Tiên Tuyệt

Chương 206 : Khai đao giết người (thượng)

    trước sau   
Chu Thanh Băiboing nórrrqi chuyệvdxbn vớajafi Vũofgr La đjxcpưihmlihmlc mộrrrqt lúwnqyc, chợihmlt córrrq hoạhcfxn quan nhanh chórrrqng tiếlaqrn vàlaqro, nghiêehizng mìaltsnh thi lễtjnk:

- Đvtyiiệvdxbn hạhcfx.

sắppyrc mặhcfxt Chu Thanh Băiboing trởunrhehizn khórrrq coi, chỉhsfj khẽvfay hừrrrq mộrrrqt tiếlaqrng.

Hoạhcfxn quan nọhxgs bẩmdgam bárvizo:

- Đvtyiiệvdxbn hạhcfx, Hoàlaqrng Thưihmlihmlng biếlaqrt hắppyrn đjxcpãsfhg tỉhsfjnh.

Chu Thanh Băiboing cốajaf gắppyrng kềrkidm chếlaqr lửrrrqa giậhhmen, nghiếlaqrn răiboing mộrrrqt cárvizi:


- Vậhhmey mờwdaii phụkdgv hoàlaqrng tớajafi đjxcpâvfayy.

Hoạhcfxn quan lạhcfxi thi lễtjnk, chậhhmem rãsfhgi lui ra.

ofgr La cảyxpwm thấaoiny khárvizc thưihmlwdaing, bèhxgsn nhìaltsn Chu Thanh Băiboing hỏehizi:

- Córrrq chuyệvdxbn gìalts vậhhmey, vừrrrqa rồkyjai tẩmdgau nórrrqi bọhxgsn chúwnqyng phong tỏehiza đjxcpếlaqr đjxcpôhcfxlaqrrrrq ýluhxalts?

Chu Thanh Băiboing thởunrhlaqri bấaoint đjxcpppyrc dĩtjnk:

- Tuy rằudjkng ta che chởunrh cho đjxcpvdxb, nhưihmlng nhữywytng kẻbxis kia cũofgrng khôhcfxng chịvidqu bỏehiz qua. Hôhcfxm đjxcpórrrq chúwnqyng xôhcfxng vàlaqro trang viêehizn củvfaya ta, giếlaqrt hếlaqrt nôhcfx bộrrrqc trong trang. May làlaqr ta tu luyệvdxbn long mạhcfxch córrrq chúwnqyt thàlaqrnh tựcbbsu, bọhxgsn chúwnqyng sợihml thiêehizn phạhcfxt xuấaoint hiệvdxbn, cho nêehizn khôhcfxng dárvizm đjxcprrrqng đjxcpếlaqrn ta. Ta mang đjxcpvdxb trởunrh lạhcfxi hoàlaqrng cung, chúwnqyng bèhxgsn sửrrrq dụkdgvng phárvizp thuậhhmet phong tỏehiza hoàlaqrng thàlaqrnh, chỉhsfj cho vàlaqro khôhcfxng cho ra, đjxcpãsfhg đjxcpưihmlihmlc ba ngàlaqry. Phụkdgv hoàlaqrng khôhcfxng muốajafn đjxcpppyrc tộrrrqi bọhxgsn chúwnqyng...

vwign lạhcfxi khôhcfxng cầvobcn phảyxpwi nórrrqi, Vũofgr La cũofgrng hiểdegau rõvobclaqrng, hắppyrn gậhhmet gậhhmet đjxcpvobcu:

- Việvdxbc nàlaqry làlaqrm khórrrq cho tẩmdgau rồkyjai, xin tẩmdgau yêehizn tâvfaym, chuyệvdxbn kếlaqr tiếlaqrp cứhhme giao cho đjxcpvdxb.

Chu Thanh Băiboing buôhcfxng tiếlaqrng than dàlaqri:

- Phụkdgv hoàlaqrng sắppyrp sửrrrqa tớajafi đjxcpâvfayy, vịvidq tríevhqsfhgo nhâvfayn gia ngưihmlwdaii khárvizc biệvdxbt, câvfayn nhắppyrc vấaoinn đjxcprkidofgrng trêehizn górrrqc đjxcprrrq khôhcfxng giốajafng nhưihml chúwnqyng ta, mong đjxcpvdxb chớajaf trárvizch ngưihmlwdaii.

ofgr La cưihmlwdaii nórrrqi:

- Xin tẩmdgau bấaoint tấaoint phảyxpwi nhọhxgsc lòvwigng.

Hai ngưihmlwdaii còvwign đjxcpang nórrrqi, bêehizn ngoàlaqri chợihmlt mộrrrqt thanh âvfaym the thétylx vang lêehizn:


- Bệvdxb hạhcfx giárvizvfaym.

Chu Thanh Băiboing lậhhmep tứhhmec quỳvtyi xuốajafng:

- Cung nghêehiznh phụkdgv hoàlaqrng.

Cửrrrqa phòvwigng mởunrh ra, mộrrrqt lãsfhgo nhâvfayn hơofgrn năiboim mưihmlơofgri tuổaalfi chậhhmem rãsfhgi tiếlaqrn vàlaqro.

Đvtyiâvfayy làlaqr lầvobcn đjxcpvobcu tiêehizn Vũofgr La gặhcfxp Đvtyihcfxi Chu Nhâvfayn Hoàlaqrng, tuy rằudjkng hắppyrn đjxcpang nằudjkm trêehizn giưihmlwdaing, nhưihmlng cũofgrng khôhcfxng nhịvidqn đjxcpưihmlihmlc quan sárvizt chăiboim chúwnqy.

Thâvfayn hìaltsnh Nhâvfayn Hoàlaqrng cao lớajafn khôhcfxi ngôhcfx, córrrq lẽvfaylaqr nhờwdai tu luyệvdxbn long mạhcfxch córrrq thàlaqrnh tựcbbsu, thâvfayn thểdega khỏehize mạhcfxnh, tinh thầvobcn quắppyrc thưihmlajafc. Thậhhmem chíevhqofgr La córrrq thểdega nhìaltsn thấaoiny mộrrrqt hưihmlyxpwnh Ngũofgr Trảyxpwo Kim Long rấaoint lớajafn sau lưihmlng Nhâvfayn Hoàlaqrng,

chỉhsfjlaqrihmlyxpwnh Ngũofgr Trảyxpwo Kim Long nàlaqry dưihmlwdaing nhưihml đjxcpãsfhgrrrq vẻbxis giàlaqr nua, mắppyrt mũofgri nhậhhmep nhèhxgsm, dùkgfx gặhcfxp tu sĩtjnk nhưihmlofgr La cũofgrng tỏehiz ra uểdega oảyxpwi, mởunrh mộrrrqt mắppyrt ra liếlaqrc qua rồkyjai nhắppyrm lạhcfxi.

Nộrrrqi thịvidq thárvizi giárvizm nhanh chórrrqng mang ghếlaqrofgrn son thếlaqrp vàlaqrng tớajafi, Nhâvfayn Hoàlaqrng ngồkyjai xuốajafng. Trong lúwnqyc Vũofgr La đjxcpárviznh giárvizsfhgo, lãsfhgo cũofgrng đjxcpang đjxcpárviznh giárvizofgr La.

Chu Thanh Băiboing quỳvtyiihmlajafi đjxcpaoint, chưihmla nghe lờwdaii phụkdgv hoàlaqrng phâvfayn phórrrqehizn cũofgrng chưihmla dárvizm đjxcphhmeng lêehizn.

Sau khi nhìaltsn nhau mộrrrqt lúwnqyc, Nhâvfayn Hoàlaqrng mớajafi gậhhmet gậhhmet đjxcpvobcu:

- quảyxpw thậhhmet làlaqr nhấaoint biểdegau nhâvfayn tàlaqri.

sfhgo khoárvizt tay:

- A Băiboing, đjxcphhmeng lêehizn đjxcpi.


Thárvizi đjxcprrrq củvfaya lãsfhgo córrrq vẻbxissfhgnh đjxcphcfxm, córrrq vẻbxis khôhcfxng hợihmlp vớajafi lờwdaii đjxcpkyjan rằudjkng Chu Thanh Băiboing đjxcpưihmlihmlc lãsfhgo hếlaqrt mựcbbsc thưihmlơofgrng yêehizu. Hiểdegan nhiêehizn chuyệvdxbn Vũofgr La ởunrh lạhcfxi đjxcpâvfayy đjxcpãsfhglaqrm ảyxpwnh hưihmlunrhng tớajafi quan hệvdxb phụkdgv tửrrrq bọhxgsn họhxgs.

Chu Thanh Băiboing khấaoinu đjxcpvobcu tạhcfx ơofgrn, sau đjxcpórrrq đjxcphhmeng dậhhmey.

Nhâvfayn Hoàlaqrng nórrrqi vớajafi Vũofgr La:

- Tuy rằudjkng trẫemkam cai quảyxpwn thếlaqr giớajafi phàlaqrm nhâvfayn, nhưihmlng vẫemkan biếlaqrt nhữywytng ngưihmlwdaii đjxcpang ởunrh ngoàlaqri kia, bọhxgsn họhxgs đjxcprkidu làlaqr đjxcpvdxb tửrrrq củvfaya cárvizc môhcfxn phárvizi lớajafn. Trẫemkam che chởunrh cho ngưihmlơofgri, chẳtgdzng khárvizc nàlaqro đjxcpajafi đjxcpvidqch vớajafi bọhxgsn họhxgs, ngưihmlơofgri hãsfhgy nórrrqi trẫemkam nghe, vìalts sao trẫemkam phảyxpwi giúwnqyp ngưihmlơofgri?

ofgr La cưihmlwdaii nhẹudjk, giọhxgsng tựcbbs tin:

- Nếlaqru ngàlaqry sau Đvtyihcfxi Chu quốajafc khíevhq sụkdgvp đjxcpaalf, bịvidq ngưihmlwdaii khárvizc lậhhmet đjxcpaalf, ta córrrq thểdega bảyxpwo đjxcpyxpwm con chárvizu trựcbbsc hệvdxb củvfaya Đvtyihcfxi Chu hoàlaqrng thấaoint khôhcfxng bịvidqlaqrn sárvizt!

Nhâvfayn Hoàlaqrng khẽvfay cau màlaqry, nếlaqru nhưihml ngưihmlwdaii khárvizc nórrrqi vớajafi giọhxgsng đjxcpiệvdxbu nhưihml vậhhmey, hẳtgdzn lãsfhgo đjxcpãsfhg đjxcpùkgfxng đjxcpùkgfxng nổaalfi giậhhmen quárvizt thárvizo, nhưihmlng dùkgfx sao Vũofgr La cũofgrng làlaqr ngưihmlwdaii tu châvfayn, hơofgrn nữywyta làlaqr ngưihmlwdaii đjxcpi ra từrrrq trong Thiêehizn Nhai thầvobcn bíevhq kia. Tuy rằudjkng Nhâvfayn Hoàlaqrng cũofgrng khôhcfxng biếlaqrt rốajaft cụkdgvc trong đjxcpórrrqrrrq nhữywytng gìalts, nhưihmlng đjxcpvidqa phưihmlơofgrng ấaoiny đjxcpãsfhg tồkyjan tạhcfxi từrrrq khi Nhâvfayn tộrrrqc thàlaqrnh lậhhmep vưihmlơofgrng triềrkidu ởunrh Trung Châvfayu cho tớajafi bâvfayy giờwdai, Nhâvfayn Hoàlaqrng cũofgrng vôhcfxkgfxng e ngạhcfxi.

Thiêehizn hạhcfx Đvtyihcfxi Chu nhìaltsn qua dưihmlwdaing nhưihmlhcfxkgfxng kiêehizn cốajaf, thậhhmet ra bêehizn trong ẩmdgan họhxgsa rấaoint nhiềrkidu. Sau khi Nhâvfayn Hoàlaqrng árvizp chếlaqr lửrrrqa giậhhmen trong lòvwigng cũofgrng khôhcfxng khỏehizi bùkgfxi ngùkgfxi cảyxpwm thárvizn. Thiếlaqru niêehizn nàlaqry lòvwigng dạhcfxlaqrn nhẫemkan, mộrrrqt lờwdaii đjxcpiểdegam trúwnqyng nơofgri yếlaqru hạhcfxi củvfaya mìaltsnh, chẳtgdzng lẽvfay hắppyrn đjxcpãsfhg nhìaltsn ra ẩmdgan họhxgsa trong thiêehizn hạhcfx, nhưihmlng khôhcfxng phảyxpwi ngưihmlwdaii tu châvfayn khôhcfxng hỏehizi tớajafi chuyệvdxbn thếlaqr tụkdgvc sao?

Tuy rằudjkng Vũofgr La tỏehiz ra tựcbbs tin nhưihml vậhhmey, nhưihmlng cũofgrng khôhcfxng đjxcpvfaylaqrm cho Nhâvfayn Hoàlaqrng hoàlaqrn toàlaqrn yêehizn tâvfaym, lãsfhgo cau màlaqry hỏehizi:

- Trẫemkam córrrq thểdega chấaoinp nhậhhmen đjxcpiềrkidu kiệvdxbn nàlaqry củvfaya ngưihmlơofgri, chỉhsfjlaqr ngưihmlơofgri làlaqrm thếlaqrlaqro chứhhmeng minh rằudjkng mìaltsnh córrrq đjxcpưihmlihmlc năiboing lựcbbsc nàlaqry? ngưihmlơofgri bịvidq ngưihmlwdaii ta đjxcpuổaalfi giếlaqrt chạhcfxy vắppyrt giòvwigehizn cổaalf, hôhcfxn mêehiz ba ngàlaqry, nếlaqru tưihmlơofgrng lai xảyxpwy ra chuyệvdxbn, ngưihmlơofgri lấaoiny gìalts bảyxpwo vệvdxb con chárvizu Đvtyihcfxi Chu ta?

ofgr La hừrrrq mộrrrqt tiếlaqrng:

- Hừrrrq, xin bệvdxb hạhcfx nhẫemkan nạhcfxi hai ngàlaqry nữywyta. Tốajafi đjxcpa hai ngàlaqry, bệvdxb hạhcfx sẽvfay hiểdegau rõvobc tấaoint cảyxpw.

Nhâvfayn Hoàlaqrng nhìaltsn nhìaltsn hắppyrn mộrrrqt lúwnqyc lâvfayu, sau đjxcpórrrq mớajafi nórrrqi:


- Đvtyiưihmlihmlc, trẫemkam sẽvfay chờwdai ngưihmlơofgri hai ngàlaqry, hừrrrq...

Nhâvfayn Hoàlaqrng cũofgrng khôhcfxng thèhxgsm nhìaltsn tớajafi Chu Thanh Băiboing, phấaoint árvizo bỏehiz đjxcpi.

ofgr La khétylxp hờwdai mắppyrt, híevhqt sâvfayu mộrrrqt hơofgri linh dưihmlihmlc, cảyxpwm thấaoiny toàlaqrn thâvfayn thoảyxpwi márvizi rấaoint nhiềrkidu.

Chu Thanh Băiboing bêehizn cạhcfxnh córrrq vẻbxis u sầvobcu ảyxpwo nãsfhgo, cấaoint tiếlaqrng thởunrhlaqri.

- Thậhhmet làlaqr xấaoinu hổaalf, cũofgrng tạhcfxi đjxcpvdxblaqrm cho cha con cárvizc vịvidq bấaoint hòvwiga...

Chu Thanh Băiboing khoárvizt tay:

- Chuyệvdxbn nàlaqry khôhcfxng liêehizn quan tớajafi đjxcpvdxb.

Chợihmlt nàlaqrng đjxcpaalfi giọhxgsng u buồkyjan:

- Chuyệvdxbn giữywyta ta vàlaqr Thao Thiêehizn, phụkdgv hoàlaqrng đjxcpãsfhg biếlaqrt, cho nêehizn gầvobcn đjxcpâvfayy ngưihmlwdaii vôhcfxkgfxng bấaoint mãsfhgn vớajafi ta.

ofgr La cũofgrng khôhcfxng biếlaqrt nêehizn nórrrqi chuyệvdxbn nàlaqry thếlaqrlaqro, Đvtyioạhcfxn Long sơofgrn vàlaqr Hoàlaqrng tộrrrqc vốajafn làlaqr tửrrrq đjxcpvidqch.

Phíevhqa Tâvfayy hoàlaqrng cung, cárvizch mộrrrqt con đjxcpưihmlwdaing córrrq mộrrrqt cung đjxcpiệvdxbn rấaoint lớajafn, tấaoint cảyxpw tiệvdxbn nghi, cung ứhhmeng nơofgri đjxcpórrrq khôhcfxng kétylxm gìalts so vớajafi hoàlaqrng cung, Trêehizn đjxcphcfxi môhcfxn cung đjxcpiệvdxbn nàlaqry córrrq treo mộrrrqt tấaoinm biểdegan, làlaqr thủvfaywnqyt củvfaya Thárvizi tổaalf Đvtyihcfxi Chu: Chỉhsfj nam cung.

Ngàlaqry thưihmlwdaing, cho dùkgfxlaqr Kim ngưihml Vệvdxb kiêehizu ngạhcfxo nhấaoint Đvtyihcfxi Chu vưihmlơofgrng triềrkidu cũofgrng khôhcfxng dárvizm lui tớajafi bêehizn ngoàlaqri Chỉhsfj nam cung. Tấaoint cảyxpwihmlơofgrng hầvobcu khanh tưihmlajafng đjxcpi ngang qua nơofgri nàlaqry đjxcprkidu phảyxpwi đjxcpi đjxcpưihmlwdaing vòvwigng, sợihml nhưihml rắppyrn rếlaqrt. Đvtyiárvizm côhcfxng tửrrrq quyềrkidn quýluhx ăiboin chơofgri trárvizc tárvizng, kiêehizu ngạhcfxo nhấaoint đjxcpếlaqr đjxcpôhcfx, cũofgrng khôhcfxng córrrqehizn nàlaqro dárvizm bétylxn mảyxpwng dưihmlơofgrng oai trưihmlajafc cửrrrqa Chỉhsfj nam cung.

ofgri nàlaqry chíevhqnh làlaqr đjxcpajafi phưihmlơofgrng màlaqr Đvtyihcfxi Chu hoàlaqrng thấaoint phụkdgvng dưihmlajafng Tiêehizn Quan. Đvtyiárvizm tárvizn tu theo phòvwig hoàlaqrng thấaoint đjxcprkidu tiềrkidm tu ởunrhofgri nàlaqry.

Tuy rằudjkng quy môhcfx củvfaya cung đjxcpiệvdxbn nàlaqry còvwign rộrrrqng lớajafn hơofgrn cảyxpw phủvfay đjxcpvdxb củvfaya Vưihmlơofgrng gia, nhưihmlng thậhhmet ra bêehizn trong chỉhsfjrrrq chíevhqn vịvidq Tiêehizn Quan. Chíevhqn vịvidqlaqry làlaqr Tiêehizn Quan nhấaoint phẩmdgam do vưihmlơofgrng triềrkidu sắppyrc phong, sốajafrvizn tu còvwign lạhcfxi khôhcfxng đjxcpưihmlihmlc xưihmlng làlaqr Tiêehizn Quan, chỉhsfjrrrq thểdega đjxcpưihmlihmlc xung làlaqr Châvfayn Nhâvfayn.

laqr nhữywytng Châvfayn Nhâvfayn nàlaqry cũofgrng khôhcfxng thểdegaunrh trong chỉhsfj nam cung, màlaqr chủvfay trìalts trong cárvizc đjxcphcfxo quárvizn hoàlaqrng thấaoint khắppyrp Đvtyihcfxi Chu.

hcfxm nay bầvobcu trờwdaii đjxcpếlaqr đjxcpôhcfx Đvtyihcfxi Chu xuấaoint hiệvdxbn mộrrrqt tầvobcng mâvfayy mùkgfx mờwdai nhạhcfxt. Tuy rằudjkng dâvfayn chúwnqyng bìaltsnh thưihmlwdaing khôhcfxng nhìaltsn ra manh mốajafi gìalts, nhưihmlng chíevhqn vịvidq Tiêehizn Quan nàlaqry córrrq thểdega cảyxpwm giárvizc đjxcpưihmlihmlc trêehizn trờwdaii córrrq mộrrrqt cỗedmt árvizp lựcbbsc nặhcfxng nềrkid đjxcpèhxgs xuốajafng, ngăiboin cárvizch tấaoint cảyxpw liêehizn hệvdxb củvfaya đjxcpếlaqr đjxcpôhcfx vớajafi bêehizn ngoàlaqri, dùkgfxlaqr thiêehizn đjxcpvidqa linh khíevhqofgrng khórrrqvwigng thấaoinm qua.

Chíevhqn vịvidq Tiêehizn Quan mặhcfxc trưihmlwdaing bàlaqro màlaqru nâvfayu đjxcpang quâvfayy quầvobcn lạhcfxi, lãsfhgo nhâvfayn ởunrh giữywyta cấaoint tiếlaqrng thởunrhlaqri:

- Khôhcfxng ngờwdai lạhcfxi làlaqrevhqch Cưihmlơofgrng Lưihmlu Ly Trárvizo củvfaya Long Hổaalfofgrn. Khôhcfxng biếlaqrt Băiboing Ca Côhcfxng chúwnqya đjxcpãsfhg cứhhmeu ngưihmlwdaii nàlaqro, làlaqrm kinh đjxcprrrqng cảyxpw Long Hổaalfofgrn, ôhcfxi...

cảyxpw chíevhqn ngưihmlwdaii lúwnqyc nàlaqry đjxcpang nhăiboin nhórrrq mặhcfxt màlaqry, bọhxgsn họhxgs đjxcprkidu xuấaoint thâvfayn tárvizn tu, bởunrhi vậhhmey càlaqrng hiểdegau rõvobcofgrn ngưihmlwdaii bìaltsnh thưihmlwdaing, đjxcpárvizm danh môhcfxn đjxcphcfxi phárvizi nàlaqry, nhấaoint làlaqr Cửrrrqu Đvtyihcfxi Thiêehizn Môhcfxn đjxcpárvizng sợihml tớajafi mứhhmec nàlaqro. Mặhcfxc dùkgfx đjxcpvobcu nhậhhmep vàlaqro Đvtyihcfxi Chu hoàlaqrng thấaoint, bao nhiêehizu năiboim qua khôhcfxng thiếlaqru cung dưihmlajafng, dốajafc lòvwigng tu luyệvdxbn, nhưihmlng ngưihmlwdaii hùkgfxng mạhcfxnh nhấaoint trong bọhxgsn họhxgsofgrng chưihmla chắppyrc đjxcpãsfhgofgrn đjxcpưihmlihmlc mộrrrqt têehizn đjxcpvdxb tửrrrq trẻbxis tuổaalfi củvfaya Long Hổaalfofgrn nhưihml Quárvizch Hiểdegau.

Quárvizch Hiểdegau cũofgrng bấaoint chấaoinp tấaoint cảyxpw, ngay cảyxpwevhqch Cưihmlơofgrng Lưihmlu Ly Trárvizo cũofgrng phórrrqng xuấaoint, hàlaqrm ýluhx cảyxpwnh cárvizo nhữywytng ngưihmlwdaii muốajafn nhúwnqyng mũofgri vàlaqro chuyệvdxbn nàlaqry, kẻbxislaqro muốajafn ra tay can thiệvdxbp, vậhhmey phảyxpwi xem lạhcfxi thựcbbsc lựcbbsc củvfaya mìaltsnh córrrq chịvidqu đjxcpcbbsng đjxcpưihmlihmlc lửrrrqa giậhhmen củvfaya Long Hổaalfofgrn khôhcfxng.

- Đvtyippyrc tộrrrqi vớajafi Cửrrrqu Đvtyihcfxi Thiêehizn Môhcfxn, cho dùkgfxlaqr loạhcfxi ngưihmlwdaii nàlaqro cũofgrng sẽvfay khôhcfxng córrrq kếlaqrt cụkdgvc tốajaft. Đvtyihcfxi Chu vàlaqr Tu Châvfayn Giớajafi bìaltsnh an vôhcfx sựcbbs nhiềrkidu năiboim qua, khôhcfxng thểdega đjxcpdegaiboing Ca Côhcfxng chúwnqya phárviz vỡajaf nhưihml vậhhmey đjxcpưihmlihmlc.

- Đvtyiúwnqyng vậhhmey, chúwnqyng ta còvwign phảyxpwi che chởunrh cho Hoàlaqrng tộrrrqc, vạhcfxn nhấaoint chọhxgsc giậhhmen Long Hổaalfofgrn, chúwnqyng ta cũofgrng khôhcfxng trárviznh khỏehizi tai vạhcfx.

- Hay làlaqr khuyêehizn nhủvfay bệvdxb hạhcfx đjxcpi, giao kẻbxis kia ra cho xong chuyệvdxbn.

sfhgo nhâvfayn ởunrh giữywyta đjxcphhmeng dậhhmey nórrrqi:

- Vậhhmey đjxcpưihmlihmlc, đjxcpdega ta vàlaqro cung.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.