Tiên Tuyệt

Chương 181 : Nhiệm vụ thần bí (thượng)

    trước sau   
Loạlbcyi văzcmkn tựxaatkbkgy cósdzi từcwqhjaota, dùzektkbkg cảkjaa Tu Châzyron Giớbnowi cũhersng khôriibng cósdzi mấnjlwy ngưjaothbtgi nhậqgenn biếtujet. Nguyêbftnn nhâzyron trong đhersósdzihersng thầzcmkn bíxsvzkbkgzyrou đhershbtgi chẳtousng kháxaatc Thiêbftnn Nhai.

- Đhhwwyzuing trưjaotznzbng lãnjlwo đhersưjaota tớbnowi ưjaot?

hers La mơilnf hồyzui đhersxaatn đhersưjaotozlic nguyêbftnn nhâzyron, đhersútujeng lútujec nàkbkgy, bêbftnn ngoàkbkgi chợozlit cósdzi tiếtujeng ngưjaothbtgi bẩzyrom báxaato:

- Diệpkoyp Đhhwwlbcyi nhâzyron, ngoàkbkgi cửmtzxa cósdzi ngưjaothbtgi cầzcmku kiếtujen.

Diệpkoyp Niệpkoym Am nghe vậqgeny sửmtzxng sốbzuot:

- Làkbkg ai vậqgeny?


- Ngưjaothbtgi tớbnowi tựxaat xung làkbkg Lạlbcyc Anh Hàkbkgo, còybfdn cósdzi mộkuqst ngưjaothbtgi kháxaatc nhìalcfn qua tơilnfi tảkjaa, đhersang quỳxaat trưjaotbnowc đherslbcyi môriibn Nhưjaotozlic Lôriib Ngụtdufc chútujeng ta, muốbzuon tạlbcy tộkuqsi vớbnowi Vũhers Tốbzuong Lãnjlwnh.

Diệpkoyp Niệpkoym Am giậqgent mìalcfnh kinh hãnjlwi:

- Lạlbcyc trưjaotznzbng lãnjlwo tớbnowi đhersâzyroy ưjaot?

njlwo nhìalcfn sang Vũhers La:

- Rốbzuot cụtdufc cósdzi chuyệpkoyn gìalcf vậqgeny?

hers La nởznzb mộkuqst nụtdufjaothbtgi khổqrbc, kểfypc lạlbcyi sựxaatalcfnh, sau đhersósdzi mớbnowi nósdzii:

- Đhhwwi thôriibi, chútujeng ta ra ngoàkbkgi xem sao.

Diệpkoyp Niệpkoym Am nghe hắjyuwn kểfypc lạlbcyi chuyệpkoyn đhersãnjlw xảkjaay ra, vốbzuon cósdziilnfi khôriibng hiểfypcu, nhưjaotng Lạlbcyc trưjaotznzbng lãnjlwo đhersíxsvzch thâzyron tớbnowi Nhưjaotozlic Lôriib Ngụtdufc, lãnjlwo thâzyron làkbkg Giáxaatm Ngụtdufc, làkbkgm sao cũhersng phảkjaai ra nghêbftnnh đhersósdzin, chỉbzuosdzi thểfypc bấnjlwt đhersjyuwc dĩfazg theo ra ngoàkbkgi.

Lạlbcyc trưjaotznzbng lãnjlwo khôriibng phảkjaai làkbkg ngưjaothbtgi tốbzuot tíxsvznh, nếtujeu khôriibng phảkjaai vìalcf chuyệpkoyn nàkbkgy cósdzi liêbftnn quan tớbnowi Vũhers La, lạlbcyi thêbftnm hậqgenu duệpkoy khốbzuon kiếtujep củxaata lãnjlwo vừcwqha mớbnowi đhersjyuwc tộkuqsi Vũhers La, chắjyuwc chắjyuwn Lạlbcyc trưjaotznzbng lãnjlwo đhersãnjlwriibng thẳtousng vàkbkgo trong.

Nhưjaotozlic Lôriib Ngụtdufc phòybfdng ngựxaat nghiêbftnm ngặjqyrt, nhưjaotng ngọcwqhc bàkbkgi trưjaotznzbng lãnjlwo củxaata Trưjaotznzbng Lãnjlwo hộkuqsi cósdzi thểfypc thôriibng hàkbkgnh khắjyuwp cáxaatc đhershhwwa phưjaotơilnfng nhưjaot Thẩzyrom Pháxaatn Đhhwwìalcfnh, Nhưjaotozlic Lôriib Ngụtdufc.

vềxhzv phầzcmkn Hồyzuing Liệpkoyt Hỏjaota, cho dùzektkbkgnjlwo tớbnowi Nhưjaotozlic Lôriib Ngụtdufc cũhersng phảkjaai cẩzyron thậqgenn chiếtujeu theo quy củxaatkbkgnh sựxaat. Quy củxaat đhersãnjlw đhershhwwnh ra nhưjaot vậqgeny, nhưjaotng mọcwqhi ngưjaothbtgi lạlbcyi rấnjlwt thíxsvzch pháxaat quy củxaat, đhersfypc thểfypc hiệpkoyn ra quyềxhzvn thếtuje củxaata mìalcfnh.

tujec nàkbkgy Lạlbcyc trưjaotznzbng lãnjlwo đhersang đhersnqjkng trưjaotbnowc Nhưjaotozlic Lôriib Ngụtdufc, vừcwqha thấnjlwy Vũhers La đhersi ra vộkuqsi vàkbkgng tiếtujen lêbftnn, cưjaothbtgi khổqrbc ôriibm quyềxhzvn nósdzii:

- Vũhers ca nhi, thậqgent làkbkgsdzi lỗjqyri, làkbkg ta đhersãnjlw sai, khôriibng dặjqyrn dòybfdzektkbkgng cho kẻinudjaotbnowi, khiếtujen cho ngưjaotơilnfi phảkjaai chịhhwwu thiệpkoyt thòybfdi.


njlwo tung mộkuqst cưjaotbnowc đhersáxaatkbkgo môriibng Triệpkoyu Thàkbkgnh, lậqgenp tứnqjkc y chútujei nhũhersi xuốbzuong đhersnjlwt, ngãnjlw nhàkbkgo dưjaotbnowi châzyron Vũhers La.

- Ta đhersãnjlw mang con chósdzikbkgy tớbnowi cho ngưjaotơilnfi, ngưjaotơilnfi muốbzuon xửmtzx tríxsvz thếtujekbkgo cũhersng đhersưjaotozlic, khôriibng cầzcmkn nểfypc mặjqyrt ta. Loạlbcyi phếtuje vậqgent nhưjaot vậqgeny, chếtujet khôriibng đhersáxaatng tiếtujec.

Triệpkoyu Thàkbkgnh thấnjlwt kinh hồyzuin víxsvza, trưjaotbnowc khi tớbnowi đhersâzyroy lãnjlwo tổqrbcriibng chỉbzuosdzii vớbnowi mìalcfnh làkbkg đhersi nhậqgenn lỗjqyri, khôriibng nósdzii làkbkg muốbzuon giếtujet mìalcfnh.

Triệpkoyu Thàkbkgnh vộkuqsi vàkbkgng quỳxaat xuốbzuong đhersnjlwt dậqgenp đherszcmku lia lịhhwwa nhưjaot tếtuje sao:

- Vũhers Tổqrbcng Lãnjlwnh, Vũhers Đhhwwlbcyi nhâzyron, ta sai rồyzuii, ta cósdzi mắjyuwt khôriibng nhìalcfn đhersưjaotozlic Tháxaati Sơilnfn, mắjyuwt chósdzi khôriibng thấnjlwy đhersưjaotozlic ngưjaothbtgi. Van xin ngàkbkgi, xin ngàkbkgi hãnjlwy coi ta nhưjaotxaati rắjyuwm, tha cho ta...

hers La khẽazgt cau màkbkgy, Lạlbcyc trưjaotznzbng lãnjlwo bấnjlwt đhersjyuwc dĩfazg lắjyuwc lắjyuwc đherszcmku: Mìalcfnh anh hùzektng mộkuqst đhershbtgi, khôriibng ngờhbtg lạlbcyi cósdzi hậqgenu bốbzuoi tệpkoy hạlbcyi nhưjaot vậqgeny.

Thấnjlwy bộkuqsxaatng thêbftn thảkjaam củxaata Triệpkoyu Thàkbkgnh, Vũhers La cũhersng biếtujet đhersâzyroy làkbkg do Lạlbcyc trưjaotznzbng lãnjlwo cốbzuo ýsckm an bàkbkgy. Bấnjlwt quáxaat quảkjaa thậqgent Triệpkoyu Thàkbkgnh đhersãnjlw chịhhwwu trừcwqhng phạlbcyt, nhìalcfn y nósdzii chuyệpkoyn, pháxaatt âzyrom khôriibng rõzektkbkgng, miệpkoyng đherszcmky máxaatu tưjaotơilnfi, cósdzi thểfypc thấnjlwy đhersưjaotozlic răzcmkng y đhersãnjlw bịhhww đhersáxaatnh gãnjlwy khôriibng còybfdn.

Chuyệpkoyn nàkbkgy vốbzuon khôriibng phảkjaai làkbkg đherslbcyi sựxaatalcf, chẳtousng qua Vũhers La muốbzuon thu hồyzuii thứnqjk thuộkuqsc vềxhzvalcfnh, mớbnowi tròybfd chuyệpkoyn vớbnowi Đhhwwyzuing trưjaotznzbng lãnjlwo.

Đhhwwyzuing trưjaotznzbng lãnjlwo đhersãnjlw đhersưjaota tớbnowi Thiêbftnn Nhai Yêbftnu Bàkbkgi, chỉbzuo riêbftnng mốbzuoi nhâzyron tìalcfnh nàkbkgy đhersãnjlw đhersxaatzekt lạlbcyi tôriibn thấnjlwt củxaata mìalcfnh. Thậqgent ra cũhersng khôriibng tổqrbcn thấnjlwt gìalcf, tốbzuoi đhersa chỉbzuokbkg bựxaatc bộkuqsi trong lòybfdng, cảkjaam thấnjlwy mấnjlwt mặjqyrt.

Lạlbcyc trưjaotznzbng lãnjlwo đhersãnjlwsdzii nhưjaot vậqgeny, cósdzi nghĩfazga làkbkgalcfnh cósdzi thểfypc giếtujet chếtujet Triệpkoyu Thàkbkgnh, Vũhers La cũhersng đhersãnjlw hếtujet bựxaatc, bèbnown xua tay nósdzii:

- Bỏjaot đhersi, chuyệpkoyn nàkbkgy tớbnowi đhersâzyroy làkbkg kếtujet thútujec.

Lạlbcyc trưjaotznzbng lãnjlwo lậqgenp tứnqjkc nósdzii:

- Nhưjaot vậqgeny sao đhersưjaotozlic, têbftnn khốbzuon nàkbkgy khôriibng biếtujet trờhbtgi cao đhersnjlwt rộkuqsng, dáxaatm mạlbcyo phạlbcym ngưjaotơilnfi, phảkjaai nghiêbftnm trịhhww...


hers La lắjyuwc đherszcmku nósdzii:

- Ýddqu củxaata Lạlbcyc trưjaotznzbng lãnjlwo ta đhersãnjlw hiểfypcu, ngàkbkgi hãnjlwy yêbftnn tâzyrom, chuyệpkoyn nàkbkgy khôriibng ảkjaanh hưjaotznzbng tớbnowi quan hệpkoy giữmjjia chútujeng ta.

hers La nósdzii thẳtousng ra nhưjaot vậqgeny, Lạlbcyc trưjaotznzbng lãnjlwo mớbnowi thởznzb ra mộkuqst hơilnfi thậqgent dàkbkgi nhẹuhtv nhõzektm. Quan hệpkoy vớbnowi Vũhers La khôriibng chỉbzuokjaanh hưjaotznzbng đhersếtujen mộkuqst mìalcfnh lãnjlwo, màkbkgybfdn cósdzi Đhhwwyzuing trưjaotznzbng lãnjlwo vàkbkg Nhan trưjaotznzbng lãnjlwo. Nếtujeu nhưjaotalcfnh làkbkgm tan vỡhmbd, vậqgeny hai lãnjlwo giàkbkg kia cũhersng sẽazgt khôriibng tha cho mìalcfnh.

hers La liếtujec nhìalcfn Triệpkoyu Thàkbkgnh dưjaotbnowi đhersnjlwt mộkuqst cáxaati:

- Bấnjlwt quáxaat ta khôriibng dùzektng ngưjaothbtgi nàkbkgy nữmjjia, Lạlbcyc tiềxhzvn bốbzuoi cósdzi ngưjaothbtgi nàkbkgo đhersáxaatng tin cậqgeny hay khôriibng, pháxaati tớbnowi giútujep ta tạlbcym thờhbtgi quảkjaan lýsckm mỏjaot?

- Khôriibng thàkbkgnh vấnjlwn đhersxhzv.

Lạlbcyc trưjaotznzbng lãnjlwo vộkuqsi vàkbkgng đhersáxaatp ứnqjkng:

- Sau khi ta trởznzb vềxhzv sẽazgt lậqgenp tứnqjkc pháxaati ngưjaothbtgi tớbnowi cho tiểfypcu ca.

Cho dùzektkbkg khôriibng cósdzi, cũhersng phảkjaai tìalcfm cho ra mộkuqst ngưjaothbtgi.

Lạlbcyc trưjaotznzbng lãnjlwo than dàkbkgi tỏjaot vẻinud xin lỗjqyri:

- Ôlbcyi, Vũhers tiểfypcu ca, chuyệpkoyn nàkbkgy ta thậqgent làkbkg đhersáxaatng tráxaatch, ngưjaotơilnfi khôriibng giậqgenn lãnjlwo ca ca chứnqjk?

tujec nàkbkgy Triệpkoyu Thàkbkgnh quỳxaatjaotbnowi đhersnjlwt mớbnowi biếtujet, mớbnowi hiểfypcu đhersưjaotozlic rõzektkbkgng trọcwqhng lưjaotozling củxaata Vũhers La, Mấnjlwy chữmjji ‘lãnjlwo ca ca’ toáxaatt ra ýsckm lấnjlwy lòybfdng hếtujet sứnqjkc rõzektkbkgng, lãnjlwo tổqrbcriibng khôriibng lừcwqha y, quảkjaa thậqgent nịhhwwnh bợozli thiếtujeu niêbftnn trưjaotbnowc mặjqyrt nàkbkgy tớbnowi mứnqjkc Triệpkoyu Thàkbkgnh phảkjaai hồyzuin phi pháxaatch táxaatn. Tuy rằkjaang Vũhers La đhersãnjlwsdzii bỏjaot qua, nhưjaotng y vẫtdufn sợozlinjlwi vôriibzektng. Nếtujeu nhưjaot vừcwqha rồyzuii Vũhers La chỉbzuo khẽazgt cau màkbkgy, e rằkjaang Lạlbcyc trưjaotznzbng lãnjlwo đhersãnjlw khôriibng chútujet lưjaotu tìalcfnh, xuốbzuong tay giếtujet chếtujet mìalcfnh...

Đhhwwếtujen lútujec nàkbkgy, y khôriibng thểfypc ngờhbtg rằkjaang chíxsvznh quan hệpkoy huyếtujet mạlbcych mỏjaotng manh xa xôriibi giữmjjia mìalcfnh vàkbkg Lạlbcyc trưjaotznzbng lãnjlwo, vàkbkgo thờhbtgi khắjyuwc mấnjlwu chốbzuot lạlbcyi cósdzi thểfypc cứnqjku đhersưjaotozlic mìalcfnh.


Diệpkoyp Niệpkoym Am bêbftnn cạlbcynh nghe thấnjlwy cũhersng phảkjaai trợozlin trừcwqhng mắjyuwt, cũhersng lậqgenp tứnqjkc hiểfypcu ra. Tuổqrbci Vũhers La còybfdn trẻinud đhersãnjlwkbkg phùzektjaot cao quýsckm, tưjaotơilnfng lai tiềxhzvn đhersyzui bấnjlwt khảkjaa hạlbcyn lưjaotozling. Rõzektkbkgng làkbkg bọcwqhn Lạlbcyc trưjaotznzbng lãnjlwo nhắjyuwm vàkbkgo thâzyron phậqgenn phùzektjaot củxaata hắjyuwn.

hers La cưjaothbtgi lắjyuwc đherszcmku:

- Tiềxhzvn bốbzuoi trăzcmkm ngàkbkgn lầzcmkn đherscwqhng nósdzii lờhbtgi nàkbkgy, ta nàkbkgo dáxaatm thếtuje.

Lạlbcyc trưjaotznzbng lãnjlwo cốbzuo ýsckm trừcwqhng mắjyuwt:

- Vũhers tiểfypcu ca khinh thưjaothbtgng Lạlbcyc mỗjqyr ưjaot, nếtujeu ngưjaotơilnfi khôriibng ngạlbcyi, sau nàkbkgy hãnjlwy kêbftnu ta mộkuqst tiếtujeng lãnjlwo ca, ta gọcwqhi ngưjaotơilnfi lãnjlwo đherspkoy.

hers La cưjaothbtgi khổqrbc, chắjyuwp tay nósdzii:

- Cung kíxsvznh khôriibng bằkjaang tuâzyron mệpkoynh, lãnjlwo ca ca.

Lạlbcyc trưjaotznzbng lãnjlwo cưjaothbtgi ha hảkjaa, lútujec nàkbkgy mớbnowi xem nhưjaot hoàkbkgn toàkbkgn yêbftnn tâzyrom, vỗjqyr vỗjqyr vai Vũhers La:

- Hay lắjyuwm, lãnjlwo ca ca khôriibng uổqrbcng phíxsvz đhershbtgi nàkbkgy, quen đhersưjaotozlic mộkuqst huynh đherspkoy nhưjaot đherspkoy.

njlwo kéutwgo Vũhers La lạlbcyi, mòybfdalcfm trêbftnn ngưjaothbtgi mìalcfnh mộkuqst lútujec lâzyrou, sắjyuwc mặjqyrt chợozlit trởznzbbftnn lútujeng tútujeng:

- Chuyệpkoyn nàkbkgy... Đhhwwpkoyhersng biếtujet, lầzcmkn nàkbkgy ta cùzektng bọcwqhn lãnjlwo Đhhwwyzuing đhersãnjlw đhersjqyrt hếtujet tấnjlwt cảkjaakbkgi sảkjaan củxaata mìalcfnh, đhersếtujen bâzyroy giờhbtg vẫtdufn chưjaota thu lạlbcyi đhersưjaotozlic. Lễqgen gặjqyrp mặjqyrt nàkbkgy, sau nàkbkgy lãnjlwo ca ca sẽazgtzekt lạlbcyi cho đherspkoy.

hers La mỉbzuom cưjaothbtgi:

- Lãnjlwo ca làkbkgm nhưjaot vậqgeny quáxaat kháxaatch sáxaato rồyzuii.


Lạlbcyc trưjaotznzbng lãnjlwo cũhersng hiểfypcu đhersưjaotozlic kháxaatch sáxaato quáxaat mứnqjkc sẽazgt trởznzb thàkbkgnh giảkjaa tạlbcyo, lậqgenp tứnqjkc hàkbkgo sảkjaang khoáxaatt tay:

- Đhhwwútujeng vậqgeny, giữmjjia huynh đherspkoy chútujeng ta khôriibng cầzcmkn kháxaatch sáxaato.

Khiếtujen cho quan hệpkoy giữmjjia hai ngưjaothbtgi tiếtujen lạlbcyi gầzcmkn hơilnfn.

- Lãnjlwo đherspkoy, ca ca phảkjaai đhersi rồyzuii, ởznzb Trưjaotznzbng Lãnjlwo hộkuqsi còybfdn vôriib sốbzuo việpkoyc. Đhhwwpkoybftnn tâzyrom, sau khi ta trởznzb vềxhzv sẽazgt lậqgenp tứnqjkc pháxaati ngưjaothbtgi tớbnowi cho đherspkoy.

hers La gậqgent đherszcmku mộkuqst cáxaati:

- Lãnjlwo ca đhersi đhersưjaothbtgng cẩzyron thậqgenn.

Lạlbcyc trưjaotznzbng lãnjlwo xáxaatch Triệpkoyu Thàkbkgnh lêbftnn:

- Khốbzuon kiếtujep, còybfdn khôriibng mau cảkjaam tạlbcynjlwo đherspkoy ta khoan hồyzuing đherskuqsjaotozling?

Triệpkoyu Thàkbkgnh lạlbcyi dậqgenp đherszcmku lia lịhhwwa:

- Đhhwwa tạlbcy âzyron Vũhers Đhhwwlbcyi nhâzyron khôriibng giếtujet...

Lạlbcyc trưjaotznzbng lãnjlwo cưjaothbtgi lớbnown nhìalcfn Vũhers La:

- Lãnjlwo ca đhersi đhersâzyroy.

Diệpkoyp Niệpkoym Am quỳxaat xuốbzuong tiễqgenn:

- Hạlbcy quan cung tốbzuong Lạlbcyc trưjaotznzbng lãnjlwo...

Ngưjaothbtgi ta khôriibng thèbnowm nhìalcfn lãnjlwo lầzcmkn nàkbkgo, phósdzing vútujet lêbftnn cao, hósdzia thàkbkgnh mộkuqst đherslbcyo hàkbkgo quang giốbzuong nhưjaotjaotu tinh pháxaat khôriibng màkbkg đhersi.

Diệpkoyp Niệpkoym Am nởznzb mộkuqst nụtdufjaothbtgi khổqrbc, liếtujec nhìalcfn Vũhers La mộkuqst cáxaati. Tuy rằkjaang hiệpkoyn tạlbcyi thiếtujeu niêbftnn còybfdn làkbkg cấnjlwp dưjaotbnowi củxaata mìalcfnh, nhưjaotng khôriibng ai nghi ngờhbtgalcf, tiềxhzvn đhersyzui củxaata hắjyuwn làkbkg bấnjlwt khảkjaa hạlbcyn lưjaotozling.

Diệpkoyp Niệpkoym Am làkbkgnjlwo hồyzui ly, hiểfypcu rấnjlwt rõzektkbkgng, e rằkjaang tưjaotơilnfng lai tiềxhzvn đhersyzui củxaata mìalcfnh phảkjaai nhờhbtgkbkgo thiếtujeu niêbftnn nàkbkgy.

njlwo đherskjaao mắjyuwt mấnjlwy vòybfdng, bỗjqyrng nhiêbftnn nàkbkgy ra mộkuqst ýsckm nghĩfazg, dưjaothbtgng nhưjaot hắjyuwn cùzektng quảkjaa nhi rấnjlwt thâzyron thiếtujet... Nếtujeu táxaatc hợozlip chútujeng vớbnowi nhau... chỉbzuo tiếtujec Vũhers La đhersãnjlwsdzi Cốbzuoc Mụtdufc Thanh, cho dùzekt quảkjaa nhi xen vàkbkgo cũhersng chỉbzuosdzi thểfypckbkgm thiếtujep, Diệpkoyp Niệpkoym Am cảkjaam thấnjlwy khôriibng cam lòybfdng, dùzekt sao lãnjlwo cũhersng chỉbzuosdzi mộkuqst đhersnqjka cháxaatu gáxaati,

Hay làkbkg trởznzb vềxhzvsdzii vớbnowi Quảkjaa nhi, bảkjaao nósdzikbkgm sao ra dáxaatng thụtdufc nữmjji mộkuqst chútujet, đhersoạlbcyt lấnjlwy Vũhers La?

- Diệpkoyp Đhhwwlbcyi nhâzyron, Lạlbcyc trưjaotznzbng lãnjlwo đhersãnjlw đhersi rồyzuii, ngàkbkgi cũhersng cósdzi thểfypc đhersnqjkng dậqgeny.

Diệpkoyp Niệpkoym Am miêbftnn man suy nghĩfazg, quêbftnn bẵjyuwng đhersi mìalcfnh vẫtdufn còybfdn quỳxaatjaotbnowi đhersnjlwt.

-Ồmtzx...

njlwo đhersnqjkng dậqgeny, lạlbcyi liếtujec nhìalcfn Vũhers La mộkuqst cáxaati, ừcwqh, đhersoạlbcyt lấnjlwy Vũhers La cósdzi thểfypckbkgm đhersưjaotozlic, chỉbzuokbkg cháxaatu củxaata mìalcfnh nghịhhwwch ngợozlim nhưjaot vậqgeny...

Diệpkoyp Niệpkoym Am cảkjaam thấnjlwy đhersau đherszcmku nhứnqjkc ósdzic. Nếtujeu lãnjlwo biếtujet trong cảkjaam nhậqgenn củxaata Vũhers La, Diệpkoyp Thanh Quảkjaaybfdn cósdzi biệpkoyt hiệpkoyu Khủxaatng Long Nữmjji, cósdzi lẽazgt sẽazgt lậqgenp tứnqjkc gạlbcyt đhersi ýsckm nghĩfazgkbkgy, khôriibng dáxaatm nghĩfazg thêbftnm gìalcf nữmjjia.

Lạlbcyc trưjaotznzbng lãnjlwo mang Triệpkoyu Thàkbkgnh trởznzb lạlbcyi Phưjaotozling Ngôriibilnfn, dọcwqhc trêbftnn đhersưjaothbtgng đhersi vẫtdufn còybfdn tứnqjkc giậqgenn vôriibzektng. Lãnjlwo khôriibng thèbnowm bảkjaao vệpkoy Triệpkoyu Thàkbkgnh, phi hàkbkgnh trêbftnn cao mặjqyrc cho cuồyzuing phong thổqrbci àkbkgo ạlbcyt. Cũhersng may Triệpkoyu Thàkbkgnh tu luyệpkoyn cũhersng cósdzi chútujet thàkbkgnh tựxaatu, bằkjaang khôriibng đhersãnjlw sớbnowm đhersi đhershbtgi nhàkbkg ma.

zektkbkg nhưjaot vậqgeny, đhersếtujen khi vềxhzv tớbnowi đherskuqsng phủxaat củxaata Lạlbcyc trưjaotznzbng lãnjlwo ởznzb Phưjaotozling Ngôriibilnfn, Triệpkoyu Thàkbkgnh cũhersng chỉbzuoybfdn lạlbcyi nửmtzxa cáxaati mạlbcyng,

Lạlbcyc trưjaotznzbng lãnjlwo vứnqjkt y sang bêbftnn, dặjqyrn dòybfd mộkuqst têbftnn đhersyzui đherspkoy:

- Cho y xuốbzuong nútujei, cho thêbftnm chútujet ngọcwqhc tútujey vàkbkg linh đhersan, từcwqh nay vềxhzv sau, y khôriibng còybfdn quan hệpkoyalcf vớbnowi chútujeng ta nữmjjia.

bởznzbi vìalcf trưjaotbnowc đhersósdzi Đhhwwyzuing trưjaotznzbng lãnjlwo tớbnowi đhersâzyroy lớbnown tiếtujeng, cho nêbftnn môriibn hạlbcy đherspkoy tửmtzx củxaata Lạlbcyc trưjaotznzbng lãnjlwo cũhersng biếtujet đherszcmku đhersriibi gốbzuoc ngọcwqhn chuyệpkoyn nàkbkgy. Cho nêbftnn bọcwqhn họcwqh khôriibng hềxhzv thôriibng cảkjaam cho Triệpkoyu Thàkbkgnh chútujet nàkbkgo, còybfdn lộkuqs vẻinudxaatn hậqgenn y. Phùzektjaot quan trọcwqhng tớbnowi mứnqjkc nàkbkgo, sưjaotriibn vấnjlwt vảkjaa lắjyuwm mớbnowi kếtujet giao đhersưjaotozlic vớbnowi mộkuqst vịhhww phùzektjaot, nếtujeu nhưjaot bịhhwwbftnn ngốbzuoc ngưjaotơilnfi làkbkgm hỏjaotng mấnjlwt, cho dùzekt bằkjaam thâzyroy ngưjaotơilnfi làkbkgm vạlbcyn đhersoạlbcyn cũhersng khôriibng thểfypckbkgo hảkjaa giậqgenn.

Triệpkoyu Thàkbkgnh biếtujet mìalcfnh xong rồyzuii, chỉbzuokbkg hiệpkoyn tạlbcyi y chỉbzuoybfdn lạlbcyi nửmtzxa mạlbcyng, khẽazgt cửmtzx đherskuqsng cũhersng đhersãnjlw khósdzi khăzcmkn, cũhersng khôriibng thểfypcsdzii nêbftnn lờhbtgi, trong lòybfdng buồyzuin bãnjlw, vốbzuon y muốbzuon khósdzic lósdzic van xin, rốbzuot cụtdufc thâzyron thểfypc chỉbzuo co giậqgent đhersưjaotozlic vàkbkgi cáxaati, nhìalcfn qua thêbftn thảkjaam vôriibzektng.

bftnn đherspkoy tửmtzx kia mang theo Triệpkoyu Thàkbkgnh, đhersưjaota y ra ngoàkbkgi.

Lạlbcyc trưjaotznzbng lãnjlwo ngồyzuii trong đherslbcyi sảkjaanh, vuốbzuot cằkjaam suy nghĩfazg chuyệpkoyn chọcwqhn ngưjaothbtgi cai quảkjaan mỏjaot Ôlbcy Thiếtujet cho Vũhers La, Sau mộkuqst lútujec lâzyrou, lãnjlwo chợozlit gõzektkbkgo ngọcwqhc kháxaatnh bêbftnn cạlbcynh, mộkuqst gãnjlw đhersyzuing tửmtzxjaotbnowc vàkbkgo:

- Gọcwqhi Đhhwwưjaothbtgng Tửmtzx Phong tớbnowi gặjqyrp ta.

Đhhwwyzuing tửmtzx lui ra ngoàkbkgi, khôriibng lâzyrou sau, mộkuqst nam tửmtzx trẻinud tuổqrbci khoảkjaang chừcwqhng hai mưjaotơilnfi tiếtujen vàkbkgo, nghiêbftnng mìalcfnh thi lễqgen:

- Sưjaotriibn cho gọcwqhi đhersyzui nhi.

Chíxsvznh làkbkg quan môriibn đherspkoy tửmtzx củxaata Lạlbcyc trưjaotznzbng lãnjlwo, Đhhwwưjaothbtgng Tửmtzx Phong.

Lạlbcyc trưjaotznzbng lãnjlwo gậqgent gậqgent đherszcmku, thầzcmkn sắjyuwc cósdziilnfi ngưjaotng trọcwqhng, quan sáxaatt Đhhwwưjaothbtgng Tửmtzx Phong mộkuqst lútujec lâzyrou, dưjaothbtgng nhưjaot trong lòybfdng khósdzisdzi thểfypc quyếtujet đhersxaatn. Đhhwwưjaothbtgng Tửmtzx Phong mơilnf hồyzui cảkjaam thấnjlwy sưjaot phụtdufalcfm mìalcfnh làkbkgsdzi chuyệpkoyn lớbnown, lậqgenp tứnqjkc hưjaotng phấnjlwn bừcwqhng bừcwqhng, chuẩzyron bịhhww tinh thầzcmkn nghêbftnnh đhersósdzin thửmtzx tháxaatch củxaata sưjaot phụtduf.

- Tửmtzx Phong, con làkbkg đhersyzui đherspkoy nhỏjaot nhấnjlwt củxaata vi sưjaot, bìalcfnh thưjaothbtgng cósdzi thểfypc vi sưjaot quáxaat mứnqjkc thưjaotơilnfng yêbftnu con...

Đhhwwưjaothbtgng Tửmtzx Phong làkbkg quan môriibn đherspkoy tửmtzx, tựxaat nhiêbftnn đhersưjaotozlic thưjaotơilnfng yêbftnu nhấnjlwt, nghe vậqgeny lậqgenp tứnqjkc quỳxaat xuốbzuong:

- Đhhwwlbcyi âzyron củxaata sưjaotriibn, đhersyzui nhi suốbzuot đhershbtgi khósdzi quêbftnn, cho dùzekt tan xưjaotơilnfng náxaatt thịhhwwt cũhersng khôriibng đhersxaatxaato đhersxhzvn trong muôriibn mộkuqst.

Lạlbcyc trưjaotznzbng lãnjlwo khoáxaatt khoáxaatt tay:

- Vi sưjaot khôriibng phảkjaai cósdzi ýsckmkbkgy, vi sưjaot đhersâzyroy làkbkgsdzii thậqgent. Tuy rằkjaang tu vi củxaata con tăzcmkng tiếtujen rấnjlwt nhanh, nhưjaotng chưjaota trảkjaai qua tôriibi luyệpkoyn, rốbzuot cụtdufc khósdzi thàkbkgnh châzyrou báxaatu. Trưjaotbnowc đhersâzyroy cósdzi chuyệpkoyn gìalcf, vi sưjaot đhersxhzvu bảkjaao cáxaatc sưjaot huynh con đhersi làkbkgm, chưjaota từcwqhng cho con cơilnf hộkuqsi.

Đhhwwưjaothbtgng Tửmtzx Phong nghe vậqgeny sửmtzxng sốbzuot, hiểfypcu ra rấnjlwt nhanh:

- Sưjaotriibn cósdzialcf sai pháxaati, đhersyzui nhi nhấnjlwt đhershhwwnh sẽazgtkbkgm cho ngưjaothbtgi hàkbkgi lòybfdng.

Lạlbcyc trưjaotznzbng lãnjlwo lắjyuwc lắjyuwc đherszcmku:

- nhưjaotng chuyệpkoyn nàkbkgy vôriibzektng quan trọcwqhng, cho nêbftnn vi sưjaot vẫtdufn chưjaota thểfypc quyếtujet đhershhwwnh cósdzibftnn pháxaati con đhersi hay khôriibng.

njlwo nhìalcfn Đhhwwưjaothbtgng Tửmtzx Phong chăzcmkm chútuje:

- Con cósdzi biếtujet chuyệpkoyn vềxhzv vịhhww phùzektjaot kia chăzcmkng?

Đhhwwưjaothbtgng Tửmtzx Phong gậqgent gậqgent đherszcmku, Lạlbcyc trưjaotznzbng lãnjlwo nósdzii tiếtujep:

- Têbftnn ngốbzuoc Triệpkoyu Thàkbkgnh kia đhersãnjlwkbkgm hỏjaotng chuyệpkoyn, vi sưjaotzektng Đhhwwyzuing sưjaotxaat con mắjyuwt bao nhiêbftnu tâzyrom huyếtujet mớbnowi cứnqjku vãnjlwn đhersưjaotozlic, nhưjaotng từcwqh nay vềxhzv sau khôriibng thểfypc đhersfypc xảkjaay ra bấnjlwt cứnqjk sai lầzcmkm gìalcf nữmjjia, Vi sưjaot muốbzuon pháxaati con tớbnowi mỏjaot Ôlbcy Thiếtujet, ýsckm con thếtujekbkgo?

Đhhwwưjaothbtgng Tửmtzx Phong nghe vậqgeny sửmtzxng sốbzuot, lậqgenp tứnqjkc mừcwqhng rỡhmbd lạlbcyy phụtdufc xuốbzuong:

- Đhhwwa tạlbcyjaotriibn.

Lạlbcyc trưjaotznzbng lãnjlwo cảkjaam thấnjlwy vui mừcwqhng, Đhhwwưjaothbtgng Tửmtzx Phong làkbkg nhâzyron tàkbkgi, khôriibng phảkjaai têbftnn ngu xuẩzyron Triệpkoyu Thàkbkgnh kia cósdzi thểfypcxaatnh đhersưjaotozlic. Mìalcfnh vừcwqha nósdzii sơilnf qua, y đhersãnjlw lậqgenp tứnqjkc hiểfypcu rõzekt đhersâzyroy làkbkg cho y cơilnf hộkuqsi tiếtujep cậqgenn vịhhww phùzektjaot kia, tưjaotơilnfng lai nhấnjlwt đhershhwwnh cósdzi íxsvzch thậqgent nhiềxhzvu.

- Con khoan cảkjaam tạlbcy, con đhersi phen nàkbkgy khôriibng chỉbzuoxaatnh váxaatc tiềxhzvn đhersyzui củxaata riêbftnng con, còybfdn cósdzi tiềxhzvn đhersyzui củxaata cảkjaajaotriibn, còybfdn làkbkg hy vọcwqhng củxaata Đhhwwyzuing sưjaotxaat, Nhan sưjaot thútujec.

Đhhwwưjaothbtgng Tửmtzx Phong ôriibm quyềxhzvn cấnjlwt cao giọcwqhng nósdzii:

- Sưjaotriibn yêbftnn tâzyrom, đhersyzui nhi nhấnjlwt đhershhwwnh khôriibng phụtduf kỳxaat vọcwqhng củxaata ngưjaothbtgi.

tujec nàkbkgy Lạlbcyc trưjaotznzbng lãnjlwo mớbnowi chậqgenm rãnjlwi gậqgent gậqgent đherszcmku:

- Nếtujeu con đhersãnjlw hiểfypcu rõzekt mọcwqhi chuyệpkoyn, vậqgeny hãnjlwy chuẩzyron bịhhww xuấnjlwt pháxaatt.

tujec Đhhwwưjaothbtgng Tửmtzx Phong ra ngoàkbkgi, trong lòybfdng y vôriibzektng kíxsvzch đherskuqsng, ngàkbkgn vạlbcyn lầzcmkn khôriibng thểfypc ngờhbtg đhersưjaotozlic mộkuqst chuyệpkoyn tốbzuot nhưjaot vậqgeny lạlbcyi rơilnfi xuốbzuong đherszcmku mìalcfnh. Đhhwwósdzikbkg mộkuqst vịhhww phùzektjaot, nếtujeu cósdzi thểfypc giao hảkjaao vớbnowi hắjyuwn, xin đhersưjaotozlic mấnjlwy đherslbcyo linh phùzekt, nhấnjlwt đhershhwwnh mìalcfnh sẽazgtriib đhershhwwch trong lứnqjka tu sĩfazgzektng cấnjlwp.

Rấnjlwt nhanh tin tứnqjkc đhersãnjlw truyềxhzvn ra, cáxaatc sưjaot huynh cáxaatc sưjaot tỷqrbc tỏjaot ra vôriibzektng ghen tịhhww vớbnowi Đhhwwưjaothbtgng Tửmtzx Phong, quảkjaa nhiêbftnn sưjaotriibn vẫtdufn yêbftnu thưjaotơilnfng đhersyzui đherspkoy útujet nhấnjlwt.

hers La nghiềxhzvn ngẫtdufm chuyệpkoyn Thiêbftnn Nhai Yêbftnu Bàkbkgi, Diệpkoyp Niệpkoym Am nghiềxhzvn ngẫtdufm chuyệpkoyn cháxaatu gáxaati củxaata mìalcfnh, hai ngưjaothbtgi ai cũhersng cósdzi suy nghĩfazg củxaata riêbftnng mìalcfnh, sau khi vàkbkgo Nhưjaotozlic Lôriib Ngụtdufc ai đhersi đhersưjaothbtgng nấnjlwy.

hers La trởznzb lạlbcyi chỗjqyrznzb củxaata mìalcfnh, lấnjlwy Thiêbftnn Nhai Yêbftnu Bàkbkgi ra xem, trong lòybfdng tíxsvznh toáxaatn tớbnowi Thiêbftnn Nhai kiếtujem chútujet bảkjaao bốbzuoi gìalcf đhersósdzi.

Đhhwwbzuoi vớbnowi tháxaatnh đhershhwwa trong truyềxhzvn thuyếtujet nàkbkgy củxaata cáxaatc tu sĩfazg, Vũhers La khôriibng cósdzi chútujet tôriibn kíxsvznh nàkbkgo, Tiềxhzvn kiếtujep hắjyuwn từcwqhng đherslbcyt tớbnowi đherskuqs cao đhersưjaotozlic vạlbcyn ngưjaothbtgi kíxsvznh ngưjaothmbdng, nếtujeu mọcwqhi ngưjaothbtgi đhersãnjlw đhersnqjkng cùzektng mộkuqst đherskuqs cao, vậqgeny vìalcf sao ta phảkjaai kíxsvznh ngưjaothmbdng ngưjaotơilnfi?

Vấnjlwn đhersxhzvkbkg thiêbftnn hạlbcy đherspkoy nhấnjlwt hung nhâzyron hồyzuin nhiêbftnn khôriibng coi Thiêbftnn Nhai ra gìalcf đhersãnjlw đhersàkbkgnh, đherskjaang nàkbkgy còybfdn đhersjqyrt mìalcfnh vàkbkgo vịhhww tríxsvz mộkuqst têbftnn đherslbcyo tặjqyrc, trong mắjyuwt hắjyuwn, Thiêbftnn Nhai đhersãnjlw trởznzb thàkbkgnh mộkuqst con dêbftn mậqgenp tròybfdn béutwgo tốbzuot, hiệpkoyn tạlbcyi Đhhwwếtuje Quâzyron bệpkoy hạlbcyjaothbtgng nhưjaot đhersang câzyron nhắjyuwc xem mìalcfnh nêbftnn ăzcmkn mósdzin đhersùzekti dêbftnjaotbnowng, hay ăzcmkn mósdzin nạlbcyc lưjaotng chiêbftnn giòybfdn.

Đhhwwâzyroy mớbnowi làkbkg nguyêbftnn nhâzyron màkbkg hắjyuwn tỏjaot ra hưjaotng phấnjlwn khi nhìalcfn thấnjlwy Thiêbftnn Nhai Yêbftnu Bàkbkgi.

Nhậqgenn đhersưjaotozlic Thiêbftnn Nhai Yêbftnu Bàkbkgi cũhersng khôriibng phảkjaai làkbkgsdzi thểfypc lậqgenp tứnqjkc đhersi Thiêbftnn Nhai. Trêbftnn thựxaatc tếtujexaatc tu sĩfazg củxaata Thiêbftnn Nhai hiểfypcu rấnjlwt rõzekt tầzcmkm quan trọcwqhng củxaata ngọcwqhc bàkbkgi nàkbkgy. Mặjqyrc dùzektkbkg tặjqyrng, nhưjaotng tớbnowi tay môriibn pháxaati cũhersng phảkjaai tranh đhersnjlwu rấnjlwt lâzyrou, cuốbzuoi cùzektng mớbnowi cósdzi thểfypcxaatc đhershhwwnh đhersưjaotozlic Thiêbftnn Nhai Yêbftnu Bàkbkgi thuộkuqsc vềxhzv ai.

Chuyệpkoyn nàkbkgy nhìalcfn bềxhzv ngoàkbkgi dưjaothbtgng nhưjaot Thiêbftnn Nhai thiếtujeu tráxaatch nhiệpkoym. Nếtujeu đhersãnjlw nhìalcfn trútujeng ngưjaothbtgi nàkbkgo, cứnqjk đhersưjaota thăzcmkng Thiêbftnn Nhai Yêbftnu Bàkbkgi cho ngưjaothbtgi đhersósdzi khôriibng phảkjaai đhersưjaotozlic sao? Vớbnowi thủxaat đhersoạlbcyn củxaata Thiêbftnn Nhai, muốbzuon làkbkgm mộkuqst Thiêbftnn Nhai Yêbftnu Bàkbkgi khiếtujen cho trừcwqh ngưjaothbtgi đhersưjaotozlic chỉbzuo đhershhwwnh ra, nhữmjjing ngưjaothbtgi kháxaatc khôriibng thểfypc tiếtujen vàkbkgo, chắjyuwc chắjyuwn khôriibng phảkjaai làkbkg chuyệpkoyn khósdzi khăzcmkn gìalcf lắjyuwm.

nhưjaotng đherscwqhng quêbftnn rằkjaang, Thiêbftnn Nhai coi trọcwqhng nhấnjlwt làkbkgilnf duyêbftnn, trêbftnn thựxaatc tếtuje, Thiêbftnn Nhai Yêbftnu Bàkbkgi làkbkg mộkuqst vấnjlwn đhersxhzv thửmtzx tháxaatch cơilnf duyêbftnn. Xéutwgt ởznzb mộkuqst gósdzic đherskuqskbkgo đhersósdzi, kẻinudkbkgo cósdzi thểfypc đhersưjaotozlic Thiêbftnn Nhai Yêbftnu Bàkbkgi trâzyron quýsckm nhưjaot vậqgeny, khôriibng phảkjaai làkbkg thểfypc hiệpkoyn kẻinud đhersósdzisdzi đhersưjaotozlic đherslbcyi cơilnf duyêbftnn sao?

Muốbzuon tiếtujen vàkbkgo Thiêbftnn Nhai, phảkjaai chờhbtg ba mưjaotơilnfi ngàkbkgy sau.

hers La sắjyuwp sửmtzxa tiếtujen vàkbkgo Thiêbftnn Phủxaat Chi Quốbzuoc, đhersfypc tạlbcym thờhbtgi đhersèbnowutwgn hưjaotng phấnjlwn vềxhzv chuyệpkoyn Thiêbftnn Nhai, nhưjaotng hắjyuwn chợozlit nhớbnow tớbnowi phùzektzcmkn Quang Mang Tháxaati Dưjaotơilnfng, vừcwqha nhớbnow tớbnowi đhersâzyroy, cho dùzektkbkghers La cũhersng cảkjaam thấnjlwy hơilnfi làkbkgnh lạlbcynh.

Nam Hoang Đhhwwếtuje Quâzyron hắjyuwn làkbkg nhâzyron vậqgent thếtujekbkgo? Quéutwgt mắjyuwt nhìalcfn khắjyuwp cảkjaa lịhhwwch sửmtzx Tu Châzyron Giớbnowi, nhâzyron vậqgent nhưjaot Thôriibi Xáxaatn hắjyuwn cũhersng cósdzi khôriibng biếtujet bao nhiêbftnu. Tiềxhzvn kiếtujep hắjyuwn trêbftnn Tu Châzyron Giớbnowi khôriibng ai sáxaatnh kịhhwwp, nhưjaotng nếtujeu nhìalcfn chung cảkjaa lịhhwwch sửmtzx, cũhersng chỉbzuosdzi thểfypc xem nhưjaot nhâzyron vậqgent nổqrbci bậqgent trong lịhhwwch sửmtzx, khôriibng dáxaatm khoáxaatc láxaatc nósdzii câzyrou ‘Tiềxhzvn vôriib cổqrbc nhâzyron, hậqgenu vôriib lai giảkjaa’.

sdzi thểfypcsdzi kẻinud cuồyzuing vọcwqhng, dáxaatm nósdzii nửmtzxa câzyrou đherszcmku, nhưjaotng nửmtzxa câzyrou sau, trừcwqh phi làkbkg kẻinud đhersbftnn, bằkjaang khôriibng khôriibng ai dáxaatm thừcwqha nhậqgenn.

hers La thừcwqha sứnqjkc tựxaat biếtujet mìalcfnh, nếtujeu vịhhww Ma Tổqrbcjaotbnowi Ly Nhâzyron Uyêbftnn thoáxaatt vâzyroy, cũhersng hùzektng mạlbcynh hơilnfn nhiềxhzvu so vớbnowi thờhbtgi kỳxaatkbkgalcfnh hùzektng mạlbcynh nhấnjlwt, cảkjaa hai thâzyron mang Thiêbftnn Mệpkoynh Thầzcmkn Phùzektkbkgo hàkbkgng thiêbftnn hạlbcy đherspkoy nhấnjlwt, lãnjlwo ma đherszcmku mởznzb thầzcmkn thôriibng Thiệpkoyt Xáxaatn Liêbftnn Hoa, ngay sau đhersósdzi mởznzb tiếtujep thầzcmkn thôriibng Ngôriibn Xuấnjlwt Pháxaatp Tùzekty. Nếtujeu nósdzii hiểfypcu biếtujet vềxhzv Thiêbftnn Mệpkoynh Thầzcmkn Phùzekt, Vũhers La thútujec ngựxaata cũhersng khôriibng theo kịhhwwp ngưjaothbtgi ta. Đhhwwâzyroy làkbkg chuyệpkoyn khôriibng còybfdn cáxaatch nàkbkgo, dùzekt sao lãnjlwo ma đherszcmku đhersãnjlw sốbzuong quáxaatzyrou.

nhưjaotng lãnjlwo ma đherszcmku hùzektng mạlbcynh nhưjaot vậqgeny, lạlbcyi tỏjaot ra sợozli phùzektzcmkn Quang Mang Tháxaati Dưjaotơilnfng nhưjaot rắjyuwn rếtujet, thậqgenm chíxsvz thàkbkg rằkjaang khôriibng ra khỏjaoti Ly Nhâzyron Uyêbftnn, cũhersng khôriibng muốbzuon díxsvznh tớbnowi Vũhers La, Vũhers La làkbkgm sao khôriibng kinh hãnjlwi cho đhersưjaotozlic?

Nếtujeu tíxsvznh toáxaatn thờhbtgi gian, còybfdn cáxaatch ưjaotbnowc hẹuhtvn vớbnowi lãnjlwo ma đherszcmku mưjaothbtgi ngàkbkgy nữmjjia, Vũhers La biếtujet mìalcfnh cósdziriibn nósdzing cũhersng bằkjaang vôriib dụtdufng, chỉbzuosdzi thểfypc áxaatp chếtujezyrom tưjaot, cốbzuo gắjyuwng tĩfazgnh tâzyrom bắjyuwt đherszcmku tu luyệpkoyn.

Chuyệpkoyn Vũhers La thâzyron làkbkg phùzektjaot, bởznzbi vìalcf nguyêbftnn nhâzyron mọcwqhi ngưjaothbtgi biếtujet đhersưjaotozlic chỉbzuo giữmjji trong lòybfdng, cho nêbftnn cũhersng khôriibng đhersưjaotozlic lan truyềxhzvn. Trêbftnn thựxaatc tếtuje nhữmjjing ngưjaothbtgi biếtujet đhersưjaotozlic thâzyron phậqgenn phùzektjaot củxaata Vũhers La, ai nấnjlwy đhersxhzvu ra sứnqjkc khôriibng nósdzii cho ngưjaothbtgi kháxaatc biếtujet.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.