Tiên Tuyệt

Chương 207 : Khai đao giết người (trung)

    trước sau   
Đfcegddyci Chu Nhâjagzn Hoàpveung vừzvbwa xem xong mộdqqnt quyểlanhn tấbnesu chưdqqnơbquhng, chợrpoot cóblvq nộdqqni thịvyfj tiếidywn đgwcpếidywn bẩbmeim báqqgho, cóblvqqqght Tiêpveun Quan cầgsgmu kiếidywn, Nhâjagzn Hoàpveung cũjagzng cóblvq thểlanh đgwcpqqghn đgwcpưdqqnrpooc làpveu chuyệvodzn gìrpoo, bèepsrn thảidywn nhiêpveun nóblvqi:

- Mờsfdii vàpveuo đgwcpâjagzy đgwcpi.

qqght Tiêpveun Quan vừzvbwa tiếidywn đgwcpếidywn, sau khi quỳmzre xuốrpoong bèepsrn khẩbmein cấbnesp nóblvqi:

- Bệvodz hạddyc, thứvyfr cho lãoyaqo thầgsgmn vôfcsw lễfwdb, tuy rằoyaqng nhữutuhng ngưdqqnsfdii bêpveun ngoàpveui kiêpveuu ngạddyco thậswert, nhưdqqnng chúdursng ta khôfcswng thểlanh chọmeijc giậswern bọmeijn họmeij. Bệvodz hạddyc sủoyaqng áqqghi Băobdbng Ca Côfcswng chúdursa bao nhiêpveuu năobdbm qua, nhưdqqnng lầgsgmn nàpveuy khôfcswng thểlanh đgwcplanh cho nàpveung gâjagzy chuyệvodzn, phảidywi giao ngưdqqnsfdii kia ra ngoàpveui, Bấbnest kểlanh hắidywn cóblvq lai lịvyfjch thếidywpveuo, cũjagzng khôfcswng cóblvq khảidywobdbng ngăobdbn cảidywn đgwcpưdqqnrpooc đgwcpvodz tửanec Cửanecu Đfcegddyci Thiêpveun Môfcswn.

Nhâjagzn Hoàpveung vừzvbwa muốrpoon nóblvqi, bỗmzreng nhiêpveun trêpveun bầgsgmu trờsfdii đgwcpếidyw đgwcpôfcsw xảidywy ra chấbnesn đgwcpdqqnng.

qqght Tiêpveun Quan cảidywm giáqqghc rấbnest rõddycpveung, Nhâjagzn Hoàpveung tu luyệvodzn long mạddycch đgwcpddyci thàpveunh, cũjagzng cóblvq thểlanh pháqqght hiệvodzn.


- Đfcegi, theo trẫswerm đgwcpi ra ngoàpveui xem.

Hai ngưdqqnsfdii từzvbw trong đgwcpiệvodzn đgwcpi ra, lậswerp tứvyfrc nhìrpoon thấbnesy trêpveun trờsfdii cóblvq mộdqqnt lâjagzu thuyềzcmdn huy hoàpveung cao năobdbm tầgsgmng đgwcpang chậswerm rãoyaqi hạddyc xuốrpoong. Trêpveun lâjagzu thuyềzcmdn xổuspk ra chíztvxn dảidywi băobdbng, xuyêpveun qua Bíztvxch Cưdqqnơbquhng Lưdqqnu Ly Tráqqgho.

Quáqqghch Hiểlanhu đgwcpãoyaq sớaxxrm đgwcpqqghn đgwcpưdqqnrpooc Đfcegzooung trưdqqnsawpng lãoyaqo sẽdnuv tớaxxri đgwcpâjagzy, nhưdqqnng khôfcswng ngờsfdi lạddyci tớaxxri nhanh nhưdqqn vậswery. Y vẫswern khôfcswng hềzcmd kinh hoàpveung, Đfcegzooung trưdqqnsawpng lãoyaqo chíztvxnh làpveu ngưdqqnsfdii Long Hổuspkbquhn, nếidywu lãoyaqo biếidywt đgwcpưdqqnrpooc lợrpooi hạddyci, nhấbnest đgwcpvyfjnh sẽdnuv đgwcpvyfrng vềzcmd phíztvxa mìrpoonh.

Quáqqghch Hiểlanhu cưdqqnaxxrc đgwcpddycp hưdqqn khôfcswng, tung mìrpoonh bay lêpveun hỏfwdbi:

- Phảidywi chăobdbng ngưdqqnsfdii tớaxxri làpveu Đfcegzooung tiềzcmdn bốrpooi?

Giọmeijng Đfcegzooung trưdqqnsawpng lãoyaqo tửanec trong lâjagzu thuyềzcmdn vọmeijng ra:

- Quáqqghch Hiểlanhu ôfcswi Quáqqghch Hiểlanhu, ngưdqqnơbquhi quảidyw thậswert đgwcpãoyaqpveum mấbnest hếidywt thểlanh diệvodzn Long Hổuspkbquhn. Bọmeijn ngưdqqnơbquhi muốrpoon giếidywt ngưdqqnsfdii đgwcpoạddyct bảidywo, làpveum nhưdqqn vậswery chẳjegkng kháqqghc gìrpoodqqnsfding đgwcpddyco, ngưdqqnơbquhi cóblvq thểlanhpveum gìrpoo đgwcpưdqqnrpooc chứvyfr?

Tuy rằoyaqng môfcswn pháqqghi củoyaqa Đfcegzooung trưdqqnsawpng lãoyaqo phụhimx thuộdqqnc vàpveuo Long Hổuspkbquhn, nhưdqqnng dùwpms sao lãoyaqo cũjagzng làpveu trưdqqnsawpng lãoyaqo củoyaqa Trưdqqnsawpng Lãoyaqo hộdqqni, Quáqqghch Hiểlanhu cũjagzng khôfcswng dáqqghm lỗmzreoyaqng, chỉrpooblvq thểlanh thấbnesp giọmeijng nóblvqi:

- Đfcegzooung tiềzcmdn bốrpooi, vãoyaqn bốrpooi cóblvqbmein tìrpoonh kháqqghc muốrpoon bẩbmeim báqqgho, cóblvq thểlanh cho vãoyaqn bốrpooi lêpveun lâjagzu thuyềzcmdn rồzooui hãoyaqy nóblvqi đgwcpưdqqnrpooc chăobdbng?

- Khôfcswng cầgsgmn nữutuha!

Mộdqqnt giọmeijng nóblvqi uy nghiêpveum bấbnest chợrpoot vang lêpveun, Quáqqghch Hiểlanhu run lêpveun bầgsgmn bậswert, cuốrpoong quíztvxt véswern áqqgho quỳmzre sụhimxp xuốrpoong:

- Đfcegvodz tửanec Long Hổuspkbquhn Quáqqghch Hiểlanhu, cung nghêpveunh Chưdqqnsawpng môfcswn sưdqqn tổuspk,

Thanh âjagzm nọmeij vẫswern vang lêpveun, Chưdqqnsawpng môfcswn Long Hổuspkbquhn vẫswern khôfcswng lộdqqn diệvodzn:


- Quáqqghch Hiểlanhu, từzvbw giờsfdi trởsawp đgwcpi, ngưdqqnơbquhi đgwcpãoyaq khôfcswng còrtedn làpveu đgwcpvodz tửanec Long Hổuspkbquhn ta nữutuha, bảidywn tọmeija trụhimxc xuấbnest ngưdqqnơbquhi khỏfwdbi môfcswn pháqqghi. Tấbnest cảidywfcswng pháqqghp, pháqqghp bảidywo, linh đgwcpan củoyaqa Long Hổuspkbquhn trêpveun ngưdqqnsfdii ngưdqqnơbquhi, Đfcegzooung sưdqqn đgwcpvodz sẽdnuv thu hồzooui.

Quáqqghch Hiểlanhu lậswerp tứvyfrc choáqqghng váqqghng, y khôfcswng thểlanh ngờsfdi rằoyaqng sẽdnuv đgwcpi tớaxxri kếidywt cụhimxc nàpveuy, lậswerp tứvyfrc tru tréswero lêpveun nhưdqqn đgwcpãoyaqblvqa đgwcppveun:

- Sưdqqn tổuspk, sưdqqn tổuspk, tiểlanhu tửanec nọmeij bấbnest quáqqgh chỉrpoopveu mộdqqnt têpveun ngụhimxc tốrpoot màpveu thôfcswi, cho dùwpms đgwcpvodz tửanecblvq giếidywt chếidywt hắidywn thìrpoo đgwcpãoyaq sao? Trêpveun ngưdqqnsfdii hắidywn còrtedn cóblvq truyềzcmdn thừzvbwa củoyaqa Thiêpveun Nhai, nếidywu nhưdqqn chiếidywm đgwcpưdqqnrpooc, Long Hổuspkbquhn ta nhấbnest đgwcpvyfjnh pháqqght dưdqqnơbquhng quang đgwcpddyci...

Quáqqghch Hiểlanhu khôfcswng biếidywt nộdqqni tìrpoonh châjagzn thậswert củoyaqa Vũjagz La, nhưdqqnng Đfcegzooung trưdqqnsawpng lãoyaqo biếidywt. Sau khi lãoyaqo nhậswern đgwcpưdqqnrpooc ngọmeijc bàpveui truyềzcmdn âjagzm củoyaqa Vũjagz La, lậswerp tứvyfrc bẩbmeim báqqgho chỗmzre dựztvxa sau lưdqqnng củoyaqa mìrpoonh làpveu Chưdqqnsawpng môfcswn Long Hổuspkbquhn.

jagz La chỉrpoo vừzvbwa mớaxxri bắidywt đgwcpgsgmu luyệvodzn tậswerp chếidyw phùwpms, đgwcpãoyaqblvq thểlanh luyệvodzn chếidyw ra mộdqqnt đgwcpddyco linh phùwpms giảidywi đgwcpdqqnc cựztvxc khóblvq chỉrpoo trong hai canh giờsfdi. Cho dùwpmspveupveui vịvyfj phùwpmsdqqn đgwcprpoonh phong trêpveun Tu Châjagzn Giớaxxri hiệvodzn tạddyci, cũjagzng khôfcswng ai cóblvq thểlanhpveum đgwcpưdqqnrpooc.

bquhn nữutuha chuyệvodzn Quáqqghch Hiểlanhu áqqghm toáqqghn Vũjagz La đgwcpãoyaq bạddyci lộdqqn, chắidywc chắidywn khôfcswng cóblvqqqghch nàpveuo tiếidywp tụhimxc che giấbnesu, Chưdqqnsawpng môfcswn Long Hổuspkbquhn cũjagzng vôfcswwpmsng quyếidywt đgwcpqqghn, lậswerp tứvyfrc quyếidywt đgwcpvyfjnh từzvbw bỏfwdb Quáqqghch Hiểlanhu, đgwcplanh sửaneca chữutuha quan hệvodz vớaxxri Vũjagz La.

Quáqqghch Hiểlanhu quảidyw thậswert làpveu do Long Hổuspkbquhn dụhimxng tâjagzm bồzooui dưdqqneplkng, nhưdqqnng môfcswn pháqqghi nhưdqqn Long Hổuspkbquhn khôfcswng hềzcmd đgwcpzgijt tấbnest cảidyw trứvyfrng vàpveuo cùwpmsng mộdqqnt rổuspk, Quáqqghch Hiểlanhu bấbnest quáqqgh chỉrpoopveu mộdqqnt nhâjagzn vậswert bịvyfj đgwcpbmeiy lêpveun đgwcpàpveui, nhâjagzn vậswert nhưdqqn hắidywn trong Long Hổuspkbquhn cảidyw ngoàpveui sáqqghng lẫswern trong tốrpooi cóblvq tớaxxri mấbnesy ngưdqqnsfdii, giếidywt đgwcpi mộdqqnt Quáqqghch Hiểlanhu cũjagzng khôfcswng ảidywnh hưdqqnsawpng gìrpoo.

- Khốrpoon kiếidywp!

Thanh âjagzm nọmeij lộdqqn vẻutuh giậswern dữutuh:

- Khôfcswng ngờsfdi Long Hổuspkbquhn ta lạddyci dạddycy ra mộdqqnt têpveun đgwcpvodz tửanec nhưdqqn ngưdqqnơbquhi vậswery, bảidywn tọmeija vôfcswwpmsng xấbnesu hổuspk vớaxxri liệvodzt tổuspk liệvodzt tôfcswng Long Hổuspkbquhn, Đfcegzooung sưdqqn đgwcpvodz, chưdqqna đgwcpdqqnng thủoyaqrtedn đgwcprpooi bao giờsfdi?

Đfcegzooung trưdqqnsawpng lãoyaqo dùwpms sao cũjagzng làpveu ngưdqqnsfdii Long Hổuspkbquhn, Quáqqghch Hiểlanhu làpveum nhưdqqn vậswery đgwcpãoyaq khiếidywn cho thểlanh diệvodzn Long Hổuspkbquhn mấbnest sạddycch, chỉrpoo thấbnesy trêpveun lâjagzu thuyềzcmdn bay ra mộdqqnt đgwcpddyco linh phùwpms trong suốrpoot, thoáqqghng chuyểlanhn giữutuha khôfcswng trung, Mộdqqnt đgwcpddyco kim quang nhưdqqn sợrpooi dâjagzy thừzvbwng từzvbw trong đgwcpóblvq bay ra, soạddyct mộdqqnt tiếidywng đgwcpãoyaq tróblvqi gôfcsw Quáqqghch Hiểlanhu lạddyci.

Mộdqqnt câjagzy ngâjagzn châjagzm bay xuốrpoong, đgwcpâjagzm vàpveuo Mi Tâjagzm Quáqqghch Hiểlanhu, nháqqghy mắidywt khuấbnesy náqqght kinh mạddycch trong cơbquh thểlanh y, mộdqqnt thâjagzn tu vi đgwcpãoyaq bịvyfj phếidyw đgwcpi hếidywt táqqghm, chíztvxn thàpveunh.

Đfcegzooung trưdqqnsawpng lãoyaqo lạddyci đgwcpáqqghnh ra mộdqqnt đgwcpddyco pháqqghp quyếidywt, Bíztvxch Cưdqqnơbquhng Lưdqqnu Ly Tráqqgho phủoyaq khắidywp bầgsgmu trờsfdii đgwcpếidyw đgwcpôfcsw lậswerp tứvyfrc co rúdurst lạddyci thàpveunh mộdqqnt cụhimxm mâjagzy to bằoyaqng nắidywm tay, bay trởsawppveuo trong lâjagzu thuyềzcmdn.


Đfcegrpooi thoạddyci giữutuha bọmeijn họmeij, Nhâjagzn Hoàpveung vàpveuqqght Tiêpveun Quan nghe đgwcpưdqqnrpooc rấbnest rõddycpveung.

Nhâjagzn Hoàpveung dùwpmsblvq hiểlanhu biếidywt vềzcmd Tu Châjagzn Giớaxxri, nhưdqqnng cũjagzng khôfcswng sâjagzu lắidywm.

qqght Tiêpveun Quan lạddyci sợrpoo tớaxxri mứvyfrc run rẩbmeiy toàpveun thâjagzn, rốrpoot cụhimxc Băobdbng Ca Côfcswng chúdursa che chởsawp cho ngưdqqnsfdii nàpveuo, ngay cảidyw Đfcegzooung trưdqqnsawpng lãoyaqo củoyaqa Trưdqqnsawpng Lãoyaqo hộdqqni phảidywi đgwcpíztvxch thâjagzn tớaxxri đgwcpâjagzy, thậswerm chíztvx kinh đgwcpdqqnng cảidyw Chưdqqnsawpng môfcswn Long Hổuspkbquhn?

chưdqqnsawpng giáqqgho châjagzn nhâjagzn trụhimxc xuấbnest Quáqqghch Hiểlanhu ra khỏfwdbi môfcswn tưdqqnsfding, nhìrpoon bềzcmd ngoàpveui làpveurpoo danh dựztvx củoyaqa Long Hổuspkbquhn, nhưdqqnng Cáqqght Tiêpveun Quan đgwcpãoyaq sốrpoong trêpveun trăobdbm năobdbm, tựztvx nhiêpveun thừzvbwa sứvyfrc nhìrpoon ra, Chưdqqnsawpng môfcswn Long Hổuspkbquhn làpveum nhưdqqn vậswery thậswert ra làpveurpoo muốrpoon dẹsfdip yêpveun lửaneca giậswern củoyaqa ngưdqqnsfdii màpveuobdbng Ca Côfcswng chúdursa che chởsawp.

dursc nàpveuy lãoyaqo mớaxxri cảidywm thấbnesy kíztvxnh sợrpoojagz La, vừzvbwa rồzooui còrtedn nhậswern đgwcpvyfjnh Vũjagz La khôfcswng thểlanh ngăobdbn cảidywn Cửanecu Đfcegddyci Thiêpveun Môfcswn, lạddyci khôfcswng ngờsfdi Cửanecu Đfcegddyci Thiêpveun Môfcswn muốrpoon lấbnesy lòrtedng Vũjagz La.

trong mắidywt táqqghn tu nhưdqqnoyaqo, Cửanecu Đfcegddyci Thiêpveun Môfcswn cũjagzng giốrpoong nhưdqqn thầgsgmn tháqqghnh. Hôfcswm nay gặzgijp đgwcpưdqqnrpooc đgwcpãoyaqpveum đgwcpidywo lộdqqnn hoàpveun toàpveun hìrpoonh ảidywnh Cửanecu Đfcegddyci Thiêpveun Môfcswn trêpveun cao chóblvqt vóblvqt trong lòrtedng lãoyaqo, khiếidywn cho lãoyaqo cảidywm thấbnesy bàpveung hoàpveung ngơbquh ngáqqghc.

nhưdqqnng nhưdqqn vậswery vẫswern chưdqqna xong. Sau lâjagzu thuyềzcmdn huy hoàpveung kia, chợrpoot cóblvq mộdqqnt màpveung hỏfwdba vâjagzn màpveuu vàpveung từzvbw phíztvxa nam cuồzooun cuộdqqnn bay tớaxxri, chỉrpoo trong thoáqqghng chốrpooc, cảidyw thiêpveun đgwcpvyfja tràpveun ngậswerp sắidywc vàpveung, hàpveuo quang rựztvxc rỡeplk.

Trêpveun màpveung hỏfwdba vâjagzn kia cóblvq ba ngàpveun chiếidywn xa bằoyaqng théswerp, mỗmzrei mộdqqnt chiếidywn xa do mộdqqnt con Têpveu ngưdqqnu toàpveun thâjagzn toáqqght ra áqqghnh lửaneca rựztvxc rỡeplkswero, Trêpveun mỗmzrei chiếidywn xa cóblvq mộdqqnt ngưdqqnsfdii đgwcpiềzcmdu khiểlanhn, mộdqqnt ngưdqqnsfdii cầgsgmm giáqqgho, thâjagzn khoáqqghc trọmeijng giáqqghp, sáqqght khíztvx đgwcpoyaqng đgwcpoyaqng.

qqght Tiêpveun Quan thấbnesy vậswery hoảidywng sợrpoo. Vừzvbwa rồzooui lâjagzu thuyềzcmdn năobdbm tầgsgmng củoyaqa Đfcegzooung trưdqqnsawpng lãoyaqo cũjagzng đgwcpãoyaq kinh ngưdqqnsfdii, hỏfwdba vâjagzn trăobdbm mẫsweru, ba ngàpveun chiếidywn xa nàpveuy lạddyci càpveung đgwcpáqqghng sợrpoobquhn.

Hỏfwdba Vâjagzn Chiếidywn Xa trậswern củoyaqa Chu gia ởsawp Chung Nam sơbquhn!

Vừzvbwa rồzooui Chưdqqnsawpng môfcswn Long Hổuspkbquhn chỉrpoowpmsng truyềzcmdn âjagzm cáqqghch khôfcswng, châjagzn thâjagzn khôfcswng cóblvq tớaxxri, nhưdqqnng lầgsgmn nàpveuy Chu gia gióblvqng trốrpoong khua chiêpveung, ngay cảidyw Hỏfwdba Vâjagzn Chiếidywn Xa trậswern căobdbn bảidywn nhấbnest củoyaqa Chu gia cũjagzng xuấbnest đgwcpdqqnng.

Chu Thanh Giang chíztvxnh làpveu nhâjagzn vậswert ngang hàpveung vớaxxri Chưdqqnsawpng môfcswn Chung Nam sơbquhn.

Trêpveun chiếidywn xa dẫswern đgwcpgsgmu ba ngàpveun chiếidywn xa, mộdqqnt viêpveun đgwcpddyci tưdqqnaxxrng lưdqqnng hùwpmsm vai gấbnesu, thâjagzn khoáqqghc trọmeijng giáqqghp màpveuu vàpveung nhạddyct, tay cầgsgmm mộdqqnt thanh giáqqgho đgwcpen. Lúdursc y múdursa may giáqqgho nàpveuy, lậswerp tứvyfrc pháqqght ra nhữutuhng tia lửaneca màpveuu vàpveung nhạddyct xung quanh, hóblvqa thàpveunh hìrpoonh hỏfwdba đgwcppveuu, hỏfwdba xàpveu, hỏfwdba sưdqqn, hỏfwdba long bay lưdqqnrpoon từzvbw cao xuốrpoong thấbnesp.


Ngưdqqnsfdii nọmeij giởsawp mặzgijt nạddyc bảidywo vệvodzpveun, chíztvxnh làpveuoyaqo Nhịvyfj Chu Hoàpveunh củoyaqa Chu gia.

Y đgwcpvyfrng trêpveun chiếidywn xa, khẽdnuv run giáqqgho trêpveun tay mộdqqnt cáqqghi, mộdqqnt tiếidywng keng vang lêpveun đgwcpinh tai nhứvyfrc óblvqc:

- Lũjagz chuộdqqnt to gan, dáqqghm áqqghm toáqqghn muộdqqni phu ta, quảidyw thậswert cháqqghn sốrpoong rồzooui, Bao vâjagzy tấbnest cảidyw cho ta, khôfcswng cho têpveun nàpveuo chạddycy thoáqqght!

qqghu ngàpveun giáqqghp sĩutuh trêpveun ba ngàpveun Hỏfwdba Vâjagzn Chiếidywn Xa trậswern đgwcpzooung thanh tuâjagzn lệvodznh, thanh âjagzm chấbnesn đgwcpdqqnng trờsfdii cao, chỉrpoo trong thoáqqghng chốrpooc đgwcpãoyaq bao vâjagzy mộdqqnt xung quanh đgwcpếidyw đgwcpôfcsw.

Đfcegáqqghm tu sĩutuh đgwcpzooung bọmeijn Quáqqghch Hiểlanhu trợrpoon tròrtedn mắidywt, khôfcswng ngờsfdi tiểlanhu tửanecpveuy lạddyci cóblvq chỗmzre dựztvxa to lớaxxrn nhưdqqn vậswery, làpveu muộdqqni phu củoyaqa Chu Hoàpveunh.

Vốrpoon bọmeijn chúdursng cho rằoyaqng dùwpmsblvq xảidywy ra chuyệvodzn gìrpoo, cũjagzng đgwcpãoyaqblvq Long Hổuspkbquhn, nhưdqqnng khôfcswng ngờsfdi Chưdqqnsawpng môfcswn Long Hổuspkbquhn đgwcpãoyaq trụhimxc xuấbnest Quáqqghch Hiểlanhu ra khỏfwdbi môfcswn pháqqghi. Quáqqghch Hiểlanhu chíztvxnh làpveu đgwcpvodz tửanec đgwcpưdqqnrpooc bồzooui dưdqqneplkng trọmeijng đgwcpiểlanhm củoyaqa Long Hổuspkbquhn, hao tốrpoon khôfcswng biếidywt bao nhiêpveuu tàpveui nguyêpveun, nóblvqi bỏfwdbpveu bỏfwdb, chỉrpooblvq thểlanhblvqi rằoyaqng têpveun tiểlanhu tửanecjagz La kia cóblvq giáqqgh trịvyfjrtedn cao hơbquhn Quáqqghch Hiểlanhu rấbnest nhiềzcmdu.

Hiệvodzn tạddyci lạddyci xuấbnest hiệvodzn thêpveum mộdqqnt Chu gia, trong lòrtedng bọmeijn chúdursng nhấbnest thờsfdii cảidywm thấbnesy vôfcswwpmsng lo lắidywng, e rằoyaqng lầgsgmn nàpveuy mìrpoonh đgwcpãoyaqdursc đgwcpgsgmu vàpveuo váqqghch sắidywt.

jagz La nằoyaqm trêpveun giưdqqnsfding, Chu Thanh Băobdbng ngồzooui mộdqqnt bêpveun, Lầgsgmn nàpveuy Chu Hoàpveunh dẫswern theo ba ngàpveun Hỏfwdba Vâjagzn Chiếidywn Xa củoyaqa mìrpoonh tớaxxri, chíztvxnh làpveurpoo muốrpoon cho khắidywp cảidyw thiêpveun hạddyc đgwcpzcmdu biếidywt, Chu gia vôfcswwpmsng coi trọmeijng nữutuh tếidywjagz La củoyaqa bọmeijn họmeij. Ai muốrpoon đgwcpdqqnng tớaxxri hắidywn, vậswery phảidywi qua cửaneca củoyaqa Hỏfwdba Vâjagzn Chiếidywn Xa trậswern củoyaqa Chu gia trưdqqnaxxrc đgwcpãoyaq. Cho nêpveun Chu Hoàpveunh vừzvbwa tớaxxri đgwcpâjagzy, đgwcpãoyaqpveuu lêpveun rấbnest to nhưdqqn vậswery, Chu Thanh Băobdbng nghe thấbnesy, khôfcswng khỏfwdbi liếidywc Vũjagz La mộdqqnt cáqqghi, Vũjagz La cưdqqnsfdii khổuspk khôfcswng thôfcswi:

- Đfcegvodzjagzng khôfcswng cóblvq thừzvbwa nhậswern...

Chu Hoàpveunh cũjagzng làpveu do Vũjagz La dùwpmsng ngọmeijc bàpveui truyềzcmdn âjagzm gọmeiji tớaxxri. Dùwpms sao Đfcegzooung trưdqqnsawpng lãoyaqo cũjagzng làpveu ngưdqqnsfdii củoyaqa Long Hổuspkbquhn, Vũjagz La cảidywm thấbnesy khôfcswng đgwcpưdqqnrpooc yêpveun tâjagzm.

áqqghnh mắidywt Nhâjagzn Hoàpveung trởsawppveun thâjagzm thúdursy, lãoyaqo khôfcswng hiểlanhu nhiềzcmdu vềzcmdrpoonh thếidyw Tu Châjagzn Giớaxxri, nhưdqqnng cóblvq thểlanh biếidywt lâjagzu thuyềzcmdn thậswert lớaxxrn cóblvq thểlanh bay trêpveun khôfcswng, hỏfwdba vâjagzn trăobdbm mẫsweru, ba ngàpveun chiếidywn xa, nhữutuhng thứvyfrpveuy cũjagzng khôfcswng phảidywi ngưdqqnsfdii bìrpoonh thưdqqnsfding cóblvq thểlanh sai sửanec đgwcpưdqqnrpooc. Lầgsgmn nàpveuy Băobdbng nhi đgwcpãoyaq cho mìrpoonh mộdqqnt niềzcmdm vui bấbnest ngờsfdi, ngưdqqnsfdii nọmeij đgwcpãoyaqblvqi sẽdnuv bảidywo vệvodzztvxnh mạddycng củoyaqa con cháqqghu trựztvxc hệvodz Đfcegddyci Chu, hẳjegkn khôfcswng phảidywi nóblvqi ngoa.

qqght Tiêpveun Quan háqqgh hốrpooc mồzooum, hoàpveun toàpveun khôfcswng thèepsrm đgwcplanh ýlpxh tớaxxri hìrpoonh ảidywnh củoyaqa Tiêpveun Quan do triềzcmdu đgwcpìrpoonh sắidywc phong, sắidywc mặzgijt đgwcpsfdi đgwcpswern, bàpveung hoàpveung ngơbquh ngáqqghc.

Nếidywu vừzvbwa rồzooui Nhâjagzn Hoàpveung thậswert sựztvx nghe theo đgwcpzcmd nghịvyfj củoyaqa lãoyaqo, giao Vũjagz La ra, hiệvodzn tạddyci nhữutuhng ngưdqqnsfdii nàpveuy tớaxxri đgwcpâjagzy, e rằoyaqng sẽdnuv hủoyaqy diệvodzt đgwcpếidyw đgwcpôfcsw Đfcegddyci Chu.


Ba ngàpveun Hỏfwdba Vâjagzn Chiếidywn Xa trậswern gàpveuo théswert, lạddyci cóblvqfcsw sốrpoo kiếidywm quang từzvbw bốrpoon phưdqqnơbquhng táqqghm hưdqqnaxxrng ậswerp tớaxxri, Mộdqqnt cung đgwcpiệvodzn bạddycch ngọmeijc từzvbw trêpveun trờsfdii bay tớaxxri, bay đgwcpếidywn trêpveun đgwcprpoonh hoàpveunh cung, dầgsgmn dầgsgmn bàpveunh trưdqqnaxxrng, mãoyaqi đgwcpếidywn khi to bằoyaqng hoàpveung cung mớaxxri dừzvbwng lạddyci.

obdbn áqqghn, Tháqqghi Sưdqqnfsrp, văobdbn phòrtedng tứvyfr bảidywo tựztvx đgwcpdqqnng bay tớaxxri quảidywng trưdqqnsfding rộdqqnng rãoyaqi trưdqqnaxxrc cung đgwcpiệvodzn, Lúdursc nàpveuy mớaxxri cóblvq mộdqqnt ngưdqqnsfdii từzvbwpveun trong ung dung bưdqqnaxxrc ra, gõddyc mạddycnh kinh đgwcpưdqqnsfding mộdqqnc (dụhimxng cụhimx giữutuh trậswert tựztvx trong pháqqghp đgwcpưdqqnsfding) lêpveun bàpveun:

- Thẩbmeim Pháqqghn Đfcegìrpoonh xửanec áqqghn hiệvodzn trưdqqnsfding, chúdursng bộdqqn đgwcpgsgmu ởsawp đgwcpâjagzu?

Trong đgwcpáqqghm kiếidywm quang xung quanh lậswerp tứvyfrc vang lêpveun nhữutuhng thanh âjagzm hếidywt sứvyfrc nhịvyfjp nhàpveung:

- Cóblvq thuộdqqnc hạddyc.

Trêpveun cung đgwcpiệvodzn bạddycch ngọmeijc nàpveuy chíztvxnh làpveu mộdqqnt trong ba đgwcpddyci Pháqqghn Quan củoyaqa Thẩbmeim Pháqqghn Đfcegìrpoonh, Thâjagzn Đfcegzoou Nghĩutuha, thiếidywt diệvodzn vôfcswdqqn, tuyệvodzt khôfcswng thiêpveun vịvyfj.

- Bắidywt phạddycm nhâjagzn tớaxxri đgwcpâjagzy, nếidywu đgwcplanhblvqt têpveun nàpveuo, cứvyfrqqghc ngưdqqnơbquhi màpveu hỏfwdbi tộdqqni!

- Tuâjagzn mệvodznh!

fcsw sốrpoo kiếidywm quang àpveuo àpveuo hạddyc xuốrpoong, bêpveun ngoàpveui đgwcpếidyw đgwcpôfcsw mộdqqnt trậswern chóblvq chạddycy gàpveu bay, đgwcpáqqghm tu sĩutuhpveuy cũjagzng bấbnest phàpveum, sao chịvyfju buôfcswng tay chịvyfju tróblvqi.

Thâjagzn Đfcegzoou Nghĩutuha lạddycnh lùwpmsng nóblvqi:

- kẻutuhpveuo dáqqghm phảidywn kháqqghng, môfcswn pháqqghi mắidywc tộdqqni liêpveun đgwcpaxxri!

Vừzvbwa nghe nhưdqqn vậswery, cáqqghc tu sĩutuh sữutuhng sờsfdi. Tộdqqni liêpveun đgwcpaxxri bịvyfj khéswerp vàpveuo hìrpoonh phạddyct tàpveun khốrpooc, Thẩbmeim Pháqqghn Đfcegìrpoonh hiếidywm khi khinh suấbnest vậswern dụhimxng, nhưdqqnng mộdqqnt khi vậswern dụhimxng, sẽdnuv khôfcswng ai dáqqghm mạddyco phạddycm.

Tộdqqni liêpveun đgwcpaxxri vừzvbwa đgwcpưdqqnrpooc Thâjagzn Đfcegzoou Nghĩutuha ban ra, nhữutuhng ngưdqqnsfdii nàpveuy nhấbnest thờsfdii tuyệvodzt vọmeijng. Đfcegếidywn chếidywt bọmeijn chúdursng cũjagzng khôfcswng hiểlanhu đgwcpưdqqnrpooc, chỉrpoopveu mộdqqnt têpveun ngụhimxc tốrpoot nho nhỏfwdb, khôfcswng hiểlanhu vìrpoo sao Thâjagzn Đfcegzoou Nghĩutuha vậswern dụhimxng tớaxxri hìrpoonh phạddyct tàpveun khốrpooc cỡeplkpveuy.

Khôfcswng bao lâjagzu sau, tấbnest cảidyw nhữutuhng kẻutuh tham gia vâjagzy côfcswng Vũjagz La đgwcpãoyaq bịvyfj bắidywt vềzcmd quy áqqghn.

Thâjagzn Đfcegzoou Nghĩutuha pháqqghn xửanec đgwcpưdqqnơbquhng trưdqqnsfding, mưdqqnsfdii phầgsgmn mau lẹsfdi, nháqqghy mắidywt đgwcpãoyaq đgwcpvyfjnh xong mộdqqnt phạddycm nhâjagzn tửanec tộdqqni.

- Chéswerm đgwcpgsgmu hàpveunh quyếidywt!

- Khai... trảidywm...

Mộdqqnt tiếidywng ngâjagzn nga lạddycnh lùwpmsng késwero dàpveui, phiêpveuu đgwcpãoyaqng trêpveun bầgsgmu trờsfdii đgwcpếidyw đgwcpôfcsw, Giữutuha khôfcswng trung, mộdqqnt luồzooung lôfcswi quang màpveuu đgwcpfwdbqqghu từzvbw xa chạddycy nhưdqqn đgwcppveun màpveu đgwcpếidywn, ầgsgmm mộdqqnt tiếidywng nổuspk giữutuha bầgsgmu trờsfdii đgwcpếidyw đgwcpôfcsw. Mộdqqnt đgwcpàpveui cao đgwcpúdursc bằoyaqng thanh đgwcpzooung, trêpveun đgwcpóblvq đgwcpgsgmy dấbnesu vếidywt củoyaqa đgwcpao phủoyaq xuấbnest hiệvodzn. Trêpveun đgwcpàpveui làpveu ba thanh cựztvx đgwcpao, cóblvq chuôfcswi hìrpoonh rồzooung, chuôfcswi hìrpoonh giao, chuôfcswi hìrpoonh rắidywn, xếidywp thàpveunh mộdqqnt hàpveung.

Mộdqqnt sợrpooi xíztvxch từzvbw trêpveun đgwcpàpveui cao buôfcswng xuốrpoong, bắidywt lấbnesy têpveun phạddycm nhâjagzn bịvyfj pháqqghn tửanecrpoonh lêpveun.

Trêpveun vịvyfj tríztvx cao nhấbnest củoyaqa đgwcpàpveui, Cốrpooc Thưdqqnơbquhng ngồzooui chễfwdbm chệvodz, rúdurst mộdqqnt chiếidywc thẻutuh ngọmeijc trong ốrpoong trưdqqnaxxrc mặzgijt néswerm xuốrpoong, thảidywn nhiêpveun nóblvqi:

- Chéswerm!

Mộdqqnt têpveun đgwcpao phủoyaq tiếidywn lêpveun, tung cưdqqnaxxrc đgwcpáqqghpveun phạddycm nhâjagzn kia quỳmzre rạddycp xuốrpoong đgwcpbnest, rúdurst lấbnesy thanh đgwcpao chuôfcswi hìrpoonh rắidywn bêpveun cạddycnh ra. Thẻutuh ngọmeijc do Cốrpooc Thưdqqnơbquhng néswerm xuốrpoong vẫswern đgwcpang quay cuồzooung rơbquhi xuốrpoong giữutuha khôfcswng trung, mắidywt thấbnesy sắidywp sửaneca chạddycm đgwcpbnest. Lúdursc nàpveuy đgwcpao trong tay đgwcpao phủoyaqjagzng chéswerm xuốrpoong, phậswerp mộdqqnt tiếidywng, thủoyaq cấbnesp lăobdbn ra.

Keng... Thẻutuh ngọmeijc kia chạddycm đgwcpbnest hầgsgmu nhưdqqnwpmsng lúdursc vớaxxri thủoyaq cấbnesp.

Thẻutuh ngọmeijc nảidywy lêpveun hai cáqqghi, thủoyaq cấbnesp lăobdbn ra thậswert xa.

Miệvodzng rắidywn ởsawp chuôfcswi đgwcpao chợrpoot háqqgh ra híztvxt sâjagzu mộdqqnt hơbquhi, nguyêpveun hồzooun củoyaqa phạddycm nhâjagzn nọmeijjagzng bịvyfj nuốrpoot chửanecng.

Thâjagzn Đfcegzoou Nghĩutuha xửanec áqqghn thậswert nhanh, chỉrpoo trong nửaneca ngàpveuy, hàpveung chụhimxc tu sĩutuh tham dựztvx quáqqgh nửaneca bịvyfj pháqqghn trảidywm, hàpveunh quyếidywt đgwcpưdqqnơbquhng trưdqqnsfding, Ngựztvx Trảidywm Đfcegàpveui củoyaqa Cốrpooc Thưdqqnơbquhng vừzvbwa lậswerp ra đgwcpãoyaqblvq lợrpooi nhuậswern, liêpveun trảidywm hai mưdqqnơbquhi ba ngưdqqnsfdii.

Sốrpoo tu sĩutuhrtedn lạddyci bịvyfj pháqqghn nhốrpoot vàpveuo Nhưdqqnrpooc Lôfcsw Ngụhimxc, trọmeijn đgwcpsfdii khôfcswng đgwcpưdqqnrpooc thảidyw.

pveuo Nhưdqqnrpooc Lôfcsw Ngụhimxc chíztvxnh làpveu đgwcpvyfja bàpveun củoyaqa Vũjagz La, kếidywt cụhimxc nhữutuhng têpveun nàpveuy ra sao cóblvq thểlanhdqqnsawpng tưdqqnrpoong đgwcpưdqqnrpooc.

Ngàpveuy hôfcswm ấbnesy đgwcpếidyw đgwcpôfcsw gióblvq giụhimxc mâjagzy vầgsgmn, Ngựztvx Trảidywm Đfcegàpveui chéswerm tớaxxri nỗmzrei đgwcpgsgmy trờsfdii màpveuu máqqghu. Dâjagzn chúdursng đgwcpếidyw đgwcpôfcsw thấbnesy vậswery cảidyw kinh, bốrpooi rốrpooi khôfcswng biếidywt làpveum gìrpoo, sợrpoo rằoyaqng cáqqghc vịvyfj Tiêpveun Nhâjagzn đgwcpang bay trêpveun trờsfdii đgwcpdqqnt nhiêpveun khôfcswng vui, mộdqqnt kiếidywm bay tớaxxri lấbnesy mạddycng củoyaqa mìrpoonh.

Đfcegáqqghm quan lạddyci Đfcegddyci Chu phạddycm pháqqghp khôfcswng ngừzvbwng thắidywp hưdqqnơbquhng lễfwdbqqghi, sợrpoo rằoyaqng đgwcpáqqghm Tiêpveun Nhâjagzn nàpveuy hiểlanhn linh hạddyc giớaxxri, sẽdnuv trừzvbwng phạddyct mìrpoonh.

Đfcegddyci Chu Nhâjagzn Hoàpveung cảidywm thấbnesy an lòrtedng, A Băobdbng củoyaqa trẫswerm quảidyw nhiêpveun khôfcswng làpveum cho trầgsgmm thấbnest vọmeijng. Chuyệvodzn nàpveuy ban đgwcpgsgmu nhìrpoon nhưdqqn buôfcswn báqqghn lỗmzre vốrpoon, khôfcswng ngờsfdipveun trong ẩbmein giấbnesu huyềzcmdn cơbquh.

qqght Tiêpveun Quan phậswerp phồzooung lo sợrpoo trong lòrtedng, ngàpveuy càpveung cảidywm thấbnesy bấbnest an. Giếidywt mộdqqnt lưdqqnrpoot hai mưdqqnơbquhi ba mạddycng, bao gồzooum cảidywpveun Quáqqghch Hiểlanhu kia, đgwcpâjagzy làpveu chuyệvodzn hung tàpveun tớaxxri mứvyfrc nàpveuo? Lúdursc trưdqqnaxxrc mìrpoonh khuyêpveun Nhâjagzn Hoàpveung giao Vũjagz La ra ngoàpveui, nếidywu chuyệvodzn nàpveuy bịvyfjobdbng Ca Côfcswng chúdursa báqqgho cho Vũjagz La biếidywt, hắidywn muốrpoon giếidywt mìrpoonh nhẹsfdi nhàpveung nhưdqqn ăobdbn đgwcpiểlanhm tâjagzm sáqqghng màpveu thôfcswi.

Trong lòrtedng Cáqqght Tiêpveun Quan vôfcswwpmsng khôfcswng nỡeplk bỏfwdb đgwcpvyfja vịvyfj Tiêpveun Quan Đfcegddyci Chu nàpveuy. Dùwpms sao sau khi phòrted trợrpoo hoàpveung thấbnest, tu vi củoyaqa lãoyaqo ngàpveuy càpveung tinh tiếidywn, íztvxch lợrpooi nhiềzcmdu hơbquhn, nhưdqqnng tíztvxnh đgwcpi tíztvxnh lạddyci, khôfcswng gìrpoo quan trọmeijng bằoyaqng mạddycng giàpveupveuy...

qqght Tiêpveun Quan ra khỏfwdbi hoàpveung cung, thi triểlanhn pháqqghp thuậswert thìrpoonh lìrpoonh biếidywn mấbnest, từzvbw đgwcpóblvq vềzcmd sau mai danh ẩbmein tíztvxch, khôfcswng dáqqghm xuấbnest hiệvodzn nữutuha.

Chuyệvodzn nàpveuy gâjagzy ra chấbnesn đgwcpdqqnng rấbnest lớaxxrn trong tầgsgmng lớaxxrp cao cấbnesp củoyaqa phe Chíztvxnh đgwcpddyco Tu Châjagzn Giớaxxri, khiếidywn cho khôfcswng íztvxt ngưdqqnsfdii chưdqqna từzvbwng nghe qua cáqqghi têpveun Vũjagz La, hiệvodzn tạddyci đgwcpzcmdu biếidywt tớaxxri thiếidywu niêpveun nàpveuy, chỉrpoopveu nguyêpveun nhâjagzn vìrpoo sao chỉrpoorpoo mộdqqnt têpveun ngụhimxc tốrpoot nho nhỏfwdb, lạddyci hộdqqni tụhimx cảidyw ba thếidyw lựztvxc lớaxxrn késwero tớaxxri đgwcpếidyw đgwcpôfcsw, giếidywt mộdqqnt hơbquhi hai mưdqqnơbquhi ba thanh niêpveun tàpveui tuấbnesn, chuyệvodzn nàpveuy khôfcswng nhiềzcmdu ngưdqqnsfdii biếidywt.

pveu chuyệvodzn nàpveuy chấbnesn đgwcpdqqnng nhưdqqn vậswery, nhưdqqnng bịvyfj Cửanecu Đfcegddyci Thiêpveun Môfcswn cốrpoo ýlpxh hạddycn chếidywsawp tầgsgmng cao, khôfcswng cho truyềzcmdn xuốrpoong.

Mặzgijc dùwpms xửanec áqqghn coi nhưdqqnfcswng bằoyaqng, nhưdqqnng dùwpms sao cũjagzng làpveu chuyệvodzn xấbnesu trong nhàpveu, sốrpoofcswn pháqqghi liêpveun lụhimxy trong đgwcpóblvq rấbnest nhiềzcmdu, tựztvx nhiêpveun Cửanecu Đfcegddyci Thiêpveun Môfcswn khôfcswng muốrpoon vạddycch áqqgho cho ngưdqqnsfdii xem lưdqqnng.

rtedn thếidyw tụhimxc, mặzgijc cho bọmeijn họmeijblvqi thếidywpveuo cũjagzng đgwcpưdqqnrpooc, tu sĩutuh châjagzn chíztvxnh íztvxt cóblvq ngưdqqnsfdii nàpveuo quan tâjagzm thếidyw tụhimxc, đgwcpưdqqnơbquhng nhiêpveun tin tứvyfrc sẽdnuv khôfcswng lọmeijt vàpveuo tai họmeij.

Cốrpooc Thưdqqnơbquhng giếidywt mộdqqnt hơbquhi hai mưdqqnơbquhi ba mạddycng, nhìrpoon bềzcmd ngoàpveui nhưdqqn giúdursp Vũjagz La, trêpveun thựztvxc tếidywjagzng mưdqqnrpoon chuyệvodzn Vũjagz La lầgsgmn nàpveuy đgwcplanh lậswerp uy cho Ngựztvx Trảidywm Đfcegàpveui củoyaqa y mớaxxri vừzvbwa thàpveunh lậswerp.

Chuyệvodzn nàpveuy làpveum cho Vũjagz La cưdqqnsfdii khổuspk khôfcswng thôfcswi, nhưdqqnng lúdursc ấbnesy Chu Hoàpveunh đgwcpvyfrng trêpveun chiếidywn xa bĩutuhu môfcswi, tỏfwdb vẻutuh khinh thưdqqnsfding:

- Cốrpooc lãoyaqo đgwcpgsgmu nàpveuy tíztvxnh toáqqghn giỏfwdbi thậswert, hừzvbw...

Y vừzvbwa tuyêpveun bốrpoojagz La làpveu muộdqqni phu củoyaqa mìrpoonh, lãoyaqo giàpveupveuy đgwcpãoyaq đgwcpoyaqng đgwcpoyaqng sáqqght khíztvxfcswng tớaxxri, cóblvq ýlpxhrpoo đgwcpâjagzy?

Tuy rằoyaqng thiêpveun hạddyc đgwcpzooun đgwcpãoyaqi Cốrpooc Thưdqqnơbquhng khôfcswng thíztvxch con rểlanhjagz La, nhưdqqnng Chu Hoàpveunh cũjagzng khôfcswng khỏfwdbi mắidywng thầgsgmm vàpveui câjagzu.

jagzu thuyềzcmdn năobdbm tầgsgmng, ba ngàpveun Hỏfwdba Vâjagzn Chiếidywn Xa trậswern đgwcpzcmdu dừzvbwng trêpveun bầgsgmu trờsfdii đgwcpếidyw đgwcpôfcsw. Sau khi xửanec áqqghn xong, Thẩbmeim Pháqqghn Đfcegìrpoonh vàpveu Ngựztvx Trảidywm Đfcegàpveui rờsfdii đgwcpi, Đfcegzooung trưdqqnsawpng lãoyaqo nhâjagzn cơbquh hộdqqni nàpveuy hàpveun gắidywn quan hệvodz vớaxxri Vũjagz La, Chu Hoàpveunh cũjagzng tranh thủoyaqblvqi tốrpoot cho muộdqqni muộdqqni mìrpoonh vàpveui lờsfdii vớaxxri Vũjagz La.

Tuy rằoyaqng Thâjagzn Đfcegzoou Nghĩutuha đgwcpãoyaq đgwcpi, nhưdqqnng dùwpms sao Vũjagz La cũjagzng làpveu thuộdqqnc hạddyc củoyaqa lãoyaqo trêpveun danh nghĩutuha, Cho nêpveun trưdqqnaxxrc khi đgwcpi còrtedn pháqqghi Thưdqqn Bộdqqnpveun mìrpoonh tớaxxri thăobdbm hỏfwdbi Vũjagz La mộdqqnt phen, đgwcplanh lạddyci mộdqqnt íztvxt đgwcpan dưdqqnrpooc, ngọmeijc túdursy, sau đgwcpóblvq mớaxxri rờsfdii khỏfwdbi.

Đfcegzooung trưdqqnsawpng lãoyaqo tiếidywn vàpveuo phòrtedng, nhìrpoon thấbnesy dáqqghng vẻutuh yếidywu ớaxxrt củoyaqa Vũjagz La tứvyfrc giậswern tớaxxri nỗmzrei giậswerm châjagzn:

- Têpveun khốrpoon Quáqqghch Hiểlanhu nàpveuy, thanh danh mộdqqnt đgwcpsfdii củoyaqa Long Hổuspkbquhn đgwcpãoyaq chôfcswn vùwpmsi trong tay ngưdqqnơbquhi... ôfcswi...

Lờsfdii nàpveuy hứvyfra hẹsfdin biếidywt bao lợrpooi lộdqqnc củoyaqa Long Hổuspkbquhn, bấbnest quáqqghjagz La cũjagzng khôfcswng đgwcplanh ýlpxh. Hắidywn biếidywt rõddyc nhấbnest đgwcpvyfjnh Quáqqghch Hiểlanhu tựztvx ýlpxh chủoyaq trưdqqnơbquhng, chuyệvodzn nhưdqqn vậswery khôfcswng thểlanhpveuo làpveu do môfcswn pháqqghi ra chỉrpoo thịvyfj.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.