Tiên Tuyệt

Chương 197 : Thợ rèn tu chân (thượng)

    trước sau   
Đakckưqvjlơpivtng nhiêljgfn bảjdmfn thâghqnn Quáfenmch Hiểukuhu cũfflyng làevvb nhâghqnn tàevvbi kiệakckt xuấyzsyt trong lớtfgwp thanh niêljgfn tàevvbi tuấyzsyn trêljgfn Tu Châghqnn Giớtfgwi, làevvb đgvlnakck tửjxmy đgvlnưqvjlecxyc bồzpfni dưqvjlhdxsng trọhdxsng đgvlniểukuhm củobdla Long Hổeycfpivtn. Nhữwmowng kẻpysm đgvlnóbpzcfflyng tựhsfz biếmnbgt mìdlmsnh khôzflvng tranh đgvlnưqvjlecxyc vớtfgwi Quáfenmch Hiểukuhu cho nêljgfn tỏgkia ra hàevvbo phóbpzcng, tỏgkia ýukuh trợecxy giúqbgcp Quáfenmch Hiểukuhu mộrggqt tay trong hàevvbnh trìdlmsnh Thiêljgfn Nhai lầfenmn nàevvby, Quáfenmch Hiểukuhu lấyzsyy đgvlnưqvjlecxyc lợecxyi ínqlach, chỉleuf cầfenmn khôzflvng quêljgfn bọhdxsn họhdxsevvb đgvlnobdl.

Ngưqvjlzpfni ngoàevvbi khôzflvng biếmnbgt Vũffly La, Quáfenmch Hiểukuhu lạrzyei nhậfjjln biếmnbgt. Vừzflva rồzpfni y đgvlnãhtwk do dựhsfz rấyzsyt lâghqnu, rốfeent cụveoqc mớtfgwi quyếmnbgt đgvlnfjjlnh chọhdxsn Thiêljgfn Nhai. Tuy rằalnxng Thiêljgfn giớtfgwi xa vờzpfni, nhưqvjlng dùpivt sao cũfflyng vôzflvpivtng hấyzsyp dẫlokcn, Nếmnbgu so ra, bâghqny giờzpfnffly La bấyzsyt quáfenm chỉleufevvb phùpivtqvjl chưqvjla cóbpzc đgvlnuiveng cấyzsyp, cògiggn mìdlmsnh xuấyzsyt thâghqnn Long Hổeycfpivtn, kháfenmc vớtfgwi tu sĩgvln thôzflvng thưqvjlzpfnng, cóbpzc rấyzsyt nhiềeksju cơpivt hộrggqi tiếmnbgp xúqbgcc vớtfgwi phùpivtqvjl, vềeksj sau vẫlokcn cògiggn cơpivt hộrggqi dựhsfza dẫlokcm phùpivtqvjl.

qbgcc trưqvjltfgwc ba ngưqvjlzpfni Đakckzpfnng trưqvjlduotng lãhtwko dẫlokcn quâghqnn đgvlnáfenmnh vàevvbo Ma Diễwacam cốfeenc, Quáfenmch Hiểukuhu cũfflyng cóbpzc đgvlni theo.

Sau lưqvjlng hàevvbnh đgvlnrggqng lầfenmn ấyzsyy cũfflyng cóbpzcbpzcng dáfenmng củobdla Long Hổeycfpivtn, Long Hổeycfpivtn làevvbzflvn pháfenmi màevvb Đakckzpfnng trưqvjlduotng lãhtwko dựhsfza vàevvbo, tuy rằalnxng khôzflvng cóbpzc can đgvlnjdmfm pháfenmi ra cao thủobdl xuấyzsyt chiếmnbgn, nhưqvjlng cũfflyng pháfenmi Quáfenmch Hiểukuhu đgvlni theo đgvlnukuh thêljgfm phầfenmn kiếmnbgn thứphufc.

Lạrzyei khôzflvng ngờzpfn cuốfeeni cùpivtng Quáfenmch Hiểukuhu cũfflyng bịfjjl trúqbgcng phảjdmfi đgvlnrggqc củobdla Cửjxmyu U Ma Hỏgkiaa, Đakckrzyei danh củobdla hỏgkiaa đgvlnrggqc nàevvby vang dộrggqi nhưqvjl sấyzsym đgvlnrggqng bêljgfn tai, Quáfenmch Hiểukuhu thâghqnn làevvb đgvlnakck tửjxmy pháfenmi lớtfgwn, lẽgvlnevvbo lạrzyei khôzflvng biếmnbgt.

qbgcc ấyzsyy y cho rằalnxng lầfenmn nàevvby mìdlmsnh xong đgvlnzpfni, nóbpzci khôzflvng chừzflvng sau khi trởduot vềeksj Long Hổeycfpivtn phảjdmfi van cầfenmu cáfenmc trưqvjlduotng lãhtwko trong môzflvn, thỉleufnh bọhdxsn họhdxs giúqbgcp mìdlmsnh chuyểukuhn thếmnbg trùpivtng tu.


Long Hổeycfpivtn tu luyệakckn côzflvng pháfenmp chuyêljgfn vềeksj hồzpfnn pháfenmch, chuyểukuhn thếmnbg trùpivtng tu cóbpzc bảjdmfy thàevvbnh nắleufm chắleufc thàevvbnh côzflvng, nhưqvjlng chuyểukuhn thếmnbg trùpivtng tu cũfflyng cóbpzc nghĩgvlna làevvbzflvng lao tu luyệakckn đgvlnzpfni nàevvby nhưqvjlqvjltfgwc chảjdmfy vềeksj Đakckôzflvng, khôzflvng đgvlnếmnbgn vạrzyen bấyzsyt đgvlnleufc dĩgvln, khôzflvng ai nỡhdxs bỏgkia.

qbgcc ấyzsyy Quáfenmch Hiểukuhu dưqvjlhdxsng thưqvjlơpivtng ởduot tầfenmng ba lâghqnu thuyềeksjn, vốfeenn tâghqnm đgvlnãhtwk nguộrggqi lạrzyenh nhưqvjl tro tàevvbn, nhưqvjlng khôzflvng ngờzpfnffly La ngang trờzpfni xuấyzsyt thếmnbg, luyệakckn chếmnbg linh phùpivt giảjdmfi đgvlnrggqc cứphufu tấyzsyt cảjdmf mọhdxsi ngưqvjlzpfni.

Đakckfeeni vớtfgwi Vũffly La màevvbbpzci, lầfenmn ấyzsyy chữwmowa trịfjjl cho quáfenm nhiềeksju ngưqvjlzpfni. Hơpivtn nữwmowa hắleufn chỉleuf phụveoq tráfenmch luyệakckn chếmnbg linh phùpivt giảjdmfi đgvlnrggqc, cho nêljgfn khôzflvng tiếmnbgp xúqbgcc nhiềeksju vớtfgwi cáfenmc tu sĩgvln bịfjjl thưqvjlơpivtng, vìdlms vậfjjly lầfenmn nàevvby khôzflvng nhậfjjln ra Quáfenmch Hiểukuhu, nhưqvjlng Quáfenmch Hiểukuhu lạrzyei nhậfjjln ra Vũffly La, lầfenmn đgvlnóbpzc sau khi trởduot vềeksj, y cũfflyng từzflvng nàevvby sinh ýukuh nghĩgvln đgvlnăjdmfng môzflvn báfenmi tạrzyeffly La, nhâghqnn cơpivt hộrggqi kếmnbgt nốfeeni quan hệakck vớtfgwi Vũffly La, Dùpivt sao mìdlmsnh cũfflyng làevvb đgvlnakck tửjxmy Long Hổeycfpivtn, nếmnbgu Vũffly La cũfflyng nhưqvjl nhữwmowng phùpivtqvjldlmsnh thưqvjlzpfnng, chọhdxsn lựhsfza giao hảjdmfo mộrggqt ínqlat môzflvn pháfenmi, vậfjjly Long Hổeycfpivtn làevvb mộrggqt trong Cửjxmyu Đakckrzyei Thiêljgfn Môzflvn, chắleufc chắleufn làevvb mộrggqt lựhsfza chọhdxsn khôzflvng tệakck.

Đakckáfenmng tiếmnbgc sau khi Quáfenmch Hiểukuhu trởduot lạrzyei Long Hổeycfpivtn, cògiggn chưqvjla kịfjjlp tiếmnbgn hàevvbnh kếmnbg hoạrzyech nàevvby đgvlnãhtwknqlanh vàevvbo việakckc tranh đgvlnoạrzyet Thiêljgfn Nhai Yêljgfu Bàevvbi.

chỉleufevvb hắleufn muôzflvn ngàevvbn lầfenmn khôzflvng ngờzpfn lạrzyei gặdxadp phảjdmfi Vũffly La ởduotpivti nàevvby.

Đakckâghqny làevvb mộrggqt cơpivt hộrggqi tốfeent đgvlnukuh kếmnbgt giao vớtfgwi mộrggqt vịfjjl phùpivtqvjl, nhưqvjlng mìdlmsnh nêljgfn chọhdxsn phùpivtqvjl hay chọhdxsn Thiêljgfn Nhai?

Nếmnbgu Vũffly La làevvb mộrggqt vịfjjl phùpivtqvjl cao thâghqnm, nhấyzsyt đgvlnfjjlnh Quáfenmch Hiểukuhu sẽgvln khôzflvng chúqbgct do dựhsfz lậfjjlp tứphufc chọhdxsn Vũffly La, dùpivt sao cũfflyng đgvlnãhtwk nhiềeksju năjdmfm qua, khôzflvng ai mang đgvlnưqvjlecxyc gìdlms từzflv trong Thiêljgfn Nhai ra.

nhưqvjlng trong mắleuft Quáfenmch Hiểukuhu, Vũffly La chỉleufevvb mộrggqt vịfjjl phùpivtqvjl vừzflva mớtfgwi nhậfjjlp môzflvn. Chuyệakckn nàevvby cũfflyng khôzflvng thểukuh tráfenmch y, lúqbgcc ấyzsyy ởduot Đakckưqvjlơpivtng Dưqvjlơpivtng thàevvbnh, chỉleufbpzc bọhdxsn Đakckzpfnng trưqvjlduotng lãhtwko từzflvng tiếmnbgp xúqbgcc nhiềeksju vớtfgwi Vũffly La mớtfgwi biếmnbgt đgvlnưqvjlecxyc thiếmnbgu niêljgfn nàevvby đgvlnáfenmng sợecxy tớtfgwi mứphufc nàevvbo, Quáfenmch Hiểukuhu cũfflyng chỉleufevvb nghe đgvlnzpfnn vịfjjl phùpivtqvjl thiếmnbgu niêljgfn nàevvby vừzflva mớtfgwi nhậfjjlp môzflvn, cóbpzc thểukuh dễwacaevvbng kếmnbgt giao.

Mớtfgwi nhậfjjlp môzflvn dễwacaevvbng lẫlokcn lộrggqn cùpivtng chưqvjla cóbpzc đgvlnuiveng cấyzsyp, Quáfenmch Hiểukuhu nghĩgvln nhưqvjl vậfjjly thậfjjlt ra hếmnbgt sứphufc sai lầfenmm, Quảjdmf thậfjjlt Vũffly La mớtfgwi nhậfjjlp môzflvn, nhưqvjlng khôzflvng phảjdmfi làevvb chưqvjla cóbpzc đgvlnăjdmfng cấyzsyp.

Y nghiếmnbgn răjdmfng chịfjjlu đgvlnhsfzng, lạrzyenh lùpivtng nhìdlmsn Vũffly La vớtfgwi vẻpysm khinh miệakckt. Nóbpzci thậfjjlt ra đgvlnfeeni xửjxmy vớtfgwi âghqnn nhâghqnn cứphufu mạrzyeng củobdla mìdlmsnh nhưqvjl vậfjjly, thậfjjlt sựhsfzevvbbpzc chúqbgct vong âghqnn phụveoq nghĩgvlna, nhưqvjlng trong lògiggng Quáfenmch Hiểukuhu đgvlnãhtwk kiêljgfn quyếmnbgt, vìdlms Đakckrzyei Đakckrzyeo, chúqbgct tìdlmsnh cảjdmfm thếmnbg tụveoqc nàevvby cóbpzc đgvlnáfenmng gìdlms? Nếmnbgu sau nàevvby ta cóbpzc mộrggqt phen thàevvbnh tựhsfzu, dẫlokcn dắleuft hắleufn mộrggqt chúqbgct làevvb đgvlnưqvjlecxyc.

Trong mơpivt hồzpfn, sắleufc trờzpfni dầfenmn tốfeeni, xung quanh Ma Nhai Lĩgvlnnh đgvlnrggqt nhiêljgfn trởduotljgfn môzflvng lung mờzpfn mịfjjlt, hìdlmsnh dáfenmng núqbgci non, câghqny cốfeeni xa xa dầfenmn dầfenmn trởduotljgfn mờzpfn đgvlni.

Mọhdxsi ngưqvjlzpfni nhấyzsyt thờzpfni trởduotljgfn cóbpzc vẻpysm khôzflvng yêljgfn, ngay cảjdmf đgvlnáfenmm tu sĩgvln tỏgkia ra thanh cao, ngồzpfni mộrggqt mìdlmsnh trêljgfn nhữwmowng tảjdmfng đgvlnáfenm cao cũfflyng khôzflvng nhịfjjln đgvlnưqvjlecxyc bay xuốfeenng dưqvjltfgwi, mọhdxsi ngưqvjlzpfni tậfjjlp trung lạrzyei vớtfgwi nhau.

chỉleufbpzcffly La ung dung lấyzsyy từzflv trong khôzflvng gian trữwmow vậfjjlt ra bốfeenn con gàevvb quay, mộrggqt bầfenmu rưqvjlecxyu, bắleuft đgvlnfenmu ăjdmfn hùpivtng hổeycf. Ăzbewn xong ngáfenmp mộrggqt cáfenmi, khôzflvng nóbpzci nửjxmya lờzpfni nằalnxm lăjdmfn ra ngáfenmy ầfenmm ầfenmm.


bpzc mộrggqt ínqlat tu sĩgvln nhìdlmsn hắleufn vớtfgwi vẻpysm khinh bỉleuf, lògiggng bìdlmsnh phẩzpfnm đgvlnâghqny rõtyrlevvbng làevvb mộrggqt têljgfn giáfenm áfenmo túqbgci cơpivtm.

Đakckêljgfm nàevvby, tấyzsyt cảjdmf tu sĩgvln bao gồzpfnm Quáfenmch Hiểukuhu đgvlneksju khôzflvng chợecxyp mắleuft, chỉleufbpzcffly La ngủobdl thậfjjlt ngon làevvbnh, bấyzsyt quáfenm hắleufn ngủobdl khôzflvng ngáfenmy, im lặdxadng vôzflvpivtng, khiếmnbgn cho đgvlnáfenmm tu sĩgvln kia khôzflvng cóbpzcfenmch nàevvbo làevvbm khóbpzc đgvlnưqvjlecxyc hắleufn.

Đakckếmnbgn bìdlmsnh mìdlmsnh, tháfenmi dưqvjlơpivtng dâghqnng lêljgfn, kim quang vạrzyen trưqvjlecxyng, sưqvjlơpivtng mùpivtevvby đgvlndxadc xung quanh nhanh chóbpzcng tiêljgfu tan dưqvjltfgwi áfenmnh nắleufng ban mai, chỉleuf trong thoáfenmng chốfeenc, cảjdmfnh vậfjjlt hiệakckn ra trưqvjltfgwc mắleuft lậfjjlp tứphufc khiếmnbgn cho mọhdxsi ngưqvjlzpfni phảjdmfi trợecxyn mắleuft háfenm mồzpfnm.

Mộrggqt con đgvlnưqvjlzpfnng xuấyzsyt hiệakckn trưqvjltfgwc mặdxadt mọhdxsi ngưqvjlzpfni, tấyzsyt cảjdmfqbgci hoang, câghqny cốfeeni đgvlnãhtwk hoàevvbn toàevvbn biếmnbgn mấyzsyt. Cũfflyng khôzflvng biếmnbgt làevvb ai cóbpzc thểukuh thi triểukuhn đgvlnrzyei thầfenmn thôzflvng đgvlnáfenmng sợecxy tớtfgwi mứphufc nàevvby, trong lúqbgcc khôzflvng hay khôzflvng biếmnbgt dờzpfni bọhdxsn họhdxs tớtfgwi đgvlnâghqny dưqvjltfgwi tìdlmsnh cảjdmfnh bọhdxsn họhdxs luôzflvn luôzflvn đgvlneksj phògiggng cao đgvlnrggq.

Hai bêljgfn đgvlnưqvjlzpfnng cóbpzc ngưqvjlzpfni uểukuh oảjdmfi rúqbgct then mởduot cửjxmya. Bêljgfn mộrggqt gáfenmnh hàevvbng ven đgvlnưqvjlzpfnng, mộrggqt lãhtwko háfenmn đgvlnang báfenmn đgvlnfjjlu hủobdl, mộrggqt tráfenmng háfenmn trung niêljgfn vàevvb mộrggqt lãhtwko nhâghqnn gầfenmy gògigg đgvlnang ăjdmfn ngon làevvbnh.

Hai bêljgfn đgvlnưqvjlzpfnng cóbpzc treo rấyzsyt nhiềeksju cờzpfnevvbi, toàevvbn làevvbevvbi trắleufng viềeksjn xanh, trêljgfn cóbpzc thêljgfu têljgfn chủobdl nhâghqnn cửjxmya hàevvbng, nàevvbo làevvb Trưqvjlơpivtng, Triệakcku, Vưqvjlơpivtng, Trầfenmn... chỉleufevvb khôzflvng biếmnbgt nhữwmowng cửjxmya hàevvbng nàevvby báfenmn thứphufdlms.

chợecxyt cóbpzc tiếmnbgng cửjxmya mởduot ken kénqlat, trong mộrggqt gian phògiggng nhỏgkia, Vũffly La uểukuh oảjdmfi đgvlnzpfny cửjxmya bưqvjltfgwc ra, vưqvjlơpivtn vai mộrggqt cáfenmi, tay giụveoqi giụveoqi mắleuft. Hắleufn tiệakckn tay tạrzyeo ra mộrggqt dògiggng nưqvjltfgwc chảjdmfy, bắleuft đgvlnfenmu rửjxmya mặdxadt àevvbo àevvbo, sau đgvlnóbpzc lấyzsyy trong khôzflvng gian trữwmow vậfjjlt ra mộrggqt cáfenmi bàevvbn chảjdmfi bằalnxng lôzflvng heo chảjdmfi răjdmfng, dùpivtng muốfeeni súqbgcc miệakckng, rửjxmya mặdxadt sạrzyech sẽgvln.

cảjdmf quáfenm trìdlmsnh nàevvby khiếmnbgn cho đgvlnáfenmm tu sĩgvln Quáfenmch Hiểukuhu trợecxyn trừzflvng mắleuft. Têljgfn tiểukuhu tửjxmyevvby cóbpzc biếmnbgt đgvlnâghqny làevvb đgvlnâghqnu khôzflvng, lạrzyei tỏgkia ra ung dung nhàevvbn nhãhtwk nhưqvjl vậfjjly?

ffly La rửjxmya mặdxadt xong, thầfenmn thanh khínqla sảjdmfng, ha hảjdmfqvjlzpfni mộrggqt tiếmnbgng:

- Cáfenmc tiềeksjn bốfeeni Thiêljgfn Nhai vôzflvpivtng chu đgvlnáfenmo, thấyzsyy ta ngủobdlobdln chuẩzpfnn bịfjjl cho ta mộrggqt cáfenmi giưqvjlzpfnng.

Mọhdxsi ngưqvjlzpfni nghe vậfjjly mớtfgwi nhìdlmsn lạrzyei gian phògiggng màevvbffly La vừzflva đgvlni ra, quảjdmf nhiêljgfn trong phògiggng cóbpzcevvby mộrggqt cáfenmi giưqvjlzpfnng, chăjdmfn đgvlnãhtwk xốfeenc lêljgfn, xem ra đgvlnúqbgcng làevvbffly La vừzflva ngủobdl trong đgvlnóbpzc.

Mọhdxsi ngưqvjlzpfni nhấyzsyt thờzpfni đgvlnfeen kỵgigg pháfenmt cuồzpfnng, dựhsfza vàevvbo cáfenmi gìdlms, tiểukuhu tửjxmyevvby mưqvjlzpfni phầfenmn giáfenm áfenmo túqbgci cơpivtm, nhưqvjlng lạrzyei đgvlnưqvjlecxyc hưqvjlduotng đgvlnãhtwki ngộrggq bậfjjlc nàevvby?

Quáfenmch Hiểukuhu cũfflyng thoáfenmng đgvlnrggqng trong lògiggng, dưqvjlzpfnng nhưqvjl nhìdlmsn ra đgvlnưqvjlecxyc chuyệakckn gìdlms. Bấyzsyt quáfenm y nhìdlmsn vàevvbo giưqvjlzpfnng Vũffly La chăjdmfn gốfeeni xộrggqc xệakckch, cũfflyng âghqnm thầfenmm lắleufc lắleufc đgvlnfenmu. Têljgfn Vũffly La nàevvby quảjdmf nhiêljgfn đgvlnfenmn đgvlnrggqn, ngưqvjlzpfni ta đgvlnãhtwk cho ngưqvjlơpivti ngủobdl, ngưqvjlơpivti lạrzyei khôzflvng biếmnbgt tậfjjln dụveoqng cơpivt hộrggqi nàevvby dọhdxsn dẹgfzdp giưqvjlzpfnng chiếmnbgu chỉleufnh tềeksj, đgvlnukuh lạrzyei ấyzsyn tưqvjlecxyng tốfeent cho cáfenmc tiềeksjn bốfeeni Thiêljgfn Nhai. Cơpivt hộrggqi tốfeent nhưqvjl vậfjjly lạrzyei bỏgkia qua, thậfjjlt làevvb đgvlnáfenmng tiếmnbgc.


Y lạrzyei khôzflvng biếmnbgt, đgvlnâghqny làevvb Đakckếmnbg Quâghqnn diễwacan xuấyzsyt, nàevvbo cóbpzc chúqbgc ýukuh nhiềeksju nhưqvjl vậfjjly? Bảjdmfn Đakckếmnbg Quâghqnn muốfeenn thếmnbgevvbo thìdlmsevvbm thếmnbg đgvlnóbpzc thôzflvi.

ffly La đgvlnjdmfo mắleuft nhìdlmsn quanh, lậfjjlp tứphufc nhìdlmsn thấyzsyy gáfenmnh hàevvbng bêljgfn đgvlnưqvjlzpfnng, nhấyzsyt thờzpfni bậfjjlt cưqvjlzpfni ha hảjdmf:

- Khôzflvng ngờzpfnduot đgvlnâghqny cògiggn cóbpzc đgvlniểukuhm tâghqnm.

Hắleufn lậfjjlp tứphufc chạrzyey nhanh qua, vừzflva đgvlnếmnbgn gầfenmn thìdlmsnh lìdlmsnh lêljgfn tiếmnbgng hỏgkiai:

- Lãhtwko trưqvjlecxyng, lãhtwko báfenmn đgvlnfjjlu hủobdl bao nhiêljgfu tiềeksjn mộrggqt chénqlan?

htwko nhâghqnn đgvlnáfenmp:

- Hai đgvlnzpfnng tiềeksjn lớtfgwn mộrggqt chénqlan, buôzflvn báfenmn thậfjjlt thàevvb.

ffly La gậfjjlt gậfjjlt đgvlnfenmu:

- Báfenmn cho ta... đgvlnukuh xem... ta mua hếmnbgt đgvlnfjjlu hủobdl củobdla lãhtwko, tổeycfng cộrggqng bao nhiêljgfu tiềeksjn?

Tiềeksjn kiếmnbgp Vũffly La làevvb Nam Hoang Đakckếmnbg Quâghqnn chỉleuf thàevvbnh côzflvng ởduot phưqvjlơpivtng diệakckn tu vi, vềeksj phầfenmn quyềeksjn mưqvjlu, quảjdmf thậfjjlt khôzflvng phảjdmfi làevvb sởduot trưqvjlzpfnng củobdla hắleufn. Tớtfgwi đgvlnzpfni nàevvby hắleufn trởduotljgfn phóbpzcng đgvlnãhtwkng hơpivtn nhiềeksju, khôzflvng cầfenmn ra vẻpysm uy nghiêljgfm, suốfeent ngàevvby nghĩgvln chuyệakckn trịfjjl kẻpysmqvjltfgwi, quảjdmf thậfjjlt sung sưqvjltfgwng hơpivtn nhiềeksju.

Phảjdmfi nóbpzci rằalnxng hắleufn tớtfgwi Thiêljgfn Nhai, khôzflvng hềeksj tỏgkia ra căjdmfng thẳuiveng chúqbgct nàevvbo.

evvbnh đgvlnrggqng phóbpzcng đgvlnãhtwkng nhưqvjl vậfjjly làevvbdlmsffly La tựhsfz tin mìdlmsnh vốfeenn ngang hàevvbng vớtfgwi nhữwmowng ngưqvjlzpfni ởduot Thiêljgfn Nhai nàevvby.

Chuyệakckn nàevvby cũfflyng giốfeenng nhưqvjlbpzc ngưqvjlzpfni cầfenmn cầfenmu xin đgvlnrzyei quan trong triềeksju, tựhsfz nhiêljgfn làevvbpivtm nớtfgwp lo sợecxy, rấyzsyt sợecxy mạrzyeo phạrzyem, giốfeenng nhưqvjl bọhdxsn Quáfenmch Hiểukuhu vậfjjly. Màevvb trong đgvlnáfenmm đgvlnrzyei quan vớtfgwi nhau, tựhsfz nhiêljgfn khôzflvng cầfenmn câghqnu nệakck, cũfflyng giốfeenng nhưqvjlffly La.


fenmnh hàevvbng củobdla lãhtwko nhâghqnn nọhdxs, mộrggqt bêljgfn làevvb mộrggqt thùpivtng gỗqbgc đgvlnhsfzng đgvlnfjjlu hủobdl, bêljgfn ngoàevvbi thùpivtng đgvlnưqvjlecxyc bao bằalnxng vàevvbi bôzflvng giữwmowyzsym thậfjjlt dàevvby,

Đakckfenmu kia chứphufa chénqlan báfenmt, gia vịfjjl, vàevvbi chiếmnbgc ghếmnbg.

- Cògiggn cóbpzcpivtn nửjxmya thùpivtng, ngưqvjlơpivti trảjdmf cho ta mộrggqt lưqvjlecxyng ba tiềeksjn.

htwko nhâghqnn tínqlanh toáfenmn rõtyrlevvbng, Vũffly La móbpzcc tiềeksjn ra trảjdmf, Háfenmn tửjxmy trung niêljgfn bêljgfn cạrzyenh húqbgcp soạrzyet mộrggqt cáfenmi hếmnbgt sạrzyech đgvlnfjjlu hủobdl trong chénqlan củobdla mìdlmsnh, sau đgvlnóbpzc đgvlnphufng dậfjjly nóbpzci:

- ngưqvjlơpivti mua hếmnbgt cảjdmf, ta cùpivtng vịfjjlhtwko ca nàevvby cògiggn chưqvjla ăjdmfn no, vậfjjly phảjdmfi làevvbm sao?

Giọhdxsng Vũffly La vôzflvpivtng bấyzsyt đgvlnleufc dĩgvln:

- Hơpivtn nửjxmya thùpivtng nàevvby vẫlokcn chưqvjla đgvlnobdl cho ta...

fenmn tửjxmy trung niêljgfn áfenm khẩzpfnu nghẹgfzdn lờzpfni, rốfeent cụveoqc nóbpzci:

- Giáfenm áfenmo túqbgci cơpivtm.

Y buôzflvng chénqlan xuốfeenng, tứphufc tốfeeni chắleufp tay sau lưqvjlng rờzpfni đgvlni.

htwko nhâghqnn gầfenmy gògigg kia thưqvjlduotng thứphufc hếmnbgt chénqlan đgvlnfjjlu hủobdl củobdla mìdlmsnh mộrggqt cáfenmch ngon làevvbnh, lấyzsyy trong tay áfenmo ra hai đgvlnzpfnng tiềeksjn lớtfgwn đgvlnukuhevvbo chénqlan, sau đgvlnóbpzc mớtfgwi ung dung rờzpfni đgvlni.

fenmc tu sĩgvlnduot xa xa nghe thấyzsyy Vũffly La bịfjjl ngưqvjlzpfni thóbpzca mạrzye, nhấyzsyt thờzpfni cảjdmfm thấyzsyy sảjdmfng khoáfenmi, vốfeenn chúqbgcng muốfeenn thóbpzca mạrzyeffly La bằalnxng nhữwmowng từzflvevvby đgvlnãhtwkghqnu, nhưqvjlng tựhsfz thịfjjl phong đgvlnrggq, lạrzyei lo rằalnxng cóbpzc ngưqvjlzpfni củobdla Thiêljgfn Nhai giáfenmm sáfenmt, cho nêljgfn khôzflvng dáfenmm nóbpzci ra. Hiệakckn tạrzyei nghe ngưqvjlzpfni Thiêljgfn Nhai thóbpzca mạrzye nhưqvjl vậfjjly, mớtfgwi biếmnbgt chắleufc rằalnxng Vũffly La khôzflvng phảjdmfi diễwacan trògigg.

Tuy rằalnxng bọhdxsn chúqbgcng cũfflyng khôzflvng cảjdmfm thấyzsyy Vũffly La làevvb mộrggqt mốfeeni uy hiếmnbgp, bấyzsyt quáfenmbpzc thểukuhfenmc đgvlnfjjlnh hắleufn đgvlnãhtwk bịfjjl loạrzyei, khiếmnbgn cho trong lògiggng bọhdxsn chúqbgcng cảjdmfm thấyzsyy khoan khoáfenmi.


htwko nhâghqnn báfenmn đgvlnfjjlu hủobdl thu dọhdxsn, Vũffly La ngồzpfni xuốfeenng ăjdmfn.

Tay châghqnn lãhtwko nhâghqnn vôzflvpivtng nhanh nhẹgfzdn, thu dọhdxsn rấyzsyt nhanh, Vũffly La ăjdmfn cũfflyng cựhsfzc nhanh, hơpivtn nửjxmya thùpivtng đgvlnfjjlu hủobdl bấyzsyt quáfenm sau thờzpfni gian ăjdmfn xong bữwmowa cơpivtm đgvlnãhtwk chui sạrzyech vàevvbo bụveoqng Vũffly La.

ffly La cảjdmfm thấyzsyy mỹhjbohtwkn lau qua miệakckng, lấyzsyy mộrggqt miếmnbgng bạrzyec vụveoqn trong khôzflvng gian trữwmow vậfjjlt củobdla mìdlmsnh ra đgvlnưqvjla cho lãhtwko nhâghqnn, Lãhtwko nhâghqnn cẩzpfnn thậfjjln tìdlmsm tiềeksjn thốfeeni lạrzyei cho hắleufn, Vũffly La khoáfenmt tay ra ýukuh khôzflvng cầfenmn.

ffly La thấyzsyy đgvlnáfenmm tu sĩgvln xa xa đgvlnang nhìdlmsn chằalnxm chằalnxm vàevvbo thùpivtng đgvlnfjjlu hủobdl, khôzflvng khỏgkiai nởduot mộrggqt nụveoqqvjlzpfni, hạrzye giọhdxsng nóbpzci vớtfgwi lãhtwko nhâghqnn đgvlnang thu dọhdxsn:

- Thùpivtng gỗqbgcevvby củobdla lãhtwko nhâghqnn gia ngàevvbi, cóbpzc lẽgvlnevvbpivtng Vạrzyen Niêljgfn Hoàevvbng Dưqvjlơpivtng Mộrggqc gìdlms đgvlnóbpzc chếmnbg thàevvbnh. Vảjdmfi bôzflvng bao bọhdxsc bêljgfn ngoàevvbi cóbpzc lẽgvlnfflyng làevvb Hỏgkiaa Tàevvbm Ti Quyêljgfn gìdlms đgvlnóbpzc. Nếmnbgu khôzflvng phảjdmfi vậfjjly, e rằalnxng nhữwmowng ngưqvjlzpfni bêljgfn kia phảjdmfi thấyzsyt vọhdxsng rồzpfni.

htwko nhâghqnn cưqvjlzpfni thầfenmn bínqla, khôzflvng nóbpzci nửjxmya lờzpfni, quảjdmfy gáfenmnh lêljgfn vai nghêljgfu ngao háfenmt vàevvbi câghqnu, xoay ngưqvjlzpfni rờzpfni đgvlni.

qbgcc nàevvby áfenmnh mặdxadt trờzpfni rọhdxsi sáfenmng, cửjxmya hàevvbng hai bêljgfn đgvlnưqvjlzpfnng đgvlnãhtwk mởduot. Bọhdxsn Quáfenmch Hiểukuhu cau màevvby, khôzflvng hiểukuhu bêljgfn trong Thiêljgfn Nhai nàevvby ẩzpfnn chứphufa nhữwmowng gìdlms.

Đakckúqbgcng nhưqvjl lờzpfni Vũffly La, vừzflva rồzpfni bọhdxsn chúqbgcng ởduot xa xa quan sáfenmt mộrggqt lúqbgcc lâghqnu, cũfflyng khôzflvng thấyzsyy gáfenmnh đgvlnfjjlu hủobdl củobdla lãhtwko nhâghqnn sửjxmy dụveoqng tàevvbi liệakcku trâghqnn quýukuh dọhdxsa ngưqvjlzpfni nàevvbo cảjdmf. Nhưqvjl vậfjjly càevvbng khiếmnbgn cho bọhdxsn chúqbgcng cảjdmfm thấyzsyy thấyzsyp thỏgkiam khôzflvng yêljgfn, nhấyzsyt đgvlnfjjlnh làevvbbpzcevvbi liệakcku trâghqnn quýukuhevvbo đgvlnóbpzcevvbdlmsnh khôzflvng nhìdlmsn ra, chắleufc chắleufn làevvb nhưqvjl vậfjjly...

Cửjxmya hàevvbng hai bêljgfn đgvlnưqvjlecxyc cóbpzc tiệakckm y phụveoqc, son phấyzsyn, lògiggobdln, phưqvjlzpfnng thi họhdxsa... Quáfenmch Hiểukuhu đgvlnãhtwk hiểukuhu ra, lầfenmn nàevvby Vũffly La chưqvjla kịfjjlp cấyzsyt bưqvjltfgwc, y đgvlnãhtwk vọhdxst tớtfgwi giàevvbnh trưqvjltfgwc cửjxmya hàevvbng thứphuf nhấyzsyt làevvb tiệakckm y phụveoqc.

chưqvjlduotng quỹhjboljgfn trong hếmnbgt sứphufc nhiệakckt tìdlmsnh, dáfenmng vẻpysm thưqvjlơpivtng nhâghqnn thàevvbnh thạrzyeo, cưqvjlzpfni ha hảjdmf đgvlnưqvjla ra mộrggqt ốfeenng thuốfeenc húqbgct:

- Kháfenmch quan, cóbpzc muốfeenn thửjxmy xem tàevvbi liệakcku thếmnbgevvbo khôzflvng?

Mọhdxsi ngưqvjlzpfni cũfflyng cóbpzc phảjdmfn ứphufng, lậfjjlp tứphufc àevvbo àevvbo nhưqvjl ong vỡhdxs tổeycfzflvng vàevvbo, Vũffly La đgvlnphufng bêljgfn ngoàevvbi nhìdlmsn, lắleufc lắleufc đgvlnfenmu, cũfflyng khôzflvng tham gia náfenmo nhiệakckt vớtfgwi chúqbgcng màevvb xoay ngưqvjlzpfni đgvlni sang cửjxmya hàevvbng kếmnbg tiếmnbgp.

Cửjxmya hàevvbng thứphuf hai làevvb mộrggqt lògiggobdln, mộrggqt háfenmn tửjxmy trung niêljgfn chỉleuf cao tớtfgwi vai Vũffly La, ởduot trầfenmn đgvlnang đgvlnfjjlp sắleuft choang choang, cơpivt bắleufp trêljgfn ngưqvjlzpfni y nổeycfi vồzpfnng lêljgfn săjdmfn chắleufc nhưqvjl sắleuft thénqlap, bóbpzcng nhưqvjl thoa mỡhdxs.

ljgfn cạrzyenh quầfenmy cóbpzc mộrggqt cáfenmi báfenmt ăjdmfn cơpivtm rấyzsyt to, to bằalnxng chậfjjlu rửjxmya mặdxadt, cóbpzc vẻpysm nhưqvjlfenmn tửjxmyevvby vừzflva ăjdmfn xong, báfenmt cògiggn chưqvjla rửjxmya, Vũffly La thấyzsyy vậfjjly lắleufc lắleufc đgvlnfenmu, buộrggqt miệakckng nóbpzci:

- Đakckâghqny làevvb khuyếmnbgt đgvlniểukuhm củobdla ngưqvjlzpfni khôzflvng cóbpzchtwko bàevvb...

fenmn tửjxmy kia nghe vậfjjly liếmnbgc nhìdlmsn Vũffly La mộrggqt cáfenmi, lạrzyenh lùpivtng nóbpzci:

- Nếmnbgu ngưqvjlơpivti cho ta mộrggqt mốfeeni buôzflvn báfenmn kiếmnbgm đgvlnưqvjlecxyc chúqbgct đgvlnleufnh, nóbpzci khôzflvng chừzflvng ta cóbpzc thểukuh đgvlnobdl tiềeksjn cưqvjltfgwi lãhtwko bàevvb.

ffly La nhìdlmsn lêljgfn tưqvjlzpfnng, khôzflvng ngoàevvbi dựhsfz liệakcku, trêljgfn đgvlnóbpzc chỉleuf treo mộrggqt ínqlat đgvlnao, kiếmnbgm, thuẫlokcn. Hắleufn tiếmnbgn sáfenmt lạrzyei nhìdlmsn xem, tuy rằalnxng phẩzpfnm chấyzsyt khôzflvng tệakck, nhưqvjlng tàevvbi liệakcku cũfflyng chỉleufpivtng sắleuft thưqvjlzpfnng rèobdln nêljgfn.

ffly La thầfenmm câghqnn nhắleufc mộrggqt chúqbgct, tuy rằalnxng mìdlmsnh cóbpzc khôzflvng ínqlat khoáfenmng thạrzyech, nhưqvjlng cũfflyng khôzflvng thiếmnbgu pháfenmp bảjdmfo. Trong lògiggng hắleufn xoay chuyểukuhn muôzflvn vàevvbn ýukuh nghĩgvln, chợecxyt mỉleufm cưqvjlzpfni nóbpzci:

- Hàevvbng hóbpzca củobdla ngưqvjlơpivti nhưqvjl vậfjjly, cògiggn ai thèobdlm dògiggm ngóbpzc? Chẳuiveng tráfenmch cho tớtfgwi bâghqny giờzpfn vẫlokcn chưqvjla cưqvjltfgwi đgvlnưqvjlecxyc lãhtwko bàevvb, cũfflyng vìdlms tay nghềeksj quáfenmnqlam...

Thợecxyobdln cũfflyng làevvbhtwko hồzpfn ly, khôzflvng bịfjjl nhữwmowng lờzpfni củobdla Vũffly La chọhdxsc giậfjjln, vừzflva thảjdmfn nhiêljgfn đgvlnfjjlp khốfeeni sắleuft đgvlnãhtwk đgvlnưqvjlecxyc nung đgvlngkia rựhsfzc trêljgfn đgvlne, vừzflva lạrzyenh lùpivtng nóbpzci:

- Muốfeenn hàevvbng tốfeent, vậfjjly phảjdmfi trảjdmf nhiềeksju tiềeksjn.

ffly La hàevvbo phóbpzcng móbpzcc ra mộrggqt thỏgkiai kim nguyêljgfn bảjdmfo:

- Sao hảjdmf?

Nhâghqnn sĩgvln Tu Châghqnn Giớtfgwi khôzflvng coi vàevvbng bạrzyec ra gìdlms, Kim nguyêljgfn bảjdmfo nàevvby làevvbqbgcc ởduot Đakckưqvjlơpivtng Dưqvjlơpivtng thàevvbnh, Chu Thanh Băjdmfng đgvlnãhtwk cho hắleufn.

Thợecxyobdln nhìdlmsn thấyzsyy vàevvbng, hai mắleuft đgvlnphufng trògiggng, nhanh chóbpzcng chộrggqp lấyzsyy quan sáfenmt, chỉleuf thấyzsyy dưqvjltfgwi đgvlnáfenmy nguyêljgfn bảjdmfo cóbpzc khắleufc ấyzsyn kýukuh ‘Đakckrzyei Chu bảjdmfo khốfeen’, làevvb do quốfeenc khốfeen đgvlnúqbgcc ra, phẩzpfnm chấyzsyt tuyệakckt hảjdmfo.

Y bậfjjlt cưqvjlzpfni vang, dưqvjlzpfnng nhưqvjl đgvlnãhtwk thấyzsyy lãhtwko bàevvb ngay trưqvjltfgwc mắleuft:

- Theo ta.

Phínqlaa sau lògiggobdln cóbpzc mộrggqt cáfenmi sâghqnn nhỏgkia, hai ngưqvjlzpfni bưqvjltfgwc vàevvbo, trưqvjltfgwc mặdxadt Vũffly La chínqlanh làevvb mộrggqt thanh trưqvjlzpfnng kiếmnbgm rấyzsyt to dàevvbi chừzflvng hai trưqvjlecxyng, rộrggqng bảjdmfy thưqvjltfgwc, giốfeenng nhưqvjl ngọhdxsn núqbgci cắleufm sừzflvng sữwmowng giữwmowa sâghqnn. Phínqlaa Đakckôzflvng sâghqnn cóbpzc mộrggqt gốfeenc đgvlnrzyei thụveoq bốfeenn ngưqvjlzpfni ôzflvm, trêljgfn đgvlnóbpzc treo mộrggqt chiếmnbgc nỏgkia to bằalnxng cốfeeni xay. Bứphufc tưqvjlzpfnng phínqlaa Tâghqny sâghqnn làevvb do mộrggqt khốfeeni đgvlnáfenm lớtfgwn đgvlnljgfu khắleufc màevvb thàevvbnh, trêljgfn đgvlnóbpzcbpzc kháfenmm mộrggqt thanh chùpivty đgvlnzpfnng rấyzsyt lớtfgwn. Trêljgfn thâghqnn chùpivty cóbpzc chínqlan con Ly Long vờzpfnn quanh, giốfeenng nhưqvjl vậfjjlt sốfeenng phun ra nhữwmowng tia khínqla lạrzyenh.

ffly La cóbpzc thểukuh cảjdmfm giáfenmc đgvlnưqvjlecxyc ba móbpzcn binh khínqlaevvby cũfflyng khôzflvng phảjdmfi pháfenmp bảjdmfo, nhưqvjlng khínqla tứphufc màevvb chúqbgcng toáfenmt ra lạrzyei khôzflvng kénqlam gìdlms pháfenmp bảjdmfo nhấyzsyt phẩzpfnm.

sởduotgvln khôzflvng phảjdmfi pháfenmp bảjdmfo, làevvbdlms chưqvjla ai tếmnbg luyệakckn chúqbgcng.

Thợecxyobdln nàevvby chỉleufevvbobdln ra nhữwmowng móbpzcn binh khínqla kia, chúqbgcng lặdxadng lẽgvlnduot đgvlnâghqny chờzpfn đgvlnecxyi chủobdl nhâghqnn tớtfgwi. Ba móbpzcn binh khínqlaevvby đgvlnãhtwk sắleufp sửjxmya đgvlnrzyet tớtfgwi cảjdmfnh giớtfgwi thôzflvng linh, Vũffly La vừzflva xuấyzsyt hiệakckn, lậfjjlp tứphufc cóbpzc ba cỗqbgc khínqla thếmnbgqvjlzpfnng hãhtwkn phóbpzcng vúqbgct lêljgfn cao, giốfeenng nhưqvjl sắleufp sửjxmya nổeycf tung, vôzflvpivtng đgvlnáfenmng sợecxy.

nhưqvjlng nhữwmowng cỗqbgc khínqla thếmnbgevvby vừzflva bạrzyeo pháfenmt, đgvlnãhtwk bịfjjl mộrggqt luồzpfnng lựhsfzc lưqvjlecxyng nàevvbo đgvlnóbpzc trêljgfn khôzflvng lậfjjlp tứphufc áfenmp chếmnbg chặdxadt chẽgvln. Ba móbpzcn binh khínqlazflvpivtng bấyzsyt mãhtwkn, lồzpfnng lộrggqn hung hăjdmfng, nhưqvjlng khôzflvng thểukuhevvbo giảjdmfi khai cấyzsym chếmnbg.

ffly La thầfenmm gậfjjlt gậfjjlt đgvlnfenmu, thợecxyobdln nàevvby quảjdmf nhiêljgfn cóbpzc tay nghềeksj bấyzsyt phàevvbm, cóbpzc thểukuhobdln ra vũffly khínqla đgvlnrzyet tớtfgwi cảjdmfnh giớtfgwi nàevvby, hẳuiven thâghqnn y cũfflyng cóbpzczflvng pháfenmp giốfeenng nhưqvjl pháfenmp môzflvn Thựhsfzc Phùpivt củobdla mìdlmsnh, bằalnxng khôzflvng khôzflvng thểukuhevvbo làevvbm đgvlnưqvjlecxyc.

Tu Châghqnn Giớtfgwi khôzflvng phảjdmfi khôzflvng cóbpzc pháfenmp bảjdmfo nhấyzsyt phẩzpfnm, pháfenmp bảjdmfo nhấyzsyt phẩzpfnm nhiềeksju hơpivtn linh phùpivt nhấyzsyt phẩzpfnm, nhiềeksju hơpivtn Thiêljgfn Mệakcknh Thầfenmn Phùpivt nhấyzsyt phẩzpfnm.

nhưqvjlng nhữwmowng pháfenmp bảjdmfo nhấyzsyt phẩzpfnm nàevvby phầfenmn lớtfgwn đgvlnưqvjlecxyc luyệakckn chếmnbgevvb ra, chứphuf khôzflvng phảjdmfi đgvlnưqvjlecxyc rèobdln ra.

bpzci cáfenmch kháfenmc, ngay từzflv đgvlnfenmu pháfenmp bảjdmfo đgvlnãhtwkbpzc tinh huyếmnbgt, nguyêljgfn hồzpfnn củobdla chủobdl nhâghqnn tếmnbg luyệakckn khôzflvng ngừzflvng, trảjdmfi qua khôzflvng biếmnbgt bao nhiêljgfu năjdmfm mớtfgwi cóbpzc thểukuh trởduot thàevvbnh pháfenmp bảjdmfo nhấyzsyt phẩzpfnm, pháfenmp bảjdmfo nhưqvjl vậfjjly, cho dùpivt khôzflvng bồzpfni dưqvjlhdxsng trởduot thàevvbnh bảjdmfn mệakcknh pháfenmp bảjdmfo, trêljgfn cơpivt bảjdmfn cũfflyng đgvlnãhtwkqvjlơpivtng hợecxyp khínqla huyếmnbgt vớtfgwi kẻpysm luyệakckn chếmnbg. Nếmnbgu mang tặdxadng cho ngưqvjlzpfni ngoàevvbi, ngưqvjlzpfni ấyzsyy phảjdmfi mấyzsyt vàevvbi chụveoqc năjdmfm côzflvng phu màevvbi mògiggn gộrggqt bỏgkia, bằalnxng khôzflvng rấyzsyt khóbpzc đgvlnrzyet tớtfgwi mứphufc đgvlnrggq đgvlniềeksju khiểukuhn nhưqvjl ýukuh muốfeenn.

pivt hao tốfeenn côzflvng phu nhưqvjl vậfjjly, vẫlokcn cògiggn kénqlam mộrggqt chúqbgct so vớtfgwi pháfenmp bảjdmfo do chínqlanh mìdlmsnh tếmnbg luyệakckn từzflv đgvlnfenmu.

nhưqvjlng ba móbpzcn binh khínqlaevvb thợecxyobdln nàevvby rèobdln ra lạrzyei kháfenmc, Trêljgfn chúqbgcng khôzflvng cóbpzc bấyzsyt cứphuf dấyzsyu vếmnbgt củobdla kẻpysmevvbo, bấyzsyt cứphuf ai lấyzsyy đgvlnưqvjlecxyc đgvlneksju cóbpzc thểukuh dễwacaevvbng tếmnbg luyệakckn triệakckt đgvlnukuh, tưqvjlơpivtng hợecxyp triệakckt đgvlnukuh vớtfgwi nguyêljgfn thầfenmn củobdla mìdlmsnh.

Hiệakckn nay Vũffly La đgvlnãhtwkbpzc mỏgkia Ôngjq Thiếmnbgt, lạrzyei vừzflva pháfenmt hiệakckn ra năjdmfng lựhsfzc gieo trồzpfnng khoáfenmng thạrzyech củobdla Thiêljgfn Phủobdl Chi Quốfeenc, nhưqvjlng vềeksj phưqvjlơpivtng diệakckn luyệakckn khínqla, hắleufn cògiggn rấyzsyt kénqlam cỏgkiai, đgvlnưqvjlơpivtng nhiêljgfn đgvlnâghqny làevvb so sáfenmnh vớtfgwi năjdmfng lựhsfzc luyệakckn linh phùpivt củobdla hắleufn.

Nếmnbgu cứphuf nhưqvjl vậfjjly báfenmn khoáfenmng thạrzyech ra ngoàevvbi, khôzflvng khỏgkiai hơpivti đgvlnáfenmng tiếmnbgc.

ffly La xoay chuyểukuhn ýukuh nghĩgvln trong lògiggng, lạrzyei lấyzsyy ra thêljgfm mộrggqt nénqlan kim nguyêljgfn bảjdmfo, cũfflyng cóbpzcyzsyn kýukuh ‘Đakckrzyei Chu bảjdmfo khốfeen’ dưqvjltfgwi đgvlnáfenmy:

- Đakckrzyei thúqbgcc, ta muốfeenn họhdxsc nghềeksj củobdla ngàevvbi.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.