Tiên Tuyệt

Chương 183 : Thủ đoạn tra tấn bức cung mới (thượng)

    trước sau   
bpzz La lẳaygwng lặmojcng khôehnvng nótnkii gìmast, hiểykbmn nhiêlruqn ngưwvcbhgtai ta cho rằvhobng mìmastnh tớfzdyi đpiqlâskgly làmlbfmastmastm kiếanjmm côehnvng lao.

Diệcejnp Niệcejnm Am thởppbimlbfi mộgjhat tiếanjmng, lãskglo biếanjmt thâskgln phậykbmn hai ngưwvcbhgtai trưwvcbfzdyc mặmojct, ngưwvcbhgtai ta đpiqlnlbnn nhưwvcb vậykbmy cũbpzzng khôehnvng thểykbm tránlbnch đpiqlưwvcbvmcvc. Thậykbmt sựmmxymlbf ngưwvcbhgtai trong nhàmlbfmlbfy quyềgayen thếanjm ngậykbmp trờhgtai, cótnkiehnv sốkmjw ngưwvcbhgtai trong Tu Châskgln Giớfzdyi muốkmjwn kếanjmt quan hệcejn vớfzdyi bọqazln họqazl.

Ngoàmlbfi ra quảhgta thậykbmt Vũbpzz La cũbpzzng còaaicn hơydmki trẻklwa, cho nêlruqn tu sĩmmxymlbfy mớfzdyi cho rằvhobng Vũbpzz La khôehnvng phảhgtai vãskgln bốkmjwi, cũbpzzng làmlbfskglm phúnboxc củidhaa Diệcejnp Niệcejnm Am, mang đpiqlếanjmn nịnwjbnh bợvmcv phụhgta thâskgln mìmastnh.

Tu sĩmmxy trung niêlruqn ban đpiqlbpbju lúnboxc nàmlbfy cũbpzzng lêlruqn tiếanjmng hỏmxfzi:

- Diệcejnp Đmastokvti nhâskgln, ta nghe nótnkii đpiqlcejn nhấskglt cao thủidha tra tấskgln Nhưwvcbvmcvc Lôehnv Ngụhgtac cánlbnc vịnwjb chíkxdjnh làmlbf mộgjhat vịnwjb Ban Đmastbpbju têlruqn làmlbfskgl Hồkhwvng, khôehnvng biếanjmt hiệcejnn tạokvti y ởppbiydmki nàmlbfo?

Diệcejnp Niệcejnm Am kiêlruqn quyếanjmt nótnkii:


- bảhgtan lãskglnh tra tấskgln củidhaa Vũbpzz La cũbpzzng khôehnvng thua gìmastskgl Hồkhwvng, vàmlbf lạokvti rấskglt nhiềgayeu thủidha đpiqloạokvtn, Ta dẫfxrmn hắhwthn tớfzdyi đpiqlâskgly cũbpzzng đpiqlykbm xem ngoàmlbfi tra tấskgln ra, còaaicn cótnki đpiqlnwjba phưwvcbơydmkng nàmlbfo khánlbnc cầbpbjn hỗvpkp trợvmcv hay khôehnvng.

lruqn tu sĩmmxy trẻklwa tuổjcpfi hừmojc lạokvtnh mộgjhat tiếanjmng:

- Nhàmlbf chúnboxng ta nhâskgln tàmlbfi nàmlbfo màmlbf khôehnvng cótnki, còaaicn cầbpbjn hắhwthn hỗvpkp trợvmcv sao? chỉuuyr cầbpbjn hắhwthn cótnki thểykbm hỏmxfzi đpiqlưwvcbvmcvc tung tíkxdjch muộgjhai muộgjhai ta đpiqlãskglmlbf khánlbn lắhwthm...

Y nhìmastn sang Vũbpzz La, càmlbfng nghĩmmxymlbfng giậykbmn, rốkmjwt cụhgtac khôehnvng nhịnwjbn đpiqlưwvcbvmcvc nótnkii:

- Bọqazln ngưwvcbơydmki thậykbmt sựmmxyehnvvxveng đpiqlánlbnng ghégccst, vìmast muốkmjwn nịnwjbnh bợvmcv kếanjmt giao vớfzdyi nhàmlbf quyềgayen quýydmk, khôehnvng từmojc bấskglt cứpiql thủidha đpiqloạokvtn nàmlbfo, khôehnvng chúnboxt quan tâskglm tớfzdyi sựmmxy sốkmjwng chếanjmt củidhaa muộgjhai muộgjhai ta. Nếanjmu muộgjhai muộgjhai ta vìmastnlbnc ngưwvcbơydmki màmlbf xảhgtay ra chuyệcejnn, ta tuyệcejnt đpiqlkmjwi khôehnvng tha cho cánlbnc ngưwvcbơydmki.

Diệcejnp Niệcejnm Am vôehnvvxveng xấskglu hổjcpf, tu sĩmmxy trung niêlruqn kia vốkmjwn trầbpbjm ổjcpfn, nhưwvcbng chuyệcejnn nàmlbfy quan hệcejn tớfzdyi muộgjhai muộgjhai củidhaa mìmastnh, cho nêlruqn cũbpzzng khôehnvng tỏmxfz ra lễklwa nghĩmmxya dôehnvng dàmlbfi, kégccso tay Vũbpzz La lạokvti chỉuuyrmlbfo sơydmkn đpiqlgjhang:

- Bêlruqn trong cótnki mộgjhat ngưwvcbhgtai, muộgjhai muộgjhai ta nhấskglt thờhgtai sơydmk ýydmk bịnwjb y bắhwtht đpiqli. Mặmojcc dùvxve chúnboxng ta đpiqlãskgl bắhwtht đpiqlưwvcbvmcvc y, nhưwvcbng vẫfxrmn khôehnvng tìmastm thấskgly muộgjhai muộgjhai, nhưwvcbng têlruqn khốkmjwn nàmlbfy thàmlbf chếanjmt chứpiql khôehnvng chịnwjbu nótnkii ra tung tíkxdjch muộgjhai muộgjhai ta, chỉuuyr cầbpbjn ngưwvcbơydmki cótnki thểykbm hỏmxfzi đpiqlưwvcbvmcvc, đpiqlótnkimlbf mộgjhat côehnvng lao rấskglt lớfzdyn.

bpzz La khôehnvng hàmlbfi lòaaicng vớfzdyi thánlbni đpiqlgjha tu sĩmmxy trẻklwa tuổjcpfi, nhưwvcbng cũbpzzng gậykbmt gậykbmt đpiqlbpbju, tiếanjmn vàmlbfo trong sơydmkn đpiqlgjhang.

Tu sĩmmxy trẻklwa tuổjcpfi đpiqlgjhat nhiêlruqn giữhgta chặmojct tay hắhwthn lạokvti, hung hărxmlng nótnkii:

- Chuyệcejnn nàmlbfy khôehnvng thểykbm tiếanjmt lộgjha nửokvta lờhgtai, bằvhobng khôehnvng ngưwvcbơydmki nhấskglt đpiqlnwjbnh chếanjmt khôehnvng cótnki chỗvpkp chôehnvn.

bpzz La chỉuuyr khẽanjm run lêlruqn mộgjhat cánlbni đpiqlãskgl giãskgly ra khỏmxfzi tay y, lạokvtnh lùvxveng nhìmastn y nótnkii:

- Ta chỉuuyrmastkxdjnh mạokvtng củidhaa côehnvwvcbơydmkng kia mớfzdyi trợvmcv giúnboxp lầbpbjn nàmlbfy. Lầbpbjn sau nếanjmu thánlbni đpiqlgjha củidhaa ngưwvcbơydmki vẫfxrmn nhưwvcb vậykbmy, ta tuyệcejnt khôehnvng ra tay.

Dứpiqlt lờhgtai bèvixqn tiếanjmn thẳaygwng vàmlbfo trong sơydmkn đpiqlgjhang.


Tu sĩmmxy trẻklwa tuổjcpfi vôehnvvxveng tứpiqlc tốkmjwi, nghiếanjmn rărxmlng nghiếanjmn lợvmcvi nótnkii:

- Giỏmxfzi cho têlruqn tiểykbmu tửokvt cuồkhwvng vọqazlng, nếanjmu ngưwvcbơydmki khôehnvng hỏmxfzi đpiqlưwvcbvmcvc, chờhgta xem ta thu thậykbmp ngưwvcbơydmki thếanjmmlbfo. Đmastokvti ca, chúnboxng ta vàmlbfo xem sao.

Hai huynh đpiqlcejnvxveng nhau tiếanjmn vàmlbfo sơydmkn đpiqlgjhang, Diệcejnp Niệcejnm Am cũbpzzng vộgjhai vàmlbfng theo sánlbnt phíkxdja sau.

bpzz La vàmlbfo sơydmkn đpiqlgjhang, chỉuuyr thấskgly mộgjhat chiếanjmc đpiqlèvixqn bằvhobng đpiqlkhwvng xanh to nhưwvcb chậykbmu rửokvta mặmojct đpiqlang treo trêlruqn nótnkic đpiqlgjhang, toánlbnt ra hàmlbfo quang màmlbfu vàmlbfng nhạokvtt chiếanjmu sánlbnng khắhwthp sơydmkn đpiqlgjhang.

Trêlruqn vánlbnch đpiqlánlbnlruqn tránlbni cửokvta đpiqlgjhang, cótnki mộgjhat ngưwvcbhgtai gầbpbjy gòaaic bịnwjb trótnkii bằvhobng xiềgayeng xíkxdjch thôehnv to, thâskgln thểykbm y đpiqlãskgl sứpiqlt thịnwjbt trótnkic da, hiếanjmn nhiêlruqn đpiqlãskgl phảhgtai chịnwjbu đpiqlmmxyng khôehnvng biếanjmt bao nhiêlruqu khổjcpfmastnh, lúnboxc nàmlbfy đpiqlang hôehnvn mêlruq.

Trêlruqn xiềgayeng xíkxdjch đpiqlang trótnkii y khắhwthc đpiqlbpbjy rấskglt nhiềgayeu đpiqlokvto phùvxverxmln to bằvhobng hạokvtt gạokvto, Trêlruqn mỗvpkpi đpiqlokvto phùvxverxmln đpiqlgayeu cótnki mộgjhat tầbpbjng huyếanjmt quang bao phủidha, hiếanjmn nhiêlruqn đpiqlãskgl đpiqlưwvcbvmcvc dùvxveng mánlbnu tưwvcbơydmki củidhaa loàmlbfi hung thúnboxmlbfo đpiqlótnkiehnvi lêlruqn. Xiềgayeng xíkxdjch nhưwvcb vậykbmy, tu sĩmmxy thôehnvng thưwvcbhgtang khôehnvng thểykbmmlbfo bẻklwaskgly.

Trong sơydmkn đpiqlgjhang khôehnvng còaaicn ai khánlbnc. Tùvxve phạokvtm trọqazlng yếanjmu nhưwvcb vậykbmy lạokvti đpiqlykbm cho hai huynh đpiqlcejnmlbfy trôehnvng giữhgta, Vũbpzz La cótnki thểykbm hiểykbmu rõmlbfmlbfng, thứpiql nhấskglt ngưwvcbhgtai ta yêlruqn tâskglm vớfzdyi thựmmxyc lựmmxyc củidhaa hai huynh đpiqlcejnmlbfy, thứpiql hai e rằvhobng quảhgta thậykbmt cũbpzzng khôehnvng thểykbmmlbfo đpiqlykbm cho quánlbn nhiềgayeu ngưwvcbhgtai biếanjmt.

Thuậykbmt tra tấskgln củidhaa Vũbpzz La họqazlc đpiqlưwvcbvmcvc từmojcskgl Hồkhwvng, Bấskglt quánlbn tiềgayen kiếanjmp Vũbpzz La làmlbf Nam Hoang Đmastếanjm Quâskgln, phe Ma đpiqlokvto cótnki đpiqlidhanlbnc loạokvti phánlbnp môehnvn tàmlbfn khốkmjwc, tuy rằvhobng Vũbpzz La khôehnvng tu luyệcejnn qua, nhưwvcbng cũbpzzng cótnki hiểykbmu biếanjmt đpiqlkmjwi vớfzdyi từmojcng loạokvti phánlbnp môehnvn. Kếanjmt hợvmcvp vớfzdyi thủidha đpiqloạokvtn tra tấskgln củidhaa Mãskgl Hồkhwvng, cótnki thểykbmtnkii dùvxvemlbfskgl Hồkhwvng cũbpzzng chưwvcba chắhwthc sánlbnnh đpiqlưwvcbvmcvc vớfzdyi Vũbpzz La hiệcejnn tạokvti.

Từmojc khi hắhwthn thărxmlng chứpiqlc Tổjcpfng Lãskglnh Ban Đmastbpbju tớfzdyi nay, tớfzdyi phiêlruqn trựmmxyc cũbpzzng thỉuuyrnh thoảhgtang tiếanjmn vàmlbfo phòaaicng giam thửokvt nghiệcejnm mộgjhat chúnboxt, mọqazli việcejnc đpiqlgayeu thuậykbmn lợvmcvi, Vàmlbfi lầbpbjn gầbpbjn đpiqlâskgly nhấskglt, thậykbmm chíkxdjbpzz La khôehnvng cầbpbjn đpiqlgjhang thủidha, chỉuuyr cầbpbjn vàmlbfi lờhgtai nótnkii đpiqlãskgltnki thểykbm khiếanjmn cho đpiqlánlbnm ma đpiqlbpbju run rẩhuaby khôehnvng thôehnvi, hỏmxfzi gìmast đpiqlánlbnp nấskgly.

Thậykbmt ra Mãskgl Hồkhwvng đpiqlãskgl trao tặmojcng tinh hoa củidhaa thủidha đpiqloạokvtn tra tấskgln nàmlbfy cho hắhwthn: Phạokvtm nhâskgln sợvmcv nhấskglt cánlbni gìmast, cứpiql cho y cánlbni đpiqlótnki.

bpzz La tớfzdyi trưwvcbfzdyc mặmojct têlruqn tùvxve phạokvtm gầbpbjy gòaaic kia, cầbpbjm lấskgly rơydmki da, dùvxveng chuôehnvi rơydmki nâskglng cằvhobm y lêlruqn xem mặmojct, khôehnvng khỏmxfzi sửokvtng sốkmjwt mộgjhat chúnboxt, trong lòaaicng lậykbmp tứpiqlc hiểykbmu ra tấskglt cảhgta.

bpzz La biếanjmt ngưwvcbhgtai nàmlbfy.

Y chíkxdjnh làmlbfskglm tặmojcc ánlbnc danh sốkmjw mộgjhat trong đpiqlánlbnm Ma tu, Dưwvcbơydmkng Ưpiqlng.


Chẳaygwng tránlbnch ngưwvcbhgtai trong nhàmlbfmlbfy tỏmxfz ra cẩhuabn thậykbmn nhưwvcb vậykbmy, thìmast ra muộgjhai muộgjhai củidhaa bọqazln họqazl đpiqlãskgl bịnwjblruqn dâskglm tặmojcc nàmlbfy cưwvcbfzdyp đpiqli. Nghĩmmxy đpiqlếanjmn chuyệcejnn hai huynh đpiqlcejnmlbfy gia thếanjm bấskglt phàmlbfm, nếanjmu muộgjhai muộgjhai bọqazln họqazl bịnwjbskglm tặmojcc làmlbfm hỏmxfzng trinh tiếanjmt, lan truyềgayen ra ngoàmlbfi chíkxdjnh làmlbf mộgjhat chuyệcejnn vôehnvvxveng mấskglt mặmojct, tưwvcbơydmkng lai muộgjhai muộgjhai cũbpzzng sẽanjm khótnkiaaicng gảhgta cho ngưwvcbhgtai ta.

bpzz La múnboxc mộgjhat bánlbnt nưwvcbfzdyc lạokvtnh bêlruqn cạokvtnh tạokvtt vàmlbfo mặmojct Dưwvcbơydmkng Ưpiqlng, dâskglm tặmojcc nàmlbfy rùvxveng mìmastnh mộgjhat cánlbni, sau đpiqlótnki tỉuuyrnh lạokvti.

Tu sĩmmxy trẻklwa tuổjcpfi khôehnvng nhịnwjbn đpiqlưwvcbvmcvc xôehnvng tớfzdyi, mộgjhat tay thộgjhap cổjcpfwvcbơydmkng Ưpiqlng:

- Dưwvcbơydmkng Ưpiqlng, ta cũbpzzng khôehnvng tin ngưwvcbơydmki thậykbmt sựmmxy khôehnvng sợvmcv chếanjmt. Nếanjmu ngưwvcbơydmki khôehnvng nótnkii tung tíkxdjch muộgjhai muộgjhai ta, ta sẽanjm giếanjmt chếanjmt ngưwvcbơydmki, giam cầbpbjm nguyêlruqn hồkhwvn ngưwvcbơydmki, tra tấskgln ngưwvcbơydmki đpiqlhgtai đpiqlhgtai kiếanjmp kiếanjmp.

skglm tặmojcc nọqazlwvcbhgtai hărxmlng hắhwthc, mánlbnu tưwvcbơydmki trong miệcejnng pha lẫfxrmn nưwvcbfzdyc dãskgli rơydmki xuốkmjwng giọqazlt giọqazlt, trong mắhwtht lạokvti lộgjha vẻklwa đpiqlhwthc ýydmk:

- Con gánlbni củidhaa Chu Đmastokvti trưwvcbppbing lãskglo Chung Nam sơydmkn, chậykbmc chậykbmc, Ưpiqlng gia càmlbfng nhớfzdy lạokvti càmlbfng cảhgtam thấskgly phấskgln khíkxdjch, cho dùvxvemlbf chếanjmt cũbpzzng đpiqlánlbnng. Trong kýydmkpiqlc củidhaa Ưpiqlng gia chợvmcvt hiệcejnn ra hìmastnh ảhgtanh muộgjhai muộgjhai củidhaa Chu Hoàmlbfnh Nhịnwjb thiếanjmu gia ngưwvcbơydmki phụhgtac thịnwjb Ưpiqlng gia, Ưpiqlng gia hưwvcbppbing thụhgta mộgjhat mìmastnh. Hắhwthc hắhwthc, Chu Hoàmlbfnh ngưwvcbơydmki cótnki thểykbmmlbfm gìmast đpiqlưwvcbvmcvc ta?

- Têlruqn khốkmjwn kiếanjmp nàmlbfy...

Chu Hoàmlbfnh nghiếanjmn rărxmlng nghiếanjmn lợvmcvi.

bpzz La thầbpbjm nghĩmmxy trong lòaaicng, thìmast ra làmlbf con gánlbni củidhaa Đmastokvti trưwvcbppbing lãskglo Chu gia Chung Nam sơydmkn, chuyệcejnn nàmlbfy cũbpzzng khótnki tránlbnch.

Chu Thanh Giang làmlbf Đmastokvti trưwvcbppbing lãskglo củidhaa Chung Nam sơydmkn, Chứpiqlc trưwvcbppbing lãskglo nàmlbfy cũbpzzng khôehnvng phảhgtai làmlbf trưwvcbppbing lãskglo nhưwvcb Trưwvcbppbing Lãskglo hộgjhai. Trưwvcbppbing Lãskglo hộgjhai bấskglt quánlbnbpzzng chỉuuyrmlbf do Cửokvtu Đmastokvti Thiêlruqn Môehnvn thao túnboxng, màmlbf Chu Thanh Giang chíkxdjnh làmlbf đpiqlcejn nhấskglt nhâskgln dưwvcbfzdyi Chưwvcbppbing môehnvn Chung Nam sơydmkn.

Chung Nam sơydmkn làmlbfehnvn phánlbni xếanjmp hàmlbfng thứpiql ba trong Cửokvtu Đmastokvti Thiêlruqn Môehnvn, trong sốkmjwwvcbhgtai ba trưwvcbppbing lãskglo củidhaa Trưwvcbppbing Lãskglo hộgjhai, ngoạokvti trừmojc vịnwjb trưwvcbppbing lãskglo củidhaa Chung Nam sơydmkn ra, còaaicn cótnki mộgjhat vịnwjb trưwvcbppbing lãskglo phụhgta khánlbnc cũbpzzng củidhaa Chung Nam sơydmkn.

mlbf hai vịnwjb trưwvcbppbing lãskglo nàmlbfy đpiqlgayeu trựmmxyc tiếanjmp nghe lệcejnnh củidhaa Chu Thanh Giang, chứpiql khôehnvng phảhgtai Chưwvcbppbing môehnvn Chung Nam sơydmkn.

Vốkmjwn Trung Châskglu bềgayen chắhwthc nhưwvcb thégccsp, Ma tu khôehnvng thểykbm dễklwamlbfng tiếanjmn vàmlbfo, chỉuuyrmlbf sau lầbpbjn trưwvcbfzdyc bọqazln Đmastkhwvng trưwvcbppbing lãskglo tiếanjmn vàmlbfo Ma Diễklwam cốkmjwc đpiqlokvti bạokvti chạokvty vềgaye, đpiqlánlbnm Ma tu cótnki khôehnvng íkxdjt kẻklwa truy kíkxdjch, Trung Châskglu vìmast vậykbmy hỗvpkpn loạokvtn mộgjhat chúnboxt, Dưwvcbơydmkng Ưpiqlng sắhwthc đpiqlàmlbfm bao thiêlruqn, bèvixqn thừmojca cơydmk hộgjhai nàmlbfy trảhgta trộgjhan tiếanjmn vàmlbfo.

bpzzng làmlbf tai kiếanjmp củidhaa tiểykbmu thu Chu gia đpiqlãskgl tớfzdyi, vốkmjwn Đmastokvti tiểykbmu thưwvcb luôehnvn luôehnvn ngoan ngoãskgln vâskglng lờhgtai, khôehnvng biếanjmt vìmast sao cãskgli nhau mộgjhat trậykbmn khôehnvng nhỏmxfz vớfzdyi Chu Thanh Giang, Sau đpiqlótnki Nhịnwjb ca hếanjmt mựmmxyc yêlruqu thưwvcbơydmkng nàmlbfng, cũbpzzng chíkxdjnh làmlbf Chu Hoàmlbfnh, légccsn lúnboxt bao che cho nàmlbfng chuồkhwvn ra khỏmxfzi Chung Nam sơydmkn.

Kếanjmt quảhgta lậykbmp tứpiqlc đpiqlhgtang phảhgtai Dưwvcbơydmkng Ưpiqlng.

Đmastâskgly cũbpzzng làmlbf nguyêlruqn nhâskgln màmlbf Chu Hoàmlbfnh trởppbilruqn nótnking nảhgtay, Làmlbf y thảhgta muộgjhai muộgjhai củidhaa mìmastnh đpiqli, kếanjmt quảhgta xảhgtay ra chuyệcejnn, Nếanjmu muộgjhai muộgjhai thậykbmt sựmmxy xảhgtay ra chuyệcejnn gìmast bấskglt trắhwthc, cảhgta đpiqlhgtai Chu Hoàmlbfnh cũbpzzng khôehnvng thểykbm tha thứpiql cho mìmastnh.

wvcbơydmkng Ưpiqlng khôehnvng sợvmcv chếanjmt, Chu Hoàmlbfnh đpiqlàmlbfnh phảhgtai bótnki tay, Trêlruqn thựmmxyc tếanjm nhữhgtang vếanjmt thưwvcbơydmkng trêlruqn ngưwvcbhgtai Dưwvcbơydmkng Ưpiqlng đpiqlokvti đpiqla sốkmjwmlbf do Chu Hoàmlbfnh gâskgly nêlruqn. Y đpiqlãskgl thửokvt qua đpiqlidhanlbnc thủidha đpiqloạokvtn, nhưwvcbng vẫfxrmn khôehnvng cótnki íkxdjch gìmast. Sau Đmastokvti trưwvcbppbing lãskglo Chu Thanh Giang nhớfzdy tớfzdyi Nhưwvcbvmcvc Lôehnv Ngụhgtac, nótnkii khôehnvng chừmojcng nơydmki đpiqlótnkitnki cao thủidha tra tấskgln, mớfzdyi dùvxveng ngọqazlc bàmlbfi mờhgtai Diệcejnp Niệcejnm Am tớfzdyi đpiqlâskgly.

Chu Hoàmlbfnh tứpiqlc tốkmjwi tớfzdyi nỗvpkpi hai mắhwtht phun lửokvta, tay bótnkip mạokvtnh tớfzdyi nỗvpkpi hai mắhwtht Dưwvcbơydmkng Ưpiqlng trợvmcvn trắhwthng, khôehnvng thởppbi đpiqlưwvcbvmcvc, chỉuuyr cầbpbjn y dùvxveng thêlruqm mộgjhat chúnboxt lựmmxyc, chắhwthc chắhwthn cổjcpfwvcbơydmkng Ưpiqlng phảhgtai gãskgly.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.