Tiên Tuyệt

Chương 199 : Bát hoang đoán tạo (thượng)

    trước sau   
Đkughzphro cao mộyrjrt thưmfrfogoyc, ma cao mộyrjrt trưmfrfwfssng, hắvhyqc hắvhyqc, bảzphrn Đkughếsjuw Quâsnkdn chífxcznh làsnkd ma trung chi ma, hừhyir...

aeic La âsnkdm thầfdvbm códpdo chúfleyt đqzrivhyqc ýjnau, đqzrii vềwuou phífxcza trưmfrfogoyc khôsclcng xa đqzriãdpdo thấwfssy phưmfrfqxsang thi họafxsa, trêxnltn cốfxczng códpdo hai chữgocl to: Mặyrjrc Thúfley.

snkdy trífxcz trong phưmfrfqxsang thi họafxsa códpdo thểzlqudpdoi rằhsteng văsrjcn nhãdpdoqzrin lòkndimrqcn rấwfsst nhiềwuouu. Dưmfrfogoyi cửhnjqa sổkughsnkdy mộyrjrt dãdpdoy bồsclcn hoa, ngay trưmfrfogoyc mặyrjrt làsnkd mộyrjrt tấwfssm văsrjcn bia, códpdo mộyrjrt chữgocl Thọafxs to bằhsteng cámfrfi đqzriwfssu trêxnltn đqzriódpdo. Hai bêxnltn vámfrfch tưmfrfqxsang cũaeicng códpdo rấwfsst nhiềwuouu tranh chữgocl, phong cámfrfch khámfrfc nhau, làsnkdxzygt búfleyt củjjewa nhiềwuouu ngưmfrfqxsai khámfrfc nhau.

Trêxnltn chiếsjuwc giámfrf cổkugh giữgocla đqzriiểzlqum códpdosnkdy mộyrjrt ífxczt nghiêxnltn mựgoclc, giấwfssy Tuyêxnltn Thàsnkdnh, giámfrffleyt... nhữgoclng vậqzrit linh tinh.

Mộyrjrt lãdpdoo nhâsnkdn râsnkdu tódpdoc bạzphrc phơqzri đqzriang ngồsclci trong đqzriiểzlqum xem mộyrjrt quyểzlqun sámfrfch cổkugh.

aeic La tiếsjuwn vàsnkdo, lãdpdoo nhâsnkdn nàsnkdy quảzphr nhiêxnltn khámfrfc vớogoyi nhữgoclng thưmfrfơqzring hộyrjr khámfrfc trêxnltn Thiêxnltn Nhai, quảzphr thậqzrit cao tay, chỉsuuv giưmfrfơqzring mắvhyqt liếsjuwc nhìsuuvn hắvhyqn mộyrjrt cámfrfi, sau đqzriódpdofleyi đqzrifdvbu tiếsjuwp tụkwbmc đqzriafxsc sámfrfch.


aeic La đqzrii mộyrjrt vòknding, trong đqzriiểzlqum nàsnkdy cũaeicng khôsclcng códpdo thứfxczsuuv tốfxczt, nhưmfrfng bêxnltn cạzphrnh ámfrfn thưmfrfsnkddpdoo chưmfrfsbnqng quỹkriu đqzriang ngồsclci códpdo mộyrjrt cổkughng vòkndim hìsuuvnh tròkndin, sau cổkughng ấwfssy códpdo mộyrjrt tiểzlquu sảzphrnh, nhữgoclng thứfxcz đqzriưmfrfwfssc bàsnkdy trong đqzriódpdo lạzphri khámfrfc.

aeic La chỉsuuvqzri hồsclc nhìsuuvn thấwfssy vàsnkdi thứfxcz, ngay cửhnjqa códpdo mộyrjrt bểzlqumfrf do pha lêxnlt đqzrixnltu khắvhyqc màsnkd thàsnkdnh, chứfxcza đqzrifdvby chấwfsst lỏriqsng màsnkdu đqzririqs sẫcmxlm.

Theo nhưmfrf dao đqzriyrjrng linh khífxcz toámfrft ra từhyir bểzlqumfrf, tốfxczi thiểzlquu cũaeicng làsnkdmfrfu củjjewa hung thúfleybtpqng cấwfssp vớogoyi Long Ngạzphrc màsnkd hắvhyqn đqzriãdpdo từhyirng gặyrjrp ởsbnq cấwfssm đqzriwxiia Yêxnltn sơqzrin.

xnltn trong còkndin códpdosnkdi liệriqsu gìsuuv đqzriódpdomfrfơqzring tựgocl Đkughếsjuw nan Chu Sa, Loạzphri thuốfxczc màsnkdu nàsnkdy làsnkd lựgocla chọafxsn tốfxczt nhấwfsst đqzrizlqu khắvhyqc linh phùbtpq. Nếsjuwu khôsclcng phảzphri Vũaeic La códpdo đqzriưmfrfwfssc Phùbtpq Cổkughkndin tốfxczt hơqzrin, e rằhsteng hắvhyqn đqzriãdpdo tiếsjuwn tớogoyi đqzrioạzphrt lấwfssy bểzlqumfrfu tưmfrfơqzrii chu sa kia vàsnkdo lòknding.

Trêxnltn giámfrf cổkugh cạzphrnh cửhnjqa códpdosnkdy mộyrjrt dụkwbmng cụkwbm rửhnjqa búfleyt bằhsteng thanh ngọafxsc, cũaeicng làsnkd thứfxcz trâsnkdn quýjnau khôsclcn lưmfrfqxsang.

Phámfrfp môsclcn màsnkd thợwfssmrqcn dạzphry Vũaeic La chỉsuuvdpdo thểzlqumrqcn nêxnltn phámfrfp bảzphro loạzphri binh khífxcz, khôsclcng thểzlqumrqcn đqzriưmfrfwfssc nhữgoclng vậqzrit thếsjuwsnkdy.

snkd dao đqzriyrjrng linh khífxcz toámfrft ra từhyir dụkwbmng cụkwbm rửhnjqa búfleyt kia chẳrjdsng kéxzygm gìsuuv ba módpdon binh khífxczsbnq chỗwxii thợwfssmrqcn.

Tấwfsst cảzphr đqzrisclc vậqzrit trong tiểzlquu sảzphrnh nọafxs e rằhsteng đqzriwuouu códpdo cấwfssp bậqzric nhưmfrf vậqzriy, từhyir đqzriódpdodpdo thểzlqu thấwfssy đqzriưmfrfwfssc, căsrjcn cơqzri củjjewa chủjjew nhâsnkdn phưmfrfqxsang thi họafxsa nàsnkdy quảzphr thậqzrit hùbtpqng hậqzriu hơqzrin thợwfssmrqcn.

Bấwfsst quámfrf cho tớogoyi bâsnkdy giờqxsa, Vũaeic La vẫcmxln chưmfrfa nhìsuuvn thấwfssy mộyrjrt đqzrizphro linh phùbtpqsnkdo, đqzrihyirng nódpdoi làsnkd Thiêxnltn Mệriqsnh Thầfdvbn Phùbtpq, códpdo thểzlqu thấwfssy phùbtpqmfrf hiếsjuwm hơqzrii tớogoyi mứfxczc nàsnkdo.

aeic La suy nghĩkznd mộyrjrt phen, tiếsjuwn tớogoyi cúfleyi ngưmfrfqxsai hàsnkdnh lễvbqq vớogoyi lãdpdoo nhâsnkdn:

- Tiềwuoun bốfxczi...

dpdoo nhâsnkdn giưmfrfơqzring mắvhyqt nhìsuuvn hắvhyqn:

- VỊlnqfsclcng tửhnjqsnkdy muốfxczn gìsuuv vậqzriy?


aeic La thẳrjdsng thắvhyqn nódpdoi:

- Tiềwuoun bốfxczi hãdpdoy xem thứfxczsnkdy trưmfrfogoyc.

Hắvhyqn đqzriưmfrfa quyểzlqun trúfleyc giảzphrn ra, lãdpdoo nhâsnkdn thấwfssy vậqzriy hơqzrii biếsjuwn sắvhyqc, chợwfsst nởsbnq mộyrjrt nụkwbmmfrfqxsai:

- Códpdo thểzlqusnkdm cho lãdpdoo thợwfssmrqcn mang thứfxczsnkdy ra, nhấwfsst đqzriwxiinh đqzriãdpdo trảzphr mộyrjrt cámfrfi giámfrf khôsclcng phảzphri nhỏriqs, xem ra đqzriâsnkdy làsnkd khámfrfch hàsnkdng lớogoyn, lãdpdoo hủjjew chậqzrim trễvbqq tiếsjuwp nghinh rồsclci...

aeic La khoámfrft tay chặyrjrn lạzphri:

- Tiềwuoun bốfxczi hẳrjdsn làsnkd biếsjuwt ta tớogoyi đqzriâsnkdy làsnkdm gìsuuv.

Nhìsuuvn qua lãdpdoo nhâsnkdn nàsnkdy tinh minh tựgocla quỷgcod, Vũaeic La cũaeicng tiếsjuwt kiệriqsm tâsnkdm tưmfrf, thẳrjdsng thắvhyqn thưmfrfơqzring lưmfrfwfssng giámfrf vớogoyi lãdpdoo. Dùbtpq sao mìsuuvnh vẫcmxln còkndin códpdo mấwfssy vạzphrn lưmfrfwfssng hoàsnkdng kim, hàsnkdng chụkwbmc lưmfrfwfssng bạzphrc, cho dùbtpq giámfrf cao mộyrjrt chúfleyt cũaeicng khôsclcng sao.

dpdoo nhâsnkdn gậqzrit gậqzrit đqzrifdvbu:

- Phảzphri chăsrjcng ngưmfrfơqzrii khôsclcng biếsjuwt loạzphri văsrjcn tựgoclsnkdy?

aeic La bỗwxiing nhiêxnltn phúfleyc chífxczsnkdm linh, nódpdoi:

- Nếsjuwu tiềwuoun bốfxczi códpdo bộyrjr linh văsrjcn đqzrifdvby đqzrijjew củjjewa loạzphri văsrjcn tựgoclsnkdy, xin hãdpdoy bámfrfn hếsjuwt cho ta.

dpdoo nhâsnkdn buôsclcng quyểzlqun trúfleyc giảzphrn xuốfxczng, chậqzrim rãdpdoi đqzrii ra phífxcza sau:

- Đkughzlqu ta tìsuuvm thửhnjq xem, đqzrisclc vậqzrit quámfrf nhiềwuouu, thờqxsai gian quámfrfsnkdu, trong lúfleyc nhấwfsst thờqxsai khôsclcng nhớogoy nổkughi...


aeic La đqzrii theo sau lãdpdoo, lãdpdoo nhâsnkdn xuyêxnltn qua tiểzlquu sảzphrnh, lạzphri mởsbnq ra mộyrjrt cámfrfnh cửhnjqa nhỏriqsfxcz mậqzrit, trong đqzriódpdosnkd mộyrjrt phòknding kho, bêxnltn trong bàsnkdy mưmfrfqxsai támfrfm cámfrfi tủjjewqzrin son xếsjuwp thẳrjdsng hàsnkdng.

dpdoo nhâsnkdn lụkwbmc lọafxsi trong đqzriódpdo mộyrjrt lúfleyc lâsnkdu, chợwfsst nghe lãdpdoo cưmfrfqxsai ha hảzphr:

- Vậqzrin may củjjewa côsclcng tửhnjq khôsclcng tệriqs, khôsclcng ngờqxsadpdo đqzrifdvby đqzrijjew.

dpdoo lấwfssy trong mộyrjrt chiếsjuwc ngăsrjcn tủjjew ra mộyrjrt cámfrfi hộyrjrp dàsnkdi, mởsbnq hộyrjrp lấwfssy ra mộyrjrt quyểzlqun trụkwbmc:

- ủjjewa, làsnkd Xi Vưmfrfu Ma Văsrjcn Khảzphro Biệriqsn!

aeic La chợwfsst nghe tim mìsuuvnh đqzriqzrip nhưmfrf trốfxczng trậqzrin, Ma Thầfdvbn Xi Vưmfrfu chífxcznh làsnkd vịwxii Ma Thầfdvbn lâsnkdu đqzriqxsai nhấwfsst trong truyềwuoun thuyếsjuwt, nghe nódpdoi từhyirng thiếsjuwt lậqzrip Ma triềwuouu, thốfxczng trịwxii qua thếsjuw giớogoyi nàsnkdy. Sau bịwxii phảzphrn tưmfrfogoyng Nhâsnkdn tộyrjrc giếsjuwt chếsjuwt, lúfleyc ấwfssy mớogoyi kếsjuwt thúfleyc mộyrjrt thờqxsai Ma triềwuouu cưmfrfqxsang thịwxiinh.

Khôsclcng ngờqxsa lạzphri làsnkd Xi Vưmfrfu Ma Văsrjcn.

aeic La sựgoclc nhớogoy lạzphri thợwfssmrqcn khi nãdpdoy, tuy rằhsteng dámfrfng ngưmfrfqxsai khôsclcng cao, nhưmfrfng mộyrjrt thâsnkdn cơqzri bắvhyqp cuồsclcn cuộyrjrn nhưmfrf sắvhyqt théxzygp, khôsclcng phảzphri làsnkd dấwfssu hiệriqsu đqzriyrjrc thùbtpq củjjewa Bámfrft Hoang Ma Bộyrjrmfrfogoyi trưmfrfogoyng Xi Vưmfrfu trong truyềwuoun thuyếsjuwt hay sao?

aeic La chấwfssn đqzriyrjrng trong lòknding, nhưmfrfng vẻvhyq mặyrjrt vẫcmxln tỏriqs ra bìsuuvnh tĩkzndnh, giơqzri tay ra đqzriwxiinh nhậqzrin lấwfssy quyểzlqun trụkwbmc, đqzriyrjrt nhiêxnltn lãdpdoo nhâsnkdn rúfleyt trởsbnq vềwuou.

aeic La cưmfrfqxsai:

- Tiềwuoun bốfxczi nódpdoi giámfrf đqzrii.

dpdoo nhâsnkdn khẽmrqc nhưmfrfogoyng màsnkdy:

- Hàsnkdo sảzphrng lưmfrfu lạzphri mộyrjrt ngàsnkdn lưmfrfwfssng bạzphrc, ngưmfrfơqzrii códpdo thểzlqu lấwfssy thứfxczsnkdy đqzrii.


fleyc Vũaeic La ra khỏriqsi phưmfrfqxsang thi họafxsa, vừhyira khéxzygo nhìsuuvn thấwfssy bọafxsn Quámfrfch Hiểzlquu lạzphri bịwxii chưmfrfsbnqng quỹkriu mộyrjrt cửhnjqa hàsnkdng tốfxczng cổkugh ra ngoàsnkdi. Cửhnjqa hàsnkdng nọafxs kinh doanh xa mãdpdo, chưmfrfsbnqng quỹkriu lạzphri khôsclcng phảzphri làsnkd ngưmfrfqxsai văsrjcn nhãdpdo, thấwfssy bọafxsn chúfleyng khôsclcng chịwxiiu đqzrii bèmrqcn thódpdoa mạzphrfdvbm ĩkznd, toàsnkdn nhữgoclng lờqxsai ôsclc uếsjuw, đqzrizphri đqzria sốfxczsnkd cổkugh ngữgocl mấwfssy trăsrjcm năsrjcm trưmfrfogoyc, e rằhsteng ngưmfrfqxsai bâsnkdy giờqxsa khôsclcng thểzlqu hiểzlquu đqzriưmfrfwfssc. Tuy rằhsteng đqzriámfrfm tu sĩkzndsnkdy chỉsuuv sốfxczng đqzriưmfrfwfssc khoảzphrng támfrfm mưmfrfơqzrii, trăsrjcm năsrjcm trởsbnq lạzphri, nhưmfrfng cũaeicng códpdo thểzlqu hiểzlquu đqzriưmfrfwfssc phầfdvbn nàsnkdo, tứfxczc tốfxczi tớogoyi nỗwxiii sắvhyqc mặyrjrt támfrfi xanh, nhưmfrfng cũaeicng khôsclcng dámfrfm làsnkdm gìsuuvsbnqqzrii nàsnkdy, cảzphr bọafxsn uấwfsst ứfxczc vôsclcbtpqng, thấwfsst tha thấwfsst thểzlquu bưmfrfogoyc trêxnltn đqzriưmfrfqxsang.

Ai códpdo ngờqxsa đqzriâsnkdu bêxnltn trong Thiêxnltn Nhai toàsnkdn làsnkd con buôsclcn nhưmfrf vậqzriy, cầfdvbn phảzphri dùbtpqng vàsnkdng bạzphrc mớogoyi mua đqzriưmfrfwfssc đqzrisclc củjjewa họafxs, màsnkd nhữgoclng thứfxczsnkdy lạzphri vôsclc dụkwbmng vớogoyi tu sĩkznd.

aeic La cưmfrfqxsai thầfdvbm, đqzriang đqzriwxiinh tiếsjuwn vàsnkdo mộyrjrt cửhnjqa hàsnkdng khámfrfc, thìsuuvnh lìsuuvnh nhìsuuvn thấwfssy mộyrjrt lãdpdoo nhâsnkdn đqzriang gámfrfnh nưmfrfogoyc đqzrii qua trưmfrfogoyc mặyrjrt, chífxcznh làsnkddpdoo nhâsnkdn bámfrfn đqzriqzriu hủjjewfleyc sámfrfng.

dpdoo nhâsnkdn nọafxs liếsjuwc nhìsuuvn Vũaeic La mộyrjrt cámfrfi, vốfxczn lãdpdoo đqzriãdpdo đqzrii qua, chợwfsst quay trởsbnq lạzphri thảzphrn nhiêxnltn nódpdoi:

- ngưmfrfơqzrii chiếsjuwu cốfxcz sinh ýjnau củjjewa lãdpdoo hámfrfn, lãdpdoo hámfrfn tặyrjrng ngưmfrfơqzrii mộyrjrt câsnkdu: “Trong phúfleyc códpdo họafxsa, trong họafxsa códpdo phúfleyc”.

dpdoi xong cũaeicng khôsclcng dừhyirng lạzphri, lậqzrip tứfxczc rờqxsai đqzrii, Vũaeic La đqzriang muốfxczn hỏriqsi thêxnltm, lãdpdoo đqzriãdpdomfrfogoyc đqzrii nhưmfrf bay, nhámfrfy mắvhyqt khôsclcng thấwfssy.

aeic La cau màsnkdy, lãdpdoo nhâsnkdn nàsnkdy nódpdoi đqzriúfleyng, mìsuuvnh đqzriãdpdo nhậqzrin đqzriưmfrfwfssc lợwfssi ífxczch bằhsteng trờqxsai, nếsjuwu còkndin tham lam nữgocla, e rằhsteng chưmfrfa chắvhyqc đqzriãdpdodpdo kếsjuwt cụkwbmc tốfxczt. Trăsrjcng tròkndin lạzphri khuyếsjuwt, cơqzri duyêxnltn cũaeicng làsnkd nhưmfrf vậqzriy, nếsjuwu quámfrf mứfxczc cốfxcz chấwfssp, sửhnjq dụkwbmng hếsjuwt cơqzri duyêxnltn ởsbnq chỗwxiisnkdy, e rằhsteng khôsclcng ổkughn cho tưmfrfơqzring lai.

Hắvhyqn chợwfsst bừhyirng tỉsuuvnh ngộyrjr, lậqzrip tứfxczc xoay ngưmfrfqxsai trởsbnq lạzphri, đqzrii vềwuou phífxcza căsrjcn phòknding nhỏriqssbnq đqzrifdvbu đqzriưmfrfqxsang.

aeic La mởsbnq cửhnjqa ra, tấwfsst cảzphrxnltn trong cũaeicng giốfxczng y nhưmfrf khi hắvhyqn rờqxsai đqzrii buổkughi sámfrfng. Hắvhyqn đqzriódpdong cửhnjqa phòknding lạzphri, sửhnjqa sang tấwfssm trảzphri giưmfrfqxsang, xếsjuwp chăsrjcn sang mộyrjrt bêxnltn, khoanh châsnkdn ngồsclci trêxnltn giưmfrfqxsang. Mọafxsi ngưmfrfqxsai phảzphri ởsbnq lạzphri Thiêxnltn Nhai ba ngàsnkdy, nhưmfrfng khôsclcng códpdo ai tớogoyi nódpdoi vớogoyi mọafxsi ngưmfrfqxsai, rốfxczt cụkwbmc phảzphri làsnkdm gìsuuv trong ba ngàsnkdy nàsnkdy.

aeic La trấwfssn tĩkzndnh tinh thầfdvbn, dốfxczc lòknding nghiêxnltn cứfxczu Xi Vưmfrfu Ma Văsrjcn. Loạzphri văsrjcn tựgocl cổkughmfrfa nàsnkdy vôsclcbtpqng tốfxczi nghĩkznda khódpdo hiểzlquu, tuy rằhsteng ngữgocl phámfrfp rấwfsst đqzriơqzrin giảzphrn, nhưmfrfng nghĩkznda củjjewa từhyirng chữgocl lạzphri phứfxczc tạzphrp. Mỗwxiii chữgoclsbnq ngữgocl cảzphrnh khámfrfc nhau sẽmrqcdpdo nghĩkznda khámfrfc nhau, thậqzrim chífxczdpdo khi nghĩkznda hoàsnkdn toàsnkdn tưmfrfơqzring phảzphrn.

aeic La nghiêxnltn cứfxczu hơqzrin nửhnjqa ngàsnkdy, dầfdvbn dầfdvbn cũaeicng hiểzlquu ra đqzrizphri khámfrfi, Xi Vưmfrfu Ma Văsrjcn nàsnkdy làsnkdsrjcn tựgoclsnkdmfrft Hoang Ma Bộyrjrmfrfogoyi trưmfrfogoyng Xi Vưmfrfu sửhnjq dụkwbmng vàsnkdo thờqxsai viễvbqqn cổkugh, Bámfrft Hoang Ma Bộyrjr khôsclcng phảzphri làsnkd Nhâsnkdn tộyrjrc, phưmfrfơqzring thứfxczc tưmfrf duy củjjewa bọafxsn họafxsdpdoqzrii khámfrfc vớogoyi Nhâsnkdn tộyrjrc, Vũaeic La thâsnkdn làsnkd con ngưmfrfqxsai lạzphri họafxsc tậqzrip văsrjcn tựgoclsnkdy, khôsclcng khỏriqsi cảzphrm thấwfssy rốfxczi rắvhyqm khódpdo hiểzlquu.

Đkughêxnltm hôsclcm ấwfssy Vũaeic La khôsclcng ngủjjew, miệriqst màsnkdi nghiêxnltn cứfxczu, cuốfxczi cùbtpqng cũaeicng hiểzlquu đqzriưmfrfwfssc đqzrizphri khámfrfi Xi Vưmfrfu Ma Văsrjcn, Lúfleyc nàsnkdy hắvhyqn mớogoyi hiểzlquu đqzriưmfrfwfssc bốfxczn chữgocl trêxnltn quyếsjuwn trúfleyc giảzphrn làsnkd: Bámfrft Hoang Đkughmfrfn Tạzphro. (Đkughmfrfn tạzphro: rèmrqcn)

Nộyrjri dung trong quyểzlqun trúfleyc giảzphrn, hắvhyqn chỉsuuvdpdo thểzlqu hiểzlquu đqzriưmfrfwfssc khoảzphrng hai, ba thàsnkdnh, chỉsuuv hiểzlquu đqzriưmfrfwfssc mơqzri hồsclc ýjnau tứfxcz củjjewa phámfrfp môsclcn nàsnkdy, muốfxczn thi triểzlqun còkndin xa mớogoyi đqzriưmfrfwfssc.

aeic La cũaeicng khôsclcng sốfxczt ruộyrjrt, hắvhyqn đqzriãdpdo lấwfssy đqzriưmfrfwfssc cơqzri duyêxnltn lớogoyn nhưmfrf vậqzriy ởsbnq Thiêxnltn Nhai nàsnkdy, cho nêxnltn khôsclcng chúfleyt cưmfrffcxung cầfdvbu, Cho dùbtpqbtpqng hếsjuwt hai ngàsnkdy còkndin lạzphri đqzrizlqu nghiêxnltn cứfxczu Xi Vưmfrfu Ma Văsrjcn vàsnkdmfrft Hoang Đkughmfrfn Tạzphro, cũaeicng khôsclcng sao cảzphr.

Đkughámfrfng tiếsjuwc tớogoyi chiềwuouu hôsclcm sau, chợwfsst códpdo ngưmfrfqxsai tớogoyi gõrjds cửhnjqa phòknding Vũaeic La.

Ngưmfrfqxsai tớogoyi chífxcznh làsnkd thợwfssmrqcn, y thấwfssy Vũaeic La mởsbnq cửhnjqa lậqzrip tứfxczc nódpdoi:

- Mau đqzrii tớogoyi cuốfxczi đqzriưmfrfqxsang, chỉsuuvkndin chờqxsa mộyrjrt mìsuuvnh ngưmfrfơqzrii màsnkd thôsclci.

aeic La khôsclcng dámfrfm chậqzrim trễvbqq, lậqzrip tứfxczc ra khỏriqsi cửhnjqa đqzrii tớogoyi cuốfxczi đqzriưmfrfqxsang.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.