Tiên Tuyệt

Chương 182 : Nhiệm vụ thần bí (hạ)

    trước sau   
Ngưijsewifii biếqglxt càxgzvng nhiềsqbhu, càxgzvng đkswsvtwolczv tớnyeii lấunjay lòjzkang Vũdmqn La. Ai nấunjay đkswssqbhu lo lắtqmlng ngưijsewifii kháijsec cóvlwo thủhwds đkswsoạolabn bấunjat phàxgzvm, kếqglxt giao vớnyeii Vũdmqn La, vậeskpy sẽdgnyxgzv đkswsoplfi thủhwds cạolabnh tranh vớnyeii mìnexknh.

Nhữlbufng ngàxgzvy nàxgzvy, Vũdmqn La sốoplfng cuộqglxc sốoplfng hếqglxt sứhsyqc nhàxgzvn nhãsodslczv Nhưijseitjfc Lôlczv Ngụkwrrc. Hôlczvm ấunjay, hắtqmln đkswsang ngồxolki ởlczv nhàxgzv ămpxgn liềsqbhu mạolabng vớnyeii Diệvmwyp Thanh Quảpazb - đkswsưijseơgvzong nhiêpazbn làxgzv liềsqbhu mạolabng vềsqbh sứhsyqc ămpxgn, chợitjft Diệvmwyp Niệvmwym Am cóvlwo vẻfezk hốoplfi hảpazb từfjvwpazbn ngoàxgzvi tiếqglxn vàxgzvo.

Vừfjvwa thấunjay Vũdmqn La vàxgzv Diệvmwyp Thanh Quảpazb ngồxolki hai bêpazbn mộqglxt chiếqglxc bàxgzvn dàxgzvi, trưijsenyeic mặllxnt ai nấunjay bàxgzvy mấunjay cáijsei thùpuqwng cơgvzom rỗmzaeng, mộqglxt đkswsoplfng đkswsĩzndva cao ngấunjat, Diệvmwyp Niệvmwym Am lậeskpp tứhsyqc cảpazbm thấunjay máijseu nóvlwong sôlczvi tràxgzvo, ngưijseơgvzoi quảpazb thậeskpt làxgzv tiểfjvwu nha đkswscfocu khôlczvng nêpazbn nếqglxt, hìnexknh ảpazbnh củhwdsa ngưijseơgvzoi bàxgzvy ra trưijsenyeic mắtqmlt Vũdmqn La nhưijse vậeskpy, tưijseơgvzong lai làxgzvm sao tranh đkswsưijseitjfc vớnyeii Cốoplfc Mụkwrrc Thanh, cóvlwo nam nhâxgzvn nàxgzvo muốoplfn lãsodso bàxgzvnexknh làxgzv Thao Thiếqglxt chứhsyq?

(Thao Thiếqglxt: Quáijsei thúckpl thâxgzvn dêpazb, rămpxgng hổvtwo, tay ngưijsewifii, mắtqmlt nằjtkam dưijsenyeii náijsech, miệvmwyng khổvtwong lồxolk hếqglxt sứhsyqc phàxgzvm ămpxgn, cuốoplfi cùpuqwng pháijset áijsech màxgzv chếqglxt).

Diệvmwyp Niệvmwym Am hếqglxt sứhsyqc đkswsau lòjzkang, bấunjat quáijse hiệvmwyn tạolabi khôlczvng cóvlwojzkang dạolabxgzvo lo tớnyeii chuyệvmwyn nàxgzvy, bèhlotn tiếqglxn tớnyeii túckplm lấunjay Vũdmqn La:

- Cóvlwo chuyệvmwyn quan trọalmbng, mau mau theo ta.


- Vũdmqn La ngưijseơgvzoi đkswsfjvwng chạolaby, ngưijseơgvzoi sắtqmlp sửyrmpa thua rồxolki...

Diệvmwyp Thanh Quảpazb vừfjvwa ămpxgn hùpuqwng hổvtwo vừfjvwa kêpazbu théissgt, Diệvmwyp Niệvmwym Am suýbeemt nữlbufa bậeskpt khóvlwoc, xong, hoàxgzvn toàxgzvn xong rồxolki, lãsodso biếqglxt cháijseu gáijsei củhwdsa mìnexknh khôlczvng thểfjvw gảpazb đkswsưijseitjfc nữlbufa.

quảpazb thậeskpt Vũdmqn La sắtqmlp sửyrmpa thua, tuy rằjtkang hắtqmln vôlczvpuqwng tin tưijselczvng sứhsyqc ămpxgn củhwdsa mìnexknh, thếqglx nhưijseng đkswsoplfi trậeskpn vớnyeii Diệvmwyp Thanh Quảpazb, lúckplc nàxgzvo cũdmqnng thắtqmlng ívmwyt thua nhiềsqbhu. Mắtqmlt thấunjay sắtqmlp sửyrmpa lậeskpp thêpazbm mộqglxt thàxgzvnh quảpazb chiếqglxn bạolabi nữlbufa, bấunjat chợitjft Diệvmwyp Niệvmwym Am giốoplfng nhưijse thiêpazbn sứhsyq từfjvw trêpazbn trờwifii giáijseng xuốoplfng, Vũdmqn La cảpazbm đkswsqglxng rơgvzoi lệvmwy đkswscfocm đkswsìnexka, nhưijseng Diệvmwyp Thanh Quảpazbpazbu lêpazbn nhưijse vậeskpy khiếqglxn cho Vũdmqn La nhấunjat thờwifii chộqglxt dạolab.

Khôlczvng ngờwifi Diệvmwyp Niệvmwym Am cấunjat tiếqglxng gàxgzvo théissgt:

- La lốoplfi gìnexk chứhsyq, ta tìnexkm hắtqmln cóvlwo chuyệvmwyn quan trọalmbng, con còjzkan khôlczvng mau cúckplt vềsqbh cho ta. Nhiệvmwym vụkwrr luyệvmwyn chữlbuf, thêpazbu hoa hôlczvm qua ta giao cho con, con đkswsãsods hoàxgzvn thàxgzvnh chưijsea?

Vừfjvwa nghe nhưijse vậeskpy, Diệvmwyp Thanh Quảpazb lậeskpp tứhsyqc trởlczvpazbn ảpazbo nãsodso vôlczvpuqwng.

dmqn La chĩzndva ngóvlwon tay cáijsei vớnyeii Diệvmwyp Niệvmwym Am:

- Diệvmwyp đkswsolabi nhâxgzvn, ngàxgzvi đkswsưijsea than sưijselczvi ấunjam trong ngàxgzvy tuyếqglxt rơgvzoi, cứhsyqu hạolab quan trong cơgvzon dầcfocu sôlczvi lửyrmpa bóvlwong, quảpazb thậeskpt làxgzv nghĩzndva sĩzndv đkswswifii nàxgzvy.

ckplc nàxgzvy tâxgzvm trạolabng Diệvmwyp Niệvmwym Am khôlczvng tốoplft, lậeskpp tứhsyqc chộqglxp lấunjay Vũdmqn La lôlczvi hắtqmln ra ngoàxgzvi:

- Đqvbrfjvwng nhiềsqbhu lờwifii nữlbufa, mau đkswsi vớnyeii ta.

Diệvmwyp Niệvmwym Am ra phívmwya trưijsenyeic, đkswsqglxt nhiêpazbn nhưijse nhớnyei lạolabi chuyệvmwyn gìnexk, giơgvzo tay chỉjvhj Kiềsqbhu Hổvtwo đkswsang hívmwy hửyrmpng xem náijseo nhiệvmwyt:

- Kiềsqbhu Ban Đqvbrcfocu...

Kiềsqbhu Hổvtwoijselczvng rằjtkang mìnexknh bịlczv cháijsey thàxgzvnh vạolabxgzvy, vộqglxi vàxgzvng co đkswscfocu rụkwrrt cổvtwo khôlczvng đkswsáijsep.


Khôlczvng ngờwifi Diệvmwyp Niệvmwym Am đkswsãsodsvlwoi:

- Lúckplc ta vàxgzvdmqn La khôlczvng cóvlwolczv đkswsâxgzvy, ngưijseơgvzoi tạolabm thờwifii phụkwrr tráijsech mọalmbi chuyệvmwyn lớnyein nhỏckpl trong Nhưijseitjfc Lôlczv Ngụkwrrc. Cóvlwo chuyệvmwyn gìnexk khôlczvng xửyrmpbeem đkswsưijseitjfc, chờwifi chúckplng ta trởlczv vềsqbh rồxolki hãsodsy nóvlwoi.

- Thuộqglxc hạolab tuâxgzvn mệvmwynh.

Diệvmwyp Niệvmwym Am vàxgzvdmqn La đkswsi rồxolki, mọalmbi ngưijsewifii nhìnexkn Kiềsqbhu Hổvtwo vớnyeii áijsenh mắtqmlt vôlczvpuqwng hâxgzvm mộqglx, chỉjvhjvlwo Diệvmwyp Thanh Quảpazb, bởlczvi vìnexk thắtqmlng lợitjfi trong tầcfocm tay lạolabi bịlczv gia gia pháijse hỏckplng, cóvlwo vẻfezk rầcfocu rĩzndv khôlczvng vui.

Kiềsqbhu Hổvtwo vốoplfn làxgzv Ban Đqvbrcfocu mớnyeii lêpazbn sau nàxgzvy, vàxgzvo dịlczvp khôlczvng bao lâxgzvu sau khi Vũdmqn La đkswsqglxt nhiêpazbn hóvlwoa thôlczvng minh, Diệvmwyp Niệvmwym Am an bàxgzvy nhưijse vậeskpy, cũdmqnng tưijseơgvzong đkswsưijseơgvzong xáijsec đkswslczvnh đkswslczva vịlczv ngưijsewifii thứhsyq ba trong Nhưijseitjfc Lôlczv Ngụkwrrc củhwdsa Kiềsqbhu Hổvtwo. Nếqglxu luậeskpn tưijseijsech vàxgzv từfjvwng trảpazbi, làxgzvm sao cũdmqnng khôlczvng tớnyeii phiêpazbn y. Mọalmbi ngưijsewifii thầcfocm than trong lòjzkang, giúckplp ngưijsewifii quảpazb thậeskpt làxgzv chuyệvmwyn tốoplft. Lúckplc Vũdmqn La còjzkan ngu si đkswscfocn đkswsqglxn, Kiềsqbhu Ban Đqvbrcfocu vẫyghwn giúckplp đkswsqqsd hắtqmln, khôlczvng ứhsyqc hiếqglxp hắtqmln nhưijse nhữlbufng ngưijsewifii kháijsec, hiệvmwyn tạolabi đkswsãsods đkswsưijseitjfc báijseo đkswssqbhn, Nóvlwoi cho cùpuqwng cũdmqnng nhờwifi quan hệvmwy vớnyeii Vũdmqn La, bằjtkang khôlczvng chắtqmlc chắtqmln y khôlczvng thểfjvwxgzvo thămpxgng tiếqglxn nhanh nhưijse vậeskpy đkswsưijseitjfc.

dmqn La bịlczv Diệvmwyp Niệvmwym Am kéissgo xềsqbhnh xệvmwych ra ngoàxgzvi, tỏckpl ra hoang mang ngơgvzo ngáijsec:

- Diệvmwyp Đqvbrolabi nhâxgzvn, cóvlwo chuyệvmwyn gìnexk vậeskpy?

Diệvmwyp Niệvmwym Am cũdmqnng khôlczvng đkswsáijsep, đkswsi mộqglxt hơgvzoi ra ngoàxgzvi Nhưijseitjfc Lôlczv Ngụkwrrc, lúckplc ấunjay mớnyeii dừfjvwng lạolabi. Lãsodso phóvlwong xuấunjat nguyêpazbn hồxolkn củhwdsa mìnexknh thămpxgm dòjzka xung quanh mộqglxt vòjzkang, sau khi xáijsec đkswslczvnh khôlczvng cóvlwo ai nghe léissgn vẫyghwn còjzkan lo lắtqmlng, bèhlotn phóvlwong xuấunjat mộqglxt trậeskpn pháijsep phong ấunjan, bao phủhwds hai ngưijsewifii vàxgzvo trong, ngămpxgn cáijsech vớnyeii bêpazbn ngoàxgzvi, lúckplc nàxgzvy mớnyeii tỏckpl vẻfezk nghiêpazbm nghịlczvvlwoi:

- Vũdmqn La, chuyệvmwyn nàxgzvy làxgzv phúckplc hay họalmba còjzkan chưijsea biếqglxt đkswsưijseitjfc, bấunjat quáijse bấunjat kểfjvw thếqglxxgzvo, ngàxgzvn vạolabn lầcfocn cũdmqnng khôlczvng đkswsưijseitjfc tiếqglxt lộqglx ra ngoàxgzvi, bằjtkang khôlczvng e rằjtkang ngay cảpazb bọalmbn Đqvbrxolkng trưijselczvng lãsodso cũdmqnng khôlczvng bảpazbo vệvmwy đkswsưijseitjfc ngưijseơgvzoi!

dmqn La nghe vậeskpy sửyrmpng sốoplft, hắtqmln khôlczvng cảpazbm thấunjay sợitjfsodsi, chỉjvhjjzkajzka:

- Rốoplft cụkwrrc làxgzv chuyệvmwyn gìnexk?

Diệvmwyp Niệvmwym Am cũdmqnng khôlczvng vòjzkang vo nữlbufa:

- Thờwifii gian rấunjat gấunjap, chúckplng ta đkswsi mau, Sau khi đkswsếqglxn nơgvzoi ta sẽdgny từfjvw từfjvwvlwoi vớnyeii ngưijseơgvzoi, nếqglxu đkswsfjvw chậeskpm trễitjf lỡqqsd việvmwyc, chúckplng ta sẽdgny khôlczvng gáijsenh váijsec nổvtwoi.


Diệvmwyp Niệvmwym Am thu trậeskpn pháijsep lạolabi, vung chỉjvhj bắtqmln ra, mộqglxt đkswsiểfjvwm tinh quang hạolab xuốoplfng trưijsenyeic mặllxnt hai ngưijsewifii, hóvlwoa thàxgzvnh mộqglxt thanh phi kiếqglxm to bằjtkang chiếqglxc thuyềsqbhn đkswsqglxc mộqglxc, Diệvmwyp Niệvmwym Am kéissgo Vũdmqn La lêpazbn đkswsóvlwo, quáijset lớnyein mộqglxt tiếqglxng ‘lêpazbn’, phi kiếqglxm dâxgzvng lêpazbn cao mấunjay trămpxgm trưijseitjfng, sau đkswsóvlwo nhanh chóvlwong bay vềsqbh phívmwya trưijsenyeic.

Thậeskpt ra Vũdmqn La muốoplfn hỏckpli dọalmbc đkswsưijsewifing, nhưijseng Diệvmwyp Niệvmwym Am dốoplfc hếqglxt toàxgzvn lựhbttc thúckplc giụkwrrc phi kiếqglxm, khôlczvng hềsqbhvlwo chúckplt phâxgzvn tâxgzvm, Vũdmqn La cũdmqnng đkswsãsods nhìnexkn ra, xáijsec thựhbttc sựhbttnexknh hếqglxt sứhsyqc trọalmbng đkswsolabi, bằjtkang khôlczvng Diệvmwyp Niệvmwym Am cũdmqnng sẽdgny khôlczvng tiếqglxc linh nguyêpazbn cấunjap tốoplfc phi hàxgzvnh nhưijse vậeskpy, nhưijseng lạolabi khôlczvng giốoplfng nhưijse đkswsi cứhsyqu việvmwyn ai đkswsóvlwo, nếqglxu chạolaby nhưijse vậeskpy, tớnyeii nơgvzoi đkswsãsods hoàxgzvn toàxgzvn kiệvmwyt sứhsyqc, đkswsfjvwng nóvlwoi làxgzv cứhsyqu ngưijsewifii, khôlczvng hiếqglxn dâxgzvng tívmwynh mạolabng củhwdsa mìnexknh đkswsãsodsxgzv may mắtqmln.

Vậeskpy rốoplft cụkwrrc làxgzv chuyệvmwyn gìnexk?

dmqn La hếqglxt sứhsyqc tòjzkajzka, nhưijseng dùpuqw sao hắtqmln cũdmqnng làxgzv tu sĩzndv tu đkswsolabo cóvlwo đkswsưijseitjfc thàxgzvnh tựhbttu cựhbttc cao, biếqglxt rằjtkang đkswsếqglxn lúckplc tựhbtt nhiêpazbn sẽdgny minh bạolabch. Cho nêpazbn hắtqmln cũdmqnng khôlczvng phívmwy sứhsyqc đkswsijsen mòjzka, ngưijseitjfc lạolabi khoanh châxgzvn ngồxolki xuốoplfng sau lưijseng Diệvmwyp Niệvmwym Am hếqglxt sứhsyqc bìnexknh tĩzndvnh.

Diệvmwyp Niệvmwym Am dốoplfc hếqglxt toàxgzvn lựhbttc thôlczvi thúckplc phi kiếqglxm, tốoplfc đkswsqglx nhanh hơgvzon nhiềsqbhu so vớnyeii pháijsep khívmwy phi hàxgzvnh thuyềsqbhn ba láijsexgzvsodso cho Vũdmqn La mưijseitjfn. Khoảpazbng hai canh giờwifi, đkswsãsods thấunjay phívmwya trưijsenyeic cóvlwo mộqglxt sơgvzon mạolabch nguy nga hiệvmwyn ra, giốoplfng nhưijse thầcfocn long báijsei vỹsqbh, khívmwy thếqglxpuqwng hồxolkn.

dmqn La lắtqmlp bắtqmlp kinh hãsodsi:

qvbrâxgzvy làxgzv... Chung Nam sơgvzon...

xgzv Chung Nam sơgvzon trong Cửyrmpu Đqvbrolabi Thiêpazbn Môlczvn.

Diệvmwyp Niệvmwym Am khôlczvng tiếqglxn vàxgzvo theo sơgvzon môlczvn ởlczv phívmwya nam, màxgzv đkswsáijsenh mộqglxt vòjzkang ra sau núckpli. Lãsodso phâxgzvn biệvmwyt phưijseơgvzong hưijsenyeing cẩvmwyn thậeskpn mộqglxt phen, tìnexkm đkswsưijseitjfc mộqglxt sưijsewifin núckpli rấunjat khóvlwo thấunjay, sau đkswsóvlwo lấunjay mộqglxt tấunjam ngọalmbc bàxgzvi ra chiếqglxu vàxgzvo đkswsóvlwo.

chỉjvhj sau mộqglxt lúckplc, đkswsãsods thấunjay mộqglxt tu sĩzndv khoảpazbng hơgvzon bốoplfn mưijseơgvzoi tuổvtwoi, dáijseng vẻfezk trầcfocm ổvtwon tiếqglxn ra.

Tu sĩzndv nọalmb ôlczvm quyềsqbhn nóvlwoi:

- Diệvmwyp Đqvbrolabi nhâxgzvn, thậeskpt làxgzv vấunjat vảpazb.

Y nhìnexkn nhìnexkn phi kiếqglxm củhwdsa Diệvmwyp Niệvmwym Am, dọalmbc trêpazbn đkswsưijsewifing đkswsi, Diệvmwyp Niệvmwym Am đkswsãsods cốoplfnexknh làxgzvm cho linh quang phi kiếqglxm nộqglxi liễitjfm. Têpazbn tu sĩzndv nọalmb thấunjay vậeskpy gậeskpt gậeskpt đkswscfocu tỏckpl vẻfezkxgzvi lòjzkang:


- Diệvmwyp Đqvbrolabi nhâxgzvn cóvlwojzkang nhưijse vậeskpy, ta xin thay mặllxnt gia phụkwrr tạolab ơgvzon trưijsenyeic.

Diệvmwyp Niệvmwym Am khôlczvng dáijsem tỏckpl ra kiêpazbu ngạolabo, vộqglxi vàxgzvng đkswsáijsep:

- Khôlczvng cóvlwonexk.

sodso giớnyeii thiệvmwyu cho tu sĩzndv trung niêpazbn:

- Đqvbrâxgzvy làxgzv Tổvtwong Lãsodsnh Ban Đqvbrcfocu Vũdmqn La củhwdsa Nhưijseitjfc Lôlczv Ngụkwrrc chúckplng ta, thủhwds đkswsoạolabn tra tấunjan hơgvzon xa ngưijsewifii thưijsewifing.

Tu sĩzndv trung niêpazbn nọalmb nhìnexkn Vũdmqn La gậeskpt gậeskpt đkswscfocu:

- Làxgzvm phiềsqbhn rồxolki.

dmqn La đkswsáijsep lạolabi:

- Xin đkswsfjvwng kháijsech sáijseo.

Tu sĩzndv trung niêpazbn dẫyghwn hai ngưijsewifii bọalmbn họalmb tiếqglxn vàxgzvo trong núckpli, Vũdmqn La quan sáijset xung quanh, ngọalmbn núckpli nàxgzvy khôlczvng cóvlwonexkxgzv nổvtwoi bậeskpt, khôlczvng hềsqbh cảpazbm ứhsyqng đkswsưijseitjfc linh mạolabch, cũdmqnng khôlczvng cóvlwo trậeskpn pháijsep hùpuqwng mạolabnh bảpazbo vệvmwy, Ngưijsewifii ởlczvgvzoi nàxgzvy nhìnexkn thếqglxxgzvo cũdmqnng khôlczvng giốoplfng nhưijse nhâxgzvn vậeskpt cóvlwo thểfjvw sai sửyrmp đkswsưijseitjfc Diệvmwyp Niệvmwym Am.

Tu sĩzndv trung niêpazbn nọalmb dọalmbc trêpazbn đkswsưijsewifing đkswsi cũdmqnng khôlczvng nhiềsqbhu lờwifii, Diệvmwyp Niệvmwym Am cũdmqnng khôlczvng hỏckpli gìnexk. Rấunjat nhanh bọalmbn họalmb tiếqglxn tớnyeii trưijsenyeic mộqglxt sơgvzon đkswsqglxng, lúckplc ấunjay cóvlwo mộqglxt tu sĩzndvvlwo bềsqbh ngoàxgzvi gầcfocn giốoplfng nhưijse tu sĩzndv trung niêpazbn nàxgzvy tiếqglxn ra, cóvlwo vẻfezk trẻfezk tuổvtwoi hơgvzon mộqglxt chúckplt.

- Đqvbrolabi ca, ngưijsewifii tớnyeii rồxolki sao?

Ngưijsewifii vừfjvwa ra hiểfjvwn nhiêpazbn vôlczvpuqwng lo lắtqmlng, giọalmbng nóvlwoi cũdmqnng khôlczvng kháijsech sáijseo nhiềsqbhu lắtqmlm, tu sĩzndv đkswsưijseitjfc gọalmbi Đqvbrolabi ca đkswsáijsep:

- Đqvbrãsods tớnyeii rồxolki.

- bảpazbo bọalmbn họalmbxgzvo mau mau mộqglxt chúckplt.

Tu sĩzndv trẻfezk tuổvtwoi thấunjay Vũdmqn La sau lưijseng Diệvmwyp Niệvmwym Am, tỏckpl ra sửyrmpng sốoplft, áijsenh mắtqmlt nghi hoặllxnc lộqglx ra rõdhpaxgzvng:

- Diệvmwyp Đqvbrolabi nhâxgzvn, đkswsâxgzvy làxgzv cao thủhwds tra tấunjan màxgzv ngàxgzvi mang tớnyeii ưijse?

Diệvmwyp Niệvmwym Am khẳscxzng đkswslczvnh:

- Đqvbrúckplng vậeskpy.

- Còjzkan trẻfezk vậeskpy sao, chẳscxzng lẽdgnysodso tùpuqwy tiệvmwyn tìnexkm mộqglxt têpazbn tâxgzvm phúckplc tớnyeii đkswsâxgzvy cho cóvlwo lệvmwy? Ta cảpazbnh cáijseo lãsodso, chuyệvmwyn nàxgzvy quan hệvmwy trọalmbng đkswsolabi, nếqglxu hai ngưijsewifii cáijsec ngưijseơgvzoi làxgzvm hưijse chuyệvmwyn, chẳscxzng nhữlbufng khôlczvng lãsodsnh đkswsưijseitjfc côlczvng lao, ta còjzkan cóvlwo thểfjvw bảpazbo đkswspazbm rằjtkang kếqglxt cụkwrrc còjzkan thêpazb thảpazbm hơgvzon cáijsec ngưijseơgvzoi tưijselczvng tưijseitjfng.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.