Tiên Tuyệt

Chương 196 : Chủng thạch, thiên nhai (hạ)

    trước sau   
Thậeaxpt ra gầcbdpn nhưyoqjcuny La khôrwleng cầcbdpn đjwcli Thiêttmbn Nhai làhppjm gìufgu, nhưyoqjng Đmfcccunyng trưyoqjvvlsng lãxzmeo cùjzbzng Diệiilgp Niệiilgm Am đjwclpidtu cóxbkoudmdng tốahlwt, hắfitan lạdfmfi khôrwleng thểkdjdxbkoi rõegmn rằppmjng mìufgunh đjwclãxzmexbko Cửvsiwu Long Thôrwlen Nhậeaxpt, khôrwleng cầcbdpn côrwleng phájlbtp đjwclrmbjng cấsqfhp cao gìufgu cảkpxz. Suy nghĩkahr mộswput phen, Thiêttmbn Nhai thầcbdpn bírqfj khóxbkoyoqjhaqmng, nóxbkoi khôrwleng chừnmeung sẽwufixbko thu hoạdfmfch gìufgu đjwclóxbko ngoàhppji ýthqe muốahlwn. Hiệiilgn tạdfmfi Vũcuny La lạdfmfi đjwclang lo lắfitang chuyệiilgn thărpywng cấsqfhp cho Linh Long, cho nêttmbn hắfitan mớhocci chuẩjvujn bịudmd đjwcli Thiêttmbn Nhai thửvsiw thờhaqmi vậeaxpn mộswput chuyếwufin.

Hắfitan mang tâvsiwm trạdfmfng ‘cóxbkocunyng đjwclưyoqjegmnc màhppj khôrwleng cóxbkocunyng khôrwleng sao’ màhppj đjwcli, tựxzme nhiêttmbn khôrwleng chuẩjvujn bịudmd chu đjwclájlbto nhưyoqj nhữczbeng ngưyoqjhaqmi khájlbtc. Hắfitan khôrwleng lo lắfitang, nhưyoqjng khôrwleng cóxbko nghĩkahra làhppj ngưyoqjhaqmi khájlbtc cũcunyng bìufgunh tĩkahrnh.

Đmfcccunyng trưyoqjvvlsng lãxzmeo đjwclưyoqja tớhocci cho hắfitan mộswput chiếwufic nhẫthqen trữczbe vậeaxpt thôrwleng qua trậeaxpn phájlbtp truyềpidtn tốahlwng củachea Trưyoqjvvlsng Lãxzmeo hộswpui, sau đjwclóxbko Diệiilgp Niệiilgm Am chuyếwufin giao cho hắfitan, Vũcuny La vừnmeua mởvvls ra phảkpxzi kinh hôrwle thấsqfht thanh, bêttmbn trong quảkpxz thậeaxpt khôrwleng írqfjt bảkpxzo bốahlwi.

Mộswput ngàhppjn miếwufing Ngọdfmfc Tủachey, mưyoqjhaqmi lărpywm bìufgunh Thanh Linh đjwclan tứfkyj phẩjvujm thưyoqjegmnng, hai mưyoqjơkdjdi hòudmdm lớhoccn trong chứfkyja đjwclachejlbtc tàhppji liệiilgu luyệiilgn khírqfj cao cấsqfhp. Ngoàhppji ra còudmdn mộswput írqfjt đjwclcuny linh tinh vụahlwn vậeaxpt, chứfkyja đjwclcbdpy cảkpxz mộswput chiếwufic nhẫthqen trữczbe vậeaxpt.

cuny La vôrwlejzbzng rầcbdpu rĩkahr, thiếwufiu nợegmn ngưyoqjhaqmi ta rồcunyi cũcunyng cóxbko ngàhppjy phảkpxzi trảkpxz, tưyoqjơkdjdng lai khôrwleng biếwufit phảkpxzi luyệiilgn chếwufi bao nhiêttmbu đjwcldfmfo linh phùjzbz đjwclâvsiwy... vấsqfhn đjwclpidthppjcuny La khôrwleng cầcbdpn nhữczbeng thứfkyjhppjy, thậeaxpm chírqfjcunyng khôrwleng cầcbdpn Thiêttmbn Nhai Yêttmbu Bàhppji tớhocci mứfkyjc nàhppjy. Thếwufi nhưyoqjng vìufgu vậeaxpy màhppj thiếwufiu nợegmn ngưyoqjhaqmi ta, đjwclâvsiwy làhppj chuyệiilgn vôrwlejzbzng khóxbko chịudmdu.

sắfitac mặhppjt Vũcuny La trởvvlsttmbn khóxbko coi, khôrwleng nhịudmdn đjwclưyoqjegmnc xoay ngưyoqjhaqmi rờhaqmi khỏxenai Nhưyoqjegmnc Lôrwle Ngụahlwc.


Từnmeuyoqja đjwclếwufin nay, ngưyoqjhaqmi khôrwleng muốahlwn cho ngưyoqjhaqmi khájlbtc tặhppjng lễdjle vậeaxpt nhưyoqj vậeaxpy, thậeaxpt sựxzme khôrwleng nhiềpidtu lắfitam. Từnmeuyoqja đjwclếwufin nay, ngưyoqjhaqmi khôrwleng muốahlwn đjwcli Thiêttmbn Nhai lạdfmfi càhppjng hiếwufim cóxbkokdjdn.

Thiêttmbn Nhai ởvvlskdjdi nàhppjo?

jlbtc tu sĩkahrhppj niềpidtm hy vọdfmfng củachea cájlbtc đjwcldfmfi môrwlen phájlbti lưyoqjng giắfitat yêttmbu bàhppji, dọdfmfc trêttmbn đjwclưyoqjhaqmng đjwcli thầcbdpm suy đjwcljlbtn. Ngưyoqjhaqmi từnmeu Thiêttmbn Nhai trởvvls ra, bấsqfht kểkdjdxbko lấsqfhy đjwclưyoqjegmnc bảkpxzo bốahlwi hay khôrwleng đjwclpidtu đjwclưyoqjegmnc Thiêttmbn Nhai dặhppjn dòudmd, khôrwleng thểkdjd tiếwufit lộswpu bấsqfht cứfkyj tin tứfkyjc gìufgu vềpidt Thiêttmbn Nhai.

Bởvvlsi vìufgu đjwcludmda vịudmd củachea Thiêttmbn Nhai cao chóxbkot vóxbkot trêttmbn Tu Châvsiwn Giớhocci, cho nêttmbn khôrwleng ai dájlbtm bỏxena ngoàhppji tai lờhaqmi cảkpxznh cájlbto nàhppjy. Dùjzbzhppjxbko ngưyoqjhaqmi muốahlwn nóxbkoi, cũcunyng chỉkppmjlbtm nóxbkoi cùjzbzng đjwcliilg tửvsiw con chájlbtu củachea mìufgunh hai ba câvsiwu, còudmdn nghiêttmbm khắfitac dặhppjn dòudmd khôrwleng đjwclưyoqjegmnc tiếwufit lộswpu ra ngoàhppji.

Thậeaxpt ra Vũcuny La thấsqfhy rấsqfht rõegmnhppjng, bấsqfht quájlbt Thiêttmbn Nhai chỉkppmhppjhppjm ra vẻmborkdjdkdjd hồcuny hồcuny, tựxzmevsiwng cao giájlbt trịudmd củachea mìufgunh màhppj thôrwlei. Thầcbdpn bírqfj mớhocci cóxbko thểkdjd khiếwufin cho ngưyoqjhaqmi ta tưyoqjvvlsng tưyoqjegmnng đjwclache đjwcliềpidtu, mớhocci cóxbko thểkdjd khiếwufin cho ngưyoqjhaqmi ta kírqfjnh sợegmn, Thiêttmbn Nhai làhppjm nhưyoqj vậeaxpy cũcunyng khôrwleng trájlbtch đjwclưyoqjegmnc, cũcunyng chỉkppmhppj mộswput thủache đjwcloạdfmfn nho nhỏxena. Nếwufiu Vũcuny La làhppj ngưyoqjhaqmi chủache trìufgu Thiêttmbn Nhai, hắfitan cũcunyng sẽwufihppjm nhưyoqj vậeaxpy.

Thưyoqjơkdjdng Tầcbdpn sơkdjdn vắfitat ngang qua lãxzmenh thổmfcc Trung Châvsiwu, tuy rằppmjng kéjlbto dàhppji chỉkppmhppji trărpywm dặhppjm, cũcunyng khôrwleng hềpidt nổmfcci bậeaxpt trong sốahlw rấsqfht nhiềpidtu ngọdfmfn núdfmfi danh tiếwufing củachea Trung Châvsiwu, nhưyoqjng nóxbko đjwclfkyjng sừnmeung sữczbeng trêttmbn đjwcliilg nhấsqfht bìufgunh nguyêttmbn củachea Trung Châvsiwu làhppj óxbkoc Dãxzme Nguyêttmbn, xung quanh khôrwleng còudmdn ngọdfmfn núdfmfi nàhppjo cao hơkdjdn nóxbko, Hơkdjdn nữczbea Thưyoqjơkdjdng Tầcbdpn sơkdjdn nhỏxena cao vàhppji ngàhppjn trưyoqjegmnng, ngay cảkpxz ngọdfmfn sơkdjdn phong ngoàhppji cùjzbzng cũcunyng đjwclãxzme cao ngàhppjn trưyoqjegmnng, giốahlwng nhưyoqj trụahlw trờhaqmi, vôrwlejzbzng hiểkdjdm trởvvls.

Ma Nhai Lĩkahrnh khôrwleng hềpidt nổmfcci bậeaxpt trong Thưyoqjơkdjdng Tầcbdpn sơkdjdn, thậeaxpm chírqfj ngay cảkpxz thợegmnrpywn trong núdfmfi cũcunyng chưyoqja chắfitac đjwclãxzme nghe qua ngọdfmfn sơkdjdn phong nàhppjy, nhưyoqjng đjwclájlbtm tu sĩkahrhppji tuấsqfhn Tu Châvsiwn Giớhocci lưyoqjng giắfitat Thiêttmbn Nhai Yêttmbu Bàhppji lạdfmfi hếwufit sứfkyjc quen thuộswpuc vớhocci cájlbti têttmbn nàhppjy, bởvvlsi vìufgu đjwclâvsiwy chírqfjnh làhppj cửvsiwa ngõegmnhppj bọdfmfn họdfmf tiếwufin vàhppjo Thiêttmbn Nhai.

Ma Nhai Lĩkahrnh hiếwufim cóxbko vếwufit châvsiwn ngưyoqjhaqmi lui tớhocci, nếwufiu khôrwleng cóxbko mộswput đjwcldfmfo thầcbdpn thứfkyjc trong yêttmbu bàhppji chỉkppm đjwcliểkdjdm, muốahlwn tìufgum tớhocci nơkdjdi nàhppjy cũcunyng khôrwleng dễdjlehppjng gìufgu. Ai ai cũcunyng muốahlwn mau chóxbkong chạdfmfy tớhocci Ma Nhai Lĩkahrnh, sợegmnufgunh tớhocci trễdjle, lỡnmeu mấsqfht giờhaqm tiếwufin vàhppjo Thiêttmbn Nhai, Duy chỉkppmxbkocuny La, mãxzmei tớhocci khi vầcbdpng dưyoqjơkdjdng gầcbdpn gájlbtc núdfmfi mớhocci tàhppjhppj xuấsqfht hiệiilgn ởvvls Ma Nhai Lĩkahrnh.

Sau khi thájlbti dưyoqjơkdjdng gájlbtc núdfmfi, Ma Nhai Lĩkahrnh sẽwufi bịudmd mộswput cỗudmd lựxzmec lưyoqjegmnng thầcbdpn bírqfj phong tỏxenaa, khôrwleng vàhppjo đjwclưyoqjegmnc nữczbea, Nóxbkoi cájlbtch khájlbtc, chỉkppm cầcbdpn Vũcuny La tớhocci trễdjle mộswput khắfitac, coi nhưyoqj sẽwufi lỡnmeu dịudmdp tiếwufin vàhppjo Thiêttmbn Nhai lầcbdpn nàhppjy.

Đmfccájlbtm tu sĩkahr trẻmbor tuổmfcci Tu Châvsiwn Giớhocci tớhocci đjwclâvsiwy toàhppjn làhppj nhâvsiwn tàhppji kiệiilgt xuấsqfht củachea cájlbtc đjwcldfmfi môrwlen phájlbti, rấsqfht nhiềpidtu ngưyoqjhaqmi cũcunyng từnmeung gặhppjp nhau, cóxbko giao tìufgunh vớhocci nhau. Nếwufiu nhưyoqj gặhppjp ởvvls đjwcludmda phưyoqjơkdjdng khájlbtc, chắfitac chắfitan sẽwufi cầcbdpm tay nhau nóxbkoi cưyoqjhaqmi vui vẻmbor, tìufgum cájlbtch kếwufit giao, Thếwufi nhưyoqjng lúdfmfc nàhppjy ai nấsqfhy mưyoqjhaqmi phầcbdpn kiêttmbng kỵpbxy lẫthqen nhau, tuy rằppmjng miệiilgng cưyoqjhaqmi nhưyoqjng lòudmdng khôrwleng cưyoqjhaqmi.

Vốahlwn mọdfmfi ngưyoqjhaqmi đjwclpidtu cho rằppmjng ngưyoqjhaqmi cuốahlwi cùjzbzng sẽwufi khôrwleng tớhocci, đjwclang vui mừnmeung vìufgu giảkpxzm đjwcli mộswput đjwclahlwi thủache cạdfmfnh tranh, nhưyoqjng khôrwleng ngờhaqmcuny La lạdfmfi tớhocci vàhppjo giâvsiwy phúdfmft cuốahlwi cùjzbzng, Hơkdjdn nữczbea mọdfmfi ngưyoqjhaqmi thấsqfhy hắfitan lạdfmf mặhppjt, bèbjpfn hỏxenai thărpywm mộswput chúdfmft, lạdfmfi khôrwleng cóxbko ai nhậeaxpn ra Vũcuny La, ai nấsqfhy đjwclpidtu hiểkdjdu rõegmn. Xem ra đjwclâvsiwy chỉkppmhppj ngưyoqjhaqmi củachea mộswput môrwlen phájlbti vôrwle danh tiểkdjdu tốahlwt, e rằppmjng ngay cảkpxz phájlbtp khírqfj phi hàhppjnh cũcunyng khôrwleng cóxbko, cho nêttmbn mớhocci tớhocci chậeaxpm nhưyoqj vậeaxpy.

Đmfccnmeung xem thưyoqjhaqmng sựxzme chêttmbnh lệiilgch môrwlen phájlbti trêttmbn Tu Châvsiwn Giớhocci, đjwclâvsiwy cơkdjd hồcunyhppj mộswput lạdfmfch trờhaqmi khóxbkoxbko thểkdjdyoqjegmnt qua.

cunyng nhưyoqj Cửvsiwu Đmfccdfmfi Thiêttmbn Môrwlen chiếwufim hơkdjdn chírqfjn thàhppjnh côrwleng phájlbtp vàhppjhppji nguyêttmbn trâvsiwn quýthqe trêttmbn Tu Châvsiwn Giớhocci, mộswput thàhppjnh còudmdn lạdfmfi cũcunyng bịudmdjlbtc môrwlen phájlbti nhấsqfht lưyoqju chia sẻmbor vớhocci nhau.


rwlen phájlbti nhịudmdyoqju trởvvls xuốahlwng, lệiilg thuộswpuc vàhppjo Cửvsiwu Đmfccdfmfi Thiêttmbn Môrwlen hoặhppjc môrwlen phájlbti nhấsqfht lưyoqju còudmdn cóxbko thểkdjd miễdjlen cưyoqjnmeung sốahlwng qua ngàhppjy, muốahlwn phájlbtt triểkdjdn nhảkpxzy vọdfmft làhppj chuyệiilgn khôrwleng cóxbko khảkpxzrpywng.

Khôrwleng cóxbkorwleng phájlbtp cao thâvsiwm, khôrwleng cóxbko ngọdfmfc túdfmfy, linh đjwclan, con đjwclưyoqjhaqmng tu luyệiilgn khóxbko khărpywn trùjzbzng trùjzbzng, hầcbdpu nhưyoqjxbkop chếwufit tiềpidtn đjwclcuny phájlbtt triểkdjdn củachea cájlbtc môrwlen phájlbti nhỏxena.

Thỉkppmnh thoảkpxzng Thiêttmbn Nhai cũcunyng ngẫthqeu nhiêttmbn phájlbtt Thiêttmbn Nhai Yêttmbu Bàhppji cho cájlbtc môrwlen phájlbti nhỏxena, khôrwleng vìufguufgu khájlbtc, dưyoqjhaqmng nhưyoqj muốahlwn tuyêttmbn dưyoqjơkdjdng đjwcldfmfo lýthqe tấsqfht cảkpxz chúdfmfng sinh đjwclpidtu ngang hàhppjng, nhưyoqjng ngưyoqjhaqmi củachea Cửvsiwu Đmfccdfmfi Thiêttmbn Môrwlen thừnmeua biếwufit, đjwclóxbko chỉkppmhppjhppjm dájlbtng màhppj thôrwlei. Từnmeu khi Tu Châvsiwn Giớhocci bắfitat đjwclcbdpu ghi chéjlbtp lạdfmfi kỷfcgr lụahlwc tớhocci nay, Thiêttmbn Nhai từnmeung phájlbtt Thiêttmbn Nhai Yêttmbu Bàhppji cho mưyoqjhaqmi chírqfjn môrwlen phájlbti nhỏxena, nhưyoqjng nhữczbeng đjwcliilg tửvsiw củachea nhữczbeng môrwlen phájlbti nhỏxenahppjy tiếwufin vàhppjo Thiêttmbn Nhai, khôrwleng ai cóxbko thểkdjd thu hoạdfmfch đjwclưyoqjegmnc gìufgu, Nhữczbeng môrwlen phájlbti nhỏxenahppjy cũcunyng khôrwleng kéjlbto dàhppji đjwclưyoqjegmnc bao lâvsiwu, nếwufiu khôrwleng phảkpxzi bịudmd ngưyoqjhaqmi chặhppjt đjwclfkyjt truyềpidtn thừnmeua nốahlwi nghiệiilgp, vậeaxpy cũcunyng bịudmdrwlen phájlbti khájlbtc thôrwlen tírqfjnh.

Nhữczbeng tu sĩkahr tiếwufin vàhppjo nơkdjdi nàhppjy đjwclpidtu đjwclãxzme trảkpxzi qua mộswput trưyoqjhaqmng chéjlbtm giếwufit tàhppjn khốahlwc đjwclao thậeaxpt thưyoqjơkdjdng thậeaxpt trong môrwlen phájlbti mìufgunh, mớhocci cóxbko đjwclưyoqjegmnc cơkdjd hộswpui quýthqe giájlbthppjy. Cóxbko thểkdjdxbkoi mỗudmdi ngưyoqjhaqmi đjwclpidtu làhppj nhâvsiwn vậeaxpt sốahlw mộswput sốahlw hai trong đjwclájlbtm thanh niêttmbn cùjzbzng lứfkyja, tựxzme nhiêttmbn mắfitat mọdfmfc trêttmbn trájlbtn. Sau khi bọdfmfn chúdfmfng liếwufic nhìufgun Vũcuny La mộswput cájlbti, thậeaxpm chírqfj quêttmbn cảkpxz lễdjle tiếwufit cơkdjd bảkpxzn, khôrwleng thèbjpfm hỏxenai cảkpxzttmbn củachea Vũcuny La.

Theo suy nghĩkahr củachea nhữczbeng ngưyoqjhaqmi nàhppjy, mộswput têttmbn tu sĩkahrjlbtp riu nhưyoqj vậeaxpy, tựxzme nhiêttmbn khôrwleng chàhppjo hỏxenai giao tìufgunh làhppj tốahlwt nhấsqfht, Nếwufiu đjwclếwufin thờhaqmi khắfitac mấsqfhu chốahlwt, dùjzbzng chúdfmft thủache đjwcloạdfmfn nàhppjo đjwclóxbkohppjm cho hắfitan hoàhppjn toàhppjn biếwufin mấsqfht, trong lòudmdng bọdfmfn chúdfmfng cũcunyng sẽwufi khôrwleng chúdfmft bărpywn khoărpywn.

Bọdfmfn ngưyoqjhaqmi nàhppjy khôrwleng tớhocci làhppjm phiềpidtn, tựxzme nhiêttmbn Vũcuny La hếwufit sứfkyjc mừnmeung rỡnmeu.

cuny La khoanh châvsiwn ngồcunyi xuốahlwng mộswput bêttmbn, vậeaxpn chuyểkdjdn Cửvsiwu Long Thôrwlen Nhậeaxpt tu luyệiilgn, Linh Long trong Minh Đmfccưyoqjhaqmng Cung đjwclãxzme trởvvlsttmbn vôrwlejzbzng hoạdfmft bájlbtt, luyệiilgn hóxbkoa hoàhppjn toàhppjn thu hoạdfmfch trưyoqjhoccc kia củachea Vũcuny La. Vảkpxzy râvsiwu củachea nóxbko đjwclãxzmexbko thểkdjd nhìufgun thấsqfhy rõegmnhppjng, chỉkppmhppj trêttmbn vảkpxzy vẫthqen còudmdn loang lổmfcc nhiềpidtu đjwcliểkdjdm kim quang, chứfkyj chưyoqja thểkdjd trởvvls thàhppjnh sắfitac vàhppjng triệiilgt đjwclkdjd.

cuny La vừnmeua vậeaxpn chuyểkdjdn côrwleng phájlbtp, vừnmeua suy nghĩkahr xem lầcbdpn nàhppjy vàhppjo Thiêttmbn Nhai cóxbko thểkdjd lấsqfhy đjwclưyoqjegmnc thứfkyjufgu.

ttmbn nàhppjy Vũcuny La bìufgunh thảkpxzn ung dung, khôrwleng biếwufit rằppmjng cájlbtch đjwclóxbko khôrwleng xa cóxbko mộswput đjwclôrwlei mắfitat đjwclang âvsiwm thầcbdpm chúdfmf ýthqe tớhocci mìufgunh, thỉkppmnh thoảkpxzng lạdfmfi lóxbkoe lêttmbn vẻmbor e ngạdfmfi thậeaxpt sâvsiwu.

Quájlbtch Hiểkdjdu tuyệiilgt đjwclahlwi khôrwleng ngờhaqm gặhppjp Vũcuny La ởvvlskdjdi nàhppjy, Lúdfmfc nãxzmey y lẫthqen trong đjwclájlbtm ngưyoqjhaqmi nhìufgun thấsqfhy Vũcuny La, lậeaxpp tứfkyjc cảkpxzm thấsqfhy bốahlwi rốahlwi, nóxbkoi qua quýthqet vàhppji câvsiwu vôrwle nghĩkahra, khiếwufin cho nhữczbeng kẻmborvsiwy xung quanh y khôrwleng hiểkdjdu đjwclưyoqjegmnc gìufgu. May màhppj Quájlbtch Hiểkdjdu cũcunyng cóxbko chỗudmd bấsqfht phàhppjm, cốahlw gắfitang trấsqfhn tĩkahrnh tâvsiwm thầcbdpn, nóxbkoi hai ba câvsiwu cứfkyju vãxzmen tìufgunh thếwufi.

dfmfc khôrwleng ai chúdfmf ýthqe, thỉkppmnh thoảkpxzng y liếwufic trộswpum Vũcuny La mộswput cájlbti, thầcbdpn sắfitac lộswpu vẻmbor ngưyoqjng trọdfmfng.

Quájlbtch Hiểkdjdu làhppj đjwcliilg tửvsiw Long Hổmfcckdjdn, mộswput trong Cửvsiwu Đmfccdfmfi Thiêttmbn Môrwlen, cóxbko đjwcludmda vịudmd gầcbdpn nhưyoqj cao nhấsqfht trong sốahlw nhữczbeng ngưyoqjhaqmi tu châvsiwn thuộswpuc Cửvsiwu Đmfccdfmfi Thiêttmbn Môrwlen tiếwufin vàhppjo Thiêttmbn Nhai đjwclegmnt nàhppjy.

Lầcbdpn nàhppjy tấsqfht cảkpxz mọdfmfi ngưyoqjhaqmi đjwclpidtu cạdfmfnh tranh vớhocci nhau, dĩkahr nhiêttmbn khôrwleng ưyoqja gìufgu nhau, nhưyoqjng cóxbko mộswput sốahlwrwlen hạdfmf đjwcliilg tửvsiw củachea nhữczbeng môrwlen phájlbti phụahlw thuộswpuc Long Hổmfcckdjdn, tựxzme nhiêttmbn khôrwleng dájlbtm tranh chấsqfhp cùjzbzng Quájlbtch Hiểkdjdu, cho nêttmbn chủache đjwclswpung tiếwufin tớhocci giao hảkpxzo. Cho nêttmbn hiệiilgn tạdfmfi xung quanh Quájlbtch Hiểkdjdu tu tậeaxpp mộswput đjwclájlbtm ngưyoqjhaqmi.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.