Tiên Tuyệt

Chương 190 : Tiên giới kim ngư vệ (thượng)

    trước sau   
Chu Hoàyzjqnh ngồlwsvi dậbjtry đtwytzbwknh ra ngoàyzjqi, nhưkrcjng Chu Cẩkrcjn giữeuzv y lạycdri, mặjxjgt nhădoomn màyzjqy nhóycgh:

- Cũclxvng khômrosng phảtwyti, đtwytúbfreng làyzjq cha bứpmnoc muộcldai thàyzjqnh thâdaykn, bấjjyet quátwyt khômrosng phảtwyti gảtwyt cho ngưkrcjmurqi Hổmurq gia, màyzjqyzjq gảtwyt cho...

Chu Hoàyzjqnh trừbkgcng mắtlgat hỏjxvzi:

- Cha lạycdri tìuaqrm mộcldat têgkmkn khátwytc ưkrcj?

- Phảtwyti.

Khômrosng biếvxsft vìuaqr sao Chu Cẩkrcjn lạycdri nhớgonn tớgonni tốifwbi hômrosm trưkrcjgonnc, átwytnh mắtlgat khômrosng kiêgkmkng nểucqluaqr củbkgca Vũclxv La dưkrcjmurqng nhưkrcj quan sátwytt từbkgc đtwytvumbu tớgonni châdaykn mìuaqrnh, lúbfrec nàyzjqy nàyzjqng hậbjtrn tớgonni nỗzbyhi nghiếvxsfn rădoomng nghiếvxsfn lợzbwki, mặjxjgt đtwytjxvz bừbkgcng đtwytếvxsfn tậbjtrn mang tai.


- Chízbwknh làyzjqgkmkn tặjxjgc tửtumhclxv La kia.

- Vũclxv La ưkrcj?

Chu Hoàyzjqnh nghe vậbjtry sửtumhng sốifwbt, sau đtwytóycghuaqrnh thảtwytn ngồlwsvi xuốifwbng, bung chélalhn thuốifwbc lêgkmkn tiếvxsfp tụvxsfc uốifwbng.

Chu Cẩkrcjn trợzbwkn to hai mắtlgat:

- Nhịzbwk ca, hạycdrnh phúbfrec cảtwyt đtwytmurqi củbkgca muộcldai muộcldai huynh sắtlgap sửtumha bịzbwk hủbkgcy trong tay têgkmkn tặjxjgc tửtumh kia, vìuaqr sao huynh vẫlqodn tỏjxvz ra nhàyzjqn nhãroao ung dung nhưkrcj vậbjtry?

Chu Hoàyzjqnh cưkrcjmurqi hădoomng hắtlgac:

- Ta lạycdri cảtwytm thấjjyey muộcldai phu...

Chu Cẩkrcjn trừbkgcng mắtlgat, tay hóycgha thàyzjqnh trảtwyto, Chu Hoàyzjqnh vộcldai co cổmurq lạycdri:

- Đjilnưkrcjzbwkc rồlwsvi, ta khômrosng nóycghi bậbjtry nữeuzva, bấjjyet quátwyt ta cùrwfcng Đjilnycdri ca rấjjyet coi trọdmetng Vũclxv La. Tuy rằruewng biểucqlu hiệnpzdn bềibxb ngoàyzjqi củbkgca ngưkrcjmurqi nàyzjqy tỏjxvz ra bấjjyet cầvumbn đtwytmurqi, trêgkmkn thựyzjqc tếvxsfyzjq loạycdri ngưkrcjmurqi đtwytátwytng đtwytucql trao gởfsbpi hạycdrnh phúbfrec cảtwyt đtwytmurqi. Muộcldai muộcldai, Nhịzbwk ca ta cũclxvng đtwytãroao gặjxjgp khômrosng ízbwkt thanh niêgkmkn tàyzjqi tuấjjyen Tu Châdaykn Giớgonni, nếvxsfu so sátwytnh bọdmetn chúbfreng vớgonni muộcldai phu... àyzjq quêgkmkn, Vũclxv La, quảtwyt thậbjtrt làyzjq mộcldat trờmurqi mộcldat vựyzjqc.

Chu Hoàyzjqnh thấjjyey Chu Cẩkrcjn khômrosng thèippcm nghe mìuaqrnh, bèippcn ựyzjqc mộcldat hơhosgi cạycdrn sạycdrch chélalhn thuốifwbc, buômrosng chélalhn xuốifwbng, giọdmetng tha thiếvxsft:

- A Cẩkrcjn, trêgkmkn đtwytmurqi nàyzjqy giấjjyey khômrosng thểucqlyzjqo góycghi đtwytưkrcjzbwkc lửtumha, bấjjyet kểucql chúbfreng ta giữeuzvzbwk mậbjtrt thếvxsfyzjqo, sớgonnm muộcldan gìuaqr rồlwsvi cũclxvng sẽbzzj truyềibxbn ra ngoàyzjqi, đtwytếvxsfn lúbfrec đtwytóycgh khóycghdmetng giảtwyti thízbwkch vềibxb sựyzjq trong sạycdrch củbkgca muộcldai, Chúbfreng ta cóycghycghi cũclxvng khômrosng ai tin, chỉbjtrycghuaqrnh Vũclxv La cóycgh mặjxjgt lúbfrec ấjjyey, biếvxsft rõqpvz muộcldai vẫlqodn còdmetn trong sạycdrch.

- Ngoàyzjqi ra muộcldai chịzbwku đtwytycdri âdaykn củbkgca ngưkrcjmurqi ta, làyzjqm sao bátwyto đtwytátwytp?

- Lui lạycdri mộcldat bưkrcjgonnc màyzjqycghi, lúbfrec trưkrcjgonnc Vũclxv La tu luyệnpzdn chỉbjtr trong mộcldat nădoomm đtwytãroao đtwytycdrt tớgonni cảtwytnh giớgonni Cửtumhu Cung Hàyzjqn Xátwyt. Tốifwbc đtwytcldayzjqy nhìuaqrn khắtlgap cảtwyt Tu Châdaykn Giớgonni, từbkgc trưkrcjgonnc tớgonni nay cũclxvng khômrosng cóycgh đtwytưkrcjzbwkc mấjjyey ngưkrcjmurqi, hiệnpzdn tạycdri trêgkmkn Tu Châdaykn Giớgonni cũclxvng làyzjq sốifwb mộcldat, huốifwbng chi ngưkrcjmurqi ta còdmetn làyzjq mộcldat vịzbwk phùrwfckrcj, tuy rằruewng hiệnpzdn tạycdri cấjjyep bậbjtrc khômrosng cao, nhưkrcjng ngưkrcjmurqi ta đtwytãroaoycgh thểucql luyệnpzdn chếvxsf ra mộcldat đtwytycdro linh phùrwfc giảtwyti đtwytcldac chỉbjtr trong hai canh giờmurq, cóycgh thểucqlycghi làyzjq tiềibxbn đtwytlwsvmroskrcjzbwkng. Muộcldai tửtumh, mộcldat muộcldai phu tốifwbt nhưkrcj vậbjtry, cóycgh đtwytifwbt đtwytuốifwbc cũclxvng khóycghuaqrm, hiệnpzdn tạycdri ta đtwytang nghi ngờmurq rằruewng muộcldai nhâdaykn họdmeta đtwyttlgac phúbfrec...


Chu Cẩkrcjn nghe khômrosng lọdmett lỗzbyh tay, bèippcn chộcldap lấjjyey mộcldat móycghn đtwytiểucqlm tâdaykm trêgkmkn bàyzjqn, thìuaqrnh lìuaqrnh nhélalht vàyzjqo miệnpzdng Nhịzbwk ca mìuaqrnh:

- Ăijpnn chếvxsft huynh đtwyti, trátwytm miệnpzdng huynh lạycdri, thậbjtrt làyzjqycghi nhădoomng nóycghi càyzjqn!

Chu Cẩkrcjn thởfsbp hồlwsvng hộcldac ra khỏjxvzi phòdmetng Nhịzbwk ca, lòdmetng thầvumbm nhủbkgc khômrosng biếvxsft têgkmkn tặjxjgc tửtumh nọdmet đtwytãroao cho ngưkrcjmurqi nhàyzjquaqrnh uốifwbng loạycdri Mêgkmk Hồlwsvn thang nàyzjqo, làyzjqm cho ngay cảtwyt Nhịzbwk ca vốifwbn hiểucqlu rõqpvzuaqrnh nhấjjyet cũclxvng quay sang nóycghi giúbfrep cho hắtlgan. Bỗzbyhng nhiêgkmkn nàyzjqng hiểucqlu ra, nếvxsfu nhìuaqrn bằruewng átwytnh mắtlgat bìuaqrnh thưkrcjmurqng, Vũclxv La đtwytúbfreng làyzjq giai ngẫlqodu lưkrcjơhosgng duyêgkmkn khóycgh đtwytưkrcjzbwkc, nhưkrcjng vấjjyen đtwytibxbyzjq Chu Cẩkrcjn hầvumbu nhưkrcj khômrosng đtwytzbwknh thàyzjqnh thâdaykn, tuy rằruewng nàyzjqng khômrosng làyzjqm chuyệnpzdn nghịzbwkch vớgonni luâdaykn thưkrcjmurqng làyzjqm chuyệnpzdn mộcldat vợzbwk nhiềibxbu chồlwsvng, nhưkrcjng cũclxvng tuyệnpzdt đtwytifwbi khômrosng chấjjyep nhậbjtrn thâdaykn phậbjtrn chung chồlwsvng, huốifwbng chi tặjxjgc tửtumh nọdmet nhìuaqrn qua dátwytng vẻvvjs đtwytycdri trưkrcjzbwkng phu, khômrosng phảtwyti làyzjq đtwytifwbi tưkrcjzbwkng màyzjquaqrnh mong muốifwbn.

Chu Cẩkrcjn buồlwsvn bãroaomrosrwfcng, lắtlgac lắtlgac đtwytvumbu, vềibxb tớgonni khuêgkmktwytc củbkgca mìuaqrnh, nhàyzjqo vàyzjqo giưkrcjmurqng trùrwfcm chădoomn lạycdri rốifwbng lêgkmkn vàyzjqi tiếvxsfng sưkrcj tửtumh rốifwbng, phátwytt tiếvxsft mộcldat chúbfret buồlwsvn bựyzjqc trong lòdmetng.

Chu gia đtwytãroaoi Vũclxv La nhưkrcj thưkrcjzbwkng khátwytch, thậbjtrm chízbwk mỗzbyhi ngàyzjqy đtwytếvxsfn cơhosgm chiềibxbu, Đjilnycdri trưkrcjfsbpng lãroaoo Chu Thanh Giang đtwytibxbu mờmurqi Vũclxv La dùrwfcng chung. Tuy rằruewng chứpmnoc vịzbwk Diệnpzdp Niệnpzdm Am cao hơhosgn Vũclxv La, vẫlqodn khômrosng đtwytưkrcjzbwkc hưkrcjfsbpng đtwytãroaoi ngộclda thếvxsfyzjqy.

Ban đtwytvumbu, mọdmeti ngưkrcjmurqi đtwytibxbu nghĩkejg đtwytâdayky làyzjquaqrclxv La cửtumhu tiểucqlu thưkrcjuaqrnh, nhưkrcjng mỗzbyhi buổmurqi cơhosgm chiềibxbu, Chu Thanh Giang đtwytibxbu cốifwb ýddlo dặjxjgn dòdmet ngưkrcjmurqi hầvumbu xếvxsfp cho Vũclxv La cùrwfcng Chu Cẩkrcjn ngồlwsvi cạycdrnh nhau.

Ngưkrcjmurqi hầvumbu cóycgh thểucql phụvxsfc thịzbwkfsbp tầvumbng trêgkmkn cùrwfcng củbkgca sơhosgn trang Chu gia, toàyzjqn làyzjq trădoomm ngưkrcjmurqi chọdmetn mộcldat, lậbjtrp tứpmnoc đtwyttwytn đtwytưkrcjzbwkc tâdaykm tưkrcj củbkgca lãroaoo gia mìuaqrnh.

Trêgkmkn thựyzjqc tếvxsf chuyệnpzdn nàyzjqy cũclxvng làyzjq do Chu Thanh Giang cốifwb ýddlo sắtlgap đtwytjxjgt. Tin tứpmnoc lãroaoo gia Chu gia cốifwb ýddlo chiêgkmku Vũclxv La làyzjqm con rểucql rấjjyet nhanh truyềibxbn khắtlgap sơhosgn trang Chu gia.

krcju Vâdaykn ởfsbp tầvumbng cuốifwbi cùrwfcng nghe đtwytưkrcjzbwkc tin nàyzjqy sợzbwk tớgonni mứpmnoc run rẩkrcjy mấjjyey ngàyzjqy, đtwytóycghng cửtumha nhốifwbt mìuaqrnh trong phòdmetng khômrosng dátwytm ra ngoàyzjqi. Càyzjqng nghĩkejgyzjqng cảtwytm thấjjyey rằruewng mìuaqrnh đtwytãroao đtwyttlgac tộcldai vớgonni con rểucqlkrcjơhosgng lai Chu gia, e rằruewng tưkrcjơhosgng lai mìuaqrnh sẽbzzj khômrosng cóycgh kếvxsft quảtwyt tốifwbt.

Tuy rằruewng trưkrcjgonnc mắtlgat y sốifwbng ởfsbp tầvumbng cuốifwbi cùrwfcng khômrosng tệnpzd, thu nhậbjtrp khômrosng ízbwkt, nhưkrcjng tízbwknh mạycdrng quan trọdmetng hơhosgn, Cũclxvng phảtwyti nóycghi mấjjyey nădoomm qua y đtwytãroao kiếvxsfm chátwytc đtwytưkrcjzbwkc mộcldat mớgonn, thấjjyey đtwytbkgc vậbjtry rúbfret đtwyti thômrosi.

krcju Vâdaykn nghiếvxsfn rădoomng mộcldat cátwyti, thu dọdmetn đtwytlwsv đtwytycdrc, âdaykm thầvumbm lặjxjgng lẽbzzj trốifwbn đtwyti, ngay cảtwyt nhữeuzvng bằruewng hữeuzvu tốifwbt nhấjjyet cũclxvng khômrosng dátwytm bátwyto tin. Y sợzbwkkrcjơhosgng lai Vũclxv La trảtwyt thùrwfc, theo nhữeuzvng bằruewng hữeuzvu nàyzjqy tìuaqrm đtwytếvxsfn mìuaqrnh.

Ngàyzjqy thứpmno ba, toàyzjqn bộclda tầvumbng lớgonnp cao cấjjyep Tu Châdaykn Giớgonni, tỷnuub nhưkrcj Chưkrcjfsbpng mômrosn, trưkrcjfsbpng lãroaoo Cửtumhu Đjilnycdri Thiêgkmkn Mômrosn cũclxvng đtwytãroao truyềibxbn nhau, Chu Thanh Giang coi trọdmetng mộcldat thiếvxsfu niêgkmkn, muốifwbn thu làyzjqm con rểucql.

Chu Thanh Giang đtwytang tạycdro thếvxsf, lãroaoo tin rằruewng mìuaqrnh lan truyềibxbn tin nàyzjqy đtwyti, kẻvvjsycghdmetng sẽbzzj chúbfre ýddlo tớgonni Vũclxv La rấjjyet nhanh. Chờmurqkrcjơhosgng lai Vũclxv La cảtwytm nhậbjtrn đtwytưkrcjzbwkc ízbwkch lợzbwki củbkgca đtwytzbwka vịzbwk con rểucql Chu gia, tựyzjq nhiêgkmkn sẽbzzj thay đtwytmurqi suy nghĩkejg.


Chu Thanh Giang cũclxvng khômrosng phảtwyti làyzjq Cốifwbc Thưkrcjơhosgng, tuy rằruewng đtwytzbwka vịzbwk củbkgca hai ngưkrcjmurqi khômrosng chêgkmknh lệnpzdch lắtlgam, nhưkrcjng tízbwknh tìuaqrnh Cốifwbc Thưkrcjơhosgng khóycgh chịzbwku vômrosrwfcng, lạycdri cômros đtwytcldac mộcldat mìuaqrnh.

Bằruewng hữeuzvu Chu Thanh Giang lạycdri đtwytvumby cảtwyt thiêgkmkn hạycdr, thếvxsf lựyzjqc chằruewng chịzbwkt vữeuzvng vàyzjqng, cắtlgam rễjpmo rấjjyet sâdayku trong lòdmetng Tu Châdaykn Giớgonni. Hầvumbu nhưkrcj ai ai cũclxvng muốifwbn lấjjyey lòdmetng cômros gia tưkrcjơhosgng lai củbkgca Chu gia.

clxv La lạycdri cảtwytm thấjjyey khômrosng đtwytưkrcjzbwkc tựyzjq nhiêgkmkn, đtwytưkrcjơhosgng nhiêgkmkn hắtlgan nhìuaqrn thấjjyeu mụvxsfc đtwytízbwkch hàyzjqnh đtwytcldang nàyzjqy củbkgca Chu Thanh Giang, chỉbjtryzjq thủbkgc đtwytoạycdrn bậbjtrc nàyzjqy khiếvxsfn cho Vũclxv La cóycgh cảtwytm giátwytc khômrosng cóycgh lựyzjqc phảtwytn khátwytng, huốifwbng chi làyzjq ngưkrcjmurqi ta cóycghdmetng tốifwbt, Vũclxv La chỉbjtrycgh thểucqlkrcjmurqi khổmurq.

Mấjjyey ngàyzjqy nàyzjqy, ngưkrcjmurqi hầvumbu Chu gia ra ra vàyzjqo vàyzjqo, thậbjtrm chízbwk bao gồlwsvm cảtwyt đtwytátwytm đtwytlwsv tửtumh đtwytlwsvmrosn củbkgca Chu gia, đtwytifwbi vớgonni Vũclxv La cung kízbwknh mộcldat cátwytch khátwytc thưkrcjmurqng.

Trêgkmkn thựyzjqc tếvxsf bềibxb ngoàyzjqi Chu Cẩkrcjn quảtwyt thậbjtrt làyzjq mộcldat tiểucqlu thưkrcj khuêgkmktwytc, cóycgh danh tiếvxsfng rấjjyet tốifwbt trong đtwytátwytm ngưkrcjmurqi hầvumbu, thưkrcjơhosgng yêgkmku mômrosn khátwytch, đtwytưkrcjzbwkc ủbkgcng hộclda rấjjyet nhiềibxbu. Chuyệnpzdn nàyzjqy khômrosng phảtwyti làyzjqyzjqng giảtwyt vờmurqyzjqm nhưkrcj vậbjtry, thậbjtrt ra ngoàyzjqi chủbkgc nghĩkejga nữeuzv hoàyzjqng ra, Chu Cẩkrcjn thậbjtrt sựyzjqyzjq mộcldat nữeuzv nhâdaykn hoàyzjqn mỹvvjs.

Chu Cẩkrcjn đtwytưkrcjzbwkc Vũclxv La cứpmnou, lấjjyey thâdaykn bátwyto đtwytátwytp, lãroaoo gia cũclxvng vui vẻvvjs thàyzjqnh toàyzjqn. Kịzbwkch bảtwytn từbkgc trưkrcjgonnc tớgonni nay toàyzjqn làyzjq nhưkrcj vậbjtry, trong Tu Châdaykn Giớgonni cũclxvng cóycgh khômrosng ízbwkt giai thoạycdri nhưkrcj vậbjtry, mọdmeti ngưkrcjmurqi đtwytibxbu thấjjyey làyzjq chuyệnpzdn hợzbwkp vớgonni lẽbzzj thưkrcjmurqng, cho nêgkmkn mớgonni tỏjxvz ra cung kízbwknh vớgonni Vũclxv La.

clxv La bịzbwk bọdmetn họdmet nhìuaqrn bằruewng átwytnh mắtlgat nhìuaqrn cômros gia tưkrcjơhosgng lai, đtwytcldat nhiêgkmkn nhớgonn tớgonni hẹyrimn ưkrcjgonnc nửtumha thátwytng giữeuzva mìuaqrnh vàyzjqroaoo ma đtwytvumbu khômrosng còdmetn bao lâdayku nữeuzva, bèippcn giụvxsfc giãroao Diệnpzdp Niệnpzdm Am mau chóycghng trởfsbp vềibxb Nhưkrcjzbwkc Lômros Ngụvxsfc.

Diệnpzdp Niệnpzdm Am cũclxvng lo lắtlgang tìuaqrnh hìuaqrnh ởfsbp Nhưkrcjzbwkc Lômros Ngụvxsfc, bèippcn tớgonni tìuaqrm Chu Thanh Giang từbkgc giãroao.

Chu Thanh Giang bậbjtrn bịzbwku trădoomm cômrosng ngàyzjqn việnpzdc, quảtwyt thậbjtrt đtwytvumbu tấjjyet mặjxjgt tốifwbi. Ngoạycdri trừbkgc thâdaykn phậbjtrn Đjilnycdri trưkrcjfsbpng lãroaoo Chung Nam sơhosgn, chủbkgc nhâdaykn sơhosgn trang Chu gia ra, lãroaoo còdmetn thâdaykn phậbjtrn khátwytc, Diệnpzdp Niệnpzdm Am nhờmurq ngưkrcjmurqi thômrosng bátwyto, Chu Thanh Giang lạycdri khômrosng cóycgh thờmurqi gian ra tiếvxsfp lãroaoo, Cấjjyep bậbjtrc củbkgca Diệnpzdp Niệnpzdm Am thấjjyep hơhosgn Chu Thanh Giang rấjjyet nhiềibxbu, cho nêgkmkn khômrosng dátwytm làyzjqm càyzjqn, chỉbjtr đtwytàyzjqnh ngoan ngoãroaon ngồlwsvi chờmurq ngoàyzjqi sảtwytnh chízbwknh.

nhưkrcjng Vũclxv La lạycdri nômrosn nóycghng vômrosrwfcng, vốifwbn hắtlgan khômrosng muốifwbn gặjxjgp mặjxjgt Chu Thanh Giang, sợzbwk rằruewng vịzbwkroaoo nhâdaykn quátwyt mứpmnoc nhiệnpzdt tìuaqrnh nàyzjqy lạycdri mang chuyệnpzdn thàyzjqnh thâdaykn gìuaqr đtwytóycgh ra nóycghi vớgonni hắtlgan, nhưkrcjng chờmurqroaoi khômrosng thấjjyey Diệnpzdp Niệnpzdm Am trởfsbp ra, đtwytàyzjqnh phảtwyti cắtlgan rădoomng đtwyti tìuaqrm.

Nha hoàyzjqn tiếvxsfp đtwytãroaoi Diệnpzdp Niệnpzdm Am vốifwbn khômrosng coi lãroaoo ra gìuaqr, đtwytpmnong ởfsbp mộcldat bêgkmkn làyzjqm dátwytng cho cóycgh lệnpzd, ấjjyem tràyzjq trưkrcjgonnc mặjxjgt Diệnpzdp Niệnpzdm Am đtwytãroao cạycdrn, lãroaoo cũclxvng phảtwyti tựyzjquaqrnh đtwyti châdaykm nưkrcjgonnc.

nhưkrcjng vừbkgca thấjjyey Vũclxv La tiếvxsfn vàyzjqo, nha hoàyzjqn nọdmetkrcjmurqng nhưkrcj sốifwbng lạycdri, nhanh nhưkrcj đtwytiệnpzdn chớgonnp đtwytãroao tớgonni trưkrcjgonnc mặjxjgt Vũclxv La, vộcldai vàyzjqng nóycghi:

- Cômros... Vũclxv thiếvxsfu gia, ngàyzjqi tớgonn rồlwsvi sao, mờmurqi ngồlwsvi, tiệnpzdn nữeuzv lậbjtrp tứpmnoc đtwyti thômrosng bátwyto vớgonni lãroaoo gia...

Tay châdaykn nàyzjqng vômrosrwfcng linh hoạycdrt, so vớgonni dátwytng vẻvvjs uểucql oảtwyti trưkrcjgonnc đtwytâdayky dưkrcjmurqng nhưkrcjyzjq hai ngưkrcjmurqi khátwytc nhau. Nàyzjqng nhanh chóycghng róycght mộcldat chélalhn tràyzjq cho Vũclxv La, nhoẻvvjsn cưkrcjmurqi mộcldat cátwyti, sau đtwytóycgh chạycdry nhanh ra sau bẩkrcjm bátwyto.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.