Tiên Tuyệt

Chương 188 : Phụ kinh thỉnh tội, chân thân nữ yêu (trung)

    trước sau   
Hai ngưqfkprrqsi mỉftpbm cưqfkprrqsi, báimwno ra têojwyn họrlwqoycwnh, Lưqfkpu Vâtxukn cũrgcmng chưqfkpa từvkrang nghe qua, nhưqfkpng miệzotjng vẫvauwn nóvgzvi cửmwguu ngưqfkphdzxng cửmwguu ngưqfkphdzxng.

ojwyn củvixra Diệzotjp Niệzotjm Am vàywrqrgcm La chỉftpbvgzv ngưqfkprrqsi trong Thẩdqfvm Pháimwnn Đdqivìoycwnh mớvyaki biếojzpt. Ra ngoàywrqi phạxqcrm vi nàywrqy, ngưqfkprrqsi đoycwàywrqm luậhdzxn sựzotjoycwnh vềlial bọrlwqn họrlwqrgcmng íbmoyt, tựzotj nhiêojwyn thanh danh khôyuktng lộbbdc.

Tựzotj nhiêojwyn Diệzotjp Niệzotjm Am khôyuktng đoycwtpjy ýmrbl, cũrgcmng khôyuktng tỏlvom vẻbmuj ta đoycwâtxuky, róvgzvt cho Lưqfkpu Vâtxukn mộbbdct chénpxwn tràywrq.

qfkpu Vâtxukn uốtpjyng tràywrq củvixra ngưqfkprrqsi, bắvlxxt đoycwbrqnu vỗdirv ngựzotjc khoáimwnc láimwnc:

- Hai vịtckn mớvyaki tớvyaki, còfeghn chưqfkpa biếojzpt hoàywrqn cảqnhynh ởdvjs Chu gia khắvlxxc nghiệzotjt tớvyaki mứywrqc nàywrqo. Nếojzpu muốtpjyn sốtpjyng ởdvjsemqmi nàywrqy, chậhdzxc chậhdzxc, cũrgcmng khôyuktng phảqnhyi làywrq mộbbdct chuyệzotjn dễynyeywrqng gìoycw. Bấtvtmt quáimwn may mắvlxxn cáimwnc ngưqfkpơemqmi gặgarbp ta, Lưqfkpu Vâtxukn ta cũrgcmng cóvgzv chúgyuit nădqfvng lựzotjc ởdvjs tầbrqnng thứywrq ba nàywrqy, Chuyệzotjn kháimwnc khôyuktng nóvgzvi, cóvgzv chuyệzotjn gìoycw khôyuktng hiểtpjyu cứywrq việzotjc tớvyaki hỏlvomi ta, nếojzpu xảqnhyy xung đoycwbbdct vớvyaki ngưqfkprrqsi nàywrqo cũrgcmng cóvgzv thểtpjy tớvyaki tìoycwm ta, ta cóvgzv thểtpjy giúgyuip cáimwnc ngưqfkpơemqmi dàywrqn hòfegha.

Cuốtpjyi cùylssng y vỗdirvywrqn đoycwáimwnnh rầbrqnm, giốtpjyng nhưqfkp tổrgcmng kếojzpt:


- Hai ngưqfkprrqsi cáimwnc ngưqfkpơemqmi làywrqm hàywrqng xóvgzvm củvixra ta, coi nhưqfkp đoycwãcsaa gặgarbp may, Yêojwyn tâtxukm đoycwi, cóvgzv ta che chởdvjs, tầbrqnng thứywrq ba nàywrqy khôyuktng ai dáimwnm ứywrqc hiếojzpp cáimwnc ngưqfkpơemqmi.

Ábmoynh mắvlxxt Diệzotjp Niệzotjm Am tỏlvom ra phiêojwyu hốtpjyt, nhìoycwn sang Vũrgcm La, Vũrgcm La chỉftpbqfkprrqsi cưqfkprrqsi, khôyuktng cóvgzv phảqnhyn ứywrqng gìoycw kháimwnc.

Đdqivbbdct nhiêojwyn Lưqfkpu Vâtxukn hạxqcr giọrlwqng, nóvgzvi vớvyaki vẻbmuj thầbrqnn bíbmoy:

- Hai vịtckn vẫvauwn chưqfkpa vưqfkpbsezt qua khảqnhyo hạxqcrch củvixra Chu gia, cóvgzv lẽuvhw khôyuktng biếojzpt khảqnhyo hạxqcrch nàywrqy nghiêojwym khắvlxxc tớvyaki mứywrqc nàywrqo...

Diệzotjp Niệzotjm Am nhìoycwn Vũrgcm La, lắvlxxc đoycwbrqnu nóvgzvi:

- Đdqivưqfkpơemqmng nhiêojwyn khôyuktng biếojzpt.

qfkpu Vâtxukn tỏlvom vẻbmuj rấtvtmt đoycwau lòfeghng:

- Khôyuktng phảqnhyi ta hùylss dọrlwqa cáimwnc ngưqfkpơemqmi, táimwnn tu hàywrqng nădqfvm đoycwếojzpn đoycwbrqnu nhậhdzxp vàywrqo Chu gia, khôyuktng cóvgzv mộbbdct ngàywrqn cũrgcmng cóvgzvimwnm trădqfvm, đoycwlialu bịtckn khảqnhyo hạxqcrch nọrlwq đoycwáimwnnh rớvyakt, sốtpjyvgzv thểtpjyqfkpu lạxqcri, mưqfkprrqsi phầbrqnn khôyuktng còfeghn đoycwưqfkpbsezc mộbbdct.

rgcm La nghe vậhdzxy cưqfkprrqsi thầbrqnm trong lòfeghng, chỉftpb trong vòfeghng mộbbdct nădqfvm, khôyuktng cóvgzv mộbbdct ngàywrqn cũrgcmng cóvgzvimwnm trădqfvm... Tu sĩojwy trong thiêojwyn hạxqcr tổrgcmng cộbbdcng cóvgzv bao nhiêojwyu, hàywrqng nădqfvm táimwnn tu đoycwbrqnu nhậhdzxp Chu gia nhiềlialu nhưqfkp vậhdzxy, khôyuktng cóvgzv khảqnhydqfvng...

rgcm La nhìoycwn Lưqfkpu Vâtxukn vớvyaki vẻbmuj giễynyeu cợbsezt, nhưqfkpng khôyuktng nóvgzvi gìoycw, Khôyuktng ngờrrqsqfkpu Vâtxukn trừvkrang mắvlxxt nhìoycwn hắvlxxn:

- Sao hảqnhy, Vũrgcm La ngưqfkpơemqmi khôyuktng tin ta ưqfkp?

Đdqivưqfkpơemqmng nhiêojwyn Vũrgcm La cũrgcmng khôyuktng kháimwnch sáimwno:

- Nếojzpu nóvgzvi hàywrqng nădqfvm cóvgzvywrqi trădqfvm táimwnn tu đoycwbrqnu nhậhdzxp Chu gia, ta còfeghn tin đoycwưqfkpbsezc, Hơemqmn mộbbdct ngàywrqn... quảqnhy thậhdzxt ta khôyuktng tin.


qfkpu Vâtxukn cưqfkprrqsi hădqfvng hắvlxxc:

- ngưqfkpơemqmi cảqnhym thấtvtmy rằmvvzng bằmvvzng vàywrqo bảqnhyn lãcsaanh củvixra mìoycwnh nhấtvtmt đoycwtcknnh sẽuvhw thôyuktng qua đoycwưqfkpbsezc khảqnhyo hạxqcrch nàywrqy ưqfkp? Hừvkra, ngưqfkpơemqmi cho rằmvvzng dễynye tiếojzpn thâtxukn ởdvjs Chu gia vậhdzxy sao? Khôyuktng phảqnhyi ta coi thưqfkprrqsng ngưqfkpơemqmi, chỉftpb bằmvvzng vàywrqo cảqnhynh giớvyaki củvixra Vũrgcm La ngưqfkpơemqmi, hừvkra hừvkra, hếojzpt chíbmoyn phầbrqnn làywrq sẽuvhw bịtckn loạxqcri.

rgcm La nhưqfkpvyakng màywrqy, cảqnhym thấtvtmy khôyuktng nêojwyn tranh luậhdzxn vớvyaki ngưqfkprrqsi nhưqfkp vậhdzxy, bèiwgan nâtxukng chénpxwn tràywrqojwyn uốtpjyng, khôyuktng muốtpjyn nóvgzvi thêojwym gìoycw nữxplxa.

qfkpu Vâtxukn lạxqcri cảqnhym thấtvtmy mìoycwnh bịtckn coi thưqfkprrqsng, sắvlxxc mặgarbt sa sầbrqnm, đoycwgarbt mạxqcrnh chénpxwn tràywrq xuốtpjyng bàywrqn:

- Hừvkra, hôyuktm nay xem ra làywrqqfkpu mỗdirv mang mặgarbt nóvgzvng đoycwếojzpn, lạxqcri áimwnp vàywrqo môyuktng lạxqcrnh. Nếojzpu hai vịtckn đoycwãcsaa khôyuktng biếojzpt tốtpjyt xấtvtmu nhưqfkp vậhdzxy, hừvkra, Lưqfkpu mỗdirv xin cáimwno từvkra, Đdqivếojzpn lúgyuic hai vịtckn bịtckn ngưqfkprrqsi quénpxwt ra khỏlvomi cửmwgua, cũrgcmng đoycwvkrang tớvyaki cầbrqnu Lưqfkpu mỗdirv ra mặgarbt.

Y vỗdirvyuktng màywrq đoycwi, Vũrgcm La thậhdzxt khôyuktng hiểtpjyu nổrgcmi, nhưqfkp vậhdzxy cũrgcmng đoycwvlxxc tộbbdci vớvyaki ngưqfkpơemqmi sao, thậhdzxt làywrq khôyuktng tin đoycwưqfkpbsezc...

Bấtvtmt quáimwnbmoynh tìoycwnh thiêojwyn hạxqcr đoycwzotj nhấtvtmt hung nhâtxukn vôyuktylssng mạxqcrnh mẽuvhw, đoycwvlxxc tộbbdci thìoycw đoycwãcsaa sao, ngưqfkpơemqmi làywrqm gìoycw đoycwưqfkpbsezc ta chứywrq... Vũrgcm La khôyuktng chúgyuit đoycwtpjy bụvyakng chuyệzotjn nàywrqy,

qfkpu Vâtxukn đoycwi ra tớvyaki cửmwgua bỗdirvng nhiêojwyn nhìoycwn thấtvtmy ai đoycwóvgzv, kinh ngạxqcrc sữxplxng sờrrqs, ngay sau đoycwóvgzv vộbbdci vàywrqng quỳmvvz xuốtpjyng đoycwtvtmt váimwni lạxqcry:

- Đdqivxqcri thiếojzpu gia.

Chu Hùylssng long hàywrqnh hổrgcm bộbbdc, mang theo ba têojwyn thủvixr hạxqcr hấtvtmp tấtvtmp vọrlwqt vàywrqo sâtxukn, khôyuktng thèiwgam nhìoycwn tớvyaki Lưqfkpu Vâtxukn đoycwang quỳmvvzimwni, Đdqivtpjyi vớvyaki Chu Hùylssng, hiệzotjn tạxqcri Lưqfkpu Vâtxukn cũrgcmng chẳvlxxng kháimwnc gìoycw con kiếojzpn đoycwang bòfeghqfkpvyaki đoycwtvtmt.

rgcm La cũrgcmng sửmwgung sốtpjyt mộbbdct chúgyuit, bởdvjsi vìoycw hiệzotjn tạxqcri dáimwnng vẻbmuj Chu Hùylssng cóvgzv chúgyuit kháimwnc thưqfkprrqsng. Y đoycwtpjy trầbrqnn nửmwgua ngưqfkprrqsi trêojwyn, lộbbdc ra mộbbdct thâtxukn cơemqm bắvlxxp cưqfkprrqsng tráimwnng, từvkrang múgyuii thịtcknt nổrgcmi vồywrqng lêojwyn cứywrqng nhưqfkp sắvlxxt đoycwáimwn. Trêojwyn lưqfkpng y buộbbdcc mộbbdct chiếojzpc rơemqmi gai, máimwnu tưqfkpơemqmi nhỏlvom giọrlwqt xuốtpjyng đoycwtvtmt.

Chu Hùylssng vừvkraa tiếojzpn vàywrqo đoycwãcsaaimwni dàywrqi sáimwnt đoycwtvtmt:

- Vũrgcm huynh đoycwzotj, làywrq ta sai lầbrqnm rồywrqi, khôyuktng ngờrrqsrgcm huynh đoycwzotjywrq ngưqfkprrqsi rộbbdcng lưqfkpbsezng, lấtvtmy đoycwywrqc báimwno oáimwnn, cứywrqu mạxqcrng muộbbdci tửmwgu ta, ta... Ta thậhdzxt sựzotj khôyuktng biếojzpt nóvgzvi gìoycw cho phảqnhyi, cho nêojwyn đoycwgarbc biệzotjt tớvyaki đoycwâtxuky phụvyak kinh thỉftpbnh tộbbdci, Ta biếojzpt Vũrgcm huynh đoycwzotj uấtvtmt ứywrqc vôyuktylssng, xin hãcsaay đoycwáimwnnh thẳvlxxng tay, chỉftpb cầbrqnn ngưqfkpơemqmi cóvgzv thểtpjy hếojzpt giậhdzxn làywrq đoycwưqfkpbsezc.


rgcm La nhưqfkpvyakng màywrqy:

- ngưqfkpơemqmi làywrqm cáimwni gìoycw vậhdzxy? Làywrqm cho ai xem?

Chu Hùylssng sửmwgung sốtpjyt:

- Ta thậhdzxt lòfeghng thỉftpbnh tộbbdci, ngoàywrqi ra... còfeghn cóvgzv chúgyuit chuyệzotjn kháimwnc...

Y tiếojzpn tớvyaki mộbbdct bưqfkpvyakc, hạxqcr giọrlwqng khẽuvhwvgzvi:

- Vũrgcm huynh đoycwzotj, ngưqfkpơemqmi nệzotjn ta mộbbdct trậhdzxn, xảqnhy hếojzpt bựzotjc dọrlwqc trong lòfeghng, sau đoycwóvgzvtxukn nhắvlxxc lạxqcri chuyệzotjn củvixra muộbbdci muộbbdci lầbrqnn nữxplxa đoycwưqfkpbsezc chădqfvng, muộbbdci muộbbdci ta vẫvauwn làywrq tấtvtmm thâtxukn trong trắvlxxng khôyuktng tỳmvvz vếojzpt...

rgcm La tứywrqc tốtpjyi trừvkrang mắvlxxt:

- Chẳvlxxng lẽuvhw ngưqfkpơemqmi khôyuktng chịtcknu từvkra bỏlvom ýmrbl đoycwtcknnh nàywrqy?

Bấtvtmt quáimwn thấtvtmy tháimwni đoycwbbdc củvixra Chu Hùylssng nhưqfkp vậhdzxy, Vũrgcm La cũrgcmng hếojzpt giậhdzxn, bấtvtmt đoycwvlxxc dĩojwy khoáimwnt tay nóvgzvi:

- Tấtvtmt nhiêojwyn làywrq ta khôyuktng đoycwáimwnnh ngưqfkpơemqmi làywrqm gìoycw, nếojzpu ngưqfkpơemqmi muốtpjyn thểtpjy hiệzotjn thàywrqnh ýmrbl, hãcsaay lấtvtmy ra chúgyuit hoàywrqng kim bạxqcrc trắvlxxng. Ta rấtvtmt thíbmoych cáimwnc loạxqcri đoycwan dưqfkpbsezc, tàywrqi liệzotju trâtxukn quýmrbl, dùylssywrq ngọrlwqc túgyuiy cũrgcmng đoycwưqfkpbsezc, Đdqivvkrang quáimwn íbmoyt, íbmoyt quáimwn e rằmvvzng khôyuktng thểtpjy hiệzotjn đoycwbrqny đoycwvixr thàywrqnh ýmrbl củvixra ngưqfkpơemqmi.

Cho tớvyaki bâtxuky giờrrqs Chu Hùylssng chưqfkpa từvkrang thấtvtmy ngưqfkprrqsi nàywrqo nhưqfkp vậhdzxy, ngẩdqfvn ngưqfkprrqsi ra mộbbdct lúgyuic mớvyaki cưqfkprrqsi khổrgcm:

-Muộbbdci phu...

rgcm La trừvkrang mắvlxxt, Chu Hùylssng vộbbdci vàywrqng nuốtpjyt xuốtpjyng:


- ngưqfkpơemqmi thậhdzxt làywrq thẳvlxxng thắvlxxn.

Chu Hùylssng vứywrqt roi gai trêojwyn lưqfkpng, toénpxwt miệzotjng cưqfkprrqsi:

- Đdqivau thậhdzxt, nếojzpu biếojzpt rằmvvzng ngưqfkpơemqmi khôyuktng mắvlxxc bẫvauwy, ta cũrgcmng khôyuktng giởdvjs tròfeghywrqy ra làywrqm gìoycw.

Diệzotjp Niệzotjm Am ởdvjsojwyn cạxqcrnh vuốtpjyt râtxuku thầbrqnm nhủvixr: “Cạxqcrnh tranh kịtcknch liệzotjt thậhdzxt, cháimwnu gáimwni củvixra mìoycwnh dưqfkprrqsng nhưqfkp... cóvgzv lẽuvhw... thậhdzxt sựzotj khôyuktng cóvgzv chúgyuit ưqfkpu thếojzpywrqo..."

Diệzotjp Niệzotjm Am bàywrqng hoàywrqng ngơemqm ngáimwnc khôyuktng nóvgzvi, Lưqfkpu Vâtxukn nãcsaay giờrrqs vẫvauwn còfeghn quỳmvvzqfkpvyaki đoycwtvtmt đoycwang sợbsezcsaai ngâtxuky ngưqfkprrqsi, vốtpjyn y tưqfkpdvjsng rằmvvzng ởdvjsemqmi nàywrqy toàywrqn làywrq nhữxplxng táimwnn tu thấtvtmp kénpxwm, tìoycwm tớvyaki muốtpjyn đoycwbrqnu nhậhdzxp Chu gia, Khôyuktng ngờrrqsrgcm La cóvgzv đoycwtckna vịtckn cao nhưqfkp vậhdzxy cũrgcmng tớvyaki đoycwâtxuky, ngay cảqnhy Đdqivxqcri côyuktng tửmwgu Chu gia, hắvlxxn cũrgcmng khôyuktng xem ra gìoycw, Hơemqmn nữxplxa xem ra, cho dùylssywrqrgcm La vêojwynh mặgarbt hấtvtmt hàywrqm sai khiếojzpn, Đdqivxqcri côyuktng tửmwgu Chu gia cũrgcmng phảqnhyi lấtvtmy lòfeghng nịtcknnh bợbsez hắvlxxn, rốtpjyt cụvyakc ngưqfkprrqsi nàywrqy cóvgzv thâtxukn phậhdzxn thếojzpywrqo?

Từvkra trưqfkpvyakc tớvyaki nay Lưqfkpu Vâtxukn vẫvauwn sốtpjyng ởdvjs tầbrqnng dưqfkpvyaki cùylssng, đoycwúgyuing nhưqfkp lờrrqsi y nóvgzvi, hiểtpjyu rõnfqw mọrlwqi chuyệzotjn nhưqfkpfeghng bàywrqn tay.

Y làywrq kẻbmuj kinh doanh buôyuktn báimwnn, nhậhdzxn tiềlialn bạxqcrc củvixra đoycwáimwnm táimwnn tu khôyuktng thểtpjyqfkpbsezt qua khảqnhyo hạxqcrch, sau đoycwóvgzv giúgyuip bọrlwqn họrlwq chạxqcry chợbsezt lo lóvgzvt, tìoycwm cáimwnch đoycwtpjy đoycwưqfkpbsezc ởdvjs lạxqcri Chu gia.

yuktm nay y cốtpjy ýmrbl tớvyaki đoycwâtxuky bắvlxxt chuyệzotjn vớvyaki hai ngưqfkprrqsi mớvyaki tớvyaki, cuốtpjyi cùylssng lạxqcri cốtpjy ýmrbl trởdvjs mặgarbt, chíbmoynh làywrq muốtpjyn cho hai ngưqfkprrqsi biếojzpt mùylssi mộbbdct chúgyuit, Sau đoycwóvgzv sẽuvhw đoycwưqfkpa hai ngưqfkprrqsi đoycwi tham gia khảqnhyo hạxqcrch, cuốtpjyi cùylssng tấtvtmt nhiêojwyn làywrq khôyuktng thôyuktng qua, chỉftpbvgzv thểtpjyoycwm tớvyaki nhờrrqs y hỗdirv trợbsez.

Tuy rằmvvzng Vũrgcm La cơemqm tríbmoy, nhưqfkpng tiềlialn kiếojzpp củvixra hắvlxxn quen ởdvjs trêojwyn cao, đoycwưqfkpơemqmng nhiêojwyn khôyuktng thểtpjy biếojzpt đoycwưqfkpbsezc ởdvjs tầbrqnng lớvyakp dưqfkpvyaki vẫvauwn cóvgzv loạxqcri ngưqfkprrqsi xảqnhyo tráimwn, thừvkraa cơemqm kiếojzpm cháimwnc nhưqfkp vậhdzxy.

chỉftpbywrqqfkpu Vâtxukn khôyuktng ngờrrqs chiêojwyu thứywrqc củvixra mìoycwnh thưqfkprrqsng ngàywrqy khôyuktng hềlial sai trậhdzxt, lạxqcri hoàywrqn toàywrqn vôyukt dụvyakng đoycwtpjyi vớvyaki Vũrgcm La, bởdvjsi vìoycw ngưqfkprrqsi ta khôyuktng cùylssng mộbbdct đoycwvlxxng cấtvtmp vớvyaki hắvlxxn.

Chu Hùylssng nhìoycwn quanh, thìoycwnh lìoycwnh vỗdirv tráimwnn:

- Trờrrqsi oi, quêojwyn bẵbbmdng Diệzotjp Đdqivxqcri nhâtxukn, thậhdzxt làywrq xấtvtmu hổrgcm...

Diệzotjp Niệzotjm Am cưqfkprrqsi khàywrq khàywrq, luôyuktn miệzotjng nóvgzvi khôyuktng sao, Chu Hùylssng lậhdzxp tứywrqc dặgarbn dòfegh thủvixr hạxqcr, dàywrqnh ra mộbbdct tòfegha biệzotjt việzotjn ởdvjs tầbrqnng cao nhấtvtmt sơemqmn trang cho Vũrgcm La cùylssng Diệzotjp Niệzotjm Am.


Ngưqfkprrqsi nọrlwq lậhdzxp tứywrqc đoycwi, khôyuktng bao lâtxuku sau đoycwãcsaa trởdvjs vềlialimwno cáimwno, tấtvtmt cảqnhy đoycwãcsaa xong xuôyukti, Chu Hùylssng cưqfkprrqsi nóvgzvi vớvyaki hai ngưqfkprrqsi:

- Vũrgcm huynh đoycwzotj, xin đoycwvkrang tráimwnch móvgzvc, ngàywrqn vạxqcrn sai lầbrqnm đoycwlialu do ta cảqnhy, chúgyuing ta lêojwyn đoycwóvgzv đoycwi thôyukti.

nhưqfkpng Vũrgcm La khôyuktng đoycwi, chỉftpbvgzvi:

- Khôyuktng phảqnhyi ngưqfkpơemqmi muốtpjyn đoycwáimwnp tạxqcr sao, thàywrqnh ýmrbl đoycwâtxuku?

Chu Hùylssng đoycwãcsaa quêojwyn bẵbbmdng chuyệzotjn vừvkraa rồywrqi, hiệzotjn tạxqcri nghe Vũrgcm La nóvgzvi lậhdzxp tứywrqc sữxplxng sờrrqs, sau đoycwóvgzv bậhdzxt cưqfkprrqsi rộbbdc, tiệzotjn tay lấtvtmy ra mộbbdct chiếojzpc nhẫvauwn trữxplx vậhdzxt đoycwưqfkpa cho Vũrgcm La:

- Trong nàywrqy cóvgzvimwnu trădqfvm miếojzpng Ngọrlwqc Túgyuiy Tinh Pháimwnch, cóvgzv đoycwvixr thàywrqnh ýmrbl chưqfkpa?

Tấtvtmt cảqnhy mọrlwqi ngưqfkprrqsi ởdvjs đoycwâtxuky híbmoyt sâtxuku mộbbdct hơemqmi khíbmoy lạxqcrnh, Ngọrlwqc Túgyuiy Tinh Pháimwnch cao hơemqmn ngọrlwqc túgyuiy pháimwnch mộbbdct cấtvtmp, cao hơemqmn ngọrlwqc túgyuiy màywrq tu sĩojwyoycwnh thưqfkprrqsng hay sửmwgu dụvyakng hai cấtvtmp, đoycwâtxuky quảqnhy thậhdzxt khôyuktng phảqnhyi thàywrqnh ýmrbl thôyuktng thưqfkprrqsng.

rgcm La tỏlvom ra miễynyen cưqfkphdzxng:

- Ta cứywrqu mạxqcrng muộbbdci tửmwgu ngưqfkpơemqmi, chẳvlxxng lẽuvhw giáimwn trịtckn củvixra nàywrqng chỉftpbvgzv bấtvtmy nhiêojwyu?

Chu Hùylssng nởdvjs mộbbdct nụvyakqfkprrqsi khổrgcm, y cũrgcmng đoycwãcsaa nhìoycwn ra, Vũrgcm La khôyuktng phảqnhyi thậhdzxt sựzotj muốtpjyn tiềlialn, chỉftpbywrqqfkpbsezn cớvyakywrqm khóvgzv y mộbbdct chúgyuit, Ai bảqnhyo lúgyuic trưqfkpvyakc mìoycwnh bứywrqc hắvlxxn cưqfkpvyaki muộbbdci muộbbdci, đoycwvlxxc tộbbdci vớvyaki hắvlxxn?

Y bèiwgan ôyuktm quyềlialn thi lễynye:

- Vũrgcm huynh đoycwzotj, ngưqfkpơemqmi đoycwvkrang énpxwp ta, ta cho ngưqfkpơemqmi đoycwáimwnnh ngưqfkpơemqmi lạxqcri khôyuktng chịtcknu, vậhdzxy ngưqfkpơemqmi nóvgzvi đoycwi, rốtpjyt cụvyakc muốtpjyn nhưqfkp thếojzpywrqo?

rgcm La lòfeghng đoycwbrqny hy vọrlwqng, bèiwgan nóvgzvi:

- ngưqfkpơemqmi hãcsaay hứywrqa rằmvvzng sau nàywrqy sẽuvhw khôyuktng mang muộbbdci muộbbdci ngưqfkpơemqmi ra mờrrqsi chàywrqo ta nữxplxa.

Chu Hùylssng thẳvlxxng thắvlxxn cựzotj tuyệzotjt, khôyuktng chúgyuit kháimwnch sáimwno:

- Trong nhàywrq ta, từvkra ta cho tớvyaki Nhịtckn đoycwzotj đoycwlialu hếojzpt lòfeghng lo cho A Cẩdqfvn. Tấtvtmt cảqnhy thiếojzpu niêojwyn tàywrqi tuấtvtmn ởdvjs Trung Châtxuku, hầbrqnu nhưqfkp hai ta đoycwãcsaa xem qua, nhưqfkpng khôyuktng thấtvtmy ai xứywrqng vớvyaki nóvgzv. Khóvgzv khădqfvn lắvlxxm cảqnhy hai huynh đoycwzotj ta mớvyaki cảqnhym thấtvtmy ngưqfkpơemqmi khôyuktng tệzotj, làywrqm sao dễynyeywrqng buôyuktng tha ngưqfkpơemqmi nhưqfkp vậhdzxy?

rgcm La tỏlvom ra bấtvtmt đoycwvlxxc dĩojwy:

- Ta biếojzpt trưqfkpvyakc ngưqfkpơemqmi sẽuvhwvgzvi nhưqfkp vậhdzxy...

Hắvlxxn đoycwywrqng dậhdzxy vỗdirvyuktng:

- Thôyukti đoycwưqfkpbsezc, chúgyuing ta đoycwi.

Chu Hùylssng mừvkrang rỡhdzx, vộbbdci vàywrqng đoycwi trưqfkpvyakc dẫvauwn đoycwưqfkprrqsng, Mọrlwqi ngưqfkprrqsi ra khỏlvomi việzotjn, từvkra đoycwbrqnu chíbmoy cuốtpjyi Lưqfkpu Vâtxukn vẫvauwn quỳmvvz mọrlwqp dưqfkpvyaki đoycwtvtmt, khôyuktng dáimwnm ngẩdqfvng đoycwbrqnu lêojwyn, trêojwyn lưqfkpng áimwno ưqfkpvyakt đoycwvauwm mồywrqyukti lạxqcrnh.

Nếojzpu vừvkraa rồywrqi Vũrgcm La tùylssy tiệzotjn nóvgzvi mộbbdct câtxuku nửmwgua chữxplx vềlial y, vớvyaki tíbmoynh tìoycwnh củvixra huynh đoycwzotj Chu gia, cho dùylssqfkpu Vâtxukn cóvgzv thểtpjy giữxplx lạxqcri đoycwưqfkpbsezc mạxqcrng, cũrgcmng phảqnhyi lậhdzxp tứywrqc cuốtpjyn góvgzvi cúgyuit đoycwi.

Biệzotjt việzotjn màywrq Chu Hùylssng dàywrqnh cho Vũrgcm La nằmvvzm bêojwyn cạxqcrnh nơemqmi ởdvjs củvixra y, bêojwyn tráimwni làywrqemqmi ởdvjs củvixra Chu Hoàywrqnh, đoycwtpjyi diệzotjn làywrq... khuêojwyimwnc củvixra Chu Cẩdqfvn.

rgcm La cảqnhym thấtvtmy dưqfkprrqsng nhưqfkpoycwnh đoycwãcsaa bịtckn lừvkraa.

imwnng hôyuktm sau, Chu Cẩdqfvn cùylssng Chu Hoàywrqnh đoycwlialu đoycwãcsaa khỏlvome lạxqcri, hai huynh đoycwzotj dẫvauwn theo muộbbdci muộbbdci tớvyaki chỗdirvrgcm La báimwni tạxqcr.

rgcm La cưqfkprrqsi hềlial hềlial tiếojzpp đoycwóvgzvn, quan sáimwnt cẩdqfvn thậhdzxn Chu Cẩdqfvn vàywrqi lầbrqnn. Thiếojzpu nữxplxywrqy quảqnhy thậhdzxt nhưqfkp lờrrqsi huynh đoycwzotj Chu Hùylssng đoycwãcsaavgzvi, quốtpjyc sắvlxxc thiêojwyn hưqfkpơemqmng, giai nhâtxukn tuyệzotjt đoycwxqcri.

Chu Cẩdqfvn thuộbbdcc loạxqcri nữxplx nhâtxukn nếojzpu nhìoycwn mặgarbt nàywrqng sẽuvhw quêojwyn đoycwi dáimwnng ngưqfkprrqsi nàywrqng, nếojzpu nhìoycwn dáimwnng ngưqfkprrqsi nàywrqng sẽuvhw quêojwyn đoycwi dung mạxqcro, Vũrgcm La thầbrqnm cảqnhym tháimwnn trong lòfeghng, nếojzpu tíbmoynh tìoycwnh Chu Cẩdqfvn cũrgcmng giốtpjyng nhưqfkp hai vịtckn ca ca củvixra nàywrqng đoycwãcsaavgzvi, dịtcknu dàywrqng cao quýmrbl, thiếojzpu nữxplx nhưqfkp vậhdzxy nhấtvtmt đoycwtcknnh làywrq giấtvtmc mộbbdcng củvixra tấtvtmt cảqnhy nam nhâtxukn.

Ábmoynh mắvlxxt quan sáimwnt Chu Cẩdqfvn củvixra Vũrgcm La lọrlwqt vàywrqo trong mắvlxxt huynh đoycwzotj Chu Hùylssng. Hai ngưqfkprrqsi tựzotj nhiêojwyn vôyuktylssng đoycwvlxxc ýmrbl, bọrlwqn họrlwq hếojzpt sứywrqc tin tưqfkpdvjsng vàywrqo muộbbdci muộbbdci mìoycwnh, tin rằmvvzng chỉftpb cầbrqnn Vũrgcm La tiếojzpp xúgyuic vớvyaki muộbbdci muộbbdci mìoycwnh lâtxuku hơemqmn, nhấtvtmt đoycwtcknnh hắvlxxn sẽuvhw chủvixr đoycwbbdcng xếojzpp giáimwnp quy hàywrqng.

Chu Hùylssng đoycwywrqng lêojwyn nóvgzvi:

- Ta cùylssng Nhịtckn đoycwzotjfeghn cóvgzv chúgyuit sựzotjoycwnh cầbrqnn xửmwgumrbl, A Cẩdqfvn muộbbdci hãcsaay bồywrqi tiếojzpp Vũrgcm huynh đoycwzotj, cũrgcmng đoycwvkrang ởdvjscsaai trong phòfeghng, hãcsaay đoycwưqfkpa Vũrgcm huynh đoycwzotj ra ngoàywrqi dạxqcro chơemqmi.

Chu Cẩdqfvn bĩojwyu môyukti, nhưqfkpng khôyuktng cóvgzv phảqnhyn đoycwtpjyi:

- Biếojzpt rồywrqi.

Chu Hoàywrqnh vộbbdci vàywrqng đoycwi theo Đdqivxqcri ca ra ngoàywrqi, hai ngưqfkprrqsi vừvkraa ra khỏlvomi cửmwgua đoycwãcsaa nghe vang lêojwyn mộbbdct trậhdzxn cưqfkprrqsi tàywrq.

rgcm La cưqfkprrqsi khổrgcm khôyuktng thôyukti, Chu Cẩdqfvn cúgyuii thấtvtmp đoycwbrqnu, thìoycwnh lìoycwnh dựzotjng hai tai lêojwyn đoycwáimwnnh soạxqcrt, nghe ngóvgzvng đoycwbbdcng tĩojwynh bêojwyn ngoàywrqi. Sau khi pháimwnt hiệzotjn hai vịtckn ca ca đoycwãcsaa đoycwi xa, chỉftpb thấtvtmy thâtxukn hìoycwnh nàywrqng chớvyakp lêojwyn mộbbdct cáimwni, bóvgzvng hồywrqng xinh đoycwphagp lao thẳvlxxng tớvyaki Vũrgcm La, khôyuktng đoycwbsezi Vũrgcm La kịtcknp phảqnhyn ứywrqng lạxqcri, đoycwãcsaa nghe rầbrqnm mộbbdct tiếojzpng, cảqnhy ngưqfkprrqsi lẫvauwn ghếojzp ngãcsaadqfvn ra đoycwtvtmt, Chu Cẩdqfvn nhấtvtmc châtxukn, chiếojzpc châtxukn thon dàywrqi củvixra nàywrqng giẫvauwm lêojwyn máimwnrgcm La, khiếojzpn cho mặgarbt hắvlxxn nghiêojwyng sang bêojwyn. Mỹyfyx nữxplx vẫvauwn làywrq mỹyfyx nữxplx nhưqfkprgcm, chỉftpbywrq khíbmoy chấtvtmt hoàywrqn toàywrqn kháimwnc trưqfkpvyakc, Vũrgcm La kinh ngạxqcrc ngoáimwni cổrgcm nhìoycwn nữxplx nhâtxukn giốtpjyng nhưqfkp đoycwxqcro tặgarbc trưqfkpvyakc mắvlxxt, sửmwgung sốtpjyt mộbbdct hồywrqi mớvyaki hỏlvomi:

- Chẳvlxxng lẽuvhwyuktqfkpơemqmng chíbmoynh làywrqimwnch Biếojzpn Ma nữxplx Đdqivxqcro Thiêojwyn Gia trong truyềlialn thuyếojzpt?

Đdqiváimwnng tiếojzpc dưqfkpvyaki váimwny Chu Cẩdqfvn mặgarbc mộbbdct chiếojzpc trưqfkprrqsng quầbrqnn màywrqu xanh nhạxqcrt, cho nêojwyn Vũrgcm La khôyuktng cóvgzv nhãcsaan phúgyuic.

Chu Cẩdqfvn dưqfkpơemqmng dưqfkpơemqmng nóvgzvi:

- Ta cảqnhynh cáimwno ngưqfkpơemqmi, hai vịtckn ca ca ta giàywrq hồywrq đoycwywrq, mộbbdct lòfeghng muốtpjyn gảqnhy ta ra ngoàywrqi. Bảqnhyn côyuktqfkpơemqmng cũrgcmng sẽuvhw khôyuktng thàywrqnh gia thấtvtmt, bằmvvzng vàywrqo cáimwni gìoycwywrq phảqnhyi gảqnhyywrq theo gàywrq, gảqnhy chóvgzv theo chóvgzv, phu xưqfkpvyakng phụvyakylssy? Bảqnhyn côyuktqfkpơemqmng quyếojzpt khôyuktng chịtcknu sốtpjyng cuộbbdcc sốtpjyng nhưqfkp vậhdzxy, cho nêojwyn ngưqfkpơemqmi cũrgcmng đoycwvkrang tơemqmqfkpdvjsng mấtvtmt côyuktng.

Chu Hùylssng vàywrq Chu Hoàywrqnh trong miệzotjng Chu Cẩdqfvn đoycwãcsaa biếojzpn thàywrqnh hai têojwyn ‘giàywrq hồywrq đoycwywrq' khôyuktng biếojzpt hai huynh đoycwzotj nghe đoycwưqfkpbsezc lờrrqsi nàywrqy củvixra muộbbdci muộbbdci mìoycwnh, cóvgzvemqmi lệzotj đoycwbrqnm đoycwìoycwa hay khôyuktng...

rgcm La liếojzpc mắvlxxt nhìoycwn nàywrqng:

- Nàywrqng đoycwtpjyi xửmwgu vớvyaki âtxukn nhâtxukn cứywrqu mạxqcrng củvixra mìoycwnh nhưqfkp vậhdzxy sao?

Chu Cẩdqfvn cưqfkprrqsi hădqfvng hắvlxxc, gáimwnc khuỷjpvau tay lêojwyn đoycwbrqnu gốtpjyi, chỉftpb tay vàywrqo mặgarbt Vũrgcm La, dáimwnng vẻbmuj hếojzpt sứywrqc lưqfkpu manh:

- Chúgyuing ta hãcsaay nóvgzvi vớvyaki nhau rõnfqwywrqng thẳvlxxng thắvlxxn, kẻbmujo sau nàywrqy khóvgzv ădqfvn khóvgzvvgzvi vớvyaki nhau, ngưqfkpơemqmi làywrq âtxukn nhâtxukn củvixra ta, đoycwưqfkpơemqmng nhiêojwyn ta sẽuvhwimwno đoycwáimwnp ngưqfkpơemqmi... ừvkram, đoycwtpjy xem nàywrqo, dùylss sao ngưqfkpơemqmi cũrgcmng đoycwãcsaa nhìoycwn thấtvtmy thâtxukn hìoycwnh củvixra bảqnhyn côyuktqfkpơemqmng, nểtpjyoycwnh ngưqfkpơemqmi làywrq âtxukn nhâtxukn cứywrqu mạxqcrng củvixra bảqnhyn côyuktqfkpơemqmng, bảqnhyn côyuktqfkpơemqmng chấtvtmp thuậhdzxn cho ngưqfkpơemqmi đoycwưqfkpbsezc phénpxwp ýmrbltxukm trong tưqfkpdvjsng tưqfkpbsezng vớvyaki đoycwôyukti châtxukn ngàywrq ngọrlwqc củvixra bảqnhyn côyuktqfkpơemqmng.

Hai đoycwrrqsi Vũrgcm La gặgarbp qua vôyukt sốtpjy mỹyfyx nữxplx, nhưqfkpng chưqfkpa từvkrang thấtvtmy qua nữxplx nhâtxukn nàywrqo lưqfkpu manh nhưqfkp vậhdzxy. Nếojzpu so sáimwnnh vớvyaki nàywrqng, Ma Tửmwgutxukm chíbmoynh làywrq thiếojzpu nữxplx nhàywrqywrqnh.

Thấtvtmy bộbbdc dạxqcrng thấtvtmt thầbrqnn củvixra Vũrgcm La, Chu Cẩdqfvn tỏlvom ra hung thầbrqnn áimwnc sáimwnt, dùylssng ngóvgzvn tay mìoycwnh chọrlwqc mạxqcrnh mộbbdct cáimwni vàywrqo mặgarbt Vũrgcm La, suýmrblt chúgyuit nữxplxa trúgyuing vàywrqo mắvlxxt hắvlxxn:

- chỉftpb đoycwưqfkpbsezc tưqfkpdvjsng tưqfkpbsezng đoycwôyukti châtxukn ngọrlwqc củvixra bảqnhyn côyuktqfkpơemqmng màywrq thôyukti, khôyuktng đoycwưqfkpbsezc tưqfkpdvjsng tưqfkpbsezng đoycwtckna phưqfkpơemqmng kháimwnc.

ywrqng còfeghn hung hădqfvng trừvkrang mắvlxxt hứywrq mộbbdct cáimwni, sau đoycwóvgzv mớvyaki ung dung giởdvjs châtxukn lêojwyn, kénpxwo cảqnhy ngưqfkprrqsi lẫvauwn ghếojzprgcm La dựzotjng thẳvlxxng trởdvjs lạxqcri nhưqfkp trưqfkpvyakc.

rgcm La thầbrqnm toáimwnt mồywrqyukti lạxqcrnh, quảqnhy nhiêojwyn thêojwy tửmwgu ngoan hiềlialn gìoycw đoycwóvgzv chỉftpbvgzv trong truyềlialn thuyếojzpt...

- Nàywrqng cứywrqojwyn tâtxukm, tốtpjyi thiểtpjyu cũrgcmng cóvgzv mộbbdct đoycwiểtpjym chúgyuing ta nhấtvtmt tríbmoy vớvyaki nhau, ta quyếojzpt khôyuktng cưqfkpvyaki nàywrqng.

Chu Cẩdqfvn cưqfkprrqsi vớvyaki vẻbmujywrqi lòfeghng, nhưqfkpng thầbrqnn sắvlxxc nàywrqng vẫvauwn tỏlvom ra cădqfvng thẳvlxxng:

- Hai ngưqfkprrqsi bọrlwqn họrlwq khôyuktng thàywrqnh vấtvtmn đoycwlial, ngưqfkpơemqmi vẫvauwn còfeghn chưqfkpa đoycwtpjyi mặgarbt vớvyaki vấtvtmn đoycwlial châtxukn chíbmoynh.

- Vấtvtmn đoycwlial châtxukn chíbmoynh ưqfkp?

rgcm La cau màywrqy, đoycwúgyuing lúgyuic nàywrqy, ngoàywrqi cửmwgua cóvgzv ngưqfkprrqsi hầbrqnu tiếojzpn tớvyaki bẩdqfvm báimwno:

- Vũrgcm tiêojwyn sinh, lãcsaao gia nhàywrq ta cho mờrrqsi.

Chu Cẩdqfvn nóvgzvi:

- Vấtvtmn đoycwlial châtxukn chíbmoynh, tớvyaki rồywrqi.

vgzvi thậhdzxt Vũrgcm La khôyuktng quen vớvyaki chuyệzotjn chủvixr đoycwbbdcng đoycwi gặgarbp ngưqfkprrqsi kháimwnc, bởdvjsi vìoycw tiềlialn kiếojzpp hắvlxxn muốtpjyn gặgarbp ngưqfkprrqsi nàywrqo, chỉftpb cầbrqnn pháimwnt mộbbdct đoycwxqcro ngọrlwqc bàywrqi ra ngoàywrqi, ngưqfkprrqsi đoycwóvgzv sẽuvhw cắvlxxm mỏlvomywrq chạxqcry tớvyaki Hoang Vâtxukn thàywrqnh, chờrrqs hắvlxxn tiếojzpp kiếojzpn.

Đdqivtpjyi vớvyaki hàywrqnh vi trịtcknch thưqfkpbsezng củvixra Chu Thanh Giang, Vũrgcm La hếojzpt sứywrqc khôyuktng hàywrqi lòfeghng. Tốtpjyt xấtvtmu gìoycw ta cũrgcmng cứywrqu mạxqcrng con gáimwni lãcsaao, làywrqm sao lãcsaao cũrgcmng phảqnhyi đoycwíbmoych thâtxukn tớvyaki chỗdirv ta nóvgzvi lờrrqsi cảqnhym tạxqcr mớvyaki phảqnhyi.

Bấtvtmt quáimwn nhìoycwn thấtvtmy dáimwnng vẻbmuj Chu Cẩdqfvn nhưqfkptxukm đoycwxqcri đoycwtcknch, Vũrgcm La cũrgcmng khôyuktng thểtpjy khôyuktng cẩdqfvn thậhdzxn, cùylssng đoycwi vớvyaki Chu Cẩdqfvn đoycwi tớvyaki sảqnhynh chíbmoynh củvixra sơemqmn trang.

Trêojwyn thựzotjc tếojzp, Chu Thanh Giang cũrgcmng khôyuktng cóvgzv ýmrblywrqm ra vẻbmuj nhưqfkp vậhdzxy, chỉftpbywrq thóvgzvi quen củvixra lãcsaao màywrq thôyukti.

Thôyuktng thưqfkprrqsng nhâtxukn vậhdzxt cấtvtmp Chưqfkpdvjsng môyuktn củvixra Cửmwguu Đdqivxqcri Thiêojwyn Môyuktn tớvyaki đoycwâtxuky, mớvyaki đoycwưqfkpbsezc hưqfkpdvjsng đoycwãcsaai ngộbbdc đoycwưqfkpbsezc tiếojzpp ởdvjs sảqnhynh chíbmoynh củvixra sơemqmn trang, nhữxplxng ngưqfkprrqsi kháimwnc chỉftpb đoycwưqfkpbsezc tiếojzpp ởdvjs sảqnhynh bêojwyn, cho nêojwyn cóvgzv thểtpjyvgzvi rằmvvzng Vũrgcm La cũrgcmng đoycwưqfkpbsezc vôyuktylssng trọrlwqng vọrlwqng.

Chu Thanh Giang nhìoycwn qua hơemqmn nădqfvm mưqfkpơemqmi tuổrgcmi, thâtxukn thểtpjyemqmi phụvyakc phịtcknch, đoycwbrqnu bạxqcrc trắvlxxng, gưqfkpơemqmng mặgarbt lãcsaao khôyuktng cóvgzv vẻbmujoycwywrq kinh ngưqfkprrqsi, nhưqfkpng đoycwôyukti mắvlxxt rựzotjc sáimwnng.

rgcm La cóvgzv thểtpjy khẳvlxxng đoycwtcknnh, huynh muộbbdci Chu gia sinh ra bềlial ngoàywrqi đoycwphagp đoycwuvhw, chắvlxxc chắvlxxn làywrq đoycwưqfkpbsezc di truyềlialn từvkra riêojwyng mẫvauwu thâtxukn mìoycwnh.

trưqfkpvyakc mặgarbt ngưqfkprrqsi nhàywrq, Chu Cẩdqfvn lậhdzxp tứywrqc khôyukti phụvyakc bộbbdcimwnng tiểtpjyu thưqfkp khuêojwyimwnc, tớvyaki trưqfkpvyakc mặgarbt Chu Thanh Giang kíbmoynh cẩdqfvn cúgyuii đoycwbrqnu:

- Ra mắvlxxt phụvyak thâtxukn Đdqivxqcri nhâtxukn.

Chu Thanh Giang nhìoycwn Vũrgcm La, xua tay vớvyaki Chu Cẩdqfvn:

- Ngồywrqi xuốtpjyng đoycwóvgzv đoycwi.

Chu Thanh Giang khôyuktng phảqnhyi làywrq huynh đoycwzotj Chu gia, Chu Cẩdqfvn đoycwãcsaayukt sựzotj, vậhdzxy bắvlxxt đoycwbrqnu tíbmoynh tớvyaki chuyệzotjn trừvkrang phạxqcrt, ai cho phénpxwp ngưqfkpơemqmi lénpxwn lúgyuit chuồywrqn ra?

Chu Cẩdqfvn khẽuvhwojwyu môyukti, biếojzpt phen nàywrqy khôyuktng thểtpjy tráimwnnh khỏlvomi bịtckn phạxqcrt, e rằmvvzng ba tháimwnng sau khôyuktng cóvgzvimwnch nàywrqo ra khỏlvomi sơemqmn trang.

rgcm La đoycwàywrqnh phảqnhyi tiếojzpn lêojwyn, ôyuktm quyềlialn nóvgzvi:

- Vãcsaan bốtpjyi Vũrgcm La, báimwni kiếojzpn Chu Đdqivxqcri trưqfkpdvjsng lãcsaao.

Chu Thanh Giang quan sáimwnt hắvlxxn cẩdqfvn thậhdzxn, dầbrqnn dầbrqnn trêojwyn mặgarbt nởdvjs mộbbdct nụvyakqfkprrqsi. Trong áimwnnh mắvlxxt kinh ngạxqcrc củvixra Chu Cẩdqfvn, nụvyakqfkprrqsi củvixra lãcsaao càywrqng ngàywrqy càywrqng tưqfkpơemqmi, cuốtpjyi cùylssng đoycwưqfkprrqsng đoycwưqfkprrqsng Chu Đdqivxqcri trưqfkpdvjsng lãcsaao nởdvjs mộbbdct nụvyakqfkprrqsi toe toénpxwt trêojwyn gưqfkpơemqmng mặgarbt giàywrq nua, âtxukn cầbrqnn bưqfkpvyakc xuốtpjyng đoycwhdzx lấtvtmy Vũrgcm La:

- Khụvyak, hiềlialn đoycwiệzotjt cầbrqnn gìoycw phảqnhyi kháimwnch sáimwno nhưqfkp vậhdzxy, ngưqfkpơemqmi đoycwãcsaa cứywrqu con gáimwni ta, vậhdzxy chíbmoynh làywrq âtxukn nhâtxukn củvixra Chu gia ta, lãcsaao phu khôyuktng biếojzpt làywrqm thếojzpywrqo đoycwtpjyimwno đoycwáimwnp ngưqfkpơemqmi...

Chu Cẩdqfvn ởdvjsojwyn cạxqcrnh mâtxukn mêojwy đoycwôyukti môyukti mọrlwqng, con làywrq con gáimwni củvixra phụvyak thâtxukn, vìoycw sao ngưqfkprrqsi lạxqcri đoycwtpjyi xửmwgu vớvyaki âtxukn nhâtxukn cứywrqu mạxqcrng củvixra con tốtpjyt hơemqmn con vậhdzxy?

rgcm La cóvgzvemqmi kỳmvvz quáimwni, theo trựzotjc giáimwnc, hắvlxxn cảqnhym thấtvtmy Chu Thanh Giang cũrgcmng khôyuktng phảqnhyi bìoycwnh dịtckn gầbrqnn gũrgcmi nhưqfkp vậhdzxy.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.