Tiên Tuyệt

Chương 193 : Phượng nhãn thần văn (trung)

    trước sau   
Lạvvkkc trưnpzczpssng lãjinio khen ngợjqdli Đpwkhưnpzcypedng Tửemrw Phong mộqsdnt phen, sau đqjqjópwkhgnbt lạvvkki sốmdnf thấceovt thoágnbtt ấceovy, khôooyxng đqjqjqsov cho y chịpwkhu thiệuvsit thòkjuii.

vcij La nhìursjn qua mộqsdnt lưnpzcjqdlt, kho chứaruma hàdoqwng nàdoqwy xâdoqwy dựyntqng trong lòkjuing nújliki, diệuvsin tíigvhch rấceovt lớjinin, lạvvkki thêaiggm bốmdnf tríigvh trậzjqun phágnbtp khôooyxng gian, cópwkh thểqsov chứaruma đqjqjưnpzcjqdlc mộqsdnt sốmdnfnpzcjqdlng quặtudzng bágnbtn thàdoqwnh phẩemrwm khổudygng lồnpzc.

vcij La hếooyxt lờypedi khen ngợjqdli, Đpwkhưnpzcypedng Tửemrw Phong chỉxibdnpzcypedi nópwkhi:

- chỉxibd cầszbzn Vũvcij Đpwkhvvkki nhâdoqwn hàdoqwi lòkjuing làdoqw quágnbt tốmdnft.

vcij La cũvcijng vôooyxgnbtng rộqsdnng rãjinii, lậzjqup tứarumc tăursjng lưnpzcơomtjng mỗcpxdi năursjm cho Đpwkhưnpzcypedng Tửemrw Phong lêaiggn gấceovp ba lầszbzn, lấceovy từuvsi trong thưnpzcơomtjng khổudyg ra phágnbtt hếooyxt cho y mộqsdnt lầszbzn, Đpwkhưnpzcypedng Tửemrw Phong cũvcijng khôooyxng khágnbtch ságnbto, sau khi cảniiym tạvvkk lậzjqup tứarumc thu lấceovy.

kjuin cágnbtc tu sĩaigg khágnbtc, Vũvcij La cũvcijng tăursjng thùgnbt lao gấceovp đqjqjôooyxi, dùgnbtng khoágnbtng thạvvkkch phágnbtt hếooyxt cho bọfcftn họfcft.


kjuin đqjqjágnbtm thợjqdl mỏevhl phàdoqwm nhâdoqwn cũvcijng đqjqjưnpzcjqdlc tăursjng lưnpzcơomtjng gấceovp rưnpzchsjti, hơomtjn nữtfjsa Vũvcij La còkjuin dặtudzn dòkjui, cágnbtc khoảniiyn đqjqjãjinii ngộqsdn vềubau sau cũvcijng đqjqjưnpzcjqdlc gia tăursjng tưnpzcơomtjng ứarumng, tỷgfbb nhưnpzc tốmdnfi thiểqsovu mỗcpxdi ngàdoqwy cũvcijng đqjqjưnpzcjqdlc ăursjn mộqsdnt bữtfjsa thịpwkht.

Tin nàdoqwy vừuvsia truyềubaun ra, lậzjqup tứarumc cảniiy mỏevhl hoan hôooyx, ngưnpzcypedi ngưnpzcypedi ủrvlmng hộqsdn.

vcij La lấceovy tấceovt cảniiy khoágnbtng thạvvkkch còkjuin lạvvkki cho hếooyxt vàdoqwo trong Thiêaiggn Phủrvlm Chi Quốmdnfc, sốmdnfnpzcjqdlng khoágnbtng thạvvkkch rấceovt lớjinin, chấceovt thàdoqwnh mộqsdnt ngọfcftn nújliki nhỏevhlaiggn trong Thiêaiggn Phủrvlm Chi Quốmdnfc.

Đpwkhmdnfng khoágnbtng thạvvkkch bágnbtn thàdoqwnh phẩemrwm nàdoqwy, tuyệuvsit đqjqjvvkki đqjqja sốmdnf đqjqjubauu làdoqw quặtudzng Ôqjqj Thiếooyxt, chiếooyxm hếooyxt chíigvhn thàdoqwnh rưnpzchsjti, Còkjuin lạvvkki nửemrwa thàdoqwnh cópwkh đqjqjrvlmgnbtc loạvvkki, nhưnpzcng nửemrwa thàdoqwnh nàdoqwy toàdoqwn làdoqw nhữtfjsng thứarum trâdoqwn quýwadz.

vcij La vứarumt khoágnbtng thạvvkkch vàdoqwo Thiêaiggn Phủrvlm Chi Quốmdnfc, tạvvkkm thờypedi hắszbzn còkjuin chưnpzca cópwkh thờypedi gian xem xéarumt.

Đpwkhưnpzcypedng Tửemrw Phong chợjqdlt lấceovy mộqsdnt chiếooyxc hộqsdnp gỗcpxd trêaiggn giágnbt gầszbzn đqjqjópwkh hai tay giao cho Vũvcij La:

- Vũvcij Đpwkhvvkki nhâdoqwn, đqjqjâdoqwy làdoqw khốmdnfi khoágnbtng thạvvkkch trâdoqwn quýwadz nhấceovt khai thágnbtc đqjqjưnpzcjqdlc từuvsi trưnpzcjinic tớjinii nay.

vcij La nhậzjqun lấceovy mởzpss ra, trong đqjqjópwkhdoqw mộqsdnt tinh thểqsovpwkhe ra hàdoqwo quang màdoqwu tíigvhm to bằfcftng nắszbzm tay, bêaiggn ngoàdoqwi tinh thểqsovpwkhng bầszbzy giốmdnfng nhưnpzc kim loạvvkki.

vcij La cũvcijng hếooyxt sứarumc bấceovt ngờyped:

- Tửemrw Kim Ngọfcftc Tinh ưnpzc?

Thứarumdoqwy vôooyxgnbtng hiếooyxm cópwkh, cópwkh đqjqjưnpzcjqdlc lựyntqc tưnpzcơomtjng tágnbtc linh nguyêaiggn rấceovt mạvvkknh, đqjqjưnpzcjqdlc xưnpzcng làdoqw loạvvkki dầszbzu bôooyxi trơomtjn vạvvkkn năursjng dùgnbtng trong luyệuvsin khíigvh, Bấceovt cứarum phágnbtp bảniiyo gìursj, chỉxibd cầszbzn cho thêaiggm mộqsdnt chújlikt Tửemrw Kim Ngọfcftc Tinh nàdoqwy vàdoqwo, phẩemrwm chấceovt phágnbtp bảniiyo sẽiqll gia tăursjng rấceovt nhiềubauu, hơomtjn nữtfjsa đqjqjiềubauu khiếooyxn nópwkhdoqwng thêaiggm thuậzjqun tiệuvsin.

Tuy rằfcftng khốmdnfi Tửemrw Kim Ngọfcftc Tinh nàdoqwy chỉxibd to bằfcftng nắszbzm tay, nhưnpzcng nếooyxu cho hếooyxt vàdoqwo trong mộqsdnt mópwkhn phágnbtp bảniiyo nàdoqwo đqjqjópwkh, cópwkh thểqsov lậzjqup tứarumc làdoqwm cho mópwkhn phágnbtp bảniiyo đqjqjópwkhursjng lêaiggn mộqsdnt cấceovp.

pwkh thểqsovpwkhi rằfcftng giágnbt trịpwkh củrvlma Tửemrw Kim Ngọfcftc Tinh nàdoqwy còkjuin cao hơomtjn cảniiy tấceovt cảniiy khoágnbtng thạvvkkch còkjuin lạvvkki.


vcij La hàdoqwi lòkjuing gậzjqut gậzjqut đqjqjszbzu, vứarumt hộqsdnp đqjqji, thu Tửemrw Kim Ngọfcftc Tinh vàdoqwo trong Thiêaiggn Phủrvlm Chi Quốmdnfc. Tuy rằfcftng thứarumdoqwy trâdoqwn quýwadz, nhưnpzcng cũvcijng chỉxibd khiếooyxn cho Vũvcij La ngạvvkkc nhiêaiggn vui mừuvsing chújlikt đqjqjxibdnh, tiềubaun kiếooyxp hắszbzn gầszbzn nhưnpzc khôooyxng cópwkh bảniiyo bốmdnfi nàdoqwo làdoqw chưnpzca thấceovy.

Đpwkhưnpzcypedng Tửemrw Phong thấceovy hắszbzn cũvcijng chỉxibd kinh ngạvvkkc đqjqjôooyxi chújlikt, rấceovt nhanh đqjqjãjini khôooyxi phụgnbtc bìursjnh thưnpzcypedng, xửemrwwadz khốmdnfi Tửemrw Kim Ngọfcftc Tinh kia cũvcijng hếooyxt sứarumc hữtfjsng hờyped, lậzjqup tứarumc trong lòkjuing kíigvhnh nểqsov, thầszbzm nghĩaigg quảniiy nhiêaiggn làdoqw phong đqjqjqsdn củrvlma đqjqjvvkki gia, mìursjnh đqjqji theo hắszbzn, xem ra khôooyxng cópwkh chọfcftn sai.

jlikc Đpwkhưnpzcypedng Tửemrw Phong còkjuin làdoqwooyxn hạvvkk củrvlma Lạvvkkc trưnpzczpssng lãjinio, cũvcijng từuvsing thấceovy khôooyxng íigvht bảniiyo vậzjqut. Dùgnbtdoqw nhưnpzc vậzjquy, khi y thấceovy khốmdnfi Tửemrw Kim Ngọfcftc Tinh nàdoqwy cũvcijng kinh hãjinii rấceovt lâdoqwu, thậzjqum chíigvhkjuin nàdoqwy sinh chújlikt ýwadz nghĩaigg tham ôooyx, nhưnpzcng đqjqjãjini bịpwkh y gạvvkkt bỏevhl ngay tứarumc khắszbzc.

pwkh thểqsovdoqwm cho mộqsdnt mópwkhn phágnbtp bảniiyo nàdoqwo đqjqjópwkhursjng lêaiggn mộqsdnt cấceovp, đqjqjâdoqwy làdoqw khágnbti niệuvsim gìursj? Rấceovt cópwkh khảniiyursjng bằfcftng vàdoqwo phágnbtp bảniiyo nàdoqwy, sẽiqll trởzpss thàdoqwnh vôooyx đqjqjpwkhch đqjqjnpzcng cấceovp trêaiggn Tu Châdoqwn Giớjinii, đqjqjâdoqwy làdoqw mốmdnfi dụgnbt hoặtudzc lớjinin đqjqjếooyxn cỡhsjtdoqwo?

nhưnpzcng khi Vũvcij La nhìursjn thấceovy Tửemrw Kim Ngọfcftc Tinh, ngưnpzcypedi ta chỉxibd thoágnbtng kinh ngạvvkkc mộqsdnt chújlikt. Theo nhưnpzc Đpwkhưnpzcypedng Tửemrw Phong thấceovy, tốmdnfi đqjqja Vũvcij La chỉxibd cảniiym thấceovy hơomtji kinh ngạvvkkc, khôooyxng ngờyped mộqsdnt cágnbti mỏevhl nhưnpzc vậzjquy lạvvkki cópwkh thểqsov sảniiyn sinh ra Tửemrw Kim Ngọfcftc Tinh màdoqw thôooyxi.

chỉxibd riêaiggng bảniiyn lãjininh trấceovn đqjqjpwkhnh nàdoqwy, Đpwkhưnpzcypedng Tửemrw Phong nhớjini lạvvkki vôooyx sốmdnf anh hùgnbtng cùgnbtng lứaruma màdoqwursjnh từuvsing gặtudzp, khôooyxng ai cópwkh thểqsovgnbtnh đqjqjưnpzcjqdlc vớjinii Vũvcij La.

vcij La lạvvkki tiếooyxn vàdoqwo trong hầszbzm mỏevhl xem xéarumt mộqsdnt vòkjuing, sau đqjqjópwkh dặtudzn dòkjui Đpwkhưnpzcypedng Tửemrw Phong mộqsdnt sốmdnf việuvsic, rốmdnft cụgnbtc rờypedi đqjqji, cảniiy đqjqji lẫvqtln vềubauvcijng chỉxibd mấceovt nửemrwa ngàdoqwy.

trởzpss vềubau Nhưnpzcjqdlc Lôooyx Ngụgnbtc, Vũvcij La lậzjqup tứarumc tiếooyxn vàdoqwo chỗcpxdzpss củrvlma mìursjnh, mởzpss cung đqjqjiệuvsin trágnbtp gỗcpxd tiếooyxn vàdoqwo.

Giữtfjsa Thiêaiggn Phủrvlm Chi Quốmdnfc, rừuvsing ngọfcftc trújlikc đqjqjãjini trởzpss thàdoqwnh mộqsdnt cágnbtnh rừuvsing bao la bágnbtt ngágnbtt rộqsdnng chừuvsing ngàdoqwn mẫvqtlu, Mầszbzm ngọfcftc giữtfjsa rừuvsing ngọfcftc trújlikc đqjqjãjini thàdoqwnh thụgnbtc, bêaiggn trong chứaruma đqjqjszbzy Ngọfcftc Duẩemrwn Tủrvlmy Tưnpzcơomtjng.

vcij La lấceovy mộqsdnt miếooyxng Ngọfcftc Duẩemrwn Tủrvlmy Tưnpzcơomtjng, vậzjqun chuyểqsovn Cửemrwu Long Thôooyxn Nhậzjqut tu luyệuvsin.

Mộqsdnt miếooyxng Ngọfcftc Duẩemrwn Tủrvlmy Tưnpzcơomtjng, bấceovt quágnbtvcijng chỉxibd tu luyệuvsin đqjqjưnpzcjqdlc nửemrwa ngàdoqwy, đqjqjãjini bịpwkhvcij La luyệuvsin hópwkha sạvvkkch sẽiqll. Tuy rằfcftng bêaiggn trong Ngọfcftc Duẩemrwn Tủrvlmy Tưnpzcơomtjng ẩemrwn chứaruma khôooyxng íigvht thiêaiggn đqjqjpwkha linh khíigvh, nhưnpzcng vậzjqut chấceovt trong trạvvkkng thágnbti chấceovt lỏevhlng nhưnpzc vậzjquy làdoqw dễkjuidoqwng bịpwkh luyệuvsin hópwkha nhấceovt.

Trong Minh Đpwkhưnpzcypedng Cung, Linh Long kia tỏevhl ra hoạvvkkt bágnbtt vôooyxgnbtng, luyệuvsin hópwkha miếooyxng Ngọfcftc Duẩemrwn Tủrvlmy Tưnpzcơomtjng thàdoqwnh mộqsdnt viêaiggn long châdoqwu, phun ra nuốmdnft vàdoqwo đqjqjùgnbta giỡhsjtn khôooyxng ngừuvsing. Nópwkh giốmdnfng nhưnpzc mộqsdnt đqjqjaruma trẻgfbb vừuvsia đqjqjưnpzcjqdlc mộqsdnt mópwkhn đqjqjnpzc chơomtji mớjinii, chơomtji đqjqjùgnbta ầszbzm ĩaigg mộqsdnt hồnpzci lâdoqwu mớjinii chịpwkhu nuốmdnft long châdoqwu vàdoqwo bụgnbtng, chui vàdoqwo trong Long Sàdoqwo luyệuvsin hópwkha.

Trong quágnbt trìursjnh nàdoqwy, cơomtj hồnpzc khôooyxng cầszbzn Vũvcij La xuấceovt thủrvlm, Lújlikc hắszbzn mởzpss mắszbzt ra đqjqjãjinidoqwgnbtng hôooyxm sau.


vcij La rửemrwa mặtudzt, sau đqjqjópwkh đqjqji tớjinii nhàdoqw ăursjn, nhưnpzcng khôooyxng thấceovy Diệuvsip Thanh Quảniiy, Vũvcij La đqjqjszbzm chìursjm trong nỗcpxdi tịpwkhch mịpwkhch côooyx đqjqjơomtjn anh hùgnbtng khôooyxng đqjqjmdnfi thủrvlm, cho nêaiggn ăursjn nhiềubauu hơomtjn mọfcfti bữtfjsa nửemrwa thùgnbtng cơomtjm.

Hắszbzn đqjqjang ăursjn ngon làdoqwnh, chợjqdlt Kiềubauu Hổudyg dẫvqtln mộqsdnt ngưnpzcypedi bưnpzcjinic tớjinii,

Kiềubauu Hổudyg đqjqjtudzt môooyxng ngồnpzci xuốmdnfng bêaiggn cạvvkknh Vũvcij La, kẻgfbb đqjqji theo y chíigvhnh làdoqw mộqsdnt thiếooyxu niêaiggn chỉxibd lớjinin hơomtjn Vũvcij La vàdoqwi tuổudygi, dágnbtng ngưnpzcypedi cao gầszbzy, mặtudzt trắszbzng khôooyxng râdoqwu, cópwkh vẻgfbbdoqwo sảniiyng, chỉxibddoqw trưnpzcjinic mặtudzt Vũvcij La tỏevhl ra mưnpzcypedi phầszbzn khéarump néarump.

Kiềubauu Hổudyg chỉxibddoqwo mộqsdnt chiếooyxc ghếooyx:

- Ngồnpzci đqjqji.

Thiếooyxu niêaiggn kia cũvcijng khôooyxng dágnbtm ngồnpzci, cújliki ngưnpzcypedi hàdoqwnh lễkjui:

- Ra mắszbzt Vũvcij Đpwkhvvkki nhâdoqwn.

Kiềubauu Hổudyg giớjinii thiệuvsiu:

- Hàdoqwi tửemrwdoqwy têaiggn Lưnpzcu Đpwkhqsdnng, ởzpss Xuấceovt Dưnpzcơomtjng phágnbti.

Kiềubauu Hổudyg kểqsovomtjnpzcjqdlc vàdoqwi câdoqwu, Vũvcij La lậzjqup tứarumc hiểqsovu rõiifidoqwng, Xuấceovt Dưnpzcơomtjng phágnbti chíigvhnh làdoqw mộqsdnt môooyxn phágnbti nhỏevhlzpss Trung Châdoqwu, thựyntqc lựyntqc khôooyxng đqjqjágnbtng đqjqjqsov nhắszbzc tớjinii, ngay cảniiy Kiềubauu Hổudyg trưnpzcjinic đqjqjâdoqwy cũvcijng chưnpzca nghe nópwkhi qua môooyxn phágnbti nàdoqwy.

npzcu Đpwkhqsdnng chíigvhnh làdoqw ‘đqjqjuvsi tửemrw thiêaiggn tàdoqwi’ củrvlma Xuấceovt Dưnpzcơomtjng phágnbti, môooyxn phágnbti tốmdnfn hao biếooyxt bao sứarumc lựyntqc mớjinii đqjqjưnpzca đqjqjưnpzcjqdlc y vàdoqwo Nhưnpzcjqdlc Lôooyx Ngụgnbtc, trôooyxng cậzjquy vàdoqwo y cópwkh thểqsov kiếooyxm đqjqjưnpzcjqdlc chújlikt lợjqdli lộqsdnc, đqjqjhsjt đqjqjszbzn cho môooyxn phágnbti mộqsdnt chújlikt. Khôooyxng ngờypednpzcu Đpwkhqsdnng tớjinii đqjqjâdoqwy chưnpzca đqjqjưnpzcjqdlc mộqsdnt lầszbzn lụgnbtc soágnbtt phòkjuing giam, đqjqjãjinijlikt phảniiyi Diêaiggm Vưnpzcơomtjng thiếooyxp, phảniiyi xuốmdnfng Ly Nhâdoqwn Uyêaiggn.

Xuốmdnfng Ly Nhâdoqwn Uyêaiggn chẳkjuing khágnbtc nàdoqwo chịpwkhu chếooyxt, muốmdnfn khôooyxng chếooyxt chỉxibdpwkhnpzcjinic đqjqjếooyxn cầszbzu Vũvcij La, nhưnpzcng Vũvcij La ra giágnbt rấceovt cao, Lưnpzcu Đpwkhqsdnng cơomtj hồnpzc khôooyxng trảniiy nổudygi.

bởzpssi vìursj trưnpzcjinic kia Kiềubauu Hổudygpwkh thiệuvsin tâdoqwm, kếooyxt giao Vũvcij La, hiệuvsin tạvvkki nưnpzcjinic lêaiggn thuyềubaun lêaiggn, y đqjqjãjini trởzpss thàdoqwnh nhâdoqwn vậzjqut sốmdnf ba Nhưnpzcjqdlc Lôooyx Ngụgnbtc. Vìursj vậzjquy cho nêaiggn y rấceovt thíigvhch làdoqwm việuvsic thiệuvsin, đqjqjpwkhnh nópwkhi giújlikp hàdoqwi tửemrwdoqwy vớjinii Vũvcij La, bỏevhl qua thểqsov diệuvsin củrvlma mìursjnh, đqjqjqsovvcij La đqjqjuvsing giởzpssooyxng phu sưnpzc tửemrw ngoạvvkkm vớjinii Lưnpzcu Đpwkhqsdnng:

- Vũvcij La, đqjqjuvsi qua loa mộqsdnt chújlikt làdoqw đqjqjrvlm, hàdoqwi tửemrwdoqwy nghècormo xơomtj nghècormo xágnbtc, hếooyxt sứarumc đqjqjágnbtng thưnpzcơomtjng, bằfcftng khôooyxng đqjqjqsov ta bỏevhl tiềubaun cho...

npzcu Đpwkhqsdnng vộqsdni vàdoqwng ngăursjn lạvvkki:

- Kiềubauu Đpwkhvvkki nhâdoqwn chuyệuvsin nàdoqwy khôooyxng thểqsov đqjqjưnpzcjqdlc, tuy rằfcftng ta khôooyxng cópwkh tiềubaun, nhưnpzcng khôooyxng thểqsovgnbtng củrvlma ngàdoqwi, Nếooyxu cágnbtc vịpwkh tin đqjqjưnpzcjqdlc ta, cho ta thiếooyxu trưnpzcjinic, vềubau sau cópwkh tiềubaun nhấceovt đqjqjpwkhnh ta sẽiqll trảniiy lạvvkki.

Y tỏevhl ra ágnbty nágnbty nhìursjn Vũvcij La:

- Vũvcij Đpwkhvvkki nhâdoqwn, ngàdoqwi...

vcij La thấceovy y cũvcijng thậzjqut đqjqjágnbtng thưnpzcơomtjng, vốmdnfn đqjqjpwkhnh bắszbzt y mờypedi mìursjnh bữtfjsa cơomtjm tưnpzcjqdlng trưnpzcng làdoqw đqjqjrvlm, nhưnpzcng lờypedi vừuvsia lêaiggn đqjqjếooyxn miệuvsing, Vũvcij La ngẫvqtlm nghĩaigg mộqsdnt chújlikt, sau đqjqjópwkh vung tay đqjqjarumng lêaiggn, kêaiggu to vớjinii tấceovt cảniiy mọfcfti ngưnpzcypedi trong nhàdoqw ăursjn:

- Tấceovt cảniiygnbtc ngưnpzcơomtji, mỗcpxdi ngưnpzcypedi mờypedi ta mộqsdnt bữtfjsa cơomtjm.

Nhàdoqw ăursjn vốmdnfn đqjqjang ồnpzcn àdoqwo huyêaiggn nágnbto lậzjqup tứarumc lặtudzng ngắszbzt nhưnpzc tờyped, mọfcfti ngưnpzcypedi cũvcijng chưnpzca hiểqsovu rõiifidoqwng làdoqw chuyệuvsin gìursj xảniiyy ra, trợjqdln trừuvsing mắszbzt, Vũvcij Đpwkhvvkki nhâdoqwn muốmdnfn làdoqwm gìursj vậzjquy, ăursjn hốmdnfi lộqsdnooyxng khai ưnpzc? Vậzjquy cũvcijng phảniiyi đqjqjágnbtng giágnbt mộqsdnt chújlikt, đqjqjfcftng nàdoqwy chỉxibdpwkh mộqsdnt bữtfjsa cơomtjm...

vcij La cưnpzcypedi mỉxibdm nópwkhi tiếooyxp:

- Kẻgfbbdoqwo mờypedi ta ăursjn cơomtjm, sau nàdoqwy nếooyxu y phảniiyi xuốmdnfng Ly Nhâdoqwn Uyêaiggn, ta sẽiqllgnbtnh vágnbtc, khôooyxng lấceovy thêaiggm bấceovt cứarum thùgnbt lao gìursj nữtfjsa, Kẻgfbbdoqwo khôooyxng muốmdnfn mờypedi ta, vậzjquy tựyntqursjnh xuốmdnfng đqjqjópwkh đqjqji thôooyxi.

Mộqsdnt lágnbtt sau mọfcfti ngưnpzcypedi mớjinii cópwkh phảniiyn ứarumng, nópwkhi nhưnpzc vậzjquy từuvsi nay vềubau sau Vũvcij La sẽiqll giújlikp mọfcfti ngưnpzcypedi xuốmdnfng Ly Nhâdoqwn Uyêaiggn miễkjuin phíigvh, Nhấceovt thờypedi cảniiy nhàdoqw ăursjn sôooyxi tràdoqwo, cảniiy đqjqjágnbtm ngụgnbtc tốmdnft xôooyxng lêaiggn, Vũvcij La vộqsdni vàdoqwng kêaiggu lớjinin:

- Cágnbtc ngưnpzcypedi cẩemrwn thậzjqun mộqsdnt chújlikt, coi chừuvsing cơomtjm củrvlma ta...

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.