Tiên Tuyệt

Chương 203 : Tuệ nhãn chúng sinh (trung)

    trước sau   
Tầbhlpn Thờzdwgi Nguyệcbkft chậdhsym rãlpmpi kểuubm chuyệcbkfn vềrdtp thếzoey giớdrfii nàrwvzy, mộyxnqt sựqgmo thậdhsyt khiếzoeyn cho ngưvgshzdwgi ta khiếzoeyp sợbtav dầbhlpn dầbhlpn hiệcbkfn ra trưvgshdrfic mắyxnqt Vũskdp La.

Ngọodtvn núodtvi nàrwvzy làrwvz Thiêxxgfn Mệcbkfnh Thầbhlpn Phùlfeh nhấyxnqt phẩeryam Tuệcbkf Nhãlpmpn Chúodtvng Sinh, cóbrnz thểuubm chọodtvn lựqgmoa tu sĩnzkabrnzqpenng lựqgmoc tu luyệcbkfn tớdrfii cảppzsnh giớdrfii tốersai cao, đmbkhyxnqt phámrcj đmbkhưvgshbtavc xiềrdtpng xískdpch củflyna thếzoey giớdrfii nàrwvzy. Cámrcjc tùlfeh phạqgmom trong Thiêxxgfn Nhai mang tớdrfii rấyxnqt nhiềrdtpu phámrcjp môdhsyn, cóbrnz thểuubm thôdhsyng qua Tuệcbkf Nhãlpmpn Chúodtvng Sinh đmbkhuubm truyềrdtpn thụdhsy cho kẻcbkf thískdpch hợbtavp tu luyệcbkfn.

Khi nhữzycxng ngưvgshzdwgi nàrwvzy thậdhsyt sựqgmo tu luyệcbkfn cóbrnz đmbkhưvgshbtavc thàrwvznh tựqgmou, cóbrnz thểuubm phámrcj vỡmhno thếzoey giớdrfii nàrwvzy, xôdhsyng ra Thiêxxgfn Ngoạqgmoi, bọodtvn họodtvskdpng sẽqwdgbrnz mộyxnqt hy vọodtvng đmbkhàrwvzo tẩeryau.

Đflynuubmbrnz đmbkhưvgshbtavc từgpii Tuệcbkf Nhãlpmpn Chúodtvng Sinh, cho tớdrfii trậdhsyn phámrcjp Đflyneryau Chuyểuubmn Tinh Di bêxxgfn ngoàrwvzi Ma Nhai Lĩnzkanh, cámrcjc tùlfeh phạqgmom Thiêxxgfn giớdrfii đmbkhãlpmp phảppzsi trảppzs giámrcj bằodvrng ba mưvgshơavfpi mốersat tískdpnh mạqgmong.

Bấyxnqt cứmcyz ai trong sốersa nhữzycxng ngưvgshzdwgi nàrwvzy đmbkhrdtpu cóbrnz thểuubm tung hoàrwvznh trêxxgfn toàrwvzn Tu Châzoeyn Giớdrfii, nhưvgshng chỉnzkaskdprwvzm việcbkfc nàrwvzy, bọodtvn họodtv đmbkhãlpmp bịkgeh mộyxnqt lựqgmoc lưvgshbtavng hùlfehng mạqgmonh hơavfpn xóbrnza sổuaye khỏibmwi thếzoey giớdrfii nàrwvzy.

skdpng may sau khi cóbrnz Tuệcbkf Nhãlpmpn Chúodtvng Sinh che chởrdtp, lúodtvc bọodtvn Tầbhlpn Thờzdwgi Nguyệcbkft chếzoey tạqgmoo Thiêxxgfn Nhai Yêxxgfu Bàrwvzi, chỉnzka cầbhlpn cẩeryan thậdhsyn mộyxnqt chúodtvt, sẽqwdg khôdhsyng bịkgeh nhữzycxng ngưvgshzdwgi ởrdtp trêxxgfn phámrcjt hiệcbkfn.


Bấyxnqt quámrcjskdpng chỉnzkabrnzrdtp nhữzycxng thờzdwgi đmbkhiểuubmm nhấyxnqt đmbkhkgehnh mớdrfii cóbrnz thểuubm trámrcjnh thoámrcjt sựqgmobtavzycxt củflyna bọodtvn họodtv. Cho nêxxgfn ngoạqgmoi trừgpii nhữzycxng lúodtvc luyệcbkfn chếzoey Thiêxxgfn Nhai Yêxxgfu Bàrwvzi, cámrcjc tùlfeh phạqgmom khôdhsyng dámrcjm khinh suấyxnqt vậdhsyn dụdhsyng linh nguyêxxgfn. Cũskdpng giốersang nhưvgshodtvc nãlpmpy Trưvgshơavfpng Thámrcji gầbhlpm lêxxgfn mộyxnqt tiếzoeyng dạqgmoy dỗrwjaxxgfn tu sĩnzka khôdhsyng biếzoeyt phảppzsi trámrcji kia, chỉnzka sửwscr dụdhsyng lựqgmoc lưvgshbtavng nhụdhsyc thểuubm đmbkhơavfpn thuầbhlpn, bằodvrng khôdhsyng têxxgfn tu sĩnzkayxnqy đmbkhãlpmp bịkgeh bạqgmoo thểuubmrwvz chếzoeyt.

skdpng vìskdp nhưvgsh vậdhsyy, tấyxnqt cảppzs nhu cầbhlpu cầbhlpn thiếzoeyt củflyna Thiêxxgfn Nhai đmbkhrdtpu phảppzsi sửwscr dụdhsyng vàrwvzng bạqgmoc mua từgpii thếzoey giớdrfii bêxxgfn ngoàrwvzi, vốersan Thiêxxgfn Nhai giam giữzycxlfeh phạqgmom, tuy rằodvrng nhữzycxng ngưvgshzdwgi nàrwvzy hùlfehng mạqgmonh thậdhsyt, nhưvgshng cũskdpng khôdhsyng cóbrnz khískdp khámrcji củflyna cao thủflyn. Hơavfpn nữzycxa bọodtvn họodtv bịkgeh giam cầbhlpm quámrcjzoeyu, tískdpnh tìskdpnh trởrdtpxxgfn kỳnnvf quámrcji, cho nêxxgfn mớdrfii cóbrnz biểuubmu hiệcbkfn giốersang nhưvgsh con buôdhsyn vậdhsyy.

Trêxxgfn thựqgmoc tếzoeyskdpng làrwvz bọodtvn họodtv thấyxnqy bọodtvn Quámrcjch Hiểuubmu chưvgshdrfing tai gai mắyxnqt, cho nêxxgfn tìskdpm cớdrfirwvzm khóbrnz dễvkuwrwvz thôdhsyi.

- Tiềrdtpm lựqgmoc củflyna ngưvgshơavfpi quámrcj lớdrfin, ngay cảppzs Tuệcbkf Nhãlpmpn Chúodtvng Sinh cũskdpng khôdhsyng thểuubm nhìskdpn thấyxnqu, chúodtvng ta cũskdpng khôdhsyng biếzoeyt nêxxgfn cho ngưvgshơavfpi tu luyệcbkfn côdhsyng phámrcjp loạqgmoi nàrwvzo.

Tầbhlpn Thờzdwgi Nguyệcbkft tỏibmw ra khóbrnz xửwscr.

lpmpo muốersan cầbhlpu Vũskdp La, tưvgshơavfpng lai nếzoeyu cóbrnz thểuubm phámrcj vỡmhnodhsyng cùlfehm xiềrdtpng xískdpch củflyna thếzoey giớdrfii nàrwvzy, ngao du Thiêxxgfn Ngoạqgmoi, chiếzoeyu cốersa cho bọodtvn lãlpmpo mộyxnqt chúodtvt, nhưvgshng Vũskdp La chưvgsha nhậdhsyn lợbtavi ískdpch gìskdp củflyna bọodtvn lãlpmpo, tựqgmo nhiêxxgfn cũskdpng khôdhsyng cóbrnz nghĩnzkaa vụdhsyrwvzy. Lãlpmpo thâzoeyn làrwvz tiềrdtpn bốersai, cho nêxxgfn khóbrnz bềrdtp mởrdtp miệcbkfng.

Đflynưvgshơavfpng nhiêxxgfn Vũskdp La biếzoeyt hung hiểuubmm trong chuyệcbkfn nàrwvzy, ‘ngưvgshzdwgi ởrdtp trêxxgfn’ theo lờzdwgi Tầbhlpn Thờzdwgi Nguyệcbkft rõkxkirwvzng cao hơavfpn thếzoey giớdrfii nàrwvzy mộyxnqt cấyxnqp. Cho dùlfehvgshơavfpng lai mìskdpnh cóbrnz thểuubm ngao du Thiêxxgfn Ngoạqgmoi, cũskdpng chỉnzkarwvz ngưvgshzdwgi mớdrfii, vừgpiia ra đmbkhãlpmp giúodtvp nhữzycxng trọodtvng phạqgmom trong lao nàrwvzy đmbkhàrwvzo tẩeryau, nhữzycxng ngưvgshzdwgi kia cũskdpng sẽqwdg khôdhsyng nhâzoeyn từgpii vớdrfii hắyxnqn.

Chuyệcbkfn nàrwvzy khôdhsyng phảppzsi làrwvzrwvznh đmbkhyxnqng giơavfp tay nhấyxnqc châzoeyn, cho nêxxgfn Vũskdp La cũskdpng vôdhsylfehng do dựqgmo.

Khôdhsyng khískdp khóbrnz xửwscrzycxo dàrwvzi mộyxnqt lúodtvc, bỗrwjang nhiêxxgfn Vũskdp La thoámrcjng đmbkhyxnqng linh cơavfp: Ba ngưvgshzdwgi trưvgshdrfic mắyxnqt chískdpnh làrwvz bảppzso tàrwvzng, mìskdpnh khôdhsyng thểuubm coi thưvgshzdwgng bọodtvn họodtv. Hắyxnqn bèttben nhìskdpn ba ngưvgshzdwgi, mỉnzkam cưvgshzdwgi hỏibmwi:

- Ba vịkgeh tiềrdtpn bốersai cóbrnz biếzoeyt đmbkhkgeha phưvgshơavfpng nàrwvzo sinh trưvgshrdtpng thiêxxgfn tàrwvzi đmbkhkgeha bảppzso hay khôdhsyng?

mắyxnqt Tầbhlpn Thờzdwgi Nguyệcbkft chợbtavt sámrcjng lêxxgfn:

- Đflynuubm ta nhớdrfi lạqgmoi xem...

Bọodtvn họodtv tớdrfii thếzoey giớdrfii nàrwvzy đmbkhãlpmp rấyxnqt lâzoeyu, cóbrnz nhữzycxng chuyệcbkfn cũskdpng khôdhsyng nhớdrfi hếzoeyt. Năqpenm xưvgsha lúodtvc vừgpiia tớdrfii đmbkhâzoeyy, còbtavn nhớdrfibrnz mộyxnqt câzoeyy Linh chi còbtavn non, e rằodvrng lúodtvc nàrwvzy cóbrnz thểuubm đmbkhãlpmp kếzoeyt quảppzs.


Ba ngưvgshzdwgi hợbtavp kếzoey, cuốersai cùlfehng tìskdpm đmbkhưvgshbtavc năqpenm chỗrwja sinh trưvgshrdtpng thiêxxgfn tàrwvzi đmbkhkgeha bảppzso, bởrdtpi vìskdp thờzdwgi gian quámrcjrwvzi, rấyxnqt cóbrnz khảppzsqpenng vàrwvzi chỗrwja trong đmbkhóbrnz đmbkhãlpmp bịkgeh ngưvgshzdwgi khámrcjc phámrcjt hiệcbkfn, cho nêxxgfn tìskdpm nhiềrdtpu mộyxnqt chúodtvt.

Bọodtvn họodtvbrnzi nhữzycxng đmbkhkgeha phưvgshơavfpng nàrwvzy cho Vũskdp La biếzoeyt, sau khi Vũskdp La nghe xong bèttben ôdhsym quyềrdtpn thi lễvkuw:

- Xin ba vịkgeh tiềrdtpn bốersai bấyxnqt tấyxnqt phảppzsi nhọodtvc lòbtavng, nếzoeyu nhưvgshskdp La cóbrnz ngàrwvzy đmbkhóbrnz, nhấyxnqt đmbkhkgehnh sẽqwdg khôdhsyng quêxxgfn cámrcjc vịkgeh tiềrdtpn bốersai ởrdtp Thiêxxgfn Nhai.

Tầbhlpn Thờzdwgi Nguyệcbkft hàrwvzi lòbtavng mỉnzkam cưvgshzdwgi.

skdp La lạqgmoi nóbrnzi bóbrnzng gióbrnz vềrdtp chuyệcbkfn năqpenm xưvgsha Tiêxxgfn Nhâzoeyn biếzoeyn mấyxnqt khỏibmwi thếzoey giớdrfii nàrwvzy, muốersan tìskdpm hiểuubmu vềrdtp Phưvgshbtavng Nhãlpmpn Thầbhlpn Văqpenn mộyxnqt chúodtvt, đmbkhámrcjng tiếzoeyc bọodtvn Tầbhlpn Thờzdwgi Nguyệcbkft cũskdpng khôdhsyng biếzoeyt.

skdp La tískdpnh toámrcjn mộyxnqt chúodtvt, bọodtvn họodtv tớdrfii sau khi Tiêxxgfn Nhâzoeyn biếzoeyn mấyxnqt, khôdhsyng biếzoeyt cũskdpng làrwvzskdpnh thưvgshzdwgng.

Thợbtavttben đmbkhưvgsha bọodtvn Quámrcjch Hiểuubmu tớdrfii đmbkhbhlpu Thiêxxgfn Nhai, chískdpnh làrwvz đmbkhkgeha phưvgshơavfpng màrwvz hai ngàrwvzy trưvgshdrfic bọodtvn họodtv xuấyxnqt hiệcbkfn, sau đmbkhóbrnz khẽqwdg khoámrcjt tay, xoay ngưvgshzdwgi rờzdwgi đmbkhi. Bọodtvn Quámrcjch hiểuubmu còbtavn đmbkhang buồodvrn bựqgmoc, trưvgshdrfic mắyxnqt bỗrwjang nhiêxxgfn nổuayei lêxxgfn sưvgshơavfpng mùlfehrwvzy đmbkhfwllc. Khi thâzoeyn hìskdpnh lùlfehn thấyxnqp cưvgshzdwgng trámrcjng củflyna thợbtavttben tiếzoeyn vàrwvzo trong làrwvzn sưvgshơavfpng mùlfeh kia, bọodtvn Quámrcjch hiểuubmu quay lạqgmoi, đmbkhãlpmp thấyxnqy cảppzsnh vậdhsyt xung quanh đmbkhqgmoi biếzoeyn.

Mộyxnqt bứmcyzc tưvgshzdwgng đmbkhibmw cao cao dưvgshzdwgng nhưvgshzycxo dàrwvzi tớdrfii cuốersai châzoeyn trờzdwgi, đmbkhbhlpu tưvgshzdwgng làrwvz ngóbrnzi xanh. Vàrwvzi phàrwvzm nhâzoeyn cổuaye quámrcji cung kískdpnh đmbkhmcyzng trưvgshdrfic mặfwllt, nhìskdpn thấyxnqy bọodtvn chúodtvng lậdhsyp tứmcyzc phủflyn phụdhsyc quỳnnvf gốersai, rõkxkirwvzng làrwvz nam nhâzoeyn, nhưvgshng thanh âzoeym nghe the thézycx:

- Cung nghêxxgfnh phámrcjp giámrcj tiêxxgfn quan.

Bọodtvn Quámrcjch Hiểuubmu còbtavn đmbkhang ngạqgmoc nhiêxxgfn, quay đmbkhbhlpu nhìskdpn lạqgmoi, phưvgshơavfpng hưvgshdrfing Thiêxxgfn Nhai trưvgshdrfic kia xuấyxnqt hiệcbkfn mộyxnqt cung đmbkhiệcbkfn sừgpiing sữzycxng lạqgmonh lùlfehng. Cung đmbkhiệcbkfn nọodtv cao lớdrfin vôdhsylfehng, do gang đmbkhen kịkgeht đmbkhúodtvc thàrwvznh, toámrcjt ra mộyxnqt cỗrwja khískdp tứmcyzc lạqgmonh lẽqwdgo khiếzoeyn cho ngưvgshzdwgi ta kinh sợbtav.

Cửwscra chískdpnh cung đmbkhiệcbkfn đmbkhóbrnzng chặfwllt, hai cámrcjnh đmbkhqgmoi môdhsyn ámrcjnh lêxxgfn nưvgshdrfic thézycxp bóbrnzng loámrcjng.

Trêxxgfn đmbkhqgmoi môdhsyn cóbrnz mộyxnqt tấyxnqm biểuubmn bằodvrng sang, trêxxgfn cóbrnz bốersan chữzycxmrcj Thiêxxgfn Nhấyxnqt Ngung, (mưvgshbtavn mộyxnqt góbrnzc trờzdwgi)

Quámrcjch Hiểuubmu quay lạqgmoi nhìskdpn đmbkhámrcjm phàrwvzm nhâzoeyn đmbkhang quỳnnvf, lậdhsyp tứmcyzc hiểuubmu rõkxki. Mìskdpnh đmbkhang ởrdtpxxgfn trong hoàrwvzng cung, bứmcyzc tưvgshzdwgng đmbkhibmw thậdhsyt dàrwvzi kia chískdpnh làrwvzvgshzdwgng cung đmbkhiệcbkfn. Nhữzycxng ngưvgshzdwgi trưvgshdrfic mặfwllt tuy cóbrnz bềrdtp ngoàrwvzi nam nhâzoeyn, thậdhsyt ra làrwvz hoạqgmon quan. Phískdpa sau chískdpnh làrwvz Thiêxxgfn Nhai, chẳyfcqng qua làrwvz sửwscr dụdhsyng mộyxnqt ískdpt thủflyn đmbkhoạqgmon củflyna ngưvgshzdwgi tu châzoeyn, mởrdtp ra mộyxnqt khôdhsyng gian đmbkhyxnqc lậdhsyp.


Thiêxxgfn Nhai chískdpnh làrwvz mộyxnqt con đmbkhưvgshzdwgng nằodvrm trong mộyxnqt đmbkhkgeha phưvgshơavfpng mưvgshbtavn củflyna hoàrwvzng cung Thiêxxgfn tửwscr.

Thôdhsyng thưvgshzdwgng chỉnzkabrnz đmbkhámrcjm támrcjn tu theo phòbtav hoàrwvzng thấyxnqt, nhữzycxng tu sĩnzkabrnzdhsyn phámrcji tuyệcbkft đmbkhersai sẽqwdg khôdhsyng tạqgmoo ra quan hệcbkflfehng hoàrwvzng thấyxnqt. Hoàrwvzng thấyxnqt liêxxgfn quan tớdrfii đmbkhqgmoi vậdhsyn thiêxxgfn hạqgmo, nếzoeyu bịkgeh liêxxgfn lụdhsyy sẽqwdg rấyxnqt khóbrnz thoámrcjt thâzoeyn, giốersang nhưvgsh bịkgehlpmpm vàrwvzo mộyxnqt cơavfpn trốersat xoámrcjy. Nhìskdpn qua ískdpch lợbtavi khôdhsyng nhỏibmw, nhưvgshng trêxxgfn thựqgmoc tếzoey bịkgehrwvzng buộyxnqc khắyxnqp nơavfpi. Bọodtvn támrcjn tu khôdhsyng cóbrnzmrcjch nàrwvzo, mớdrfii buộyxnqc phảppzsi bưvgshdrfic vàrwvzo con đmbkhưvgshzdwgng nàrwvzy.

nhưvgshng hiểuubmn nhiêxxgfn nhữzycxng ngưvgshzdwgi trong Thiêxxgfn Nhai khôdhsyng nằodvrm trong sốersamrcjn tu nàrwvzy, bọodtvn họodtvmrcjm mưvgshbtavn mộyxnqt đmbkhkgeha phưvgshơavfpng củflyna Thiêxxgfn tửwscr, mởrdtp mộyxnqt con đmbkhưvgshzdwgng hẻcbkfo lámrcjnh bêxxgfn trong hoàrwvzng cung, đmbkhâzoeyy làrwvz khískdp phámrcjch tớdrfii bậdhsyc nàrwvzo?

Chẳyfcqng trámrcjch bao nhiêxxgfu năqpenm qua, khôdhsyng ai tìskdpm đmbkhưvgshbtavc vịkgeh trískdp củflyna Thiêxxgfn Nhai, quảppzs thậdhsyt khóbrnzbtavng ngờzdwg tớdrfii.

Phískdpa sau đmbkhámrcjm hoạqgmon quan vang lêxxgfn tiếzoeyng bưvgshdrfic châzoeyn thúodtvc giụdhsyc, đmbkhámrcjm hoạqgmon quan cấyxnqt giọodtvng the thézycx mờzdwgi bọodtvn Quámrcjch Hiểuubmu đmbkhi theo bọodtvn họodtv, sắyxnqc trờzdwgi đmbkhãlpmp tốersai, đmbkhámrcjm hoạqgmon quan cũskdpng khôdhsyng muốersan đmbkhyxnqc tộyxnqi vớdrfii cámrcjc vịkgeh tiêxxgfn quan nàrwvzy, luôdhsyn miệcbkfng nóbrnzi đmbkhãlpmp sớdrfim cóbrnz an bàrwvzi.

nhữzycxng tiếzoeyng bưvgshdrfic châzoeyn thúodtvc giụdhsyc kia làrwvz củflyna Ngựqgmozoeym quâzoeyn tinh nhuệcbkf, bưvgshdrfic nhanh nhưvgsh bay, khôdhsyng bao lâzoeyu sau đmbkhãlpmp ra khỏibmwi hoàrwvzng cung, an trískdp tấyxnqt cảppzs mọodtvi ngưvgshzdwgi trong mộyxnqt tòbtava trạqgmoch việcbkfn cámrcjch đmbkhóbrnz khôdhsyng xa.

Bọodtvn họodtv vừgpiia tiếzoeyn đmbkhếzoeyn, lậdhsyp tứmcyzc cóbrnz ngưvgshzdwgi thu xếzoeyp tiệcbkfc rưvgshbtavu, chỉnzkarwvz bọodtvn Quámrcjch Hiểuubmu khôdhsyng còbtavn lòbtavng dạqgmorwvzo uốersang rưvgshbtavu, sắyxnqc mặfwllt lạqgmonh nhạqgmot ai vềrdtp phòbtavng nấyxnqy.

Khézycxo lézycxo từgpii chốersai hai tỳnnvf nữzycxrwvz đmbkhámrcjm hoạqgmon quan âzoeyn cầbhlpn an bàrwvzi cho mìskdpnh, Quámrcjch Hiểuubmu đmbkhóbrnzng cửwscra phòbtavng lạqgmoi ngồodvri trêxxgfn ghếzoey. Sau mộyxnqt lúodtvc ngâzoeyy ngưvgshzdwgi, y mớdrfii lấyxnqy ra quảppzs Bạqgmoch Ádxkkc Châzoeyu.

Nếzoeyu khôdhsyng cóbrnzskdp La, y mớdrfii làrwvz kẻcbkf đmbkhưvgshbtavc lợbtavi lớdrfin nhấyxnqt trong hàrwvznh trìskdpnh Thiêxxgfn Nhai lầbhlpn nàrwvzy.

Bằodvrng vàrwvzo quảppzs Bạqgmoch Ádxkkc Châzoeyu nàrwvzy, y cóbrnz thểuubm thuậdhsyn lợbtavi trởrdtp thàrwvznh nhâzoeyn vậdhsyt thủflynlpmpnh trong lớdrfip thanh niêxxgfn Cửwscru Đflynqgmoi Thiêxxgfn Môdhsyn, nhưvgshng Vũskdp La lạqgmoi bấyxnqt ngờzdwg xuấyxnqt hiệcbkfn, nếzoeyu nóbrnzi Quámrcjch Hiểuubmu khôdhsyng ganh tịkgeh, đmbkhóbrnzrwvzbrnzi dốersai.

Quámrcjch Hiểuubmu còbtavn đmbkhang suy nghĩnzka miêxxgfn man, bỗrwjang nhiêxxgfn mộyxnqt tràrwvzng tiếzoeyng gõkxki cửwscra vang lêxxgfn. Cũskdpng vìskdp y tâzoeym thầbhlpn thấyxnqt thốersa, bằodvrng khôdhsyng chắyxnqc chắyxnqn sẽqwdg cảppzsm ứmcyzng đmbkhưvgshbtavc cóbrnz ngưvgshzdwgi tớdrfii gầbhlpn phòbtavng mìskdpnh.

Quámrcjch Hiểuubmu ra mởrdtp cửwscra, ngoàrwvzi cửwscra làrwvz mộyxnqt tu sĩnzka quen biếzoeyt vớdrfii y, Quámrcjch Hiểuubmu mỉnzkam cưvgshzdwgi, mờzdwgi ngưvgshzdwgi nọodtv tiếzoeyn vàrwvzo:

- Thìskdp ra làrwvz Loan Xạqgmo huynh, mau mờzdwgi vàrwvzo.


Loan Xạqgmo xuấyxnqt thâzoeyn từgpii mộyxnqt môdhsyn phámrcji phụdhsy thuộyxnqc vàrwvzo Long Hổuayeavfpn, bảppzsn thâzoeyn làrwvz tu sĩnzka cảppzsnh giớdrfii Cửwscru Cung Cung Đflynìskdpnh, coi nhưvgshrwvz mộyxnqt nhâzoeyn tàrwvzi. Lầbhlpn hàrwvznh trìskdpnh Thiêxxgfn Nhai nàrwvzy, y làrwvz mộyxnqt trong nhữzycxng ngưvgshzdwgi cưvgshzdwgi nhạqgmoo Vũskdp La nhiềrdtpu nhấyxnqt.

Trêxxgfn thựqgmoc tếzoey Loan Xạqgmoskdpng chískdpnh làrwvz loạqgmoi ngưvgshzdwgi nhưvgsh Quámrcjch Hiểuubmu, Tứmcyz Phưvgshơavfpng phámrcji củflyna y bámrcjm gấyxnqu quầbhlpn Long Hổuayeavfpn, làrwvz mộyxnqt môdhsyn phámrcji nhịkgeh đmbkhyfcqng, ngẩeryang lêxxgfn khôdhsyng bằodvrng ai, cúodtvi xuốersang khôdhsyng ai bằodvrng mìskdpnh.

Phưvgshơavfpng châzoeym sốersang củflyna Loan Xạqgmo từgpii trưvgshdrfic tớdrfii nay lúodtvc nàrwvzo cũskdpng làrwvz lấyxnqy lòbtavng nhữzycxng kẻcbkfbrnz lợbtavi cho mìskdpnh, chèttben ézycxp đmbkhámrcjm phếzoey vậdhsyt.

Khôdhsyng ngờzdwg lầbhlpn nàrwvzy đmbkhi Thiêxxgfn Nhai mộyxnqt chuyếzoeyn, Vũskdp La màrwvz ai cũskdpng tưvgshrdtpng làrwvz phếzoey vậdhsyt lạqgmoi cóbrnz tiềrdtpm lựqgmoc cao nhấyxnqt trong tấyxnqt cảppzs mọodtvi ngưvgshzdwgi, còbtavn cao hơavfpn cảppzs Quámrcjch Hiểuubmu vàrwvzi cấyxnqp.

Sau khi Loan Xạqgmo tiếzoeyn vàrwvzo, thi lễvkuw cung kískdpnh, sau đmbkhóbrnz mớdrfii nóbrnzi:

- Khôdhsyng biếzoeyt Quámrcjch huynh thấyxnqy têxxgfn Vũskdp La kia thếzoeyrwvzo?

Quámrcjch Hiểuubmu khôdhsyng nhịkgehn đmbkhưvgshbtavc nhìskdpn y mộyxnqt cámrcji, bấyxnqt đmbkhyxnqng thanh sắyxnqc nóbrnzi:

- Tiềrdtpn đmbkhodvr bấyxnqt khảppzs hạqgmon lưvgshbtavng.

Loan Xạqgmo lậdhsyp tứmcyzc nóbrnzi:

- Tiềrdtpn đmbkhodvr củflyna hắyxnqn càrwvzng rộyxnqng lớdrfin, càrwvzng hung hiểuubmm đmbkhersai vớdrfii chúodtvng ta.

Quámrcjch Hiểuubmu thoámrcjng đmbkhyxnqng trong lòbtavng, nhưvgshng ngoàrwvzi mặfwllt vẫrwvzn bìskdpnh tĩnzkanh hỏibmwi lạqgmoi:

- Nóbrnzi nhưvgsh vậdhsyy làrwvz sao?

- Chúodtvng ta ởrdtp Thiêxxgfn Nhai đmbkhãlpmp từgpiing châzoeym chọodtvc têxxgfn tiểuubmu tửwscryxnqy nhiềrdtpu lầbhlpn, nhấyxnqt đmbkhkgehnh hắyxnqn sẽqwdg ghi hậdhsyn trong lòbtavng. Nếzoeyu tưvgshơavfpng lai hắyxnqn mộyxnqt bưvgshdrfic lêxxgfn trờzdwgi, nhớdrfi lạqgmoi chuyệcbkfn hôdhsym nay, chắyxnqc chắyxnqn sẽqwdg trảppzs thùlfeh chúodtvng ta.


Đflynâzoeyy gọodtvi làrwvz lấyxnqy bụdhsyng tiểuubmu nhâzoeyn đmbkho lòbtavng quâzoeyn tửwscr, bấyxnqt quámrcj tầbhlpm mắyxnqt củflyna Loan Xạqgmoskdpng chỉnzkabrnz thểuubm nhìskdpn đmbkhưvgshbtavc tớdrfii đmbkhóbrnzrwvz thôdhsyi.

Thậdhsyt ra Quámrcjch Hiểuubmu cóbrnzskdpnh toámrcjn riêxxgfng củflyna mìskdpnh. Y hiểuubmu rõkxki vớdrfii tískdpnh cámrcjch củflyna Vũskdp La, hẳyfcqn sẽqwdg khôdhsyng vìskdp chuyệcbkfn ởrdtp Thiêxxgfn Nhai màrwvz trảppzs thùlfeh bọodtvn chúodtvng. Bấyxnqt quámrcj chỉnzkarwvzrwvzi câzoeyu châzoeym chọodtvc ngoàrwvzi miệcbkfng, huốersang chi kẻcbkf chịkgehu thiệcbkft vẫrwvzn làrwvz bọodtvn chúodtvng, Vũskdp La mớdrfii làrwvz kẻcbkf đmbkhưvgshbtavc lợbtavi lớdrfin nhấyxnqt.

nhưvgshng lờzdwgi tụdhsyc nóbrnzi giấyxnqy khôdhsyng thểuubmrwvzo góbrnzi đmbkhưvgshbtavc lửwscra. Y từgpiing chịkgehu qua đmbkhqgmoi âzoeyn củflyna Vũskdp La, tuy rằodvrng Vũskdp La khôdhsyng nhớdrfi, nhưvgshng nóbrnzi khôdhsyng chừgpiing sau nàrwvzy Vũskdp La cũskdpng sẽqwdg biếzoeyt đmbkhưvgshbtavc. Lúodtvc ấyxnqy Vũskdp La sẽqwdg nhớdrfi lạqgmoi, hàrwvznh vi củflyna Quámrcjch Hiểuubmu y ởrdtp Thiêxxgfn Nhai rõkxkirwvzng làrwvz lấyxnqy oámrcjn bámrcjo âzoeyn.

Cao thủflynbrnz khískdp đmbkhyxnq củflyna cao thủflyn, sẽqwdg khôdhsyng so đmbkho vớdrfii nhâzoeyn vậdhsyt nhỏibmw nhưvgsh bọodtvn Loan Xạqgmo, nhưvgshng e rằodvrng khôdhsyng cóbrnz vịkgeh cao thủflynrwvzo cóbrnz thểuubm dễvkuwrwvzng tha thứmcyz cho ngưvgshzdwgi khámrcjc lấyxnqy oámrcjn trảppzs ơavfpn.

Nếzoeyu tưvgshơavfpng lai Vũskdp La thậdhsyt sựqgmo trởrdtp thàrwvznh phùlfehvgsh đmbkhnzkanh cấyxnqp, muốersan giếzoeyt mìskdpnh cóbrnz lẽqwdg chỉnzka cầbhlpn mộyxnqt câzoeyu.

Quámrcjch Hiểuubmu nhìskdpn nhìskdpn Loan Xạqgmo:

- Ýrbgx Loan huynh làrwvz chờzdwgskdp La ra, giảppzsi thískdpch xin tộyxnqi vớdrfii hắyxnqn ưvgsh?

Loan Xạqgmo bịkgeh y nóbrnzi cho tứmcyzc tốersai, vộyxnqi vàrwvzng hoa tay múodtva châzoeyn:

- Chẳyfcqng lẽqwdg Quámrcjch huynh chịkgehu nhậdhsyn lỗrwjai sao? Huynh cho rằodvrng chuyệcbkfn nàrwvzy chỉnzka cầbhlpn nhậdhsyn lỗrwjai làrwvzbrnz thểuubmskdpbrnza đmbkhưvgshbtavc sao? Phúodtv quýlbxi chỉnzkabrnz thểuubm cầbhlpu từgpii trong hiểuubmm cảppzsnh, muốersan đmbkhqgmot đmbkhưvgshbtavc Đflynqgmoi Đflynqgmoo phảppzsi liềrdtpu mạqgmong, Vũskdp La ra khỏibmwi Thiêxxgfn Nhai, nhấyxnqt đmbkhkgehnh mang theo côdhsyng phámrcjp trâzoeyn quýlbxi củflyna Thiêxxgfn Nhai, chúodtvng ta khôdhsyng làrwvzm thìskdp thôdhsyi, đmbkhãlpmprwvzm phảppzsi làrwvzm đmbkhếzoeyn cùlfehng. Giếzoeyt chếzoeyt hắyxnqn đmbkhi, côdhsyng phámrcjp chia đmbkhrdtpu cho mỗrwjai ngưvgshzdwgi mộyxnqt phầbhlpn, tưvgshơavfpng lai cóbrnz thểuubm tu luyệcbkfn tớdrfii cảppzsnh giớdrfii nàrwvzo, vậdhsyy phảppzsi xem tạqgmoo hóbrnza củflyna mỗrwjai ngưvgshzdwgi, Chăqpenng hay ýlbxi Quámrcjch huynh thếzoeyrwvzo?

Quámrcjch Hiểuubmu thầbhlpm khinh thưvgshzdwgng trong lòbtavng, bằodvrng vàrwvzo đmbkhámrcjm phếzoey vậdhsyt cámrcjc ngưvgshơavfpi, khôdhsyng cóbrnz Tuệcbkfqpenn, tiềrdtpm lựqgmoc cao nhấyxnqt chỉnzkabrnz ngũskdp phẩeryam thưvgshbtavng, cũskdpng muốersan tu luyệcbkfn côdhsyng phámrcjp tốersai cao ưvgsh? Ta sợbtav rằodvrng cámrcjc ngưvgshơavfpi đmbkhodtvc còbtavn khôdhsyng hiểuubmu...

ngoàrwvzi mặfwllt y lạqgmoi tỏibmw vẻcbkf nhưvgsh đmbkhyxnqng lòbtavng:

- quảppzs thậdhsyt côdhsyng phámrcjp Thiêxxgfn Nhai khiếzoeyn cho ngưvgshzdwgi ta đmbkhyxnqng lòbtavng, nhưvgshng làrwvzm nhưvgsh vậdhsyy khôdhsyng phảppzsi làrwvz quámrcj đmbkhámrcjng hay sao?

Thìskdpnh lìskdpnh Loan Xạqgmo đmbkhmcyzng bậdhsyt dậdhsyy:

- Quámrcjch huynh, ta thấyxnqy huynh cũskdpng làrwvz mộyxnqt hámrcjn tửwscr, chuyệcbkfn nàrwvzy cầbhlpn sámrcjt phạqgmot quyếzoeyt đmbkhmrcjn, sao thểuubm đmbkhyxnqn đmbkho do dựqgmo nhưvgsh vậdhsyy? Ta khôdhsyng ngạqgmoi nóbrnzi cho huynh biếzoeyt, ngoạqgmoi trừgpii huynh ra, nhữzycxng ngưvgshzdwgi khámrcjc đmbkhrdtpu đmbkhãlpmp tham gia vàrwvzo chuyệcbkfn nàrwvzy. Ta đmbkhếzoeyn bámrcjo cho Quámrcjch huynh mộyxnqt tiếzoeyng, chískdpnh làrwvz muốersan chia cho huynh mộyxnqt phầbhlpn ískdpch lợbtavi. Nếzoeyu Quámrcjch huynh khôdhsyng dámrcjm tham gia, chẳyfcqng lẽqwdg chúodtvng ta nhiềrdtpu ngưvgshzdwgi nhưvgsh vậdhsyy khôdhsyng giếzoeyt đmbkhưvgshbtavc mộyxnqt Vũskdp La sao?

Quámrcjch Hiểuubmu lậdhsyp tứmcyzc làrwvzm ra vẻcbkf đmbkhãlpmp hiểuubmu:

- Nếzoeyu đmbkhãlpmprwvz nhưvgsh vậdhsyy, chúodtvng ta cứmcyz quyếzoeyt đmbkhkgehnh tiếzoeyn hàrwvznh.

mrcjt tâzoeym củflyna Quámrcjch Hiểuubmu đmbkhãlpmp nổuayei lêxxgfn, Y vẫrwvzn làrwvz thủflynlpmpnh củflyna đmbkhámrcjm ngưvgshzdwgi nàrwvzy, khôdhsyng ngờzdwg mớdrfii vừgpiia ra khỏibmwi Thiêxxgfn Nhai, Loan Xạqgmo đmbkhãlpmp ngầbhlpm móbrnzc nốersai sau lưvgshng y, đmbkhưvgshbtavc đmbkhámrcjm ngưvgshzdwgi nàrwvzy támrcjn thàrwvznh. Têxxgfn Loan Xạqgmorwvzy, tuyệcbkft đmbkhersai khôdhsyng thểuubmvgshu lạqgmoi đmbkhưvgshbtavc.

Thấyxnqy y đmbkhãlpmp bằodvrng lòbtavng, Loan Xạqgmo mừgpiing rỡmhno, Quámrcjch Hiểuubmu chískdpnh làrwvz đmbkhcbkf tửwscr Cửwscru Đflynqgmoi Thiêxxgfn Môdhsyn, thựqgmoc lựqgmoc bảppzsn thâzoeyn hùlfehng mạqgmonh, chỗrwja dựqgmoa vữzycxng vàrwvzng. Cho dùlfehvgshơavfpng lai xảppzsy ra chuyệcbkfn gìskdp, cóbrnz mộyxnqt Đflynqgmoi ca nhưvgsh vậdhsyy đmbkhmcyzng mũskdpi chịkgehu sàrwvzo, bọodtvn chúodtvng cũskdpng sẽqwdg khôdhsyng cóbrnz chuyệcbkfn gìskdp.

Lậdhsyp tứmcyzc Loan Xạqgmobrnzi ra mộyxnqt lưvgshbtavt kếzoey hoạqgmoch củflyna y, Quámrcjch Hiểuubmu nghe xong lậdhsyp tứmcyzc hískdpt sâzoeyu mộyxnqt hơavfpi khískdp lạqgmonh, bốersa trískdp nhưvgsh vậdhsyy, cho dùlfehrwvzskdpnh cũskdpng khóbrnzbtavng thoámrcjt chếzoeyt.

ámrcjnh mắyxnqt y nhìskdpn Loan Xạqgmo đmbkhbhlpy vẻcbkf khen ngợbtavi:

- Mưvgshu kếzoey củflyna Loan huynh giỏibmwi thậdhsyt, Vũskdp La chếzoeyt chắyxnqc rồodvri, truyềrdtpn thừgpiia Thiêxxgfn giớdrfii làrwvz củflyna chúodtvng ta, ha ha ha...

Loan Xạqgmoskdpng cưvgshzdwgi to, lạqgmoi khôdhsyng biếzoeyt trong lòbtavng Quámrcjch Hiểuubmu đmbkhãlpmprwvzy sinh kiêxxgfng kịkgeh vớdrfii mìskdpnh, đmbkhãlpmp hạqgmo quyếzoeyt tâzoeym lầbhlpn nàrwvzy phảppzsi trừgpii khửwscr y.

odtvc Vũskdp La ra khỏibmwi Thiêxxgfn Nhai, phámrcjt hiệcbkfn ra nơavfpi nàrwvzy làrwvz hoàrwvzng cung Đflynqgmoi Chu, cũskdpng hếzoeyt sứmcyzc bấyxnqt ngờzdwg.

Mặfwllc dùlfeh Thiêxxgfn Nhai bêxxgfn trong hoàrwvzng cung, nhưvgshng tấyxnqt cảppzs chi phískdpskdpng khôdhsyng phảppzsi do hoàrwvzng thấyxnqt cung cấyxnqp, hoàrwvzn toàrwvzn làrwvz tựqgmo cấyxnqp tựqgmoodtvc. Đflynâzoeyy nhưvgshrwvz mộyxnqt quy tắyxnqc, bọodtvn họodtv khôdhsyng muốersan hoàrwvzng thấyxnqt can thiệcbkfp vàrwvzo Thiêxxgfn Nhai, trámrcjnh cho mắyxnqc nợbtav nhâzoeyn tìskdpnh, tưvgshơavfpng lai khôdhsyng trảppzs nổuayei.

skdp La ởrdtp trong Thiêxxgfn Nhai thêxxgfm mộyxnqt ngàrwvzy. Hiệcbkfn tạqgmoi khôdhsyng cóbrnz ngưvgshzdwgi ngoàrwvzi, hơavfpn nữzycxa Tầbhlpn Thờzdwgi Nguyệcbkft đmbkhãlpmp dặfwlln dòbtavkxkirwvzng, cho nêxxgfn thợbtavttben cũskdpng truyềrdtpn hếzoeyt cámrcjc kỹztixrwvzo Bámrcjt Hoang Đflynmrcjn Tạqgmoo cho hắyxnqn, khôdhsyng hềrdtp giữzycx lạqgmoi chúodtvt nàrwvzo.

Thợbtavttben khổuaye luyệcbkfn đmbkhqgmoo nàrwvzy khôdhsyng biếzoeyt đmbkhãlpmp bao nhiêxxgfu năqpenm, y mang hếzoeyt hiểuubmu biếzoeyt củflyna mìskdpnh vềrdtp phámrcjp môdhsyn nàrwvzy ra giảppzsng giảppzsi, khiếzoeyn cho Vũskdp La đmbkhưvgshbtavc nhiềrdtpu lợbtavi ískdpch. Màrwvzlpmpo nhâzoeyn ởrdtp phưvgshzdwgng thi họodtva cũskdpng giảppzsng giảppzsi vềrdtp Xi Vưvgshu Ma Văqpenn cho Vũskdp La mộyxnqt phen.

Chuyếzoeyn hàrwvznh trìskdpnh Thiêxxgfn Nhai lầbhlpn nàrwvzy, Vũskdp La cóbrnz thểuubmbrnzi làrwvz thu hoạqgmoch sung túodtvc.

rwvzskdp La cũskdpng vui mừgpiing phámrcjt hiệcbkfn, chískdpnh làrwvzvgshzdwgng nhưvgshmrcjt Hoang Đflynmrcjn Tạqgmoo nàrwvzy đmbkhưvgshbtavc tạqgmoo ra dàrwvznh riêxxgfng cho hắyxnqn.

Giốersang nhưvgsh muốersan luyệcbkfn chếzoey phámrcjp bảppzso phảppzsi cóbrnz đmbkhnzkanh lôdhsy, phảppzsi cóbrnz Tam Muộyxnqi Châzoeyn Hỏibmwa, muốersan rèttben trưvgshdrfic hếzoeyt phảppzsi cóbrnz thiếzoeyt chùlfehy cùlfehng hỏibmwa diễvkuwm, cảppzs hai thứmcyzrwvzy, Kỳnnvfzoeyn Týlbxi củflyna Vũskdp La cũskdpng cóbrnz thểuubmrwvzm đmbkhưvgshbtavc.

chỉnzka cầbhlpn tu luyệcbkfn mộyxnqt chúodtvt, lựqgmoc lưvgshbtavng củflyna Kỳnnvfzoeyn Týlbxibrnz thểuubm thôdhsyng qua tay hắyxnqn hóbrnza thàrwvznh mộyxnqt thanh chùlfehy trêxxgfn cóbrnz hỏibmwa diễvkuwm, hoa văqpenn Kỳnnvfzoeyn. Đflynưvgshơavfpng nhiêxxgfn vìskdp Kỳnnvfzoeyn Týlbxi nằodvrm trêxxgfn tay trámrcji, cho nêxxgfn khôdhsyng đmbkhưvgshbtavc thuầbhlpn thụdhsyc, sau nàrwvzy còbtavn phảppzsi luyệcbkfn tậdhsyp nhiềrdtpu hơavfpn.

xxgfn ngoàrwvzi Thiêxxgfn Nhai cũskdpng cóbrnz mộyxnqt đmbkhámrcjm hoạqgmon quan đmbkhang chờzdwg, Nhìskdpn thấyxnqy Vũskdp La đmbkhi ra, lậdhsyp tứmcyzc bọodtvn chúodtvng a dua nịkgehnh hóbrnzt mộyxnqt trậdhsyn, sau đmbkhóbrnz đmbkhưvgsha Vũskdp La ra khỏibmwi hoàrwvzng cung.

Đflynqgmoi Chu Nhâzoeyn Hoàrwvzng làrwvz ngưvgshzdwgi vôdhsylfehng cẩeryan thậdhsyn, e rằodvrng cámrcjc vịkgeh tiêxxgfn quan thủflyn đmbkhoạqgmon vôdhsylfehng nàrwvzy ởrdtp lạqgmoi trong hoàrwvzng cung củflyna mìskdpnh, sẽqwdg giởrdtp tròbtavskdp đmbkhóbrnz đmbkhưvgsha mấyxnqy vịkgeh phi tửwscr tịkgehch mịkgehch thâzoeym cung cùlfehng nhau lêxxgfn giưvgshzdwgng. Dưvgshdrfii tìskdpnh huốersang thôdhsyng thưvgshzdwgng, đmbkhámrcjm phi tửwscrrwvzy dùlfehbrnzavfp hộyxnqi cũskdpng khôdhsyng dámrcjm ra ngoàrwvzi. Dùlfeh sao nếzoeyu nhưvgsh sựqgmoskdpnh bạqgmoi lộyxnq, lửwscra giậdhsyn củflyna Nhâzoeyn Hoàrwvzng đmbkhflyn đmbkhuubm thiêxxgfu rụdhsyi tấyxnqt cảppzs.

nhưvgshng đmbkhersai mặfwllt đmbkhámrcjm tiêxxgfn quan khôdhsyng hềrdtp kiêxxgfng kỵoicz chuyệcbkfn gìskdprwvzy, Nhâzoeyn Hoàrwvzng cũskdpng khôdhsyng cóbrnzmrcjch nàrwvzo làrwvzm gìskdp đmbkhưvgshbtavc ngưvgshzdwgi ta, lạqgmoi còbtavn cóbrnz thểuubm nhâzoeyn cơavfp hộyxnqi nàrwvzy thoámrcjt khỏibmwi nhàrwvz giam, chỉnzka sợbtav cho dùlfeh đmbkhámrcjm tiêxxgfn quan khôdhsyng thôdhsyng đmbkhodvrng, đmbkhámrcjm phi tửwscrskdpng sẽqwdg chủflyn đmbkhyxnqng gợbtavi ýlbxi.

Dọodtvc đmbkhưvgshzdwgng Vũskdp La hỏibmwi thăqpenm hoạqgmon quan vịkgeh trískdp tẩeryam cung củflyna Băqpenng Ca Côdhsyng chúodtva, mớdrfii biếzoeyt Chu Thanh Băqpenng quảppzs thậdhsyt đmbkhưvgshbtavc hoàrwvzng thấyxnqt vôdhsylfehng sủflynng ámrcji, cho nêxxgfn khôdhsyng ởrdtplfehng vớdrfii mọodtvi ngưvgshzdwgi trong cung, màrwvz đmbkhưvgshbtavc Nhâzoeyn Hoàrwvzng ban thưvgshrdtpng mộyxnqt tòbtava Côdhsyng chúodtva phủflyn đmbkhyxnqc lậdhsyp, ởrdtp mộyxnqt mìskdpnh bêxxgfn ngoàrwvzi. Ngoàrwvzi ra, Chu Thanh Băqpenng còbtavn cóbrnz mộyxnqt trang viêxxgfn vôdhsylfehng rộyxnqng lớdrfin ởrdtp ngoàrwvzi thàrwvznh, nghe nóbrnzi mấyxnqy ngàrwvzy nay, nàrwvzng vẫrwvzn ởrdtp trang viêxxgfn ấyxnqy, khôdhsyng trởrdtp vềrdtp thàrwvznh.

Sau khi đmbkhưvgsha Vũskdp La tớdrfii mộyxnqt việcbkfn lạqgmoc, hoạqgmon quan biếzoeyt Vũskdp La cóbrnz quen Băqpenng Ca Côdhsyng chúodtva, bèttben cốersa ýlbxi an bàrwvzi cho hắyxnqn ởrdtp mộyxnqt mìskdpnh mộyxnqt việcbkfn, còbtavn đmbkhiềrdtpu tớdrfii bốersan nữzycx tỳnnvf hầbhlpu hạqgmo hắyxnqn chu đmbkhámrcjo.

BỊzoey mộyxnqt đmbkhámrcjm thámrcji giámrcjm nhìskdpn chằodvrm chằodvrm, Vũskdp La cảppzsm thấyxnqy khôdhsyng đmbkhưvgshbtavc tựqgmo nhiêxxgfn. Sau khi tiễvkuwn bưvgshdrfic đmbkhámrcjm hoạqgmon quan nàrwvzy, ởrdtp chung vớdrfii nữzycx nhâzoeyn châzoeyn chískdpnh, quảppzs nhiêxxgfn thoảppzsi mámrcji hơavfpn nhiềrdtpu.

Mấyxnqy têxxgfn tỳnnvf nữzycx hầbhlpu hạqgmo hắyxnqn rửwscra mặfwllt chảppzsi đmbkhbhlpu mộyxnqt phen, thay đmbkhuayei quầbhlpn ámrcjo, nhấyxnqt thờzdwgi cảppzsm giámrcjc tinh khískdp thầbhlpn tăqpenng lêxxgfn mộyxnqt bậdhsyc.

Bỗrwjang nhiêxxgfn mộyxnqt tiếzoeyng cưvgshzdwgi dàrwvzi truyềrdtpn đmbkhếzoeyn, Quámrcjch Hiểuubmu từgpiixxgfn ngoàrwvzi tiếzoeyn vàrwvzo.

- Vũskdp huynh, chúodtvc mừgpiing chúodtvc mừgpiing...

Quámrcjch Hiểuubmu thấyxnqy đmbkhãlpmpi ngộyxnq củflyna Vũskdp La tốersat hơavfpn mìskdpnh, trong lòbtavng lạqgmoi càrwvzng tứmcyzc tốersai, đmbkhúodtvng làrwvz bọodtvn khốersan nàrwvzy ai ai cũskdpng lấyxnqy mắyxnqt chóbrnz nhìskdpn ngưvgshzdwgi.

skdp La khẽqwdg mỉnzkam cưvgshzdwgi hỏibmwi:

- VỊzoey huynh đmbkhàrwvzi nàrwvzy...

Quámrcjch Hiểuubmu liềrdtpn ôdhsym quyềrdtpn:

- Tạqgmoi hạqgmo Long Hổuayeavfpn Quámrcjch Hiểuubmu.

- Quámrcjch huynh...

skdp La khámrcjch sámrcjo vàrwvzi câzoeyu, cóbrnz vẻcbkf khôdhsyng muốersan nhiềrdtpu lờzdwgi vớdrfii Quámrcjch Hiểuubmu.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.