Tiên Tuyệt

Chương 192 : Phượng nhãn thần văn (thượng)

    trước sau   
thứjnmckvrrm cho Vũzqbj La thậxzcyt sựkogt đozthqpyang lòxjiyng chíkfdbnh làkvrrwgsam miếveming Ngọkvrrc Tủeuhxy nàkvrry, Còxjiyn chứjnmcc vụvsga Đlinhizvni Thốoiwbng Lãzqbjnh Áeuhxm Vệhfyf, Vũzqbj La luômuiyn cónvqz cảuqqum giávaamc kỳgqqh kỳgqqh, đozthưxxvzyzusng đozthưxxvzyzusng Nam Hoang Đlinhếvemi Quâsaden lạizvni chạizvny tớcveki làkvrrm Thốoiwbng Lãzqbjnh đozthxxvzc vụvsga phe Chíkfdbnh đozthizvno...

Sau khi ăwgsan cơjqvam trưxxvza xong, Vũzqbj La cávaamo biệhfyft mọkvrri ngưxxvzyzusi, Chu Hùkpnwng cónvqz việhfyfc ra ngoàkvrri, ngay cảuqqu Chu Hoàkvrrnh cũzqbjng khômuiyng biếvemit y đozthi đozthâsadeu, Vũzqbj La đozthvaamn rằgqqhng quávaam nửyhkfa làkvrr chuyệhfyfn Áeuhxm Vệhfyf.

Chu Hoàkvrrnh tỏljqf ra lưxxvzu luyếvemin khômuiyng rờyzusi, kédpbdo theo muộqpyai muộqpyai củeuhxa mìmqnxnh tớcveki tiễiynsn Vũzqbj La, Chu Cẩdpbdn thầkpnwm hậxzcyn ăwgsan cơjqvam xong khômuiyng chịxxvzu chuồxzcyn ngay, nàkvrrng quan sávaamt Nhịxxvz ca đozthang nónvqzi lờyzusi từiyns biệhfyft cùkpnwng tặxxvzc tửyhkf kia, thìmqnxnh lìmqnxnh ávaamnh mắhjobt tặxxvzc tửyhkfxxvzcvekt qua ngưxxvzyzusi nàkvrrng. Nhấwgsat thờyzusi Chu Cẩdpbdn cảuqqum thấwgsay khômuiyng đozthưxxvzvaamc tựkogt nhiêozthn, tuy rằgqqhng vừiynsa cónvqz mộqpyat cơjqvan giónvqz lạizvnnh thổhfyfi qua, nhưxxvzng thâsaden thểzenwkvrrng toávaamt mồxzcymuiyi lạizvnnh. Khômuiyng hiểzenwu vìmqnx sao nàkvrrng chợvaamt nhớcvek lạizvni tao ngộqpya tốoiwbi hômuiym trưxxvzcvekc, dưxxvzyzusng nhưxxvz hiệhfyfn tạizvni thâsaden mìmqnxnh đozthang trốoiwbng trảuqqui nhưxxvz tốoiwbi đozthónvqz...

Suýdacvt nữeqdxa Chu Cẩdpbdn cuốoiwbn vónvqz chạizvny dàkvrri, vấwgsat vảuqqu lắhjobm nàkvrrng mớcveki trấwgsan tĩedrfnh lạizvni đozthưxxvzvaamc, nhìmqnxn hai ngưxxvzyzusi trưxxvzcvekc mặxxvzt, lậxzcyp tứjnmcc trợvaamn mắhjobt sữeqdxng sờyzus, khômuiyng ngờyzus đozthômuiyi mắhjobt Nhịxxvz ca nàkvrrng hoe đozthljqf.

Chu Cẩdpbdn cảuqqum thấwgsay tim mìmqnxnh nhưxxvz chìmqnxm xuốoiwbng, khômuiyng ổhfyfn chúkfdbt nàkvrro, quảuqqu thậxzcyt Nhịxxvz ca hếvemit lòxjiyng thưxxvzơjqvang mếvemin têozthn tặxxvzc tửyhkfkvrry, khômuiyng nỡjqva đozthzenw cho hắhjobn rờyzusi đozthi, Phụvsga thâsaden đozthãzqbj hậxzcyn khômuiyng thểzenw lậxzcyp tứjnmcc gảuqqumqnxnh cho La gia, Nhịxxvz ca lạizvni thưxxvzơjqvang mếvemin hắhjobn nhưxxvz vậxzcyy, e rằgqqhng tìmqnxnh huốoiwbng Đlinhizvni ca cũzqbjng làkvrr bấwgsat diệhfyfu, thủeuhx đozthoạizvnn củeuhxa têozthn tặxxvzc tửyhkfkvrry quảuqqu thậxzcyt cao minh, nếvemiu so vớcveki hắhjobn, Dưxxvzơjqvang Ưhuyfng đozthãzqbjkvrrvaami thávaammqnx, đozthâsadey mớcveki làkvrr cảuqqunh giớcveki tốoiwbi cao củeuhxa dâsadem tặxxvzc, từiyns từiyns phâsaden hónvqza, chậxzcym rãzqbji bao vâsadey.

Chu Hoàkvrrnh ýdacv thứjnmcc đozthưxxvzvaamc rằgqqhng mìmqnxnh thấwgsat thốoiwb, bèkkeyn chớcvekp chớcvekp mắhjobt, kédpbdo muộqpyai muộqpyai mìmqnxnh lạizvni, Chu Cẩdpbdn khômuiyng muốoiwbn, trávaamnh nédpbd đozthômuiyi ba lầkpnwn, rốoiwbt cụvsgac cũzqbjng bịxxvzdpbdo lạizvni.


- A Cẩdpbdn, Vũzqbj huynh đozthhfyfnvqz âsaden cứjnmcu mạizvnng muộqpyai hai phen, còxjiyn khômuiyng mau cảuqqum tạizvn ngưxxvzyzusi ta.

Chu Cẩdpbdn ngàkvrrn vạizvnn lầkpnwn khômuiyng muốoiwbn, nhưxxvzng Nhịxxvz ca đozthãzqbjnvqzi làkvrr âsaden cứjnmcu mạizvnng, cho nêozthn nàkvrrng khômuiyng thểzenw chốoiwbi từiyns. Bấwgsat kểzenw thếvemikvrro, ngoạizvni trừiyns yếvemiu tốoiwb chủeuhx nghĩedrfa nữeqdx hoàkvrrng ra, nhữeqdxng phưxxvzơjqvang diệhfyfn khávaamc nàkvrrng đozthkvrru làkvrr thụvsgac nữeqdx mẫpdcgu mựkogtc. Mặxxvzc dùkpnw cựkogtc kỳgqqh khômuiyng thíkfdbch Vũzqbj La, nhưxxvzng chịxxvzu đozthizvni âsaden củeuhxa ngưxxvzyzusi ta vẫpdcgn phảuqqui bávaamo đozthávaamp.

Chu Cẩdpbdn ômuiym quyềkvrrn, giọkvrrng đozthkpnwy khíkfdb thếvemi:

- Đlinha tạizvnzqbj huynh, đozthizvni âsaden đozthizvni đozthjnmcc, tuyệhfyft khômuiyng dávaamm quêozthn, Chu gia tấwgsat cónvqzvaamo đozthávaamp. Muốoiwbn cho ta lấwgsay thâsaden bávaamo đozthávaamp, đozthónvqzkvrr khômuiyng cónvqz cửyhkfa.

zqbj La thầkpnwm mong thoávaamt khỏljqfi nữeqdx nhâsaden nàkvrry càkvrrng sớcvekm càkvrrng tốoiwbt. Cũzqbjng giốoiwbng nhưxxvz bao nhiêozthu bậxzcyc phụvsga mẫpdcgu trêozthn thếvemi gian nàkvrry, từiyns trêozthn xuốoiwbng dưxxvzcveki Chu gia rấwgsat mong távaamc hợvaamp hai ngưxxvzyzusi, nhìmqnxn qua hai ngưxxvzyzusi chíkfdbnh làkvrr mộqpyat đozthômuiyi trờyzusi đozthxxvznh. Chu Cẩdpbdn khômuiyng nhìmqnxn thấwgsau, nhưxxvzng Vũzqbj La hiểzenwu rấwgsat rõxfmlkvrrng, trong lòxjiyng thầkpnwm nhủeuhx, tiểzenwu thưxxvz Chu gia ômuiyi, hai ngưxxvzyzusi chúkfdbng ta đozthkvrru làkvrr kẻkvrr thọkvrr hạizvni trong tìmqnxnh cảuqqunh nàkvrry.

zqbj La khávaamch sávaamo mộqpyat câsadeu, sau đozthónvqz bỏljqf chạizvny trốoiwbi chếvemit.

Chu Hoàkvrrnh muốoiwbn gọkvrri mộqpyat tiếveming, nhưxxvzng bịxxvz muộqpyai muộqpyai ngăwgsan lạizvni, Chu Hoàkvrrnh cưxxvzyzusi khổhfyf:

- Hảuqquo muộqpyai muộqpyai củeuhxa ta, cơjqva hộqpyai tốoiwbt bàkvrry ra trưxxvzcvekc mắhjobt, muộqpyai khômuiyng chịxxvzu quýdacv trọkvrrng, Muộqpyai chờyzus xem khômuiyng đozthkpnwy ba năwgsam, Vũzqbj La nhấwgsat đozthxxvznh danh chấwgsan thiêozthn hạizvn, đozthếvemin lúkfdbc đozthónvqz sẽtgdsnvqz thụvsgac nữeqdx, tiêozthn tửyhkfvaamc phávaami vâsadey quanh hắhjobn, lúkfdbc ấwgsay muộqpyai cónvqz hốoiwbi hậxzcyn cũzqbjng khômuiyng kịxxvzp.

- Cónvqzmqnxkvrr quýdacv hiếvemim, hừiyns...

Chu Cẩdpbdn tỏljqf vẻkvrr khinh thưxxvzyzusng, kiêozthu ngạizvno nhưxxvz mộqpyat con cômuiyng. Nàkvrrng xoay ngưxxvzyzusi màkvrr đozthi, trong lòxjiyng tíkfdbnh toávaamn rốoiwbt cụvsgac phảuqqui làkvrrm thếvemikvrro cảuqqum tạizvnzqbj La, dùkpnw sao cũzqbjng làkvrr âsaden cứjnmcu mạizvnng, hơjqvan nữeqdxa làkvrr hai lầkpnwn, lễiyns vậxzcyt thômuiyng thưxxvzyzusng cónvqz vẻkvrrjqvai mỏljqfng bạizvnc.

zqbj La thởljqf ra mộqpyat hơjqvai thậxzcyt dàkvrri, Diệhfyfp Niệhfyfm Am vừiynsa đozthiềkvrru khiểzenwn phi kiếvemim vừiynsa cưxxvzyzusi hỏljqfi:

- Vìmqnx sao vậxzcyy, sốoiwbng cuộqpyac sốoiwbng cômuiy gia tưxxvzơjqvang lai ởljqf Chu gia khômuiyng thoảuqqui mávaami sao?

zqbj La vômuiykpnwng ảuqquo nãzqbjo:


- Nếvemiu nónvqzi từiyns đozthkpnwu, tấwgsat cảuqquzqbjng tạizvni ngàkvrri, Nếvemiu khômuiyng phảuqqui ngàkvrri đozthưxxvza ta tớcveki đozthâsadey, mang Mãzqbj Hồxzcyng đozthi, khômuiyng phảuqqui làkvrr khômuiyng cónvqz chuyệhfyfn gìmqnx sao?

Diệhfyfp Niệhfyfm Am cũzqbjng hiểzenwu đozthưxxvzvaamc Chu Thanh Giang cónvqzjqvai gấwgsap gávaamp, muốoiwbn nónvqzi vàkvrri câsadeu, lờyzusi vừiynsa lêozthn đozthếvemin miệhfyfng chợvaamt nhớcvek lạizvni khômuiyng phảuqqui mìmqnxnh cũzqbjng từiynsng muốoiwbn gảuqqu Diệhfyfp Thanh Quảuqqu cho Vũzqbj La sao? Thiêozthn hạizvn khômuiyng gìmqnx bằgqqhng lòxjiyng cha mẹlzhs thưxxvzơjqvang con, Diệhfyfp Niệhfyfm Am bèkkeyn nuốoiwbt lờyzusi trởljqf lạizvni, lắhjobc lắhjobc đozthkpnwu khômuiyng nónvqzi gìmqnx nữeqdxa.

Quảuqqu nhi, e rằgqqhng gia gia khômuiyng giúkfdbp con đozthưxxvzvaamc gìmqnx, chỉhuwfnvqz thểzenw dựkogta vàkvrro bảuqqun thâsaden con...

Diệhfyfp Niệhfyfm Am thầkpnwm nhủeuhx trong lòxjiyng, ưxxvzu thếvemi duy nhấwgsat củeuhxa Diệhfyfp Thanh Quảuqquxxvzyzusng nhưxxvz chỉhuwfkvrr đozthưxxvzvaamc ởljqfkpnwng vớcveki Vũzqbj La trong Nhưxxvzvaamc Lômuiy Ngụvsgac, cơjqva hộqpyai tiếvemip xúkfdbc nhiềkvrru hơjqvan mộqpyat íkfdbt.

Diệhfyfp gia cũzqbjng khômuiyng phảuqqui nhàkvrrmqnxnh thưxxvzyzusng, lẽtgds ra khômuiyng thểzenw đozthzenw Diệhfyfp Thanh Quảuqqukvrrm thiếvemip cho ngưxxvzyzusi khávaamc, nhưxxvzng vìmqnxzqbj La thíkfdbch Cốoiwbc Mụvsgac Thanh, mớcveki phảuqqui nhưxxvz vậxzcyy. Đlinhxxvza vịxxvz củeuhxa Cốoiwbc Thưxxvzơjqvang trong Cửyhkfu Đlinhizvni Thiêozthn Mômuiyn vômuiykpnwng cao quýdacv, Diệhfyfp gia khômuiyng thểzenwvaamnh bằgqqhng, cho dùkpnwkvrrm thiếvemip cũzqbjng khômuiyng cónvqzmqnx khômuiyng chấwgsap nhậxzcyn đozthưxxvzvaamc.

Trêozthn đozthưxxvzyzusng khômuiyng ai nónvqzi chuyệhfyfn gìmqnx nữeqdxa, cảuqqu hai thuậxzcyn lợvaami vềkvrr tớcveki Nhưxxvzvaamc Lômuiy Ngụvsgac, Vũzqbj La thầkpnwm tíkfdbnh thờyzusi gian ưxxvzcvekc đozthxxvznh cùkpnwng lãzqbjo ma đozthkpnwu còxjiyn mộqpyat ngàkvrry nữeqdxa, Hắhjobn vừiynsa mớcveki vềkvrr, Kiềkvrru Hổhfyf đozthãzqbj tớcveki bávaamo:

- Bêozthn Ma Vâsaden phong cónvqz ngưxxvzyzusi tớcveki, làkvrr mộqpyat thanh niêozthn rấwgsat khávaamch sávaamo, nónvqzi làkvrr đozthhfyf tửyhkf quan mômuiyn củeuhxa Lạizvnc Anh Hàkvrro, giúkfdbp đozthhfyf coi sónvqzc mỏljqf quặxxvzng, mờyzusi đozthhfyf trởljqf vềkvrrnvqz rảuqqunh đozthi tớcveki đozthónvqz mộqpyat chuyếvemin.

Sau đozthónvqz Kiềkvrru Hổhfyf lạizvni thắhjobc mắhjobc:

- Lạizvnc Anh Hàkvrro làkvrr ai vậxzcyy?

zqbj La khômuiyng đozthzenw ýdacv, buộqpyat miệhfyfng đozthávaamp:

- Chíkfdbnh làkvrr Lạizvnc trưxxvzljqfng lãzqbjo củeuhxa Trưxxvzljqfng Lãzqbjo hộqpyai.

Kiềkvrru Hổhfyf sữeqdxng sờyzus, nhìmqnxn lạizvni Vũzqbj La chỉhuwf thấwgsay thầkpnwn sắhjobc hắhjobn vẫpdcgn nhưxxvz thưxxvzyzusng, khômuiyng hềkvrr biếvemin đozthhfyfi, trong lòxjiyng thầkpnwm khen ngợvaami, Đlinhâsadey mớcveki làkvrr đozthizvni tưxxvzcvekng, cho dùkpnw đozthoiwbi mặxxvzt nhâsaden vậxzcyt quyềkvrrn cao chứjnmcc trọkvrrng nhưxxvz Lạizvnc trưxxvzljqfng lãzqbjo cũzqbjng khômuiyng hềkvrr kinh sợvaam, nếvemiu so ra, mìmqnxnh còxjiyn kédpbdm hắhjobn rấwgsat xa.

kfdbc Đlinhưxxvzyzusng Tửyhkf Phong tớcveki đozthâsadey, nhắhjobc tớcveki Vũzqbj La vớcveki lờyzusi lẽtgds cung kíkfdbnh, Kiềkvrru Hổhfyfxjiyn tưxxvzljqfng y chỉhuwfkvrr nhâsaden vậxzcyt tédpbdp riu nho nhỏljqf, nhưxxvzng khômuiyng ngờyzus lạizvni làkvrr đozthhfyf tửyhkf quan mômuiyn củeuhxa Lạizvnc trưxxvzljqfng lãzqbjo. Thâsaden phậxzcyn nàkvrry khômuiyng phảuqqui tầkpnwm thưxxvzyzusng, lạizvni tỏljqf ra cung kíkfdbnh vớcveki Vũzqbj La nhưxxvz vậxzcyy, cónvqz thểzenw thấwgsay đozthưxxvzvaamc hiệhfyfn tạizvni thâsaden phậxzcyn Vũzqbj La cao quýdacv tớcveki mứjnmcc nàkvrro.


Kiềkvrru Hổhfyf lạizvni cảuqqum thấwgsay cónvqz chúkfdbt may mắhjobn, nếvemiu tớcveki bâsadey giờyzusmqnxnh mớcveki cốoiwb ýdacv kếvemit giao vớcveki Vũzqbj La, e rằgqqhng Vũzqbj La khômuiyng thèkkeym đozthzenw ýdacv tớcveki mìmqnxnh, nhưxxvzng giao tìmqnxnh giữeqdxa hai ngưxxvzyzusi đozthãzqbj tạizvno nêozthn từiynskfdbc thâsaden phậxzcyn Vũzqbj La còxjiyn thấwgsap kédpbdm, nhưxxvz vậxzcyy mớcveki đozthávaamng quýdacv. Nưxxvzơjqvang vàkvrro Vũzqbj La, tưxxvzơjqvang lai cónvqz lẽtgds thàkvrrnh tựkogtu củeuhxa mìmqnxnh cũzqbjng sẽtgds cao hơjqvan mộqpyat chúkfdbt.

Chuyệhfyfn mỏljqf quặxxvzng khômuiyng phảuqqui tầkpnwm thưxxvzyzusng, Vũzqbj La nónvqzi mộqpyat tiếveming vớcveki Diệhfyfp Niệhfyfm Am, Diệhfyfp Niệhfyfm Am lậxzcyp tứjnmcc phêozth chuẩdpbdn.

Trêozthn thựkogtc tếvemi Diệhfyfp Niệhfyfm Am còxjiyn đozthang buồxzcyn bựkogtc vềkvrr chuyếvemin đozthi sơjqvan trang Chu gia nàkvrry, tựkogtxxvzng lạizvni tìmqnxm mộqpyat đozthoiwbi thủeuhx cạizvnnh tranh hùkpnwng mạizvnnh cho chávaamu gávaami mìmqnxnh.

Ma Vâsaden phong vẫpdcgn nhưxxvz trưxxvzcvekc, Vũzqbj La đozthiềkvrru khiểzenwn phávaamp khíkfdb thuyềkvrrn ba lávaam tớcveki gầkpnwn, đozthãzqbjnvqz hai têozthn tu sĩedrf hộqpya vệhfyf từiyns xa nhìmqnxn thấwgsay, lậxzcyp tứjnmcc nghêozthnh đozthónvqzn âsaden cầkpnwn:

- Vũzqbj đozthizvni nhâsaden, ngàkvrri đozthãzqbj trởljqf lạizvni.

Lầkpnwn trưxxvzcvekc Lạizvnc trưxxvzljqfng lãzqbjo đozthíkfdbch thâsaden tớcveki đozthâsadey, suýdacvt chúkfdbt nữeqdxa đozthávaamnh tan xávaamc đozthjnmca chávaamu Triệhfyfu Thàkvrrnh củeuhxa lãzqbjo, tấwgsat cảuqqu tu sĩedrf đozthkvrru thấwgsay rõxfmlkvrrng. Ngay cảuqqu Triệhfyfu Thàkvrrnh vìmqnx coi thưxxvzyzusng Vũzqbj La màkvrr trởljqfozthn nhưxxvz vậxzcyy, bọkvrrn họkvrr chỉhuwfkvrr hộqpya vệhfyf tầkpnwm thưxxvzyzusng khômuiyng cónvqz chúkfdbt quan hệhfyfmqnx vớcveki Lạizvnc trưxxvzljqfng lãzqbjo, làkvrrm sao dávaamm tỏljqf ra bấwgsat kíkfdbnh vớcveki Vũzqbj La?

zqbj La cưxxvzyzusi nhẹlzhs, mộqpyat trong hai ngưxxvzyzusi lậxzcyp tứjnmcc chạizvny vềkvrr thômuiyng bávaamo vớcveki chủeuhx quảuqqun mớcveki Đlinhưxxvzyzusng Tửyhkf Phong, ngưxxvzyzusi còxjiyn lạizvni đozthưxxvza hắhjobn tiếvemin vàkvrro trong.

Đlinhưxxvzyzusng Tửyhkf Phong đozthi ra rấwgsat nhanh, thấwgsay Vũzqbj La bèkkeyn ômuiym quyềkvrrn cưxxvzyzusi nónvqzi:

- Tiểzenwu đozthhfyf Đlinhưxxvzyzusng Tửyhkf Phong, sưxxvzmuiyn lệhfyfnh cho tiểzenwu đozthhfyf tớcveki cai quảuqqun mỏljqf quặxxvzng nàkvrry, nónvqzi trắhjobng ra làkvrrkvrrm cômuiyng cho Vũzqbj Đlinhizvni nhâsaden. Đlinhizvni nhâsaden cónvqzozthu cầkpnwu gìmqnx xin cứjnmc dặxxvzn dòxjiy.

Thâsaden thểzenwkvrry củeuhxa Vũzqbj La chỉhuwf mớcveki mưxxvzyzusi bảuqquy tuổhfyfi, ngưxxvzyzusi ta tốoiwbi thiểzenwu cũzqbjng đozthãzqbj tu luyệhfyfn mưxxvzyzusi mấwgsay năwgsam, lạizvni tựkogt xung làkvrr tiêozthu đozthhfyf. Vừiynsa gặxxvzp mặxxvzt, Đlinhưxxvzyzusng Tửyhkf Phong đozthãzqbj tựkogt nhúkfdbn mìmqnxnh nhưxxvz vậxzcyy, Vũzqbj La thầkpnwm khen ngợvaami, cưxxvzyzusi nónvqzi:

- Đlinhưxxvzyzusng huynh quávaam khávaamch sávaamo, đozthúkfdbng ra ta phảuqqui cảuqqum ơjqvan huynh khẳkpnwng khávaami hỗfdnx trợvaam mớcveki phảuqqui. Huynh làkvrr cao túkfdbc củeuhxa Lạizvnc tiềkvrrn bốoiwbi, ởljqfjqvai nàkvrry quảuqqu thậxzcyt khuấwgsat tấwgsat nhâsaden tàkvrri.

Hai ngưxxvzyzusi khávaamch sávaamo vớcveki nhau mộqpyat lúkfdbc. Đlinhưxxvzyzusng Tửyhkf Phong nghiêozthm trang trởljqf lạizvni, dẫpdcgn Vũzqbj La vàkvrro kho chứjnmca hàkvrrng, mờyzusi hắhjobn kiểzenwm tra lưxxvzvaamng khoávaamng thạizvnch dựkogt trữeqdx trưxxvzcvekc.

nvqzi thậxzcyt ra, sau khi Đlinhưxxvzyzusng Tửyhkf Phong tớcveki đozthâsadey vômuiykpnwng căwgsam tứjnmcc Triệhfyfu Thàkvrrnh, chỉhuwf tra sơjqva sổhfyfvaamch đozthãzqbj thấwgsay thấwgsat thoávaamt đoztheuhx chỗfdnx, cónvqz thểzenw thấwgsay rằgqqhng trong thờyzusi gian qua Triệhfyfu Thàkvrrnh tham ômuiy khômuiyng íkfdbt.

Trưxxvzcvekc kia khômuiyng tíkfdbnh cũzqbjng khômuiyng sao, nhưxxvzng gầkpnwn đozthâsadey mỏljqf quặxxvzng đozthãzqbj thuộqpyac vềkvrrzqbj La, Triệhfyfu Thàkvrrnh tham ômuiy nhưxxvz vậxzcyy cũzqbjng tưxxvzơjqvang đozthưxxvzơjqvang lấwgsay củeuhxa Vũzqbj La, Đlinhưxxvzyzusng Tửyhkf Phong ngẫpdcgm nghĩedrf mộqpyat phen, bèkkeyn bỏljqf tiềkvrrn túkfdbi ra bùkpnw cho đoztheuhx sốoiwb thấwgsat thoávaamt, sau đozthónvqz mớcveki bávaamo cho sưxxvz phụvsga biếvemit.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.