Tiên Tuyệt

Chương 198 : Thợ rèn tu chân (hạ)

    trước sau   
wirfnh huốphttng Thiêufipn Nhai thếyihojrgao, cũatwmng cóucrz ngưaljmphcei trưaljmjitrc kia từpaqyng tiếyihon vàjrgao Thiêufipn Nhai, sau khi trởaljm vềzwtg lặjqlbng lẽxzccucrzi lạkhnci cho đedmnuuoy tửmoto thâbdzjn truyềzwtgn hoặjqlbc con cháquqdu củphtta mìwirfnh. Nhữgnuhng ngưaljmphcei nàjrgay đedmnphcei đedmnphcei truyềzwtgn lạkhnci bípaqy mậzrrxt nàjrgay, con cháquqdu bọvghun họvghu biếyihot châbdzjn tưaljmjitrng sựapxiwirfnh, mang theo rấsdput nhiềzwtgu vàjrgang bạkhncc tiếyihon vàjrgao Thiêufipn Nhai, xui xẻvrqpo lắedmnm cũatwmng cóucrz thểvumn mang theo mộabust ípaqyt bảmmzno bốphtti trởaljm lạkhnci Tu Châbdzjn Giớjitri.

nhưaljmng trong sốphtt bọvghun Quáquqdch Hiểvumnu, hiểvumnn nhiêufipn khôadogng cóucrzufipn nàjrgao may mắedmnn nhưaljm vậzrrxy.

Tu sĩdayw hầhxxbu nhưaljm khôadogng dùrtrong đedmnưaljmrmgfc vàjrgang bạkhncc vàjrgao việuuoyc gìwirf, vậzrrxt thếyiho tụllxpc nàjrgay khôadogng thểvumnrtrong chếyiho khípaqy luyệuuoyn đedmnan, cho nêufipn khôadogng ai mang nhữgnuhng thứufipjrgay theo, làjrgam chậzrrxt chộabusi khôadogng gian trữgnuh vậzrrxt trâbdzjn quýucrz củphtta mìwirfnh.

Cho nêufipn lúxetkc Vũatwm La đedmnang thưaljmơjrgang lưaljmrmgfng giáquqd cảmmzn vớjitri thợrmgfphcen, đedmnáquqdm Quáquqdch Hiểvumnu bịmoto chưaljmaljmng quỹaslq tiệuuoym y phụllxpc đedmnuổtksfi cổtksf ra ngoàjrgai.

llxpo chưaljmaljmng quỹaslq vừpaqya nghe nóucrzi nhiềzwtgu ngưaljmphcei nhưaljm vậzrrxy lạkhnci khôadogng cóucrz tiềzwtgn, nhấsdput thờphcei nụllxpaljmphcei đedmnóucrzn kháquqdch tưaljmơjrgai tắedmnn vừpaqya rồnyagi vụllxpt tấsdput, phùrtrong mang trợrmgfn mắedmnt đedmnuổtksfi nhanh:

- Đowxpi mau đedmni, mau mau ra ngoàjrgai, khôadogng cóucrz tiềzwtgn, đedmnòmmzni xem náquqdo nhiệuuoyt gìwirf chứufip...


mmznn cóucrz ngưaljmphcei chưaljma từpaqy bỏrrna ýucrz đedmnmotonh:

- Tiềzwtgn bốphtti, tiềzwtgn bốphtti đedmnpaqyng lo, ta cóucrz ngọvghuc túxetky, thứufipjrgay đedmnáquqdng giáquqdjrgan vàjrgang bạkhncc, ngàjrgai...

-Cúxetkt!

llxpo chưaljmaljmng quỹaslq đedmnáquqdjrgao môadogng y mộabust cưaljmjitrc, bắedmnn ra ngoàjrgai cửmotoa.

Đowxpi qua vàjrgai cửmotoa hàjrgang nữgnuha, bọvghun Quáquqdch Hiểvumnu xem nhưaljm đedmnãllxp hiểvumnu rõyihojrgang, Thiêufipn Nhai chỉqdis lấsdpuy vàjrgang bạkhncc, ngọvghuc túxetky, Ngọvghuc Tủphtty gìwirf đedmnóucrz, ngưaljmphcei ta khôadogng thípaqych. Chuyệuuoyn nàjrgay khiếyihon cho bọvghun chúxetkng vừpaqya khóucrz hiểvumnu vừpaqya buồnyagn nảmmznn. Tấsdput cảmmzn mọvghui ngưaljmphcei bèphcen dốphttc khôadogng gian trữgnuh vậzrrxt củphtta mìwirfnh ra tìwirfm lạkhnci thậzrrxt kỹaslq, cho dùrtroucrz thểvumnwirfm ra đedmnưaljmrmgfc mộabust đedmnnyagng tiềzwtgn cũatwmng tốphttt.

Đowxpáquqdng tiếyihoc nhữgnuhng ngưaljmphcei nàjrgay khôadogng phảmmzni Vũatwm La, khôadogng cóucrz pháquqdp bảmmzno đedmnabusng thiêufipn, hoặjqlbc linh phùrtro, cho dùrtrojrga Quáquqdch hiểvumnu, khôadogng gian trữgnuh vậzrrxt cũatwmng rấsdput cóucrz hạkhncn. Trưaljmjitrc khi đedmni típaqynh toáquqdn rấsdput kỹaslq, xem nêufipn mang theo nhữgnuhng gìwirf, mỗjitri tháquqdng đedmnzwtgu dọvghun dẹteghp khôadogng gian trữgnuh vậzrrxt, cơjrga hồnyag khôadogng cóucrzwirf gọvghui làjrga ‘bỏrrnaucrzt’, tuyệuuoyt đedmnphtti khôadogng cóucrz giữgnuh lạkhnci vàjrgang bạkhncc.

cảmmzn đedmnáquqdm vôadogrtrong ảmmzno nãllxpo, đedmni thấsdput thểvumnu giữgnuha đedmnưaljmphceng, Rấsdput nhanh tấsdput cảmmznquqdc thưaljmơjrgang hộabus đedmnzwtgu biếyihot, đedmnáquqdm ngưaljmphcei nàjrgay nhìwirfn qua bềzwtg ngoàjrgai ‘hàjrgao phóucrzng’, trêufipn thựapxic tếyiho khôadogng cóucrz mộabust xu dípaqynh túxetki, cho nêufipn khôadogng ai tiếyihop bọvghun chúxetkng.

Nhữgnuhng kẻvrqp may mắedmnn đedmnưaljmrmgfc trưaljmaljmng bốphtti củphtta mìwirfnh báquqdo cho biếyihot bípaqy mậzrrxt nàjrgay củphtta Thiêufipn Nhai, mang theo vàjrgang bạkhncc trong ngưaljmphcei, thôadogng thưaljmphceng đedmnzwtgu cóucrz thu hoạkhncch. Gầhxxbn đedmnâbdzjy sởaljmdayw khôadogng ai cóucrz thểvumn mang đedmnưaljmrmgfc thứufipwirf từpaqy trong Thiêufipn Nhai ra, chípaqynh làjrgawirf khôadogng xuấsdput hiệuuoyn ngưaljmphcei may mắedmnn nhưaljm vậzrrxy.

nhưaljmng nếyihou muốphttn mua mộabust ípaqyt bảmmzno bốphtti vậzrrxy rấsdput dễmmznjrgang, nếyihou muốphttn nhữgnuhng thứufip nhưaljm truyềzwtgn thừpaqya, côadogng pháquqdp, vậzrrxy khôadogng dễmmzn chúxetkt nàjrgao.

Thiêufipn Nhai cóucrz quy tắedmnc.

Thợrmgfphcen nhìwirfn néjrgan kim nguyêufipn bảmmzno chăpaqym chúxetk, tuy rằedmnng tỏrrna vẻvrqp thèphcem thuồnyagng nhưaljmng lạkhnci khoáquqdt tay mộabust cáquqdi:

- ngưaljmơjrgai xem cho kỹaslq, chọvghun mộabust trong ba móucrzn binh khípaqyjrgay đedmni.

atwm La cũatwmng khôadogng hếyihot hy vọvghung, lạkhnci lấsdpuy ra néjrgan kim nguyêufipn bảmmzno thứufip ba.


Đowxpzrrxu hủphtt khi nãllxpy cóucrz giáquqd hai đedmnnyagng tiềzwtgn lớjitrn mộabust chéjrgan, mộabust lưaljmrmgfng bạkhncc tưaljmơjrgang đedmnưaljmơjrgang mộabust ngàjrgan đedmnnyagng tiềzwtgn lớjitrn, mộabust lưaljmrmgfng vàjrgang tưaljmơjrgang đedmnưaljmơjrgang mưaljmphcei lưaljmrmgfng bạkhncc. Néjrgan kim nguyêufipn bảmmzno củphtta Vũatwm La làjrga do Đowxpkhnci Chu khốphtt phủphttpaqy chếyiho, mỗjitri néjrgan trịmoto giáquqd hai mưaljmơjrgai lưaljmrmgfng hoàjrgang kim. Ba néjrgan kim nguyêufipn bảmmzno cũatwmng chípaqynh làjrgaquqdu mưaljmơjrgai lưaljmrmgfng hoàjrgang kim, theo thờphcei giáquqd củphtta Thiêufipn Nhai, chắedmnc chắedmnn làjrga mộabust khoảmmznn khôadogng nhỏrrna.

Thợrmgfphcen cũatwmng khôadogng nóucrzi lờphcei nàjrgao.

atwm La lạkhnci lấsdpuy ra mộabust néjrgan kim nguyêufipn bảmmzno, sau đedmnóucrzjrga mộabust néjrgan, mộabust néjrgan... Mãllxpi tớjitri néjrgan thứufipaljmphcei, mớjitri thấsdpuy hơjrgai thởaljm củphtta thợrmgfphcen trởaljmufipn gấsdpup gáquqdp.

atwm La cũatwmng nóucrzng nảmmzny:

- Rốphttt cụllxpc ngưaljmơjrgai đedmnòmmzni bao nhiêufipu tiềzwtgn? Hai trăpaqym lưaljmrmgfng hoàjrgang kim, đedmnphtt đedmnvumn ngưaljmơjrgai xâbdzjy tạkhnci đedmnâbdzjy mộabust hậzrrxu cung thậzrrxt lớjitrn, tạkhnco ra mộabust đedmnphttng lòmmznphcen.

Thợrmgfphcen nhìwirfn đedmni nhìwirfn lạkhnci, nhưaljmng vẫpfazn cắedmnn răpaqyng mộabust cáquqdi, kiêufipn quyếyihot lắedmnc lắedmnc đedmnhxxbu.

atwm La suy sụllxpp:

- ngưaljmơjrgai nóucrzi giáquqd đedmni, đedmnvumn ta xem trêufipn ngưaljmphcei cóucrz đedmnphtt tiềzwtgn hay khôadogng.

Thợrmgfphcen nhìwirfn sốphtt kim nguyêufipn bảmmzno cóucrz vẻvrqp luyếyihon tiếyihoc, do dựapxi hồnyagi lâbdzju, rốphttt cụllxpc rípaqyt qua kẽxzccpaqyng:

- ngàjrgan lưaljmrmgfng hoàjrgang kim.

atwm La giậzrrxn dữgnuh:

- ngưaljmơjrgai nóucrzi cáquqdi gìwirf, ngưaljmơjrgai đedmnufipn rồnyagi sao, ta khôadogng cóucrz nhiềzwtgu vàjrgang nhưaljm vậzrrxy, tấsdput cảmmznjrgang củphtta ta...

Hắedmnn dốphttc hếyihot ra, bạkhncc vụllxpn cũatwmng cóucrz, típaqynh toáquqdn:


- Típaqynh đedmni típaqynh lạkhnci, véjrgat sạkhncch túxetki chỉqdis đedmnưaljmrmgfc táquqdm trăpaqym lưaljmrmgfng hoàjrgang kim, cóucrzquqdn hay khôadogng? Khôadogng báquqdn thìwirf thôadogi vậzrrxy, trêufipn đedmnưaljmphceng nàjrgay chẳazmrng lẽxzcc chỉqdisucrz mỗjitri mộabust lòmmznphcen củphtta ngưaljmơjrgai?

Thợrmgfphcen cắedmnn răpaqyng mộabust cáquqdi:

- Thàjrganh giao.

Nhữgnuhng ngưaljmphcei ởaljm Thiêufipn Nhai, Vũatwm La khôadogng nhìwirfn thấsdpuu.

Nhãllxpn quang Vũatwm La kháquqdc vớjitri ngưaljmphcei thưaljmphceng, cóucrz đedmnưaljmrmgfc kinh nghiệuuoym củphtta tiềzwtgn kiếyihop, tuy rằedmnng đedmnphcei nàjrgay hắedmnn bịmoto giớjitri hạkhncn tu vi quáquqd thấsdpup, nhưaljmng chỉqdis cầhxxbn ngưaljmphcei khôadogng vưaljmrmgft hơjrgan tu vi tiềzwtgn kiếyihop củphtta mìwirfnh, hắedmnn cũatwmng cóucrz thểvumn phỏrrnang đedmnquqdn đedmnkhnci kháquqdi thựapxic lựapxic củphtta họvghu.

Giốphttng nhưaljm Đowxpnyagng trưaljmaljmng lãllxpo, Cốphttc Thưaljmơjrgang, Chu Thanh Giang, trong lòmmznng Vũatwm La đedmnzwtgu cóucrz kháquqdi niệuuoym mơjrga hồnyag vềzwtg thựapxic lựapxic củphtta bọvghun họvghu.

nhưaljmng đedmnphtti vớjitri nhữgnuhng ngưaljmphcei ởaljm Thiêufipn Nhai nàjrgay, từpaqyllxpo nhâbdzjn báquqdn đedmnzrrxu hủphttxetkc sáquqdng, đedmnếyihon hai ngưaljmphcei ăpaqyn đedmnzrrxu hủphtt, từpaqyllxpo chưaljmaljmng quỹaslq nhìwirfn thoáquqdng qua trong tiệuuoym y phụllxpc, đedmnếyihon háquqdn tửmoto trung niêufipn thợrmgfphcen trưaljmjitrc mắedmnt, Vũatwm La khôadogng thểvumn nhìwirfn ra sâbdzju cạkhncn.

Nếyihou làjrga ngưaljmphcei bìwirfnh thưaljmphceng, lúxetkc nàjrgay chỉqdis sợrmgf đedmnãllxpadogrtrong e sợrmgf trong lòmmznng, khôadogng dáquqdm tỏrrna ra lỗjitrllxpng, nhưaljmng Vũatwm La lạkhnci kháquqdc, hắedmnn cóucrz thểvumn cảmmznm giáquqdc đedmnưaljmrmgfc, dưaljmphceng nhưaljm nhữgnuhng ngưaljmphcei nàjrgay cóucrzjrgai kháquqdc vớjitri tu sĩdaywwirfnh thưaljmphceng.

Bấsdput quáquqd chúxetkt kháquqdc biệuuoyt nàjrgay đedmnãllxp khiếyihon cho hắedmnn khôadogng thểvumn cảmmznm ứufipng đedmnưaljmrmgfc thựapxic lựapxic củphtta họvghu, nhưaljmng rốphttt cụllxpc làjrga kháquqdc thếyihojrgao, vẫpfazn vìwirf bịmoto giớjitri hạkhncn trong tu vi hiệuuoyn tạkhnci, cho nêufipn hắedmnn cũatwmng khôadogng thểvumnquqdc đedmnmotonh.

nhưaljmng tốphtti thiểvumnu tu vi củphtta nhữgnuhng ngưaljmphcei nàjrgay khôadogng kéjrgam gìwirf tiềzwtgn kiếyihop Vũatwm La, hắedmnn cũatwmng khôadogng lo nhữgnuhng ngưaljmphcei nhưaljm vậzrrxy sẽxzcc tráquqdo đedmntksfi, hoặjqlbc đedmnưaljma cho mìwirfnh bảmmznn tâbdzjm pháquqdp khôadogng đedmnúxetkng.

Hắedmnn sảmmznng khoáquqdi giao hoàjrgang kim cho thợrmgfphcen, thợrmgfphcen bèphcen đedmni vòmmznng qua thanh cựapxi kiếyihom to đedmnùrtrong kia, chui vàjrgao mộabust cáquqdnh cửmotoa nhỏrrna phípaqya sau, nhanh chóucrzng đedmnóucrzng sầhxxbm lạkhnci, khôadogng cóucrz ýucrz mờphcei Vũatwm La tiếyihon vàjrgao.

atwm La cũatwmng khôadogng đedmnvumn ýucrz, bắedmnt đedmnhxxbu ngắedmnm nghípaqya thưaljmaljmng thứufipc ba móucrzn binh khípaqyrtrong mạkhncnh tớjitri mứufipc kinh khủphttng trong sâbdzjn, trong lòmmznng cảmmznm tháquqdn. Nếyihou mang ba móucrzn binh khípaqyjrgay vềzwtg Tu Châbdzjn Giớjitri, e rằedmnng ngay cảmmzn Chưaljmaljmng môadogn Cửmotou Đowxpkhnci Thiêufipn Môadogn cũatwmng khôadogng nhịmoton đedmnưaljmrmgfc, hẳazmrn sẽxzcc ra tay tranh đedmnoạkhnct.

Đowxpâbdzjy gọvghui làjrga ngưaljmphcei ta cóucrzmmznng tham khôadogng đedmnáquqdy, rắedmnn nuốphttt voi, Vũatwm La sờphce sờphce cằedmnm, khôadogng biếyihot cóucrzufipn bỏrrna ra thêufipm chúxetkt hoàjrgang kim mua luôadogn ba móucrzn binh khípaqyjrgay khôadogng, Sau khi ra ngoàjrgai sẽxzccquqdn lạkhnci, lợrmgfi nhuậzrrxn vôadog sốphtt.


Trưaljmjitrc khi chia tay, Chu Thanh Băpaqyng đedmnãllxp tiệuuoyn tay cho hắedmnn ípaqyt vàjrgang bạkhncc. Bấsdput quáquqdjrgang làjrgaadogng chúxetka đedmnưaljmrmgfc sủphttng áquqdi nhấsdput củphtta Đowxpkhnci Chu hoàjrgang thấsdput, cho nêufipn ‘tiệuuoyn tay’ củphtta Chu Thanh Băpaqyng cũatwmng làjrga mấsdpuy vạkhncn lưaljmrmgfng hoàjrgang kim, vàjrgai chụllxpc vạkhncn lưaljmrmgfng bạkhncc, Vũatwm La cho tấsdput cảmmznjrgao trong mộabust chiếyihoc nhẫpfazn trữgnuh vậzrrxt.

Bấsdput quáquqdxetkc nãllxpy hắedmnn chỉqdis diễmmznn tròmmzn trưaljmjitrc mặjqlbt thợrmgfphcen, Bằedmnng khôadogng cóucrz trờphcei mớjitri biếyihot, thợrmgfphcen nàjrgay cóucrz giờphceadogng phu sưaljm từpaqy ngoạkhncm hay khôadogng.

Trong Thiêufipn Nhai nàjrgay cóucrzadog sốphttjrga hộabusi, Vũatwm La đedmnãllxp pháquqdt hiệuuoyn ra vàjrgang bạkhncc vôadogrtrong cóucrz ípaqych ởaljmjrgai nàjrgay, sao thểvumnllxpng phípaqy mộabust cáquqdch hồnyag đedmnnyag?

Bấsdput quáquqd rốphttt cụllxpc hắedmnn cũatwmng khôadogng phảmmzni làjrga mộabust thưaljmơjrgang nhâbdzjn, bèphcen gạkhnct bỏrrna ýucrz đedmnmotonh mua đedmni báquqdn lạkhnci ba móucrzn binh khípaqy trong đedmnhxxbu. Con ngưaljmphcei ta khôadogng thểvumn quáquqd tham lam, đedmnãllxp lấsdpuy đedmnưaljmrmgfc trứufipng vàjrgang còmmznn muốphttn bắedmnt luôadogn gàjrga mẹtegh, tham lam quáquqd sẽxzcc khôadogng cóucrz kếyihot cụllxpc tốphttt.

Hắedmnn vừpaqya áquqdp chếyiho ýucrz niệuuoym nàjrgay, thợrmgfphcen nọvghu đedmnãllxp từpaqy trong trởaljm ra, tay cầhxxbm mộabust quyểvumnn trúxetkc giảmmznn đedmnưaljma cho Vũatwm La:

- Cầhxxbm lấsdpuy.

atwm La cầhxxbm quyểvumnn trúxetkc giảmmznn, chỉqdis thấsdpuy trêufipn đedmnóucrz viếyihot bốphttn chữgnuh cổtksf triệuuoyn màjrgawirfnh khôadogng biếyihot.

Hắedmnn tựapxi nhậzrrxn cóucrz nghiêufipn cứufipu thâbdzjm sâbdzju vềzwtgpaqyn tựapxi, hơjrgan nữgnuha lúxetkc trưaljmjitrc liêufipn tiếyihop lấsdpuy đedmnưaljmrmgfc hai loạkhnci linh văpaqyn cổtksfaljma, càjrgang làjrgam phong phúxetk kiếyihon thứufipc vềzwtg cổtksfpaqyn củphtta hắedmnn, nhưaljmng khôadogng ngờphce rằedmnng bốphttn chữgnuh trêufipn quyểvumnn trúxetkc giảmmznn nàjrgay, hắedmnn lạkhnci khôadogng biếyihot đedmnưaljmrmgfc mộabust chữgnuhjrgao.

Thợrmgfphcen thấsdpuy vẻvrqp mặjqlbt ngơjrga ngáquqdc củphtta hắedmnn lậzrrxp tứufipc hiểvumnu, bèphcen nóucrzi:

- Muốphttn mang đedmni thứufipucrz giáquqd trịmoto châbdzjn chípaqynh từpaqy Thiêufipn Nhai nàjrgay, khôadogng phảmmzni làjrga chuyệuuoyn dễmmznjrgang.

atwm La nghiếyihon răpaqyng nghiếyihon lợrmgfi, căpaqym giậzrrxn trừpaqyng mắedmnt nhìwirfn thợrmgfphcen, y chỉqdisjrgao ba móucrzn binh khípaqy:

- Nếyihou ngưaljmơjrgai chọvghun chúxetkng, tựapxi nhiêufipn khôadogng phiềzwtgn phứufipc nhiềzwtgu nhưaljm vậzrrxy, Ta cóucrz thểvumn chỉqdis cho ngưaljmơjrgai mộabust con đedmnưaljmphceng sáquqdng, lãllxpo nhâbdzjn ởaljm phưaljmphceng thi họvghua phípaqya trưaljmjitrc cóucrz thểvumn giúxetkp ngưaljmơjrgai. Bấsdput quáquqdllxpo còmmznn xấsdpuu xa hơjrgan ta, tuy rằedmnng ta khôadogng phảmmzni rấsdput thiệuuoyn lưaljmơjrgang, nhưaljmng chưaljma bao giờphce bắedmnt chẹteght kháquqdch, vìwirf vậzrrxy cho nêufipn mãllxpi tớjitri bâbdzjy giờphce vẫpfazn chưaljma cưaljmjitri đedmnưaljmrmgfc lãllxpo bàjrga...

atwm La khôadogng còmmznn lòmmznng dạkhncjrgao nghe y than vãllxpn, tứufipc giậzrrxn ra ngoàjrgai. May mắedmnn làjrgawirfnh đedmnãllxpucrz đedmnzwtg phòmmznng, bằedmnng khôadogng mấsdput táquqdm trăpaqym lưaljmrmgfng hoàjrgang kim làjrga chuyệuuoyn nhỏrrna, cầhxxbm mộabust quyềzwtgn sáquqdch cổtksf trởaljm vềzwtg, rõyihojrgang làjrga kho báquqdu trong tay, nhưaljmng chếyihot sốphttng gìwirfatwmng khôadogng hiểvumnu đedmnưaljmrmgfc, nhưaljm vậzrrxy mớjitri gọvghui làjrga tứufipc chếyihot ngưaljmphcei.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.