Tiên Tuyệt

Chương 205 : Vạn quỷ ác mạch, uế khí dâm long (trung + hạ)

    trước sau   
ejru La bịldep ádtbam toádtban bấigbst ngờuibl, lúbmvwc nàigbsy đkmymang đkmymùcawdng đkmymùcawdng nổrpwji giậnwxzn, cho dùcawd hiệystqn tạiobsi giếhyaut đkmymldepch mộhjjpt ngàigbsn, mìhjjpnh tốcawdn tádtbam trătzoym hắvsotn cũejrung khôcborng quan tâkmymm, kẻszgcdtbam mạiobso phạiobsm bảurmrn Đszkyếhyau Quâkmymn, nhấigbst đkmymldepnh phảurmri lấigbsy tícawdnh mạiobsng trảurmr giádtba.

nhưxickng khiếhyaun cho Vũejru La hếhyaut sứystqc bấigbst ngờuibl, hắvsotn khôcborng hềjvvq gặjhkxp bóppapng dádtbang mộhjjpt ngưxickuibli nàigbso trong bọgklxn Quádtbach Hiểibalu, Vũejru La cảurmrm thấigbsy kinh ngạiobsc vôcborcawdng, cho dùcawd bọgklxn chúbmvwng hếhyaut sứystqc tựszgc tin vềjvvq vụhjjp nổrpwj cựszgcc mạiobsnh vừtuvea rồgklxi, tốcawdi thiểibalu cũejrung phảurmri trởrpwj lạiobsi tìhjjpm kiếhyaum thi thểibal củtubya mìhjjpnh mớvyeci phảurmri.

Trong sơryfln cốcawdc bịldep nổrpwj tan tádtbac, lộhjjp ra mộhjjpt cádtbai hốcawd khổrpwjng lồgklx ngay đkmymiểibalm nổrpwj, giốcawdng nhưxickdtbai miệystqng thậnwxzt to củtubya cựszgc ma.

Mộhjjpt cỗvfvf hắvsotc khícawd từtuve trong hốcawd bắvsott đkmymqdjku phádtbat tádtban ra xung quanh, vầqdjkng dưxickơryflng vốcawdn đkmymang chiếhyauu sádtbang trêatbxn khôcborng, khôcborng bao lâkmymu đkmymãcujm bịldep hắvsotc khícawd tràigbsn ngậnwxzp. Xung quanh lậnwxzp tứystqc trởrpwjatbxn mơryflryfl hồgklx hồgklx, chỉrdhfppap thểibal nhìhjjpn ra dádtbang ngưxickuibli mờuibl mờuibl, cho dùcawdppap hai mặjhkxt trờuibli cũejrung khóppapgcpang soi thấigbsu.

ejru La cảurmrm thấigbsy tim mìhjjpnh nhưxick chìhjjpm xuốcawdng, chẳdkcang trádtbach bọgklxn Quádtbach Hiểibalu chẳdkcang hiệystqn thâkmymn. Thìhjjp ra vụhjjp nổrpwj khi nãcujmy chỉrdhfigbsxickvyecc đkmymqdjku, kếhyau tiếhyaup mớvyeci làigbsdtbat chiêatbxu châkmymn chícawdnh.

Mộhjjpt luồgklxng chấigbst lỏbmvwng nồgklxng đkmymnwxzm đkmymen gìhjjp phun lêatbxn nhưxick suốcawdi từtuve trong hốcawd, chấigbst lỏbmvwng nàigbsy giốcawdng nhưxick dầqdjku, khôcborng dung hợhyaup vớvyeci hếhyaut thảurmry vậnwxzt chấigbst trêatbxn thếhyau giớvyeci nàigbsy. Chấigbst lỏbmvwng màigbsu đkmymen kia phun lêatbxn vớvyeci tốcawdc đkmymhjjp rấigbst nhanh, dầqdjkn dầqdjkn lấigbsp đkmymqdjky hốcawd to, hìhjjpnh thàigbsnh mộhjjpt hồgklxxickvyecc đkmymen kịldept vớvyeci quy môcbor khôcborng nhỏbmvw.


atbxn trong hồgklxxickvyecc vang lêatbxn nhữleavng tiếhyaung ràigbso ràigbso rấigbst lớvyecn, cũejrung khôcborng nhìhjjpn rõmvuk đkmymưxickhyauc bêatbxn dưxickvyeci cóppap thứystqhjjp đkmymóppap đkmymang khôcborng ngừtuveng quay cuồgklxng, khiếhyaun cho mặjhkxt hồgklx nhưxickxickvyecc đkmymang sôcbori.

ejru La hícawdt sâkmymu mộhjjpt hơryfli, trong lògcpang vôcborcawdng oádtban hậnwxzn. Têatbxn khốcawdn Quádtbach Hiểibalu nàigbsy đkmymádtbanh bậnwxzy màigbs trúbmvwng, phếhyau đkmymi Bádtbach Vạiobsn Nhâkmymn Đszkygklxppap chiếhyaun lựszgcc hùcawdng mạiobsnh nhấigbst củtubya mìhjjpnh.

dtbach Vạiobsn Nhâkmymn Đszkygklx đkmymưxickhyauc xung thiêatbxn hạiobs đkmymystq nhấigbst sádtbat phùcawd, nhưxickng chỉrdhfppapdtbac dụhjjpng đkmymcawdi vớvyeci sinh linh, nếhyauu làigbs vậnwxzt chếhyaut, nóppap lấigbsy gìhjjp đkmymibal giếhyaut? Đszkyưxickơryflng nhiêatbxn uy lựszgcc củtubya nóppap vẫuibln khôcborng giảurmrm, nhưxickng tádtbac dụhjjpng giảurmrm đkmymi rấigbst nhiềjvvqu.

xickvyecc đkmymen trưxickvyecc mặjhkxt Vũejru La toádtbat ra mộhjjpt cỗvfvf tửmphh khícawd kỳiobs dịldep, khôcborng ngừtuveng quay cuồgklxng, lộhjjp vẻszgc oan ứystqc tậnwxzn trờuibli.

- Vạiobsn Quỷgiqz Ámphhc Mạiobsch...

ejru La lẩkmymm bẩkmymm mộhjjpt câkmymu, Nhờuiblppap đkmymưxickhyauc mộhjjpt lúbmvwc thởrpwj dốcawdc, thưxickơryflng thếhyau củtubya hắvsotn đkmymãcujm đkmymtuveryfln trưxickvyecc khádtba nhiềjvvqu, nhưxickng trong vụhjjp nổrpwj vừtuvea rồgklxi, kinh mạiobsch toàigbsn thâkmymn hắvsotn đkmymãcujm chấigbsn thưxickơryflng, cóppap khôcborng ícawdt xưxickơryflng đkmymãcujmcujmy, Cho dùcawd hiệystqn tạiobsi tĩxdgknh dưxicktuveng, cũejrung mấigbst thờuibli gian mưxickuibli ngàigbsy nửmphha thádtbang mớvyeci cóppap thểibalhjjpnh phụhjjpc.

Vạiobsn Quỷgiqz Ámphhc Mạiobsch cầqdjkn cóppap phầqdjkn mộhjjp củtubya vạiobsn ngưxickuibli chếhyaut oan mớvyeci cóppap thểibalhjjpnh thàigbsnh. Lẽrdhf ra ởrpwj gầqdjkn đkmymếhyau đkmymôcbor khôcborng nêatbxn cóppap mộhjjpt chỗvfvf Vạiobsn Quỷgiqz Ámphhc Mạiobsch nhưxick vậnwxzy xuấigbst hiệystqn, thếhyau nhưxickng nóppap vẫuibln xuấigbst hiệystqn sờuibl sờuibl.

Lựszgcc lưxickhyaung tàigbs dịldep củtubya Vạiobsn Quỷgiqz Ámphhc Mạiobsch hếhyaut sứystqc hùcawdng mạiobsnh, khôcborng phảurmri lựszgcc lưxickhyaung chícawdxickơryflng chícawdxickơryflng cóppap thểibaligbsi trừtuve. Thậnwxzt ra Vũejru La khôcborng thiếhyauu lựszgcc lưxickhyaung chícawdxickơryflng chícawdxickơryflng, tỷgiqz dụhjjp nhưxick Kỳiobskmymn Týltva, tỷgiqz nhưxick Thầqdjkn Đszkyiểibalu Đszkygklxng Hoàigbsn, nhưxickng vấigbsn đkmymjvvqigbs hai loạiobsi lựszgcc lưxickhyaung trêatbxn quádtba yếhyauu so vớvyeci Bádtbach Vạiobsn Nhâkmymn Đszkygklx, đkmymcawdi phóppap Vạiobsn Quỷgiqz Ámphhc Mạiobsch cóppapdtbac dụhjjpng hay khôcborng, Vũejru La cũejrung khôcborng nắvsotm chắvsotc.

Kỳiobskmymn Týltva chícawdnh làigbs Thiêatbxn Mệystqnh Thầqdjkn Phùcawd, nếhyauu tạiobso thàigbsnh phùcawd trậnwxzn, uy lựszgcc sẽrdhftzoyng lêatbxn rấigbst nhiềjvvqu. Đszkyádtbang tiếhyauc phùcawd trậnwxzn củtubya Vũejru La làigbs do linh phùcawddtbat khícawd tạiobso thàigbsnh, cũejrung khôcborng tạiobso ra nhiềjvvqu lựszgcc sádtbat thưxickơryflng vớvyeci Vạiobsn Quỷgiqz Ámphhc Mạiobsch.

Lui mộhjjpt bưxickvyecc màigbsppapi, dùcawdigbsejru La cóppap thểibalystqng phóppap Vạiobsn Quỷgiqz Ámphhc Mạiobsch nàigbsy, vẫuibln cògcpan bọgklxn Quádtbach Hiểibalu mấigbsy chụhjjpc tu sĩxdgk đkmymang ởrpwjgcpang ngoàigbsi chựszgcc chờuibl nhưxick hổrpwjhjjpnh mồgklxi.

cbor sốcawd đkmymiểibalm bấigbst lợhyaui nhưxick vậnwxzy, nếhyauu làigbs ngưxickuibli bìhjjpnh thưxickuiblng e rằbeshng lúbmvwc nàigbsy đkmymãcujm hoàigbsn toàigbsn nảurmrn lògcpang, thậnwxzm chícawd khôcborng cògcpan can đkmymurmrm màigbs phảurmrn khádtbang.

Thếhyau nhưxickng chiếhyaun ýltvaejru La vẫuibln bùcawdng lêatbxn mãcujmnh liệystqt, dưxickuiblng nhưxickppap mộhjjpt ngọgklxn lửmphha bừtuveng bừtuveng đkmymang thiêatbxu đkmymcawdt trong lồgklxng ngựszgcc, Hắvsotn ngừtuvea mặjhkxt lêatbxn trờuibli cưxickuibli dàigbsi mộhjjpt tiếhyaung:

- Ha ha ha, muốcawdn giếhyaut ta ưxick, phóppapng ngựszgca qua đkmymâkmymy.


ejru La lim dim mắvsott, mộhjjpt tia hàigbsn quang chớvyecp đkmymhjjpng, sắvsotc bélcden vôcborcawdng.

Đszkyếhyau Quâkmymn bấigbst tửmphh, dùcawdigbskmymm Tuyệystqt Phong liêatbxn thủtubycawdng Quỷgiqz Lệystq Danh, hai phe Chícawdnh Ma hợhyaup lựszgcc, bảurmrn Đszkyếhyau Quâkmymn vẫuibln sốcawdng nhưxick thưxickuiblng, chỉrdhf bọgklxn télcdep riu nàigbsy cũejrung muốcawdn giếhyaut chếhyaut bảurmrn Đszkyếhyau Quâkmymn ưxick?

chợhyaut tiếhyaung gàigbso thêatbxxickơryflng từtuve trong hồgklxxickvyecc vang lêatbxn, mộhjjpt đkmymiobso hắvsotc quang phóppapng vúbmvwt lêatbxn cao, lătzoyng khôcborng hóppapa thàigbsnh mộhjjpt con trătzoyn đkmymen khổrpwjng lồgklxigbsi trătzoym trưxickhyaung, nưxickvyecc trong hồgklx giảurmrm xuốcawdng khôcborng ícawdt.

Phầqdjkn dưxickvyeci thâkmymn trătzoyn vẫuibln cògcpan nằbeshm trong hồgklxxickvyecc. Càigbsng ngàigbsy càigbsng nhiềjvvqu Vạiobsn Quỷgiqz Ámphhc Mạiobsch tiếhyaun vàigbso thâkmymn trătzoyn, khiếhyaun cho nóppap dầqdjkn dầqdjkn tiếhyaun hóppapa, dưxickvyeci thâkmymn mọgklxc ra bốcawdn cádtbai bưxickvyecu thịldept rấigbst lớvyecn, trêatbxn đkmymqdjku cũejrung chậnwxzm rãcujmi mọgklxc ra hai cádtbai sừtuveng nhưxick sừtuveng trâkmymu.

chợhyaut bốcawdn bưxickvyecu thịldept nổrpwj tung, trong mỗvfvfi bưxickvyecu thògcpa ra mộhjjpt cádtbai châkmymn. Hai sừtuveng trêatbxn đkmymqdjku trătzoyn củtubya đkmymãcujm hoàigbsn toàigbsn trưxickrpwjng thàigbsnh, từtuve trătzoyn đkmymen hóppapa thàigbsnh mộhjjpt con Ámphhc Giao.

Sau khi con Ámphhc Giao thứystq nhấigbst xuấigbst hiệystqn, ngay sau đkmymóppap từtuve trong hốcawdkmymng lêatbxn liêatbxn tiếhyaup mấigbsy con trătzoyn đkmymen nhưxick trưxickvyecc. Chúbmvwng đkmymatbxn cuồgklxng gàigbso thélcdet, thâkmymn hìhjjpnh khổrpwjng lồgklx va chạiobsm vàigbso nhau, đkmymádtba tảurmrng xung quanh bịldep va vỡtuvedtbat, bùcawdn đkmymigbst tung bay đkmymqdjky trờuibli, vôcborcawdng hỗvfvfn loạiobsn.

Khôcborng bao lâkmymu sau, chícawdn con Ámphhc Giao đkmymãcujm thàigbsnh hìhjjpnh, lúbmvwc nàigbsy hồgklxxickvyecc đkmymãcujm gầqdjkn nhưxick khôcbor cạiobsn.

ejru La hờuibl hữleavng quan sádtbat, chỉrdhfigbs chícawdn con uếhyau Khícawdkmymm Long hỏbmvwa hậnwxzu chưxicka đkmymtuby, chỉrdhf đkmymiobst tớvyeci cảurmrnh giớvyeci Ámphhc Giao.

Chícawdn con Ámphhc Giao cùcawdng nhau ngừtuvea mặjhkxt lêatbxn trờuibli rốcawdng giậnwxzn, đkmymôcbori mắvsott chúbmvwng vốcawdn nhắvsotm chặjhkxt lúbmvwc nàigbsy đkmymhjjpt ngộhjjpt bừtuveng mởrpwj, Mưxickuibli tádtbam đkmymgklxng tửmphh đkmymbmvw ngầqdjku nhìhjjpn Vũejru La trừtuveng trừtuveng, chỉrdhf trong thoádtbang chốcawdc đkmymãcujmcawdng nhau hung hătzoyng xôcborng tớvyeci.

Quanh thâkmymn Vũejru La bắvsott đkmymqdjku xuấigbst hiệystqn lửmphha chádtbay bừtuveng bừtuveng. Trong cơryfln nguy cấigbsp, tiềjvvqm nătzoyng củtubya hắvsotn đkmymãcujm tiếhyaun thêatbxm mộhjjpt bưxickvyecc, bêatbxn trong Kỳiobskmymn Týltva, thầqdjkn hỏbmvwa thưxickhyaung cổrpwj chấigbst chứystqa trong đkmymóppap khôcborng ngừtuveng phun ra, càigbsng chádtbay càigbsng mạiobsnh, rấigbst nhanh đkmymãcujmgcpaa tan nham thạiobsch dưxickvyeci châkmymn Vũejru La thàigbsnh dung nham nóppapng chảurmry. Thầqdjkn hỏbmvwa bùcawdng chádtbay vôcborcawdng mạiobsnh mẽrdhf, lấigbsy Vũejru La làigbsm trung tâkmymm hìhjjpnh thàigbsnh mộhjjpt con rồgklxng lửmphha bay lêatbxn khôcborng.

Chícawdn con uếhyau Khícawdkmymm Long gàigbso thélcdet xôcborng lêatbxn, khôcborng chúbmvwt lưxicku tìhjjpnh va chạiobsm vớvyeci rồgklxng lửmphha củtubya Vũejru La.

odpbm... mộhjjpt tiếhyaung nổrpwj đkmyminh tai nhứystqc óppapc vang lêatbxn, nưxickvyecc đkmymen rơryfli xuốcawdng ràigbso ràigbso nhưxickxicka, uếhyau Khícawdkmymm Long đkmymau đkmymvyecn thélcdet lêatbxn đkmymatbxn cuồgklxng, ngọgklxn núbmvwi xung quanh bịldep chấigbsn đkmymhjjpng run lêatbxn bầqdjkn bậnwxzt.

Rồgklxng lửmphha củtubya Vũejru La hoàigbsn toàigbsn tan tádtbac, ngọgklxn lửmphha màigbsu đkmymbmvw sẫuiblm bay đkmymqdjky trờuibli, cùcawdng rơryfli xuốcawdng vớvyeci nưxickvyecc đkmymen vôcbor tậnwxzn.


Chícawdn con uếhyau Khícawdkmymm Long bịldep thưxickơryflng khôcborng nhẹrpwj, nhưxickng chia đkmymjvvqu ra cho chícawdn con, tícawdnh ra mỗvfvfi con cũejrung khôcborng nặjhkxng lắvsotm.

ejru La cóppap thểibal cảurmrm giádtbac rõmvukigbsng, Kỳiobskmymn Týltvaigbso lêatbxn đkmymau đkmymvyecn, trởrpwjatbxn yếhyauu đkmymi. Tuy rằbeshng huyếhyaut mạiobsch củtubya nóppap cao quýltva thậnwxzt, nhưxickng dùcawd sao cũejrung chỉrdhfigbs mộhjjpt đkmymiobso Thiêatbxn Mệystqnh Thầqdjkn Phùcawddtbat phẩkmymm.

Nếhyauu cóppap thưxickhyaung cổrpwj Thầqdjkn Thúbmvw Kỳiobskmymn ởrpwj đkmymâkmymy, cho dùcawd chícawdn con uếhyau Khícawdkmymm Long kia đkmymiobst tớvyeci cảurmrnh giớvyeci Châkmymn Long, nóppapejrung cóppap thểibal chiếhyaun thắvsotng dễmxsgigbsng.

Đszkyádtbang tiếhyauc bêatbxn trong Kỳiobskmymn Týltva chỉrdhfxicku lạiobsi mộhjjpt đkmymiobso huyếhyaut mạiobsch củtubya Thầqdjkn Thúbmvw Kỳiobskmymn, uy lựszgcc giảurmrm đkmymi rấigbst nhiềjvvqu.

ejru La bịldep đkmymkmymy lui vềjvvq phícawda sau vàigbsi trătzoym trưxickhyaung, lưxickng hắvsotn va mạiobsnh vàigbso vádtbach núbmvwi, in rõmvukhjjpnh ngưxickuibli trêatbxn đkmymóppap.

Hắvsotn cảurmrm thấigbsy cổrpwj họgklxng hơryfli ngọgklxt, khícawd huyếhyaut sụhjjpc sôcbori, Vũejru La cốcawd gắvsotng nuốcawdt ngụhjjpm nghịldepch huyếhyaut xuốcawdng, vung tay lêatbxn, thầqdjkn kiếhyaum Thiêatbxn Tinh xuấigbst hiệystqn.

ejru La khôcborng ngừtuveng róppapt linh nguyêatbxn vàigbso, hàigbso quang trêatbxn thầqdjkn kiếhyaum Thiêatbxn Tinh ngàigbsy càigbsng mãcujmnh liệystqt, bàigbsn tay Vũejru La dầqdjkn dầqdjkn bốcawdc khóppapi trắvsotng. Vậnwxzn dụhjjpng thầqdjkn kiếhyaum Thiêatbxn Tinh làigbsdtbanh nặjhkxng rấigbst lớvyecn đkmymcawdi vớvyeci hắvsotn, huốcawdng chi lúbmvwc nàigbsy hắvsotn đkmymãcujmigbs nỏbmvw mạiobsnh hếhyaut đkmymàigbs, cơryfl hồgklx chịldepu đkmymszgcng khôcborng đkmymưxickhyauc bao lâkmymu.

Khôcborng đkmymhyaui chícawdn con uếhyau Khícawdkmymm Long xôcborng tớvyeci, Vũejru La vậnwxzn mộhjjpt ngụhjjpm linh nguyêatbxn, thầqdjkn kiếhyaum chỉrdhfatbxn khôcborng, bưxickvyecc ra mộhjjpt bưxickvyecc vưxickhyaut qua khoảurmrng cádtbach trătzoym trưxickhyaung, vung kiếhyaum chélcdem xuốcawdng.

igbso... Mộhjjpt con uếhyau Khícawdkmymm Long khôcborng trádtbanh kịldepp, lưxickng bịldep thưxickhyaung cổrpwj thầqdjkn kiếhyaum chélcdem trúbmvwng, đkmymystqt làigbsm hai đkmymoạiobsn, Trong lúbmvwc nhấigbst thờuibli nóppap chưxicka chếhyaut ngay tứystqc khắvsotc, hai đkmymoạiobsn thâkmymn thểibal vẫuibln gàigbso thélcdet quay cuồgklxng, quélcdet ngang mặjhkxt đkmymigbst, đkmymádtba tảurmrng vỡtuve vụhjjpn, đkmymigbst cádtbat tung bay, ngổrpwjn ngang hỗvfvfn loạiobsn.

gcpang tin củtubya Vũejru La lậnwxzp tứystqc tătzoyng lêatbxn, tuy rằbeshng tay hắvsotn hiệystqn đkmymang cảurmrm thấigbsy nặjhkxng ngàigbsn câkmymn, nâkmymng lêatbxn cũejrung rấigbst khóppap khătzoyn, nhưxickng vẫuibln ra sứystqc chélcdem xuốcawdng kiếhyaum thứystq hai.

Lạiobsi thêatbxm mộhjjpt con uếhyau Khícawdkmymm Long bịldep chélcdem làigbsm hai đkmymoạiobsn, bảurmry con cògcpan lạiobsi cũejrung đkmymãcujm đkmymgklxng thờuibli xôcborng tớvyeci.

ejru La quádtbat lêatbxn đkmymatbxn cuồgklxng, cốcawd gắvsotng lấigbsy hếhyaut sứystqc lựszgcc củtubya mìhjjpnh xuấigbst ra mộhjjpt kiếhyaum đkmymkmymy lui bảurmry con uếhyau Khícawdkmymm Long, Hắvsotn thầqdjkm thởrpwjigbsi mộhjjpt tiếhyaung, rốcawdt cụhjjpc mìhjjpnh cũejrung phảurmri vậnwxzn dụhjjpng tớvyeci lựszgcc lưxickhyaung nàigbsy.

Hiệystqn tạiobsi Vũejru La đkmymãcujm đkmymiobst tớvyeci cựszgcc hạiobsn. nếhyauu muốcawdn xuấigbst ra bảurmry kiếhyaum nữleava làigbs khôcborng cóppap khảurmrtzoyng, huốcawdng chi bêatbxn ngoàigbsi cògcpan cóppap bọgklxn Quádtbach Hiểibalu đkmymang làigbsm ngưxick ôcborng đkmymvsotc lợhyaui.


ejru La cưxickuibli lạiobsnh mộhjjpt tiếhyaung, khôcborng cògcpan kiêatbxng kịldep àigbs nữleava, vung tai mộhjjpt cádtbai, trong Thiêatbxn Phũejru Chi Quốcawdc, mộhjjpt đkmymádtbam linh phùcawddtbat khícawd bay ra.

bmvwc trưxickvyecc hắvsotn ỡtuve Ma Lạiobsc Uyêatbxn đkmymãcujm luyệystqn chếhyau rấigbst nhiềjvvqu linh phùcawddtbat khícawd, cògcpan nhiềjvvqu đkmymiobso vẫuibln chưxicka đkmymưxickhyauc khắvsotc linh vătzoyn.

bmvwc nàigbsy chi thấigbsy Vũejru La run tay lêatbxn, khắvsotc mộhjjpt đkmymiobso Phưxickhyaung Nhãcujmn Thầqdjkn Vătzoyn lêatbxn mộhjjpt đkmymiobso linh phùcawddtbat khícawd, bảurmry đkmymiobso linh phùcawddtbat khícawd nhanh chóppapng thàigbsnh hìhjjpnh. Sửmphh dụhjjpng Phưxickhyaung Nhãcujmn Thầqdjkn Vãcujmn sẽrdhf đkmymem lạiobsi tai họgklxa thếhyauigbso, hiệystqn tạiobsi hắvsotn đkmymãcujm khôcborng thểibaligbso lo tớvyeci, cốcawd gắvsotng qua đkmymưxickhyauc cửmphha trưxickvyecc mấigbst rồgklxi hãcujmy nóppapi.

Bảurmry con uếhyau Khícawdkmymm Long lạiobsi gàigbso thélcdet, thâkmymn hìhjjpnh khổrpwjng lồgklx củtubya chúbmvwng xoắvsotn lấigbsy nhau, phong tỏbmvwa toàigbsn bộhjjpryfln cốcawdc, khôcborng cho Vũejru La bấigbst cứystqryfl hộhjjpi đkmymàigbso tấigbsu nàigbso. Sau đkmymóppap đkmymqdjku chúbmvwng hơryfli cúbmvwi xuốcawdng, cùcawdng nhau bổrpwj tớvyeci.

ejru La đkmymãcujm sớvyecm nahĩxdgk tớvyeci chuyệystqn sửmphh dụhjjpng đkmymơryfln đkmymhjjpc Phưxickhyaung Nhãcujmn Thầqdjkn Vătzoyn, sẽrdhfppapdtbac dụhjjpng kỳiobs diệystqu đkmymcawdi vớvyeci nguyêatbxn hồgklxn. Vạiobsn Quỷgiqz Ámphhc Mạiobsch, uếhyau Khícawdkmymm Long nóppapi trắvsotng ra làigbs do oan hồgklxn ngưxickng kếhyaut, hẳdkcan làigbs Phưxickhyaung Nhãcujmn Thầqdjkn Vătzoyn sẽrdhfppapdtbac dụhjjpng.

Bảurmry đkmymiobso linh phùcawddtbat khícawd chợhyaut lóppape, nhanh chóppapng khắvsotc lêatbxn trádtban bảurmry con uếhyau Khícawdkmymm Long.

Đszkyádtbam uếhyau Khícawdkmymm Long cuồgklxng bạiobso dưxickuiblng nhưxick vừtuvea trúbmvwng phảurmri thuậnwxzt đkmymldepnh thâkmymn, đkmymhjjpt nhiêatbxn naưxickng trệystq. Trong đkmymgklxng tửmphh đkmymõmvuk ngầqdjku củtubya chúbmvwng, phùcawdtzoyn Quang Mang Thádtbai Dưxickơryflna chợhyaut lóppape lêatbxn rồgklxi biếhyaun mấigbst. Lậnwxzp tứystqc vôcbor sốcawd sợhyaui tơryfl đkmymen kịldept hoàigbsn toàigbsn bao phũejru lấigbsy đkmymgklxng tửmphhigbsu đkmymbmvw sẫuiblm củtubya chúbmvwng, giốcawdng nhưxick mộhjjpt cádtbai kélcden.

Lậnwxzp túbmvwc thâkmymn hìhjjpnh uếhyau Khícawdkmymm Long khôcborng cògcpan chịldepu khốcawdng chếhyau, khoanh trògcpan lạiobsi thàigbsnh mộhjjpt đkmymcawdng, hóppapa thàigbsnh nưxickvyecc đkmymen trởrpwj lạiobsi, bịldep bảurmry đkmymiobso linh phùcawddtbat khícawd hấigbsp thu.

Phưxickhyaung Nhãcujmn Thầqdjkn Vătzoyn cựszgcc kỳiobscawdng mạiobsnh, thếhyau nhưxickna trong lògcpang Vũejru La khôcborng hềjvvqxickna phấigbsn. Phưxickhyaung Nhãcujmn Thầqdjkn Vătzoyn càigbsng hùcawdng mạiobsnh, vậnwxzy càigbsng chứystqna minh lờuibli Ma Tổrpwj khôcborng giảurmr. Bộhjjp thầqdjkn vătzoyn nàigbsy e rằbeshng tưxickơryflng lai sẽrdhf mang tớvyeci họgklxa sádtbat thâkmymn cho mìhjjpnh.

Hắvsotn vung tay cuốcawdn mộhjjpt cádtbai, thu lấigbsy bảurmry đkmymiobso linh phùcawddtbat khícawd, sau đkmymóppap khốcawdng chếhyau phádtbap khícawd thuyềjvvqn ba ládtba thoádtbat đkmymi. Vừtuvea bay ra đkmymưxickhyauc vàigbsi dặjhkxm, chợhyaut nahe trêatbxn khôcborng cóppap tiếhyaung quádtbat lớvyecn:

- Vũejru La ỡtuveryfli nàigbsy.

Thâkmymn hìhjjpnh Loan Xạiobs nhoádtbang lêatbxn mộhjjpt cádtbai, ngătzoyn trưxickvyecc mậnwxzt Vũejru La, sau đkmymóppap lạiobsi cóppap hai têatbxn tu sĩxdgk khádtbac đkmymuổrpwji tớvyeci, đkmymystqng phícawda sau Loan Xạiobs. Loan Xạiobsxickuibli lạiobsnh lẽrdhfo:

- Vũejru La, nơryfli đkmymâkmymy đkmymãcujmigbs thiêatbxn la đkmymldepa võmvukng, hádtba đkmymibal cho ngưxickơryfli chạiobsy thoádtbat sao?


Phícawda sau Vũejru La cóppap rấigbst nhiềjvvqu tu sĩxdgk nahe thấigbsy tiếhyaung kêatbxu, đkmymang nhanh chóppapng chạiobsy tớvyeci.

ejru La khôcborng cóppap thờuibli gian trìhjjp hoãcujmn, khôcborng hềjvvq dừtuveng lạiobsi, vẫuibln tiếhyaup tụhjjpc xôcborng vềjvvq phícawda Loan Xạiobs. Loan Xạiobs đkmymãcujm sớvyecm nhìhjjpn ra Vũejru La đkmymãcujmigbs nỏbmvw mạiobsnh hếhyaut đkmymàigbs, cưxickuibli ha hàigbs, vung mộhjjpt thanh Bạiobsch Ngọgklxc

cawdch dàigbsi mưxickuibli trưxickhyaung nệystqn mạiobsnh vàigbso lưxickng Vũejru La.

Hai têatbxn tu sĩxdgk kia cũejrung đkmymgklxng thờuibli ra tay. Mộhjjpt chiếhyauc kim ấigbsn. mộhjjpt chiếhyauc tiểibalu đkmyminh đkmymádtbanh vàigbso ngưxickuibli Vũejru La. Vũejru La phun ra ba ngụhjjpm mádtbau tưxickơryfli liêatbxn tiếhyaup, lảurmro đkmymurmro xôcborng tớvyeci trưxickvyecc mặjhkxt ba ngưxickuibli, nhếhyauch miệystqng cưxickuibli khâkmymy, tàigbsn nhẫuibln kêatbxu lêatbxn ba chừtuve giếhyaut.

dtbach Vạiobsn Nhâkmymn Đszkygklx naang trờuibli xuấigbst thếhyau, ngưxickng tụhjjp lựszgcc lưxickhyaung mộhjjpt đkmymògcpan cuốcawdi cùcawdng cùcawda Vũejru La. Ba đkmymiobso hàigbso quang huyếhyaut sắvsotc quấigbsn lấigbsy ba têatbxn đkmymldepch, kélcdeo mạiobsnh mộhjjpt cádtbai. Thiêatbxn hạiobs đkmymystq nhấigbst sádtbat phùcawd khôcborng ai đkmymldepch nốcawdi, ba ngưxickuibli khôcborng kịldepp kêatbxu lêatbxn tiếhyaung nàigbso đkmymãcujm nốcawd tung thàigbsnh sưxickơryflng mádtbau, nhưxickng chi nổrpwj đkmymưxickhyauc mộhjjpt phầqdjkn ba đkmymãcujm bịldepdtbach Vạiobsn Nhâkmymn Đszkygklx hấigbsp thu ngay tứystqc khắvsotc.

Đszkyádtbam tu sĩxdgk phícawda sau đkmymuổrpwji tớvyeci thấigbsy vũejru khícawd hung tàigbsn nhưxick vậnwxzy, hoàigbsng sợhyaucborcawdng. Trong lúbmvwc nhấigbst thờuibli khôcborng ai dádtbam xôcborng lêatbxn, khiếhyaun cho Vũejru La cóppap đkmymtuby thờuibli gian chạiobsy thoádtbat.

Vốcawdn Quádtbach Hiềjvvqu đkmymãcujmppap thểibal tớvyeci sớvyecm hơryfln, nhưxickns vìhjjp y muốcawdn mưxickhyaun tay Vùcawd La trừtuve khửmphh Loan Xạiobs, cốcawd ýltvalcdeo dàigbsi thờuibli gian, cho nêatbxn làigbs nsưxickuibli cuốcawdi cùcawdng chạiobsy tớvyeci. Kếhyaut quàigbs đkmymélcde cho Vũejru La chạiobsy thoádtbat, y đkmymùcawdng đkmymùcawdng nổrpwji giậnwxzn, giậnwxzm châkmymn thóppapa mạiobs:

- Bọgklxn ngốcawdc, vừtuvea rồgklxi chícawdnh làigbs hồgklxi quang phádtban chiếhyauu, têatbxn tiềjvvqu tửmphhigbsy khôcborng thềjvvqigbso xuấigbst ra côcborng kícawdch nhưxick vậnwxzy đkmymưxickhyauc nữleava, cògcpan khôcborng mau đkmymuốcawdi theo?

bmvwc nàigbsy đkmymádtbam tu sĩxdgk nhưxick mớvyeci vừtuvea thứystqc tĩxdgknh từtuve trong mộhjjpng, thầqdjkm tứystqc tốcawdi mìhjjpnh bògcpa lỡtuveryfl hộhjjpi, vộhjjpi vàigbsng đkmymuổrpwji theo.

ejru La biếhyaut minh chạiobsy khôcborng đkmymưxickhyauc xa, hắvsotn cũejrung khôcborng đkmymldepnh chạiobsy xa. Hắvsotn phâkmymn biệystqt phưxickơryflng hưxickvyecng, sau đkmymóppap chạiobsy vềjvvq phícawda trang viêatbxn Chu Thanh Bãcujmng màigbsatbxn hoạiobsn quan kia cho

biếhyaut.

Khôcborng bao lâkmymu sau, phícawda trưxickvyecc quảurmr nhiêatbxn xuấigbst hiệystqn mộhjjpt trang viêatbxn. Lúbmvwc nàigbsy Vũejru La cũejrung khôcborng che giấigbsu àigbs nữleava, phóppapng xuấigbst nguyêatbxn hồgklxn hùcawdng mạiobsnh củtubya mìhjjpnh đkmymurmro qua, quảurmr nhiêatbxn phádtbat hiệystqn mộhjjpt tia khícawd tứystqc quen thuộhjjpc.

Hắvsotn cốcawd lấigbsy chúbmvwt tàigbsn lựszgcc sau cùcawdng, khốcawdng chếhyau thuyềjvvqn ba ládtba vọgklxt tớvyeci.

- Rầqdjkm...

Thuyềjvvqn ba ládtba bay thẳdkcang vàigbso nóppapc mộhjjpt tògcpaa đkmymiobsi đkmymiệystqn, húbmvwc vỡtuvebwnso cộhjjpt, ngóppapi roi xuốcawdng ầqdjkm ầqdjkm. Bốcawdn phícawda vang lêatbxn nhữleavng tiếhyaung kinh hôcbor thấigbst thanh, Vũejru La nshiêatbxng ngưxickuibli lătzoyn xuốcawdng khỏbmvwi thuyềjvvqn ba ládtba, đkmymúbmvwng lúbmvwc nhìhjjpn thấigbsy sưxickơryflng mặjhkxt vôcborcawdng kinh ngạiobsc củtubya Chu Thanh Bătzoyng. Hắvsotn cốcawd sắvsotng nhoẻszgcn cưxickuibli:

- Đszkyiobsi tẩkmymu...

bmvwc nàigbsy sádtbanh nặjhkxng trong lògcpang hắvsotn đkmymãcujm đkmymưxickhyauc dỡtuve bỏbmvw, lậnwxzp tứystqc hôcborn mêatbx.

ejrui Vũejru La nsữleavi thấigbsy mùcawdi thuốcawdc nồgklxng đkmymnwxzm, bấigbst quádtba khôcborng làigbsm cho hắvsotn cảurmrm thấigbsy chádtban ghélcdet. Mùcawdi vịldep thuốcawdc nàigbsy làigbsm cho hắvsotn cóppap cảurmrm giádtbac nhưxickcawdt vàigbso càigbsng nhiềjvvqu, trong cơryfl thélcdehjjpnh càigbsng thoảurmri mádtbai.

ejru La cảurmrm thấigbsy mícawd mấigbst mìhjjpnh nặjhkxng nhưxick đkmymeo đkmymádtba, cốcawd gắvsotng vàigbsi lầqdjkn nhưxickng vẫuibln khôcborng thểibal mờuibl

mấigbst ra. Ngưxickhyauc lạiobsi cóppap cảurmrm giádtbac nhưxickcujmng phícawd thểibal lựszgcc, khiếhyaun cho hắvsotn ngũejru trờuibl lạiobsi mộhjjpt lầqdjkn nữleava.

Lầqdjkn thứystq hai tinh lạiobsi, Vũejru La cảurmrm thấigbsy thâkmymn thểibalhjjpnh đkmymãcujm tốcawdt hon rấigbst nhiềjvvqu.

Nghe mùcawdi thuốcawdc quen thuộhjjpc lúbmvwc trưxickvyecc, hắvsotn chậnwxzm rãcujmi mờuibl mấigbst ra.

Đszkyâkmymy làigbs mộhjjpt gian phògcpang phong cádtbach cổrpwjxicka, xung quanh giưxickuiblng Vũejru La bàigbsy tádtbam cádtbai nồgklxi sấigbst rấigbst lớvyecn, phícawda dưxickvyeci nồgklxi sấigbst lửmphha chádtbay bừtuveng bừtuveng, nưxickvyecc thuốcawdc trong nồgklxi đkmymang sôcbori ùcawdng ụhjjpc, bốcawdc lêatbxn hoi nưxickvyecc nahi ngúbmvwt.

Thìhjjp ra mùcawdi thuốcawdc đkmymếhyaun từtuve nhữleavng cádtbai nồgklxi nàigbsy.

dtbach giưxickuiblng hắvsotn khôcborng xa, Chu Thanh Bătzoyng đkmymang khoanh châkmymn ngồgklxi trêatbxn mộhjjpt chiếhyauc bồgklx đkmymigbsn. Từtuve trong thấigbst khiếhyauu củtubya nàigbsng toádtbat ra mộhjjpt làigbsn khícawd trắvsotng nồgklxng đkmymnwxzm, sau đkmymóppap hộhjjpi tụhjjp trêatbxn đkmyminh đkmymqdjku nàigbsng, hóppapa thàigbsnh hìhjjpnh mộhjjpt con Tam Trảurmro Châkmymn Long, khôcborng naìhjjpmg vờuibln quanh thâkmymn thểibaligbsng.

ejru La vừtuvea tinh giấigbsc, lỗvfvf tai Chu Thanh Bătzoyng cũejrung khẽrdhf đkmymhjjpng, sau đkmymóppap mờuiblcawdng mắvsott.

- Đszkyystq tinh rồgklxi sao?

Chu Thanh Bătzoyng đkmymi tớvyeci hỏbmvwi.

ejru La nởrpwj mộhjjpt nụhjjpxickuibli khổrpwj:

- Lầqdjkn nàigbsy làigbsm phiềjvvqn đkmymiobsi tẩkmymu...

Chu Thanh Bătzoyng khẽrdhfxdgku môcbori:

- Đszkytuveng rưxickuiblm lờuibli nữleava. Lầqdjkn nàigbsy làigbsm sao vậnwxzy, ngay cảurmr Cốcawdc Thưxickong đkmymystqgcpan cóppap thểibal khádtbang cựszgc, vìhjjp sao tỏbmvw ra chậnwxzt vậnwxzt nhưxick vậnwxzy? Rốcawdt cụhjjpc loạiobsi ngưxickuibli nàigbso truy sádtbat đkmymystq vậnwxzy, bọgklxn chúbmvwng đkmymãcujm phong tỏbmvwa khắvsotp đkmymếhyau đkmymôcbor.

ejru La kểibal lạiobsi đkmymiobsi khádtbai sựszgchjjpnh mộhjjpt lưxickhyaut, sau đkmymóppap lạiobsi nóppapi:

- Vụhjjp nổrpwj kia cóppap lẽrdhfigbs mộhjjpt loạiobsi đkmymiobsn giốcawdng nhưxickcbori Hỏbmvwa đkmymiobsn bícawd chếhyau củtubya mộhjjpt môcborn phádtbai nàigbso đkmymóppap, làigbs do hỏbmvwa dưxickhyauc củtubya thếhyau tụhjjpc tinh luyệystqn màigbs thàigbsnh, uy lựszgcc lớvyecn hơryfln xa hògcpaa dưxickhyauc thôcborng thưxickuiblng. Nhung khôcborng hiêatbxu vìhjjp sao trong Nhạiobsc Càigbsnh sơryfln lạiobsi cóppap Vạiobsn Quỷgiqz Ámphhc Mạiobsch, khôcborng biếhyaut cóppap phảurmri làigbs do bọgklxn chúbmvwng mai phụhjjpc hay khôcborng...

Sắvsotc mậnwxzt Chu Thanh Bătzoyng chợhyaut biếhyaun:

- Vạiobsn Quỷgiqz Ámphhc Mạiobsch nọgklx chícawdnh làigbs hoàigbsng thấigbst tiềjvvqn triềjvvqu nhấigbst tộhjjpc. Họgklx Chu ta khi vừtuvea lậnwxzp quốcawdc đkmymãcujm giếhyaut chếhyaut mấigbsy vạiobsn dưxick nghiệystqt củtubya tiềjvvqn triềjvvqu, sau đkmymóppap chôcborn tấigbst cảurmr trong Phúbmvwc Cảurmrnh sơryfln, đkmymrpwji têatbxn Phúbmvwc Cảurmrnh sơryfln thàigbsnh Nhạiobsc Cảurmrnh sơryfln, ýltvaigbs trấigbsn ádtbap trọgklxn đkmymuibli. Khôcborng thểibal ngờuibl rằbeshng cơryfl mậnwxzt bậnwxzc nàigbsy cũejrung cóppap nsưxickuibli biếhyaut đkmymưxickhyauc, lợhyaui dụhjjpng đkmymcawdi phóppap đkmymystq.

Suy đkmymdtban củtubya hai nsưxickuibli cũejrung gầqdjkn đkmymúbmvwng vớvyeci sựszgc thậnwxzt.

Trong bọgklxn Quádtbach Hiểibalu cóppap mộhjjpt têatbxn môcborn phádtbai ờuibl gầqdjkn đkmymếhyau đkmymôcbor, hiểibalu rõmvuk tấigbst cảurmrcawd mậnwxzt củtubya đkmymếhyau đkmymôcbor nhưxickgcpang bàigbsn tay.

hjjp vậnwxzy Loan Xạiobs mớvyeci lợhyaui dụhjjpng chuyệystqn nàigbsy, bàigbsy ra đkmymhjjpc kếhyau hạiobsi Vũejru La.

Vụhjjp nổrpwj kia làigbs do lợhyaui khícawd Phícawdch Lịldepch Vâkmymn Hỏbmvwa Châkmymu củtubya Tứystq Phưxickơryflng phádtbai Loan Xạiobs, uy lựszgcc lớvyecn gấigbsp mấigbsy lầqdjkn Lôcbori Hògcpaa đkmymiobsn do tu sĩxdgkhjjpnh thưxickuiblng luyệystqn chếhyau.

Thứystqigbsy chi cầqdjkn đkmymcawdt lêatbxn làigbs nổrpwj, khôcborng cầqdjkn dùcawdng linh nguyêatbxn thôcbori thúbmvwc, dùcawdng ádtbam toádtban ngưxickuibli vôcborcawdng thuậnwxzn tiệystqn. Bởrpwji vìhjjp khôcborng cóppap dao đkmymhjjpng linh nguyêatbxn, cho nêatbxn mụhjjpc tiêatbxu khóppapgcpang phádtbat giádtbac. Thưxickuiblng ngàigbsy Loan Xạiobs dựszgc phògcpang rấigbst nhiềjvvqu Phícawdch Lịldepch Vâkmymn Hògcpaa Châkmymu, lầqdjkn nàigbsy lấigbsy ra tấigbst càigbs, chọgklxn mộhjjpt tu sĩxdgk sởrpwj trưxickuiblng thốcawd đkmymhjjpn, chôcborn sẵycnan dưxickvyeci sơryfln cốcawdc kia.

Loan Xạiobsigbsy ra đkmymhjjpc kếhyau liêatbxn hoàigbsn, y cho rằbeshng dùcawdejru La làigbs cao thủtuby Đszkyiobsi Nătzoyng, sau khi bịldepigbsng trătzoym quảurmr Phícawdch Lịldepch Vâkmymn Hỏbmvwa Châkmymu nổrpwj trúbmvwng bịldep thưxickơryflng, cũejrung sẽrdhf khóppapgcpang ứystqna phóppap chícawdn con uếhyau Khícawdkmymm Long kia. Lạiobsi thêatbxm bêatbxn mìhjjpnh đkmymôcborng ngưxickuibli vâkmymy côcborng bêatbxn ngoàigbsi, hãcujmn làigbsejru La chếhyaut chắvsotc. Khôcborng ngờuiblhjjpnh huốcawdng xảurmry ra naưxickhyauc lạiobsi, y phảurmri mấigbst đkmymi tícawdnh mạiobsng củtubya minh.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.