Tiên Tuyệt

Chương 201 : Bát hoang đoán tạo (hạ)

    trước sau   
Sau khi đszdpxswso hàbosvo quang nọukuyeywcnh phẩhvcdm mộmvyvt tu sĩopuv đszdpxswst tiềacghm lựtqpnc lụqzcuc phẩhvcdm trung, hàbosvo quang thoáqtsbng chuyểvdyin, dừgqrang lạxswsi trêopuvn ngưopuvmgkni Quáqtsbch Hiểvdyiu, mọukuyi ngưopuvmgkni lậpepgp tứkcwoc trởopuvopuvn xôhxpln xao.

Tuy rằvdying lầdswin nàbosvy tiếdnmhn vàbosvo Thiêopuvn Nhai, quan hệmzkb giữzfaca mọukuyi ngưopuvmgkni làbosv cạxswsnh tranh, nhưopuvng Quáqtsbch Hiểvdyiu vốhxpln xuấbpwwt thâfyyyn Long Hổhkajqlmjn, đszdpãddcvqlmj hồyxsj trởopuv thàbosvnh đszdpdswiu lĩopuvnh củbosva mọukuyi ngưopuvmgkni.

nimtc nàbosvy nhìeywcn thấbpwwy hàbosvo quang bay tớfjlji, tấbpwwt cảmuqt mọukuyi ngưopuvmgkni đszdpacghu ngừgqrang thởopuv, muốhxpln xem rốhxplt cụqzcuc Quáqtsbch Hiểvdyiu cóvqio đszdpưopuvjmccc bao nhiêopuvu tiềacghm lựtqpnc.

Sau khi đszdpxswso hàbosvo quang bao phủbosv mộmvyvt lúnimtc, cóvqio mộmvyvt đszdpóvqioa hoa sen dâfyyyng lêopuvn, ngay sau đszdpóvqiobosv đszdpóvqioa thứkcwo hai, đszdpóvqioa thứkcwo ba, đszdpóvqioa thứkcwoopuv... Trong tiếdnmhng kinh hôhxpl khôhxplng ngừgqrang củbosva mọukuyi ngưopuvmgkni, mãddcvi cho tớfjlji đszdpóvqioa thứkcwo bảmuqty, rốhxplt cụqzcuc mớfjlji khôhxplng còmzkbn hoa sen xuấbpwwt hiệmzkbn.

Thờmgkni gian hoa sen tồyxsjn tạxswsi rấbpwwt lâfyyyu, dưopuvmgknng nhưopuv khôhxplng cam lòmzkbng tiêopuvu tan, nhưopuvng rốhxplt cụqzcuc dưopuvmgknng nhưopuv khôhxplng còmzkbn lựtqpnc lưopuvjmccng, chậpepgm rãddcvi tan đszdpi.

- Tam phẩhvcdm thưopuvjmccng!


Xung quanh vang lêopuvn mộmvyvt màbosvng kinh hôhxpl thấbpwwt thanh, lúnimtc trưopuvfjljc ngưopuvmgkni tốhxplt nhấbpwwt bấbpwwt quáqtsbwhwfng chỉmqzbbosv ngũwhwf phẩhvcdm trung, nếdnmhu so vớfjlji Quáqtsbch Hiểvdyiu quảmuqt thậpepgt kégmgym quáqtsb xa.

Trong lúnimtc nhấbpwwt thờmgkni, áqtsbnh mắrcjxt mọukuyi ngưopuvmgkni nhìeywcn Quáqtsbch Hiểvdyiu trởopuvopuvn phứkcwoc tạxswsp bấbpwwt đszdpyxsjng. Chẳqovjng tráqtsbch ngưopuvmgkni ta đszdpưopuvjmccc Cửfyyyu Đyzybxswsi Thiêopuvn Môhxpln bồyxsji dưopuvvdying trọukuyng đszdpiểvdyim, chẳqovjng tráqtsbch ngưopuvmgkni ta cóvqio thểvdyi trởopuv thàbosvnh đszdpdswiu lĩopuvnh củbosva tấbpwwt cảmuqt mọukuyi ngưopuvmgkni, quảmuqt thậpepgt bấbpwwt phàbosvm.

Khôhxplng íqzcut tu sĩopuv vốhxpln âfyyym thầdswim khôhxplng phụqzcuc, hơqlmji cóvqio vẻeorz đszdphxpli đszdpuvtvch vớfjlji Quáqtsbch Hiểvdyiu, lúnimtc nàbosvy cũwhwfng âfyyym thầdswim cảmuqti biếdnmhn sáqtsbch lưopuvjmccc, tíqzcunh toáqtsbn sau khi ra khỏvdyii Thiêopuvn Nhai sẽcbaaeywcm mộmvyvt cơqlmj hộmvyvi kếdnmht giao vớfjlji vịuvtv Quáqtsbch thiếdnmhu hiệmzkbp nàbosvy, nóvqioi khôhxplng chừgqrang tưopuvơqlmjng lai sẽcbaavqio mộmvyvt ngàbosvy phảmuqti cầdswiu tớfjlji ngưopuvmgkni ta.

Quáqtsbch Hiểvdyiu cũwhwfng vôhxplfyyyng đszdprcjxc ýpvxk, tuy rằvdying y đszdpãddcv ra sứkcwoc áqtsbp chếdnmh, muốhxpln làbosvm ra vẻeorz lạxswsnh nhạxswst, nhưopuvng trêopuvn mặpepgt vẫuqcln khôhxplng giấbpwwu đszdpưopuvjmccc vẻeorz vui mừgqrang.

nimtc ba ngưopuvmgkni lãddcvo nhâfyyyn đszdppepgu hủbosv nhìeywcn thấbpwwy đszdpóvqioa hoa sen thứkcwoqtsbu xuấbpwwt hiệmzkbn trêopuvn đszdpdswiu Quáqtsbch Hiểvdyiu, cũwhwfng vôhxplfyyyng khẩhvcdn trưopuvơqlmjng, nôhxpln nóvqiong chờmgkn mong, nhưopuvng sau đszdpóvqioa hoa sen thứkcwo bảmuqty khôhxplng còmzkbn xuấbpwwt hiệmzkbn hoa sen nữzfaca, nhấbpwwt thờmgkni cảmuqt ba ngưopuvmgkni tỏvdyi ra thấbpwwt vọukuyng cựtqpnc kỳrbgl.

- Tam phẩhvcdm thưopuvjmccng, cũwhwfng coi nhưopuv khôhxplng tệmzkb, đszdpáqtsbng tiếdnmhc chỉmqzbgmgym mộmvyvt bưopuvfjljc...

ddcvo nhâfyyyn đszdppepgu hủbosv tỏvdyi ra tiếdnmhc nuốhxpli vôhxplfyyyng.

ddcvo nhâfyyyn gầdswiy gòmzkbopuvn cạxswsnh cũwhwfng thởopuvbosvi nóvqioi:

- chỉmqzb cầdswin thêopuvm mộmvyvt đszdpóvqioa hoa sen nữzfaca, cho dùfyyybosv nhịuvtv phẩhvcdm hạxsws, vậpepgy cũwhwfng cóvqio hy vọukuyng. Lúnimtc ấbpwwy Thầdswin Phùfyyy sẽcbaa ban thưopuvopuvng pháqtsbp môhxpln, chúnimtng ta cũwhwfng cóvqio thêopuvm mộmvyvt tia hy vọukuyng.

qtsbn tửfyyy trung niêopuvn lạxswsi tỏvdyi ra mưopuvmgkni phầdswin tiếdnmhc nuốhxpli:

- Bao nhiêopuvu năvqiom qua khôhxplng cóvqio mộmvyvt ngưopuvmgkni nàbosvo cóvqio thểvdyiqtsbnh váqtsbc trọukuyng nhiệmzkbm, đszdpâfyyyy làbosv kẻeorz tốhxplt nhấbpwwt, thậpepgt sựtqpnbosv...

Y chợjmcct đszdpkcwong lêopuvn, khoáqtsbt tay mộmvyvt cáqtsbi, mộmvyvt quảmuqt ngọukuyc châfyyyu màbosvu trắrcjxng bay tớfjlji trưopuvfjljc mặpepgt Quáqtsbch Hiểvdyiu:

- chỉmqzbgmgym mộmvyvt bưopuvfjljc, đszdpáqtsbng tiếdnmhc... Cho ngưopuvơqlmji quảmuqt Bạxswsch Áhvcdc Châfyyyu nàbosvy, hãddcvy trởopuv vềacgh tu luyệmzkbn tìeywcm hiểvdyiu, đszdpgqrang đszdpvdyi chúnimtng ta thấbpwwt vọukuyng.


Đyzybgqrang nóvqioi côhxplng pháqtsbp, dùfyyybosv pháqtsbp bảmuqto, trong mấbpwwy trăvqiom năvqiom qua cũwhwfng khôhxplng cóvqio ngưopuvmgkni nàbosvo mang ra đszdpưopuvjmccc khỏvdyii Thiêopuvn Nhai. Bạxswsch Áhvcdc Châfyyyu nàbosvy nhìeywcn qua cũwhwfng biếdnmht, tốhxpli thiểvdyiu cũwhwfng làbosv bảmuqto bốhxpli nhịuvtv phẩhvcdm trởopuvopuvn. Cóvqio thểvdyi mang đszdpưopuvjmccc Bạxswsch Áhvcdc Châfyyyu ra ngoàbosvi, khoan nóvqioi thựtqpnc lựtqpnc Quáqtsbch Hiểvdyiu sẽcbaavqiong lêopuvn, vềacgh phưopuvơqlmjng diệmzkbn danh vọukuyng e rằvdying sẽcbaa lậpepgp tứkcwoc trởopuv thàbosvnh mộmvyvt trong nhữzfacng thiếdnmhu hiệmzkbp vang danh nhấbpwwt trong phe Chíqzcunh đszdpxswso Tu Châfyyyn Giớfjlji.

- Đyzyba tạxsws tiềacghn bốhxpli.

Quáqtsbch Hiểvdyiu vộmvyvi vàbosvng lễcrywqtsbi, sau khi báqtsbi ba báqtsbi, lúnimtc nàbosvy mớfjlji vôhxplfyyyng cẩhvcdn thậpepgn nhậpepgn lấbpwwy Bạxswsch Áhvcdc Châfyyyu, bảmuqto bốhxpli vàbosvo tay, lậpepgp tứkcwoc Quáqtsbch Hiểvdyiu lộmvyv vẻeorz vui mừgqrang, khôhxplng ngờmgknbosv mộmvyvt móvqion pháqtsbp bảmuqto nhấbpwwt phẩhvcdm hạxsws, quảmuqtbosv cựtqpnc phẩhvcdm, Thiêopuvn Nhai quảmuqt nhiêopuvn bấbpwwt phàbosvm, vừgqraa ra tay đszdpãddcv tặpepgng mộmvyvt móvqion pháqtsbp bảmuqto nhấbpwwt phẩhvcdm hạxsws, Quáqtsbch Hiểvdyiu đszdpãddcv quyếdnmht tâfyyym, sau khi ra ngoàbosvi nhấbpwwt đszdpuvtvnh tếdnmh luyệmzkbn pháqtsbp bảmuqto nàbosvy trởopuv thàbosvnh bảmuqtn mệmzkbnh pháqtsbp bảmuqto củbosva mìeywcnh.

Kếdnmh tiếdnmhp khôhxplng còmzkbn tu sĩopuvbosvo cóvqio thểvdyi khiếdnmhn cho mọukuyi ngưopuvmgkni kíqzcuch đszdpmvyvng nhưopuv vậpepgy nữzfaca, kẻeorzvqio tiềacghm lựtqpnc tốhxplt nhấbpwwt cũwhwfng bấbpwwt quáqtsbbosv ngũwhwf phẩhvcdm thưopuvjmccng.

Thấbpwwy tiềacghm lựtqpnc tam phẩhvcdm thưopuvjmccng củbosva Quáqtsbch Hiểvdyiu, tựtqpn nhiêopuvn mọukuyi ngưopuvmgkni khôhxplng xem ngũwhwf phẩhvcdm thưopuvjmccng kia ra gìeywc.

Rấbpwwt nhanh đszdpãddcv xem xégmgyt qua tấbpwwt cảmuqt mọukuyi ngưopuvmgkni, đszdpxswso hàbosvo quang kia chợjmcct chuyểvdyin, bao phủbosv cảmuqtwhwf La nãddcvy giờmgknopuv mộmvyvt bêopuvn xem náqtsbo nhiệmzkbt, Vũwhwf La sửfyyyng sốhxplt mộmvyvt chúnimtt, lạxswsi tỏvdyi ra bìeywcnh thảmuqtn, muốhxpln xem xégmgyt bảmuqtn Đyzybếdnmh Quâfyyyn ưopuv, vậpepgy cứkcwo việmzkbc xem.

Bọukuyn Quáqtsbch Hiểvdyiu vốhxpln khôhxplng xem Vũwhwf La ra gìeywc, tiểvdyiu tửfyyybosvy trong mắrcjxt bọukuyn chúnimtng bấbpwwt quáqtsb chỉmqzbbosvvqiop mặpepgt cho đszdpbosv sốhxpl. Khôhxplng íqzcut tu sĩopuvfyyyy quanh Quáqtsbch Hiểvdyiu, tỏvdyi vẻeorz thâfyyyn mậpepgt.

Đyzybxswso hàbosvo quang nọukuy bao phủbosv trêopuvn ngưopuvmgkni Vũwhwf La trong khoảmuqtng thờmgkni gian uốhxplng cạxswsn chégmgyn tràbosv, vẫuqcln khôhxplng thấbpwwy đszdpóvqioa hoa sen nàbosvo dâfyyyng lêopuvn, vẻeorz mặpepgt ba ngưopuvmgkni lãddcvo nhâfyyyn đszdppepgu hũwhwf tỏvdyi ra kỳrbgl quáqtsbi.

whwfng khôhxplng biếdnmht tu sĩopuvbosvo vôhxpleywcnh liếdnmhc mắrcjxt nhìeywcn sang, thấbpwwy Vũwhwf La khôhxplng cóvqio mộmvyvt đszdpóvqioa hoa sen nàbosvo cảmuqt, nhấbpwwt thờmgkni bậpepgt cưopuvmgkni rộmvyv, mởopuv lờmgkni châfyyym chọukuyc:

- Ngay cảmuqt mộmvyvt đszdpóvqioa hoa sen cũwhwfng khôhxplng cóvqio, khôhxplng đszdpưopuvjmccc cứkcwou phẩhvcdm hạxsws, rõumhfbosvng làbosv khôhxplng phẩhvcdm. Thậpepgt khôhxplng biếdnmht ngưopuvơqlmji từgqra kẽcbaa đszdpáqtsbbosvo chui ra, chạxswsy đszdpếdnmhn nơqlmji đszdpâfyyyy đszdpếdnmhn góvqiop mặpepgt cho đszdpbosv sốhxpl...

Mọukuyi ngưopuvmgkni nhìeywcn thấbpwwy, nhấbpwwt thờmgkni nhữzfacng tiếdnmhng cưopuvmgkni chếdnmh giễcrywu vang lêopuvn rầdswin rộmvyv. Ngay cảmuqt tiềacghm lựtqpnc cửfyyyu phẩhvcdm hạxswswhwfng khôhxplng đszdpxswst đszdpưopuvjmccc, thàbosvnh tựtqpnu tưopuvơqlmjng lai củbosva hắrcjxn ra sao cóvqio thểvdyiopuvopuvng tưopuvjmccng. Cưopuvmgkni nhạxswso mộmvyvt ngưopuvmgkni nhưopuv vậpepgy, hầdswiu nhưopuv khôhxplng cóvqioqtsbnh nặpepgng tâfyyym lýpvxkeywc, tưopuvơqlmjng lai khôhxplng cầdswin lo hắrcjxn sẽcbaaopuvjmcct qua mìeywcnh.

Quáqtsbch Hiểvdyiu cũwhwfng cảmuqtm thấbpwwy nhẹqlmj nhõumhfm trong lòmzkbng, tiềacghm lựtqpnc Vũwhwf La thấbpwwp nhưopuv vậpepgy, dùfyyy hắrcjxn làbosv mộmvyvt vịuvtv phùfyyyopuv, thàbosvnh tựtqpnu tưopuvơqlmjng lai cũwhwfng vôhxplfyyyng hữzfacu hạxswsn, vốhxpln Quáqtsbch Hiểvdyiu cũwhwfng khôhxplng muốhxpln đszdphxpli đszdpuvtvch vớfjlji mộmvyvt vịuvtv phùfyyyopuv, hiệmzkbn tạxswsi thấbpwwy vậpepgy nhưopuv vừgqraa trúnimtt đszdpưopuvjmccc gáqtsbnh nặpepgng trêopuvn vai xuốhxplng, bèpssun nởopuv mộmvyvt nụqzcuopuvmgkni tràbosvo phúnimtng nhìeywcn Vũwhwf La.

- Tấbpwwt cảmuqtfyyym miệmzkbng cho ta!


qtsbn tửfyyy trung niêopuvn gầdswim lêopuvn mộmvyvt tiếdnmhng, đszdpáqtsbm tu sĩopuv lậpepgp tứkcwoc im thin thíqzcut, khôhxplng dáqtsbm hóvqiogmgy.Xem ra ngưopuvmgkni Thiêopuvn Nhai khôhxplng nỡvdyimzkbng nhìeywcn thấbpwwy têopuvn phếdnmh vậpepgt kia chịuvtvu nhụqzcuc, đszdpưopuvjmccc thôhxpli, ởopuv trong Thiêopuvn Nhai đszdpàbosvnh phảmuqti tỏvdyi ra ngoan ngoãddcvn vậpepgy. Chờmgkn sau khi ra ngoàbosvi, phếdnmh vậpepgt nhưopuv hắrcjxn muốhxpln ứkcwoc hiếdnmhp thếdnmhbosvo màbosv khôhxplng đszdpưopuvjmccc?

whwf La ngồyxsji trêopuvn ghếdnmh, gáqtsbc trégmgyo châfyyyn rung đszdpùfyyyi, thảmuqtn nhiêopuvn nhìeywcn đszdpáqtsbm tu sĩopuv tựtqpn cho mìeywcnh đszdpúnimtng kia. Hai bêopuvn cơqlmj hồyxsj khôhxplng ởopuvfyyyng cấbpwwp đszdpmvyv, tứkcwoc tốhxpli vớfjlji bọukuyn chúnimtng làbosv chuyệmzkbn khôhxplng cầdswin thiếdnmht chúnimtt nàbosvo.

Đyzybxswso hàbosvo quang nọukuy bao phủbosvwhwf La trong khoảmuqtng thờmgkni gian ăvqion xong bữzfaca cơqlmjm, ba ngưopuvmgkni lãddcvo nhâfyyyn đszdppepgu hũwhwffyyyng cáqtsbc vịuvtv chưopuvopuvng quỹlbtz nhìeywcn Vũwhwf La vôhxplfyyyng chăvqiom chúnimt, thậpepgm chíqzcu khôhxplng chớfjljp mắrcjxt.

vẫuqcln cóvqio tu sĩopuv bấbpwwt mãddcvn trong lòmzkbng.

Hiểvdyin nhiêopuvn lãddcvo nhâfyyyn đszdppepgu hũwhwf nọukuy chíqzcunh làbosv đszdpdswiu lĩopuvnh Thiêopuvn Nhai. Vũwhwf La mua đszdppepgu hũwhwf củbosva lãddcvo, cho nêopuvn lãddcvo hy vọukuyng Vũwhwf La cóvqio thểvdyivqio đszdpưopuvjmccc íqzcuch lợjmcci. Lâfyyyu nhưopuv vậpepgy vẫuqcln khôhxplng thấbpwwy hoa sen bay lêopuvn, hiểvdyin nhiêopuvn làbosv khôhxplng cóvqio khảmuqtvqiong, Vũwhwf La chíqzcunh làbosv mộmvyvt têopuvn phếdnmh vậpepgt, chỉmqzb tổhkajbosvm lãddcvng phíqzcu thờmgkni gian củbosva mọukuyi ngưopuvmgkni màbosv thôhxpli.

nhưopuvng lúnimtc nãddcvy đszdpãddcv bịuvtvqtsbn tửfyyy trung niêopuvn gầdswim lêopuvn tứkcwoc giậpepgn, mọukuyi ngưopuvmgkni chỉmqzb thầdswim ấbpwwm ứkcwoc trong lòmzkbng màbosv khôhxplng dáqtsbm nóvqioi gìeywc.

Rốhxplt cụqzcuc sau khoảmuqtng thờmgkni gian uốhxplng cạxswsn chégmgyn tràbosv, đszdpxswso hàbosvo quang kia thìeywcnh lìeywcnh thu lạxswsi, bấbpwwt chợjmcct mộmvyvt têopuvn tu sĩopuv khôhxplng nhịuvtvn đszdpưopuvjmccc lêopuvn tiếdnmhng nóvqioi:

- quảmuqtbosv mộmvyvt phếdnmh vậpepgt khôhxplng phẩhvcdm, lạxswsi kégmgyo dàbosvi thờmgkni gian nhưopuv vậpepgy, Ngay cảmuqt ta cũwhwfng cóvqio thểvdyi nhìeywcn ra têopuvn tiểvdyiu tửfyyybosvy vôhxpl dụqzcung...

Y còmzkbn chưopuva dứkcwot lờmgkni, chợjmcct háqtsbn tửfyyy trung niêopuvn quáqtsbt to mộmvyvt tiếdnmhng:

- Ngu xuẩhvcdn, câfyyym miệmzkbng!

Thựtqpnc lựtqpnc củbosva y cóvqio thểvdyi so vớfjlji tiềacghn kiếdnmhp Vũwhwf La, nghĩopuv lạxswsi đszdpáqtsbm tu sĩopuv trẻeorz tuổhkaji nàbosvy cho dùfyyyvqio đszdpưopuvjmccc thiêopuvn phúnimt dịuvtv bẩhvcdm, nhưopuvng nếdnmhu so vềacgh thựtqpnc lựtqpnc châfyyyn chíqzcunh quảmuqtbosvqtsbch xa Nam Hoang Đyzybếdnmh Quâfyyyn vạxswsn dặpepgm.

Lầdswin nàbosvy háqtsbn tửfyyy trung niêopuvn quáqtsbt to nhưopuv vậpepgy, ngầdswim cóvqio ýpvxk tráqtsbch móvqioc trong đszdpóvqio, chỉmqzb thấbpwwy mộmvyvt làbosvn sóvqiong khíqzcu từgqra trong miệmzkbng y khôhxplng ngừgqrang dao đszdpmvyvng khuếdnmhch táqtsbn ra, hóvqioa thàbosvnh mộmvyvt luồyxsjng âfyyym ba nhanh chóvqiong lan tràbosvn.

opuvn tu sĩopuv kia hựtqpnopuvn mộmvyvt tiếdnmhng đszdpau đszdpfjljn, thìeywcnh lìeywcnh bay ra sau mấbpwwy trăvqiom trưopuvjmccng, ngãddcv thậpepgt mạxswsnh xuốhxplng đszdpbpwwt. Sau khi lăvqion lôhxplng lốhxplc mấbpwwy vòmzkbng, vấbpwwt vảmuqt lắrcjxm mớfjlji ngồyxsji dậpepgy đszdpưopuvjmccc, òmzkba mộmvyvt tiếdnmhng phun ra mộmvyvt ngụqzcum máqtsbu tưopuvơqlmji, hiểvdyin nhiêopuvn bịuvtv thưopuvơqlmjng khôhxplng nhẹqlmj.

ddcvo nhâfyyyn đszdppepgu hủbosv đszdpkcwong dậpepgy, chòmzkbm râfyyyu củbosva lãddcvo khôhxplng gióvqiobosv lay:

- Hàbosvnh trìeywcnh Thiêopuvn Nhai lầdswin nàbosvy chấbpwwm dứkcwot sớfjljm, ta sẽcbaa pháqtsbi ngưopuvmgkni đszdpưopuva cáqtsbc ngưopuvơqlmji ra ngoàbosvi, Vũwhwf La, ngưopuvơqlmji ởopuv lạxswsi.

Mọukuyi ngưopuvmgkni nghe vậpepgy sửfyyyng sốhxplt, rõumhfbosvng làbosvmzkbn mộmvyvt ngàbosvy nữzfaca, đszdpgqrang xem thưopuvmgknng thờmgkni gian mộmvyvt ngàbosvy nàbosvy. Nơqlmji đszdpâfyyyy chíqzcunh làbosv Thiêopuvn Nhai, chỉmqzb cầdswin mộmvyvt tao ngộmvyv nho nhỏvdyi, nóvqioi khôhxplng chừgqrang cóvqio thểvdyi thay đszdphkaji thàbosvnh tựtqpnu cảmuqt đszdpmgkni.

ddcvo nhâfyyyn đszdppepgu hủbosv bảmuqto mọukuyi ngưopuvmgkni rờmgkni đszdpi trưopuvfjljc, vốhxpln mọukuyi ngưopuvmgkni đszdpãddcv cảmuqtm thấbpwwy khôhxplng hàbosvi lòmzkbng, lạxswsi nghe lãddcvo nóvqioi giữzfacwhwf La lạxswsi, đszdpâfyyyy quảmuqt thậpepgt làbosv thiêopuvn vịuvtvumhfbosvng.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.