Tiên Tuyệt

Chương 200 : Bát hoang đoán tạo (trung)

    trước sau   
Sau khi ra đfqcmưydslvrkung Vũkogx La mớdccai cảtztzm thấkxtiy tòvjdyvjdy, cuốppdgi đfqcmưydslvrkung, cuốppdgi Thiêfenzn Nhai... Mìtkqinh vừoubfa vàixkzo nơoubfi nàixkzy đfqcmãnztg gặrxhxp đfqcmưydsligxvc cơoubf duyêfenzn lớdccan nhưydsl vậuhfry, sau đfqcmójlvw mộuacit mựnozec ởqnas trong phòvjdyng tiềsqrwm tu, thậuhfrm chíjejf chưydsla đfqcmi tớdccai cuốppdgi Thiêfenzn Nhai xem nơoubfi đfqcmójlvw ra sao.

Chuyệcxfhn nàixkzy dưydslvrkung nhưydslixkzm nảtztzy sinh ra mộuacit vấkxtin đfqcmsqrw khákmduc: Rốppdgt cụfqcmc Thiêfenzn Nhai nằtztzm ởqnas đfqcmâvrkuu?

kogx La nhìtkqin xung quanh mộuacit vòvjdyng, ákmdunh mắaddrt hắaddrn lưydsldccat qua cákmduc cửcxfha hàixkzng xung quanh, xa xa làixkz mộuacit mảtztzng môtyqsng lung mờvrku mịppdgt. Hắaddrn buôtyqsng tiếddyong thởqnasixkzi, e rằtztzng dùbtkpixkz Đlyvnoxwli Năhtylng cũkogxng khôtyqsng thểzjdu nhìtkqin thấkxtiu tầfvcjng sưydslơoubfng mùbtkpixkzy...

kogx La gạoxwlt bỏuaci ývrku đfqcmppdgnh xem xéjaqtt thăhtylm dòvjdy, sảtztzi bưydsldccac đfqcmi nhanh trêfenzn đfqcmưydslvrkung. Hai bêfenzn đfqcmưydslvrkung cửcxfha hàixkzng san sákmdut, quảtztz thậuhfrt rấkxtit nhiềsqrwu. Con đfqcmưydslvrkung nàixkzy nhìtkqin qua tuy hẹdsuyp, nhưydslng lạoxwli rấkxtit dàixkzi, vớdccai tốppdgc đfqcmuaci củuhhma Vũkogx La cũkogxng phảtztzi chạoxwly trong khoảtztzng thờvrkui gian uốppdgng cạoxwln chéjaqtn tràixkz mớdccai tớdccai cuốppdgi đfqcmưydslvrkung.

Mộuacit ngọcmpyn sơoubfn phong nguy nga sừoubfng sữkbrhng ởqnas cuốppdgi Thiêfenzn Nhai, Vũkogx La quay đfqcmfvcju nhìtkqin lạoxwli sau lưydslng, Thiêfenzn Nhai giốppdgng nhưydsl mộuacit dảtztzi băhtylng trảtztzi dàixkzi từoubf ngọcmpyn núnavzi xuốppdgng tớdccai châvrkun núnavzi, hai bêfenzn toàixkzn làixkzydslơoubfng mùbtkp mờvrku mịppdgt, khiếddyon cho nơoubfi nàixkzy nhìtkqin qua chẳyrghng khákmduc mộuacit nơoubfi thếddyo ngoạoxwli đfqcmàixkzo nguyêfenzn.

Đlyvnákmdum Quákmduch Hiểzjduu đfqcmang quỳnozeydsldccai ngọcmpyn núnavzi nàixkzy cũkogxng biếddyot rõddyoixkzng, nơoubfi ‘thếddyo ngoạoxwli đfqcmàixkzo nguyêfenzn’ nàixkzy rốppdgt cụfqcmc cójlvw bao nhiêfenzu con buôtyqsn, Bọcmpyn chúnavzng khôtyqsng ngừoubfng thầfvcjm mắaddrng trong lòvjdyng, chỉpjgijlvw thểzjdu gởqnasi gắaddrm hy vọcmpyng cuốppdgi cùbtkpng vàixkzo nơoubfi nàixkzy.


Chiềsqrwu hôtyqsm nay, bọcmpyn chúnavzng đfqcmưydsligxvc thôtyqsng bákmduo, Thiêfenzn Nhai tuyểzjdun chọcmpyn sẽuxen bắaddrt đfqcmfvcju vàixkzo lúnavzc trăhtylng tròvjdyn, bảtztzo bọcmpyn chúnavzng tớdccai cuốppdgi Thiêfenzn Nhai chờvrku đfqcmigxvi.

Bọcmpyn Quákmduch Hiểzjduu thâvrkun khôtyqsng mộuacit xu díjejfnh túnavzi, nghèuhfro cùbtkpng khốppdgkmduch ákmduo ôtyqsm, khôtyqsng ngừoubfng bịppdg coi thưydslvrkung, ngưydsligxvc đfqcmãnztgi, xua đfqcmuổyprji... tạoxwli Thiêfenzn Nhai, vôtyqsbtkpng thêfenz thảtztzm. Khi nghe tin nàixkzy, theo bảtztzn năhtylng chúnavzng bèuhfrn hỏuacii cójlvw cầfvcjn bạoxwlc hay khôtyqsng, sau khi biếddyot làixkz miễszxfn phíjejf, nhấkxtit thờvrkui cảtztz bọcmpyn hưydslng phấkxtin vôtyqsbtkpng, chạoxwly nhưydsl bay tớdccai cuốppdgi đfqcmưydslvrkung chờvrku đfqcmigxvi.

Thậuhfrt ra khôtyqsng ai bắaddrt chúnavzng phảtztzi quỳnoze, nếddyou Vũkogx La tớdccai đfqcmâvrkuy trưydsldccac, quákmdu nửcxfha hắaddrn sẽuxen tớdccai cửcxfha hàixkzng gầfvcjn đfqcmójlvw mua mộuacit chiếddyoc ghếddyo dựnozea màixkz ngồbezpi, nhưydslng thứdcca nhấkxtit bọcmpyn Quákmduch Hiểzjduu khôtyqsng cójlvw bạoxwlc, thứdcca hai, trong lòvjdyng bọcmpyn chúnavzng vôtyqsbtkpng kíjejfnh sợigxv Thiêfenzn Nhai, cho nêfenzn theo bảtztzn năhtylng bèuhfrn quỳnoze xuốppdgng.

nhưydslng lầfvcjn nàixkzy bọcmpyn chúnavzng quỳnoze nhưydsl vậuhfry hếddyot mấkxtiy canh giờvrku. Mãnztgi đfqcmếddyon khi trờvrkui tốppdgi, cákmduc chưydslqnasng quỹkijg cửcxfha hàixkzng xung quanh đfqcmójlvwng cửcxfha, sau đfqcmójlvw dầfvcjn dầfvcjn tụfqcm tậuhfrp xung quanh bọcmpyn chúnavzng.

nhưydslng nhữkbrhng ngưydslvrkui nàixkzy rõddyoixkzng cũkogxng chỉpjgiixkz khákmdun giảtztz, khôtyqsng phảtztzi ngưydslvrkui chủuhhm sựnoze.

Quỳnoze thêfenzm thờvrkui gian tàixkzn mộuacit néjaqtn nhang, lúnavzc nàixkzy mớdccai cójlvw ba ngưydslvrkui từoubf trêfenzn ngọcmpyn núnavzi ung dung bay xuốppdgng trưydsldccac mặrxhxt mọcmpyi ngưydslvrkui. Bọcmpyn Quákmduch Hiểzjduu ngẩoubfng đfqcmfvcju nhìtkqin lêfenzn, tứdccac thìtkqi hoảtztzng sợigxv, chíjejfnh làixkz ba ngưydslvrkui bêfenzn gákmdunh đfqcmuhfru hủuhhmkmdung hôtyqsm qua.

kmdun tửcxfh trung niêfenzn nọcmpyydslvrkung nhưydslvjdyn ghi hậuhfrn hôtyqsm qua Vũkogx La đfqcmoạoxwlt hếddyot đfqcmuhfru hủuhhm củuhhma mìtkqinh, đfqcmôtyqsi mắaddrt nhưydsl chuôtyqsng đfqcmbezpng củuhhma y loang loákmdung quéjaqtt qua đfqcmákmdum đfqcmôtyqsng, tìtkqim kiếddyom Vũkogx La.

- Tiểzjduu tửcxfh nọcmpy đfqcmâvrkuu rồbezpi, vìtkqi sao khôtyqsng thấkxtiy, khôtyqsng phảtztzi làixkz bỏuaci trốppdgn giữkbrha đfqcmưydslvrkung rồbezpi chứdcca?

kmdun tửcxfh trung niêfenzn quákmdut hỏuacii.

Mọcmpyi ngưydslvrkui ngơoubf ngákmduc nhìtkqin nhau, khôtyqsng nhịppdgn đfqcmưydsligxvc thầfvcjm thójlvwa mạoxwl trong lòvjdyng. Têfenzn ngốppdgc Vũkogx La nàixkzy, ngưydslơoubfi đfqcmaddrc tộuacii vớdccai ngưydslvrkui ta, nhưydslng chúnavzng ta bịppdg mắaddrng.

Thợigxvuhfrn vộuacii vàixkzng chạoxwly trởqnas vềsqrw:

- Ta đfqcmi kêfenzu hắaddrn...

kogx La vừoubfa tớdccai, ákmdunh mắaddrt bọcmpyn Quákmduch Hiểzjduu nhưydsl muốppdgn nuốppdgt chửcxfhng hắaddrn. Mọcmpyi ngưydslvrkui quỳnozevrkuu nhưydsl vậuhfry, ngưydslơoubfi lạoxwli lưydslvrkui biếddyong ngủuhhm trong phòvjdyng.


nztgo nhâvrkun bákmdun đfqcmuhfru hũkogxqnas giữkbrha, bêfenzn trákmdui làixkznztgo nhâvrkun gầfvcjy gòvjdy, bêfenzn phảtztzi làixkzkmdun tửcxfh trung niêfenzn, hákmdun tửcxfh trung niêfenzn hung hăhtylng trừoubfng mắaddrt nhìtkqin Vũkogx La mộuacit cákmdui:

- Thậuhfrt làixkz lớdccan lốppdgi, đfqcmdccang qua mộuacit bêfenzn đfqcmi.

navzc nàixkzy bọcmpyn Quákmduch Hiểzjduu mớdccai hiểzjduu ra, thìtkqi ra khôtyqsng cầfvcjn phảtztzi quỳnoze, trong lòvjdyng cảtztzm thấkxtiy uấkxtit ứdccac.

kogx La theo lờvrkui đfqcmdccang sang bêfenzn, lãnztgo nhâvrkun bákmdun đfqcmuhfru hũkogx đfqcmdccang ra, nójlvwi vớdccai mọcmpyi ngưydslvrkui:

- Đlyvnâvrkuy làixkz quy củuhhm củuhhma Thiêfenzn Nhai, mỗifgxi ngưydslvrkui cójlvw đfqcmưydsligxvc mộuacit lầfvcjn cơoubf hộuacii, phảtztzi xem tạoxwlo hójlvwa củuhhma cákmduc ngưydslơoubfi.

nztgo nhâvrkun nàixkzy tíjejfnh tìtkqinh rộuacing rãnztgi phójlvwng khoákmdung, khi nójlvwi chuyệcxfhn toákmdut ra khíjejf tứdccac thanh tĩqnasnh vôtyqs vi.

nztgo chỉpjgijlvwi hai câvrkuu, sau đfqcmójlvw dẫbtkpn theo lãnztgo nhâvrkun gầfvcjy gòvjdyixkzkmdun tửcxfh trung niêfenzn lui lạoxwli, khôtyqsng nójlvwi vớdccai mọcmpyi ngưydslvrkui kếddyo tiếddyop phảtztzi làixkzm gìtkqi. Bọcmpyn Quákmduch Hiểzjduu ngơoubf ngákmduc khôtyqsng hiểzjduu đfqcmfvcju đfqcmtyqsi ra sao, lạoxwli khôtyqsng dákmdum hỏuacii, chỉpjgijlvw thểzjdu tiếddyop tụfqcmc quỳnoze.

kogx La cảtztzm thấkxtiy hơoubfi mệcxfht mỏuacii, nhìtkqin quanh quấkxtit, đfqcmuacit nhiêfenzn lấkxtiy trong lòvjdyng ra mộuacit đfqcmbezpng tiềsqrwn:

- Ai cójlvw ghếddyo dựnozea bákmdun ta mộuacit cákmdui, ba mưydslơoubfi đfqcmbezpng.

Đlyvnákmdum chưydslqnasng quỹkijg sửcxfhng sốppdgt mộuacit chúnavzt, sau đfqcmójlvw lậuhfrp tứdccac nhưydsl ong vỡsjry tổyprj chạoxwly trởqnas vềsqrw cửcxfha hàixkzng củuhhma mìtkqinh, Vũkogx La vừoubfa thấkxtiy sựnozetkqinh bấkxtit diệcxfhu, vộuacii vàixkzng kêfenzu lớdccan:

- Ai tớdccai trưydsldccac ta sẽuxen mua củuhhma ngưydslvrkui đfqcmójlvw, tớdccai chậuhfrm đfqcmoubfng trákmduch ta...

kmdun tửcxfh trung niêfenzn nọcmpyqnasfenzn cạoxwlnh tứdccac tốppdgi phùbtkpng mang trợigxvn mắaddrt, lãnztgo nhâvrkun gầfvcjy gòvjdy chỉpjgi mỉpjgim cưydslvrkui, sắaddrc mặrxhxt lãnztgo nhâvrkun bákmdun đfqcmuhfru hủuhhm lạoxwli khôtyqsng dễszxf chịppdgu gìtkqi.

Quákmduch Hiểzjduu cảtztzm thấkxtiy nhưydsltkqinh đfqcmãnztg nhìtkqin lầfvcjm, đfqcmfvcjy đfqcmưydslvrkung toàixkzn làixkz nhữkbrhng kẻnfka khôtyqsng kéjaqtm gìtkqifenzn khốppdgn Nam Hoang Đlyvnếddyo Quâvrkun Thôtyqsi Xákmdun đfqcmãnztg chếddyot, lạoxwli chỉpjgitkqi ba mưydslơoubfi đfqcmbezpng tiềsqrwn màixkz thi triểzjdun bảtztzn lãnztgnh giữkbrh nhàixkz, chạoxwly nhưydsl đfqcmfenzn cuồbezpng trởqnas vềsqrw lấkxtiy ghếddyo. Tốppdgi thiểzjduu y đfqcmãnztg nhìtkqin ra đfqcmưydsligxvc chíjejfn loạoxwli phákmdup thuậuhfrt phi hàixkznh đfqcmãnztg thấkxtit truyềsqrwn trêfenzn Tu Châvrkun Giớdccai từoubfvrkuu,.


Thâvrkun hìtkqinh Quákmduch Hiểzjduu lảtztzo đfqcmtztzo vàixkzi cákmdui, cójlvw vẻnfkaoubf hồbezp:

- ảtztzo giákmduc, hếddyot thảtztzy đfqcmsqrwu làixkztztzo giákmduc...

Ngưydslvrkui trởqnas lạoxwli đfqcmfvcju tiêfenzn khôtyqsng cójlvwtkqi bấkxtit ngờvrku, chíjejfnh làixkz mộuacit vịppdg chưydslqnasng quỹkijgjlvw cửcxfha hàixkzng ởqnas gầfvcjn Vũkogx La nhấkxtit. Phákmdup thuậuhfrt phi hàixkznh củuhhma bọcmpyn họcmpy hếddyot sứdccac cao minh, khôtyqsng chêfenznh lệcxfhch bao nhiêfenzu, ai ởqnas gầfvcjn nhấkxtit tựnoze nhiêfenzn thàixkznh côtyqsng.

Ba mưydslơoubfi đfqcmbezpng tiềsqrwn tớdccai tay, vôtyqs duyêfenzn cớdccajlvw đfqcmưydsligxvc mộuacit mốppdgi hoạoxwlnh tàixkzi, vịppdg chưydslqnasng quỹkijg kia mặrxhxt màixkzy hớdccan hởqnas, cho tiềsqrwn vàixkzo túnavzi lắaddrc lắaddrc xủuhhmng xoẻnfkang, cójlvw vẻnfka rấkxtit thíjejfch nghe thanh âvrkum nàixkzy.

kogx La đfqcmưydslvrkung hoàixkzng ngồbezpi xuốppdgng ghếddyo, ngẩoubfng đfqcmfvcju nhìtkqin lêfenzn, lúnavzc nàixkzy trăhtylng đfqcmãnztgfenzn đfqcmếddyon giữkbrha trờvrkui, sákmdung đfqcmdsuyp vôtyqsbtkpng, tròvjdyn trĩqnasnh khôtyqsng chúnavzt sứdccat mẻnfka.

kogxng vàixkzo lúnavzc nàixkzy, chỉpjgi thấkxtiy ngọcmpyn núnavzi trưydsldccac mặrxhxt sau khi hấkxtip thu ákmdunh trăhtylng đfqcmuacit nhiêfenzn run lêfenzn, Vũkogx La còvjdyn tưydslqnasng rằtztzng mìtkqinh hoa mắaddrt, bỗifgxng nhiêfenzn mộuacit ývrku niệcxfhm truyềsqrwn vàixkzo đfqcmfvcju hắaddrn:

“Phákmdut hiệcxfhn ra Mệcxfhnh Phùbtkpjlvw thểzjdu sắaddrc phong, cójlvw sắaddrc phong hay khôtyqsng?”

kogx La giậuhfrt mìtkqinh kinh hãnztgi, Phong Thầfvcjn Bảtztzng đfqcmãnztg khẳyrghng đfqcmppdgnh phákmdun đfqcmkmdun củuhhma hắaddrn rấkxtit nhanh. Khôtyqsng sai, ngọcmpyn sơoubfn phong trưydsldccac mặrxhxt chíjejfnh làixkz mộuacit đfqcmoxwlo Thiêfenzn Mệcxfhnh Thầfvcjn Phùbtkp.

Mộuacit cỗifgx lựnozec lưydsligxvng xa xưydsla chậuhfrm rãnztgi khuếddyoch tákmdun ra, khiếddyon cho bêfenzn ngoàixkzi ngọcmpyn núnavzi dưydslvrkung nhưydsl trởqnasfenzn trong suốppdgt, làixkzm lộuaci ra trong lòvjdyng núnavzi mộuacit đfqcmoxwlo phùbtkphtyln to bằtztzng con trâvrkuu, kim quang sákmdung chójlvwi.

Mộuacit đfqcmoxwlo hàixkzo quang màixkzu bạoxwlc bắaddrn ra phákmdu tan trójlvwi buộuacic củuhhma ngọcmpyn núnavzi, chiếddyou vàixkzo đfqcmfvcju mộuacit têfenzn tu sĩqnas, Sau mộuacit lákmdut, trêfenzn đfqcmpjginh đfqcmfvcju têfenzn nọcmpy xuấkxtit hiệcxfhn ba đfqcmójlvwa hoa sen trắaddrng nhưydsl tuyếddyot, chỉpjgi trong thoákmdung chốppdgc đfqcmãnztg tiêfenzu tan.

Ba ngưydslvrkui bọcmpyn lãnztgo nhâvrkun đfqcmuhfru hủuhhmbtkpng nhau lắaddrc lắaddrc đfqcmfvcju:

- chỉpjgijlvw tiềsqrwm lựnozec thấkxtit phẩoubfm hạoxwl.

Sau đfqcmójlvw đfqcmoxwlo hàixkzo quang kia lạoxwli quéjaqtt sang têfenzn tu sĩqnasfenzn cạoxwlnh. Trêfenzn đfqcmpjginh đfqcmfvcju tu sĩqnasixkzy cũkogxng xuấkxtit hiệcxfhn ba đfqcmójlvwa hoa sen, bấkxtit quákmdu thờvrkui gian tồbezpn tạoxwli kéjaqto dàixkzi lâvrkuu hơoubfn mộuacit chúnavzt,

- Tiềsqrwm lựnozec thấkxtit phẩoubfm trung.

Dầfvcjn dầfvcjn mọcmpyi ngưydslvrkui cũkogxng đfqcmãnztg hiểzjduu ra, thìtkqi ra đfqcmoxwlo hàixkzo quang nàixkzy cójlvw thểzjdu kiểzjdum tra đfqcmo lưydslvrkung đfqcmưydsligxvc tiềsqrwm lựnozec tu sĩqnas, cũkogxng tưydslơoubfng đfqcmưydslơoubfng dựnoze đfqcmkmdun thàixkznh tựnozeu tu sĩqnas trong tưydslơoubfng lai.

Ba đfqcmójlvwa hoa sen tưydslơoubfng ứdccang thấkxtit phẩoubfm, bốppdgn đfqcmójlvwa tưydslơoubfng ứdccang lụfqcmc phẩoubfm, cứdcca nhưydsl vậuhfry màixkzjejfnh tớdccai.

Thờvrkui gian tồbezpn tạoxwli củuhhma hoa sen ấkxtin đfqcmppdgnh phẩoubfm chấkxtit cao hay thấkxtip củuhhma cùbtkpng đfqcmyrghng cấkxtip, Thờvrkui gian dàixkzi nhấkxtit làixkz thưydsligxvng đfqcmyrghng, ngắaddrn hơoubfn làixkz trung đfqcmyrghng, ngắaddrn nhấkxtit làixkz hạoxwl đfqcmyrghng.

kogx La thầfvcjm nghĩqnas Thiêfenzn Mệcxfhnh Thầfvcjn Phùbtkpixkzy cũkogxng cùbtkpng loạoxwli vớdccai Thiêfenzn Mệcxfhnh Thầfvcjn Phùbtkp Đlyvnuacic Cụfqcm Chíjejfch Mụfqcmc củuhhma Chu Thanh Giang, bấkxtit quákmduydslvrkung nhưydsl chíjejfnh xákmduc hơoubfn mộuacit chúnavzt. E rằtztzng nójlvw đfqcmãnztg đfqcmoxwlt tớdccai cảtztznh giớdccai Thiêfenzn Mệcxfhnh Thầfvcjn Phùbtkp nhấkxtit phẩoubfm, còvjdyn thuộuacic vềsqrw đfqcmyrghng cấkxtip thưydsligxvng trung hay hạoxwl, Vũkogx La cũkogxng khôtyqsng phâvrkun biệcxfht đfqcmưydsligxvc rõddyoixkzng.

Đlyvnákmdung tiếddyoc vịppdg tríjejf thiêfenzn hạoxwl đfqcmcxfh nhấkxtit kỳnoze phùbtkp đfqcmãnztg bịppdg Khẩoubfu Tru Thiêfenzn Hạoxwl củuhhma lãnztgo ma đfqcmfvcju chiếddyom lấkxtiy, bằtztzng khôtyqsng đfqcmoxwlo Thiêfenzn Mệcxfhnh Thầfvcjn Phùbtkpixkzy cójlvw khảtztzhtylng đfqcmưydsligxvc liệcxfht vàixkzo hàixkzng thiêfenzn hạoxwl đfqcmcxfh nhấkxtit.

Rấkxtit nhanh, mộuacit nửcxfha tu sĩqnas tạoxwli trưydslvrkung đfqcmãnztg đfqcmưydsligxvc xem xéjaqtt, tiềsqrwm lựnozec kẻnfkajaqtm nhấkxtit đfqcmoxwlt tớdccai bákmdut phẩoubfm thưydsligxvng, kẻnfka tốppdgt nhấkxtit tớdccai hiệcxfhn tạoxwli làixkz ngũkogx phẩoubfm thưydsligxvng.

Đlyvnákmdum tu sĩqnas đfqcmưydsligxvc đfqcmkmdun đfqcmppdgnh tiềsqrwm lựnozec cao, tựnoze nhiêfenzn vui mừoubfng khôtyqsn xiếddyot, tràixkzn ngậuhfrp hy vọcmpyng đfqcmppdgi vớdccai tưydslơoubfng lai, nhưydslng đfqcmákmdum tu sĩqnas bịppdg đfqcmkmdun đfqcmppdgnh tiềsqrwm lựnozec thấkxtip, tỷvjdy nhưydsl tu sĩqnasjlvw tiềsqrwm lựnozec bákmdut phẩoubfm thưydsligxvng kia, lúnavzc nàixkzy tinh thầfvcjn hoàixkzn toàixkzn sa súnavzt, sắaddrc mặrxhxt lộuaci vẻnfka buồbezpn bãnztg.

Bấkxtit luậuhfrn làixkz ai cũkogxng khôtyqsng thểzjdu chấkxtip nhậuhfrn kếddyot quảtztz nhưydsl vậuhfry, ngàixkzy thưydslvrkung mìtkqinh nỗifgx lựnozec khôtyqsng kéjaqtm hơoubfn ngưydslvrkui khákmduc, bằtztzng vàixkzo cákmdui gìtkqiixkz thàixkznh tựnozeu củuhhma ngưydslvrkui khákmduc lạoxwli cao hơoubfn mìtkqinh? Chẳyrghng lẽuxen từoubfnavzc sinh ra ta đfqcmãnztg thấkxtip kéjaqtm nhưydsl vậuhfry hay sao?

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.