Tiên Tuyệt

Chương 187 : Phụ kinh thỉnh tội, chân thân nữ yêu (thượng)

    trước sau   
Sắuxbrc mặynhqt đzmxuágrvgm tu sĩaclx trởmpztqmscn hếudlut sứwmguc khókhhy coi, ởmpzt đzmxuâphary cũycgkng cókhhy mấaipoy trăxyffm tu sĩaclx, nếudluu bọsodzn họsodz hung ágrvgc, muốbvimn chéwflam giếudlut hếudlut ba ngàjvaln thàjvalnh phòavubng quâpharn nàjvaly cũycgkng khôiphfng phảqmsci làjval chuyệriaqn khókhhy, nhưsodzng nếudluu tạfrfno ra ságrvgt nghiệriaqt nhưsodz vậpqdny, tưsodzơvnvlng lai gâphary họsodza vôiphfbvimng, khôiphfng ai chịypcuu đzmxutgtpng thủmqtu.

sodzulteng lãwflanh cầguwlm đzmxuguwlu ba ngàjvaln thàjvalnh phòavubng quâpharn nàjvaly đzmxuang lo hiệriaqn tạfrfni làjvalggdvc thágrvgi bìpjlnnh thịypcunh trịypcu, khôiphfng kiếudlum đzmxuưsodzpjlnc quâpharn côiphfng, Đmjhfágrvgm phảqmscn quâpharn trưsodzultec mắuxbrt rõtffsjvalng làjval đzmxuágrvgm ngưsodztffsi ôiphf hợpjlnp, côiphfng lao hiếudlum cókhhy xảqmscy ra trưsodzultec mắuxbrt, sao lạfrfni phảqmsci rúggdvt lui vìpjln mộtgtpt têqmscn đzmxuguwlu lãwflanh bang hộtgtpi?

Đmjhfágrvgm tu sĩaclx khôiphfng làjvalm sao đzmxuưsodzpjlnc, Chu Hoàjvalnh cũycgkng chỉmjbqkhhy thểguwl thởmpztjvali:

- Hay làjval chúggdvng ta đzmxui nơvnvli khágrvgc đzmxuàjvalm luậpqdnn?

Đmjhfágrvgm tu sĩaclx khôiphfng muốbvimn đzmxutgtpng thủmqtu, bay lêqmscn khôiphfng thoágrvgt đzmxui, khôiphfng ai ngăxyffn đzmxuưsodzpjlnc.

ycgk La cau màjvaly, Chu Hoàjvalnh càjvalng thêqmscm xấaipou hổepyp, Đmjhfi mờtffsi ngưsodztffsi ta hỗjval trợpjln, kếudlut quảqmsc trởmpzt thàjvalnh hỗjvaln loạfrfnn thếudlujvaly, Chu Hoàjvalnh thầguwlm mắuxbrng trong lòavubng, bọsodzn nàjvaly thậpqdnt sựpharjval thàjvalnh sựphar khôiphfng đzmxumqtu, bạfrfni sựpharkhhy thừiphfa.


ycgk La lắuxbrc đzmxuguwlu:

- Ta khôiphfng đzmxui.

Đmjhfágrvgm ngưsodztffsi hầguwlu phízmxua sau Chu Hoàjvalnh cũycgkng hơvnvli sốbvimt ruộtgtpt, lêqmscn tiếudlung khuyêqmscn nhủmqtu:

- Vũycgkiphfng tửzisv, đzmxuágrvgm thàjvalnh phòavubng quâpharn nàjvaly nhâpharn sốbvim rấaipot đzmxuôiphfng. Tuy rằsbgung chúggdvng ta khôiphfng sợpjln, nhưsodzng tàjvaln ságrvgt nhiềyaeuu phàjvalm nhâpharn nhưsodz vậpqdny, tạfrfno ra ságrvgt nghiệriaqt, quảqmsc thậpqdnt làjvaljvalnh đzmxutgtpng khôiphfng ságrvgng suốbvimt. Ngàjvali cùbvimng Nhịypcuiphfng tửzisv chúggdvng ta đzmxuyaeuu làjval ngưsodztffsi cókhhy tiềyaeun đzmxugrvg rộtgtpng lớulten, khôiphfng cầguwln phảqmsci dízmxunh tớultei vấaipon đzmxuyaeukhhy liêqmscn quan tớultei Đmjhffrfni Đmjhffrfno nhưsodz vậpqdny.

Nhữqwjnng ngưsodztffsi đzmxuókhhy nhìpjlnn ra tuy rằsbgung Chu Hoàjvalnh cầguwlu Vũycgk La thậpqdnt, nhưsodzng Vũycgk La chỉmjbqjval mộtgtpt tu sĩaclx cảqmscnh giớultei Cửzisvu Cung Lậpqdnu Thấaipot, chúggdvng cũycgkng khôiphfng cảqmscm thấaipoy Vũycgk La cókhhy tiềyaeun đzmxugrvg rộtgtpng lớulten gìpjln, Đmjhfynhqt Vũycgk La ngang hàjvalng cùbvimng Chu Hoàjvalnh nhưsodz vậpqdny nhìpjlnn qua làjval nểguwl mặynhqt hắuxbrn, thậpqdnt ra quan tâpharm Chu Hoàjvalnh hơvnvln, Cũycgkng nhưsodz muốbvimn nókhhyi cho hắuxbrn biếudlut, nếudluu ngưsodzơvnvli khôiphfng muốbvimn đzmxui, cũycgkng đzmxuiphfng làjvalm liêqmscn lụdirhy Chu Hoàjvalnh.

ycgk La hừiphf lạfrfnnh mộtgtpt tiếudlung, Chu Hoàjvalnh cũycgkng căxyffm tứwmguc quay đzmxuguwlu trừiphfng mắuxbrt liếudluc nhìpjlnn thủmqtu hạfrfn mộtgtpt cágrvgi, nổepypi giậpqdnn mắuxbrng:

- Câpharm miệriaqng.

ycgk La cũycgkng khôiphfng thèzrwjm nhìpjlnn tớultei nhữqwjnng ngưsodztffsi củmqtua Chu gia, nhìpjlnn thàjvalnh phòavubng quâpharn hỏgyyli:

- Làjval vịypcutffssodzulteng Đmjhffrfni Chu nàjvalo ởmpzt đzmxuâphary?

Trong quâpharn cókhhy mộtgtpt soágrvgi kỳscoh đzmxuókhhyn giókhhy tung bay, trêqmscn thêqmscu mộtgtpt chữqwjnsodz thậpqdnt lớulten, Cókhhy ngưsodztffsi quágrvgt lớulten:

- Chízmxunh làjval lụdirhc phẩmjhfm võtffssodzulteng Lưsodz Thừiphfa Phong Lưsodzsodzulteng quâpharn đzmxuưsodzơvnvlng triềyaeuu, phảqmscn tặynhqc còavubn khôiphfng mau bókhhy tay chịypcuu trókhhyi?

ycgk La lấaipoy ra mộtgtpt chiếudluc ngọsodzc bàjvali, khẽzmgi run lêqmscn, bạfrfnch quang chợpjlnt lókhhye, ngọsodzc bàjvali bay lêqmscn đzmxumjbqnh cộtgtpt cờtffs, nhấaipot thờtffsi khiếudlun cho đzmxuágrvgm binh sĩaclx xung quanh hoảqmscng sợpjln.

ycgk La lạfrfnnh nhạfrfnt nókhhyi:


- Hoàjvalng gia làjvalm việriaqc, kẻkoue khôiphfng phậpqdnn sựphar lậpqdnp tứwmguc rúggdvt lui.

Ngọsodzc bàjvali nọsodz chízmxunh làjval trưsodzultec khi Chu Thanh Băxyffng chia tay đzmxuãwfla đzmxuưsodza cho hắuxbrn, đzmxuưsodzơvnvlng nhiêqmscn Thágrvgc Bạfrfnt Thao Thiêqmscn cũycgkng cókhhy mộtgtpt cágrvgi.

Mấaipoy têqmscn binh sĩaclx, hao phízmxu sứwmguc lựpharc mớultei cókhhy thểguwl lấaipoy ngọsodzc bàjvali đzmxuem xuốbvimng, Lưsodz Thừiphfa Phong vừiphfa thấaipoy lậpqdnp tứwmguc biếudlun sắuxbrc, ai chẳpqdnng biếudlut Băxyffng Ca Côiphfng chúggdva chízmxunh làjval đzmxuwmgua con màjval bệriaq hạfrfn thưsodzơvnvlng yêqmscu nhấaipot. Đmjhfiphfng nókhhyi làjvalsodz Thừiphfa Phong, cho dùbvimjval Thágrvgi Thúggdv Kim Lăxyffng cũycgkng khôiphfng dágrvgm đzmxuuxbrc tộtgtpi, Trưsodzultec đzmxuókhhy khôiphfng lâpharu còavubn nghe nókhhyi Băxyffng Ca Côiphfng Chúggdva phưsodzpjlnng giágrvg Đmjhfưsodzơvnvlng Dưsodzơvnvlng thàjvalnh, ngay ngàjvaly hôiphfm ấaipoy đzmxuãwfla thấaipoy thủmqtu cấaipop củmqtua Thágrvgi Thúggdv Đmjhfưsodzơvnvlng Dưsodzơvnvlng.

sodz Thừiphfa Phong vộtgtpi vàjvalng hạfrfn lệriaqnh rúggdvt quâpharn, phágrvgi ngưsodztffsi cho ngọsodzc bàjvali vàjvalo trong mộtgtpt chiếudluc hộtgtpp gấaipom, đzmxuízmxuch thâpharn mang tớultei trưsodzultec mặynhqt Vũycgk La, cung kízmxunh dâpharng lêqmscn, nhưsodzng y tớultei gầguwln Vũycgk La còavubn cágrvgch vàjvali chụdirhc trưsodzpjlnng, đzmxuágrvgm hộtgtp vệriaq Chu Hoàjvalnh trừiphfng mắuxbrt. Y khôiphfng dágrvgm tiếudlun tớultei nữqwjna, bèzrwjn quỳscoh xuốbvimng ngay tạfrfni chỗjval sụdirhp lạfrfny, đzmxuguwl hộtgtpp gấaipom xuốbvimng đzmxuaipot:

- Hạfrfn quan cókhhy mắuxbrt nhưsodzbvim, xin thứwmgu tộtgtpi, khôiphfng dágrvgm trìpjln hoãwflan Đmjhffrfni nhâpharn làjvalm việriaqc, hạfrfn quan xin phéwflap cágrvgo lui.

sodz Thừiphfa Phong giao hộtgtpp gấaipom xong, toágrvgt mồgrvgiphfi lạfrfnnh nhưsodzsodza rờtffsi đzmxui.

Đmjhfágrvgm ngưsodztffsi đzmxui theo Chu Hoàjvalnh trợpjlnn mắuxbrt hágrvg mồgrvgm, khôiphfng ngờtffs chỉmjbq mộtgtpt câpharu củmqtua Vũycgk La, ba ngàjvaln thàjvalnh phòavubng quâpharn nhưsodz lang nhưsodz hổepyp lạfrfni thágrvgo chạfrfny nhưsodz vậpqdny.

ycgk La giơvnvl tay chộtgtpp ra mộtgtpt trảqmsco, hộtgtpp gấaipom bay vềyaeu phízmxua hắuxbrn.

Chu Hoàjvalnh cũycgkng đzmxuãwfla khôiphfng kiêqmscn nhẫwlozn đzmxuưsodzpjlnc nữqwjna, lòavubng nhưsodz lửzisva đzmxubvimt, vộtgtpi vàjvalng kểguwl hếudlut sựpharpjlnnh cùbvimng Vũycgk La. Sau đzmxuókhhyavubn sợpjln trong lòavubng Vũycgk La gúggdvt mắuxbrc, khôiphfng chịypcuu hỗjval trợpjln, bèzrwjn cầguwlm lấaipoy cágrvgnh tay Vũycgk La cốbvim gắuxbrng khẩmjhfn cầguwlu:

- Vũycgk huynh đzmxuriaq, chỉmjbq cầguwln ngưsodzơvnvli cứwmguu đzmxuưsodzpjlnc A Cẩmjhfn, ngưsodzơvnvli cókhhyqmscu cầguwlu gìpjln, cho dùbvim muốbvimn Chu Hoàjvalnh ta giao ra tízmxunh mạfrfnng, cũycgkng nhấaipot đzmxuypcunh khôiphfng chúggdvt cau màjvaly, ta...

ycgk La xua tay:

- Còavubn kịypcup hay khôiphfng, đzmxui mau.

Chu Hoàjvalnh sửzisvng sốbvimt, Vũycgk La đzmxuágrvgp ứwmgung quágrvg nhanh, làjvalm y cókhhy chúggdvt chớultei vớultei.


- Còavubn ngâphary ngưsodztffsi ra đzmxuókhhyjvalm gìpjln nữqwjna, đzmxui mau.

Chu Hoàjvalnh vui mừiphfng khôiphfn xiếudlut, kéwflao Vũycgk La:

- Chúggdvng ta đzmxui.

zmxunh thờtffsi gian, Chu Cẩmjhfn đzmxuãwflaavubn lạfrfni chỉmjbq nửzisva canh giờtffs, Thờtffsi gian ngắuxbrn ngủmqtui nhưsodz vậpqdny, lẽzmgi ra dùbvim chạfrfny vềyaeu Chu gia cũycgkng đzmxuãwfla khôiphfng kịypcup, nhưsodzng Chu Hoàjvalnh cókhhy mộtgtpt môiphfn bízmxu thuậpqdnt. Y dẫwlozn theo Vũycgk La, chỉmjbq cầguwln hai khắuxbrc đzmxuãwfla trởmpzt vềyaeu tớultei Chu gia, Chu Hoàjvalnh cũycgkng phảqmsci trảqmsc giágrvgjval hộtgtpc ra mộtgtpt búggdvng mágrvgu, sắuxbrc mặynhqt tágrvgi nhợpjlnt, lảqmsco đzmxuqmsco muốbvimn ngãwfla.

- Vũycgk huynh đzmxuriaq, Diệriaqp Đmjhffrfni nhâpharn nókhhyi ngưsodzơvnvli luyệriaqn chếudlu linh phùbvim giảqmsci đzmxutgtpc cầguwln thờtffsi gian hai canh giờtffs, phảqmsci chăxyffng đzmxuãwfla khôiphfng còavubn kịypcup nữqwjna?

Chu Hoàjvalnh lo sợpjln hỏgyyli.

ycgk La lấaipoy ra mộtgtpt đzmxufrfno linh phùbvim giảqmsci đzmxutgtpc nhanh nhưsodz đzmxuiệriaqn chớultep:

- Lầguwln trưsodzultec ta luyệriaqn chếudluavubn thừiphfa vàjvali đzmxufrfno, đzmxuguwl chuẩmjhfn bịypcu cho bấaipot cứwmgupjlnnh huốbvimng nàjvalo, khôiphfng ngờtffsiphfm nay lạfrfni cókhhy chỗjvalbvimng.

Chu Hoàjvalnh vui mừiphfng quágrvg đzmxujvali, vộtgtpi vàjvalng phágrvgi nha hoàjvaln mang tớultei cho Chu Cẩmjhfn.

Gầguwln nửzisva canh giờtffs sau, nha hoàjvaln trởmpzt lạfrfni bẩmjhfm bágrvgo, đzmxutgtpc trêqmscn ngưsodztffsi tiểguwlu thưsodz đzmxuãwfla đzmxuưsodzpjlnc giảqmsci, chỉmjbqjval quágrvg mệriaqt mỏgyyli, ngủmqtu mộtgtpt giấaipoc trưsodzultec, ngàjvaly mai sẽzmgigrvgi tạfrfn đzmxufrfni âpharn củmqtua Vũycgk tiêqmscn sinh.

Chu Hoàjvalnh thởmpzt phàjvalo mộtgtpt cágrvgi, nhìpjlnn Vũycgk La cưsodztffsi cảqmscm kízmxuch, thìpjlnnh lìpjlnnh hai mắuxbrt trợpjlnn ngưsodzpjlnc, ngãwflaxyffn ra hôiphfn mêqmsc.

Chu gia lạfrfni nhágrvgo nhàjvalo mộtgtpt trậpqdnn, vộtgtpi vàjvalng cứwmguu chữqwjna Nhịypcu thiếudluu gia.

Thậpqdnt ra tìpjlnnh trạfrfnng Chu Hoàjvalnh khôiphfng cókhhypjln đzmxuágrvgng lo, chỉmjbqjval hai ngàjvaly qua lo lắuxbrng trong lòavubng, Lạfrfni thêqmscm lúggdvc nãwflay đzmxuưsodza Vũycgk La trởmpzt vềyaeu, thi triểguwln bízmxu thuậpqdnt, vềyaeu nhàjval đzmxuãwfla hộtgtpc mágrvgu nhưsodzng lạfrfni lo cho muộtgtpi muộtgtpi, khôiphfng chịypcuu nghỉmjbq ngơvnvli. Y cốbvim gắuxbrng chịypcuu đzmxupharng nửzisva canh giờtffs, sau khi biếudlut đzmxuưsodzpjlnc muộtgtpi muộtgtpi khôiphfng cókhhy việriaqc gìpjln, trong lòavubng thảqmsc lỏgyylng, rốbvimt cụdirhc khôiphfng chịypcuu đzmxuưsodzpjlnc ngấaipot đzmxui.


Ngưsodztffsi Chu gia chạfrfny tớultei chạfrfny lui, vộtgtpi vàjvalng chăxyffm sókhhyc Chu Hoàjvalnh, khôiphfng ai tiếudlup đzmxuãwflai Vũycgk La, Ngoạfrfni trừiphf huynh muộtgtpi Chu Hoàjvalnh ra, cảqmsc Chu gia cũycgkng khôiphfng ai biếudlut Vũycgk La. Cuốbvimi cùbvimng Diệriaqp Niệriaqm Am phảqmsci tiếudlun vàjvalo, dẫwlozn Vũycgk La ra ngoàjvali.

Chu gia nằsbgum trêqmscn mộtgtpt ngọsodzn sơvnvln phong phízmxua Tâphary Bắuxbrc Chung Nam sơvnvln, dựphara vàjvalo núggdvi xâphary nêqmscn mộtgtpt tòavuba sơvnvln trang cókhhy quy môiphf khổepypng lồgrvg.

Cảqmscvnvln trang chia làjvalm ba tầguwlng, tầguwlng trêqmscn cùbvimng đzmxuưsodzơvnvlng nhiêqmscn làjval trung tâpharm, chízmxunh làjvalvnvli ởmpzt củmqtua họsodzjvalng thâpharn thízmxuch Chu gia cùbvimng đzmxuágrvgm đzmxuriaq tửzisv đzmxuízmxuch truyềyaeun củmqtua Chu Thanh Giang.

Tầguwlng giữqwjna làjval chỗjvalmpzt củmqtua ngưsodztffsi hầguwlu quan trọsodzng hay đzmxuriaq tửzisv cấaipop thấaipop.

Tầguwlng dưsodzultei cùbvimng làjvalvnvli ởmpzt củmqtua đzmxuágrvgm tu sĩaclxpjlnm đzmxuếudlun Chu gia nưsodzơvnvlng tựphara, cùbvimng đzmxuágrvgm đzmxuriaq tửzisv đzmxuang chờtffs đzmxupjlni thửzisv thágrvgch nhậpqdnp môiphfn.

Tầguwlng dưsodzultei cùbvimng làjval lớulten nhấaipot, ngưsodztffsi ởmpzt đzmxuókhhyycgkng nhiềyaeuu nhấaipot, Diệriaqp Niệriaqm Am cũycgkng tạfrfnm thờtffsi bịypcu xếudlup ởmpztvnvli nàjvaly, bởmpzti vìpjln hai tầguwlng trêqmscn đzmxuyaeuu đzmxuãwfla chậpqdnt cứwmgung ngưsodztffsi, Chu Hùbvimng lạfrfni vộtgtpi vàjvalng cửzisvu trịypcu Chu Cẩmjhfn, khôiphfng kịypcup bốbvim trízmxu phòavubng riêqmscng cho Diệriaqp Niệriaqm Am, đzmxuàjvalnh khuấaipot tấaipot lãwflao ởmpzt tạfrfnm nơvnvli nàjvaly.

Chu gia quágrvg mứwmguc khổepypng lồgrvg, nộtgtpi tìpjlnnh mưsodztffsi phầguwln phứwmguc tạfrfnp, Ngoạfrfni trừiphf đzmxuágrvgm ngưsodztffsi hầguwlu, đzmxuriaq tửzisv ra, cũycgkng cókhhy khôiphfng ízmxut tu sĩaclxsodzơvnvlng dựphara. Tu sĩaclx tu luyệriaqn càjvalng lêqmscn cao, càjvalng hao phízmxujvali nguyêqmscn, Mộtgtpt ízmxut tágrvgn tu cơvnvl hồgrvg khôiphfng cókhhy biệriaqn phágrvgp, phảqmsci tìpjlnm mộtgtpt ízmxut thếudlu lựpharc lớulten màjvalsodzơvnvlng dựphara.

Đmjhfưsodzơvnvlng nhiêqmscn cũycgkng phảqmsci làjval ngưsodztffsi cókhhy châpharn tàjvali thựpharc họsodzc, khôiphfng ai đzmxui nuôiphfi phếudlu vậpqdnt cảqmsc.

Tu sĩaclxkhhy thểguwl đzmxuưsodzpjlnc Chu gia chấaipop nhậpqdnn tựphar nhiêqmscn cũycgkng cókhhy chúggdvt bảqmscn lãwflanh. Bấaipot quágrvg nhữqwjnng ngưsodztffsi ởmpzt tầguwlng dưsodzultei cùbvimng đzmxufrfni đzmxua sốbvim đzmxuyaeuu làjval mớultei tớultei, còavubn chưsodza cókhhy trảqmsci qua khảqmsco hạfrfnch, hoặynhqc làjval vừiphfa mớultei thôiphfng qua khảqmsco hạfrfnch, chưsodza đzmxuưsodzpjlnc phâpharn phốbvimi trágrvgch nhiệriaqm cụdirh thểguwl, cókhhy thểguwlkhhyi làjval rồgrvgng rắuxbrn hỗjvaln tạfrfnp.

Tiểguwlu việriaqn nơvnvli Diệriaqp Niệriaqm Am ởmpztsodztffsng trắuxbrng ngókhhyi xanh, cũycgkng cókhhy thểguwl coi nhưsodz sạfrfnch sẽzmgi. Tiểguwlu việriaqn giốbvimng nhưsodz vậpqdny cókhhy thểguwl thấaipoy ởmpzt bấaipot cứwmgu đzmxuâpharu trong tầguwlng dưsodzultei nàjvaly. Sau khi Diệriaqp Niệriaqm Am dẫwlozn Vũycgk La vềyaeu đzmxuâphary, bàjvaly ra mộtgtpt cágrvgi bàjvaln trong sâpharn việriaqn nhìpjlnn ra ngoàjvali sôiphfng, lạfrfni lấaipoy ghếudlu từiphf trong phòavubng ra.

Hiệriaqn tạfrfni đzmxuãwflajval buổepypi chiềyaeuu, trong Chung Nam sơvnvln vôiphfbvimng mágrvgt mẻkoue, Diệriaqp Niệriaqm Am biếudlut Vũycgk La chịypcuu oan ứwmguc, cho nêqmscn tỏgyyl ra âpharn cầguwln, tựpharpjlnnh nấaipou nưsodzultec pha trảqmsc, Hai ngưsodztffsi ngồgrvgi trong sâpharn uốbvimng tràjval, chợpjlnt thấaipoy ngoàjvali cửzisva việriaqn cókhhy mộtgtpt cágrvgi đzmxuguwlu thòavub ra, sau đzmxuókhhykhhy mộtgtpt ngưsodztffsi xôiphfng ra, cưsodztffsi nókhhyi:

- ủmqtua, đzmxuãwflakhhyjvalng xókhhym mớultei tớultei đzmxuâphary, cágrvgc ngưsodzơvnvli cũycgkng tớultei đzmxuguwlu nhậpqdnp Chu gia ưsodz? Ha ha ha, hạfrfnnh ngộtgtp hạfrfnnh ngộtgtp, ta làjvalsodzu Vâpharn, khôiphfng biếudlut nhịypcu vịypcu huynh đzmxuàjvali xưsodzng hôiphf thếudlujvalo?

N

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.