Tiên Tuyệt

Chương 204 : Vạn quỷ ác mạch, uế khí dâm long (thượng)

    trước sau   
Quátwtbch Hiểaqeiu lậfojbp tứotgrc nózrxbi:

- Chúkpnwng ta cózrxb thểaqeipnbong tiếsdyrn vàzrxbo Thiêkltpn Nhai, cózrxb thểaqei coi làzrxbzrxb duyêkltpn, Chúkpnwng ta khôvbxwng cózrxbzrxbi nhưgfjbyuoh huynh, tay trắgxrcng trởrwlf vềvbxw, tưgfjbơgvhrng lai mong rằlmscng Vũyuoh huynh dẫhqdun dắgxrct nhiềvbxwu hơgvhrn, Chúkpnwng ta đayypãsdyr chuẩgvhrn bịrwre mộavstt bàzrxbn tiệveqfc, coi nhưgfjbzrxb cảotgrm tạjfjk trưgfjbwuwic, mong Vũyuoh huynh nểaqei mặbfvqt.

Trưgfjbwuwic kiêkltpu ngạjfjko, sau cung kízrxbnh.

Trong lòsultng Vũyuoh La cảotgrm thấhgqty khinh thưgfjblsnxng, nhưgfjbng ngẫhqdum nghĩquqt lạjfjki, tu sĩquqt Tu Châhgqtn Giớwuwii nàzrxby ai khôvbxwng nhưgfjb vậfojby, cầiftvn gìpqsw phảotgri trátwtbch mózrxbc bọntynn chúkpnwng?

Bấhgqtt quátwtbyuoh La chỉmovn uốrjwing rưgfjbwnegu vớwuwii ngưgfjblsnxi hợwnegp ýnuko, nhữquqtng ngưgfjblsnxi nàzrxby thìpqsw xin miễflqin.

Hắgxrcn bèvahvn ôvbxwm quyềvbxwn đayypátwtbp:


- Hỗqyda trợwneg lẫhqdun nhau làzrxb chuyệveqfn nêkltpn làzrxbm, nózrxbi cảotgrm tạjfjk tứotgrc làzrxb khátwtbch sátwtbo, Ta thấhgqty hay làzrxb khỏgtgji cầiftvn, ta vốrjwin thízrxbch thanh tĩquqtnh, ýnuko tốrjwit củpxzca Quátwtbch huynh, ta xin tâhgqtm lãsdyrnh.

Quátwtbch Hiểaqeiu vộavsti vàzrxbng nózrxbi:

- Xin Vũyuoh huynh đayypveqf ngàzrxbn vạjfjkn lầiftvn chớwuwi chốrjwii từlsnx, Quátwtbch mỗqyda đayypãsdyr khoátwtbc látwtbc trưgfjbwuwic mặbfvqt cátwtbc vịrwre huynh đayypveqf, nhấhgqtt đayyprwrenh sẽyvuo thỉmovnnh đayypưgfjbwnegc Vũyuoh huynh tớwuwii dựrjwi tiệveqfc. Nếsdyru trởrwlf vềvbxw mộavstt mìpqswnh, ắgxrct sẽyvuo hứotgrng cơgvhrn thịrwrenh nộavst củpxzca cátwtbc huynh đayypveqf.

nhưgfjbng châhgqtn chízrxbnh làzrxbm cho Vũyuoh La bấhgqtt đayypgxrcc dĩquqt phảotgri dựrjwi tiệveqfc chízrxbnh làzrxb nhữquqtng lờlsnxi kếsdyr tiếsdyrp củpxzca Quátwtbch Hiểaqeiu:

- Nếsdyru Vũyuoh huynh đayypveqf khôvbxwng đayypi, e rằlmscng đayypátwtbm ngưgfjblsnxi kia sẽyvuopnbong nhau đayypăztxdng môvbxwn. Tuy rằlmscng chấhgqtt liệveqfu cửqydaa nàzrxby khôvbxwng tệveqf, chỉmovn sợwnegyuohng sẽyvuo bịrwre sụzwswp đayyprjwi...

Cảotgrm thấhgqty khôvbxwng trátwtbnh khỏgtgji phiềvbxwn phứotgrc nàzrxby, Vũyuoh La đayypàzrxbnh phảotgri bằlmscng lòsultng.

Yếsdyrn tiệveqfc vôvbxwpnbong thịrwrenh soạjfjkn, trong đayypózrxbzrxbvbxwn phátwtbi củpxzca mộavstt têkltpn tu sĩquqt rấhgqtt gầiftvn đayypếsdyr đayypôvbxw Đntynjfjki Chu, y bèvahvn vậfojbn dụzwswng quan hệveqf củpxzca mìpqswnh, khiếsdyrn cho mộavstt tửqydau lâhgqtu danh tiếsdyrng dàzrxbnh ra riêkltpng mộavstt tầiftvng chiêkltpu đayypãsdyri mọntyni ngưgfjblsnxi.

Thứotgrc ăztxdn khôvbxwng nhiềvbxwu lắgxrcm, nhưgfjbng rấhgqtt tinh tếsdyr, rưgfjbwnegu ủpxzchgqtu năztxdm.

Trong tiệveqfc rưgfjbwnegu, tấhgqtt cảotgr mọntyni ngưgfjblsnxi cốrjwi ýnuko nịrwrenh bợwneg, Vũyuoh La ứotgrng phózrxb mộavstt cátwtbch nhẹflqi nhàzrxbng. Đntynếsdyrn cuốrjwii yếsdyrn tiệveqfc, cảotgr bọntynn nhao nhao đayypòsulti ngàzrxby mai ra ngoàzrxbi thàzrxbnh chơgvhri mộavstt phen. Bọntynn chúkpnwng nózrxbi nhiềvbxwu ngưgfjblsnxi tụzwsw tậfojbp lạjfjki vớwuwii nhau nhưgfjb vậfojby khôvbxwng dễflqizrxbng gìpqsw, muốrjwin đayypzrxbn tụzwsw lầiftvn nữquqta hầiftvu nhưgfjbzrxb khôvbxwng cózrxb khảotgrztxdng, vốrjwin lúkpnwc tiếsdyrn vàzrxbo Thiêkltpn Nhai, bọntynn chúkpnwng đayyprjwii đayyprwrech vớwuwii nhau, khinh thưgfjblsnxng lẫhqdun nhau, lúkpnwc nàzrxby bỗqydang nhiêkltpn tìpqswnh cảotgrm trởrwlfkltpn thâhgqtm hậfojbu nhưgfjb bằlmscng hữquqtu xa cátwtbch lâhgqtu ngàzrxby gặbfvqp lạjfjki, lưgfjbu luyếsdyrn khôvbxwng rờlsnxi.

Nhiềvbxwu ngưgfjblsnxi ồvmwkn àzrxbo huyêkltpn nátwtbo nhưgfjb vậfojby, tuy rằlmscng Vũyuoh La khôvbxwng muốrjwin, nhưgfjbng khôvbxwng tiệveqfn nózrxbi thẳkaalng làzrxb khôvbxwng đayypi, đayypàzrxbnh phảotgri miễflqin cưgfjbztxdng bằlmscng lòsultng.

twtbng sớwuwim hôvbxwm sau, Quátwtbch Hiểaqeiu cùpnbong Loan Xạjfjk lậfojbp tứotgrc đayypăztxdng môvbxwn, Loan Xạjfjk thuộavstc hạjfjkng ngưgfjblsnxi khi nam hiếsdyrp nữquqt, mộavstt thâhgqtn bảotgro bốrjwii. Vừlsnxa ra sâhgqtn, y đayypãsdyr phózrxbng xuấhgqtt mộavstt cỗqyda xe ngựrjwia, dùpnbong Bạjfjkch Mao mộavstc năztxdm trăztxdm năztxdm tạjfjko thàzrxbnh, linh khízrxb toátwtbt ra bốrjwin phízrxba, Hai con tuấhgqtn mãsdyryuohng làzrxb vậfojbt thôvbxwng linh, làzrxb do Ngũyuohzrxbnh Kim Tinh rèvahvn nêkltpn, sau đayypózrxb giếsdyrt chếsdyrt hai con mãsdyrkltpu, rózrxbt hồvmwkn phátwtbch chúkpnwng vàzrxbo trong đayypózrxb. Mộavstt khi phózrxbng xuấhgqtt ra, thầiftvn tuấhgqtn vôvbxwpnbong, chẳkaalng khátwtbc gìpqsw ngựrjwia thậfojbt, lạjfjki khôvbxwng biếsdyrt mỏgtgji mệveqft, khôvbxwng cầiftvn ăztxdn, cózrxb thểaqei chạjfjky mãsdyri khôvbxwng ngừlsnxng.

Tuy rằlmscng mózrxbn đayypvmwk chơgvhri nàzrxby khôvbxwng thểaqeipnbong trong chiếsdyrn đayyphgqtu, nhưgfjbng đayyprjwii vớwuwii ngưgfjblsnxi bìpqswnh thưgfjblsnxng chízrxbnh làzrxb đayypvmwk chơgvhri hiếsdyrm lạjfjk. Đntynrjwii vớwuwii tu sĩquqt chỉmovnzrxb vậfojbt hưgfjbrwlfng thụzwsw xa xỉmovn, khôvbxwng cózrxbtwtbc dụzwswng thựrjwic tếsdyrpqsw.

Tốrjwit xấhgqtu gìpqsw Loan Xạjfjkyuohng làzrxb đayypveqf tửqyda danh môvbxwn, đayypưgfjbơgvhrng nhiêkltpn khôvbxwng rảotgrnh hao phízrxbhgqtm tưgfjb tếsdyr luyệveqfn thứotgrzrxby, cũyuohng khôvbxwng biếsdyrt làzrxb y đayypãsdyrgfjbwuwip củpxzca ngưgfjblsnxi nàzrxbo.


Đntynếsdyrn cửqydaa, mọntyni ngưgfjblsnxi đayypãsdyr chờlsnx sẵoknsn, Vừlsnxa thấhgqty Vũyuoh La, mọntyni ngưgfjblsnxi chàzrxbo hỏgtgji, sau đayypózrxbzrxb ngưgfjblsnxi cưgfjbztxdi ngựrjwia, cózrxb ngưgfjblsnxi ngồvmwki xe, tấhgqtt cảotgr bắgxrct đayypiftvu xuấhgqtt phátwtbt.

Hiệveqfn tạjfjki làzrxb thờlsnxi cưgfjblsnxng thịrwrenh nhấhgqtt củpxzca Đntynjfjki Chu vưgfjbơgvhrng triềvbxwu, hoàzrxbng thàzrxbnh nàzrxby vôvbxwpnbong rộavstng lớwuwin, hơgvhrn nữquqta ởrwlf trong thàzrxbnh cũyuohng khôvbxwng thểaqei chạjfjky nhanh, cho nêkltpn nửqydaa canh giờlsnx sau mớwuwii ra ngoàzrxbi thàzrxbnh.

vbxwm qua mọntyni ngưgfjblsnxi đayypãsdyrzrxbn tízrxbnh trưgfjbwuwic, ra tớwuwii đayypâhgqty gặbfvqp đayypâhgqtu vui đayypózrxb. Cho đayypếsdyrn khi nàzrxbo tậfojbn hứotgrng, mọntyni ngưgfjblsnxi giảotgri tátwtbn sau nàzrxby gặbfvqp lạjfjki, vìpqsw vậfojby cho nêkltpn hếsdyrt sứotgrc tùpnboy tiệveqfn. Xe ngựrjwia củpxzca ba ngưgfjblsnxi Vũyuoh La đayypi theo sau mọntyni ngưgfjblsnxi, thỉmovnnh thoảotgrng cózrxb ngưgfjblsnxi tiếsdyrn lạjfjki bắgxrct chuyệveqfn vàzrxbi câhgqtu.

Ra khỏgtgji đayypếsdyr đayypôvbxw trăztxdm dặbfvqm, phízrxba trưgfjbwuwic xuấhgqtt hiệveqfn mộavstt ngọntynn núkpnwi lớwuwin nhưgfjb mộavstt con rồvmwkng nằlmscm ngang, vưgfjbơgvhrn cổyquvkltpn trờlsnxi.

Đntynátwtbm ngưgfjblsnxi phízrxba trưgfjbwuwic bàzrxbn tízrxbnh vớwuwii nhau mộavstt chúkpnwt, sau đayypózrxbzrxbo thézwswt mộavstt tiếsdyrng, chạjfjky vềvbxw phízrxba ngọntynn núkpnwi kia.

kpnwi nàzrxby cũyuohng khátwtb nổyquvi danh, trong lịrwrech sửqyda Đntynjfjki Chu, vôvbxw sốrjwi tao nhâhgqtn mặbfvqc khátwtbch ôvbxwm chízrxb lớwuwin trịrwre quốrjwic an bang lêkltpn đayypếsdyr đayypôvbxw, hoặbfvqc từlsnx đayypếsdyr đayypôvbxw nghèvahvo túkpnwng trởrwlf vềvbxw, bấhgqtt kểaqeizrxb ra hay vàzrxbo đayypvbxwu cózrxb thểaqei nhìpqswn thấhgqty ngọntynn núkpnwi nàzrxby. Bấhgqtt kểaqei oai phong hay ũyuohyuoh, đayypi qua núkpnwi nàzrxby cũyuohng sẽyvuozrxbvbxw sốrjwi cảotgrm ngộavst, đayypaqei lạjfjki rấhgqtt nhiềvbxwu thi từlsnxzrxb liêkltpn quan tớwuwii núkpnwi nàzrxby.

kpnwi nàzrxby ban đayypiftvu cózrxbkltpn làzrxb Phúkpnwc cảotgrnh sơgvhrn, sau khi Đntynjfjki Chu hoàzrxbng triềvbxwu đayypátwtbnh hạjfjk thiêkltpn hạjfjk, khôvbxwng biếsdyrt nghĩquqt nhưgfjb thếsdyrzrxbo, bèvahvn đayypyquvi têkltpn thàzrxbnh Nhạjfjkc cảotgrnh sơgvhrn.

Mọntyni ngưgfjblsnxi vàzrxbo núkpnwi du ngoạjfjkn mộavstt vòsultng, Vàzrxbo thờlsnxi đayypiểaqeim nàzrxby khôvbxwng phảotgri làzrxbkpnwc cảotgrnh sắgxrcc trong núkpnwi đayypflqip nhấhgqtt, cho nêkltpn Nhạjfjkc cảotgrnh sơgvhrn to nhưgfjb vậfojby dưgfjblsnxng nhưgfjb chỉmovnzrxb mấhgqty ngưgfjblsnxi bọntynn họntyn.

Sau khi vàzrxbo núkpnwi, tấhgqtt cảotgr mọntyni ngưgfjblsnxi ai nấhgqty tảotgrn ra, tựrjwipqswm cảotgrnh sắgxrcc màzrxbpqswnh thízrxbch. Tớwuwii nơgvhri nàzrxby rồvmwki, mọntyni ngưgfjblsnxi cũyuohng khôvbxwng sợwnegzrxbm cho kinh thếsdyrsdyri tụzwswc, ai nấhgqty phózrxbng xuấhgqtt phátwtbp bảotgro củpxzca mìpqswnh, đayypmovnnh núkpnwi màzrxb phàzrxbm nhâhgqtn phảotgri vấhgqtt vảotgr trèvahvo lêkltpn mấhgqtt nửqydaa ngàzrxby, bọntynn họntyn chỉmovn cầiftvn giậfojbm châhgqtn mộavstt cátwtbi làzrxbzrxb thểaqeikltpn tớwuwii đayypmovnnh.

Rấhgqtt nhanh, nhữquqtng ngưgfjblsnxi trưgfjbwuwic đayypózrxb vẫhqdun vâhgqty quanh xe ngựrjwia cũyuohng khôvbxwng thấhgqty đayypâhgqtu nữquqta, Quátwtbch Hiểaqeiu cũyuohng chỉmovnzrxb thểaqei lắgxrcc đayypiftvu cưgfjblsnxi khổyquv:

- Vũyuoh huynh, chúkpnwng ta khôvbxwng cầiftvn đayypi theo bọntynn họntynzrxbm gìpqsw, tùpnboy tiệveqfn đayypi đayypâhgqtu đayypózrxb mộavstt chúkpnwt cũyuohng đayypưgfjbwnegc.

yuoh La gậfojbt gậfojbt đayypiftvu.

Nếsdyru làzrxb xe ngựrjwia tầiftvm thưgfjblsnxng, vàzrxbo trong núkpnwi tựrjwi nhiêkltpn khôvbxwng thểaqei di chuyểaqein đayypưgfjbwnegc, nhưgfjbng xe ngựrjwia củpxzca Loan Xạjfjk chẳkaalng nhữquqtng vôvbxwpnbong kiêkltpn cốrjwi, màzrxbsultn sửqyda dụzwswng hồvmwkn phátwtbch mãsdyrkltpu kézwswo xe, sứotgrc mạjfjknh vôvbxwpnbong. Dùpnbozrxb đayypmovnnh núkpnwi cũyuohng cózrxb thểaqeikltpn tớwuwii, di chuyểaqein trong núkpnwi rấhgqtt thoảotgri mátwtbi.

Ba ngưgfjblsnxi tátwtbn gẫhqduu vớwuwii nhau, khôvbxwng bao lâhgqtu sau, xe ngựrjwia đayypi vàzrxbo mộavstt sơgvhrn cốrjwic, Vũyuoh La thấhgqty cảotgrnh sắgxrcc nơgvhri nàzrxby tuyệveqft đayypflqip, còsultn đayypang muốrjwin ngắgxrcm thêkltpm mộavstt chúkpnwt, chợwnegt thấhgqty Quátwtbch Hiểaqeiu cùpnbong Loan Xạjfjkpnbong nhau nhìpqswn hắgxrcn, nởrwlf mộavstt nụzwswgfjblsnxi cổyquv quátwtbi:

- Vũyuoh La, tátwtbi kiếsdyrn.

Bồvmwk đayypzrxbn màzrxb hai têkltpn nàzrxby đayypang ngồvmwki thìpqswnh lìpqswnh phózrxbng xuấhgqtt mộavstt vòsultng sátwtbng màzrxbu xanh, chỉmovn thấhgqty khẽyvuo chuyểaqein, hai ngưgfjblsnxi lậfojbp tứotgrc biếsdyrn mấhgqtt khôvbxwng thấhgqty.

Mắgxrct Vũyuoh La giậfojbt giậfojbt liêkltpn hồvmwki, nhưgfjbng xung quanh khôvbxwng thấhgqty dao đayypavstng linh khízrxbpqsw cảotgr. Bêkltpn ngoàzrxbi xe ngựrjwia, suốrjwii trong cốrjwic vẫhqdun đayypang chảotgry rìpqswzrxbo, chim trong núkpnwi bay lưgfjbwnegn hózrxbt vang, khôvbxwng cózrxbpqsw khátwtbc thưgfjblsnxng đayypaqei cho Quátwtbch Hiểaqeiu cùpnbong Loan Xạjfjk phảotgri hao tốrjwin tâhgqtm huyếsdyrt đayypưgfjba mìpqswnh tớwuwii nơgvhri nàzrxby.

yuoh La rốrjwing to mộavstt tiếsdyrng, phózrxbng xuấhgqtt linh nguyêkltpn, mộavstt tiếsdyrng nổyquv đayypinh tai nhứotgrc ózrxbc vang lêkltpn, xe ngựrjwia tan thàzrxbnh từlsnxng mảotgrnh, Vũyuoh La phózrxbng xuấhgqtt phátwtbp khízrxb thuyềvbxwn ba látwtb đayyprwrenh bay đayypi, thìpqswnh lìpqswnh mộavstt cỗqyda lựrjwic lưgfjbwnegng hùpnbong mạjfjknh khôvbxwng thểaqeizrxbo chốrjwing cựrjwi nổyquv tung bêkltpn trong sơgvhrn cốrjwic.

Cỗqyda lựrjwic lưgfjbwnegng nàzrxby nổyquv đayypưgfjbwnegc mộavstt lúkpnwc, mớwuwii cózrxb mộavstt tràzrxbng tiếsdyrng ùpnbo ùpnbo vang lêkltpn dưgfjbwuwii lòsultng đayyphgqtt nhưgfjb sấhgqtm đayypavstng. Dưgfjblsnxng nhưgfjbzrxb mộavstt cựrjwi thúkpnw khổyquvng lồvmwk từlsnxgfjbwuwii sơgvhrn cốrjwic xoay ngưgfjblsnxi đayypotgrng dậfojby, khiếsdyrn cho bùpnbon đayyphgqtt trong sơgvhrn cốrjwic cuồvmwkn cuộavstn tràzrxbo lêkltpn, nhữquqtng tảotgrng đayypátwtb lớwuwin bằlmscng căztxdn nhàzrxb giốrjwing nhưgfjb nhữquqtng viêkltpn bi đayypvmwk choi trẻnuko con, bắgxrcn tung va vàzrxbo vátwtbch núkpnwi xung quanh. Thảotgrm thựrjwic vậfojbt bịrwre nhữquqtng tảotgrng đayypátwtbzrxby va chạjfjkm trózrxbc lêkltpn từlsnxng màzrxbng, từlsnx xa nhìpqswn lạjfjki chỉmovn thấhgqty loang lổyquv nhữquqtng đayypiểaqeim trắgxrcng.

Lựrjwic nổyquvvbxwpnbong đayypátwtbng sợwneg hoàzrxbn toàzrxbn phátwtb hủpxzcy sơgvhrn cốrjwic, ngay cảotgr mộavstt ngọntynn núkpnwi nhỏgtgj gầiftvn đayypózrxbyuohng sụzwswp đayypyquv mộavstt nửqydaa.

Toàzrxbn thâhgqtn Vũyuoh La đayypau đayypwuwin nhưgfjb muốrjwin tan thàzrxbnh từlsnxng mảotgrnh, trong lúkpnwc nhấhgqtt thờlsnxi ngay cảotgr đayypiftvu ngózrxbn tay hắgxrcn cũyuohng khôvbxwng thểaqei cửqyda đayypavstng. Hắgxrcn bịrwre lựrjwic nổyquv mạjfjknh mẽyvuo bắgxrcn tung lêkltpn khôvbxwng cao vàzrxbi vạjfjkn trưgfjbwnegng, chỉmovn thấhgqty xung quanh mìpqswnh giózrxb lạjfjknh thấhgqtu xưgfjbơgvhrng, mâhgqty trắgxrcng lữquqtng lờlsnx, trong lúkpnwc mơgvhr hồvmwkgfjbrwlfng chừlsnxng nhưgfjb hồvmwkn mìpqswnh đayypãsdyrpqswa khỏgtgji xátwtbc.

chợwnegt Vũyuoh La bừlsnxng tỉmovnnh, nếsdyru lúkpnwc nàzrxby nguyêkltpn hồvmwkn ly thểaqei, gặbfvqp cuồvmwkng phong trêkltpn chízrxbn tầiftvng mâhgqty thốrjwii mạjfjknh, e rằlmscng sẽyvuo lậfojbp tứotgrc tiêkltpu tan.

yuoh La cốrjwi gắgxrcng trấhgqtn tĩquqtnh, thâhgqtn thểaqei đayypãsdyr bắgxrct đayypiftvu chịrwreu khôvbxwng đayypưgfjbwnegc nữquqta, từlsnx từlsnxgvhri xuốrjwing, tiếsdyrng giózrxb thổyquvi vùpnbopnbo qua bêkltpn tai. Cùpnbong rơgvhri xuốrjwing vớwuwii Vũyuoh La còsultn cózrxb đayyphgqtt đayypátwtb, câhgqty cốrjwii gãsdyry nátwtbt đayypiftvy trờlsnxi, trong tiếsdyrng vúkpnwt vúkpnwt liêkltpn hồvmwki, rơgvhri xuốrjwing trởrwlf lạjfjki trong sơgvhrn cốrjwic lúkpnwc nàzrxby đayypãsdyr hoàzrxbn toàzrxbn biếsdyrn dạjfjkng.

Rầiftvm... Vũyuoh La rơgvhri xuốrjwing đayyphgqtt thậfojbt mạjfjknh, suýnukot chúkpnwt nữquqta gãsdyry hếsdyrt xưgfjbơgvhrng cốrjwit toàzrxbn thâhgqtn.

Hắgxrcn thởrwlf hổyquvn hểaqein mộavstt hồvmwki, lồvmwkm cồvmwkm bòsult dậfojby, átwtbnh mắgxrct tátwtbn loạjfjkn nhìpqswn quanh. Hẳkaaln làzrxb bọntynn Quátwtbch Hiểaqeiu sắgxrcp sửqydaa đayypátwtbnh tớwuwii, tuy rằlmscng hiệveqfn tạjfjki tìpqswnh hìpqswnh Vũyuoh La khôvbxwng ổyquvn, nhưgfjbng muốrjwin vậfojbn dụzwswng Bátwtbch Vạjfjkn Nhâhgqtn Đntynvmwkzrxb thầiftvn kiếsdyrm Thiêkltpn Tinh làzrxb khôvbxwng thàzrxbnh vấhgqtn đayypvbxw. Ngoàzrxbi ra hắgxrcn còsultn nhiềvbxwu thủpxzc đayypoạjfjkn khátwtbc, cho dùpnbo bọntynn chúkpnwng kézwswo hếsdyrt tấhgqtt cảotgr tớwuwii đayypâhgqty, Vũyuoh La cũyuohng thừlsnxa sứotgrc chézwswm giếsdyrt bọntynn chúkpnwng tơgvhri bờlsnxi hoa látwtb.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.