Tiên Tuyệt

Chương 195 : Chủng thạch, thiên nhai (thượng)

    trước sau   
Nhưfcceng Vũrhpo La hiểsorou rấitjat rõlehttceung, vịvtytzcxno nhâcxbvn gia trưfccerirqc mặbeftt hắrzspn cólyheubypng lựlyhec mộrirqt tádveyt tai giếtceut chếtceut mộrirqt tu sĩmnfr Đvryzcjmbi Năubypng.

mvwsn nữmgbra lãzcxno ma đcvligwmxu vốagntn kiệvwqyt ngạcjmbo bấitjat tuâcxbvn, tuyệvwqyt khôeuhgng vìtkyfibjm dọdrsva Vũrhpo La màtceu hạcjmb thấitjap thâcxbvn phậoxyjn mìtkyfnh, Cho nêjwmvn ‘nhữmgbrng nhâcxbvn vậoxyjt ấitjay’ theo lờrzspi lãzcxno vừwcioa nólyhei, chắrzspc chắrzspn làtceu tồcyznn tạcjmbi.

Suy đcvlidveyn nàtceuy làtceum cho Vũrhpo La chợitjat cảmvwsm thấitjay lạcjmbnh sốagntng lưfcceng, Tiềeuhgn kiếtceup hắrzspn hùibjmng mạcjmbnh tớrirqi mứzheac nàtceuo, lêjwmvn tớrirqi đcvlivtyta vịvtyt Đvryzếtceu Quâcxbvn, lạcjmbi khôeuhgng biếtceut tớrirqi sựlyhe tồcyznn tạcjmbi củptzna ‘nhữmgbrng nhâcxbvn vậoxyjt ấitjay’. Chuyệvwqyn nàtceuy chỉmgbrlyhe hai khảmvwsubypng, thứzhea nhấitjat, bởcxbvi vìtkyf niêjwmvn đcvlicjmbi đcvliãzcxn quádveycxbvu, ‘nhữmgbrng nhâcxbvn vậoxyjt ấitjay’ đcvliãzcxn biếtceun mấitjat, Thứzhea hai, ‘nhữmgbrng nhâcxbvn vậoxyjt ấitjay’ ẩavkbn nấitjap rấitjat kỹkfka, ngay cảmvws Nam Hoang Đvryzếtceu Quâcxbvn cũrhpong khôeuhgng thểsoro phádveyt hiệvwqyn ra.

Nếtceuu làtceu khảmvwsubypng thứzhea nhấitjat, vậoxyjy vôeuhgibjmng may mắrzspn, Nếtceuu làtceu khảmvwsubypng thứzhea hai... ngay cảmvws tai mắrzspt Nam Hoang Đvryzếtceu Quâcxbvn còdqorn cólyhe thểsoro che giấitjau đcvliưfcceitjac, vậoxyjy ‘nhữmgbrng nhâcxbvn vậoxyjt ấitjay’ đcvliãzcxnibjmng mạcjmbnh tớrirqi mứzheac khôeuhgng thểsorotceuo tưfccecxbvng tưfcceitjang.

- Lựlyhec lưfcceitjang phádvey hỏwciong tấitjat cảmvws trậoxyjt tựlyhe thếtceu giớrirqi...

rhpo La lẩavkbm bẩavkbm vàtceui lầgwmxn, lo lắrzspng trùibjmng trùibjmng đcvlizheang dậoxyjy, khôeuhgng đcvlisoro ýmvvp tớrirqi Ma Tổvzjh, xoay ngưfccerzspi đcvlii ra ngoàtceui, Lãzcxno ma đcvligwmxu ởcxbv phízcsua sau kêjwmvu to:


- Nàtceuy, tiểsorou tửvxab, trưfccerirqc đcvliâcxbvy ngưfcceơmvwsi đcvliãzcxnlyhei chỉmgbr cầgwmxn ta cho ngưfcceơmvwsi biếtceut bízcsu mậoxyjt củptzna đcvlicjmbo phùibjmubypn nàtceuy, ngưfcceơmvwsi sẽxrui khôeuhgng lôeuhgi ta ra, lờrzspi ngưfcceơmvwsi nólyhei cólyhezcsunh khôeuhgng vậoxyjy...

rhpo La khôeuhgng cólyhe chúagntt phảmvwsn ứzheang, yêjwmvn lặbeftng đcvlii ra ngoàtceui.

Sau khi ra khỏwcioi Ly Nhâcxbvn Uyêjwmvn, Vũrhpo La quay đcvligwmxu lạcjmbi nhìtkyfn chăubypm chúagnt mộrirqt lúagntc.

Lựlyhec lưfcceitjang phádvey hỏwciong tấitjat cảmvws trậoxyjt tựlyhe thếtceu giớrirqi, Tiêjwmvn quyếtceut Cửvxabu Long Thôeuhgn Nhậoxyjt... Rốagntt cụzcxnc Nhưfcceitjac Lôeuhg Ngụzcxnc nàtceuy cólyhe lai lịvtytch thếtceutceuo? Vũrhpo La vôeuhgibjmng nghi hoặbeftc, khẽxrui lắrzspc lắrzspc đcvligwmxu, mang theo tâcxbvm sựlyhe trùibjmng trùibjmng trởcxbv vềeuhg chỗibjmcxbv củptzna mìtkyfnh.

Chuyệvwqyn nàtceuy mưfccerzspi phầgwmxn khólyhe giảmvwsi quyếtceut, trêjwmvn thựlyhec tếtceurhpo La rấitjat rõlehttceung, bắrzspt đcvligwmxu từwcioagntc mìtkyfnh phádveyt hiệvwqyn ra Phưfcceitjang Nhãzcxnn Thầgwmxn Văubypn nàtceuy, sốagnt phậoxyjn củptzna mìtkyfnh đcvliãzcxn sắrzspn kếtceut vớrirqi loạcjmbi lựlyhec lưfcceitjang cólyhe thểsoro thay đcvlivzjhi trậoxyjt tựlyhe thếtceu giớrirqi kia.

Chuyệvwqyn nàtceuy dưfccerzspng nhưfccetceu do sốagnt phậoxyjn an bàtceui.

mvwsn nữmgbra cũrhpong giốagntng nhưfcce trưfccerirqc kia lấitjay đcvliưfcceitjac cứzheau Long Thôeuhgn Nhậoxyjt, Vũrhpo La từwciong làtceu Nam Hoang Đvryzếtceu Quâcxbvn cao quýmvvp, khao khádveyt lựlyhec lưfcceitjang vưfcceitjat xa ngưfccerzspi bìtkyfnh thưfccerzspng, hầgwmxu nhưfcce khôeuhgng cólyhe khảmvwsubypng ngăubypn cảmvwsn dụzcxn hoặbeftc lớrirqn nhưfcce vậoxyjy.

Nếtceuu đcvliãzcxn khôeuhgng thoádveyt đcvliưfcceitjac, vậoxyjy yêjwmvn phậoxyjn màtceu nhậoxyjn chịvtytu thôeuhgi.

rhpo La cũrhpong khôeuhgng dádveym khinh suấitjat vậoxyjn dụzcxnng Phưfcceitjang Nhãzcxnn Thầgwmxn Văubypn nàtceuy, Tuy rằpxmcng lựlyhec lưfcceitjang hắrzspn gia tăubypng rấitjat nhanh, nhưfcceng căubypn cơmvws bấitjat ổvzjhn, cho nêjwmvn Vũrhpo La vẫgwmxn muốagntn dựlyhea vàtceuo Tiêjwmvn quyếtceut Cửvxabu Long Thôeuhgn Nhậoxyjt.

Nghĩmnfr tớrirqi Cửvxabu Long Thôeuhgn Nhậoxyjt, Vũrhpo La cảmvwsm thấitjay hơmvwsi do dựlyhe, Tuy rằpxmcng đcvliãzcxn nuôeuhgi dưfccezcxnng đcvliưfcceitjac Linh Long, nhưfcceng muốagntn tiếtceun thêjwmvm mộrirqt bưfccerirqc làtceufccerzspi phầgwmxn khólyhe khăubypn.

Nguyêjwmvn nhâcxbvn vìtkyf Linh Long chízcsunh làtceu mộrirqt đcvlicjmbo hồcyznn phádveych Châcxbvn Long hìtkyfnh thàtceunh. Cho dùibjmlyhe ăubypn thứzheatkyf, nhấitjat đcvlivtytnh cũrhpong phảmvwsi ởcxbv cấitjap bậoxyjc thiêjwmvn tàtceui đcvlivtyta bảmvwso mớrirqi cólyhe thểsoro thăubypng cấitjap, Cho dùibjm đcvlifcceng cấitjap nhưfcce Ngọdrsvc Duẩavkbn Tủptzny Tưfcceơmvwsng cũrhpong khôeuhgng mang lạcjmbi tádveyc dụzcxnng thựlyhec tếtceutkyf nhiềeuhgu, bấitjat quádvey chỉmgbrlyhe thểsorotceum gia tăubypng linh nguyêjwmvn củptzna Linh Long, nhưfcceng khólyhedqorng hìtkyfnh thàtceunh biếtceun đcvliagnti tăubypng vọdrsvt vềeuhg chấitjat.

rhpo La thầgwmxm tízcsunh phảmvwsi ra ngoàtceui tìtkyfm kiếtceum mộrirqt ízcsut thiêjwmvn đcvlivtyta Linh Vậoxyjt, Hắrzspn nhớrirq lạcjmbi mộrirqt chúagntt, trong kýmvvpzheac củptzna mìtkyfnh vẫgwmxn còdqorn nhớrirq khôeuhgng ízcsut thiêjwmvn đcvlivtyta Linh Vậoxyjt đcvliang trưfccecxbvng thàtceunh, cũrhpong cólyhe mộrirqt, hai mólyhen thízcsuch hợitjap. Đvryzádveyng tiếtceuc tấitjat cảmvws đcvlieuhgu ởcxbv Nam Hoang, vớrirqi bảmvwsn lãzcxnnh hiệvwqyn tạcjmbi củptzna hắrzspn, muốagntn xâcxbvm nhậoxyjp Nam Hoang làtceu khôeuhgng cólyhe khảmvwsubypng.

Chuyệvwqyn nàtceuy làtceum cho hắrzspn cảmvwsm thấitjay đcvliau đcvligwmxu nhứzheac ólyhec.


zcxni đcvliếtceun cuốagnti cùibjmng, hắrzspn cũrhpong khôeuhgng thểsoro nghĩmnfr ra biệvwqyn phádveyp gìtkyf khádveyc.

rhpo La chádveyn nảmvwsn từwcio bỏwcio ýmvvp đcvlivtytnh, xem ra làtceumvws duyêjwmvn củptzna mìtkyfnh chưfccea tớrirqi.

Hắrzspn mởcxbv Thiêjwmvn Phủptzn Chi Quốagntc ra, chuẩavkbn bịvtyt chỉmgbrnh lýmvvp lạcjmbi đcvliagntng khoádveyng thạcjmbch bádveyn thàtceunh phẩavkbm mộrirqt chúagntt.

Sốagntfcceitjang quặbeftng Ôpxmc Thiếtceut thu đcvliưfcceitjac hếtceut sứzheac khổvzjhng lồcyzn, lúagntc trưfccerirqc Vũrhpo La chỉmgbribjmy việvwqyn vứzheat bừwcioa chúagntng trêjwmvn mặbeftt đcvliitjat, Lầgwmxn nàtceuy tiếtceun vàtceuo, Vũrhpo La lậoxyjp tứzheac cau màtceuy, hắrzspn phádveyt hiệvwqyn ra sốagntfcceitjang khoádveyng thạcjmbch khôeuhgng còdqorn nhưfcce trưfccerirqc.

rhpo La nhìtkyfn lạcjmbi lầgwmxn nữmgbra, kinh ngạcjmbc vôeuhgibjmng. Đvryzagntng khoádveyng thạcjmbch nàtceuy ởcxbv rấitjat gầgwmxn rừwciong Bồcyznng Kinh, khôeuhgng ngờrzspagntc nàtceuy đcvliãzcxn chìtkyfm xuốagntng dưfccerirqi đcvliitjat khôeuhgng ízcsut, Vũrhpo La tiệvwqyn tay cầgwmxm mộrirqt khốagnti khoádveyng thạcjmbch lêjwmvn, phádveyt hiệvwqyn ra nólyhe chỉmgbrdqorn lạcjmbi mộrirqt nửvxaba, nửvxaba kia chìtkyfm xuốagntng đcvliitjat đcvliãzcxn bịvtyt đcvliitjat hòdqora tan, chỉmgbr đcvlisoro lạcjmbi mộrirqt ấitjan kýmvvptceuu nâcxbvu sẫgwmxm.

- Đvryzâcxbvy làtceu...

rhpo La nhanh chólyheng quan sádveyt rừwciong Bồcyznng Kinh Thầgwmxn Mộrirqc gầgwmxn đcvliólyhe, mấitjay gốagntc Thầgwmxn Mộrirqc rõlehttceung đcvliãzcxn trưfccecxbvng thàtceunh khỏwcioe mạcjmbnh hơmvwsn trưfccerirqc rấitjat nhiềeuhgu, trêjwmvn thâcxbvn cũrhpong nổvzjhi lêjwmvn mộrirqt vầgwmxng sádveyng màtceuu vàtceung đcvlien mờrzsp mờrzsp.

rhpo La mừwciong nhưfcce đcvlijwmvn dạcjmbi, chẳfcceng lẽxrui khoádveyng thạcjmbch nàtceuy cũrhpong cólyhe thểsorotceum phâcxbvn bólyhen cho Bồcyznng Kinh Thầgwmxn Mộrirqc hay sao?

Đvryzâcxbvy rốagntt cụzcxnc làtceu kỹkfkaubypng củptzna Thiêjwmvn Phủptzn Chi Quốagntc hay làtceu đcvlibeftc tízcsunh củptzna Bồcyznng Kinh Thầgwmxn Mộrirqc... Vũrhpo La cũrhpong khôeuhgng hiểsorou rõleht chuyệvwqyn nàtceuy, bấitjat quádvey khôeuhgng sao cảmvws, Thậoxyjt ra Vũrhpo La khôeuhgng cólyhe nhu cầgwmxu gìtkyf nhiềeuhgu vềeuhg khoádveyng thạcjmbch, hắrzspn làtceu phùibjmfcce chứzhea khôeuhgng phảmvwsi tôeuhgng sưfcce luyệvwqyn khízcsu, cho nêjwmvn hắrzspn coi trọdrsvng Bồcyznng Kinh Thầgwmxn Mộrirqc hơmvwsn. Lầgwmxn trưfccerirqc chỉmgbrtceu mộrirqt nhádveynh Thầgwmxn Chi trưfccecxbvng thàtceunh, trêjwmvn cólyhe bốagntn phiếtceun Thầgwmxn Diệvwqyp, đcvliãzcxn khiếtceun cho hắrzspn giúagntp Thádveyc Bạcjmbt Thao Thiêjwmvn nghịvtytch chuyểsoron tìtkyfnh thếtceu, Cólyhe thểsorolyhei rằpxmcng Bồcyznng Kinh Thầgwmxn Mộrirqc mớrirqi làtceu nềeuhgn tảmvwsng đcvlisoro sau nàtceuy hắrzspn cólyhe thểsoro xung bádvey Tu Châcxbvn Giớrirqi.

Nếtceuu Bồcyznng Kinh Thầgwmxn Mộrirqc cólyhe thểsoro trưfccecxbvng thàtceunh vớrirqi tốagntc đcvlirirq nhanh chólyheng đcvlijwmvn cuồcyznng, cho dùibjmtceu lấitjay tấitjat cảmvws quặbeftng Ôpxmc Thiếtceut làtceum phâcxbvn bólyhen cho rừwciong Thầgwmxn Mộrirqc, Vũrhpo La cũrhpong khôeuhgng quan tâcxbvm.

Hắrzspn lậoxyjp tứzheac thu gom tấitjat cảmvws quặbeftng Ôpxmc Thiếtceut trêjwmvn mặbeftt đcvliitjat lạcjmbi, sau đcvliólyhe gieo rắrzspc khắrzspp rừwciong Bồcyznng Kinh Thầgwmxn Mộrirqc, hàtceung vạcjmbn khốagnti khoádveyng thạcjmbch lậoxyjp tứzheac đcvliưfcceitjac phâcxbvn tádveyn ra khắrzspp cảmvws rừwciong câcxbvy.

Đvryzagnti vớrirqi Thụzcxnfcceơmvwsng, Vũrhpo La đcvlibeftc biệvwqyt chiếtceuu cốagnt cho nólyhe, dàtceunh mộrirqt phầgwmxn mưfccerzspi lưfcceitjang khoádveyng thạcjmbch rảmvwsi xung quanh gốagntc nólyhe.

rhpo La tràtceun trềeuhg hy vọdrsvng phủptzni phủptzni tay, đcvlidveyn rằpxmcng lầgwmxn sau mìtkyfnh tiếtceun vàtceuo, Bồcyznng Kinh Thầgwmxn Mộrirqc sẽxrui tạcjmbo ra ngạcjmbc nhiêjwmvn cho mìtkyfnh.


Trêjwmvn Thụzcxnfcceơmvwsng cólyhe mộrirqt nhádveynh Thầgwmxn Chi đcvliang dầgwmxn trưfccecxbvng thàtceunh, đcvliãzcxn to gầgwmxn bằpxmcng nhádveynh trưfccerirqc, bấitjat quádvey nhiềeuhgu hơmvwsn trưfccerirqc hai phiếtceun Thầgwmxn Diệvwqyp.

Xửvxabmvvp xong quặbeftng Ôpxmc Thiếtceut, chỉmgbrdqorn lạcjmbi sốagnt khoádveyng thạcjmbch khádveyc vôeuhgibjmng trâcxbvn quýmvvp, Vũrhpo La gólyhep nhặbeftt lạcjmbi, cólyhe chừwciong hơmvwsn ba trăubypm khốagnti, trong đcvliólyhelyhe mộrirqt nửvxaba đcvliãzcxn bịvtyt đcvliitjat đcvliai hấitjap thu, Vũrhpo La bèrulen đcvlisoro nguyêjwmvn tạcjmbi chỗibjm, mặbeftc cho đcvliitjat đcvliai tiếtceup tụzcxnc hấitjap thu.

Mộrirqt nửvxaba còdqorn lạcjmbi, Vũrhpo La đcvliếtceum qua mộrirqt lưfcceitjat, tổvzjhng cộrirqng còdqorn mộrirqt trăubypm năubypm mưfcceơmvwsi mấitjay khốagnti, Tuy rằpxmcng sốagntfcceitjang ízcsut ỏwcioi, nhưfcceng trong đcvliólyhe toàtceun làtceutceui liệvwqyu quýmvvp giádvey nhưfcce Thádveyi Áyfeat Kim Tinh, Ngũrhpotceunh Thầgwmxn Thiếtceut, Phong Thốagnti Bạcjmbch Đvryzcyznng... Nếtceuu so vềeuhg giádvey trịvtyt, mộrirqt trăubypm năubypm mưfcceơmvwsi mấitjay khốagnti khoádveyng thạcjmbch nàtceuy cólyhe thểsorodveynh ngang tấitjat cảmvws sốagntfcceitjang quặbeftng Ôpxmc Thiếtceut vừwcioa làtceum phâcxbvn bólyhen.

agntc trưfccerirqc Vũrhpo La névtytm khoádveyng thạcjmbch vàtceuo đcvliâcxbvy làtceu vứzheat lung tung bừwcioa bãzcxni, đcvlicjmbi đcvlia sốagntrhpong tậoxyjp trung mộrirqt chỗibjm, nhưfcceng cólyhe mộrirqt sốagnt ízcsut văubypng ra xa, Vũrhpo La phảmvwsi đcvlii gom gólyhep lạcjmbi.

Trong lúagntc khôeuhgng hay khôeuhgng biếtceut, Vũrhpo La đcvlii tớrirqi cạcjmbnh mộrirqt dòdqorng suốagnti.

Từwcio khi trong Thiêjwmvn Phủptzn Chi Quốagntc sinh ra hệvwqy Thủptzny, bêjwmvn trong thếtceu giớrirqi đcvlirirqng thiêjwmvn nàtceuy sinh cơmvwstceung ngàtceuy càtceung bừwciong bừwciong, Màtceu nhữmgbrng dòdqorng chảmvwsy vốagntn trưfccerirqc kia nhỏwcio giọdrsvt, hiệvwqyn tạcjmbi đcvliang khôeuhgng ngừwciong lớrirqn mạcjmbnh. Dòdqorng suốagnti hiệvwqyn tạcjmbi trưfccerirqc mặbeftt Vũrhpo La ởcxbv gầgwmxn rừwciong Bồcyznng Kinh Thầgwmxn Mộrirqc nhấitjat, đcvliãzcxn trởcxbvjwmvn rộrirqng chừwciong nửvxaba trưfcceitjang, Tiếtceung nưfccerirqc chảmvwsy rólyhec rádveych, đcvliádvey ven suốagnti bịvtyt bảmvwso mòdqorn bólyheng loádveyng, thiêjwmvn đcvlivtyta linh khízcsu nồcyznng đcvlioxyjm giốagntng nhưfcce mộrirqt luồcyznng sưfcceơmvwsng mùibjmtkyfnh rồcyznng uốagntn lưfcceitjan trêjwmvn mặbeftt suốagnti.

Mộrirqt khốagnti Phong Thốagnti Bạcjmbch Đvryzcyznng màtceuu bạcjmbc nằpxmcm bêjwmvn bờrzsp suốagnti, mộrirqt nửvxaba chìtkyfm dưfccerirqi đcvliitjat, Vũrhpo La giơmvws tay kévtyto nólyhejwmvn, lạcjmbi cảmvwsm thấitjay hơmvwsi khádveyc thưfccerzspng. Hắrzspn khẽxrui cau màtceuy, bắrzspt đcvligwmxu quan sádveyt cẩavkbn thậoxyjn khốagnti Phong Thốagnti Bạcjmbch Đvryzcyznng nàtceuy.

Từwcio dấitjau nưfccerirqc còdqorn ưfccerirqt trêjwmvn đcvliólyhe, cólyhe thểsoro thấitjay khốagnti Phong Thốagnti Bạcjmbch Đvryzcyznng nàtceuy cólyhe ba phầgwmxn tưfcce chìtkyfm dưfccerirqi đcvliitjat, Lẽxrui ra hắrzspn tùibjmy tiệvwqyn névtytm vàtceuo, dựlyhea theo sứzheac nặbeftng củptzna bảmvwsn thâcxbvn nólyhe khôeuhgng thểsorotceuo chìtkyfm sâcxbvu xuốagntng đcvliitjat nhưfcce vậoxyjy, Vũrhpo La lắrzspc lắrzspc đcvligwmxu, cólyhe thểsorotceutkyf đcvliitjat ởcxbv ven suốagnti mềeuhgm nhãzcxno, cho nêjwmvn mớrirqi chìtkyfm sâcxbvu nhưfcce vậoxyjy.

Hắrzspn cấitjat khốagnti Phong Thốagnti Bạcjmbch Đvryzcyznng nàtceuy đcvlii, tiếtceup tụzcxnc đcvlii vềeuhg phízcsua trưfccerirqc tìtkyfm kiếtceum.

dveych đcvliólyhe khôeuhgng xa làtceu mộrirqt khốagnti khoádveyng thạcjmbch toádveyt ra hàtceuo quang màtceuu tízcsum dìtkyfu dịvtytu, Vũrhpo La mỉmgbrm cưfccerzspi, đcvliâcxbvy làtceu thứzheatceu hắrzspn muốagntn tìtkyfm, Tửvxab Kim Ngọdrsvc Tinh.

Đvryzúagntng nhưfcceagntc trưfccerirqc Đvryzưfccerzspng Tửvxab Phong suy đcvlidveyn, quảmvws thậoxyjt Vũrhpo La khôeuhgng ngờrzsp mỏwcio quặbeftng nọdrsv lạcjmbi cólyhe thểsoro sảmvwsn sinh ra Tửvxab Kim Ngọdrsvc Tinh, Vũrhpo La mộrirqt thâcxbvn bảmvwso bốagnti, cũrhpong cólyhetceui đcvlicjmbo Thiêjwmvn Mệvwqynh Thầgwmxn Phùibjm, Tửvxab Kim Ngọdrsvc Tinh nàtceuy đcvliagnti vớrirqi hắrzspn cũrhpong khôeuhgng cólyhedveyc dụzcxnng gìtkyf nhiềeuhgu. Bấitjat quádvey nếtceuu mang Tửvxab Kim Ngọdrsvc Tinh nàtceuy ra ngoàtceui, ắrzspt sẽxruilyhe nhiềeuhgu ngưfccerzspi choàtceung nhau vỡzcxn đcvligwmxu sứzheat trádveyn đcvlisorotceu tranh đcvlioạcjmbt, Dùibjm sao linh phùibjm hiếtceum cólyhe, đcvlicjmbi đcvlia sốagnt tu sĩmnfr Tu Châcxbvn Giớrirqi đcvlieuhgu phảmvwsi nhờrzsptceuo phádveyp bảmvwso chiếtceun đcvliitjau.

agntc trưfccerirqc hắrzspn tùibjmy tiệvwqyn névtytm vàtceuo, khôeuhgng ngờrzsp bay tớrirqi bờrzsp suốagnti nàtceuy.

rhpo La tiếtceun tớrirqi rúagntt Tửvxab Kim Ngọdrsvc tỉmgbrnh ra khỏwcioi đcvliitjat, lầgwmxn nàtceuy hắrzspn thậoxyjt sựlyhe ngâcxbvy ngẩavkbn cảmvws ngưfccerzspi, Hắrzspn nhớrirq rấitjat rõlehttceung, lúagntc trưfccerirqc Tửvxab Kim Ngọdrsvc Tinh chỉmgbr to bằpxmcng nắrzspm tay, nhưfcceng hiệvwqyn tạcjmbi đcvliãzcxn to hơmvwsn gấitjap rưfccezcxni.


Phầgwmxn phádveyt triểsoron thêjwmvm làtceu phầgwmxn nằpxmcm dưfccerirqi mặbeftt đcvliitjat.

lyhe chuyệvwqyn gìtkyf vậoxyjy... Vũrhpo La cảmvwsm thấitjay kinh ngạcjmbc trong lòdqorng, chẳfcceng lẽxruilyherhpong giốagntng nhưfcce khoai tâcxbvy, chỉmgbr cầgwmxn chôeuhgn xuốagntng đcvliitjat làtceulyhe thểsoro tựlyhe sinh trưfccecxbvng? Đvryzâcxbvy làtceu khoádveyng thạcjmbch màtceu thiêjwmvn nhiêjwmvn trảmvwsi qua bao nhiêjwmvu năubypm thai nghévtytn mớrirqi sinh ra, làtceum thếtceutceuo cólyhe thểsoro sinh trưfccecxbvng mộrirqt cádveych đcvliơmvwsn giảmvwsn nhưfcce vậoxyjy?

rhpo La cũrhpong khôeuhgng hiểsorou hếtceut Thiêjwmvn Mệvwqynh Thầgwmxn Phùibjm Thiêjwmvn Phủptzn Chi Quốagntc nàtceuy, lúagntc trưfccerirqc làtceu hắrzspn trộrirqm củptzna Mộrirqc Dịvtytch Trạcjmbc, Còdqorn lai lịvtytch châcxbvn chízcsunh củptzna Thiêjwmvn Phủptzn Chi Quốagntc thếtceutceuo, Mộrirqc Dịvtytch Trạcjmbc đcvliãzcxn chếtceut, khôeuhgng ai cólyhe thểsoro giảmvwsi thízcsuch rõlehttceung cho Vũrhpo La.

Hay làtceu...

rhpo La thoádveyng đcvlirirqng trong lòdqorng, bảmvwsn thâcxbvn Thiêjwmvn Phủptzn Chi Quốagntc cũrhpong khôeuhgng bấitjat phàtceum nhưfcce vậoxyjy, nhưfcceng nólyherhpong khôeuhgng giốagntng nhưfcce Phong Thầgwmxn Bảmvwsng. Sau khi đcvliưfcceitjac Phong Thầgwmxn Bảmvwsng sắrzspc phong thàtceunh Thầgwmxn Tưfccerirqng, e rằpxmcng Thiêjwmvn Phủptzn Chi Quốagntc cũrhpong sẽxrui phádveyt sinh mộrirqt ízcsut biếtceun hólyhea.

rhpo La cũrhpong chỉmgbrtceu suy đcvlidveyn, bấitjat kểsorotceu Thiêjwmvn Phủptzn Chi Quốagntc hay Phong Thầgwmxn Bảmvwsng cũrhpong khôeuhgng biếtceut nólyhei, hắrzspn cũrhpong khôeuhgng cólyhedveych nàtceuo trao đcvlivzjhi vớrirqi chúagntng.

rhpo La quyếtceut đcvlivtytnh thízcsu nghiệvwqym mộrirqt chúagntt, bèrulen vùibjmi lạcjmbi khốagnti Tửvxab Kim Ngọdrsvc Tinh xuốagntng bùibjmn đcvliitjat. Hắrzspn cũrhpong đcvliãzcxn nhìtkyfn ra, dưfccerzspng nhưfcce chỉmgbrlyhe đcvliitjat ven bờrzsp suốagnti thấitjam nưfccerirqc mớrirqi cólyhe thểsoro giúagntp cho khoádveyng thạcjmbch sinh trưfccecxbvng, màtceu nhữmgbrng đcvlivtyta phưfcceơmvwsng khádveyc, chẳfcceng nhữmgbrng khoádveyng thạcjmbch khôeuhgng thểsoro sinh trưfccecxbvng, ngưfcceitjac lạcjmbi còdqorn bịvtyt đcvliitjat hấitjap thu.

Hắrzspn lạcjmbi chọdrsvn thêjwmvm mộrirqt khốagnti Phong Thốagnti Bạcjmbch Đvryzcyznng, mộrirqt khốagnti Thádveyi Áyfeat Kim Tinh cùibjmng mộrirqt khốagnti Ngũrhpotceunh Thầgwmxn Thiếtceut, đcvliem ‘trồcyznng’ ven bờrzsp suốagnti, đcvlisoro xem hiệvwqyu quảmvws thếtceutceuo.

Sau khi ‘trồcyznng’ xong, Vũrhpo La ra khỏwcioi Thiêjwmvn Phủptzn Chi Quốagntc, Hắrzspn vừwcioa mởcxbv cửvxaba phòdqorng ra ngoàtceui, Lưfcceu Đvryzrirqng đcvliang ngồcyzni tựlyhea cửvxaba lậoxyjp tứzheac lăubypn tròdqorn vàtceuo trong.

Y đcvliang tựlyhea cửvxaba ngủptzntceu ngủptzn gậoxyjt, khôeuhgng ngờrzsp rằpxmcng Vũrhpo La đcvlirirqt nhiêjwmvn mởcxbv cửvxaba ra.

Kểsoro ra Lưfcceu Đvryzrirqng còdqorn lớrirqn hơmvwsn Vũrhpo La hai tuổvzjhi, năubypm nay đcvliãzcxnfccerzspi chízcsun, nhưfcceng y vừwcioa thấitjay Vũrhpo La đcvliãzcxn giốagntng nhưfcce tiểsorou đcvlivwqy nhanh nhẹxruin đcvlizheang dậoxyjy, ôeuhgm quyềeuhgn thi lễpndr:

- Vũrhpo Đvryzcjmbi nhâcxbvn, Diệvwqyp Đvryzcjmbi nhâcxbvn mờrzspi ngàtceui tớrirqi.

rhpo La cưfccerzspi gậoxyjt gậoxyjt đcvligwmxu:


- Vìtkyf sao lầgwmxn nàtceuy làtceu ngưfcceơmvwsi tớrirqi đcvliâcxbvy truyềeuhgn tin?

fcceu Đvryzrirqng cung kízcsunh đcvliádveyp:

- Kiềeuhgu Ban Đvryzgwmxu đcvliiềeuhgu ta tớrirqi đcvliâcxbvy phụzcxnc vụzcxn Đvryzcjmbi nhâcxbvn.

rhpo La gậoxyjt gậoxyjt đcvligwmxu, hiệvwqyn tạcjmbi thâcxbvn phậoxyjn mọdrsvi ngưfccerzspi đcvliãzcxnubypng lêjwmvn, khôeuhgng giốagntng nhưfcce trưfccerirqc kia, dùibjm sao cũrhpong phảmvwsi cólyhe mộrirqt vàtceui têjwmvn thuộrirqc hạcjmb đcvlirzspc lựlyhec đcvlisoro sai sửvxab.

fcceu Đvryzrirqng tớrirqi Nhưfcceitjac Lôeuhg Ngụzcxnc chưfccea bao lâcxbvu, còdqorn chưfccea bịvtyteuhgi trưfccerzspng nơmvwsi nàtceuy nhiễpndrm bẩavkbn, lầgwmxn trưfccerirqc Vũrhpo La giúagntp y, khiếtceun cho Lưfcceu Đvryzrirqng cảmvwsm đcvlirirqng cơmvws hồcyzn sa lệvwqy.

Kiềeuhgu Hổvzjh an bàtceui nhưfcce vậoxyjy, Vũrhpo La hếtceut sứzheac hai lòdqorng. Nhớrirq tớrirqi tiềeuhgn kiếtceup hắrzspn cũrhpong vìtkyf bảmvwsn thâcxbvn khôeuhgng cólyhecxbvm phúagntc, đcvliếtceun khi bịvtyt phảmvwsn bộrirqi lậoxyjp tứzheac chúagntng bạcjmbn xa ládveynh.

Nghĩmnfr tớrirqi chuyệvwqyn nàtceuy, hắrzspn gậoxyjt gậoxyjt đcvligwmxu vớrirqi Lưfcceu Đvryzrirqng:

- vềeuhg sau ngưfcceơmvwsi sẽxruicxbvdveych vádveych vớrirqi ta.

fcceu Đvryzrirqng mừwciong rỡzcxn thi lễpndr:

- Đvryza tạcjmbrhpo Đvryzcjmbi nhâcxbvn.

zcxny phòdqorng xung quanh nơmvwsi nàtceuy chỉmgbrlyhe Ban Đvryzgwmxu mớrirqi cólyhefccedveych ởcxbv. Dưfccerirqi đcvliitjat tốagnti thiểsorou cũrhpong cólyhe mộrirqt đcvlicjmbo linh mạcjmbch, hếtceut sứzheac cólyhe ízcsuch cho việvwqyc tu luyệvwqyn, Lưfcceu Đvryzrirqng chỉmgbrtceu mộrirqt têjwmvn ngụzcxnc tốagntt nho nhỏwcio mớrirqi vàtceuo Nhưfcceitjac Lôeuhg Ngụzcxnc, cólyhe thểsoro đcvliưfcceitjac hưfccecxbvng đcvliãzcxni ngộrirq nhưfcce vậoxyjy, tựlyhe nhiêjwmvn hếtceut sứzheac vui mừwciong.

rhpo La đcvlii tớrirqi Vọdrsvng Sơmvwsn cádveyc, đcvliavkby cửvxaba tiếtceun vàtceuo, Diệvwqyp Niệvwqym Am đcvliang xem mộrirqt quyểsoron sádveych cổvzjh, Thấitjay hắrzspn tiếtceun vàtceuo, lãzcxno gấitjap quyểsoron sádveych đcvliãzcxnagnttceung lạcjmbi, chỉmgbrtceuo mộrirqt chiếtceuc ghếtceu trưfccerirqc mặbeftt:

- Ngồcyzni đcvlii.

rhpo La ngồcyzni xuốagntng đcvliagnti diệvwqyn Diệvwqyp Niệvwqym Am, giữmgbra hai ngưfccerzspi làtceu mộrirqt bàtceun tràtceu bằpxmcng gỗibjm đcvlijwmvu khắrzspc, trêjwmvn bàtceun đcvliãzcxntceuy sẵrulen mộrirqt bộrirq tràtceu cụzcxn.

Diệvwqyp Niệvwqym Am lậoxyjt tay lấitjay trong khôeuhgng gian trữmgbr vậoxyjt ra mộrirqt tấitjam ngọdrsvc bàtceui đcvliưfccea cho Vũrhpo La. Sau đcvliólyhezcxno khôeuhgng nólyhei gìtkyf nữmgbra, bắrzspt đcvligwmxu uốagntng tràtceu. Trong gólyhec phòdqorng cólyhe mộrirqt lòdqor lửvxaba nhỏwcio, bêjwmvn trong than đcvliwcio rựlyhec, mộrirqt chiếtceuc ấitjam cũrhpo kỹkfka đcvliang bốagntc hơmvwsi sôeuhgi sùibjmng sụzcxnc.

rhpo La đcvlimvwso mắrzspt liếtceuc qua Diệvwqyp Niệvwqym Am mộrirqt cádveyi, sau đcvliólyhe mớrirqi bắrzspt đcvligwmxu xem ngọdrsvc bàtceui.

Ngọdrsvc bàtceui chízcsunh làtceueuhgng văubypn thôeuhgng hàtceunh củptzna Trưfccecxbvng Lãzcxno hộrirqi, nộrirqi dung rấitjat đcvliơmvwsn giảmvwsn, bổvzjh nhiệvwqym Hắrzspc Thủptzny Tiêjwmvn làtceum Phólyhe Giádveym Ngụzcxnc Nhưfcceitjac Lôeuhg Ngụzcxnc.

rhpo La chưfccea từwciong nghe qua Hắrzspc Thủptzny Tiêjwmvn làtceu ngưfccerzspi thếtceutceuo, nhìtkyfn Diệvwqyp Niệvwqym Am vớrirqi vẻlyhe thắrzspc mắrzspc:

- Ngưfccerzspi nọdrsvlyhe lai lịvtytch thếtceutceuo?

Diệvwqyp Niệvwqym Am vừwcioa châcxbvm trảmvws vừwcioa đcvliádveyp:

- Mộrirqt trong nhữmgbrng Thưfcce Bộrirq củptzna Thẩavkbm Phádveyn Đvryzìtkyfnh, đcvlivtyta vịvtyt củptzna nàtceung trong Thẩavkbm Phádveyn Đvryzìtkyfnh còdqorn cao hơmvwsn cảmvwsfcceu Khêjwmv Tảmvws,

fcceu Khêjwmv Tảmvws khôeuhgng coi Diệvwqyp Niệvwqym Am ra gìtkyf, khôeuhgng phảmvwsi làtceu tựlyhe cao thâcxbvn phậoxyjn hay sao? Hắrzspc Thủptzny Tiêjwmvn cólyhe đcvlivtyta vịvtytdqorn cao hơmvwsn Lưfcceu Khêjwmv Tảmvws, chẳfcceng lẽxrui phạcjmbm lỗibjmi lầgwmxm gìtkyf mớrirqi bịvtyt giádveyng chứzheac tớrirqi Nhưfcceitjac Lôeuhg Ngụzcxnc?

Thấitjay Vũrhpo La nghi hoặbeftc, Diệvwqyp Niệvwqym Am giảmvwsi thízcsuch:

- Hắrzspc Thủptzny Tiêjwmvn chízcsunh làtceu đcvlivwqy tửvxab quan môeuhgn củptzna trưfccecxbvng lãzcxno Sởcxbv Tam Tuyệvwqyt Trưfccecxbvng Lãzcxno hộrirqi, đcvliưfcceitjac sưfcce phụzcxneuhgibjmng sủptznng ádveyi. Năubypm năubypm trưfccerirqc Hắrzspc Thủptzny Tiêjwmvn xửvxabmvvp sai lầgwmxm mộrirqt ádveyn tửvxab, khiếtceun cho Bạcjmbch Sa môeuhgn từwcio trêjwmvn xuốagntng dưfccerirqi hơmvwsn mộrirqt trăubypm ba mưfcceơmvwsi mạcjmbng phảmvwsi chếtceut oan, cuốagnti cùibjmng cũrhpong khôeuhgng hiểsorou vìtkyf sao, khôeuhgng ai làtceum gìtkyf đcvliưfcceitjac nàtceung.

rhpo La cũrhpong cólyhe chúagntt hiểsorou biếtceut vềeuhg Trưfccecxbvng Lãzcxno hộrirqi. Sởcxbv Tam Tuyệvwqyt chízcsunh làtceu nhâcxbvn vậoxyjt bízcsu mậoxyjt trong Trưfccecxbvng Lãzcxno hộrirqi, đcvlivtyta vịvtyt cao hơmvwsn Đvryzcyznng trưfccecxbvng lãzcxno xa, Ma Cửvxabu Long làtceu do Sởcxbv Tam Tuyệvwqyt đcvlieuhg bạcjmbt lêjwmvn. Hiểsoron nhiêjwmvn Hắrzspc Thủptzny Tiêjwmvn đcvliưfcceitjac sủptznng ádveyi vôeuhgibjmng, phádvey ádveyn sai lầgwmxm lộrirq ra nhưfcce vậoxyjy, nàtceung vẫgwmxn khôeuhgng bịvtyt trừwciong phạcjmbt, hiệvwqyn tạcjmbi nàtceung lạcjmbi đcvliưfcceitjac âcxbvm thầgwmxm lặbeftng lẽxrui phádveyi tớrirqi Nhưfcceitjac Lôeuhg Ngụzcxnc nàtceuy, rốagntt cụzcxnc làtceutkyf sao?

rhpo La cólyhe chúagntt khólyhe hiểsorou:

- Chẳfcceng lẽxrui bọdrsvn họdrsvdqorn chưfccea hếtceut hy vọdrsvng? Thờrzspi gian trôeuhgi qua đcvliãzcxncxbvu, Nhưfcceitjac Lôeuhg Ngụzcxnc đcvliãzcxn đcvliưfcceitjac chúagntng ta tổvzjh chứzheac bềeuhgn vữmgbrng nhưfcce sắrzspt thévtytp, Cho dùibjm sau lưfcceng Hắrzspc Thủptzny Tiêjwmvn cólyhe Sởcxbv trưfccecxbvng lãzcxno ủptznng hộrirq, cũrhpong khôeuhgng thểsorotceum đcvliưfcceitjac chuyệvwqyn gìtkyf.

Diệvwqyp Niệvwqym Am cũrhpong nghi hoặbeftc lắrzspc lắrzspc đcvligwmxu:

- Cho nêjwmvn ta mớrirqi tìtkyfm ngưfcceơmvwsi thưfcceơmvwsng lưfcceitjang, nữmgbr nhâcxbvn nàtceuy cũrhpong khôeuhgng đcvliơmvwsn giảmvwsn chúagntt nàtceuo, tâcxbvm ngoan thủptzn lạcjmbt, vàtceuo Thẩavkbm Phádveyn Đvryzìtkyfnh bấitjat quádvey chỉmgbrfccerzspi năubypm đcvliãzcxn trởcxbv thàtceunh đcvlivwqy nhấitjat Thưfcce Bộrirq, nhữmgbrng nhâcxbvn vậoxyjt xếtceup trêjwmvn nàtceung trưfccerirqc đcvliólyhe hoặbeftc ngoan ngoãzcxnn trádveynh đcvliưfccerzspng, hoặbeftc chếtceut oan trong cádveyc nhiệvwqym vụzcxn nguy hiểsorom. Hơmvwsn nữmgbra nhìtkyfn bềeuhg ngoàtceui, nhữmgbrng nhiệvwqym vụzcxntceuy khôeuhgng hềeuhg liêjwmvn quan tớrirqi Hắrzspc Thủptzny Tiêjwmvn.

rhpo La thầgwmxm cưfccerzspi khẩavkby trong lòdqorng, nhâcxbvn vậoxyjt nhưfcce vậoxyjy nếtceuu ởcxbv Nam Hoang nhấitjat đcvlivtytnh làtceu mộrirqt tay đcvlirirqc phụzcxn, hẳfccen đcvliưfcceitjac vôeuhg sốagnt ngưfccerzspi theo đcvliuổvzjhi, bởcxbvi vìtkyf khẩavkbu vịvtyt củptzna đcvliádveym Ma tu rấitjat thízcsuch loạcjmbi nữmgbr nhâcxbvn nhưfcce vậoxyjy, nhưfcceng nàtceung lạcjmbi xuấitjat hiệvwqyn trong đcvliádveym nhâcxbvn sĩmnfr phe Chízcsunh đcvlicjmbo, bàtceuy ra tưfcce thádveyi ra vẻlyhe đcvlicjmbo mạcjmbo, quảmvws thậoxyjt hếtceut sứzheac nựlyhec cưfccerzspi.

rhpo La chỉmgbr nghi hoặbeftc trong lòdqorng mộrirqt lúagntc rồcyzni thôeuhgi, chỉmgbrtceu hắrzspn khôeuhgng hiểsorou đcvliưfcceitjac, chứzhea thậoxyjt ra khôeuhgng xem Hắrzspc Thủptzny Tiêjwmvn tâcxbvm ngoan thủptzn lạcjmbt trong lờrzspi đcvlicyznn nàtceuy ra gìtkyf. Chuyệvwqyn cólyhe thểsoro khiếtceun cho cuộrirqc sốagntng hàtceung ngàtceuy củptzna Đvryzếtceu Quâcxbvn bệvwqy hạcjmb thấitjap thỏwciom khôeuhgng yêjwmvn, tốagnti thiểsorou cũrhpong phảmvwsi thuộrirqc đcvlifcceng cấitjap nhưfcce Phưfcceitjang Nhãzcxnn Thầgwmxn Văubypn kia.

Hắrzspn tiệvwqyn tay bưfcceng chévtytn tràtceujwmvn, chậoxyjm rãzcxni hớrirqp mộrirqt hớrirqp, sau đcvliólyhe mớrirqi nólyhei:

- Binh đcvliếtceun cólyhefccerirqng chặbeftn, nưfccerirqc dâcxbvng đcvlirzspp đcvliitjat ngăubypn.

Hiệvwqyn tạcjmbi Vũrhpo La khôeuhgng đcvliitjai đcvliưfcceitjac mốagnti họdrsva Hắrzspc Thủptzny Tiêjwmvn.

Kỳoaaj hạcjmbn Thiêjwmvn Nhai đcvliãzcxn tớrirqi gầgwmxn.

Nếtceuu làtceueuhgn phádveyi bìtkyfnh thưfccerzspng, yêjwmvu bàtceui vừwcioa đcvliưfccea tớrirqi, trong môeuhgn phádveyi sẽxrui lậoxyjp tứzheac dấitjay lêjwmvn mộrirqt trưfccerzspng mưfccea mádveyu giólyhe tanh. Nhấitjat đcvlivtytnh sẽxrui chévtytm giếtceut nhau mộrirqt phen mớrirqi cólyhe thểsorodveyc đcvlivtytnh ngưfccerzspi cuốagnti cùibjmng sởcxbv hữmgbru yêjwmvu bàtceui.

Tuy rằpxmcng mấitjay năubypm qua khôeuhgng cólyhe ai mang đcvliưfcceitjac gìtkyf ra khỏwcioi Thiêjwmvn Nhai, nhưfcceng vẫgwmxn khôeuhgng thểsoromvwsnh hưfccecxbvng tớrirqi nhiệvwqyt tìtkyfnh củptzna mọdrsvi ngưfccerzspi vớrirqi Thiêjwmvn Nhai. Tấitjat cảmvws mọdrsvi ngưfccerzspi đcvlieuhgu cho rằpxmcng mìtkyfnh sẽxruitceu kẻlyhe may mắrzspn, ngưfccerzspi khádveyc khôeuhgng thàtceunh côeuhgng, ta chưfccea chắrzspc khôeuhgng thàtceunh côeuhgng.

Sau khi xádveyc đcvlivtytnh sởcxbv hữmgbru yêjwmvu bàtceui, phảmvwsi vậoxyjn dụzcxnng toàtceun bộrirq lựlyhec lưfcceitjang môeuhgn phádveyi, sưfcceu tậoxyjp đcvliptzndveyc loạcjmbi tàtceui nguyêjwmvn trâcxbvn quýmvvp, Tỷdflb nhưfcce Ngọdrsvc Tủptzny, tàtceui liệvwqyu chếtceu khízcsu trâcxbvn quýmvvp, linh đcvlian diệvwqyu dưfcceitjac...

Thiêjwmvn Nhai cũrhpong cólyhe nghĩmnfra cạcjmbnh tranh, kẻlyhe thu đcvliưfcceitjac Thiêjwmvn Nhai Yêjwmvu Bàtceui khôeuhgng ízcsut, bằpxmcng vàtceuo cádveyi gìtkyftceutkyfnh cólyhe thểsoro nổvzjhi trộrirqi hơmvwsn bọdrsvn họdrsv? Tựlyhe nhiêjwmvn làtceu phảmvwsi chuẩavkbn bịvtyt thậoxyjt chu đcvliádveyo.

rhpo La khôeuhgng nghĩmnfr nhiềeuhgu nhưfcce vậoxyjy, nhữmgbrng thứzheatceu Thiêjwmvn Nhai cólyhe thểsoro cho, hắrzspn cũrhpong khôeuhgng thiếtceuu.

phádveyp bảmvwso hùibjmng mạcjmbnh ưfcce? Vũrhpo La đcvliãzcxnlyhe Thầgwmxn Đvryziểsorou Đvryzcyznng Hoàtceun, còdqorn cólyhe thầgwmxn kiếtceum Thiêjwmvn Tinh thầgwmxn bízcsu khôeuhgn lưfccerzspng.

euhgng phádveyp tuyệvwqyt thếtceu ưfcce, còdqorn cólyhetkyf tuyệvwqyt thếtceumvwsn làtceu Tiêjwmvn quyếtceut?

Linh phùibjm hiếtceum cólyhe ưfcce, Vũrhpo La tựlyhe luyệvwqyn chếtceulyhei khôeuhgng chừwciong còdqorn tốagntt hơmvwsn.

Thiêjwmvn Mệvwqynh Thầgwmxn Phùibjmeuhgibjmng trâcxbvn quýmvvp ưfcce, Vũrhpo La đcvliãzcxnlyhe Phong Thầgwmxn Bảmvwsng, còdqorn cólyhe hai đcvlicjmbo Thiêjwmvn Mệvwqynh Thầgwmxn Phùibjm khádveyc đcvlizheang vàtceuo hàtceung thiêjwmvn hạcjmb đcvlivwqy nhấitjat.

Nếtceuu nhưfcce vậoxyjy màtceu hắrzspn còdqorn cho làtceu chưfccea đcvliptzn, ôeuhgng trờrzspi sẽxrui khôeuhgng hàtceui lòdqorng màtceu giádveyng sévtytt xuốagntng đcvligwmxu hắrzspn.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.