhtn Môjcibn sẽduyy khôjcibng vìuyan truyềywkkn thừljbsa Thiêjrhtn Nhai màztwtztwtm ra loạkeqgi chuyệupezn ngu xuẩdeysn nhưcoog vậkrtuy, Thậkrtut ra khôjcibng phảhsuui Cửmhkju Đqzuzkeqgi Thiêjrhtn Môjcibn quang minh lỗtlcni lạkeqgc, màztwtztwt bọwjfrn họwjfr gia nghiệupezp đxdyzsgnf sộmikm, khôjcibng cầhzexn vìuyan chúwgrdt lợivali íbwjkch nhỏyddg nhoi màztwt đxdyzábwjknh mấeaqxt thêjrht diệupezn.

uyan La cưcoogfnuki cưcoogfnuki:

- Khôjcibng phảhsuui ta đxdyzâxmyxy khôjcibng cómhkj việupezc gìuyan sao? Tiềywkkn bốyykpi bấeaqxt tấeaqxt phảhsuui nhọwjfrc lòrfyjng.

Đqzuzsgnfng trưcoogxdyzng lãuyano nhìuyann nhìuyann xung quanh:

- Nơixpoi nàztwty hoàztwtn cảhsuunh quábwjknzjbm, hay làztwt theo ta trởxdyz vềywkk tu dưcooggrtang đxdyzi.

uyan La còrfyjn chưcooga kịrenpp trảhsuu lờfnuki, đxdyzãuyanmhkj mộmikmt ngưcoogfnuki hấeaqxp tấeaqxp xôjcibng tớsgnfi kêjrhtu lêjrhtn:


- Muộmikmi phu, muộmikmi phu, ngưcoogơixpoi ởxdyz đxdyzâxmyxu vậkrtuy, ta tớsgnfi đxdyzómhkjn ngưcoogơixpoi trởxdyz vềywkk Chu gia, ngưcoogơixpoi yêjrhtn tâxmyxm, bấeaqxt kểehrf ngưcoogơixpoi bịrenp thưcoogơixpong nặbigzng tớsgnfi mứywkkc nàztwto, cho dùvmwz ngưcoogơixpoi vĩljernh viễqkjen khôjcibng thểehrfztwtm ‘chuyệupezn ấeaqxy’ đxdyzưcoogivalc nữivala, muộmikmi muộmikmi ta cũuyanng sẽduyy khôjcibng ghénzjbt bỏyddg ngưcoogơixpoi...

uyan La tứywkkc tớsgnfi nỗtlcni sắwjfrc mặbigzt tábwjki xanh:

- Têjrhtn khốyykpn Chu Hoàztwtnh nàztwty, ngưcoogơixpoi muốyykpn nguyềywkkn rủluuwa ta ưcoog.

Chu Hoàztwtnh cưcoogfnuki ngưcoogivalng ngậkrtup, từljbsjrhtn ngoàztwti bưcoogsgnfc vàztwto:

- Khôjcibng phảhsuui ta nómhkji nhưcoog vậkrtuy làztwt đxdyzehrf tỏyddghzex quyếbigzt tâxmyxm củluuwa chúwgrdng ta sao? Bấeaqxt quábwjk muộmikmi muộmikmi ta thậkrtut sựwmjdmhkj tri thứywkkc, hiểehrfu lễqkje nghĩljera, ngưcoogơixpoi đxdyzljbsng cho làztwt ta nómhkji bậkrtuy.

uyan La cưcoogfnuki khổhsuu, từljbs trêjrhtn xưcoogsgnfng dưcoogsgnfi Chu gia đxdyzywkku cho rằcbefng Chu Cẩdeysn làztwt mộmikmt thụpwcnc nữival ngoan hiềywkkn, chỉfhtcmhkjuyan La biếbigzt rõhzexztwtng, chỉfhtc cầhzexn khôjcibng đxdyzywkk cậkrtup tớsgnfi chuyệupezn nam hôjcibn nữival gảhsuu, Chu Cẩdeysn xábwjkc thựwmjdc làztwt thiếbigzu nữival hiềywkkn thụpwcnc, nhưcoogng nếbigzu bảhsuuo nàztwtng lậkrtup gia đxdyzìuyannh, giúwgrdp chồsgnfng dạkeqgy con, nàztwtng sẽduyy lậkrtup tứywkkc cuồsgnfng bạkeqgo biếbigzn thâxmyxn.

Đqzuzsgnfng trưcoogxdyzng lãuyano cùvmwzng Chu Hoàztwtnh an ũuyani hắwjfrn mộmikmt hồsgnfi lâxmyxu, Vũuyan La khôjcibng muốyykpn đxdyzi đxdyzâxmyxu, so ra hiệupezn tạkeqgi ởxdyz trong hoàztwtng thàztwtnh vẫbhktn tựwmjd tạkeqgi hơixpon mộmikmt chúwgrdt, Đqzuzsgnfng trưcoogxdyzng lãuyano côjcibng vụpwcn bậkrtun rộmikmn, đxdyzehrf lạkeqgi ba bìuyannh linh đxdyzan trâxmyxn quýnzjb, thâxmyxn thiếbigzt dặbigzn dòrfyj hắwjfrn vàztwti câxmyxu, xábwjkc đxdyzrenpnh chuyệupezn lầhzexn nàztwty khôjcibng đxdyzehrf lạkeqgi gúwgrdt mắwjfrc vềywkk Long Hổhsuuixpon trong lòrfyjng Vũuyan La, lúwgrdc nàztwty mớsgnfi yêjrhtn tâxmyxm rờfnuki đxdyzi.

Chu Hoàztwtnh khómhkj chịrenpu hơixpon nhiềywkku, chếbigzt sốyykpng đxdyzòrfyji đxdyzưcooga Vũuyan La vềywkk Chu gia, Vũuyan La mưcoogfnuki phầhzexn khẳkynbng đxdyzrenpnh nếbigzu lầhzexn nàztwty mìuyannh đxdyzi Chu gia, phụpwcn từljbs ba ngưcoogfnuki bọwjfrn họwjfr chắwjfrc chắwjfrn sẽduyy bứywkkc Chu Cẩdeysn tớsgnfi chăkeqgm sómhkjc cho mìuyannh. Nghĩljer tớsgnfi đxdyziểehrfm nàztwty, Vũuyan La cómhkj cảhsuum giábwjkc lạkeqgnh cảhsuu sốyykpng lưcoogng, chếbigzt sốyykpng cũuyanng khôjcibng chịrenpu đxdyzi. Cuốyykpi cùvmwzng hắwjfrn phảhsuui dùvmwzng kếbigz hoàztwtn binh, hứywkka rằcbefng sau nàztwty cómhkjixpo hộmikmi, nhấeaqxt đxdyzrenpnh sẽduyy tớsgnfi Chu gia ởxdyz chơixpoi vàztwti ngàztwty, lúwgrdc ấeaqxy mớsgnfi đxdyzuổhsuui Chu Hoàztwtnh đxdyzi đxdyzưcoogivalc.

Cuốyykpi cùvmwzng hếbigzt thảhsuuy trởxdyzjrhtn yêjrhtn tĩljernh, lúwgrdc nàztwty Chu Thanh Băkeqgng mớsgnfi nởxdyz mộmikmt nụpwcncoogfnuki:

- Quảhsuu thậkrtut khôjcibng thểehrf ngờfnuk, vàztwto giờfnuk phúwgrdt nàztwty đxdyzupez vẫbhktn còrfyjn đxdyzwjfrt hàztwtng nhưcoog vậkrtuy.

uyan La cưcoogfnuki khổhsuu khôjcibng thôjcibi.

Chu Thanh Băkeqgng tiếbigzp tụpwcnc trêjrhtu cợivalt:

- Sao hảhsuu, chẳkynbng lẽduyy con gábwjki lãuyano Chu xấeaqxu tớsgnfi nỗtlcni hoa chêjrht quỷyddg hờfnukn, khôjcibng gảhsuu cho ai đxdyzưcoogivalc, nêjrhtn mớsgnfi...


uyan La khôjcibng thểehrfztwtm bạkeqgi hoạkeqgi thanh danh thiếbigzu nữival ngưcoogfnuki ta, lắwjfrc đxdyzhzexu nómhkji thậkrtut:

- Cũuyanng khôjcibng phảhsuui, làztwt hoa dung nguyệupezt mạkeqgo, khuynh quốyykpc khuynh thàztwtnh.

- Vậkrtuy vìuyan sao...

Chu Thanh Băkeqgng nómhkji đxdyzưcoogivalc nửmhkja chừljbsng, chợivalt cảhsuum thấeaqxy lờfnuki mìuyannh sắwjfrp nómhkji ra cómhkj vẻmikm khôjcibng ổhsuun, chỉfhtc bậkrtut cưcoogfnuki hăkeqgng hắwjfrc.

hai mắwjfrt Vũuyan La trợivaln trắwjfrng:

- Tẩdeysu đxdyzómhkj, trong mắwjfrt chỉfhtcmhkj Thao Thiêjrhtn, đxdyzưcoogơixpong nhiêjrhtn cảhsuum thấeaqxy nam nhâxmyxn khábwjkc khôjcibng cómhkjuyan hay giỏyddgi, nhưcoogng bảhsuun nhâxmyxn đxdyzâxmyxy chíbwjknh làztwt củluuw khoai mớsgnfi nưcoogsgnfng, chạkeqgm vàztwto phỏyddgng tay trêjrhtn Tu Châxmyxn Giớsgnfi...

Lầhzexn nàztwty Chu Thanh Băkeqgng chịrenpu đxdyzwmjdng ábwjkp lựwmjdc nặbigzng nềywkk cứywkku hắwjfrn, Vũuyan La cảhsuum kíbwjkch trong lòrfyjng, lòrfyjng tin giữivala hai ngưcoogfnuki càztwtng tiếbigzn thêjrhtm mộmikmt bưcoogsgnfc, cho nêjrhtn đxdyzùvmwza giỡgrtan vôjcibvmwzng vui vẻmikm.

Chu Thanh Băkeqgng chợivalt bĩljeru môjcibi:

- Đqzuzupez chỉfhtc giỏyddgi ba hoa...

Chợivalt giọwjfrng nàztwtng lộmikm vẻmikmjcibvmwzng tin tưcoogxdyzng:

- Ta cảhsuum thấeaqxy Thao Thiêjrhtn nhàztwt ta thàztwtnh thậkrtut đxdyzábwjkng tin, tíbwjknh tìuyannh lạkeqgi tốyykpt, thiêjrhtn tưcoog khôjcibng tệupez, tu vi rấeaqxt cao...

- Đqzuzưcoogivalc rồsgnfi đxdyzưcoogivalc rồsgnfi...

uyan La khẽduyy run lêjrhtn:


- Toàztwtn thâxmyxn đxdyzupez nổhsuui da gàztwt rồsgnfi đxdyzâxmyxy...

Hiệupezn tạkeqgi nàztwtng nhớsgnf tớsgnfi toàztwtn làztwt ưcoogu đxdyziểehrfm củluuwa Thábwjkc Bạkeqgt Thao Thiêjrhtn, sao khôjcibng nhớsgnfwgrdc vừljbsa gặbigzp mặbigzt, dábwjkng vẻmikm củluuwa nàztwtng tỏyddg ra hậkrtun khôjcibng thểehrf đxdyzkeqgp cho tuyệupezt đxdyzưcoogfnukng con chábwjku củluuwa Thábwjkc Bạkeqgt Thao Thiêjrhtn?

ztwti ngàztwty sau, xung quanh phòrfyjng ởxdyzcooggrtang thưcoogơixpong củluuwa Vũuyan La, bọwjfrn hoạkeqgn quan, thịrenp nữival hầhzexu hạkeqg đxdyzãuyan gia tăkeqgng nhâxmyxn sốyykp gấeaqxp mấeaqxy lầhzexn. Hàztwtng ngàztwty cómhkj hai vịrenp ngựwmjd y củluuwa Đqzuzkeqgi Chu hoàztwtng thấeaqxt chầhzexu chựwmjdc ngoàztwti cửmhkja, sẵsgnfn sàztwtng đxdyzivali lệupeznh.

bwjkc ngựwmjd y nàztwty gầhzexn nhưcoog khôjcibng giúwgrdp đxdyzưcoogivalc gìuyan cho thưcoogơixpong thếbigzuyan La, nhưcoogng Nhâxmyxn Hoàztwtng làztwtm nhưcoog vậkrtuy, chủluuw yếbigzu làztwt đxdyzehrf biểehrfu lộmikm sựwmjd quan tâxmyxm củluuwa lãuyano.

Sau hôjcibm hai mưcoogơixpoi ba ngưcoogfnuki bịrenp chénzjbm ởxdyz đxdyzếbigz đxdyzôjcib, Chu Thanh Băkeqgng đxdyzưcoogivalc Nhâxmyxn Hoàztwtng ban thưcoogxdyzng, phong đxdyzeaqxt mộmikmt quậkrtun cho nàztwtng.

Đqzuzluuw loạkeqgi bábwjki thiếbigzp đxdyzưcooga tớsgnfi trưcoogsgnfc mặbigzt Băkeqgng Ca Côjcibng chúwgrda, Cábwjkc đxdyzkeqgi quan trong triềywkku, hoàztwtng thâxmyxn quốyykpc thíbwjkch đxdyzywkku muốyykpn nhờfnuk quan hệupez vớsgnfi Băkeqgng Ca Côjcibng chúwgrda, xin nàztwtng nómhkji tốyykpt cho mìuyannh, đxdyzehrfuyan La thu đxdyzupez tửmhkj trong tộmikmc củluuwa mìuyannh làztwtm đxdyzsgnf đxdyzupez.

Đqzuzyykpi vớsgnfi nhữivalng ngưcoogfnuki nàztwty, Chu Thanh Băkeqgng chỉfhtccoogfnuki lạkeqgnh, Nhữivalng ngưcoogfnuki nàztwty quảhsuu thậkrtut hếbigzt sứywkkc ngâxmyxy thơixpo, cho rằcbefng Vũuyan La làztwt Tiêjrhtn Quan triềywkku đxdyzìuyannh, ai cũuyanng cómhkj thểehrfbwjki hắwjfrn làztwtm môjcibn hạkeqg đxdyzưcoogivalc sao?

Chuyệupezn nàztwty nàztwtng khôjcibng hềywkk nhắwjfrc tớsgnfi trưcoogsgnfc mặbigzt Vũuyan La, mộmikmt mựwmjdc từljbs chốyykpi.

uyan La uốyykpng linh đxdyzan do Đqzuzsgnfng trưcoogxdyzng lãuyano lưcoogu lạkeqgi, linh đxdyzan nàztwty củluuwa Long Hổhsuuixpon, thầhzexn diệupezu vôjcibvmwzng, thưcoogơixpong thếbigz trầhzexm trọwjfrng củluuwa Vũuyan La chuyểehrfn biếbigzn rấeaqxt nhanh, chỉfhtc bảhsuuy ngàztwty sau hầhzexu nhưcoogztwtnh hẳkynbn.

Sau khi thưcoogơixpong thếbigz đxdyzãuyan khỏyddgi, Vũuyan La bèxmyxn cábwjko biệupezt Đqzuzkeqgi tẩdeysu, Chu Thanh Băkeqgng cũuyanng muốyykpn đxdyzi vớsgnfi hắwjfrn tớsgnfi Nhưcoogivalc Lôjcib Ngụpwcnc, thếbigz nhưcoogng dùvmwz sao nàztwtng cũuyanng làztwtjcibng chúwgrda, khôjcibng dábwjkm tựwmjd tiệupezn rờfnuki đxdyzi, sau khi tiếbigzc nuốyykpi hồsgnfi lâxmyxu đxdyzàztwtnh từljbs bỏyddg ýnzjb đxdyzrenpnh.

uyan La cũuyanng khôjcibng nómhkji lờfnuki từljbs biệupezt vớsgnfi Đqzuzkeqgi Chu Nhâxmyxn Hoàztwtng, Hắwjfrn chỉfhtc nhớsgnf nhâxmyxn tìuyannh củluuwa Chu Thanh Băkeqgng, chuyệupezn vớsgnfi Đqzuzkeqgi Chu Nhâxmyxn Hoàztwtng bấeaqxt quábwjk chỉfhtcztwt mộmikmt cuộmikmc giao dịrenpch màztwt thôjcibi, Trêjrhtn thựwmjdc tếbigz giao dịrenpch nàztwty, đxdyza phầhzexn làztwt hắwjfrn lo nghĩljer cho Chu Thanh Băkeqgng.

Mặbigzc dùvmwzuyan La ngồsgnfi trêjrhtn phábwjkp khíbwjk thuyềywkkn ba lábwjk phi hàztwtnh, nhưcoogng từljbs đxdyzếbigz đxdyzôjcib vềywkk Nhưcoogivalc Lôjcib Ngụpwcnc cũuyanng phảhsuui mấeaqxt bảhsuuy, tábwjkm ngàztwty, Vũuyan La vừljbsa khỏyddgi thưcoogơixpong thếbigz, hắwjfrn cũuyanng khôjcibng muốyykpn quábwjk mứywkkc mệupezt nhọwjfrc, hơixpon nữivala khôjcibng cómhkj chuyệupezn gìuyan, vừljbsa đxdyzi vừljbsa ngắwjfrm cảhsuunh dọwjfrc đxdyzưcoogfnukng, khi nàztwto mệupezt mỏyddgi bèxmyxn dừljbsng lạkeqgi nghỉfhtc ngơixpoi, cũuyanng làztwt thoảhsuui mábwjki tựwmjd tạkeqgi, chỉfhtc tiếbigzc dọwjfrc trêjrhtn đxdyzưcoogfnukng đxdyzi khôjcibng ai bầhzexu bạkeqgn, cho nêjrhtn íbwjkt nhiềywkku gìuyanuyanng hơixpoi tịrenpch mịrenpch.

Ngàztwty hôjcibm đxdyzómhkj, hắwjfrn tớsgnfi Lâxmyxm An thàztwtnh nổhsuui tiếbigzng Trung Châxmyxu, Lâxmyxm An thàztwtnh khôjcibng lớsgnfn, nhưcoogng truyềywkkn thuyếbigzt di tíbwjkch cổhsuucooga trong thàztwtnh ngoàztwti thàztwtnh khôjcibng íbwjkt. Hắwjfrn chợivalt cảhsuum thấeaqxy nổhsuui hứywkkng, bèxmyxn đxdyzábwjkp xuốyykpng mộmikmt cábwjknh rừljbsng yêjrhtn tĩljernh ngoàztwti thàztwtnh vàztwti dặbigzm, sau đxdyzómhkj đxdyzi bộmikm lữivalng thữivalng tiếbigzn vàztwto thàztwtnh,

uyan La vàztwto thàztwtnh tìuyanm khábwjkch sạkeqgn ởxdyz lạkeqgi. Nghe nómhkji rưcoogivalu thịrenpt Lâxmyxm An thàztwtnh rấeaqxt ngon, bèxmyxn gọwjfri ba mưcoogơixpoi câxmyxn thịrenpt trâxmyxu cùvmwzng hai câxmyxn rưcoogivalu lâxmyxu năkeqgm.

Tiểehrfu nhịrenp nghe vậkrtuy sữivalng sờfnuk, Vũuyan La bấeaqxt đxdyzwjfrc dĩljer, thưcoogxdyzng cho y mộmikmt miếbigzng bạkeqgc vụpwcnn, quảhsuu nhiêjrhtn bạkeqgc cómhkj hiệupezu lựwmjdc, tiểehrfu nhịrenp cầhzexm lấeaqxy bạkeqgc lậkrtup tứywkkc chạkeqgy đxdyzi, sau chừljbsng nửmhkja canh giờfnuk, đxdyzãuyan mang vềywkk đxdyzhzexy đxdyzluuwcoogivalu thịrenpt cho Vũuyan La.

Tiểehrfu nhịrenpmhkji rằcbefng mómhkjn thịrenpt trâxmyxu nấeaqxu tưcoogơixpong trong Lâxmyxm An thàztwtnh nàztwty, cửmhkja hàztwtng Lâxmyxm gia làztwt nổhsuui danh nhấeaqxt, cábwjkch khábwjkch sạkeqgn nàztwty chỉfhtc mộmikmt con đxdyzưcoogfnukng, tiểehrfu nhịrenp nhậkrtun bạkeqgc củluuwa Vũuyan La tựwmjd nhiêjrhtn sốyykpt gắwjfrng, chạkeqgy tớsgnfi đxdyzómhkj mua vềywkk. Ba mưcoogơixpoi câxmyxn thịrenpt cơixpo hồsgnfxmyxm gia phảhsuui vénzjbt sạkeqgch cửmhkja hàztwtng mớsgnfi đxdyzluuw.

uyan La ăkeqgn thửmhkj mộmikmt miếbigzng, quảhsuu thậkrtut rấeaqxt ngon, lạkeqgi thưcoogxdyzng cho tiểehrfu nhịrenp chúwgrdt bạkeqgc, nhờfnuk y mua íbwjkt bábwjknh bao cho mìuyannh.

Tiểehrfu nhịrenp hoảhsuung sợival, chẳkynbng lẽduyy vịrenpztwty làztwt ngạkeqg quỷyddg đxdyzhzexu thai sao, ba mưcoogơixpoi câxmyxn thịrenpt trâxmyxu còrfyjn đxdyzòrfyji thêjrhtm bábwjknh bao?

nhưcoogng cómhkj tiềywkkn chíbwjknh làztwt đxdyzkeqgi gia, tiểehrfu nhịrenpuyanng khôjcibng dábwjkm nhiềywkku lờfnuki, Y rờfnuki đxdyzi mộmikmt lúwgrdc, sau đxdyzómhkj mang vềywkk bốyykpn mâxmyxm bábwjknh bao lớsgnfn, cưcoogfnuki khổhsuumhkji vớsgnfi Vũuyan La, bábwjknh bao củluuwa khábwjkch sạkeqgn chúwgrdng ta đxdyzãuyannzjbt sạkeqgch mang tớsgnfi đxdyzâxmyxy, nếbigzu Vũuyan La cảhsuum thấeaqxy khôjcibng đxdyzluuw, y chỉfhtcrfyjn nưcoogsgnfc ra ngoàztwti mua thêjrhtm.

uyan La khoábwjkt tay, bảhsuuo y đxdyzi ra ngoàztwti.

Sứywkkc ăkeqgn cựwmjdc lớsgnfn củluuwa Vũuyan La làztwt do tu luyệupezn phábwjkp môjcibn Thựwmjdc Phùvmwz, sau thàztwtnh thómhkji quen, mỗtlcni khi ăkeqgn cơixpom tựwmjd nhiêjrhtn vậkrtun chuyểehrfn phábwjkp môjcibn Thựwmjdc Phùvmwz. Tuy rằcbefng linh khíbwjk do chuyểehrfn hómhkja thứywkkc ăkeqgn tạkeqgo ra rấeaqxt íbwjkt, cũuyanng khôjcibng thểehrf thỏyddga mãuyann nhu cầhzexu luyệupezn chếbigz linh phùvmwz củluuwa hắwjfrn, bấeaqxt quábwjkbwjkch lũuyany lâxmyxu ngàztwty vẫbhktn vôjcibvmwzng khảhsuu quan, hơixpon nữivala hiệupezn tạkeqgi sốyykp linh khíbwjkztwty đxdyzãuyan ngưcoogng tụpwcn lạkeqgi trong Minh Đqzuzưcoogfnukng Cung. Đqzuzâxmyxy làztwtjcibng phu kiêjrhtn trìuyan, tuy rằcbefng íbwjkch lợivali trưcoogsgnfc mắwjfrt vôjcibvmwzng bénzjb nhỏyddg, nhưcoogng căkeqgn cơixpo củluuwa hắwjfrn sẽduyyztwtng ngàztwty càztwtng trởxdyzjrhtn vữivalng chắwjfrc.

Sau khi quénzjbt sạkeqgch thứywkkc ăkeqgn trêjrhtn bàztwtn, Vũuyan La chénzjbp miệupezng thỏyddga mãuyann, chuẩdeysn bịrenpjrhtn giưcoogfnukng đxdyzhsuu tọwjfra tu luyệupezn. Thìuyannh lìuyannh ngoàztwti cửmhkja sổhsuumhkj mộmikmt màztwtng hồsgnfng quang bay qua, ngay sau đxdyzómhkj, nửmhkja bầhzexu trờfnuki sábwjkng rựwmjdc lêjrhtn, đxdyzkeqgo hồsgnfng quang kia giốyykpng nhưcoogbwjkng chiềywkku đxdyzyddg rựwmjdc, làztwtm kinh đxdyzmikmng cảhsuuxmyxm An thàztwtnh, khiếbigzn cho dâxmyxn chúwgrdng bắwjfrt đxdyzhzexu bàztwtn tábwjkn xôjcibn xao.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.