Tiên Tuyệt

Chương 184 : Thủ đoạn tra tấn bức cung mới (trung)

    trước sau   
Đxzainbddi cômtpfng tửihvx Chu Hùakding vộiilfi vàmtpfng kébinyo y ra:

- Nhịjizc đldzdovsw, đldzdbcjmng kíqpmpch đldzdiilfng...

wmid La vứbklyt rơndldi sang bêcjpun, phủzdzei phủzdzei y phụoknkc:

- Nhịjizcmtpfng tửihvxkman cầslzun thửihvx thêcjpum lầslzun nữyesta hay khômtpfng, ta cũwmidng khômtpfng cókmanquiu gấtseep gáivzsp, sau khi ngưjizcơndldi bókman tay hếquiut cáivzsch, sẽthcv tớiilfi phiêcjpun ta.

Chu Hoàmtpfnh nổbcjmi giậvrmdn, hung hăakding trừbcjmng mắqpmpt nhìquiun hắqpmpn:

- Bảiilfn cômtpfng tửihvxkman tay, ngưjizcơndldi cókman thểquiu hỏrvrwi ra đldzdưjizcyestc gìquiu chứbkly, hừbcjm...


wmid La chỉcrtx hỏrvrwi:

- ngưjizcơndldi khômtpfng còqjnnn cáivzsch nàmtpfo chứbklyquiu, đldzdếquiun lưjizcyestt ta.

Chu Hoàmtpfnh hầslzum hừbcjm khômtpfng nókmani, Chu Hùakding chắqpmpp tay kháivzsch sáivzso:

- Làmtpfm phiềgukan tiểquiuu huynh đldzdovsw.

wmid La ngồuwfvi xuốiilfng ghếquiu, cưjizcjiuti nhìquiun Dưjizcơndldng Ưjqwgng:

- ngưjizcơndldi làmtpfjizcơndldng Ưjqwgng hảiilf, khômtpfng sợyest chếquiut chứbklyquiu? Tốiilft lắqpmpm, ta rấtseet thíqpmpch loạnbddi tùakdi phạnbddm nhưjizc ngưjizcơndldi, nếquiuu chỉcrtx uy hiếquiup mộiilft câmiuou lãbklyo tửihvx giếquiut ngưjizcơndldi, ngưjizcơndldi đldzdãbkly vộiilfi phun ra hếquiut, vậvrmdy chẳtseeng cókman ýhrfm nghĩaaksa gìquiu. Phảiilfi nókmani rằvkuing ta nêcjpun cảiilfm tạnbdd ngưjizcơndldi, nhờjiutkman loạnbddi ngưjizcjiuti nhưjizc ngưjizcơndldi, nhâmiuon tàmtpfi nhưjizc ta mớiilfi cókman giáivzs trịjizc.

- Còqjnnn nókmani chuyệovswn cáivzsc bàmtpfivzsc mẹoknkquiu vậvrmdy, khômtpfng dùakding hìquiunh sao, còqjnnn khômtpfng mau mau mộiilft chúotent?

Chu Hoàmtpfnh nômtpfn nókmanng rốiilfng to.

wmid La xua tay cưjizcjiuti nókmani:

- Ta khômtpfng cầslzun dụoknkng hìquiunh, ta muốiilfn tâmiuom sựivzs vớiilfi Dưjizcơndldng Ưjqwgng, ta thấtseey y làmtpf ngưjizcjiuti thíqpmpch nghe đldzdnbddo lýhrfm.

- ngưjizcơndldi...

Chu Hoàmtpfnh đldzdjizcnh giơndld tay chỉcrtx mặzzqct Vũwmid La, lậvrmdp tứbklyc bịjizc Chu Hùakding kébinyo lạnbddi, Chu Hùakding nghiếquiun răakding mộiilft cáivzsi:

- Chờjiut xem sao đldzdãbkly, hai ngưjizcjiuti bọndldn họndld đldzdgukau ởonuf đldzdâmiuoy, còqjnnn cókman thểquiu chạnbddy đldzdưjizcyestc sao? Nếquiuu thậvrmdt sựivzscjpun nàmtpfy muốiilfn đldzdùakdia giỡvrmdn chúotenng ta, khiếquiun cho chúotenng ta chậvrmdm trễldzd cứbklyu muộiilfi muộiilfi, ta sẽthcvmtpf ngưjizcjiuti đldzdslzuu tiêcjpun khômtpfng tha cho hắqpmpn.


wmid La coi nhưjizc khômtpfng cókman nghe thấtseey, chỉcrtxjizcjiuti nụoknk nhìquiun Dưjizcơndldng Ưjqwgng chăakdim chúoten.

Kháivzsc vớiilfi huynh đldzdovsw Chu gia, Dưjizcơndldng Ưjqwgng tỏrvrw ra vômtpfakding cảiilfnh giáivzsc vớiilfi Vũwmid La, y nhìquiun Vũwmid La chằvkuim chằvkuim, tựivzsa nhưjizc cảiilfm giáivzsc đldzdưjizcyestc khíqpmp tứbklyc nguy hiểquium toáivzst ra trêcjpun ngưjizcjiuti Vũwmid La:

- ngưjizcơndldi muốiilfn nókmani chuyệovswn gìquiu vớiilfi ta?

wmid La co duỗicmqi cáivzsc ngókmann tay mìquiunh:

- Nókmani cho ngưjizcơndldi biếquiut ta chuẩslzun bịjizc đldzdiilfi phókman vớiilfi ngưjizcơndldi thếquiumtpfo. Đxzaiquiu cho ngưjizcơndldi hiểquiuu rõnbddmtpfng, rằvkuing ta sẽthcv thậvrmdt sựivzsmtpfm nhưjizc vậvrmdy, ta sẽthcvkmani thậvrmdt cẩslzun thậvrmdn, bao gồuwfvm mộiilft íqpmpt chi tiếquiut màmtpfkman thểquiu ngưjizcơndldi khômtpfng chúoten ýhrfm, Nếquiuu ngưjizcơndldi chịjizcu khômtpfng nổbcjmi, cókman thểquiu bảiilfo ta ngừbcjmng lạnbddi, nókmani cho ta biếquiut nhữyestng gìquiumtpf ta muốiilfn nghe, ngưjizcơndldi đldzdãbkly hiểquiuu chưjizca?

jizcơndldng Ưjqwgng hừbcjm lạnbddnh mộiilft tiếquiung, trừbcjmng mắqpmpt nhìquiun Vũwmid La vớiilfi vẻlmcr e ngạnbddi.

wmid La cưjizcjiuti hìquiuquiu:

- Nếquiuu ta làmtpf ngưjizcơndldi, ta sẽthcv khômtpfng tỏrvrw ra khẩslzun trưjizcơndldng nhưjizc vậvrmdy, ngưjizcơndldi nêcjpun thảiilf lỏrvrwng toàmtpfn thâmiuon, nếquiuu đldzdquiundld bắqpmpp toàmtpfn thâmiuon căakding thẳtseeng, đldzdếquiun lúotenc ngưjizcơndldi bịjizc Hồuwfvng Pháivzst Ma Viêcjpun bạnbddo gian sẽthcv rấtseet đldzdau, chảiilfy máivzsu rấtseet nhiềgukau.

ndld mặzzqct Dưjizcơndldng Ưjqwgng giậvrmdt giậvrmdt:

- ngưjizcơndldi nókmani cáivzsi gìquiu?

wmid La vẫbcjmn cưjizcjiuti hìquiuquiu:

- Hồuwfvng Pháivzst Ma Viêcjpun, đldzdúotenng vậvrmdy, ngưjizcơndldi khômtpfng hềguka nghe lầslzum, ngưjizcơndldi cókman biếquiut Hồuwfvng Pháivzst Ma Viêcjpun chăakding, chắqpmpc chắqpmpn làmtpf ngưjizcơndldi biếquiut, bởonufi vìquiu tinh hoàmtpfn củzdzea Hồuwfvng Pháivzst Ma Viêcjpun vàmtpfo thờjiuti kỳlmcr đldzdiilfng tìquiunh củzdzea nókman chíqpmpnh làmtpf xuâmiuon dưjizcyestc tốiilft nhấtseet, chắqpmpc chắqpmpn ngưjizcơndldi đldzdãbkly đldzdíqpmpch thâmiuon thu thậvrmdp qua. Nókmani vậvrmdy, cókman lẽthcv ngưjizcơndldi cũwmidng đldzdãbkly từbcjmng chứbklyng kiếquiun Hồuwfvng Pháivzst Ma Viêcjpun đldzdivzsc làmtpfm chuyệovswn ấtseey.

wmid La cốiilf ýhrfm đldzdáivzsnh giáivzsjizcơndldng Ưjqwgng mộiilft lưjizcyestt:


- Ta đldzdivzsn rằvkuing cho dùakdi ngưjizcơndldi khỏrvrwe mạnbddnh nhưjizc thưjizcjiutng, muốiilfn dung nạnbddp con khốiilfn khổbcjmng lồuwfv nhưjizc vậvrmdy cũwmidng sẽthcv hếquiut sứbklyc khókman khăakdin. Cho nêcjpun ngưjizcơndldi đldzdang tỏrvrw ra căakding thẳtseeng, ômtpfi, ta làmtpf mộiilft kẻlmcr mềgukam lòqjnnng, ta cảiilfm thấtseey lo cho ngưjizcơndldi quáivzs...

Sắqpmpc mặzzqct Dưjizcơndldng Ưjqwgng đldzdãbkly thay đldzdbcjmi, Y làmtpfmiuom tặzzqcc, rấtseet thíqpmpch khoáivzsi cảiilfm lúotenc bạnbddo gian, vấtseen đldzdgukamtpf chắqpmpc chắqpmpn khômtpfng cókmancjpun dâmiuom tặzzqcc nàmtpfo thíqpmpch khoáivzsi cảiilfm mìquiunh bịjizc bạnbddo gian, hơndldn nữyesta còqjnnn làmtpf mộiilft con dãbkly thúoten.

- ồuwfv, đldzdúotenng rồuwfvi, Hồuwfvng Pháivzst Ma Viêcjpun dưjizcjiutng nhưjizcmtpf khômtpfng tắqpmpm rửihvxa, mỗicmqi năakdim chúotenng đldzdiilfng tìquiunh hai lầslzun, mỗicmqi lầslzun tiếquiun hàmtpfnh khômtpfng dưjizciilfi sáivzsu mưjizcơndldi lưjizcyestt. Bấtseet kểquiumtpf chấtseet dịjizcch do Hồuwfvng Pháivzst Ma Viêcjpun đldzdivzsc hay cáivzsi tiếquiut ra đldzdgukau díqpmpnh trêcjpun vậvrmdt ấtseey củzdzea Hồuwfvng Pháivzst Ma Viêcjpun đldzdivzsc, tíqpmpch lũwmidy lâmiuou ngàmtpfy dàmtpfi tháivzsng. Àihvx đldzdúotenng rồuwfvi, ta cảiilfm thấtseey cókmanndldi ghêcjpu tởonufm, lúotenc ngưjizcơndldi ngậvrmdm vậvrmdt ấtseey vàmtpfo miệovswng, hãbklyy nếquium thửihvx xem mùakdii vịjizc củzdzea nókman thếquiumtpfo, ta hy vọndldng làmtpf ngưjizcơndldi sẽthcv rấtseet thíqpmpch...

Hai huynh đldzdovsw Chu Hùakding đldzdãbkly nghe khômtpfng nổbcjmi nữyesta, cốiilf gắqpmpng nébinyn ghêcjpu tởonufm đldzdbklyng gầslzun cửihvxa sơndldn đldzdiilfng, bịjizc giókman lạnbddnh thổbcjmi qua dưjizcjiutng nhưjizc cảiilfm thấtseey dễldzd chịjizcu hơndldn nhiềgukau.

Toàmtpfn thâmiuon Diệovswp Niệovswm Am nổbcjmi da gàmtpf, bắqpmpt đldzdslzuu nghĩaaks lạnbddi khômtpfng biếquiut mìquiunh muốiilfn phókman tháivzsc cảiilf đldzdjiuti cháivzsu gáivzsi mìquiunh cho tiểquiuu tửihvxmtpfy, rốiilft cụoknkc cókman phảiilfi làmtpf mộiilft quyếquiut đldzdjizcnh sáivzsng suốiilft hay khômtpfng...

wmid La kébinyo ghếquiu tớiilfi gầslzun Dưjizcơndldng Ưjqwgng mộiilft chúotent:

- vẫbcjmn chưjizca xong đldzdâmiuou, ta sẽthcvquium thêcjpum vàmtpfi con đldzdiilfc xàmtpf cộiilft vàmtpfo vậvrmdt dưjizciilfi quầslzun ngưjizcơndldi, đldzdquiu cho chúotenng tranh nhau mộiilft trậvrmdn, Ta cho rằvkuing chúotenng sẽthcv rấtseet vui lòqjnnng giúotenp ta hoàmtpfn thàmtpfnh nhiệovswm vụoknk thiếquiun đldzdi đldzdovsw nhấtseet dâmiuom tặzzqcc củzdzea Nam Hoang...

Sau đldzdókmanwmid La giảiilf vờjiut kinh ngạnbddc nhìquiun nhìquiun Dưjizcơndldng Ưjqwgng:

- Sắqpmpc mặzzqct ngưjizcơndldi tỏrvrw ra khókman coi nhưjizc vậvrmdy làmtpfm gìquiu, bao nhiêcjpuu đldzdókman đldzdãbkly thấtseem vàmtpfo đldzdâmiuou? Kếquiu tiếquiup ta sẽthcv mờjiuti ngưjizcjiuti cảiilfi sửihvxa dung mạnbddo củzdzea ngưjizcơndldi mộiilft chúotent, dáivzsng ngưjizcjiuti ngưjizcơndldi vốiilfn thon thảiilf, chỉcrtx cầslzun sửihvxa sang mộiilft chúotent làmtpfkman thểquiu trởonuf thàmtpfnh mộiilft vịjizcmtpfjizcơndldng xinh đldzdoknkp. Sau đldzdókmanmtpfm chúotent thủzdze đldzdoạnbddn ởonufndldi ấtseey củzdzea ngưjizcơndldi, xem nàmtpfo... ta dáivzsm bảiilfo đldzdiilfm ngưjizcơndldi cókman đldzdzdze khảiilfakding tiếquiup ba vịjizc kháivzsch làmtpfng chơndldi mộiilft lưjizcyestt. Yêcjpun tâmiuom đldzdi, tiềgukan ngưjizcơndldi kiếquium đldzdưjizcyestc vẫbcjmn thuộiilfc vềguka ngưjizcơndldi, chúotenng ta sẽthcv khômtpfng lấtseey làmtpfm gìquiu...

- Đxzaiưjizcơndldng nhiêcjpun, nhữyestng việovswc nàmtpfy sẽthcv đldzdưjizcyestc lan truyềgukan ra ngoàmtpfi, Dưjizcơndldng Ưjqwgng cáivzsc hạnbdd hầslzuu hạnbdd Hồuwfvng Pháivzst Ma Viêcjpun, lạnbddi tiếquiup kháivzsch khắqpmpp trong thiêcjpun hạnbdd, ừbcjmm, hoặzzqcc làmtpfwmidng khômtpfng cầslzun làmtpfm nhưjizc vậvrmdy, đldzdquiu xem cảiilfi trang ngưjizcơndldi sẽthcv trởonuf thàmtpfnh bộiilfivzsng gìquiu, nếquiuu thậvrmdt sựivzs xinh đldzdoknkp, chúotenng ta cókman thểquiu dạnbddy cho ngưjizcơndldi cầslzum kỳlmcr thi họndlda, cho ngưjizcơndldi trởonuf thàmtpfnh hoa khômtpfi trêcjpun sômtpfng Tầslzun Hoàmtpfi. Thếquiumtpfo, nghềgukamtpfy rấtseet cókman tiềgukan đldzduwfv phảiilfi khômtpfng?

- ngưjizcơndldi đldzdbcjmng nghi ngờjiut, tuy rằvkuing ta khômtpfng làmtpfm đldzdưjizcyestc, nhưjizcng ta nghĩaaks Chu gia chắqpmpc chắqpmpn cókman biệovswn pháivzsp cókman thểquiu khốiilfng chếquiu thâmiuon thểquiu ngưjizcơndldi, khiếquiun cho cho dùakdi ngưjizcơndldi khômtpfng muốiilfn, nhưjizcng chỉcrtxkman thểquiu ngoan ngoãbklyn đldzdáivzsnh đldzdàmtpfn ca háivzst, hầslzuu hạnbddivzsc vịjizc đldzdnbddi gia to bébinyo...

- Câmiuom miệovswng...

jizcơndldng Ưjqwgng nghiếquiun răakding nghiếquiun lợyesti, sắqpmpc mặzzqct đldzden sìquiu:


- Đxzaibcjmng nókmani nữyesta, ta nókmani, ta nókmani...

Huynh đldzdovsw Chu gia mừbcjmng rỡvrmd, vộiilfi vàmtpfng hỏrvrwi:

- Nókmani mau, muộiilfi muộiilfi ta ởonufndldi nàmtpfo?

cjpun kia Vũwmid La thảiilfn nhiêcjpun đldzdbklyng dậvrmdy, phủzdzei phủzdzei y phụoknkc, xoay ngưjizcjiuti rờjiuti đldzdi:

- Ta đldzdãbklykmani rồuwfvi, Dưjizcơndldng Ưjqwgng làmtpf ngưjizcjiuti thíqpmpch nókmani đldzdnbddo lýhrfm.

Chu Hùakding khômtpfng nókmani nhiềgukau, lậvrmdp tứbklyc váivzsi dàmtpfi sáivzst đldzdtseet:

- Đxzaia tạnbdd huynh đldzdovsw, chuyệovswn nàmtpfy khẩslzun cấtseep, đldzdyesti sau khi Chu mỗicmq cứbklyu xáivzs muộiilfi ra, nhấtseet đldzdjizcnh sẽthcv đldzdzzqcc biệovswt thiếquiut yếquiun, cảiilfm tạnbdd huynh đldzdovsw.

vẻlmcr mặzzqct Chu Hoàmtpfnh vômtpfakding ngưjizcyestng ngậvrmdp, Chu Hùakding khômtpfng chúotent kháivzsch sáivzso đldzdáivzs cho y mộiilft cưjizciilfc:

- Còqjnnn khômtpfng mau xin lỗicmqi tiểquiuu huynh đldzdovsw? Nếquiuu khômtpfng nhờjiut tiểquiuu huynh đldzdovswmtpfy hỏrvrwi đldzdưjizcyestc tung tíqpmpch củzdzea muộiilfi tửihvx, đldzdovsw chíqpmpnh làmtpf tộiilfi nhâmiuon củzdzea Chu gia.

otenc nàmtpfy Chu Hoàmtpfnh khômtpfng còqjnnn tỏrvrw ra kiêcjpuu căakding nhưjizc trưjizciilfc, cung kíqpmpnh hàmtpfnh lễldzd:

- Tiểquiuu huynh đldzdovsw, vừbcjma rồuwfvi làmtpf ta khômtpfng đldzdúotenng, ngưjizcơndldi đldzdnbddi nhâmiuon đldzdnbddi lưjizcyestng, xin đldzdbcjmng chấtseep nhấtseet làmtpfm gìquiu. Nếquiuu nhưjizckman thểquiu cứbklyu xáivzs muộiilfi ra, tiểquiuu huynh đldzdovsw chíqpmpnh làmtpf đldzdslzuu cômtpfng.

wmid La đldzdbklyng yêcjpun nhậvrmdn lễldzd, cũwmidng khômtpfng khiêcjpum nhưjizcyestng.

Diệovswp Niệovswm Am vộiilfi vàmtpfng tiếquiun lêcjpun:


- Hay làmtpf hai vịjizc mau mau nghĩaaksivzsch cứbklyu việovswn lệovswnh muộiilfi đldzdi, cókman cầslzun ta cùakding Vũwmid La đldzdi theo khômtpfng?

Huynh đldzdovsw Chu gia nhìquiun nhau, Diệovswp Niệovswm Am đldzdi theo còqjnnn đldzdưjizcyestc, Vũwmid La đldzdi theo tựivzsa nhưjizckman chúotent khômtpfng thíqpmpch hợyestp, Dùakdi sao muộiilfi muộiilfi bọndldn họndld bịjizcmiuom tặzzqcc bấtseet đldzdi, cứbklyu ra sẽthcvkman bộiilf dạnbddng thếquiumtpfo cũwmidng chưjizca biếquiut đldzdưjizcyestc, vạnbddn nhấtseet cókman chuyệovswn gìquiu khômtpfng nêcjpun thấtseey lạnbddi đldzdquiu cho Vũwmid La thấtseey đldzdưjizcyestc thìquiu...

Chu Hoàmtpfnh làmtpf ngưjizcjiuti trựivzsc tíqpmpnh, đldzdang muốiilfn từbcjm chốiilfi nhưjizcng bịjizc Chu Hùakding ngăakdin cảiilfn, y ômtpfm quyềgukan nókmani:

- Vậvrmdy phảiilfi cảiilfm tạnbdd hai vịjizc lầslzun nữyesta rồuwfvi, chúotenng ta mau xuấtseet pháivzst đldzdi thômtpfi.

Vừbcjma rồuwfvi Dưjizcơndldng Ưjqwgng đldzdãbkly khai ra đldzdjizca phưjizcơndldng giấtseeu tiểquiuu thưjizc Chu gia, Chu Hùakding nókmani đldzdi làmtpf đldzdi, bốiilfn ngưjizcjiuti ra khỏrvrwi sơndldn đldzdiilfng, Chu Hùakding run tay lêcjpun, mộiilft hạnbddt châmiuou trêcjpun xâmiuou chuỗicmqi y đldzdeo trêcjpun tay rơndldi xuốiilfng. Trêcjpun hạnbddt châmiuou cókman khắqpmpc mộiilft cỗicmq xe ngựivzsa bốiilfn báivzsnh đldzdoknkp đldzdthcv quýhrfm giáivzs, hạnbddt châmiuou vừbcjma chạnbddm đldzdtseet lậvrmdp tứbklyc toáivzst ra hàmtpfo quang vạnbddn trưjizcyestng, hókmana thàmtpfnh mộiilft chiếquiuc xe ngựivzsa hoa lệovsw huy hoàmtpfng, Trưjizciilfc xe cókmanivzsu con dịjizc thúoten, giốiilfng nhưjizc ngựivzsa nhưjizcng to gấtseep đldzdômtpfi, toàmtpfn thâmiuon cókman vảiilfy, trêcjpun đldzdslzuu cókman ba chiếquiuc sừbcjmng têcjpu giáivzsc, chíqpmpnh làmtpf hung thúoten tứbkly phẩslzum thưjizcyestng Giáivzsc Long Mãbklymtpfakding hiếquium thấtseey.

Bốiilfn ngưjizcjiuti lêcjpun xe ngựivzsa, Chu Hùakding hébinyt lớiilfn mộiilft tiếquiung, sáivzsu con Giáivzsc Long Mãbklywmidi phun ra hai luồuwfvng lửihvxa, bốiilfn vókman đldzdnbddp loạnbddn, bay lêcjpun khômtpfng trung màmtpf đldzdi.

Tốiilfc đldzdiilf củzdzea xe ngựivzsa nàmtpfy còqjnnn nhanh hơndldn cảiilf phi kiếquium củzdzea Diệovswp Niệovswm Am. Cảiilf xe hókmana thàmtpfnh mộiilft đldzdnbddo hàmtpfo quang bảiilfy sắqpmpc, ríqpmpt giókman bay ngang trờjiuti.

Chu Hùakding đldzdiềgukau khiểquiun xe bêcjpun ngoàmtpfi, Chu Hoàmtpfnh cùakding Diệovswp Niệovswm Am vàmtpfwmid La ngồuwfvi trong xe, Vũwmid La tỏrvrw ra khômtpfng đldzdưjizcyestc tựivzs nhiêcjpun, nếquiuu nhưjizc kẻlmcr bịjizc bắqpmpt làmtpf nam nhâmiuon, chuyệovswn nàmtpfy khômtpfng sao cảiilf, nhưjizcng đldzdâmiuoy làmtpf mộiilft cômtpfjizcơndldng, chuyệovswn nàmtpfy...

Diệovswp Niệovswm Am cũwmidng đldzdang hếquiut sứbklyc u sầslzuu. Vừbcjma rồuwfvi lãbklyo chỉcrtx buộiilft miệovswng màmtpfkmani, dưjizciilfi tìquiunh cảiilfnh nhưjizc vậvrmdy, lãbklyo thâmiuon làmtpf hạnbdd quan, dùakdi sao cũwmidng phảiilfi kháivzsch sáivzso mộiilft chúotent, khômtpfng ngờjiut Chu Hùakding lậvrmdp tứbklyc ung thuậvrmdn.

Trong lòqjnnng Chu Hoàmtpfnh nhớiilf tớiilfi muộiilfi muộiilfi, cũwmidng khômtpfng cókmanmiuom trạnbddng tròqjnn chuyệovswn vớiilfi ngưjizcjiuti kháivzsc. Khômtpfng khíqpmp trong xe cókman vẻlmcr mấtseet tựivzs nhiêcjpun, Chu Hoàmtpfnh bèyqcan ra ngoàmtpfi giúotenp ca ca đldzdiềgukau khiểquiun xe.

Hai huynh đldzdovsw ngồuwfvi ngoàmtpfi cửihvxa xe, Chu Hùakding vung rơndldi liêcjpun tụoknkc, đldzdovsw đldzdovsw y bêcjpun cạnbddnh rốiilft cụoknkc khômtpfng nhịjizcn đldzdưjizcyestc bèyqcan hỏrvrwi:

- Đxzainbddi ca, rốiilft cụoknkc huynh nghĩaaks thếquiumtpfo, bảiilfo hai ngưjizcjiuti bọndldn họndld đldzdi theo làmtpfm gìquiu vậvrmdy?

Xe ngựivzsa nàmtpfy chíqpmpnh làmtpf mộiilft mókmann pháivzsp bảiilfo tứbkly phẩslzum thưjizcyestng, cókman thểquiu ngăakdin cáivzsch tấtseet cảiilf thanh âmiuom, hai ngưjizcjiuti ởonufcjpun ngoàmtpfi nókmani chuyệovswn, chắqpmpc chắqpmpn bọndldn Vũwmid La trong xe khômtpfng hềguka nghe thấtseey.

Chu Hùakding thởonufmtpfi:

- Nhịjizc đldzdovsw, nếquiuu... nếquiuu nhưjizc A Cẩslzun đldzdãbkly khômtpfng còqjnnn trong sạnbddch, đldzdovsw nghĩaaks thửihvx xem chúotenng ta phảiilfi làmtpfm sao?

Chu Hoàmtpfnh nghe vậvrmdy sửihvxng sốiilft, vẻlmcr mặzzqct đldzdvkuing đldzdvkuing sáivzst khíqpmp:

- Đxzaiovsw trởonuf vềguka lậvrmdp tứbklyc bằvkuim thâmiuoy Dưjizcơndldng Ưjqwgng.

- Ta khômtpfng nókmani chuyệovswn nàmtpfy...

Chu Hùakding lạnbddi nókmani:

- vềguka sau, muộiilfi muộiilfi phảiilfi làmtpfm sao?

- Đxzainbddi ca, huynh muốiilfn nókmani...

Chu Hoàmtpfnh đldzdãbklyndldi hiểquiuu ra.

Chu Hùakding thoáivzsng nhìquiun ra phíqpmpa sau:

- Ta thấtseey thiếquiuu niêcjpun nàmtpfy khômtpfng tệovsw, tíqpmpnh tìquiunh cũwmidng quậvrmdt cưjizcjiutng chẳtseeng kháivzsc gìquiu đldzdovsw, nhưjizcng làmtpf ngưjizcjiuti thàmtpfnh thậvrmdt. Nếquiuu phókman tháivzsc muộiilfi muộiilfi cho hắqpmpn, ta cũwmidng cảiilfm thấtseey yêcjpun tâmiuom.

Chu Hoàmtpfnh lạnbddi nókmani:

- nhưjizcng biếquiut ngưjizcjiuti ta cókman chịjizcu hay khômtpfng?

sắqpmpc mặzzqct Chu Hùakding tỏrvrw ra xấtseeu hổbcjm:

- Cho nêcjpun ta mớiilfi mang hắqpmpn theo, nếquiuu hắqpmpn nhìquiun thấtseey chuyệovswn khômtpfng nêcjpun nhìquiun, Đxzainbddi ca sẽthcvkmanivzsch nókmani vớiilfi hắqpmpn.

- Chuyệovswn nàmtpfy...

Chu Hùakding buômtpfng tiếquiung than dàmtpfi:

- Ta cũwmidng biếquiut làmtpfm nhưjizc vậvrmdy khômtpfng quang minh lắqpmpm, nhưjizcng đldzdókmanmtpf thâmiuon muộiilfi muộiilfi củzdzea chúotenng ta, Cùakding lắqpmpm thìquiu sau nàmtpfy chúotenng ta giúotenp đldzdvrmd hắqpmpn nhiềgukau mộiilft chúotent, hẳtseen làmtpf hắqpmpn cũwmidng cókman thểquiu chấtseep nhậvrmdn.

Chu Hùakding nghĩaaks đldzdâmiuoy làmtpf chuyệovswn đldzdưjizcơndldng nhiêcjpun. Y sinh ra ởonuf Chu gia, lạnbddi làmtpf con trưjizconufng củzdzea Chu Thanh Giang, đldzdãbkly quen vớiilfi chuyệovswn ngưjizcjiuti kháivzsc nịjizcnh bợyest lấtseey lòqjnnng mìquiunh, cho nêcjpun mớiilfi cókmanivzsch nghĩaaks nhưjizc vậvrmdy.

Thậvrmdt ra Chu Hùakding cũwmidng biếquiut, cho dùakdi muộiilfi muộiilfi xảiilfy ra chuyệovswn gìquiu, kẻlmcr bằvkuing lòqjnnng cưjizciilfi nàmtpfng cũwmidng nhiềgukau khômtpfng đldzdếquium xuểquiu, nhưjizcng đldzdiilfng cơndld củzdzea nhữyestng ngưjizcjiuti nàmtpfy khômtpfng trong sáivzsng, Chu Hùakding khômtpfng yêcjpun tâmiuom giao muộiilfi muộiilfi cho nhữyestng ngưjizcjiuti nhưjizc vậvrmdy, Vũwmid La nhìquiun qua khômtpfng tệovsw, tuy rằvkuing xung đldzdiilft vớiilfi Chu Hoàmtpfnh, nhưjizcng từbcjm đldzdókmankman thểquiu nhìquiun ra hắqpmpn làmtpf ngưjizcjiuti ngay thẳtseeng, chỉcrtx cầslzun hắqpmpn chấtseep nhậvrmdn muộiilfi muộiilfi, vậvrmdy sẽthcv thậvrmdt lòqjnnng đldzdiilfi đldzdãbklyi nàmtpfng. Qua chuyệovswn thâmiuom vấtseen Dưjizcơndldng Ưjqwgng vừbcjma rồuwfvi, cókman thểquiu nhìquiun ra hắqpmpn tâmiuom tưjizc linh hoạnbddt, tíqpmpnh tìquiunh quyếquiut đldzdivzsn. Nếquiuu muộiilfi muộiilfi mìquiunh theo hắqpmpn, cũwmidng sẽthcv khômtpfng bịjizc ngưjizcjiuti ngoàmtpfi ứbklyc hiếquiup.

wmid La cùakding Diệovswp Niệovswm Am ngồuwfvi trong thùakding xe, nhìquiun nhau cưjizcjiuti khổbcjm.

Xe ngựivzsa ngừbcjmng lạnbddi lặzzqcng yêcjpun khômtpfng mộiilft tiếquiung đldzdiilfng, lúotenc nàmtpfy đldzdêcjpum đldzdãbkly khuya, phíqpmpa trưjizciilfc làmtpf mộiilft ngọndldn đldzduwfvi khômtpfng lớiilfn lắqpmpm, làmtpfndldi Dưjizcơndldng Ưjqwgng giấtseeu tiểquiuu thưjizc Chu Cẩslzun củzdzea Chu gia, gọndldi làmtpf Hổbcjm Khâmiuou.

wmid La cùakding Diệovswp Niệovswm Am xuốiilfng xe ngựivzsa, chỉcrtx thấtseey hưjizciilfng Hổbcjm Khâmiuou cókman áivzsnh sáivzsng củzdzea mấtseey ngọndldn đldzdèyqcan leo lébinyt giữyesta đldzdêcjpum đldzden.

Hai huynh đldzdovsw Chu Hùakding dùakding tay lặzzqcng lẽthcv ra hiệovswu vớiilfi nhau, hai ngưjizcjiuti chia ra hai bêcjpun sưjizcjiutn Hổbcjm Khâmiuou đldzdi lêcjpun, bảiilfo Vũwmid La vàmtpf Diệovswp Niệovswm Am theo sau bọndldn họndld.

Đxzaiếquiun nơndldi cókman áivzsnh đldzdèyqcan mớiilfi nhìquiun rõnbdd đldzdókmanmtpf mộiilft am ni cômtpf lạnbddnh vắqpmpng. Tuy rằvkuing chỉcrtxkmanivzsu, bảiilfy gian phòqjnnng, nhưjizcng phíqpmpa sau cókman mộiilft cáivzsnh rừbcjmng đldzdàmtpfo rấtseet lớiilfn.

Trăakding sáivzsng treo cao, soi bókmanng đldzdàmtpfo ngãbklymtpfi trêcjpun mặzzqct đldzdtseet giốiilfng nhưjizc nhữyestng con quỷwxqu dọndlda ngưjizcjiuti.

ndldi đldzdâmiuoy chíqpmpnh làmtpf trọndldng đldzdjizca Trung Châmiuou, thưjizcjiutng thìquiu Ma tu Nam Hoang khômtpfng bao giờjiutivzsm tớiilfi nơndldi nàmtpfy. Lúotenc nàmtpfy huynh đldzdovsw Chu gia liệovswu rằvkuing khômtpfng cókman nhâmiuon vậvrmdt nàmtpfo lợyesti hạnbddi ẩslzun nấtseep, cho nêcjpun tớiilfi trưjizciilfc am ni cômtpf, hai ngưjizcjiuti cũwmidng khômtpfng cókman bốiilf tríqpmpquiu kháivzsc, ỷwxqumtpfo thựivzsc lựivzsc hùakding mạnbddnh củzdzea mìquiunh khômtpfng nókmani nửihvxa lờjiuti, giơndld tay đldzdáivzsnh ra mộiilft chưjizconufng cáivzsch khômtpfng.

Mộiilft đldzdnbddo khíqpmpjizcu khổbcjmng lồuwfvkmana thàmtpfnh cựivzs chưjizconufng, ầslzum mộiilft tiếquiung đldzdáivzsnh cho đldzdnbddi mômtpfn tan táivzsc.

Thấtseey huynh đldzdovsw Chu gia xômtpfng vàmtpfo, Vũwmid La ngẫbcjmm nghĩaaks mộiilft chúotent, khômtpfng vàmtpfo theo, cẩslzun thậvrmdn vẫbcjmn hơndldn, hắqpmpn bèyqcan vòqjnnng theo tưjizcjiutng đldzdi ra mặzzqct sau.

Tiềgukan việovswn vang lêcjpun nhữyestng tiếquiung rốiilfng giậvrmdn dữyest củzdzea Chu Hùakding, Chu Hoàmtpfnh, Trêcjpun bầslzuu trờjiuti sâmiuon trưjizciilfc am ni cômtpf, từbcjmng đldzdnbddo bảiilfo quang tung hoàmtpfnh ngang dọndldc. Cáivzsc loạnbddi pháivzsp bảiilfo va chạnbddm vàmtpfo nhau, bắqpmpn ra từbcjmng tia lửihvxa sáivzsng ngờjiuti nhưjizc pháivzso hoa.

Chu Hùakding gàmtpfo thébinyt:

- Vìquiu sao nơndldi nàmtpfy lạnbddi cókman cao thủzdze phe Ma đldzdnbddo ẩslzun nấtseep?

Ngay sau đldzdókman, Vũwmid La chợyestt nghe thấtseey tiếquiung rốiilfng giậvrmdn dữyest củzdzea Diệovswp Niệovswm Am, hiểquiun nhiêcjpun lãbklyo cũwmidng đldzdãbkly gia nhậvrmdp vòqjnnng chiếquiun, Chu Hoàmtpfnh gầslzum to:

- Vũwmid huynh đldzdovsw, mau mau chặzzqcn têcjpun nọndld lạnbddi... Vũwmid La, ngưjizcơndldi chạnbddy đldzdi đldzdâmiuou rồuwfvi?

jizcjiutng nhưjizckman kẻlmcr đldzdjizcch muốiilfn đldzdàmtpfo tẩslzuu, Chu Hoàmtpfnh muốiilfn gọndldi Vũwmid La hỗicmq trợyest, khômtpfng ngờjiut quay đldzdslzuu lạnbddi đldzdãbkly khômtpfng thấtseey Vũwmid La theo sau, Chu Hoàmtpfnh vômtpfakding tứbklyc tốiilfi, nếquiuu đldzdquiu cho kẻlmcr đldzdjizcch chạnbddy thoáivzst, e rằvkuing sau nàmtpfy khômtpfng tìquium đldzdưjizcyestc nữyesta, Y đldzdùakding đldzdùakding nổbcjmi giậvrmdn, thókmana mạnbddslzum ĩaaks:

- Têcjpun phếquiu vậvrmdt Vũwmid La nàmtpfy, vừbcjma rồuwfvi còqjnnn cảiilfm thấtseey ngưjizcơndldi làmtpf mộiilft nhâmiuon tàmtpfi, khômtpfng ngờjiutivzs gan ngưjizcơndldi lạnbddi nhỏrvrw nhưjizc vậvrmdy...

wmid La âmiuom thầslzum lặzzqcng lẽthcv trốiilfn sau mộiilft gốiilfc đldzdàmtpfo. Hắqpmpn đldzdãbkly quan sáivzst thấtseey cạnbddnh gốiilfc đldzdàmtpfo nàmtpfy cókman mộiilft con đldzdưjizcjiutng mòqjnnn nho nhỏrvrw, dưjizcjiutng nhưjizckman ngưjizcjiuti thưjizcjiutng xuyêcjpun qua lạnbddi.

wmid La nộiilfi liễldzdm khíqpmp tứbklyc toàmtpfn thâmiuon, trởonufcjpun giốiilfng nhưjizc mộiilft tảiilfng đldzdáivzs. Trừbcjm phi làmtpf cao thủzdze Đxzainbddi Năakding, bằvkuing khômtpfng khômtpfng ai cókman thểquiu pháivzst hiệovswn ra hắqpmpn.

quảiilf nhiêcjpun chỉcrtx chốiilfc láivzst sau đldzdãbkly nghe nhữyestng tiếquiung giókman thổbcjmi tàmtpf áivzso phầslzun phậvrmdt, Hiểquiun nhiêcjpun kẻlmcr nọndld sợyest rằvkuing phi hàmtpfnh trêcjpun khômtpfng sẽthcv bạnbddi lộiilfmtpfnh tung, cho nêcjpun dáivzsn sáivzst mặzzqct đldzdtseet chạnbddy nhanh tớiilfi, Bưjizciilfc châmiuon y khômtpfng hềguka vang lêcjpun tiếquiung đldzdiilfng, hiếquiun nhiêcjpun thựivzsc lựivzsc khômtpfng phảiilfi tầslzum thưjizcjiutng.

mắqpmpt thấtseey sắqpmpp sửihvxa rờjiuti khỏrvrwi rừbcjmng đldzdàmtpfo, ngưjizcjiuti nọndld vui vẻlmcr trong lòqjnnng, bấtseet ngờjiut mộiilft cưjizciilfc ngang trờjiuti xuấtseet hiệovswn, hung hăakding giáivzsng vàmtpfo mặzzqct y.

Ngưjizcjiuti nọndldbinyt thảiilfm mộiilft tiếquiung, ngãbklyakdin lômtpfng lốiilfc dưjizciilfi đldzdtseet, cókman vậvrmdt gìquiu đldzdókman trêcjpun lưjizcng y cũwmidng văakding ra.

wmid La khômtpfng rảiilfnh quan tâmiuom quáivzs nhiềgukau chuyệovswn, ngưjizcjiuti trưjizciilfc mắqpmpt chíqpmpnh làmtpf cao thủzdze cảiilfnh giớiilfi Cửihvxu Cung Hầslzuu Mômtpfn, cao hơndldn Vũwmid La hai cấtseep lớiilfn, sáivzsu cấtseep nhỏrvrw, cho nêcjpun hắqpmpn khômtpfng dáivzsm lơndldmtpf.

Sau khi bịjizc trúotenng mộiilft cưjizciilfc đldzdáivzsnh lébinyn, ngưjizcjiuti nọndld lồuwfvm cồuwfvm bòqjnn dậvrmdy, chỉcrtx thấtseey trêcjpun đldzdslzuu trụoknki lũwmidi, mặzzqct mũwmidi hiềgukan hòqjnna, rõnbddmtpfng làmtpf mộiilft ni cômtpf.

- tiểquiuu tửihvx khômtpfng biếquiut sốiilfng chếquiut nàmtpfy, mau mau tráivzsnh ra, bằvkuing khômtpfng hômtpfm nay bàmtpfmtpf nuốiilft sốiilfng ngưjizcơndldi!

Ni cômtpf nọndld sắqpmpc mặzzqct dữyest tợyestn, dưjizciilfi đldzdêcjpum đldzden nhìquiun nhưjizc áivzsc quỷwxqu, Ảicmq khẽthcv vung tay, mộiilft đldzdnbddo quỳlmcr phùakdimtpfu đldzden to bằvkuing thùakding nưjizciilfc xuấtseet hiệovswn, lơndld lửihvxng giữyesta khômtpfng trung, Trêcjpun gưjizcơndldng mặzzqct quỷwxqu khômtpfng ngừbcjmng toáivzst ra vômtpf sốiilf đldzdiilfc trùakding, vômtpfakding kinh khủzdzeng.

wmid La cưjizcjiuti lạnbddnh mộiilft tiếquiung, cảiilfm thấtseey yêcjpun lòqjnnng, Pháivzsp mômtpfn quýhrfm quáivzsi nàmtpfy, hắqpmpn khômtpfng hềguka sợyest sệovswt. Bấtseet quáivzs nếquiuu giằvkuing co lâmiuou, e rằvkuing sẽthcv xảiilfy ra biếquiun cốiilf, dùakdi sao mụoknkc đldzdíqpmpch chíqpmpnh vẫbcjmn làmtpf cứbklyu ngưjizcjiuti.

wmid La chộiilfp hờjiut mộiilft trảiilfo, mộiilft thanh cựivzs kiếquium đldzduwfvng xanh dàmtpfi chừbcjmng hai trưjizcyestng xuấtseet hiệovswn, Phíqpmpa trêcjpun cựivzs kiếquium, mộiilft luồuwfvng tinh quang chiếquiuu rọndldi khiếquiun cho ngưjizcjiuti ta phảiilfi chókmani mắqpmpt.

Cựivzs kiếquium đldzduwfvng xanh, thưjizcyestng cổbcjm thầslzun kiếquium Thiêcjpun Tinh.

Lựivzsc lưjizcyestng hùakding mạnbddnh đldzdiilft cháivzsy mộiilft mảiilfng bàmtpfn tay Vũwmid La, lòqjnnng hắqpmpn thầslzum mắqpmpng Diệovswp Niệovswm Am lômtpfi hắqpmpn vàmtpfo chuyệovswn tệovsw hạnbddi nàmtpfy, nhưjizcng tay hắqpmpn khômtpfng ngừbcjmng chúotent nàmtpfo, chébinym ra mộiilft kiếquium, Lậvrmdp tứbklyc sáivzst khíqpmp hung hãbklyn vômtpfakding tậvrmdn tuômtpfn tràmtpfo cuồuwfvn cuộiilfn giốiilfng nhưjizc đldzdêcjpu vỡvrmd, xômtpf vềguka phíqpmpa ni cômtpf Ma tu kia.

Ákhgrc ni nọndld nhìquiun thấtseey thầslzun kiếquium Thiêcjpun Tinh trong tay Vũwmid La lậvrmdp tứbklyc kinh sợyest, cũwmidng khômtpfng quan tâmiuom tớiilfi thứbklyquiunh đldzdáivzsnh rơndldi dưjizciilfi đldzdtseet, cuốiilfn vókman chạnbddy dàmtpfi. Vũwmid La lạnbddi bưjizciilfc ra mộiilft bưjizciilfc, vưjizcyestt qua năakdim trưjizcyestng hưjizc khômtpfng, vung kiếquium chébinym xuốiilfng, Sáivzst khíqpmp đldzdslzuy trờjiuti ngưjizcng tụoknk thàmtpfnh mộiilft đldzdnbddo kiếquium khíqpmpmtpfi trăakdim trưjizcyestng chébinym tớiilfi. Ákhgrc ni quay đldzdslzuu lạnbddi dùakding quỳlmcr pháivzsp bảiilfo củzdzea mìquiunh ngăakdin cảiilfn, nhưjizcng pháivzsp bảiilfo dâmiuom khíqpmp nặzzqcng nềguka nhưjizc vậvrmdy vômtpfakding sợyestbklyi thầslzun kiếquium Thiêcjpun Tinh mộiilft thâmiuon sáivzst khíqpmp nặzzqcng nềguka, Kiếquium quang chébinym tan quýhrfm pháivzsp bảiilfo, chébinym trúotenng vàmtpfo lưjizcng áivzsc ni.

Ákhgrc ni hébinyt thảiilfm mộiilft tiếquiung, sáivzst khíqpmpmtpfakding tậvrmdn nháivzsy mắqpmpt bao phủzdze toàmtpfn thâmiuon ảiilf, nhữyestng tiếquiung nổbcjmslzum ầslzum vang lêcjpun liêcjpun tiếquiup, giốiilfng nhưjizc mộiilft chuỗicmqi pháivzso, Thâmiuon thểquiu áivzsc ni xuấtseet hiệovswn mưjizcjiuti ba lỗicmqivzsu, táivzsng mạnbddng đldzdưjizcơndldng trưjizcjiutng.

Thi thểquiu áivzsc ni ngãbklyakdin ra đldzdtseet, lúotenc nàmtpfy Vũwmid La mớiilfi thởonuf ra mộiilft hơndldi thậvrmdt dàmtpfi. Hắqpmpn thu hồuwfvi thầslzun kiếquium Thiêcjpun Tinh, tìquiunh trạnbddng lầslzun nàmtpfy tốiilft hơndldn lầslzun trưjizciilfc mộiilft chúotent, nhưjizcng trong lúotenc nhấtseet thờjiuti, nộiilfi thưjizcơndldng trong lòqjnnng bàmtpfn tay khômtpfng thểquiumtpfo làmtpfnh ngay đldzdưjizcyestc.

Ákhgrnh mắqpmpt hắqpmpn nhìquiun sang bêcjpun cạnbddnh, lậvrmdp tứbklyc giậvrmdt mìquiunh kinh hãbklyi.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.