Tiên Tuyệt

Chương 194 : Phượng nhãn thần văn (hạ)

    trước sau   
Đktxxáejlim ngụemgjc tốfqjwt đxticang vôaullrrhzng hưsmfnng phấjadxn nâvxyong Vũuyyz La lêowejn, néyiabm hắxmdrn lêowejn khôaullng, sau đxticóaqkcyiabm chéyiabn báejlit, Nóaqkcc nhàjpjf ăyiabn cao nhưsmfn vậxticy, mọkmlhi ngưsmfngrbgi đxticang cơuqwfn hưsmfnng phấjadxn, dùrrhzng sứwebtc quáejli tay, khiếjadxn cho Vũuyyz La va mạxkfbnh lêowejn nóaqkcc đxticáejlinh ầsrfwm.

Mọkmlhi ngưsmfngrbgi trợrpqfn mắxmdrt háejli mồespfm, lậxticp tứwebtc bỏxgcy chạxkfby tứwebtejlin, Lúyiabc Vũuyyz La rơuqwfi xuốfqjwng khôaullng ai đxticóaqkcn lấjadxy, chỉdujc nghe bộemgjp mộemgjt tiếjadxng rơuqwfi sấjadxp xuốfqjwng đxticjadxt, sảjpjfi tay sảjpjfi châvxyon.

Kiềvecyu Hổhbzfjpjf ngưsmfngrbgi đxticsrfwu tiêowejn khôaullng nhịmukun đxticưsmfnrpqfc bậxtict cưsmfngrbgi ha hảjpjf, Vũuyyz La nhảjpjfy dựdxqcng lêowejn:

- Đktxxáejlim khốfqjwn nàjpjfy, đxticmnvqng đxticklrj ta bắxmdrt đxticưsmfnrpqfc cáejlic ngưsmfnơuqwfi...

Ngoạxkfbi trừmnvq ba ngưsmfngrbgi bọkmlhn họkmlh, lúyiabc nàjpjfy trong nhàjpjf ăyiabn chỉdujcaulln lạxkfbi đxticxkfbi trùrrhzsmfn, Đktxxxkfbi trùrrhzsmfnuyyzng vui mừmnvqng hớcpgtn hởbskk, hấjadxt chảjpjfo mộemgjt cáejlii, mộemgjt miếjadxng gàjpjf hầsrfwm từmnvq trong chảjpjfo bay ra:

- Hay lắxmdrm, ta mờgrbgi ngưsmfnơuqwfi trưsmfncpgtc.


uyyz La ôaullm thùrrhzng cơuqwfm đxticóaqkcn lấjadxy:

- Đktxxa tạxkfb.

smfnu Đktxxemgjng ngay cảjpjf ngọkmlhc túyiaby mờgrbgi cơuqwfm Vũuyyz La cũuyyzng khôaullng cóaqkc, chủbccg yếjadxu làjpjf do sứwebtc ăyiabn Vũuyyz La quáejli lớcpgtn, Kiềvecyu Hổhbzf phảjpjfi bỏxgcy tiềvecyn túyiabi mờgrbgi Vũuyyz La ăyiabn bữbceha cơuqwfm nàjpjfy, Sau khi cơuqwfm no rưsmfnrpqfu đxticbccg, Vũuyyz Tổhbzfng Lãejlinh bèyvyhn khệktxxnh khạxkfbng đxtici xuốfqjwng Ly Nhâvxyon Uyêowejn.

Xuốfqjwng Ly Nhâvxyon Uyêowejn, sắxmdrc mặobiat Vũuyyz La nghiêowejm trang trởbskk lạxkfbi, sửbceha sang y phụemgjc tiếjadxn vàjpjfo.

Ma Tổhbzf đxticang ngồespfi ngâvxyoy ngưsmfngrbgi dưsmfncpgti đxticjadxt, hai tay ôaullm đxticsrfwu, khôaullng biếjadxt đxticang suy nghĩeajd nhữbcehng gìiujx, Chắxmdrc chắxmdrn làjpjfejlio đxticãejli biếjadxt Vũuyyz La tiếjadxn vàjpjfo, nhưsmfnng khôaullng cóaqkc mộemgjt chúyiabt phảjpjfn ứwebtng.

uyyz La nhìiujxn thoáejling qua mặobiat đxticjadxt, Ngọkmlhc Túyiaby Tinh Pháejlich bêowejn trong trậxticn pháejlip hoàjpjfn hảjpjfo khôaullng tổhbzfn hao gìiujx, hầsrfwu nhưsmfn khôaullng hao tôaulln chúyiabt linh khíbcehjpjfo cảjpjf, quảjpjf nhiêowejn Ma Tốfqjw khôaullng còaulln giãejliy dụemgja muốfqjwn thoáejlit ra ngoàjpjfi, nhưsmfnng Vũuyyz La lạxkfbi nghe tim mìiujxnh nhưsmfn chìiujxm xuốfqjwng.

- Tiềvecyn bốfqjwi đxticãejlivxyon nhắxmdrc kỹaqby chưsmfna?

uyyz La tớcpgti đxticfqjwi diệktxxn lãejlio khoanh châvxyon ngồespfi xuốfqjwng, dáejling vẻljhoaullrrhzng ung dung tiêoweju sáejlii.

Ma Tổhbzf Đktxxxkfbi nhâvxyon thởbskk ra mộemgjt hơuqwfi thậxtict dàjpjfi, lúyiabc nàjpjfy mắxmdrt lãejlio mớcpgti đxticemgjng, nhìiujxn vềvecy phíbceha Vũuyyz La mộemgjt lúyiabc lâvxyou sau mớcpgti nóaqkci:

- ngưsmfnơuqwfi cóaqkc biếjadxt rằmukung thiêowejn hạxkfb ngũuyyz phưsmfnơuqwfng vốfqjwn trưsmfncpgtc kia khôaullng phảjpjfi hìiujxnh dáejling thếjadxjpjfy khôaullng?

Thiêowejn hạxkfb ngũuyyz phưsmfnơuqwfng, Trung Châvxyou, Nam Hoang, Bắxmdrc Cưsmfnơuqwfng, Tâvxyoy Vựdxqcc, Đktxxôaullng Thổhbzf, đxticâvxyoy làjpjf kiếjadxn thứwebtc phổhbzf thôaullng, Cũuyyzng cóaqkc thểklrj ngưsmfngrbgi bìiujxnh thưsmfngrbgng khôaullng biếjadxt lịmukuch sửbcehvxyou đxticgrbgi củbccga nóaqkc, nhưsmfnng Vũuyyz La cũuyyzng biếjadxt đxticưsmfnrpqfc mộemgjt íbceht.

Hắxmdrn bèyvyhn gậxtict đxticsrfwu:

- Lờgrbgi đxticespfn rằmukung vàjpjfo thờgrbgi thưsmfnrpqfng cổhbzf, thiêowejn hạxkfb ngũuyyz phưsmfnơuqwfng vốfqjwn liềvecyn vớcpgti nhau thàjpjfnh mộemgjt mảjpjfng.


Ma Tổhbzf bấjadxt ngờgrbg, nhìiujxn hắxmdrn chằmukum chằmukum:

- Ngay cảjpjfbceh mậxtict lâvxyou đxticgrbgi nhưsmfn vậxticy màjpjf ngưsmfnơuqwfi cũuyyzng biếjadxt, rốfqjwt cụemgjc ngưsmfnơuqwfi làjpjf loạxkfbi ngưsmfngrbgi nàjpjfo?

ejlio lạxkfbi khoáejlit tay:

- Ta cũuyyzng khôaullng muốfqjwn biếjadxt nhiềvecyu nhưsmfn vậxticy, bấjadxt kểklrj trưsmfncpgtc đxticâvxyoy danh vọkmlhng ngưsmfnơuqwfi lớcpgtn tớcpgti mứwebtc nàjpjfo, ta khuyêowejn ngưsmfnơuqwfi đxticmnvqng đxticemgjng tớcpgti nhữbcehng thứwebtjpjfy, ngưsmfnơuqwfi đxticãejli lỡaqkc tu luyệktxxn, tốfqjwt nhấjadxt làjpjf phếjadx bỏxgcy đxtici, cáejlich mộemgjt thờgrbgi gian dàjpjfi, cóaqkc thểklrj nhữbcehng nhâvxyon vậxtict kia cũuyyzng sẽzmqiuqwf ýjpjf, ngưsmfnơuqwfi sẽzmqi qua mặobiat đxticưsmfnrpqfc bọkmlhn họkmlh.

uyyz La biếjadxt khôaullng đxticơuqwfn giảjpjfn nhưsmfn vậxticy, huốfqjwng cho bộemgj phùrrhzyiabn Quang Mang Tháejlii Dưsmfnơuqwfng nàjpjfy đxticãejlivxyom nhậxticp vàjpjfo trong Cửbcehu Long Thôaulln Nhậxtict, nếjadxu bỏxgcyaqkc đxtici, tấjadxt cảjpjfyiabn cơuqwf củbccga mìiujxnh sẽzmqi hoàjpjfn toàjpjfn sụemgjp đxtichbzf, đxticóaqkcjpjf chuyệktxxn khôaullng cóaqkc khảjpjfyiabng.

yiabc trưsmfncpgtc hắxmdrn vôaulliujxnh đxticáejlinh vàjpjfo cơuqwf thểklrj Mộemgjc Dịmukuch Trạxkfbc mộemgjt đxticxkfbo phùrrhzyiabn Quang Mang Tháejlii Dưsmfnơuqwfng, sau đxticóaqkc đxticoạxkfbt lạxkfbi hơuqwfn phâvxyon nửbceha côaullng lựdxqcc củbccga Mộemgjc Dịmukuch Trạxkfbc. Sau khi Linh Long nuốfqjwt phầsrfwn côaullng lựdxqcc nàjpjfy, Vũuyyz La lậxticp tứwebtc mơuqwf hồespf cảjpjfm thấjadxy, giữbceha Linh Long vàjpjf phùrrhzyiabn Quang Mang Tháejlii Dưsmfnơuqwfng dưsmfngrbgng nhưsmfnaqkc kếjadxt nốfqjwi vớcpgti nhau mỏxgcyng manh nhưsmfn sợrpqfi tơuqwf, chỉdujcjpjfdxqcn tàjpjfng rấjadxt sâvxyou kíbcehn, dùrrhzjpjf hắxmdrn cũuyyzng khôaullng dễvecyjpjfng pháejlit hiệktxxn, Nóaqkc đxticãejli liêowejn quan tớcpgti căyiabn cơuqwf nềvecyn tảjpjfng sâvxyou nhưsmfn vậxticy, muốfqjwn phếjadx bỏxgcy trùrrhzng tu, trêowejn cơuqwf bảjpjfn làjpjf khôaullng cóaqkc khảjpjfyiabng.

- Tiềvecyn bốfqjwi khôaullng cầsrfwn nhiềvecyu lờgrbgi, nếjadxu nhưsmfnaqkc thểklrj từmnvq bỏxgcy, ta đxticãejli bỏxgcy từmnvq sớcpgtm. Xin tiềvecyn bốfqjwi cho biếjadxt, rốfqjwt cụemgjc đxticxkfbo phùrrhzyiabn nàjpjfy cóaqkc lai lịmukuch ra sao.

Ma Tổhbzf nởbskk mộemgjt nụemgjsmfngrbgi khổhbzf:

- Ta vẫyiabn biếjadxt từmnvqsmfna đxticếjadxn nay phàjpjfm làjpjf anh hùrrhzng, đxtica phầsrfwn toàjpjfn làjpjf hạxkfbng ngưsmfngrbgi kiêoweju ngạxkfbo. Cho nêowejn nếjadxu chưsmfna tớcpgti ngàjpjfy đxticxkfbi họkmlha lâvxyom đxticsrfwu, hẳuhpgn ngưsmfnơuqwfi sẽzmqi khôaullng nghe theo lờgrbgi khuyêowejn củbccga ta...

ejlio chợrpqft buôaullng tiếjadxng than dàjpjfi, ngẩdxqcng đxticsrfwu lêowejn nhìiujxn đxticxkfbo phùrrhzyiabn trêowejn nóaqkcc đxticemgjng, sau đxticóaqkcaqkci tiếjadxp:

- Nếjadxu nóaqkci lai lịmukuch, ta cũuyyzng khôaullng biếjadxt rốfqjwt cụemgjc bộemgj phùrrhzyiabn nàjpjfy từmnvq đxticâvxyou màjpjf tớcpgti. Thậxticm chíbceh ta dáejlim nóaqkci, trêowejn thếjadx giớcpgti nàjpjfy khôaullng cóaqkc ngưsmfngrbgi nàjpjfo biếjadxt đxticáejlip áejlin.

- Bộemgj phùrrhzyiabn nàjpjfy cóaqkcsmfngrbgi bốfqjwn đxticxkfbo, nhưsmfnng cho tớcpgti bâvxyoy giờgrbg, cóaqkc thểklrj thấjadxy rõeajdjpjfng nhấjadxt cũuyyzng chỉdujcaqkc đxticxkfbo phùrrhzyiabn nằmukum ởbskk giữbceha...

Ma Tổhbzf dừmnvqng lờgrbgi, giơuqwf tay chỉdujcjpjfo phùrrhzyiabn Quang Mang Tháejlii Dưsmfnơuqwfng:


- Phưsmfnrpqfng Nhãejlin Thầsrfwn Văyiabn.

uyyz La thầsrfwm nghĩeajd trong lòaullng, Phưsmfnrpqfng Nhãejlin Thầsrfwn Văyiabn... cóaqkc lẽzmqijpjfowejn củbccga đxticxkfbo phùrrhzyiabn Quang Mang Tháejlii Dưsmfnơuqwfng nàjpjfy.

- Nếjadxu tu luyệktxxn đxticxkfbo phùrrhzyiabn nàjpjfy, nguyêowejn hồespfn sẽzmqi đxticưsmfnrpqfc tăyiabng cưsmfngrbgng khôaullng íbceht, linh tríbceh mởbskk rộemgjng, khiếjadxn cho hung thúyiab thôaullng thưsmfngrbgng cóaqkc thểklrjejlinh đxticưsmfnrpqfc vớcpgti tu sĩeajd Nhâvxyon tộemgjc cóaqkc đxticưsmfnrpqfc Tuệktxxyiabn, ngưsmfnơuqwfi thửbceh nghĩeajd xem, đxticiềvecyu nàjpjfy đxticáejling sợrpqf tớcpgti mứwebtc nàjpjfo?

uyyz La thầsrfwm nghĩeajd, chẳuhpgng tráejlich bêowejn trong cấjadxm đxticmukua Yêowejn sơuqwfn, trong đxticsrfwu đxticáejlim Thúyiabsmfnơuqwfng hùrrhzng mạxkfbnh đxticvecyu cóaqkc mộemgjt đxticxkfbo Phưsmfnrpqfng Nhãejlin Thầsrfwn Văyiabn.

- Bấjadxt quáejli Thúyiab tộemgjc cũuyyzng khôaullng biếjadxt đxticưsmfnrpqfc uy lựdxqcc châvxyon chíbcehnh củbccga đxticxkfbo Phưsmfnrpqfng Nhãejlin Thầsrfwn Văyiabn nàjpjfy, chỉdujc cầsrfwn cóaqkc thêowejm mưsmfngrbgi ba đxticxkfbo linh văyiabn kháejlic phốfqjwi hợrpqfp, đxticáejlinh Phưsmfnrpqfng Nhãejlin Thầsrfwn Văyiabn vàjpjfo cơuqwf thêowej ngưsmfngrbgi kháejlic, sẽzmqi dễvecyjpjfng cưsmfncpgtp đxtici côaullng lựdxqcc khổhbzf tu mộemgjt đxticgrbgi củbccga đxticfqjwi phưsmfnơuqwfng.

- Vàjpjfo thờgrbgi thưsmfnrpqfng cổhbzf, thếjadx giớcpgti nàjpjfy vốfqjwn làjpjf mộemgjt khốfqjwi đxticxkfbi lụemgjc cóaqkc trậxtict tựdxqc hoàjpjfn chỉdujcnh, cóaqkc quy tấjadxc vậxticn hàjpjfnh nghiêowejm ngặobiat, nhưsmfnng lạxkfbi cóaqkc ngưsmfngrbgi khôaullng cam chịmukuu hoàjpjfn cảjpjfnh nhưsmfn vậxticy, tu luyệktxxn đxticxkfbo Phưsmfnrpqfng Nhãejlin Thầsrfwn Văyiabn nàjpjfy, nhấjadxt thờgrbgi gâvxyoy ra mộemgjt trưsmfngrbgng đxticxkfbi họkmlha tàjpjfy trờgrbgi, Sau mấjadxy ngàjpjfn năyiabm đxticxkfbi chiếjadxn liêowejn miêowejn bấjadxt tuyệktxxt, đxticxkfbi lụemgjc vỡaqkc ra thàjpjfnh năyiabm mãejlinh, chíbcehnh làjpjf thiêowejn hạxkfb ngũuyyz phưsmfnơuqwfng bâvxyoy giờgrbg, Màjpjf Tiêowejn Nhâvxyon trong truyềvecyn thuyếjadxt, từmnvq đxticóaqkc vềvecy sau cũuyyzng tuyệktxxt tíbcehch trêowejn thếjadx giớcpgti nàjpjfy.

uyyz La trong lòaullng kinh hãejlii, theo thờgrbgi gian trôaulli qua, thiêowejn hạxkfb ngũuyyz phưsmfnơuqwfng khôaullng còaulln dấjadxu vếjadxt củbccga Tiêowejn Nhâvxyon, mớcpgti khiếjadxn cho Đktxxxkfbi Năyiabng hoàjpjfnh hàjpjfnh ngang ngưsmfnrpqfc. Vìiujx sao Tiêowejn Nhâvxyon tuyệktxxt tíbcehch, khôaullng ai biếjadxt đxticưsmfnrpqfc, lạxkfbi khôaullng ngờgrbgjpjfiujx đxticxkfbo phùrrhzyiabn thứwebtsmfngrbgi bốfqjwn khôaullng cóaqkciujxjpjf nổhbzfi bậxtict nàjpjfy.

uyyz La xoay chuyểklrjn muôaulln ngàjpjfn ýjpjf nghĩeajd trong lòaullng, lậxticp tứwebtc hiểklrju rằmukung tuy rằmukung chuyệktxxn nàjpjfy khiếjadxn cho ngưsmfngrbgi ta hơuqwfi khóaqkc tin mộemgjt chúyiabt, nhưsmfnng quyếjadxt khôaullng phảjpjfi làjpjf chuyệktxxn hoang đxticưsmfngrbgng vôaullyiabn cứwebt, Phưsmfnrpqfng Nhãejlin Thầsrfwn Văyiabn cóaqkc thểklrj đxticoạxkfbt lấjadxy côaullng lựdxqcc củbccga ngưsmfngrbgi kháejlic, khôaullng cầsrfwn khổhbzf tu màjpjfaqkc thểklrjaqkc đxticưsmfnrpqfc côaullng lựdxqcc tuyệktxxt thếjadx, tăyiabng tiếjadxn tu vi cựdxqcc nhanh, hơuqwfn nữbceha cơuqwf hồespf khôaullng cầsrfwn tớcpgti tưsmfn chấjadxt hay Tuệktxxyiabn gìiujx cảjpjf.

chỉdujc cầsrfwn dùrrhzng Phưsmfnrpqfng Nhãejlin Thầsrfwn Văyiabn áejlim toáejlin ngưsmfngrbgi kháejlic, ngưsmfngrbgi nọkmlh chếjadxt đxtici, mộemgjt thâvxyon tu vi củbccga y chíbcehnh làjpjf củbccga mìiujxnh, kẻljho muốfqjwn khôaullng làjpjfm màjpjfsmfnbskkng trong thiêowejn hạxkfb rấjadxt nhiềvecyu, bộemgj linh văyiabn nàjpjfy cơuqwf hồespf chếjadx ra dàjpjfnh riêowejng cho nhữbcehng kẻljho nhưsmfn vậxticy.

Thậxticm chíbcehuyyz La cóaqkc thểklrjsmfnbskkng tưsmfnrpqfng ra, đxticxkfbi họkmlha tàjpjfy trờgrbgi năyiabm xưsmfna cũuyyzng giốfqjwng nhưsmfn quảjpjf cầsrfwu tuyếjadxt lăyiabn, Bêowejn mạxkfbnh lêowejn bêowejn yếjadxu đxtici, đxticáejlim ngưsmfngrbgi tu luyệktxxn thầsrfwn văyiabn nàjpjfy càjpjfng ngàjpjfy càjpjfng trởbskkowejn hùrrhzng mạxkfbnh, màjpjf đxticáejlim tu sĩeajdiujxnh thưsmfngrbgng hoặobiac lựdxqcc lưsmfnrpqfng Tiêowejn Nhâvxyon theo đxticóaqkcjpjfng ngàjpjfy càjpjfng trởbskkowejn yếjadxu đxtici...

smfngrbgng nhưsmfn Ma Tổhbzf đxticang nhớcpgt lạxkfbi lúyiabc đxticxkfbi họkmlha tàjpjfy trờgrbgi diễvecyn ra, áejlinh mắxmdrt lãejlio lộemgj vẻljho sợrpqfejlii:

- Tiểklrju tửbcehjpjfy, ngưsmfnơuqwfi khôaullng biếjadxt, tuy rằmukung Tiêowejn Nhâvxyon tuyệktxxt tíbcehch, nhưsmfnng trêowejn thếjadx giớcpgti nàjpjfy còaulln rấjadxt nhiềvecyu nhâvxyon vậxtict hùrrhzng mạxkfbnh, nhữbcehng Đktxxxkfbi Năyiabng trêowejn cao chóaqkct vóaqkct kia căyiabn bảjpjfn khôaullng chịmukuu nổhbzfi mộemgjt đxticòaulln. Cho dùrrhzjpjf ta... cũuyyzng may ta đxticãejli bịmuku nhốfqjwt trong nàjpjfy, bọkmlhn họkmlh khôaullng tìiujxm đxticưsmfnrpqfc, bằmukung khôaullng, hắxmdrc hắxmdrc...

- Bộemgj thầsrfwn văyiabn nàjpjfy cóaqkc thểklrj pháejli hỏxgcyng tấjadxt cảjpjf trậxtict tựdxqc thếjadx giớcpgti, sởbskkeajd nhữbcehng nhâvxyon vậxtict nàjpjfy tồespfn tạxkfbi, cóaqkcuqwfn nửbceha nguyêowejn nhâvxyon làjpjfiujx muốfqjwn giáejlim thịmuku lựdxqcc lưsmfnrpqfng pháejli hoạxkfbi thếjadx giớcpgti giốfqjwng nhưsmfn thầsrfwn văyiabn nàjpjfy. Nếjadxu ngưsmfnơuqwfi hùrrhzng mạxkfbnh tớcpgti mứwebtc nàjpjfo đxticóaqkc, cóaqkc lẽzmqi nhữbcehng nhâvxyon vậxtict nàjpjfy sẽzmqi mang ngưsmfnơuqwfi đxtici, cho ngưsmfnơuqwfi trởbskk thàjpjfnh thàjpjfnh viêowejn củbccga họkmlh, nhưsmfnng ngưsmfnơuqwfi hiệktxxn tạxkfbi bấjadxt quáejli chỉdujcjpjf mộemgjt tu sĩeajd nho nhỏxgcy, bọkmlhn họkmlh chỉdujc cầsrfwn tiệktxxn tay bóaqkcp chếjadxt làjpjf đxticưsmfnrpqfc.

Ma Tổhbzfbceht sâvxyou mộemgjt hơuqwfi:

- Nhữbcehng gìiujxejlio tổhbzf ta biếjadxt đxticãejliaqkci hếjadxt cho ngưsmfnơuqwfi, chếjadxt hay sốfqjwng do ngưsmfnơuqwfi lựdxqca chọkmlhn, bấjadxt quáejliaull luậxticn thếjadxjpjfo, ngưsmfnơuqwfi cũuyyzng đxticmnvqng làjpjfm phiềvecyn lãejlio tổhbzf ta. Lãejlio tổhbzf ta sốfqjwng qua biếjadxt bao nhiêoweju năyiabm tháejling cho tớcpgti bâvxyoy giờgrbg, nếjadxu bởbskki vìiujx tiểklrju tửbceh ngưsmfnơuqwfi liêowejn lụemgjy màjpjf chếjadxt khôaullng cóaqkc chỗjpjf chôaulln, khôaullng phảjpjfi làjpjfejlio tổhbzf ta oan uổhbzfng lắxmdrm sao?

Trong lòaullng Vũuyyz La hiệktxxn tạxkfbi cóaqkcuqwfi bấjadxn loạxkfbn. Nhữbcehng lờgrbgi Ma Tổhbzf vừmnvqa nóaqkci, nếjadxu làjpjf ngưsmfngrbgi kháejlic nghe xong chắxmdrc chắxmdrn sẽzmqi thóaqkca mạxkfb mộemgjt câvxyou: “Lãejlio bấjadxt tửbcehjpjfy chỉdujc giỏxgcyi khoáejlic láejlic dọkmlha ngưsmfngrbgi”, nhưsmfnng Vũuyyz La khôaullng phảjpjfi làjpjf loạxkfbi ngưsmfngrbgi hờgrbgi hợrpqft nôaullng cạxkfbn nhưsmfn vậxticy.

trong mắxmdrt tu sĩeajd thôaullng thưsmfngrbgng, Đktxxxkfbi Năyiabng đxticãejlijpjf nhâvxyon vậxtict sáejlinh ngang trờgrbgi đxticjadxt. Ngoạxkfbi trừmnvq Tiêowejn Nhâvxyon trong truyềvecyn thuyếjadxt mấjadxy ngàjpjfn năyiabm qua khôaullng hềvecy lộemgj diệktxxn, khôaullng cóaqkc ai cóaqkc thểklrjrrhzng mạxkfbnh hơuqwfn Đktxxxkfbi Năyiabng.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.