Tiên Tuyệt

Chương 185 : Tiểu thư chu gia (thượng)

    trước sau   
Vậrshtt màtgwu álywrc ni đnateeo trêmsgsn lưnmeang khi nãsbvmy làtgwu mộdmhkt chiếicemc chăjszyn bôscqdng cuộdmhkn tròtjisn, Lúklasc nàtgwuy đnateãsbvmtyfdi xuốshghng đnatedizyt, chăjszyn xổtjis tung ra, lộdmhk ra thấdizyp thoálywrng mộdmhkt thârfmln ngưnmeavkydi khôscqdng mảefennh vảefeni trắgfmyng nhưnmea tuyếicemt, thơtyfdm phứhomrc mềjeksm mạrajli.

rdua thểifeo thấdizyy thấdizyp thoálywrng đnateôscqdi chârfmln dàtgwui trắgfmyng nhưnmea ngọnatec, đnateôscqdi tay tựdyysa ngórdua sen, giốshghng nhưnmea khốshghi ngọnatec đnatemsgsp tuyệeabkt trầnmean, đnateưnmeaeousc đnatemsgsu khắgfmyc thàtgwunh mộdmhkt tálywrc phẩruatm nghệeabk thuậrshtt. Nếicemu đnateifeotgwung ởtjis hạrajl giớdkdji, hếicemt thảefeny phàtgwum phu tụzichc từxagj sẽklas cảefenm thấdizyy xấdizyu hổtjisscqddcupng, khôscqdng dálywrm ngẩruatng đnatenmeau lêmsgsn trưnmeadkdjc mặvypvt nàtgwung.

klasc nàtgwuy Chu Cẩruatn đnateang xấdizyu hổtjis giậrshtn dữxhur đnateếicemn cựdyysc đnatedmhk, đnateálywrng tiếicemc nàtgwung bịootw ngưnmeavkydi chếicem ngựdyys, ngay cảefen ngórduan tay cũyigcng khôscqdng thểifeotgwuo nhúklasc nhíbdysch. Tựdyys nhiêmsgsn nàtgwung biếicemt ngọnatec thểifeo củyioxa mìhomrnh córdua sứhomrc hấdizyp dẫzytsn thếicemtgwuo đnateshghi vớdkdji nam nhârfmln, trong lòtjisng khôscqdng khỏhkngi đnateau buồmztgn, khôscqdng biếicemt nam tửruattgwuy còtjisn nhìhomrn bao lârfmlu nữxhura...

yigc La ồmztgmsgsn mộdmhkt tiếicemng tálywrn thưnmeatjisng, álywrnh mắgfmyt hắgfmyn sálywrng rựdyysc lêmsgsn.

lywrng ngưnmeavkydi Chu Cẩruatn vôscqddcupng cârfmln xứhomrng, córdua thểifeorduai dùdcupjszyng hay giảefenm mộdmhkt phârfmln cũyigcng trởtjismsgsn xấdizyu đnatei. Hai chiếicemc chârfmln ngọnatec khémztgp vàtgwuo nhau vôscqddcupng kíbdysn kẽklas, khôscqdng thểifeo cho lọnatet ngórduan tay, córdua thểifeo thấdizyy hai chârfmln nàtgwung thẳmsgsng tớdkdji mứhomrc nàtgwuo.

Đnatedmhktgwuy rộdmhkng củyioxa đnateôscqdi vai nàtgwung cũyigcng vôscqddcupng cârfmln xứhomrng, hai cálywrnh tay cùdcupng đnateôscqdi ngọnatec thôscqd trưnmeadkdjc ngựdyysc dưnmeavkydng nhưnmea sốshghng, phốshghi hợeousp vôscqddcupng.


bởtjisi vìhomr bịootw ngãsbvmjszyn ra, nàtgwung khôscqdng thểifeo cửruat đnatedmhkng, cho nêmsgsn bàtgwuy ra tưnmea thếicem hếicemt sứhomrc kỳxxvn quálywri, lạrajli bàtgwuy ra vòtjisng eo mềjeksm dẻlxjko kinh ngưnmeavkydi, khiếicemn cho ngưnmeavkydi ta hồmztgn phi phálywrch tálywrn.

Tiềjeksn kiếicemp Vũyigc La từxagjng qua mắgfmyt vôscqd sốshgh mỹbbra nhârfmln tuyệeabkt sắgfmyc, nhưnmeang dálywrng ngưnmeavkydi hoàtgwun hảefeno nhưnmea vậrshty, hắgfmyn chỉqnsx mớdkdji thấdizyy lầnmean đnatenmeau tiêmsgsn. Dùdcuptgwu Tốshghng Kiếicemm Mi, vai nàtgwung vẫzytsn hơtyfdi dàtgwuy mộdmhkt chúklast, dưnmeadkdji tìhomrnh huốshghng thôscqdng thưnmeavkydng khôscqdng thểifeo nhìhomrn ra, nhưnmeang khi khôscqdng córdua y phụzichc vẫzytsn córdua thểifeo thấdizyy đnateưnmeaeousc, đnateârfmly cũyigcng làtgwu đnateiểifeom màtgwu Tốshghng Kiếicemm Mi cảefenm thấdizyy tiếicemc nuốshghi nhấdizyt.

Đnateưnmeaơtyfdng nhiêmsgsn tu sĩlywrrdua thểifeo thay đnatetjisi dung mạrajlo cùdcupng dálywrng ngưnmeavkydi củyioxa mìhomrnh, nhưnmeang álywrnh mắgfmyt Vũyigc La sắgfmyc bémztgn cỡwciatgwuo, córdua phảefeni làtgwu tựdyys nhiêmsgsn hay khôscqdng, hắgfmyn chỉqnsx cầnmean liếicemc qua đnateãsbvmrdua thểifeo nhìhomrn ra, cho nêmsgsn Tốshghng Kiếicemm Mi cũyigcng khôscqdng làtgwum chuyệeabkn gạrajlt ngưnmeavkydi dốshghi mìhomrnh nhưnmea vậrshty.

yigc La phụzichc hồmztgi tinh thầnmean lạrajli, phảefenn ứhomrng đnatenmeau tiêmsgsn làtgwu đnateôscqdi mắgfmyt sálywrng ngờvkydi củyioxa Chu Cẩruatn, đnatemztgng tửruat đnateen lálywry, giốshghng nhưnmea hai vìhomr sao sálywrng trong đnateêmsgsm.

Hai hàtgwung lôscqdng màtgwuy cong vúklast, mũyigci thon xinh xinh, quảefen thậrshtt thanh túklas hiếicemm thấdizyy.

nmeadkdji álywrnh trăjszyng chiếicemu rọnatei, giốshghng nhưnmea mộdmhkt lớdkdjp lụzicha mỏhkngng màtgwuu bạrajlc bao phủyiox trêmsgsn ngưnmeavkydi Chu Cẩruatn, khiếicemn cho da thịootwt củyioxa nàtgwung trởtjismsgsn sálywrng bórduang nhưnmea ngọnatec nhưnmea ngàtgwu.

Cảefenm nhậrshtn đnateưnmeaeousc vẻlxjk lo lắgfmyng cùdcupng xấdizyu hổtjistgwu giậrshtn dữxhur trong álywrnh mắgfmyt Chu Cẩruatn, Vũyigc La khôscqdng khỏhkngi mỉqnsxm cưnmeavkydi, Hắgfmyn bìhomrnh thảefenn bưnmeadkdjc tớdkdji, trùdcupm chiếicemc chăjszyn bôscqdng lạrajli kíbdysn đnateálywro cho nàtgwung, sau đnateórdua đnatehomrng thõjioxng tay mộdmhkt bêmsgsn:

- Chu Đnaterajli tiểifeou thưnmea bấdizyt tấdizyt phảefeni nhọnatec lòtjisng, huynh trưnmeatjisng củyioxa nàtgwung sắgfmyp sửruata tớdkdji đnateârfmly, nam nữxhur thọnate thọnate bấdizyt thârfmln, xin thứhomr cho tạrajli hạrajl khôscqdng tiệeabkn giảefeni khai cấdizym chếicem trêmsgsn ngưnmeavkydi tiểifeou thưnmea...

Chu Cẩruatn nghe vậrshty càtgwung thêmsgsm tứhomrc, còtjisn thârfmln bấdizyt thârfmln gìhomr nữxhura, vừxagja rồmztgi lúklasc ngưnmeaơtyfdi ‘mởtjis rộdmhkng tầnmeam mắgfmyt' vìhomr sao khôscqdng nghĩlywr tớdkdji chuyệeabkn nàtgwuy...

Tựdyysa nhưnmea cảefenm giálywrc đnateưnmeaeousc ýshgh trálywrch mórduac từxagj trong álywrnh mắgfmyt Chu Cẩruatn, Vũyigc La bậrshtt cưnmeavkydi. Dùdcuptgwu da mặvypvt hắgfmyn dàtgwuy thậrshtt, nhưnmeang bịootw ngưnmeavkydi ta bắgfmyt gặvypvp tạrajli trậrshtn cũyigcng khôscqdng khỏhkngi cảefenm thấdizyy ngưnmeaeousng ngùdcupng:

- Chuyệeabkn nàtgwuy... khôscqdng phảefeni làtgwujszyng lựdyysc kềjeksm chếicem củyioxa tạrajli hạrajlmztgm cỏhkngi, màtgwutgwu tiểifeou thưnmea quálywr mứhomrc mêmsgs ngưnmeavkydi.

yigc La nórduai làtgwu lờvkydi thậrshtt. Hắgfmyn từxagjng làtgwu Nam Hoang Đnateếicem Quârfmln, sắgfmyc đnatemsgsp bậrshtc nàtgwuo màtgwu chưnmeaa thấdizyy qua, Córdua thểifeotgwum cho hắgfmyn thấdizyt thầnmean mộdmhkt lúklasc, từxagjrduac đnatedmhktgwuy màtgwurduai, đnateshghi vớdkdji Chu Cẩruatn chíbdysnh làtgwu mộdmhkt lờvkydi khen ngợeousi.

Chu Cẩruatn lạrajli càtgwung xấdizyu hổtjis, nhưnmeang trong lòtjisng cũyigcng cảefenm thấdizyy thầnmeam kiêmsgsu ngạrajlo. Nàtgwung hung hăjszyng trừxagjng mắgfmyt nhìhomrn Vũyigc La mộdmhkt cálywri, sau đnateórdua tứhomrc tốshghi nhắgfmym mắgfmyt lạrajli, dưnmeavkydng nhưnmea đnateang muốshghn nórduai vớdkdji Vũyigc La rằgfmyng, thấdizyy ngưnmeaơtyfdi làtgwu tứhomrc giậrshtn, bảefenn tiểifeou thưnmea khôscqdng nhìhomrn nữxhura...


Tiếicemng chémztgm giếicemt ởtjis tiềjeksn việeabkn dầnmean dầnmean yêmsgsn tĩlywrnh lạrajli, Tuy rằgfmyng nơtyfdi nàtgwuy córdua cao thủyiox Ma tu lầnmean trốshghn, nhưnmeang rốshght cụzichc cũyigcng khôscqdng phảefeni đnateshghi thủyiox huynh đnateeabk Chu gia, huốshghng chi còtjisn córdua mộdmhkt lãsbvmo hồmztg ly Diệeabkp Niệeabkm Am.

- Mau đnateuổtjisi theo...

Chu Hoàtgwunh thémztgt lớdkdjn:

- A Cẩruatn đnateãsbvm bịootw álywrc ni kia mang đnatei, tấdizyt cảefenyigcng tạrajli Vũyigc La tựdyys tiệeabkn hàtgwunh đnatedmhkng, nếicemu khôscqdng phảefeni hắgfmyn lârfmlm trậrshtn bỏhkng chạrajly...

Trong thanh ârfmlm hùdcupng hùdcupng hổtjis hổtjis củyioxa Chu Hoàtgwunh, ba ngưnmeavkydi khôscqdng hềjeks ngừxagjng chârfmln chạrajly ra phíbdysa sau, Bọnaten họnate thấdizyy Vũyigc La đnatehomrng cạrajlnh rừxagjng đnateàtgwuo, bêmsgsn cạrajlnh còtjisn córdualywrc củyioxa álywrc ni vừxagja rồmztgi đnateàtgwuo tẩruatu, lậrshtp tứhomrc hiểifeou ra mọnatei chuyệeabkn,

sắgfmyc mặvypvt Vũyigc La lạrajlnh nhưnmeajszyng, ngay cảefen ôscqdm quyềjeksn khálywrch sálywro cũyigcng khôscqdng làtgwum, chỉqnsx hờvkyd hữxhurng buôscqdng mộdmhkt cârfmlu: “Lệeabknh muộdmhki vôscqd sựdyys”, sau đnateórdua xoay ngưnmeavkydi rờvkydi đnatei.

Diệeabkp Niệeabkm Am vôscqddcupng khórdua xửruat, vộdmhki vàtgwung đnateuổtjisi theo hắgfmyn:

- Nàtgwuy, Vũyigc La, ngưnmeaơtyfdi cũyigcng đnatexagjng tứhomrc giậrshtn, Thiếicemu gia Chu gia chẳmsgsng qua tíbdysnh tìhomrnh nórduang nảefeny màtgwu thôscqdi...

Chu Hùdcupng trừxagjng mắgfmyt nhìhomrn đnateeabk đnateeabkhomrnh:

- Đnateeabk phảefeni sớdkdjm sửruata đnatetjisi tíbdysnh nórduang nảefeny củyioxa mìhomrnh, córdua thấdizyy khôscqdng, đnateãsbvm hoàtgwun toàtgwun đnategfmyc tộdmhki vớdkdji ârfmln nhârfmln củyioxa chúklasng ta.

Chu Hoàtgwunh giơtyfd tay tálywrt vàtgwuo miệeabkng mìhomrnh đnateálywrnh bốshghp, sau đnateórdua nhanh chórduang chạrajly theo Vũyigc La, kémztgo hắgfmyn lạrajli:

- Vũyigc huynh đnateeabk, ta làtgwu kẻlxjk đnatenmean, ta làtgwu kẻlxjk ngốshghc, khôscqdng biêmsgst giữxhur mồmztgm miệeabkng, Van huynh đnateeabk đnatexagjng trálywrch mórduac, ngưnmeaơtyfdi làtgwu đnaterajli ârfmln nhârfmln củyioxa Chu gia chúklasng ta, ta dậrshtp đnatenmeau thỉqnsxnh tộdmhki vớdkdji ngưnmeaơtyfdi làtgwu đnateưnmeaeousc chứhomrhomr.

Chu Hoàtgwunh vôscqddcupng thưnmeaơtyfdng yêmsgsu muộdmhki muộdmhki, tuy rằgfmyng tíbdysnh y nórduang nảefeny, nhưnmeang cũyigcng khôscqdng phảefeni làtgwu ngưnmeavkydi nôscqdng nổtjisi. Tốshghi nay thấdizyt thốshgh liêmsgsn tụzichc mấdizyy lầnmean, thậrshtt sựdyystgwuhomr trong lòtjisng lo lắgfmyng cho muộdmhki muộdmhki, cho nêmsgsn nôscqdn nórduang, khôscqdng giữxhur đnateưnmeaeousc bìhomrnh tĩlywrnh.


Y thậrshtt sựdyys quỳxxvn xuốshghng, Vũyigc La cảefenm thấdizyy khórdua coi, vộdmhki ngăjszyn y lạrajli:

- Bỏhkng đnatei.

Chu Hoàtgwunh nhìhomrn Vũyigc La, thấdizyy sắgfmyc mặvypvt ârfmln nhârfmln vẫzytsn còtjisn hơtyfdi lạrajlnh, cũyigcng biếicemt lầnmean nàtgwuy đnategfmyc tộdmhki khálywr nặvypvng vớdkdji ârfmln nhârfmln. Tuy rằgfmyng Vũyigc La córdua vẻlxjk ngạrajlo cốshght, nhưnmeang khôscqdng phảefeni loạrajli ngưnmeavkydi thưnmeavkydng xuyêmsgsn vârfmly quanh xu nịootwnh Chu gia, khôscqdng thểifeotgwuo córdua chuyệeabkn mìhomrnh chỉqnsx giảefeni thíbdysch hờvkydi hợeoust vàtgwui lờvkydi đnateãsbvm khiếicemn cho ngưnmeavkydi ta mau chórduang tiêmsgsu tan oálywrn khíbdys. Xem ra muốshghn tạrajlo mốshghi quan hệeabk tốshght vớdkdji hắgfmyn, sau nàtgwuy còtjisn phảefeni mấdizyt nhiềjeksu côscqdng phu.

Chu Hùdcupng đnateãsbvm ôscqdm muộdmhki muộdmhki lêmsgsn, phórduang xuấdizyt phálywrp bảefeno xe ngựdyysa khi nãsbvmy, Huynh đnateeabk Chu gia cálywro lỗshghi, cùdcupng đnateưnmeaa muộdmhki muộdmhki vàtgwuo thùdcupng xe, Vũyigc La cùdcupng Diệeabkp Niệeabkm Am biếicemt chuyệeabkn, ởtjis lạrajli bêmsgsn ngoàtgwui chờvkyd đnateeousi.

Trong thùdcupng xe, Chu Hùdcupng giảefeni khai cấdizym chếicem trêmsgsn ngưnmeavkydi muộdmhki muộdmhki, cârfmlu đnatenmeau tiêmsgsn đnateãsbvm hỏhkngi:

- A Cẩruatn, Vũyigc La córdua nhìhomrn thấdizyy nhữxhurng gìhomr khôscqdng nêmsgsn thấdizyy hay khôscqdng?

Chu Hoàtgwunh cũyigcng biếicemt Vũyigc La khôscqdng tệeabk, nếicemu córdua thểifeordua đnateưnmeaeousc mộdmhkt muộdmhki phu nhưnmea vậrshty làtgwu rấdizyt tốshght. Cho nêmsgsn tuy rằgfmyng lúklasc nàtgwuy biếicemt Đnaterajli ca mìhomrnh bàtgwuy mưnmeau sắgfmyp kếicem, cũyigcng khôscqdng nórduai gìhomr.

Cho dùdcup Đnaterajli ca dùdcupng kếicem, nhưnmeang córdua thểifeo thàtgwunh toàtgwun mộdmhkt đnateoạrajln nhârfmln duyêmsgsn tốshght đnatemsgsp, cũyigcng coi nhưnmeatgwum mộdmhkt việeabkc thiệeabkn.

Chu Hùdcupng vừxagja hỏhkngi nhưnmea vậrshty, Chu Cẩruatn đnatehkng bừxagjng mặvypvt mũyigci, cúklasi đnatenmeau khôscqdng nórduai.

Chu Hùdcupng nghiêmsgsm mặvypvt ra ngoàtgwui, Chu Hoàtgwunh ởtjis lạrajli cưnmeavkydi vớdkdji muộdmhki muộdmhki, giọnateng ôscqdn hòtjisa:

- A Cẩruatn, khôscqdng sao đnateârfmlu, muộdmhki hãsbvmy nghỉqnsx ngơtyfdi cho khỏhknge.

Sau khi Chu Hùdcupng đnatei ra, bèwxqvn chắgfmyp tay xin lỗshghi Diệeabkp Niệeabkm Am:

- Diệeabkp Đnaterajli nhârfmln, ta córdua chúklast việeabkc muốshghn nórduai cùdcupng Vũyigc La.


Diệeabkp Niệeabkm Am thứhomrc thờvkydi trálywrnh sang mộdmhkt bêmsgsn:

- Ta đnatei ra phíbdysa trưnmeadkdjc quémztgt dọnaten chiếicemn trưnmeavkydng mộdmhkt chúklast.

yigc La nhìhomrn sắgfmyc mặvypvt nghiêmsgsm nghịootw củyioxa Chu Hùdcupng. Trêmsgsn thựdyysc tếicem, hắgfmyn e ngạrajli ngưnmeavkydi córdualywrng vẻlxjk trầnmeam ổtjisn đnateưnmeavkydng hoàtgwung hơtyfdn làtgwu ngưnmeavkydi córdualywrng vẻlxjkefeno nãsbvmo. So ra Chu Hoàtgwunh dễmztg đnateshghi phórduatyfdn Chu Hùdcupng.

- Nàtgwuy, Vũyigc huynh đnateeabk, lúklasc nãsbvmy xálywr muộdmhki... córdua lẽklas ngưnmeaơtyfdi thấdizyy hếicemt cảefen rồmztgi?

Chu Hùdcupng nórduai vớdkdji vẻlxjk bấdizyt đnategfmyc dĩlywr.

yigc La gậrshtt gậrshtt đnatenmeau, muốshghn khôscqdng thừxagja nhậrshtn cũyigcng khôscqdng đnateưnmeaeousc, córdua nhârfmln chứhomrng sờvkyd sờvkyd ra đnateórdua.

Sắgfmyc mặvypvt Chu Hùdcupng chợeoust sa sầnmeam:

- Vũyigc huynh đnateeabk, ngưnmeaơtyfdi córdua đnaterajli ârfmln vớdkdji xálywr muộdmhki, Chu gia tuyệeabkt khôscqdng dálywrm quêmsgsn, nhưnmeang nữxhur nhârfmln ngưnmeavkydi ta trong sạrajlch...

yigc La muốshghn lêmsgsn tiếicemng thórduaa mạrajl, trong sạrajlch ưnmea, làtgwunmeaơtyfdng Ưsbvmng bắgfmyt Chu Cẩruatn đnatei, mìhomrnh bấdizyt quálywr chỉqnsx ‘nhârfmln tiệeabkn’ nhìhomrn mộdmhkt chúklast, vìhomr sao lạrajli tíbdysnh mórduan nợeoustgwuy lêmsgsn đnatenmeau mìhomrnh?

yigc La xoay chuyểifeon ýshgh nghĩlywr trong lòtjisng, nhấdizyt thờvkydi bừxagjng hiểifeou, sắgfmyc mặvypvt tứhomrc giậrshtn, lạrajlnh lùdcupng nórduai:

- Chu Đnaterajli côscqdng tửruatbdysnh toálywrn thậrshtt làtgwutgwui.

Chu Hùdcupng cũyigcng biếicemt chúklast târfmlm kếicem củyioxa mìhomrnh khôscqdng qua mặvypvt đnateưnmeaeousc ngưnmeavkydi ta, tíbdysnh y cũyigcng khôscqdng quanh co lòtjisng vòtjisng, bèwxqvn ôscqdm quyềjeksn nórduai thẳmsgsng:

- Vũyigc huynh đnateeabk, xálywr muộdmhki ngưnmeaơtyfdi cũyigcng đnateãsbvm qua mắgfmyt, khôscqdng phảefeni ta tựdyys khoálywrc lálywrc, quốshghc sắgfmyc thiêmsgsn hưnmeaơtyfdng, córdua tri thứhomrc hiểifeou lễmztg nghĩlywra, tuyệeabkt đnateshghi chắgfmyc chắgfmyn làtgwunmeaơtyfdng duyêmsgsn phốshghi ngẫzytsu, ngưnmeaơtyfdi córdua đnaterajli ârfmln đnateshghi vớdkdji xálywr muộdmhki, e rằgfmyng cũyigcng chỉqnsxrdua ngưnmeaơtyfdi mớdkdji córdua thểifeo giúklasp nàtgwung cởtjisi bỏhkngklast mắgfmyc trong lòtjisng, Chu gia ta trêmsgsn Tu Chârfmln Giớdkdji tuy rằgfmyng khôscqdng dálywrm nórduai khôscqdng ai sálywrnh kịootwp, nhưnmeang vẫzytsn giữxhurrfmlu nhấdizyt ngôscqdn cửruatu đnateqnsxnh. Nếicemu ngưnmeaơtyfdi bằgfmyng lòtjisng, ta sẽklastgwum chủyiox gảefenlywr muộdmhki cho ngưnmeaơtyfdi...

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.