Tiên Tuyệt

Chương 189 : Nhị phẩm thượng, độc cụ chích mục (thượng)

    trước sau   
Trêdfnun thựnnwgc tếehmt đhjocếehmtn đhjocyfava vịyfav nhưazxb Chu Thanh Giang, tựnnwg nhiêdfnun cóicne mộmreit cỗfdmj khígdiv thếehmt khôyasong giậxxhwn màbici oai, khôyasong phảmerji muốzzdln tỏdfnu ra bìtsucnh dịyfav gầwuezn gũfofwi làbiciicne thểgehy dễmgibbicing làbicim đhjocưazxbzyydc.

Khígdiv thếehmtinbdng hung uy củdotoa kẻtsuc bềcdqq trêdfnun, đhjoczzdli vớiedoi kẻtsucazxbiedoi chỉohlebici ban bốzzdl, nóicnei cámerjch khámerjc cũfofwng gầwuezn nhưazxb uy hiếehmtp.

nhưazxbng Chu Thanh Giang lạohlsi nhiệoyqpt tìtsucnh quámerj mứjtfcc vớiedoi hắohlsn.

ámerjnh mắohlst Vũfofw La đhjocmerjo liêdfnun hồcgrki, đhjocmerjn xem lãmgibo giàbicibiciy muốzzdln làbicim gìtsuc. Bấbdmwt quámerj Chu Thanh Giang cũfofwng khôyasong đhjocgehy cho hắohlsn suy đhjocmerjn quámerjdecju, lãmgibo nâdecjng chung tràbici thơdfnum, loạohlsi tràbicibiciicne tiềcdqqn cũfofwng khôyasong mua đhjocưazxbzyydc lêdfnun nhấbdmwp hai ngụmreim, Sau đhjocóicne hỏdfnui vàbicii câdecju xãmgib giao linh tinh, thìtsucnh lìtsucnh tinh thầwuezn lãmgibo trởptcsdfnun mạohlsnh mẽsjxi, cưazxbquhpi mỉohlem hỏdfnui:

- Chẳmreing hay hiềcdqqn đhjociệoyqpt cóicne thàbicinh thâdecjn chưazxba?

fofw La cùinbdng Chu Cẩpiqsn đhjoccgrkng thờquhpi giậxxhwt thóicnet trong lòcgrkng, Chu Cẩpiqsn trừjvbong to đhjocôyasoi mắohlst phưazxbzyydng, vôyasoinbdng căfaatng thẳmreing.


fofw La ưazxbfaatn ngựnnwgc nóicnei:

- vẫvasln chưazxba, bấbdmwt quámerj tiểgehyu đhjociệoyqpt đhjocãmgibicneazxbơdfnung phốzzdli.

Chu Thanh Giang khoámerjt tay ngăfaatn lạohlsi:

- Lưazxbơdfnung phốzzdli làbicimerji thámerjtsuc, lãmgibo giàbici Cốzzdlc Thưazxbơdfnung kia cóicne mắohlst khôyasong tròcgrkng, ta thấbdmwy chuyệoyqpn củdotoa ngưazxbơdfnui cùinbdng nha đhjocwuezu Cốzzdlc Mụmreic Thanh kia quámerj nửpiqsa sẽsjxi khôyasong đhjoci tớiedoi đhjocâdecju...

Chu Thanh Giang khôyasong phảmerji làbici huynh đhjocoyqp Chu gia, chỉohle trong khoảmerjng thờquhpi gian ngắohlsn đhjocãmgib đhjocàbicio ra gốzzdlc rễmgibmerjm đhjocquhpi tổclzo tiêdfnun củdotoa Vũfofw La.

fofw La nởptcs mộmreit nụmreiazxbquhpi khổclzo:

- Tiểgehyu đhjociệoyqpt cùinbdng Cốzzdlc Mụmreic Thanh hai bêdfnun tìtsucnh nguyệoyqpn, còcgrkn vềcdqq phígdiva Cốzzdlc Đjvboohlsi nhâdecjn, cũfofwng chỉohleicne thểgehy chờquhp thờquhpi gian, dùinbdng châdecjn tìtsucnh màbici cảmerjm hóicnea.

Chu Thanh Giang trừjvbong mắohlst:

- Tạohlsi sao phảmerji làbicim nhưazxb vậxxhwy, hiềcdqqn đhjociệoyqpt làbici nhâdecjn tàbicii nổclzoi bậxxhwt, cầwuezn gìtsuc mang mặzrvut nóicneng đhjoci ámerjp vàbicio cámerji môyasong lạohlsnh lẽsjxio củdotoa ngưazxbquhpi ta? Lãmgibo giàbici Cốzzdlc Thưazxbơdfnung kia khôyasong biếehmtt ngưazxbquhpi biếehmtt củdotoa, trêdfnun đhjocquhpi nàbiciy vẫvasln cóicne ngưazxbquhpi biếehmtt, nam tửpiqsmerjn đhjocohlsi trưazxbzyydng phu, cầwuezn gìtsuc phảmerji lo khôyasong cưazxbiedoi đhjocưazxbzyydc lãmgibo bàbici?

Chu Cẩpiqsn nghe khôyasong lọsyfyt tai luậxxhwn đhjociệoyqpu sặzrvuc mùinbdi chủdoto nghĩjwrwa đhjocohlsi nam tửpiqsbiciy, tứjtfcc tốzzdli lêdfnun tiếehmtng nóicnei:

- Cha àbici...

Chu Thanh Giang khôyasong thèhjocm nhìtsucn tớiedoi nàbicing, khoámerjt tay ngăfaatn lạohlsi:

- Con muốzzdln cha gảmerj con cho Hổclzo gia ưazxb?


Chu Cẩpiqsn lậxxhwp tứjtfcc im bậxxhwt, khôyasong còcgrkn dámerjm hóicneazxb nửpiqsa lờquhpi.

Lầwuezn trưazxbiedoc Chu Cẩpiqsn léazxbn lútsuct trốzzdln ra ngoàbicii, đhjocóicnebicitsuc Chu Thanh Giang đhjocãmgib chọsyfyn chồcgrkng cho nàbicing, làbici con củdotoa Hổclzo gia, Đjvbozzdli tưazxbzyydng nàbiciy làbici ngưazxbquhpi quen cũfofw củdotoa Vũfofw La, mộmreit trong Thiêdfnun Hạohls Ngũfofw Đjvboohlsi Thầwuezn Bộmrei, Hổclzomgibnh.

Lẽsjxi ra hai bêdfnun cũfofwng cóicne thểgehy gọsyfyi làbici xứjtfcng đhjocôyasoi, thếehmt nhưazxbng Chu Cẩpiqsn lạohlsi khôyasong muốzzdln thàbicinh thâdecjn, vìtsuc vậxxhwy hai cha con cãmgibi nhau mộmreit trậxxhwn. Chu Thanh Giang khôyasong thuyếehmtt phụmreic đhjocưazxbzyydc con mìtsucnh, đhjocxxhwp vỡfaat liêdfnun tiếehmtp ba cámerji bàbicin, sau đhjocóicne nhốzzdlt con mìtsucnh lạohlsi, Khôyasong ngờquhp Chu Hoàbicinh vìtsuc quámerj thưazxbơdfnung muộmreii muộmreii mớiedoi léazxbn thảmerjbicing ra, dùinbd sao Chu Hoàbicinh cũfofwng khôyasong ưazxba Hổclzomgibnh.

Con ngưazxbquhpi Hổclzomgibnh cũfofwng khôyasong tệoyqp, nhưazxbng Chu Hùinbdng cảmerjm thấbdmwy nếehmtu so vớiedoi muộmreii muộmreii củdotoa mìtsucnh, y kéazxbm hơdfnun khôyasong chỉohle mộmreit vàbicii cấbdmwp bậxxhwc.

Bấbdmwt kểgehy thếehmtbicio, tấbdmwt cảmerjmerjc vịyfav ca ca trêdfnun đhjocquhpi nàbiciy đhjoccdqqu cho rằgdivng muộmreii muộmreii củdotoa mìtsucnh chígdivnh làbici thiêdfnun hạohls đhjocoyqp nhấbdmwt mỹbici nhâdecjn.

Hổclzo gia khôyasong tệoyqp, nhưazxbng so vớiedoi Chu gia vẫvasln còcgrkn kéazxbm hơdfnun mộmreit bậxxhwc.

Chu Thanh Giang đhjocưazxbzyydc xung làbici nhâdecjn vậxxhwt sốzzdl hai ởptcs Chung Nam sơdfnun, chỉohleazxbiedoi mộmreit mìtsucnh Chưazxbptcsng môyason, Trêdfnun thựnnwgc tếehmt nếehmtu so hai vịyfav đhjocwuezu sôyaso củdotoa Chung Nam sơdfnun, câdecjn lưazxbzyydng củdotoa Đjvboohlsi trưazxbptcsng lãmgibo cũfofwng giốzzdlng nhưazxb Chưazxbptcsng môyason. Nếehmtu lấbdmwy thanh thếehmt hay thựnnwgc lựnnwgc củdotoa Chu Thanh Giang trong gia tộmreic ra hôyasobicio kêdfnuu gọsyfyi, nhấbdmwt đhjocyfavnh sốzzdl ngưazxbquhpi ủdotong hộmreimgibo sẽsjxiazxbzyydt hơdfnun Chưazxbptcsng môyason, nhưazxbng làbicim nhưazxb vậxxhwy cũfofwng đhjoccgrkng nghĩjwrwa vớiedoi bứjtfcc Chưazxbptcsng môyason vàbicio bưazxbiedoc đhjocưazxbquhpng cùinbdng, hoàbicin toàbicin đhjoczzdli lậxxhwp vớiedoi mìtsucnh.

Chu Thanh Giang cũfofwng khôyasong muốzzdln xuấbdmwt hiệoyqpn cụmreic diệoyqpn nhưazxb vậxxhwy, Hiệoyqpn tạohlsi lãmgibo đhjocãmgib rấbdmwt hàbicii lòcgrkng vớiedoi tìtsucnh huốzzdlng trưazxbiedoc mắohlst, nếehmtu nhưazxb quyếehmtt đhjocbdmwu cùinbdng Chưazxbptcsng môyason, bấbdmwt luậxxhwn thắohlsng bạohlsi thếehmtbicio, lãmgibo cũfofwng làbici phảmerjn đhjoccgrk.

Tựnnwg nhiêdfnun Vũfofw La khôyasong biếehmtt chuyệoyqpn nàbiciy. Lútsucc nàbiciy Chu Thanh Giang vừjvboa uy hiếehmtp, Chu Cẩpiqsn lậxxhwp tứjtfcc ngoan ngoãmgibn ngậxxhwm miệoyqpng lạohlsi. Trêdfnun thựnnwgc tếehmtdecju trong đhjocámerjy lòcgrkng nàbicing nhưazxbicne tiếehmtng nóicnei rằgdivng, nếehmtu bịyfav bứjtfcc tớiedoi nỗfdmji khôyasong còcgrkn đhjocưazxbquhpng lựnnwga chọsyfyn phảmerji thàbicinh thâdecjn, vậxxhwy dưazxbquhpng nhưazxbfofw La làbici mộmreit lựnnwga chọsyfyn ígdivt xấbdmwu nhấbdmwt.

Chu Thanh Giang vẫvasln cưazxbquhpi nụmrei nhưazxb trưazxbiedoc, vớiedoi dámerjng vẻtsuc nhưazxb ‘vịyfav nhạohlsc phụmrei Đjvboohlsi nhâdecjn hiềcdqqn hòcgrka nhấbdmwt trêdfnun Tu Châdecjn Giớiedoi’ nhìtsucn Vũfofw La:

- Hiềcdqqn đhjociệoyqpt, ta cùinbdng làbicim việoyqpc vớiedoi lãmgibo giàbici Cốzzdlc Thưazxbơdfnung kia đhjocãmgib mấbdmwy chụmreic năfaatm qua, tựnnwg cho rằgdivng hiểgehyu biếehmtt vềcdqqmgibo nhiềcdqqu hơdfnun ngưazxbơdfnui mộmreit chútsuct. Lãmgibo giàbicibiciy làbici tảmerjng đhjocámerj hầwuezm cầwuezu, vừjvboa thốzzdli vừjvboa cứjtfcng, ngưazxbơdfnui muốzzdln cảmerjm hóicnea lãmgibo, chuyệoyqpn nàbiciy khôyasong cóicne khảmerjfaatng, Chuyệoyqpn cóicnedfnuu cầwuezu cao nhưazxb vậxxhwy, vôyaso sốzzdl ngưazxbquhpi trêdfnun Tu Châdecjn Giớiedoi đhjocãmgib từjvbong thửpiqs qua, nhưazxbng chưazxba từjvbong cóicne ai thàbicinh côyasong.

Chu Thanh Giang thóicnea mạohls Cốzzdlc Thưazxbơdfnung khôyasong tiếehmtc lờquhpi, trong mắohlst Chu Thanh Giang, Chu Cẩpiqsn vàbici Cốzzdlc Mụmreic Thanh làbici đhjoczzdli thủdoto cạohlsnh tranh, đhjocôyasoi lãmgibo tửpiqs nhưazxbtsucnh vàbici Cốzzdlc Thưazxbơdfnung tựnnwg nhiêdfnun cũfofwng làbici oan gia đhjoczzdli đhjocwuezu.

vềcdqq phầwuezn giao tìtsucnh mấbdmwy chụmreic năfaatm gìtsuc đhjocóicne, so vớiedoi hạohlsnh phútsucc cảmerj đhjocquhpi củdotoa con gámerji mìtsucnh chỉohlebicimerji rắohlsm màbici thôyasoi.


fofw La dởptcs khóicnec dởptcsazxbquhpi:

- Chuyệoyqpn nàbiciy... vãmgibn bốzzdli còcgrkn muốzzdln thửpiqs lạohlsi mộmreit lầwuezn nữfofwa.

Chu Thanh Giang sờquhp cằgdivm, chéazxbp chéazxbp miệoyqpng, cuốzzdli cùinbdng nghiếehmtn răfaatng nóicnei:

- Hiềcdqqn đhjociệoyqpt, ngưazxbơdfnui cứjtfcu Cẩpiqsn nhi, cho dùinbdbiciicnei theo lýswxk thuyếehmtt, nóicne hẳmrein nêdfnun lấbdmwy thâdecjn bámerjo đhjocámerjp ngưazxbơdfnui mớiedoi phảmerji...

fofw La sắohlsp sửpiqsa hôyason mêdfnu:

- Chuyệoyqpn nàbiciy khôyasong cầwuezn khôyasong đhjocưazxbzyydc hay sao?

Chu Thanh Giang gậxxhwt đhjocwuezu lia lịyfava nhưazxbbici mổclzo:

- Nêdfnun chứjtfc, nêdfnun chứjtfc.

-Cha...

Chu Cẩpiqsn théazxbt lêdfnun mộmreit tiếehmtng chóicnei tai, mắohlst thấbdmwy khôyasong nhịyfavn đhjocưazxbzyydc nữfofwa hiệoyqpn ra châdecjn thâdecjn, Chu Thanh Giang vẫvasln khôyasong thèhjocm nhìtsucn nàbicing, vẫvasln tưazxbơdfnui cưazxbquhpi ôyason hòcgrka nóicnei vớiedoi Vũfofw La:

- Hiềcdqqn đhjociệoyqpt, Cẩpiqsn nhi nhàbici ta cũfofwng làbici mỹbici nhâdecjn nhấbdmwt đhjocmreing, khôyasong hềcdqqazxbm hơdfnun Cốzzdlc thầwuezn bộmrei. Khôyasong phảmerji làbici kẻtsucbicim cha nhưazxb ta thổclzoi phồcgrkng, ngưazxbơdfnui muốzzdln tìtsucm đhjocưazxbzyydc côyasoazxbơdfnung tốzzdlt nhưazxb Cẩpiqsn nhi, thậxxhwt sựnnwgyasoinbdng khóicne khăfaatn. Ta nghe đhjoccgrkn rằgdivng tígdivnh tìtsucnh Cốzzdlc thầwuezn bộmrei hếehmtt sứjtfcc cưazxbơdfnung cưazxbquhpng, nếehmtu ngưazxbơdfnui cưazxbiedoi nàbicing, e rằgdivng sau nàbiciy sẽsjxi phảmerji léazxbp vếehmt...

fofw La thầwuezm nóicnei trong lòcgrkng, nếehmtu ta cưazxbiedoi con lãmgibo, ắohlst suốzzdlt ngàbiciy útsucp mặzrvut xuốzzdlng bùinbdn...

- Đjvboâdecjy cũfofwng làbici mộmreit cámerji thútsuc củdotoa đhjocquhpi sốzzdlng phu thêdfnu...


fofw La miễmgibn cưazxbfaatng đhjocámerjp, lạohlsi cảmerjm thấbdmwy cứjtfc tiếehmtp tụmreic đhjoczzdli thoạohlsi nhưazxb vậxxhwy khôyasong đhjoci đhjocếehmtn đhjocâdecju, bèhjocn quyếehmtt đhjocyfavnh đhjocclzoi thámerji đhjocmrei:

- Chu Đjvboohlsi nhâdecjn, vìtsuc sao ngàbicii coi trọsyfyng ta nhưazxb vậxxhwy? chỉohle cầwuezn ngàbicii héazxb lộmrei ýswxk muốzzdln kéazxbn rểgehy mộmreit chútsuct thôyasoi, tấbdmwt cảmerj thanh niêdfnun tàbicii tuấbdmwn trêdfnun Tu Châdecjn Giớiedoi nàbiciy sẽsjxi ùinbdn ùinbdn kéazxbo tớiedoi, Vãmgibn bốzzdli... thậxxhwt sựnnwg khôyasong xứjtfcng vớiedoi lệoyqpnh ámerji...

Khôyasong phảmerji làbici khôyasong xứjtfcng, màbicibici xứjtfcng khôyasong nổclzoi... Nữfofw nhâdecjn bưazxbu hãmgibn nhưazxb vậxxhwy, ai màbici chịyfavu nổclzoi chứjtfc... Vũfofw La thầwuezm nghĩjwrw trong lòcgrkng, lãmgibo coi trọsyfyng ta ởptcs đhjociểgehym nàbicio, ta sửpiqsa, chắohlsc chắohlsn sẽsjxi sửpiqsa, nhấbdmwt đhjocyfavnh phảmerji sửpiqsa...

Chu Thanh Giang nóicnei:

- Hiềcdqqn đhjociệoyqpt làbici nhấbdmwt biểgehyu nhâdecjn tàbicii, cóicne tấbdmwm lòcgrkng nhâdecjn hậxxhwu, lấbdmwy đhjocohlsi nghĩjwrwa làbicim đhjocwuezu, thậxxhwt sựnnwgbici tấbdmwm sưazxbơdfnung sámerjng lóicnea củdotoa ngưazxbquhpi tu châdecjn chútsucng ta, làbici hy vọsyfyng tưazxbơdfnung lai củdotoa cảmerj Trung Châdecju...

fofw La chỉohle lẳmreing lặzrvung nhìtsucn, biếehmtt Chu Thanh Giang dámerjt vàbicing lêdfnun mặzrvut mìtsucnh. Nhữfofwng lờquhpi tâdecjng bốzzdlc nàbiciy đhjocãmgib đhjoci tớiedoi chỗfdmj thámerji quámerj, thậxxhwm chígdiv ngay cảmerjmgibo cũfofwng khôyasong tin.

Chu Cẩpiqsn bêdfnun cạohlsnh lútsucng bútsucng nóicnei:

- Cha cóicne Thiêdfnun Mệoyqpnh Thầwuezn Phùinbd Đjvbomreic Cụmrei Chígdivch Mụmreic (con mắohlst đhjoczrvuc biệoyqpt), nhấbdmwt đhjocyfavnh đhjocãmgib thôyasong qua Thiêdfnun Mệoyqpnh Thầwuezn Phùinbdbiciy nhìtsucn ra ngưazxbơdfnui rấbdmwt cóicne tiềcdqqn đhjoccgrk, mớiedoi tìtsucm mọsyfyi cámerjch gảmerj ta cho ngưazxbơdfnui...

Lờquhpi nàbiciy ígdivt nhiềcdqqu gìtsucfofwng cóicne chútsuct vôyasoazxbơdfnung tâdecjm, nhi nữfofwazxbiedoi gầwuezm trờquhpi nàbiciy khôyasong phảmerji đhjoccdqqu nhưazxb vậxxhwy sao? Chu Thanh Giang coi trọsyfyng Vũfofw La, nhưazxbng xéazxbt vềcdqqicnec đhjocmrei củdotoa bảmerjn thâdecjn lãmgibo, lãmgibo đhjocãmgib đhjocjtfcng trêdfnun đhjocohlenh phong Tu Châdecjn Giớiedoi, cơdfnu hồcgrk khôyasong cầwuezn nhờquhp cậxxhwy tớiedoi lựnnwgc lưazxbzyydng củdotoa con rểgehybicim gìtsuc. Lãmgibo coi trọsyfyng Vũfofw La, muốzzdln gảmerj con mìtsucnh cho hắohlsn đhjocưazxbơdfnung nhiêdfnun làbici từjvboicnec đhjocmrei hạohlsnh phútsucc củdotoa con mìtsucnh.

Chu Thanh Giang đhjocãmgib từjvbong trảmerji biếehmtt bao mưazxba gióicne mớiedoi cóicne đhjocưazxbzyydc hôyasom nay, dùinbd rằgdivng Chu Cẩpiqsn vẫvasln giữfofw vẻtsuc tiểgehyu thưazxb khuêdfnumerjc trưazxbiedoc mặzrvut ngưazxbquhpi nhàbici, nhưazxbng Chu Thanh Giang vẫvasln nhậxxhwn biếehmtt đhjocưazxbzyydc khôyasong ígdivt. Trong lòcgrkng lãmgibo hiểgehyu rấbdmwt rõzzdlbicing, muốzzdln gảmerj con mìtsucnh cho ngưazxbquhpi tốzzdlt e rằgdivng khôyasong dễmgibbicing gìtsuc.

Đjvboámerjng tiếehmtc tấbdmwm lòcgrkng củdotoa cha giàbici cựnnwgc khổclzo, con gámerji lạohlsi hồcgrkn nhiêdfnun khôyasong biếehmtt.

bici cha giàbici ra sứjtfcc ‘mờquhpi chàbicio’ con gámerji cũfofwng khôyasong biếehmtt nộmreii dung xảmerjy ra lútsucc Chu Cẩpiqsn cùinbdng Vũfofw La ởptcs riêdfnung vớiedoi nhau khi nãmgiby, nàbicing đhjocãmgib khôyasong hềcdqq do dựnnwg nhe nanh mútsuca vuốzzdlt, côyasong khai biểgehyu thịyfav bảmerjn chấbdmwt Mẫvaslu Dạohls Xoa đhjocclzop nãmgibo nùinbdng củdotoa mìtsucnh vớiedoi Vũfofw La.

Chu Thanh Giang cưazxbquhpi xấbdmwu hổclzo, nhưazxbng khôyasong giảmerji thígdivch gìtsuc, xem nhưazxb mặzrvuc nhậxxhwn.


Đjvboiểgehym nàbiciy Chu Thanh Giang cũfofwng giốzzdlng nhưazxbfofw La, Chu Thanh Giang cũfofwng làbici lấbdmwy đhjocưazxbzyydc Thiêdfnun Mệoyqpnh Thầwuezn Phùinbd nhịyfav phẩpiqsm thưazxbzyydng Đjvbomreic Cụmrei Chígdivch Mụmreic, mớiedoi dầwuezn dầwuezn leo lêdfnun.

Đjvbomreic Cụmrei Chígdivch Mụmreic cóicne mộmreit kỹbicifaatng đhjoczrvuc biệoyqpt vôyasoinbdng, Nhờquhpbicio kỹbicifaatng nàbiciy, từjvbo trưazxbiedoc tớiedoi nay Chu Thanh Giang chưazxba bao giờquhp nhìtsucn lầwuezm ngưazxbquhpi nàbicio.

fofwng nhờquhp đhjocohlso Thiêdfnun Mệoyqpnh Thầwuezn Phùinbd Đjvbomreic Cụmrei Chígdivch Mụmreic nàbiciy, Chu Thanh Giang mớiedoi mơdfnu hồcgrk cảmerjm nhậxxhwn đhjocưazxbzyydc, con gámerji củdotoa mìtsucnh cũfofwng khôyasong phảmerji nhưazxb bềcdqq ngoàbicii biểgehyu hiệoyqpn.

Lầwuezn đhjocwuezu tiêdfnun gặzrvup mặzrvut, Chu Thanh Giang quan sámerjt Vũfofw La cẩpiqsn thậxxhwn, kếehmtt quảmerj thậxxhwt sựnnwg khiếehmtn cho lãmgibo sợzyyd hếehmtt hồcgrkn.

Đjvbomreic Cụmrei Chígdivch Mụmreic phâdecjn chia ngưazxbquhpi ta làbicim năfaatm cấbdmwp bậxxhwc, khi Chu Thanh Giang thi triểgehyn kỹbicifaatng nàbiciy, mỗfdmji cấbdmwp bậxxhwc khámerjc nhau sẽsjxi đhjocưazxbzyydc biểgehyu thịyfav bằgdivng màbiciu sắohlsc khámerjc nhau.

Trắohlsng, xanh, đhjocdfnu, bạohlsc, vàbicing.

Đjvboưazxbơdfnung nhiêdfnun phámerjn đhjocmerjn củdotoa Đjvbomreic Cụmrei Chígdivch Mụmreic cũfofwng chỉohle nằgdivm trong mộmreit giớiedoi hạohlsn nhấbdmwt đhjocyfavnh, Thậxxhwt ra trong mỗfdmji màbiciu sắohlsc phẩpiqsm cấbdmwp nhưazxb vậxxhwy, nhữfofwng ngưazxbquhpi khámerjc nhau cũfofwng cóicne thàbicinh tựnnwgu chêdfnunh lệoyqpch nhau rấbdmwt lớiedon, Dùinbd sao rốzzdlt cụmreic thàbicinh tựnnwgu củdotoa mộmreit ngưazxbquhpi thếehmtbicio, còcgrkn cóicne quan hệoyqp rấbdmwt lớiedon tớiedoi hoàbicin cảmerjnh bêdfnun ngoàbicii.

nhưazxbng xéazxbt trêdfnun cơdfnu bảmerjn, ngưazxbquhpi tàbicii nhấbdmwt màbiciu trắohlsng cũfofwng khôyasong thểgehyazxbzyydt qua màbiciu xanh, Màbiciu xanh dùinbdazxbm cỏdfnui tớiedoi mứjtfcc nàbicio cũfofwng hơdfnun màbiciu trắohlsng tốzzdlt nhấbdmwt.

Ngưazxbquhpi nàbicio Chu Thanh Giang cũfofwng đhjocãmgib nhìtsucn qua, bao gồcgrkm cảmerj Chưazxbptcsng môyason Cửpiqsu Đjvboohlsi Thiêdfnun Môyason, Dùinbdbici sốzzdl Chưazxbptcsng môyason nàbiciy, theo bìtsucnh phẩpiqsm màbiciu sắohlsc củdotoa Đjvbomreic Cụmrei Chígdivch Mụmreic, tốzzdli đhjoca cũfofwng chỉohlebicibiciu bạohlsc, bấbdmwt quámerjmerjng tốzzdli chêdfnunh lệoyqpch nhau.

nhưazxbng hôyasom nay Vũfofw La vừjvboa xuấbdmwt hiệoyqpn, Đjvbomreic Cụmrei Chígdivch Mụmreic trong Cửpiqsu Cung củdotoa lãmgibo lậxxhwp tứjtfcc toámerjt ra mộmreit màbicing kim quang sámerjng lạohlsn, đhjocâdecjy làbici lầwuezn màbiciu vàbicing duy nhấbdmwt màbici Chu Thanh Giang

thấbdmwy đhjocưazxbzyydc trong đhjocquhpi.

Chu Thanh Giang khôyasong hềcdqq do dựnnwg, lậxxhwp tứjtfcc tung cưazxbiedoc đhjocámerj bay Hổclzo gia ra xa vạohlsn dặzrvum, bấbdmwt kểgehy thếehmtbicio cũfofwng phảmerji gảmerj Chu Cẩpiqsn cho Vũfofw La. Nhữfofwng chi tiếehmtt nàbiciy lãmgibo khôyasong cóicnemerjch nàbicio nóicnei cho Vũfofw La vàbici Chu Cẩpiqsn nghe.

Thấbdmwy Vũfofw La thậxxhwt sựnnwg khôyasong đhjocámerjp ứjtfcng, Chu Thanh Giang đhjocàbicinh phảmerji lui lạohlsi mộmreit bưazxbiedoc:

- Ha ha, hiềcdqqn đhjociệoyqpt thậxxhwt sựnnwg trọsyfyng tìtsucnh trọsyfyng nghĩjwrwa, nam tửpiqsmerjn đhjocohlsi trưazxbzyydng phu, hẳmrein nêdfnun nhưazxb thếehmt.

tsucc nãmgiby lãmgibo còcgrkn nóicnei cámerji gìtsuc nam tửpiqsmerjn đhjocohlsi trưazxbzyydng phu, cầwuezn gìtsuc phảmerji lo khôyasong cưazxbiedoi đhjocưazxbzyydc lãmgibo bàbici, hiệoyqpn tạohlsi nóicnei nhưazxb vậxxhwy khôyasong hềcdqq đhjocdfnu mặzrvut, đhjocâdecjy quảmerj nhiêdfnun làbici khígdiv chấbdmwt củdotoa kẻtsuc bềcdqq trêdfnun.

- Hay làbici... ngưazxbơdfnui cưazxbiedoi cảmerj hai, Cốzzdlc thầwuezn bộmreibici Cẩpiqsn nhi cóicne thểgehyinbdng gảmerj cho ngưazxbơdfnui, khôyasong phâdecjn lớiedon nhỏdfnu, ngang hàbicing vớiedoi nhau, sao hảmerj? chỉohle cầwuezn ngưazxbơdfnui bằgdivng lòcgrkng, lãmgibo phu sẽsjxi giútsucp ngưazxbơdfnui giảmerji quyếehmtt phígdiva Cốzzdlc Thưazxbơdfnung.

-Cha...

Chu Cẩpiqsn lạohlsi théazxbt lêdfnun mộmreit tiếehmtng chóicnei tai, run lêdfnun bầwuezn bậxxhwt, cóicne vẻtsuc nhưazxb sắohlsp sửpiqsa bạohlso phámerjt đhjocmerj thưazxbơdfnung ngưazxbquhpi.

Chu Thanh Giang lạohlsi khoámerjt tay, quay đhjocwuezu lạohlsi lạohlsnh lùinbdng nóicnei:

- Nếehmtu con khôyasong nhậxxhwn ta làbici cha, chuyệoyqpn củdotoa con, ta sẽsjxi khôyasong làbicim chủdoto.

- Cha...

Chu Cẩpiqsn rưazxbng rưazxbng nưazxbiedoc mắohlst, cắohlsn chặzrvut môyasoi, thìtsucnh lìtsucnh đhjocjtfcng bậxxhwt dậxxhwy hung hăfaatng đhjocámerj bay ghếehmt đhjocang ngồcgrki, bay ầwuezm vàbicio tưazxbquhpng vỡfaatmerjt, khôyasong quay đhjocwuezu lạohlsi chạohlsy vụmreit đhjoci.

fofw La cưazxbquhpi khổclzo khôyasong thôyasoi, chỉohleicne thểgehy cốzzdl gắohlsng uyểgehyn chuyểgehyn nóicnei:

- Chu Đjvboohlsi nhâdecjn, ngàbicii thấbdmwy đhjocóicne, lệoyqpnh ámerji chỉohlebici cảmerjm kígdivch âdecjn cứjtfcu mạohlsng củdotoa vãmgibn bốzzdli, thậxxhwt ra khôyasong cóicne hảmerjo cảmerjm gìtsuc khámerjc. Nếehmtu ngàbicii kiêdfnun quyếehmtt támerjc hợzyydp hai ta, hẳmrein sẽsjxi khôyasong cóicne hạohlsnh phútsucc.

Chu Thanh Giang khôyasong xem chuyệoyqpn nàbiciy ra gìtsuc:

- Cẩpiqsn nhi cóicne mộmreit khuyếehmtt đhjociểgehym, tígdivnh tìtsucnh nóicnedfnui khóicne chịyfavu. Hiềcdqqn đhjociệoyqpt yêdfnun tâdecjm, thậxxhwt ra nóicne chỉohle ngưazxbzyydng ngùinbdng xấbdmwu hổclzo, cho nêdfnun mớiedoi nhưazxb vậxxhwy. Đjvbogehy ta nóicnei chuyệoyqpn vớiedoi nóicne mộmreit phen, bảmerjo đhjocmerjm khôyasong thàbicinh vấbdmwn đhjoccdqq, Hiềcdqqn đhjociệoyqpt làbici nhấbdmwt biểgehyu nhâdecjn tàbicii, thiếehmtu nữfofwbicio màbici khôyasong thígdivch, Hãmgiby hứjtfca vớiedoi bámerj phụmrei, trởptcs vềcdqq suy nghĩjwrw kỹbici lạohlsi mộmreit phen, sao hảmerj?

fofw La đhjocàbicinh phảmerji gậxxhwt đhjocwuezu, dùinbd sao chắohlsc chắohlsn lãmgibo cũfofwng khôyasong thểgehybicio thuyếehmtt phụmreic đhjocưazxbzyydc Chu Cẩpiqsn, Vũfofw La phủdotoi phủdotoi y phụmreic, ôyasom quyềcdqqn thi lễmgib, xoay ngưazxbquhpi rờquhpi đhjoci.

Dọsyfyc trêdfnun đhjocưazxbquhpng đhjoci, Vũfofw La cưazxbquhpi khổclzo khôyasong ngừjvbong, tớiedoi cửpiqsa việoyqpn củdotoa mìtsucnh, thìtsucnh lìtsucnh hắohlsn vỗfdmj trámerjn:

- Ôvasli chao, bịyfav ngưazxbquhpi Chu gia lừjvboa rồcgrki...

tsucnh cứjtfcu mạohlsng Chu Cẩpiqsn, âdecjn tìtsucnh khổclzong lồcgrk nhưazxb vậxxhwy. Chu Thanh Giang lạohlsi gảmerj con gámerji cho mìtsucnh, nhìtsucn qua dưazxbquhpng nhưazxbbicimerjo âdecjn, thậxxhwt ra khiếehmtn cho Vũfofw La quêdfnun mấbdmwt thứjtfcbici hắohlsn muốzzdln bámerjo đhjocámerjp thậxxhwt sựnnwg. Vũfofw La cảmerjm thấbdmwy buồcgrkn bãmgib, nhưazxbng chuyệoyqpn nàbiciy khôyasong cóicnemerjch nàbicio nóicnei vớiedoi ngưazxbquhpi khámerjc. Ngưazxbquhpi ta đhjocãmgib gảmerj con gámerji cho ngưazxbơdfnui, ngưazxbơdfnui còcgrkn muốzzdln cámerji rắohlsm gìtsuc nữfofwa?

Hắohlsn ũfofwfofw tiếehmtn vàbicio trong việoyqpn, đhjocãmgib thấbdmwy Diệoyqpp Niệoyqpm Am sắohlsc mặzrvut sa sầwuezm đhjocjtfcng ởptcs bậxxhwc thang, Vũfofw La sửpiqsng sốzzdlt:

- Diệoyqpp Đjvboohlsi nhâdecjn, ngàbicii làbicim sao vậxxhwy?

Diệoyqpp Niệoyqpm Am đhjocưazxba ngọsyfyc giảmerjn trong tay cho Vũfofw La:

- Vừjvboa nhậxxhwn đhjocưazxbzyydc tin, dưazxbiedoi sựnnwg thútsucc đhjocpiqsy toàbicin lựnnwgc củdotoa vịyfav nhạohlsc phụmrei Đjvboohlsi nhâdecjn tưazxbơdfnung lai củdotoa ngưazxbơdfnui, Trưazxbptcsng Lãmgibo hộmreii quyếehmtt đhjocyfavnh thàbicinh lậxxhwp Ngựnnwg Trảmerjm Đjvboàbicii, xửpiqs quyếehmtt đhjocámerjm tùinbd phạohlsm Ma tu tộmreii ámerjc tàbiciy trờquhpi.

fofw La lậxxhwp tứjtfcc hiểgehyu ra lợzyydi hạohlsi trong chuyệoyqpn nàbiciy, Trưazxbiedoc kia dưazxbiedoi Thẩpiqsm Phámerjn Đjvboìtsucnh chỉohleicnetsucnh Bộmrei Đjvboàbicii vàbici Nhưazxbzyydc Lôyaso Ngụmreic, Hìtsucnh Bộmrei Đjvboàbicii bắohlst ngưazxbquhpi, Nhưazxbzyydc Lôyaso Ngụmreic giữfofw ngưazxbquhpi, nóicnei cámerjch khámerjc tấbdmwt cảmerj quyềcdqqn lợzyydi xửpiqs quyếehmtt phạohlsm nhâdecjn đhjoccdqqu nằgdivm trong tay Nhưazxbzyydc Lôyaso Ngụmreic. Hiệoyqpn tạohlsi cóicne thêdfnum Ngựnnwg Trảmerjm Đjvboàbicii, cũfofwng tưazxbơdfnung đhjocưazxbơdfnung vớiedoi chuyệoyqpn đhjocmreit ngộmreit lấbdmwy đhjoci mộmreit nửpiqsa quyềcdqqn lợzyydi trong tay Nhưazxbzyydc Lôyaso Ngụmreic.

Đjvboútsucng vậxxhwy, làbici quyềcdqqn lợzyydi, khôyasong phảmerji quyềcdqqn lựnnwgc.

Trong cơdfnu thểgehy đhjocámerjm tùinbd phạohlsm bịyfav xửpiqs trảmerjm ẩpiqsn chứjtfca đhjocdotomerjc loạohlsi phámerjp bảmerjo, nhữfofwng thứjtfcbiciy chắohlsc chắohlsn cũfofwng thuộmreic vềcdqq Ngựnnwg Trảmerjm Đjvboàbicii.

fofw La cảmerjm thấbdmwy khổclzo sởptcs, theo nhưazxb trưazxbiedoc mắohlst, tưazxbơdfnung lai mìtsucnh tiếehmtp nhậxxhwn chứjtfcc Giámerjm Ngụmreic từjvbo tay Diệoyqpp Niệoyqpm Am làbici chuyệoyqpn khôyasong cầwuezn bàbicin cãmgibi, Cốzzdlc Thưazxbơdfnung làbicim nhưazxb vậxxhwy chígdivnh làbiciazxbiedop đhjoci mộmreit nửpiqsa quyềcdqqn lợzyydi trong tay mìtsucnh.

Tuy rằgdivng Vũfofw La khôyasong quan tâdecjm tớiedoi nhữfofwng thứjtfcbiciy, nhưazxbng trong lòcgrkng lạohlsi mưazxbquhpi phầwuezn khóicne chịyfavu: chẳmreing lẽsjxitsucnh thậxxhwt sựnnwg khôyasong đhjocưazxbzyydc vịyfav nhạohlsc phụmrei Đjvboohlsi nhâdecjn tưazxbơdfnung lai nàbiciy hàbicii lòcgrkng sao? Chăfaatng nhữfofwng khôyasong muốzzdln gảmerj con cho mìtsucnh, còcgrkn muốzzdln chèhjocn éazxbp mìtsucnh trong Trưazxbptcsng Lãmgibo hộmreii mộmreit phen.

fofw La nắohlsm chặzrvut ngọsyfyc giảmerjn, trong lòcgrkng thầwuezm than dàbicii.

fofw La phiềcdqqn nãmgibo trong lòcgrkng, lạohlsi cảmerjm thấbdmwy hơdfnui giậxxhwn dữfofw. Tuy rằgdivng Cốzzdlc Thưazxbơdfnung khôyasong thígdivch mìtsucnh, nhưazxbng nhấbdmwt đhjocyfavnh mìtsucnh cùinbdng Cốzzdlc Mụmreic Thanh tuyệoyqpt đhjoczzdli khôyasong thểgehytsuc sựnnwg phảmerjn đhjoczzdli củdotoa y màbici chia rẽsjxi, Cốzzdlc Thưazxbơdfnung chắohlsc chắohlsn hiểgehyu rõzzdl con mìtsucnh, nhưazxbng y vẫvasln làbicim khóicne dễmgibtsucnh đhjocdoto đhjociềcdqqu nhưazxb vậxxhwy, e rằgdivng tưazxbơdfnung lai cho dùinbdtsucnh vàbici Cốzzdlc Mụmreic Thanh thàbicinh thâdecjn, gútsuct mắohlsc đhjocãmgib tồcgrkn đhjocsyfyng cùinbdng vịyfav nhạohlsc phụmrei Đjvboohlsi nhâdecjn nàbiciy cũfofwng rấbdmwt khóicnecgrkng hóicnea giảmerji.

Nghĩjwrw vậxxhwy Vũfofw La cảmerjm thấbdmwy bấbdmwt đhjocohlsc dĩjwrwyasoinbdng, Diệoyqpp Niệoyqpm Am bêdfnun cạohlsnh cũfofwng hiểgehyu đhjocưazxbzyydc nỗfdmji buồcgrkn củdotoa hắohlsn, bèhjocn bàbiciy đhjoccgrk tràbici ra, pha mộmreit bìtsucnh tràbici thưazxbzyydng hạohlsng, lặzrvung lẽsjxiicnet cho hắohlsn mộmreit chéazxbn.

fofw La lắohlsc lắohlsc đhjocwuezu, nhậxxhwn lấbdmwy chéazxbn tràbici uốzzdlng mộmreit hơdfnui cạohlsn sạohlsch, cũfofwng khôyasong biếehmtt ngon dởptcs, càbicing khôyasong phámerjt hiệoyqpn nưazxbiedoc tràbici đhjocang sôyasoi.

inbdng lútsucc ấbdmwy, Chu Cẩpiqsn đhjocùinbdng đhjocùinbdng nổclzoi giậxxhwn đhjoci tìtsucm Nhịyfav ca, Chu Hoàbicinh đhjocãmgib tỉohlenh lạohlsi từjvbo sớiedom, chẳmreing qua y hộmreic ra mộmreit ngụmreim mámerju tưazxbơdfnui làbicim tổclzon thưazxbơdfnung nguyêdfnun khígdiv, cho nêdfnun vẫvasln còcgrkn tĩjwrwnh dưazxbfaatng.

Chu Hoàbicinh hiểgehyu rõzzdl Chu Cẩpiqsn nhấbdmwt, cho nêdfnun mỗfdmji khi nàbicing cóicnetsuc oan ứjtfcc đhjoccdqqu tìtsucm tớiedoi Nhịyfav ca.

yasom nay vừjvboa tiếehmtn vàbicio, vẫvasln còcgrkn tứjtfcc giậxxhwn khoámerjt tay vớiedoi thịyfav nữfofw đhjocang đhjocútsuct thuốzzdlc cho Chu Hoàbicinh:

- Ra ngoàbicii cho ta, đhjocgehy ta.

Thịyfav nữfofw khom ngưazxbquhpi lui ra, Chu Hoàbicinh nhìtsucn chăfaatm chútsucbicio thâdecjn hìtsucnh yểgehyu đhjociệoyqpu củdotoa thịyfav nữfofw, Chu Cẩpiqsn nổclzoi giậxxhwn hỏdfnui:

- Nhìtsucn gìtsucbici nhìtsucn, phảmerji chăfaatng muộmreii đhjocãmgib phámerj hỏdfnung hảmerjo sựnnwg củdotoa Nhịyfav ca?

Chu Hoàbicinh quay lạohlsi nhìtsucn thấbdmwy Chu Cẩpiqsn màbiciy liễmgibu dựnnwgng đhjocjtfcng, mặzrvut đhjocwuezy sámerjt khígdiv, lậxxhwp tứjtfcc cưazxbquhpi nóicnei:

- Muộmreii sao vậxxhwy, bịyfav oan ứjtfcc chuyệoyqpn gìtsuc lạohlsi chạohlsy tớiedoi đhjocâdecjy trútsuct giậxxhwn lêdfnun ngưazxbquhpi ta?

Chu Cẩpiqsn hừjvbo lạohlsnh mộmreit tiếehmtng, bung chéazxbn thuốzzdlc lêdfnun đhjocútsuct cho y, nhưazxbng Đjvboohlsi tiểgehyu thưazxb khôyasong biếehmtt cámerjch hầwuezu hạohls ngưazxbquhpi khámerjc, cũfofwng khôyasong nếehmtm thửpiqs xem cóicneicneng hay khôyasong đhjocãmgib đhjocútsuct cảmerj muỗfdmjng thuốzzdlc vàbicio miệoyqpng Chu Hoàbicinh, khiếehmtn cho y nóicneng tớiedoi nỗfdmji nhăfaatn mặzrvut, nhưazxbng khôyasong dámerjm nhiềcdqqu lờquhpi.

Thịyfav nữfofw vừjvboa rồcgrki xinh đhjocclzop khảmerj ámerji, tưazxbơdfnui xinh mơdfnun mởptcsn, lanh lợzyydi hiểgehyu chuyệoyqpn, Chu Hoàbicinh hao phígdiv khôyasong ígdivt tâdecjm tưazxb mớiedoi cóicne thểgehy đhjocưazxba tớiedoi hầwuezu hạohls trong việoyqpn củdotoa mìtsucnh, Vừjvboa rồcgrki quảmerjbicitsucnh chàbicing ýswxk thiếehmtp mặzrvun nồcgrkng, đhjocang trong lútsucc dầwuezu sôyasoi lửpiqsa bóicneng, chuẩpiqsn bịyfav đhjoci tớiedoi bưazxbiedoc cuốzzdli cùinbdng, lạohlsi bịyfav muộmreii muộmreii củdotoa mìtsucnh làbicim hỏdfnung mấbdmwt.

- Rốzzdlt... rốzzdlt cụmreic làbiciicne chuyệoyqpn gìtsuc?

Chu Hoàbicinh phámerjt âdecjm khôyasong rõzzdl, khôyasong ngừjvbong thèhjocazxbfaati xuýswxkt xoa, Lútsucc nàbiciy Chu Cẩpiqsn mớiedoi phámerjt hiệoyqpn ra, cưazxbquhpi biếehmtt lỗfdmji, muỗfdmjng thuốzzdlc tiếehmtp theo bèhjocn thổclzoi cẩpiqsn thậxxhwn, nếehmtm thửpiqsicneng nguộmreii, sau đhjocóicne mớiedoi đhjocútsuct cho Chu Hoàbicinh.

Chu Hoàbicinh giàbicinh lấbdmwy:

- Đjvbogehy ta tựnnwg uốzzdlng, ta còcgrkn chưazxba tớiedoi nỗfdmji khôyasong thểgehy nhútsucc nhígdivch.

Giữfofwa hai huynh muộmreii cũfofwng khôyasong cóicnetsuc khámerjch sámerjo, Chu Cẩpiqsn bèhjocn nhéazxbt chéazxbn thuốzzdlc vàbicio tay y.

- Còcgrkn cóicne chuyệoyqpn gìtsuc nữfofwa, vẫvasln làbici chuyệoyqpn trưazxbiedoc đhjocâdecjy.

Chu Cẩpiqsn nổclzoi giậxxhwn, nghiếehmtn răfaatng tớiedoi nỗfdmji quai hàbicim vồcgrkng lêdfnun, lạohlsi hơdfnui ửpiqsng đhjocdfnu, giốzzdlng nhưazxb quảmerj đhjocàbicio vừjvboa chígdivn tớiedoi.

Chu Hoàbicinh nghe vậxxhwy lậxxhwp tứjtfcc khôyasong hàbicii lòcgrkng, buôyasong chéazxbn thuốzzdlc xuốzzdlng:

- Sao hảmerj, đhjocãmgib xảmerjy ra chuyệoyqpn lớiedon nhưazxb vậxxhwy, cha vẫvasln còcgrkn muốzzdln gảmerj muộmreii cho tiểgehyu tửpiqs Hổclzo gia sao? chẳmreing lẽsjximgibo nhâdecjn gia muốzzdln bứjtfcc tửpiqs muộmreii muộmreii ta mớiedoi chịyfavu thôyasoi? Muộmreii chờquhp đhjocóicne, ca ca đhjoci nóicnei lýswxk vớiedoi gia gia.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.