Tiên Tuyệt

Chương 186 : Tiểu thư chu gia (trung)

    trước sau   
- Khôbcucng cầurbpn, ta khôbcucng cóxyjr hứczlhng thúfltp.

Lửvrnba giậplbgn trong lòfurang Vũjmtl La đxetiãmwlumrjbng lêwhebn cựsyxpc hạtlgpn, lậplbgp tứczlhc vung tay ájmtlo kiêwhebn quyếcbiet rờvxhni đxetii, khôbcucng thèrwlqm gọovzdi cảuczo Diệmwlup Niệmwlum Am.

- Vũjmtl huynh đxetimwlu...

Chu Hùmrjbng gọovzdi vớfltpi mộlxeet tiếcbieng, Vũjmtl La khôbcucng thèrwlqm lýkbqt tớfltpi, vẫnxkgn sảuczoi bưrygifltpc đxetii nhanh, Chu Hùmrjbng thởmpcntrwwi bấtlldt đxetikegjc dĩklza, chuyệmwlun nàtrwwy e rằplbgng phảuczoi đxetiídqiqch thâtuhmn phụfewd thâtuhmn Đbxtqtlgpi nhâtuhmn ra mặpczht, Vũjmtl La vôbcucmrjbng xứczlhng, đxetii tìnzrem mưrygivxhni nhàtrww khôbcucng bằplbgng ởmpcn lạtlgpi mộlxeet nhàtrww, khôbcucng thểecyb đxetiecyb cho hắkegjn rờvxhni đxetii nhưrygi vậplbgy đxetiưrygirbrlc.

Chu Hùmrjbng cũjmtlng làtrww nhâtuhmn vậplbgt suy nghĩklza chu toàtrwwn, hiểecybu rằplbgng chuyệmwlun lầurbpn nàtrwwy, nếcbieu nhưrygi phụfewd thâtuhmn mìnzrenh ra mặpczht, cóxyjrjmtlm phầurbpn cóxyjr thểecyb bứczlhc Vũjmtl La phảuczoi cưrygifltpi muộlxeei muộlxeei củovzda mìnzrenh, chỉmwlutrwwjmtl La khídqiq khájmtli nhưrygi vậplbgy, bịdxrd érwlqp cưrygifltpi nhấtlldt đxetidxrdnh trong lòfurang sẽurbpxyjrfltpt mắkegjc, Cũjmtlng phảuczoi nóxyjri rằplbgng, phảuczoi dặpczhn dòfura muộlxeei muộlxeei mộlxeet phen, ngưrygivxhni cóxyjr thểecybxyjra giảuczoi gúfltpt mắkegjc trong lòfurang Vũjmtl La, cũjmtlng chỉmwluxyjr A Cẩxetin,

Chu Hùmrjbng trởmpcn vềjmtl thùmrjbng xe, Chu Hoàtrwwnh vộlxeei vàtrwwng hỏkbqti:


- Sao rồkykpi?

Y vôbcucmrjbng coi trọovzdng Vũjmtl La, rấtlldt hy vọovzdng Vũjmtl La cóxyjr thểecyb trởmpcn thàtrwwnh muộlxeei phu củovzda mìnzrenh, nhưryging chỉmwlu thấtlldy Chu Hùmrjbng buồkykpn bãmwlu lắkegjc lắkegjc đxetiurbpu.

Chu Cẩxetin hơnxkgi tòfurafura nhìnzren hai vịdxrd huynh trưrygimpcnng:

- Cóxyjr chuyệmwlun gìnzre vậplbgy?

Chu Hùmrjbng hơnxkgi xấtlldu hổmcqk, nhưryging đxetiplbgng nàtrwwo cũjmtlng phảuczoi nóxyjri chuyệmwlun nàtrwwy vớfltpi muộlxeei muộlxeei mìnzrenh, Chu Hùmrjbng vừumqra nóxyjri vàtrwwi câtuhmu, Chu Cẩxetin đxetiãmwlu hiểecybu rõlryitrwwng, nhấtlldt thờvxhni màtrwwy liễewjcu trợrbrln ngưrygirbrlc, mắkegjt hạtlgpnh trừumqrng lêwhebn:

- Vìnzrejmtlc huynh cảuczom thấtlldy muộlxeei đxetiãmwlu bịdxrd hủovzdy đxetii thanh bạtlgpch, cho nêwhebn nhâtuhmn cơnxkg hộlxeei nàtrwwy érwlqp ngưrygivxhni ta cưrygifltpi muộlxeei ưrygi?

Chu Hùmrjbng vộlxeei vàtrwwng nóxyjri:

- A Cẩxetin muộlxeei hiểecybu lầurbpm rồkykpi, vịdxrdjmtl huynh đxetimwlutrwwy chídqiqnh làtrwwrygiơnxkgng duyêwhebn...

- Đbxtqúfltpng vậplbgy.

Chu Hoàtrwwnh cũjmtlng vộlxeei vàtrwwng đxetimwlum đxetiàtrwwn theo tiếcbieng hájmtlt củovzda Đbxtqtlgpi ca.

- Bậplbgy bạtlgp!

Chu Cẩxetin kêwhebu lêwhebn mộlxeet tiếcbieng, trừumqrng mắkegjt hai vịdxrd huynh trưrygimpcnng, bỗbfypng nhiêwhebn đxetikbqt mặpczht lêwhebn, cắkegjn răfavfng nóxyjri:

- Ai nóxyjri... muộlxeei bịdxrd hủovzdy đxetii thanh bạtlgpch...


Huynh đxetimwlu Chu gia nghe vậplbgy sửvrnbng sốvickt, nhấtlldt thờvxhni mừumqrng rỡtrww:

- Khôbcucng cóxyjr ưrygi?

Chu Cẩxetin lắkegjc lắkegjc đxetiurbpu khẳvbdyng đxetidxrdnh:

- Đbxtqưrygiơnxkgng nhiêwhebn khôbcucng cóxyjr.

fltpc ấtlldy Dưrygiơnxkgng Ưrwlqng bắkegjt Chu Cẩxetin đxetii, còfuran chưrygia kịdxrdp làtrwwm gìnzre, chỉmwlutrww biếcbiet đxetiưrygirbrlc thâtuhmn phậplbgn củovzda nàtrwwng. Trêwhebn ngưrygivxhni Chu Cẩxetin vốvickn cóxyjr mang theo yêwhebu bàtrwwi xuấtlldt nhậplbgp đxetilxeeng phủovzd Chu gia.

rygiơnxkgng Ưrwlqng lậplbgp tứczlhc biếcbiet chuyệmwlun nàtrwwy khôbcucng nhỏkbqt chúfltpt nàtrwwo, nhưryging bảuczoo y từumqr bỏkbqt miếcbieng ngon đxetiãmwluwhebn đxetiếcbien miệmwlung, vậplbgy cũjmtlng khôbcucng cóxyjr khảuczofavfng.

Thậplbgt ra Dưrygiơnxkgng Ưrwlqng cũjmtlng đxetikykpng hộlxeei đxetikykpng thuyềjmtln vớfltpi têwhebn phếcbie vậplbgt con củovzda Quỷffyk Lệmwlu Danh. Con Quỷffyk Lệmwlu Danh thưrygivxhnng xuyêwhebn ra vàtrwwo Trung Châtuhmu, cóxyjr mộlxeet cứczlh đxetiiểecybm bídqiq mậplbgt ởmpcn Hổmcqk Khâtuhmu, Quỷffyk Lệmwlu Danh biếcbiet con mìnzrenh hưrygi hỏkbqtng, nhưryging dùmrjb sao cũjmtlng làtrwwfltpm ruộlxeet sinh ra, cho nêwhebn phájmtli cao thủovzd tọovzda trấtlldn am ni côbcuc trêwhebn Hổmcqk Khâtuhmu, đxetiecyb bảuczoo vệmwlu con mìnzrenh.

rygiơnxkgng Ưrwlqng mang Chu Cẩxetin vềjmtl gởmpcni lạtlgpi Hổmcqk Khâtuhmu, sau đxetióxyjr mộlxeet mìnzrenh đxetiàtrwwo tẩxetiu, vốvickn y đxetidxrdnh chờvxhn cho sóxyjrng yêwhebn gióxyjr lặpczhng, lúfltpc ấtlldy sẽurbp trởmpcn lạtlgpi hưrygimpcnng thụfewd mỹlryi nhâtuhmn, khôbcucng ngờvxhn chưrygia chạtlgpy đxetiưrygirbrlc bao xa đxetiãmwlu bịdxrd Chu Hùmrjbng bắkegjt lạtlgpi.

Đbxtqájmtlm ájmtlc ni trong am ni côbcuc Hổmcqk Khâtuhmu cũjmtlng khôbcucng phảuczoi hạtlgpng tốvickt làtrwwnh gìnzre, từumqrng giúfltpp cho con Quỷffyk Lệmwlu Danh cùmrjbng Dưrygiơnxkgng Ưrwlqng hạtlgpi khôbcucng biếcbiet bao nhiêwhebu thiếcbieu nữculv nhàtrwwtrwwnh, Dưrygiơnxkgng Ưrwlqng khôbcucng dájmtlm nóxyjri cho đxetiájmtlm ájmtlc ni biếcbiet thâtuhmn phậplbgn củovzda Chu Cẩxetin, sợrbrl rằplbgng bọovzdn chúfltpng khôbcucng dájmtlm giữculv Chu Cẩxetin lạtlgpi. Y chỉmwluxyjri rằplbgng mìnzrenh tạtlgpm thờvxhni cóxyjr việmwluc gấtlldp, gởmpcni lạtlgpi mỹlryi nhâtuhmn kia ởmpcnnxkgi nàtrwwy.

Đbxtqájmtlm ájmtlc ni kia tiễewjcn bưrygifltpc Dưrygiơnxkgng Ưrwlqng, bèrwlqn tắkegjm rửvrnba xôbcucng hưrygiơnxkgng cho Chu Cẩxetin, chờvxhnrygiơnxkgng Ưrwlqng trởmpcn lạtlgpi hưrygimpcnng thụfewd.

Khôbcucng ngờvxhn bọovzdn chúfltpng khôbcucng đxetirbrli đxetiưrygirbrlc Dưrygiơnxkgng Ưrwlqng, chỉmwlu đxetirbrli đxetiưrygirbrlc họovzda sájmtlt thâtuhmn.

Chu Cẩxetin cũjmtlng khôbcucng biếcbiet nhữculvng chi tiếcbiet nàtrwwy, khôbcucng cóxyjrjmtlch nàtrwwo kểecyblryimrjbng hai vịdxrd huynh trưrygimpcnng, nhưryging nàtrwwng cóxyjr thểecyb giữculv đxetiưrygirbrlc sựsyxp thanh bạtlgpch củovzda mìnzrenh chídqiqnh làtrww chuyệmwlun đxetiájmtlng mừumqrng, khiếcbien cho cảuczo Chu Hùmrjbng lẫnxkgn Chu Hoàtrwwnh nhấtlldt thờvxhni cựsyxpc kỳplbgdqiqch đxetilxeeng.

sắkegjc mặpczht Chu Hoàtrwwnh thìnzrenh lìnzrenh biếcbien đxetimcqki:


- Nóxyjri nhưrygi vậplbgy, chẳvbdyng lẽurbptrww tiểecybu tửvrnbjmtl La nọovzd đxetiưrygirbrlc rửvrnba mắkegjt miễewjcn phídqiq mộlxeet phen ưrygi?

Chu Hùmrjbng nhấtlldt thờvxhni ảuczoo nãmwluo. Vừumqra rồkykpi y còfuran đxetidxrdnh bứczlhc Vũjmtl La thàtrwwnh thâtuhmn, nhưryging hiệmwlun tạtlgpi muộlxeei muộlxeei đxetiãmwlu giữculv đxetiưrygirbrlc sựsyxp thanh bạtlgpch củovzda nàtrwwng, cũjmtlng khôbcucng cầurbpn vộlxeei vàtrwwng tìnzrem muộlxeei phu nhưrygi vậplbgy. Hiệmwlun tạtlgpi y cóxyjr cảuczom giájmtlc trộlxeem gàtrww khôbcucng thàtrwwnh còfuran lỗbfyp nắkegjm thóxyjrc, muộlxeei muộlxeei màtrwwnzrenh hếcbiet sứczlhc thưrygiơnxkgng yêwhebu đxetiãmwlu bịdxrd tiểecybu tửvrnb nọovzd chiếcbiem tiệmwlun nghi.

sắkegjc mặpczht huynh đxetimwlu Chu gia nhấtlldt thờvxhni trởmpcnwhebn kỳplbg quájmtli vôbcucmrjbng.

Chu Cẩxetin thầurbpm oájmtln hai vịdxrd huynh trưrygimpcnng, xẵovzdng giọovzdng nóxyjri:

- Hai huynh thậplbgt đxetiájmtlng đxetivxhni...

trwwm nhưrygi kẻculv bịdxrd thiệmwlut thòfurai châtuhmn chídqiqnh khôbcucng phảuczoi làtrwwtrwwng vậplbgy.

Mộlxeet lúfltpc lâtuhmu sau, Chu Hùmrjbng mớfltpi thởmpcn ra mộlxeet hơnxkgi thậplbgt dàtrwwi:

- Bỏkbqt đxetii, trởmpcn vềjmtl trưrygifltpc đxetiãmwlu.

Y lụfewdc tìnzrem trong khôbcucng gian trữculv vậplbgt đxetiưrygirbrlc mộlxeet bộlxee y phụfewdc củovzda mìnzrenh:

- A Cẩxetin muộlxeei hãmwluy mặpczhc tạtlgpm, trởmpcn vềjmtlmwluy thay đxetimcqki.

Chu Cẩxetin lim dim mắkegjt, uểecyb oảuczoi nóxyjri:

- Toàtrwwn thâtuhmn muộlxeei mệmwlut mỏkbqti vôbcucmrjbng, khôbcucng muốvickn cửvrnb đxetilxeeng...

Chu Hoàtrwwnh chưrygia kịdxrdp nóxyjri gìnzre, Chu Hùmrjbng đxetiãmwlu liếcbiec nhìnzren muộlxeei muộlxeei mìnzrenh vớfltpi vẻculv nghi hoặpczhc, đxetipczht ngóxyjrn tay lêwhebn huyệmwlut Mệmwlunh Môbcucn nàtrwwng thăfavfm dòfura, chỉmwlu mộlxeet lúfltpc sau, sắkegjc mặpczht Chu Hùmrjbng đxetitlgpi biếcbien:


- Dưrygiơnxkgng Ưrwlqng đxetiájmtlng chếcbiet, mau trởmpcn vềjmtl!

Chu Hùmrjbng lậplbgp tứczlhc đxetixetiy Chu Hoàtrwwnh xuốvickng xe:

- Đbxtqmwlu đxetiưrygia Diệmwlup Niệmwlum Am trởmpcn vềjmtl, ta cùmrjbng A Cẩxetin đxetii trưrygifltpc mộlxeet bưrygifltpc.

Chu Hoàtrwwnh khôbcucng hiểecybu:

- Vìnzre sao vậplbgy?

Thầurbpn sắkegjc Chu Hùmrjbng tỏkbqt ra dữculv tợrbrln, nghiếcbien răfavfng nghiếcbien lợrbrli nóxyjri:

- Dưrygiơnxkgng Ưrwlqng hạtlgp Nhuyễewjcn Mạtlgpch Tájmtln.

Chu Hùmrjbng nghe vậplbgy khôbcucng dájmtlm trìnzre hoãmwlun, lậplbgp tứczlhc xuốvickng xe:

- Vậplbgy huynh mau trởmpcn vềjmtl, khôbcucng cầurbpn lo cho đxetimwlu.

jmtlu con Giájmtlc Long Mãmwlu rốvickng to mộlxeet tiếcbieng, phóxyjrng vúfltpt lêwhebn cao bằplbgng tốvickc đxetilxee nhanh nhấtlldt.

Nhuyễewjcn Mạtlgpch Tájmtln chídqiqnh làtrww mộlxeet loạtlgpi đxetilxeec dưrygirbrlc mưrygivxhni phầurbpn âtuhmm đxetilxeec, nếcbieu nhưrygi ngưrygivxhni tu châtuhmn trúfltpng đxetilxeec, trong vòfurang hai ngàtrwwy khôbcucng lấtlldy đxetiưrygirbrlc giảuczoi dưrygirbrlc, mộlxeet thâtuhmn tu vi coi nhưrygi hoàtrwwn toàtrwwn phếcbie bỏkbqt, hơnxkgn nữculva sau nàtrwwy hoàtrwwn toàtrwwn khôbcucng cóxyjrjmtlch nàtrwwo tu luyệmwlun lạtlgpi,

Chu Cẩxetin bịdxrdrygiơnxkgng Ưrwlqng bắkegjt đxetii đxetiếcbien bâtuhmy giờvxhn đxetiãmwlu mộlxeet ngàtrwwy rưrygitrwwi, tốvicki đxetia chỉmwlufuran lạtlgpi sájmtlu canh giờvxhn.

Chu Hùmrjbng vừumqra đxetiiềjmtlu khiểecybn xe vừumqra hỏkbqti chuyệmwlun Chu Cẩxetin, chỉmwlutrwwi câtuhmu đxetiãmwlu đxetijmtln ra, Dưrygiơnxkgng Ưrwlqng đxetiãmwlu sửvrnb dụfewdng Nhuyễewjcn Mạtlgpch Tájmtln ájmtlm toájmtln Chu Cẩxetin, bằplbgng khôbcucng vớfltpi tu vi củovzda nàtrwwng, khôbcucng cóxyjr khảuczofavfng bịdxrdrygiơnxkgng Ưrwlqng bắkegjt đxetiưrygirbrlc.


Chu Hùmrjbng hậplbgn đxetiếcbien nỗbfypi nghiếcbien răfavfng nghiếcbien lợrbrli, dốvickc hếcbiet toàtrwwn lựsyxpc thúfltpc giụfewdc phájmtlp bảuczoo, chạtlgpy vớfltpi tốvickc đxetilxee nhanh nhấtlldt trởmpcn vềjmtlnxkgn đxetilxeeng giam giữculvrygiơnxkgng Ưrwlqng, Y dừumqrng xe ởmpcn cửvrnba đxetilxeeng, nhảuczoy xuốvickng xôbcucng vàtrwwo trong đxetilxeeng, mộlxeet tay chộlxeep lấtlldy Dưrygiơnxkgng Ưrwlqng:

- Dưrygiơnxkgng Ưrwlqng, giảuczoi dưrygirbrlc ởmpcn đxetiâtuhmu?

rygiơnxkgng Ưrwlqng vẫnxkgn cúfltpi đxetiurbpu khôbcucng nhúfltpc nhídqiqch, mặpczhc cho Chu Hùmrjbng lay đxetilxeeng thếcbietrwwo cũjmtlng khôbcucng đxetiájmtlp lạtlgpi.

Chu Hùmrjbng cảuczom thấtlldy tim mìnzrenh nhưrygi chìnzrem xuốvickng, kiểecybm tra mộlxeet chúfltpt, nhấtlldt thờvxhni sắkegjc mặpczht xájmtlm nhưrygi tro tàtrwwn, Dưrygiơnxkgng Ưrwlqng đxetiãmwlu chếcbiet.

rygiơnxkgng Ưrwlqng bịdxrd bọovzdn họovzd phếcbie đxetii mộlxeet thâtuhmn tu vi, lạtlgpi dùmrjbng nghiêwhebm hìnzrenh tra tấtlldn, trưrygifltpc đxetióxyjrfuran dùmrjbng linh đxetian giữculv mạtlgpng cho y, sợrbrl y khôbcucng chịdxrdu nổmcqki nghiêwhebm hìnzrenh màtrww chếcbiet. Sau bọovzdn họovzd hỏkbqti đxetiưrygirbrlc hàtrwwnh tung củovzda muộlxeei muộlxeei, cũjmtlng khôbcucng quan tâtuhmm tớfltpi Dưrygiơnxkgng Ưrwlqng nữculva, khôbcucng ngờvxhn y lạtlgpi chếcbiet đxetii nhưrygi vậplbgy.

Thờvxhni gian chếcbiet đxetii cũjmtlng đxetiãmwlutuhmu, e rằplbgng nguyêwhebn hồkykpn củovzda y đxetiãmwlutrwwo Cửvrnbu U Ma Ngụfewdc, khôbcucng thểecybtrwwo tìnzrem đxetiưrygirbrlc.

Vậplbgy phảuczoi làtrwwm sao?

Trong lòfurang Chu Hùmrjbng hiệmwlun tạtlgpi rốvicki nhưrygi canh hẹzuni.

jmtl La giậplbgn dữculv bỏkbqt đxetii, nóxyjri chídqiqnh xájmtlc làtrww quẳvbdyng gájmtlnh giữculva đxetiưrygivxhnng.

Hắkegjn đxetii nhưrygi vậplbgy, cũjmtlng khôbcucng trởmpcn vềjmtl Nhưrygirbrlc Lôbcuc Ngụfewdc, màtrww mộlxeet mìnzrenh lang thang vôbcuc đxetidxrdnh. Khôbcucng xa Hổmcqk Khâtuhmu làtrww Kim Lăfavfng thàtrwwnh thuộlxeec Trung Châtuhmu, làtrww chốvickn trăfavfng hoa nổmcqki danh màtrww thiêwhebn hạtlgp hay đxetikykpn đxetiãmwlui.

Hiệmwlun tạtlgpi Vũjmtl La đxetiang ngồkykpi trêwhebn lầurbpu ba củovzda mộlxeet tửvrnbu lâtuhmu trong Kim Lăfavfng thàtrwwnh, bêwhebn ngoàtrwwi chídqiqnh làtrwwbcucng Tầurbpn Hoàtrwwi trứczlh danh ởmpcn Kim Lăfavfng thàtrwwnh. Theo lờvxhni tiểecybu nhịdxrd, vàtrwwo buổmcqki tốvicki, rấtlldt nhiềjmtlu thuyềjmtln hoa nốvicki vớfltpi nhau trêwhebn sôbcucng, tiếcbieng tơnxkg đxetikykpng vang lêwhebn rérwlqo rấtlldt khôbcucng ngừumqrng, thờvxhni thịdxrdnh trịdxrd củovzda Đbxtqtlgpi Chu vưrygiơnxkgng triềjmtlu cóxyjr thểecyb thấtlldy rõlryimpcnnxkgi nàtrwwy,=.

Tựsyxp nhiêwhebn Vũjmtl La khôbcucng cóxyjr hứczlhng thúfltp vớfltpi chuyệmwlun nàtrwwy, sau khi uốvickng vàtrwwo chérwlqn rưrygirbrlu, hắkegjn chậplbgm bưrygifltpc ra khỏkbqti tửvrnbu lâtuhmu. Dạtlgpo bưrygifltpc trêwhebn đxetiưrygivxhnng, thậplbgt làtrww nhàtrwwn nhãmwlu, khôbcucng hềjmtl hay biếcbiet Chu gia đxetiang tìnzrem hắkegjn nhájmtlo nhàtrwwo.

Nhuyễewjcn Mạtlgpch Tájmtln chídqiqnh làtrww đxetilxeec dưrygirbrlc đxetipczhc biệmwlut củovzda Nam Hoang, tu sĩklza phe Chídqiqnh đxetitlgpo khôbcucng ai dùmrjbng thứczlhtrwwy, giảuczoi dưrygirbrlc vôbcucmrjbng hiếcbiem cóxyjr, Cho dùmrjbtrww Chu Thanh Giang, muốvickn tìnzrem đxetiưrygirbrlc giảuczoi dưrygirbrlc trong vàtrwwi canh giờvxhnjmtlng làtrww khôbcucng cóxyjr khảuczofavfng.

vấtlldt vảuczo lắkegjm mớfltpi cứczlhu đxetiưrygirbrlc muộlxeei muộlxeei trởmpcn vềjmtl, lạtlgpi vui mừumqrng khi nghe muộlxeei muộlxeei khôbcucng bịdxrdtuhmm tặpczhc làtrwwm hạtlgpi. Thếcbie nhưryging hiệmwlun tạtlgpi muộlxeei muộlxeei thâtuhmn trúfltpng kỳplbg đxetilxeec, cảuczo Chu gia nhưrygi kiếcbien bòfura trêwhebn chàtrwwo nóxyjrng, Chu Hoàtrwwnh hai mắkegjt đxetikbqt ngầurbpu, đxetiãmwlu cảuczom thấtlldy tuyệmwlut vọovzdng, ôbcucm lấtlldy muộlxeei muộlxeei tựsyxp trájmtlch khôbcucng ngừumqrng, Nếcbieu khôbcucng phảuczoi y thảuczo muộlxeei muộlxeei ra ngoàtrwwi, cũjmtlng sẽurbp khôbcucng tớfltpi nôbcucng nỗbfypi nhưrygi vậplbgy.

Chu Cẩxetin khôbcucng cóxyjr sứczlhc ngồkykpi dậplbgy, nằplbgm trêwhebn giưrygivxhnng, muốvickn nắkegjm tay Nhịdxrd ca nhưryging chỉmwluxyjr thểecyb khẽurbp đxetilxeeng đxetiplbgy mấtlldy đxetiurbpu ngóxyjrn tay, Nàtrwwng mỉmwlum cưrygivxhni nhìnzren Nhịdxrd ca, nhẹzuni nhàtrwwng lắkegjc lắkegjc đxetiurbpu:

- Nhịdxrd ca, đxetiâtuhmy làtrww kiếcbiep sốvick củovzda muộlxeei, khôbcucng trájmtlch huynh đxetiưrygirbrlc...

Chu Hoàtrwwnh cảuczom thấtlldy sốvickng mũjmtli cay cay, khôbcucng nhịdxrdn đxetiưrygirbrlc phảuczoi quay đxetiurbpu đxetii chỗbfyp khájmtlc, nưrygifltpc mắkegjt cũjmtlng khôbcucng kềjmtlm đxetiưrygirbrlc chảuczoy dàtrwwi trêwhebn mặpczht.

Muộlxeei muộlxeei quốvickc sắkegjc thiêwhebn hưrygiơnxkgng, thâtuhmn mang Thanh Kiếcbien Tuệmwlufavfn, tídqiqnh tìnzrenh dịdxrdu dàtrwwng màtrww phóxyjrng khoájmtlng, chídqiqnh làtrww niềjmtlm tựsyxptrwwo củovzda cảuczo Chu gia, Chu Hoàtrwwnh vàtrww Đbxtqtlgpi ca thưrygiơnxkgng yêwhebu nàtrwwng từumqr nhỏkbqt, cưryging chiềjmtlu nàtrwwng còfuran hơnxkgn cảuczo phụfewd thâtuhmn Chu Thanh Giang,

nhưryging khôbcucng ngờvxhn muộlxeei muộlxeei bảuczoo bốvicki củovzda mìnzrenh gặpczhp phảuczoi đxetitlgpi nạtlgpn nhưrygi vậplbgy, trong lòfurang Chu Hoàtrwwnh đxetiau nhưrygi dao cắkegjt, chỉmwluxyjr thểecyb hậplbgn mìnzrenh hiệmwlun tạtlgpi hếcbiet cájmtlch bóxyjr tay.

Diệmwlup Niệmwlum Am bịdxrd an bàtrwwy chờvxhnmpcnwhebn ngoàtrwwi, hai canh giờvxhn sau mớfltpi biếcbiet đxetiưrygirbrlc chuyệmwlun Chu Cẩxetin trúfltpng đxetilxeec từumqr trong miệmwlung hạtlgp nhâtuhmn. Lãmwluo vộlxeei vàtrwwng đxetii tìnzrem Chu Hùmrjbng, nhưryging Chu gia cao thấtlldp hiệmwlun tạtlgpi khôbcucng ai còfuran lòfurang dạtlgptrwwo quan tâtuhmm tớfltpi lãmwluo.

Chu Hùmrjbng chạtlgpy ngưrygirbrlc chạtlgpy xuôbcuci, cho dùmrjb chỉmwlufuran mộlxeet tia hy vọovzdng cũjmtlng quyếcbiet khôbcucng bỏkbqt cuộlxeec.

Diệmwlup Niệmwlum Am khôbcucng cóxyjrjmtlch nàtrwwo, đxetiàtrwwnh phảuczoi đxetii tìnzrem Chu Hoàtrwwnh, nhưryging Chu Hoàtrwwnh mãmwlui ởmpcnwhebn muộlxeei muộlxeei, khôbcucng cóxyjr thờvxhni gian tiếcbiep lãmwluo, Diệmwlup Niệmwlum Am nóxyjrng nảuczoy, bấtlldt đxetikegjc dĩklzabcucng thăfavfng vàtrwwo khuêwheb phòfurang Chu Câtuhmn, mắkegjt thấtlldy sắkegjp sửvrnba xảuczoy ra xung đxetilxeet, Diệmwlup Niệmwlum Am vộlxeei vàtrwwng kêwhebu to vàtrwwo bêwhebn trong:

- Nhịdxrdbcucng tửvrnb, nếcbieu cóxyjr thểecybnzrem đxetiưrygirbrlc Vũjmtl La, còfuran cóxyjr mộlxeet tia hy vọovzdng.

Chu Hoàtrwwnh nghe vậplbgy sửvrnbng sốvickt, nhớfltp tớfltpi têwhebn ‘muộlxeei phu’ hụfewdt củovzda mìnzrenh, chợrbrlt nghe trong lòfurang cóxyjr chúfltpt hy vọovzdng, vộlxeei vàtrwwng đxetii nhanh ra ngoàtrwwi:

- Xin Diệmwlup Đbxtqtlgpi nhâtuhmn nóxyjri tỉmwlu mỉmwlu mộlxeet chúfltpt...

Đbxtqájmtlm tu sĩklza hộlxee vệmwlu ngăfavfn trởmpcn Diệmwlup Niệmwlum Am bịdxrd quájmtlt lui, Diệmwlup Niệmwlum Am cũjmtlng biếcbiet sựsyxpnzrenh khẩxetin cấtlldp, Chu Cẩxetin chỉmwlufuran lạtlgpi cóxyjrtrwwi canh giờvxhn, bèrwlqn nóxyjri nhanh:

- Vũjmtl La chídqiqnh làtrww phùmrjbrygi, cóxyjr thểecyb luyệmwlun chếcbie linh phùmrjb giảuczoi đxetilxeec.

mắkegjt Chu Hoàtrwwnh sájmtlng rựsyxpc.

Bằplbgng vàtrwwo thểecyb diệmwlun củovzda Chu Thanh Giang, nếcbieu cóxyjr thểecybnzrem đxetiưrygirbrlc phùmrjbrygi, cầurbpu mộlxeet đxetitlgpo linh phùmrjb giảuczoi đxetilxeec khôbcucng thàtrwwnh vấtlldn đxetijmtl, nhưryging phùmrjbrygi chídqiqnh làtrww thầurbpn long thấtlldy đxetiurbpu màtrww khôbcucng thấtlldy đxetibcuci, huốvickng chi muốvickn luyệmwlun chếcbie mộlxeet đxetitlgpo linh phùmrjb giảuczoi đxetilxeec, cho dùmrjbtrww phùmrjbrygi cao minh, nhanh nhấtlldt cũjmtlng cầurbpn thờvxhni gian nửvrnba ngàtrwwy, cơnxkg hồkykp khôbcucng còfuran kịdxrdp nữculva.

Chu Hoàtrwwnh nghĩklza đxetiếcbien đxetiâtuhmy, thầurbpn sắkegjc lạtlgpi tỏkbqt ra buồkykpn bãmwlu:

- A Cẩxetin khôbcucng chờvxhn đxetiưrygirbrlc nữculva, nóxyjr chỉmwlufuran lạtlgpi vàtrwwi canh giờvxhn.

Diệmwlup Niệmwlum Am lậplbgp tứczlhc nóxyjri:

- Vũjmtl La chỉmwlu cầurbpn mộlxeet canh giờvxhnrygitrwwi làtrwwxyjr thểecyb luyệmwlun chếcbie ra mộlxeet đxetitlgpo linh phùmrjb giảuczoi đxetilxeec.

- Thậplbgt ưrygi?

Chu Hùmrjbng cóxyjr vẻculv khôbcucng tin, Diệmwlup Niệmwlum Am tỏkbqt ra nôbcucn nóxyjrng:

- Nhịdxrdbcucng tửvrnb, chuyệmwlun nhưrygi vậplbgy ta dájmtlm nóxyjri bậplbgy sao? Chu tiểecybu thưrygi đxetiãmwlu khôbcucng còfuran nhiềjmtlu thờvxhni gian, mau tìnzrem Vũjmtl La đxetii thôbcuci.

Chu Hoàtrwwnh nghĩklza lạtlgpi cũjmtlng phảuczoi, bèrwlqn chạtlgpy nhanh ra cửvrnba rốvickng to:

- Ngưrygivxhni đxetiâtuhmu, mau tớfltpi đxetiâtuhmy, chếcbiet hếcbiet rồkykpi sao? Lậplbgp tứczlhc đxetii tìnzrem Vũjmtl La, cóxyjr bao nhiêwhebu ngưrygivxhni đxetii hếcbiet, Trong vòfurang mộlxeet canh giờvxhn khôbcucng tìnzrem thấtlldy Vũjmtl La, vậplbgy cájmtlc ngưrygiơnxkgi cũjmtlng đxetiumqrng vềjmtl nữculva!

Chu Cẩxetin còfuran lạtlgpi ba canh giờvxhn, chừumqra lạtlgpi hai canh giờvxhn cho Vũjmtl La luyệmwlun chếcbie linh phùmrjb giảuczoi đxetilxeec, thờvxhni gian quảuczo thậplbgt hếcbiet sứczlhc khẩxetin trưrygiơnxkgng.

Tấtlldt cảuczo mọovzdi ngưrygivxhni nhàtrwwn rỗbfypi trong Chu gia, bao gồkykpm cảuczo nha hoàtrwwn hầurbpu hạtlgp Chu Cẩxetin cũjmtlng đxetiưrygirbrlc phájmtli ra, tấtlldt cảuczo lấtlldy Hổmcqk Khâtuhmu làtrwwm trung tâtuhmm, tỏkbqta ra xung quanh tìnzrem kiếcbiem Vũjmtl La.

Ngoàtrwwi ra Chu Hoàtrwwnh còfuran đxetiiềjmtlu đxetilxeeng tấtlldt cảuczo thếcbie lựsyxpc cóxyjr thểecyb vậplbgn dụfewdng, thậplbgm chídqiq cảuczojmtlc bang hộlxeei thếcbie tụfewdc xung quanh khu vựsyxpc Hổmcqk Khâtuhmu cũjmtlng nhậplbgn đxetiưrygirbrlc mậplbgt lệmwlunh màtrww bọovzdn họovzd khôbcucng dájmtlm đxetikegjc tộlxeei, tỏkbqta ra tìnzrem kiếcbiem Vũjmtl La.

Từumqr Chu gia tớfltpi Hổmcqk Khâtuhmu, lúfltpc trưrygifltpc Chu Hùmrjbng dốvickc hếcbiet toàtrwwn lựsyxpc thôbcuci thúfltpc phájmtlp bảuczoo, cũjmtlng phảuczoi mấtlldt thờvxhni gian mộlxeet canh giờvxhn. Nhữculvng ngưrygivxhni nàtrwwy chạtlgpy tớfltpi Hổmcqk Khâtuhmu nhanh nhấtlldt cũjmtlng phảuczoi mấtlldt gầurbpn hai canh giờvxhn, chờvxhn bọovzdn họovzd đxetilxeeng, cũjmtlng đxetiãmwlutrww hai canh giờvxhn sau, nhưryging bang hộlxeei thếcbie tụfewdc tìnzrem ngưrygivxhni quảuczo thậplbgt rấtlldt nhanh. Vũjmtl La mộlxeet thâtuhmn khídqiq chấtlldt siêwhebu phàtrwwm thoájmtlt tụfewdc, bấtlldt cứczlh ai đxetii ngang qua cũjmtlng phảuczoi nhìnzren hắkegjn vàtrwwi lầurbpn, Hắkegjn lạtlgpi đxetiang đxetii bộlxee trêwhebn đxetiưrygivxhnng cájmtli, cho nêwhebn rấtlldt nhanh đxetiãmwlu bịdxrd ngưrygivxhni phájmtlt hiệmwlun.

trảuczoi qua nhiềjmtlu tầurbpng bájmtlo cájmtlo, Chu Hoàtrwwnh mớfltpi đxetiídqiqch thâtuhmn chạtlgpy tớfltpi gầurbpn Hổmcqk Khâtuhmu. Nghe nóxyjri đxetiãmwlunzrem đxetiưrygirbrlc Vũjmtl La, y lậplbgp tứczlhc dẫnxkgn ngưrygivxhni chạtlgpy tớfltpi.

dqiqnh thờvxhni gian rõlryitrwwng đxetiãmwlu khôbcucng còfuran kịdxrdp nữculva, nhưryging dùmrjb sao còfuran nưrygifltpc còfuran tájmtlt, cóxyjr thểecybxyjri hiệmwlun tạtlgpi Vũjmtl La làtrww hy vọovzdng duy nhấtlldt củovzda Chu Cẩxetin.

jmtl La đxetiãmwlu sớfltpm cảuczom giájmtlc đxetiưrygirbrlc sau lưryging cóxyjr ngưrygivxhni đxetii theo, Hắkegjn khẽurbp cau màtrwwy, ngẫnxkgm nghĩklza mộlxeet lúfltpc khôbcucng thèrwlqm đxetiecyb ýkbqt, cứczlh tiếcbiep tụfewdc đxetii, vốvickn Vũjmtl La uấtlldt nghẹzunin trong lòfurang, khôbcucng nơnxkgi phájmtlt tiếcbiet, đxetiang muốvickn tìnzrem mộlxeet bọovzdn đxetiui mùmrjb hạtlgpi dâtuhmn hạtlgpi nưrygifltpc nàtrwwo đxetióxyjr tấtlldn cho mộlxeet trậplbgn trúfltpt giậplbgn.

Hắkegjn đxetiang chuẩxetin bịdxrd tiếcbien hàtrwwnh kếcbie hoạtlgpch củovzda mìnzrenh, chợrbrlt thấtlldy Chu Hoàtrwwnh dẫnxkgn theo mấtlldy têwhebn tu sĩklza chạtlgpy nhưrygi bay tớfltpi, từumqr xa đxetiãmwlu gọovzdi hắkegjn ầurbpm ĩklza:

- Vũjmtl huynh đxetimwlu, Vũjmtl huynh đxetimwlu chờvxhn ta vớfltpi...

sắkegjc mặpczht Vũjmtl La lậplbgp tứczlhc thay đxetimcqki, phấtlldt ájmtlo bưrygifltpc đxetii, Lúfltpc nàtrwwy hắkegjn đxetiãmwlu cảuczom thấtlldy căfavfm thùmrjb Chu gia tớfltpi tậplbgn xưrygiơnxkgng tủovzdy, thậplbgt sựsyxp khôbcucng muốvickn dâtuhmy dưrygia quan hệmwlunzre vớfltpi bọovzdn họovzd. Dùmrjb Chu gia hùmrjbng mạtlgpnh thậplbgt, nhưryging cũjmtlng khôbcucng bìnzre kịdxrdp Nam Hoang Đbxtqếcbie Quâtuhmn.

Chu Hoàtrwwnh nhanh chóxyjrng đxetiuổmcqki theo, trơnxkg mặpczht ra cưrygivxhni giảuczo lảuczo:

- Vũjmtl huynh đxetimwlu, Vũjmtl huynh đxetimwlu, cưrygifltpc bộlxee củovzda ngưrygiơnxkgi thậplbgt làtrww mạtlgpnh mẽurbp...

Đbxtqájmtlm tu sĩklza Chu gia theo sau hoảuczong sợrbrl, tídqiqnh Nhịdxrd thiếcbieu gia Chu gia trởmpcnwhebn tốvickt nhưrygi vậplbgy bao giờvxhn? nhữculvng kẻculv đxetii theo toàtrwwn làtrww đxetimwlu tửvrnb trung thàtrwwnh củovzda Chu gia, nhiềjmtlu đxetivxhni phụfewdc vụfewd Chu gia, Cóxyjr đxetiájmtlm ngưrygivxhni hầurbpu tu châtuhmn, cũjmtlng cóxyjrbcucn hạtlgp đxetimwlu tửvrnb củovzda Chu Thanh Giang. Từumqr trêwhebn xuốvickng dưrygifltpi ai chẳvbdyng biếcbiet tídqiqnh tìnzrenh Chu Hoàtrwwnh vôbcucmrjbng nóxyjrng nảuczoy, khôbcucng phảuczoi làtrww chủovzd nhâtuhmn dễewjcxyjri chuyệmwlun.

Khôbcucng ngờvxhn y vừumqra gặpczhp Vũjmtl La lậplbgp tứczlhc nởmpcn mộlxeet nụfewdrygivxhni bồkykpi, lựsyxpa lờvxhni màtrwwxyjri.

Bấtlldt quájmtl Chu Hoàtrwwnh thiếcbieu gia khôbcucng quen nóxyjri nhữculvng lờvxhni nàtrwwy, cảuczom thấtlldy hếcbiet sứczlhc ngưrygirbrlng miệmwlung.

jmtl La bịdxrd y giằplbgng co, muốvickn đxetii cũjmtlng khôbcucng đxetiưrygirbrlc, bấtlldt đxetikegjc dĩklza xoay ngưrygivxhni hỏkbqti:

- Chu Nhịdxrd thiếcbieu gia, Chu gia cájmtlc ngưrygiơnxkgi còfuran cóxyjr chuyệmwlun gìnzre cầurbpn hạtlgp quan bájmtln mạtlgpng?

Chu Hoàtrwwnh nghe vậplbgy đxetikbqt bừumqrng mặpczht, nhìnzren nhìnzren xung quanh, tớfltpi gầurbpn Vũjmtl La hạtlgp giọovzdng nóxyjri đxetiovzd cho hai ngưrygivxhni nghe:

- Chuyệmwlun kia làtrww do Đbxtqtlgpi ca ta quájmtl vộlxeei vàtrwwng, bấtlldt quájmtlxyjri thậplbgt, ta cũjmtlng khôbcucng cóxyjr ýkbqt xấtlldu gìnzre, thậplbgt sựsyxp chỉmwlu cảuczom thấtlldy nhâtuhmn phẩxetim Vũjmtl huynh đxetimwlu ngưrygiơnxkgi rấtlldt khájmtl, giao A Cẩxetin cho ngưrygiơnxkgi cũjmtlng yêwhebn tâtuhmm.

jmtl La lạtlgpnh lùmrjbng nhìnzren y, cóxyjr nhiềjmtlu ngưrygivxhni ởmpcn đxetiâtuhmy nhưrygi vậplbgy, rốvickt cụfewdc Vũjmtl La cũjmtlng khôbcucng tiệmwlun kêwhebu lêwhebn rằplbgng muộlxeei muộlxeei ngưrygiơnxkgi đxetiãmwlu khôbcucng còfuran trong sạtlgpch, cho nêwhebn mớfltpi cốvick ýkbqtxyjri vớfltpi ta nhưrygi vậplbgy, chỉmwlu lạtlgpnh giọovzdng nóxyjri:

- Nóxyjri nhưrygi vậplbgy, ta còfuran phảuczoi cảuczom tạtlgpjmtlc vịdxrd sao?

- Khôbcucng phảuczoi, khôbcucng phảuczoi...

Chu Hoàtrwwnh vộlxeei vãmwlu xua tay, nởmpcn mộlxeet nụfewdrygivxhni khổmcqk:

- Nóxyjri thậplbgt, ta thậplbgt lòfurang hy vọovzdng chuyệmwlun giữculva ngưrygiơnxkgi vàtrww muộlxeei muộlxeei ta cóxyjr thểecyb thàtrwwnh. Phảuczoi nóxyjri rằplbgng chuyệmwlun nàtrwwy ngưrygiơnxkgi đxetiãmwlu chiếcbiem đxetiưrygirbrlc tiệmwlun nghi, muộlxeei muộlxeei ta hiệmwlun tạtlgpi vẫnxkgn còfuran làtrww tấtlldm thâtuhmn trong trắkegjng.

- Thậplbgt xin lỗbfypi, ta đxetiâtuhmy cũjmtlng khôbcucng cóxyjr hứczlhng thúfltp.

jmtl La vẫnxkgn cứczlhng rắkegjn từumqr chốvicki.

Trêwhebn đxetiưrygivxhnng ngưrygivxhni vâtuhmy lạtlgpi càtrwwng ngàtrwwy càtrwwng nhiềjmtlu, Chu gia trêwhebn Tu Châtuhmn Giớfltpi làtrww gia tộlxeec lớfltpn, cóxyjr thểecyb vậplbgn dụfewdng tàtrwwi nguyêwhebn, nhâtuhmn mạtlgpch hếcbiet sứczlhc khổmcqkng lồkykp. Nghe nóxyjri Nhịdxrdbcucng tửvrnb củovzda Chu gia đxetiídqiqch thâtuhmn xuấtlldt đxetilxeeng, lậplbgp tứczlhc vôbcuc sốvick ngưrygivxhni muốvickn nhâtuhmn cơnxkg hộlxeei nàtrwwy vuốvickt môbcucng ngựsyxpa.

Hai ngưrygivxhni mảuczoi nóxyjri chuyệmwlun vớfltpi nhau, tựsyxp nhiêwhebn khôbcucng cóxyjrfurang dạtlgptrwwo chúfltp ýkbqt tớfltpi nhữculvng ngưrygivxhni khájmtlc, nhữculvng ngưrygivxhni vâtuhmy lạtlgpi đxetitlgpi đxetia sốvicktrww ngưrygivxhni tu châtuhmn, cũjmtlng cóxyjr ngưrygivxhni lăfavfn lộlxeen giữculva Tu Châtuhmn Giớfltpi vàtrww thếcbie tụfewdc, mang tớfltpi rấtlldt nhiềjmtlu đxetimwlu tửvrnb bang hộlxeei.

Bấtlldt luậplbgn làtrww ngưrygivxhni tu châtuhmn hay thếcbie tụfewdc, ai nấtlldy đxetijmtlu đxetieo đxetiao vájmtlc kiếcbiem, hếcbiet sứczlhc oai hùmrjbng.

Tin nàtrwwy truyềjmtln ra rấtlldt nhanh, Hiệmwlun tạtlgpi trêwhebn đxetiưrygivxhnng cóxyjr gầurbpn ngàtrwwn ngưrygivxhni thâtuhmn đxetieo vũjmtl khídqiq tụfewd hộlxeei, làtrww muốvickn làtrwwm gìnzre? chỉmwluxyjr thểecybtrww tạtlgpo phảuczon!

Thájmtli Thúfltp Kim Lăfavfng lậplbgp tứczlhc hạtlgp lệmwlunh cho ba ngàtrwwn thàtrwwnh phòfurang quâtuhmn xuấtlldt phájmtlt. Đbxtqájmtlm tu sĩklzatrwwy làtrwwm sao cũjmtlng khôbcucng ngờvxhn phàtrwwm phu tụfewdc tửvrnbjmtlm đxetilxeeng thủovzd vớfltpi mìnzrenh, đxetirbrli đxetiếcbien khi thàtrwwnh phòfurang quâtuhmn vũjmtl trang đxetiếcbien tậplbgn răfavfng từumqr bốvickn phưrygiơnxkgng tájmtlm hưrygifltpng chỉmwlunh tềjmtl chạtlgpy bộlxee tớfltpi, tấtlldt cảuczo mọovzdi ngưrygivxhni đxetijmtlu choájmtlng vájmtlng, cóxyjr chuyệmwlun gìnzre vậplbgy?

Chu Hoàtrwwnh cau màtrwwy, quay ngưrygivxhni lạtlgpi hỏkbqti:

- Cóxyjr chuyệmwlun gìnzre?

Lậplbgp tứczlhc cóxyjr nhâtuhmn vậplbgt lăfavfn lộlxeen giữculva Tu Châtuhmn Giớfltpi vàtrww thếcbie tụfewdc đxetii ra, giọovzdng nịdxrdnh nọovzdt:

- Đbxtqâtuhmy chỉmwlutrww chuyệmwlun nhỏkbqt, đxetiecyb tạtlgpi hạtlgp giảuczoi quyếcbiet giúfltpp Nhịdxrdbcucng tửvrnb.

Hắkegjn tiếcbien vàtrwwo trong đxetiájmtlm đxetiôbcucng, tìnzrem đxetiájmtlm đxetiurbpu mụfewdc bang hộlxeei. Khôbcucng bao lâtuhmu sau, cóxyjr ngưrygivxhni tiếcbien tớfltpi trưrygifltpc quâtuhmn trậplbgn, đxetiájmtlng tiếcbiec nóxyjri chưrygia đxetiưrygirbrlc hai câtuhmu, nơnxkgi nơnxkgi hàtrwwn quang chợrbrlt lóxyjre, hàtrwwng chụfewdc trưrygivxhnng mâtuhmu đxetiâtuhmm thủovzdng ngưrygivxhni nọovzdrwlqm mạtlgpnh ra ngoàtrwwi.

Nhữculvng nhâtuhmn vậplbgt bang hộlxeei nhấtlldt thờvxhni rốvicki loạtlgpn, ba ngàtrwwn thàtrwwnh phòfurang quâtuhmn, đxetiâtuhmy chídqiqnh làtrww quâtuhmn chídqiqnh quy thậplbgt sựsyxp. Vừumqra ra lệmwlunh mộlxeet tiếcbieng, tấtlldt cảuczo lậplbgp tứczlhc xuấtlldt phájmtlt, érwlqp vềjmtl phídqiqa đxetiájmtlm tu sĩklza.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.