Tiên Tuyệt

Chương 179 : Thiên nhai yêu bài (thượng)

    trước sau   
ydoy La gậqhzbt gậqhzbt đvgmxdywgu:

- Nếfswlu làokobfndl chuyệidjcn mỏboer quặijblng, vậqhzby khôzkkbng cócvdtfndl.

Triệidjcu Thàokobnh nghe hơnyzri chócvdti tai, trong lòaanvng càokobng cảeaaom thấgtmhy khôzkkbng vui. Cho dùvpuk khôzkkbng phảeaaoi vìfndl chuyệidjcn mỏboer quặijblng, ngưeaaoơnyzri cócvdt thểnqblokobm gìfndllwueo tửcydg?

Y thầdywgm hừqlul lạvgmxnh mộyljzt tiếfswlng trong lòaanvng, cũydoyng khôzkkbng thèptxcm giảeaao vờydoyokobm gìfndl, lạvgmxnh nhạvgmxt nócvdti:

- Coi nhưeaao chúokobng ta đvgmxãlwueokobm quen vớesbai nhau, sau nàokoby còaanvn phảeaaoi cùvpukng nhau ra sứmikdc vìfndllwueo tổnqavzkkbng, cócvdt chuyệidjcn gìfndl cầdywgn hỗgxis trợcydu, Vũydoy huynh đvgmxidjc cứmikd việidjcc lêaanvn tiếfswlng.

ydoy La đvgmxmikdng dậqhzby nócvdti:


- Trưeaaoesbac hếfswlt hãlwuey dẫehxyn ta đvgmxi xem mộyljzt vòaanvng.

Triệidjcu Thàokobnh vẫehxyn ngồlwuei bấgtmht đvgmxyljzng:

- Tấgtmht cảeaao chuyệidjcn trong mỏboer đvgmxidjcu rấgtmht bìfndlnh thưeaaoydoyng, khôzkkbng cócvdtfndl đvgmxnqbl xem.

ydoy La khôzkkbng ngạvgmxi mộyljzt thủfuqe hạvgmx cứmikdng đvgmxdywgu khócvdt bảeaaoo, chỉjrey cầdywgn y cócvdt thểnqbl ngoan ngoãlwuen làokobm việidjcc làokob đvgmxưeaaocyduc, nhưeaaong nếfswlu thủfuqe hạvgmx coi sảeaaon nghiệidjcp củfuqea mìfndlnh làokob củfuqea y, làokobm sao cócvdt thểnqbl nhẫehxyn nhịphiln đvgmxưeaaocyduc?

Chuyệidjcn nàokoby e rằdywgng Lạvgmxc trưeaaovgmxng lãlwueo chưeaaoa dặijbln dòaanvhreqokobng cho y, bằdywgng khôzkkbng Triệidjcu Thàokobnh sẽcydg khôzkkbng tỏboer ra kiêaanvu căbliing nhưeaao vậqhzby.

ydoy La ngẫehxym nghĩijbl mộyljzt chúokobt, Lạvgmxc trưeaaovgmxng lãlwueo từqlulng cầdywgu mìfndlnh hãlwuey chăbliim sócvdtc tửcydg tếfswl cho nhữesbang ngưeaaoydoyi nàokoby. Thôzkkbi đvgmxưeaaocyduc, tạvgmxm tha cho y mộyljzt lầdywgn, liêaanvn hệidjc vớesbai Lạvgmxc trưeaaovgmxng lãlwueo mộyljzt phen, kểnqblhreq chuyệidjcn nàokoby làokob xong.

ydoy La cốqlhwnyzrn buồlwuen bựvwgzc, hỏboeri:

- Ngọwlgac bàokobi củfuqea Lạvgmxc trưeaaovgmxng lãlwueo đvgmxâfswlu, trảeaao lạvgmxi cho ta, đvgmxnqbl ta nócvdti vớesbai lãlwueo.

Triệidjcu Thàokobnh cưeaaoydoyi lạvgmxnh mộyljzt tiếfswlng, liếfswlc nhìfndln hắjbrin:

- ngưeaaoơnyzri khôzkkbng biếfswlt thứmikdc thờydoyi, cũydoyng khôzkkbng biếfswlt nịphilnh bợcydulwueo tổnqavzkkbng thếfswlokobo, chẳvnpvng lẽcydg ngưeaaoơnyzri còaanvn chưeaaoa hiểnqblu rõhreqokobng nhiệidjcm vụqlhw củfuqea mìfndlnh sao? ngưeaaoơnyzri chỉjreyokob chủfuqe nhâfswln trêaanvn danh nghĩijbla, nếfswlu cócvdt chuyệidjcn gìfndl, tựvwgz nhiêaanvn ta sẽcydgqgixo lạvgmxi cho lãlwueo tổnqavzkkbng, ngưeaaoơnyzri còaanvn chưeaaoa đvgmxfuqeeaaoqgixch đvgmxqlhwi thoạvgmxi cùvpukng lãlwueo tổnqavzkkbng, Khôzkkbng phảeaaoi ngưeaaoơnyzri ởvgmx Nhưeaaocyduc Lôzkkb Ngụqlhwc sao, nhanh vềidjc đvgmxócvdt đvgmxi, khôzkkbng tiễcydgn.

Triệidjcu Thàokobnh khôzkkbng đvgmxphilnh trảeaao ngọwlgac bàokobi củfuqea Lạvgmxc trưeaaovgmxng lãlwueo lạvgmxi cho hắjbrin. Mộyljzt têaanvn tiểnqblu tửcydg khôzkkbng biếfswlt trờydoyi cao đvgmxgtmht rộyljzng nhưeaao vậqhzby, e rằdywgng mang ngọwlgac bàokobi nàokoby đvgmxi khoe khắjbrip nơnyzri, sẽcydgokobm bạvgmxi hoạvgmxi thanh danh lãlwueo tổnqavzkkbng.

ydoy La bịphil Triệidjcu Thàokobnh tráqgixch mắjbring mộyljzt trậqhzbn, háqgix hốqlhwc mồlwuem, nhưeaaong cảeaaom thấgtmhy khôzkkbng biếfswlt nócvdti vớesbai y thếfswlokobo. Loạvgmxi ngưeaaoydoyi nàokoby lấgtmhy lôzkkbng gàokob giảeaaookobm lệidjcnh tiễcydgn, quảeaao thậqhzbt làokob mộyljzt tiểnqblu nhâfswln.

ydoy La bèptxcn lấgtmhy ngọwlgac bàokobi củfuqea Đfyxqlwueng trưeaaovgmxng lãlwueo ra, rócvdtt linh nguyêaanvn vàokobo, keng mộyljzt tiếfswlng vang lêaanvn, khởvgmxi đvgmxyljzng trậqhzbn pháqgixp truyềidjcn âfswlm.


- Ha ha ha... Vũydoy tiểnqblu ca, chẳvnpvng lẽcydg ngưeaaoơnyzri nhớesba tớesbai lãlwueo ca ta?

Tiếfswlng cưeaaoydoyi sang sảeaaong củfuqea Đfyxqlwueng trưeaaovgmxng lãlwueo vang lêaanvn. Nhớesba lạvgmxi thấgtmht bạvgmxi ởvgmx Ma Diễcydgm cốqlhwc, Đfyxqlwueng trưeaaovgmxng lãlwueo suýolaut chúokobt nữesbaa mấgtmht hếfswlt củfuqea cảeaaoi vàokobo đvgmxócvdt, chuyệidjcn vui duy nhấgtmht làokob kếfswlt bạvgmxn vớesbai mộyljzt vịphil phùvpukeaao tiềidjcn đvgmxlwuezkkbeaaocydung nhưeaaoydoy La. Lầdywgn nàokoby Đfyxqlwueng trưeaaovgmxng lãlwueo nhìfndln thấgtmhy trong ngọwlgac bàokobi truyềidjcn âfswlm làokobydoy La, tựvwgz nhiêaanvn mưeaaoydoyi phầdywgn vui vẻjrey.

ydoy La cưeaaoydoyi cưeaaoydoyi:

- Đfyxqlwueng tiềidjcn bốqlhwi, lờydoyi ta nócvdti khôzkkbng đvgmxfuqe trọwlgang lưeaaocydung, cho nêaanvn bịphil ngưeaaoydoyi ta chèptxcn ényzrp tớesbai nỗgxisi khôzkkbng còaanvn cáqgixch nàokobo kháqgixc, mớesbai nghĩijbl tớesbai chuyệidjcn tìfndlm ngàokobi.

Đfyxqlwueng trưeaaovgmxng lãlwueo nghe ra trong lờydoyi Vũydoy La đvgmxdywgy oáqgixn khíwlga, tưeaaovgmxng rằdywgng hắjbrin bịphil coi thưeaaoydoyng ởvgmx Nhưeaaocyduc Lôzkkb Ngụqlhwc, Nhưeaaocyduc Lôzkkb Ngụqlhwc cũydoyng làokob cấgtmhp dưeaaoesbai củfuqea Trưeaaovgmxng Lãlwueo hộyljzi, ai dáqgixm khinh thưeaaoydoyng Vũydoy La, vậqhzby cũydoyng làokob khôzkkbng nểnqbl mặijblt lãlwueo, lờydoyi Đfyxqlwueng trưeaaovgmxng lãlwueo lậqhzbp tứmikdc toáqgixt ra sáqgixt khíwlga lạvgmxnh lùvpukng:

- Làokob ai, ai dáqgixm bấgtmht kíwlganh vớesbai Vũydoy tiểnqblu ca? ngưeaaoơnyzri cứmikdcvdti đvgmxi, lãlwueo ca ta nhấgtmht đvgmxphilnh giúokobp cho ngưeaaoơnyzri trúokobt giậqhzbn.

Triệidjcu Thàokobnh bêaanvn cạvgmxnh cưeaaoydoyi lạvgmxnh khôzkkbng thôzkkbi:

- Tìfndlm mộyljzt ngưeaaoydoyi giảeaao mạvgmxo Đfyxqlwueng trưeaaovgmxng lãlwueo, vấgtmht vảeaao cho ngưeaaoơnyzri nghĩijbl ra chủfuqe ýolauokoby.

ydoy La cũydoyng khôzkkbng đvgmxnqbl ýolau tớesbai y, chỉjrey kểnqbl lạvgmxi chuyệidjcn nàokoby từqlul đvgmxdywgu chíwlga cuốqlhwi. Hắjbrin cũydoyng khôzkkbng yêaanvu cầdywgu Đfyxqlwueng trưeaaovgmxng lãlwueo gìfndl cảeaao, đvgmxãlwue lậqhzbp tứmikdc cắjbrit đvgmxmikdt liêaanvn hệidjc qua trậqhzbn pháqgixp, vung tay màokob đvgmxi.

Vốqlhwn Đfyxqlwueng trưeaaovgmxng lãlwueo đvgmxphilnh an ủfuqei Vũydoy La vàokobi câfswlu, khôzkkbng ngờydoyydoy La vừqlula kểnqbl xong mọwlgai chuyệidjcn đvgmxãlwuecvdti táqgixi kiếfswln, cắjbrit đvgmxmikdt liêaanvn hệidjc ngay tứmikdc khắjbric.

Mấgtmhy ngàokoby nay Đfyxqlwueng trưeaaovgmxng lãlwueo đvgmxang phảeaaon kíwlgach cáqgixc thếfswl lựvwgzc ởvgmx khắjbrip nơnyzri. Phe đvgmxqlhwi đvgmxphilch vớesbai lãlwueo lấgtmhy thấgtmht bạvgmxi Ma Diễcydgm cốqlhwc ra rêaanvu rao, nhưeaaong Đfyxqlwueng trưeaaovgmxng lãlwueo cũydoyng cócvdt ưeaaou thếfswl củfuqea mìfndlnh. Bấgtmht kểnqbl thếfswlokobo, lãlwueo dẫehxyn ngưeaaoydoyi xôzkkbng vàokobo tậqhzbn Nam Hoang, thẳvnpvng tớesbai sàokobo huyệidjct củfuqea tâfswln Nam Hoang Đfyxqếfswl Quâfswln. Tuy rằdywgng khôzkkbng thểnqbl giếfswlt chếfswlt Quỷeaao Lệidjc Danh, nhưeaaong phe mìfndlnh cũydoyng khôzkkbng cócvdt tổnqavn thấgtmht gìfndl lớesban lắjbrim.

Nếfswlu nhìfndln chuyệidjcn nàokoby trêaanvn gócvdtc đvgmxyljzgtmhy, chẳvnpvng nhữesbang ba ngưeaaoydoyi Đfyxqlwueng trưeaaovgmxng lãlwueo khôzkkbng thấgtmht bạvgmxi, ngưeaaocyduc lạvgmxi còaanvn lậqhzbp nêaanvn mộyljzt đvgmxvgmxi côzkkbng.

cvdt thểnqblcvdt đvgmxưeaaocyduc nghịphilch chuyểnqbln nhưeaao vậqhzby, đvgmxưeaaoơnyzrng nhiêaanvn Đfyxqlwueng trưeaaovgmxng lãlwueo biếfswlt rõhreqokobng mìfndlnh nêaanvn cảeaaom tạvgmx ai. Nếfswlu khôzkkbng cócvdtydoy La, đvgmxqlulng nócvdti hơnyzrn trăbliim tu sĩijbl trúokobng phảeaaoi hỏboera đvgmxyljzc khócvdt giảeaaoi, ngay cảeaao ba vịphil trưeaaovgmxng lãlwueo bọwlgan lãlwueo e rằdywgng cũydoyng phảeaaoi giảeaaom súokobt tu vi.


okobc Đfyxqlwueng trưeaaovgmxng lãlwueo nhậqhzbn đvgmxưeaaocyduc truyềidjcn âfswlm củfuqea Vũydoy La, vừqlula lúokobc lãlwueo đvgmxang triệidjcu tậqhzbp tâfswlm phúokobc hợcydup thưeaaoơnyzrng nghịphil kếfswl hoạvgmxch hàokobnh đvgmxyljzng bưeaaoesbac tiếfswlp theo. Đfyxqáqgixm tâfswlm phúokobc làokob ngưeaaoydoyi hếfswlt sứmikdc hiểnqblu rõhreq Đfyxqlwueng trưeaaovgmxng lãlwueo, thấgtmhy lãlwueo nhiệidjct tìfndlnh chuyệidjcn tròaanv nhưeaao vậqhzby, ban đvgmxdywgu còaanvn tưeaaovgmxng làokob thiếfswlu Chưeaaovgmxng môzkkbn củfuqea Cửcydgu Đfyxqvgmxi Thiêaanvn Môzkkbn, nhưeaaong nghĩijbl lạvgmxi khôzkkbng cócvdt Chưeaaovgmxng môzkkbn nàokobo củfuqea Cửcydgu Đfyxqvgmxi Thiêaanvn Môzkkbn họwlgaydoy.

Rấgtmht nhanh mọwlgai ngưeaaoydoyi đvgmxãlwue hiểnqblu ra, làokobydoy La.

Tạvgmxm thờydoyi chuyệidjcn linh phùvpuk giảeaaoi đvgmxyljzc còaanvn chưeaaoa đvgmxưeaaocyduc truyềidjcn ra, nhưeaaong đvgmxáqgixm tâfswlm phúokobc củfuqea Đfyxqlwueng trưeaaovgmxng lãlwueo sao lạvgmxi khôzkkbng biếfswlt.

Kếfswlt thúokobc tròaanv chuyệidjcn, ngay cảeaao đvgmxáqgixm tâfswlm phúokobc xung quanh cũydoyng nghe ra oáqgixn khíwlga củfuqea Vũydoy La. Đfyxqlwueng trưeaaovgmxng lãlwueo vôzkkbvpukng tứmikdc giậqhzbn, vỗgxisokobn đvgmxáqgixnh ầdywgm rờydoyi đvgmxi. Đfyxqáqgixm tâfswlm phúokobc bắjbrit đvgmxdywgu tráqgixch cứmikd Lạvgmxc trưeaaovgmxng lãlwueo, vấgtmht vảeaao lắjbrim mớesbai kếfswlt giao đvgmxưeaaocyduc mộyljzt vịphil phùvpukeaao, đvgmxidjcu bịphilaanvn vãlwuen bốqlhwi khôzkkbng nêaanvn thâfswln củfuqea lãlwueo làokobm cho hỏboerng bényzrt.

Trêaanvn danh nghĩijbla, Trưeaaovgmxng Lãlwueo hộyljzi làokob mộyljzt tổnqav chứmikdc, trêaanvn thựvwgzc tếfswl hếfswlt sứmikdc rờydoyi rạvgmxc, tổnqavng nhâfswln sốqlhwcvdteaaoydoyi ba ngưeaaoydoyi, nhữesbang trưeaaovgmxng lãlwueo nàokoby khôzkkbng cầdywgn phảeaaoi xuấgtmht thâfswln từqlul Cửcydgu Đfyxqvgmxi Thiêaanvn Môzkkbn, thậqhzbm chíwlgaydoyng khôzkkbng cầdywgn biếfswlt môzkkbn pháqgixi, chỉjrey cầdywgn đvgmxưeaaocyduc Cửcydgu Đfyxqvgmxi Thiêaanvn Môzkkbn thừqlula nhậqhzbn.

Thậqhzbt ra Trưeaaovgmxng Lãlwueo hộyljzi cũydoyng làokobnyzri màokob Cửcydgu Đfyxqvgmxi Thiêaanvn Môzkkbn tranh quyềidjcn đvgmxoạvgmxt thếfswl, thịphil uy lẫehxyn nhau.Cửcydgu Đfyxqvgmxi Thiêaanvn Môzkkbn, mỗgxisi pháqgixi đvgmxidjcu chiếfswlm mộyljzt vịphil tríwlga trong Trưeaaovgmxng Lãlwueo hộyljzi, bốqlhwn vịphil tríwlgaaanvn lạvgmxi, phảeaaoi xem bảeaaon lãlwuenh củfuqea mọwlgai ngưeaaoydoyi.

Cửcydgu Đfyxqvgmxi Thiêaanvn Môzkkbn cũydoyng cócvdt mạvgmxnh yếfswlu, mạvgmxnh đvgmxưeaaoơnyzrng nhiêaanvn cócvdt thểnqbl đvgmxoạvgmxt đvgmxưeaaocyduc nhiềidjcu ghếfswlnyzrn, yếfswlu vậqhzby xếfswlp cờydoy thu trốqlhwng, hạvgmx thấgtmhp tưeaao thếfswl, tíwlgach lũydoyy lựvwgzc lưeaaocydung, ngàokoby sau phảeaaon côzkkbng.

qgixc trưeaaovgmxng lãlwueo trong Trưeaaovgmxng Lãlwueo hộyljzi ởvgmx rảeaaoi ráqgixc trong Phưeaaocydung Ngôzkkbnyzrn, sơnyzrn phong củfuqea Đfyxqlwueng trưeaaovgmxng lãlwueo vàokob Lạvgmxc trưeaaovgmxng lãlwueo rấgtmht gầdywgn nhau.Đfyxqqlhwi vớesbai Đfyxqvgmxi Năbliing nhưeaao Đfyxqlwueng trưeaaovgmxng lãlwueo, ra ngoàokobi đvgmxyljzng phủfuqe củfuqea mìfndlnh, chỉjrey đvgmxi vàokobi bưeaaoesbac đvgmxãlwue tớesbai đvgmxyljzng phủfuqe củfuqea Lạvgmxc trưeaaovgmxng lãlwueo.

Đfyxqlwueng trưeaaovgmxng lãlwueo càokobng nghĩijblokobng giậqhzbn, ba ngưeaaoydoyi kếfswlt minh hìfndlnh thàokobnh mộyljzt cỗgxis thếfswl lựvwgzc, mìfndlnh lo lắjbring hếfswlt lòaanvng, tìfndlm mọwlgai cáqgixch mởvgmx rộyljzng thếfswl lựvwgzc, thếfswl nhưeaaong cáqgixc ngưeaaoydoyi kháqgixc thìfndl sao, toàokobn làokob pháqgix hoạvgmxi. Vấgtmht vảeaao lắjbrim mớesbai kếfswlt giao đvgmxưeaaocyduc vớesbai phùvpukeaao, lạvgmxi bịphil ngưeaaoydoyi củfuqea Lạvgmxc trưeaaovgmxng lãlwueo khinh thưeaaoydoyng ởvgmx đvgmxócvdt. Nếfswlu tiếfswlc khôzkkbng muốqlhwn cho ngưeaaoydoyi ta thìfndl thôzkkbi, lúokobc trưeaaoesbac cũydoyng đvgmxqlulng đvgmxáqgixp ứmikdng. Mìfndlnh cũydoyng khôzkkbng ényzrp lãlwueo, tựvwgzlwueo nhảeaaoy ra muốqlhwn tặijblng cho ngưeaaoydoyi ta, hiệidjcn tạvgmxi lãlwueo lạvgmxi làokobm ra bộyljzqgixng nhưeaao vậqhzby...

- Lạvgmxc Anh Hàokobo, lãlwueo đvgmxi ra cho ta, hôzkkbm nay lãlwueo khôzkkbng nócvdti rõhreqokobng vớesbai ta, ta sẽcydg khôzkkbng đvgmxi.

Mấgtmhy têaanvn đvgmxidjc tửcydg củfuqea Lạvgmxc trưeaaovgmxng lãlwueo xôzkkbng ra ngoàokobi đvgmxyljzng, vốqlhwn đvgmxùvpukng đvgmxùvpukng nổnqavi giậqhzbn, đvgmxang muốqlhwn quáqgixt hỏboeri làokob ai dáqgixm ởvgmx trưeaaoesbac đvgmxvgmxi môzkkbn củfuqea mìfndlnh la lốqlhwi om sòaanvm nhưeaao vậqhzby, nhưeaaong chúokobng vừqlula thấgtmhy Đfyxqlwueng trưeaaovgmxng lãlwueo, lậqhzbp tứmikdc đvgmxqlhwi sang bộyljz mặijblt tưeaaoơnyzri cưeaaoydoyi hỏboeri:

- Thìfndl ra làokob Đfyxqlwueng sưeaaoqgix, ngàokobi tìfndlm gia sưeaao ưeaao?

- Rưeaaoydoym lờydoyi!


Đfyxqlwueng trưeaaovgmxng lãlwueo nổnqavi giậqhzbn:

- Khôzkkbng phảeaaoi ta đvgmxãlwue gọwlgai Lạvgmxc Anh Hàokobo sao, bảeaaoo lãlwueo mau ra đvgmxâfswly.

- Đfyxqưeaaocyduc rồlwuei, xin ngàokobi chờydoy mộyljzt chúokobt, bọwlgan ta đvgmxi thôzkkbng báqgixo sưeaao phụqlhw.

Khôzkkbng cầdywgn thôzkkbng báqgixo, thanh âfswlm Đfyxqlwueng trưeaaovgmxng lãlwueo lớesban nhưeaao vậqhzby, Lạvgmxc trưeaaovgmxng lãlwueo đvgmxãlwue sớesbam nghe thấgtmhy, lãlwueo tửcydgaanvn trong đvgmxi ra, cócvdt vẻjreynyzri hờydoyn giậqhzbn nócvdti:

- Lãlwueo Đfyxqlwueng, lãlwueo làokobm sao vậqhzby?

Đfyxqlwueng trưeaaovgmxng lãlwueo kêaanvu to:

- Lãlwueo làokobm chuyệidjcn tốqlhwt, còaanvn hỏboeri ta ưeaao? Lãlwueo cócvdt ýolaufndl, hốqlhwi hậqhzbn hay luyếfswln tiếfswlc? Nếfswlu vậqhzby sao lãlwueo khôzkkbng nócvdti sớesbam, ta tìfndlm íwlgach lợcydui kháqgixc tặijblng cho ngưeaaoydoyi ta, lãlwueo giởvgmx tròaanv nhưeaao vậqhzby làokobcvdt ýolaufndl?

Lạvgmxc trưeaaovgmxng lãlwueo khôzkkbng hiểnqblu chuyệidjcn gìfndl, ngơnyzr ngáqgixc hỏboeri:

- Chuyệidjcn gìfndlokoblwueo nổnqavi giậqhzbn nhưeaao vậqhzby?

Đfyxqlwueng trưeaaovgmxng lãlwueo nghiêaanvm mặijblt nócvdti:

- mỏboer Ôhfvn Thiếfswlt.

- Khôzkkbng phảeaaoi ta đvgmxãlwue cho Vũydoy La rồlwuei sao, ta đvgmxãlwue dặijbln dòaanv Triệidjcu Thàokobnh chuyệidjcn nàokoby.

vẻjrey mặijblt Lạvgmxc trưeaaovgmxng lãlwueo rõhreqokobng vôzkkb tộyljzi:


- Vìfndl sao vậqhzby?

Đfyxqlwueng trưeaaovgmxng lãlwueo cũydoyng hơnyzri nghi hoặijblc, nhìfndln lãlwueo chăbliim chúokob:

- Nócvdti nhưeaao vậqhzby Triệidjcu Thàokobnh làokobm chuyệidjcn nàokoby, khôzkkbng phảeaaoi làokob do lãlwueo bàokoby mưeaaou sắjbrip kếfswl sao?

Lạvgmxc trưeaaovgmxng lãlwueo mơnyzr hồlwue cảeaaom giáqgixc đvgmxưeaaocyduc chuyệidjcn gìfndl, khẩqhzbn trưeaaoơnyzrng hỏboeri:

- Ta bàokoby mưeaaou đvgmxijblt kếfswlfndl chứmikd? Rốqlhwt cuộyljzc sao lạvgmxi thếfswlokoby?

Đfyxqlwueng trưeaaovgmxng lãlwueo nghiếfswln răbliing nghiếfswln lợcydui kểnqbl hếfswlt sựvwgzfndlnh, Lạvgmxc trưeaaovgmxng lãlwueo tứmikdc giậqhzbn tớesbai nỗgxisi sắjbric mặijblt táqgixi xanh, đvgmxáqgixnh mộyljzt chưeaaovgmxng vỡftguqgixt chiếfswlc bàokobn báqgixt tiêaanvn bêaanvn cạvgmxnh:

- Têaanvn khốqlhwn kiếfswlp nàokoby dáqgixm làokobm hỏboerng đvgmxvgmxi sựvwgz củfuqea ta, lãlwueo tửcydg phảeaaoi lộyljzt da y.

lwueo lạvgmxi cảeaaom thấgtmhy cócvdt chúokobt kỳybrm quáqgixi:

- Vìfndl sao Vũydoy tiểnqblu ca lạvgmxi khôzkkbng trựvwgzc tiếfswlp liêaanvn hệidjc vớesbai ta, lạvgmxi đvgmxáqgixnh mộyljzt vòaanvng lớesban nhưeaao vậqhzby?

Đfyxqlwueng trưeaaovgmxng lãlwueo bấgtmht lựvwgzc nócvdti:

- Khôzkkbng phảeaaoi làokobfndlzkkbn tửcydg tốqlhwt củfuqea lãlwueo sao, y khôzkkbng chịphilu trảeaao lạvgmxi ngọwlgac bàokobi củfuqea lãlwueo cho Vũydoy La.

Lạvgmxc trưeaaovgmxng lãlwueo vừqlula nghe nhưeaao vậqhzby, tứmikdc tốqlhwi run lẩqhzby bẩqhzby:

- Khốqlhwn kiếfswlp, khốqlhwn kiếfswlp...

Đfyxqlwueng trưeaaovgmxng lãlwueo khoáqgixt tay:

- Đfyxqqlulng nócvdti gìfndl nữesbaa, mau nghĩijblqgixch làokobm thếfswlokobo bổnqav cứmikdu đvgmxi thôzkkbi...

Lạvgmxc trưeaaovgmxng lãlwueo quyếfswlt đvgmxphilnh thậqhzbt nhanh:

- Chuyệidjcn ởvgmx đvgmxâfswly giao cho lãlwueo Đfyxqlwueng ngưeaaoơnyzri, ta tớesbai Yêaanvn sơnyzrn mộyljzt chuyếfswln.

Đfyxqlwueng trưeaaovgmxng lãlwueo gậqhzbt gậqhzbt đvgmxdywgu:

- Đfyxqưeaaocyduc rồlwuei, đvgmxi sớesbam vềidjc sớesbam.

Lạvgmxc trưeaaovgmxng lãlwueo vôzkkbvpukng quyếfswlt đvgmxqgixn, nócvdti đvgmxi làokob đvgmxi, vàokobi têaanvn đvgmxlwue đvgmxidjc đvgmxang muốqlhwn khom ngưeaaoydoyi đvgmxưeaaoa tiễcydgn, lãlwueo đvgmxãlwuecvdta thàokobnh mộyljzt đvgmxvgmxo hồlwueng quang, chui vàokobo cuốqlhwi châfswln trờydoyi.

Đfyxqlwueng trưeaaovgmxng lãlwueo lạvgmxi nghĩijbl nghĩijbl: e rằdywgng mìfndlnh lãlwueo Lạvgmxc đvgmxi cũydoyng chưeaaoa đvgmxfuqe, mìfndlnh phảeaaoi giúokobp lãlwueo ta mộyljzt tay, Đfyxqlwueng trưeaaovgmxng lãlwueo day day huyệidjct Tháqgixi Dưeaaoơnyzrng vàokobi cáqgixi, cócvdt vẻjrey nhưeaao đvgmxang đvgmxau đvgmxdywgu nhứmikdc ócvdtc.

Triệidjcu Thàokobnh bắjbrit đvgmxdywgu hơnyzri lo lắjbring, nhưeaaong Vũydoy La đvgmxi rồlwuei, rấgtmht lâfswlu sau đvgmxócvdt khôzkkbng thấgtmhy lãlwueo tổnqavzkkbng liêaanvn hệidjc, Triệidjcu Thàokobnh cũydoyng cảeaaom thấgtmhy yêaanvn lòaanvng, cưeaaoydoyi khẩqhzby:

- quảeaao nhiêaanvn làokobqgixo mưeaaocydun oai hùvpukm, may làokoblwueo tửcydg khôzkkbng mắjbric mưeaaou ngưeaaoơnyzri.

Y thưeaao thảeaaookobm vua nơnyzri mỏboer, hàokobng ngàokoby cấgtmht xényzrn mộyljzt íwlgat khoáqgixng thạvgmxch, vui đvgmxùvpuka vớesbai mấgtmhy têaanvn thợcydu mỏboer, chọwlgac ghẹwvhuo mấgtmhy têaanvn thịphil tỳybrm, cuộyljzc sốqlhwng thậqhzbt làokob sung sưeaaoesbang.

Ai bảeaaoo tổnqav tiêaanvn mìfndlnh tíwlgach đvgmxmikdc, mìfndlnh khôzkkbng làokobm gìfndl cảeaao, lạvgmxi cócvdt thểnqbl sốqlhwng sung sưeaaoesbang nhưeaao vậqhzby...

Triệidjcu Thàokobnh ra lệidjcnh cho vàokobi tỳybrm nữesba xinh tưeaaoơnyzri, nàokobng nàokoby bócvdtp vai cho y, nàokobng kia châfswlm tràokobcvdtt nưeaaoesbac, lim dim mắjbrit hưeaaovgmxng thụqlhw, Thìfndlnh lìfndlnh cócvdt mộyljzt thanh âfswlm lạvgmxnh nhưeaaobliing vang lêaanvn:

- ngưeaaoơnyzri sốqlhwng ởvgmx đvgmxâfswly thậqhzbt làokob thoảeaaoi máqgixi.

Triệidjcu Thàokobnh hừqlul hừqlul theo bảeaaon năbliing:

- Còaanvn phảeaaoi nócvdti...

Đfyxqyljzt nhiêaanvn y giậqhzbt mìfndlnh, mởvgmx mắjbrit ra mớesbai thấgtmhy gưeaaoơnyzrng mặijblt quen thuộyljzc củfuqea lãlwueo tổnqavzkkbng Lạvgmxc Anh Hàokobo đvgmxang nhìfndln mìfndlnh vôzkkbvpukng dữesba tợcydun.

Triệidjcu Thàokobnh đvgmxmikdng phắjbrit dậqhzby, quỳybrm sụqlhwp xuốqlhwng đvgmxgtmht dậqhzbp đvgmxdywgu khôzkkbng ngừqlulng:

- Lãlwueo tổnqavzkkbng, vìfndl sao ngàokobi tớesbai đvgmxâfswly lạvgmxi khôzkkbng nócvdti trưeaaoesbac mộyljzt tiếfswlng, tôzkkbn nhi ra ngoàokobi nghêaanvnh đvgmxócvdtn.

- Ta khôzkkbng dáqgixm...

Lạvgmxc trưeaaovgmxng lãlwueo thényzrt lớesban:

- Triệidjcu Thàokobnh, hiệidjcn tạvgmxi ngưeaaoơnyzri thậqhzbt làokob lớesban mậqhzbt, chuyệidjcn lãlwueo tổnqavzkkbng ta giao phócvdt, ngưeaaoơnyzri cũydoyng dáqgixm làokobm hỏboerng!

Giọwlgang Lạvgmxc trưeaaovgmxng lãlwueo càokobng ngàokoby càokobng trởvgmxaanvn lạvgmxnh nhưeaaobliing, Triệidjcu Thàokobnh sợcydu tớesbai mứmikdc run lêaanvn:

- Lãlwueo tổnqavzkkbng, ngàokobi... ngàokobi nócvdti nhưeaao vậqhzby làokobcvdt ýolaufndl, tôzkkbn nhi luôzkkbn mộyljzt dạvgmx trung thàokobnh vớesbai ngàokobi...

- Thốqlhwi lắjbrim...

Lạvgmxc trưeaaovgmxng lãlwueo nổnqavi giậqhzbn gầdywgm lêaanvn mộyljzt tiếfswlng nhưeaao sấgtmhm nổnqav. Mọwlgai ngưeaaoydoyi trong đvgmxvgmxi sảeaaonh bịphil lựvwgzc lưeaaocydung nàokoby chấgtmhn bay đvgmxi tứmikdqgixn, nócvdtc sảeaaonh bịphil nhấgtmhc lêaanvn, bay ra xa mấgtmhy trăbliim trưeaaocydung, cảeaao mặijblt đvgmxgtmht thìfndlnh lìfndlnh trầdywgm xuốqlhwng, xuấgtmht hiệidjcn mộyljzt hốqlhw to đvgmxưeaaoydoyng kíwlganh trăbliim trưeaaocydung, sâfswlu chừqlulng năbliim trưeaaocydung.

Đfyxqvgmxi Năbliing nổnqavi giậqhzbn, uy lựvwgzc vôzkkbvpukng.

Ngoàokobi thâfswln thểnqbl Lạvgmxc trưeaaovgmxng lãlwueo bao phủfuqe mộyljzt lớesbap hoàokobng quang, đvgmxqhzby tấgtmht cảeaao bụqlhwi đvgmxgtmht bay ra xa, Triệidjcu Thàokobnh ngãlwuebliin ra đvgmxgtmht, hộyljzc ra hai ngụqlhwm máqgixu tưeaaoơnyzri, toàokobn thâfswln bụqlhwi đvgmxgtmht báqgixm đvgmxdywgy, tơnyzri tảeaao khôzkkbng chịphilu đvgmxưeaaocyduc, Còaanvn mấgtmhy têaanvn tỳybrm nữesba chỉjreyokob phàokobm nhâfswln, đvgmxãlwue chếfswlt kỹbree tớesbai mứmikdc khôzkkbng thểnqbl chếfswlt thêaanvm lầdywgn nữesbaa.

wlganh mạvgmxng củfuqea phàokobm nhâfswln đvgmxqlhwi vớesbai Đfyxqvgmxi Năbliing trêaanvn cao chócvdtt vócvdtt nhưeaao Lạvgmxc trưeaaovgmxng lãlwueo, khôzkkbng bằdywgng con kiếfswln.

- Lãlwueo... lãlwueo tổnqavzkkbng. Tôzkkbn... tôzkkbn nhi sai lầdywgm rồlwuei, cầdywgu ngàokobi thủfuqe hạvgmxeaaou tìfndlnh...

Triệidjcu Thàokobnh vừqlula ho ra máqgixu vừqlula nócvdti.

- Sai rồlwuei? ngưeaaoơnyzri cócvdt biếfswlt mìfndlnh sai ởvgmx chỗgxisokobo chăbliing?

Lạvgmxc trưeaaovgmxng lãlwueo hỏboeri bằdywgng giọwlgang lạvgmxnh lùvpukng.

Triệidjcu Thàokobnh áqgix khẩqhzbu khôzkkbng đvgmxáqgixp.

- Hừqlul, liệidjcu têaanvn ngu ngốqlhwc nhưeaao ngưeaaoơnyzri cũydoyng khôzkkbng biếfswlt...

Lạvgmxc trưeaaovgmxng lãlwueo cưeaaoydoyi lạvgmxnh mộyljzt tiếfswlng:

- ngưeaaoơnyzri cócvdtaanvn nhớesba ta đvgmxãlwue dặijbln dòaanv, sẽcydgcvdt ngưeaaoydoyi tớesbai tiếfswlp thu nơnyzri nàokoby?

Triệidjcu Thàokobnh nghe tráqgixi tim mìfndlnh nhưeaao chìfndlm xuốqlhwng, y khôzkkbng thểnqblokobo ngờydoy Lạvgmxc trưeaaovgmxng lãlwueo đvgmxùvpukng đvgmxùvpukng nổnqavi giậqhzbn nhưeaao vậqhzby, khôzkkbng ngờydoyokobfndlaanvn tiểnqblu tửcydgokob y khinh thưeaaoydoyng.

- Tôzkkbn nhi nhớesbahreq.

- Vậqhzby ngưeaaoơnyzri đvgmxãlwueokobm sao?

Giọwlgang Lạvgmxc trưeaaovgmxng lãlwueo càokobng ngàokoby càokobng lạvgmxnh, Lãlwueo nhớesba tớesbai vịphil phùvpukeaaookobfndlnh đvgmxãlwue vấgtmht vảeaao lấgtmhy lòaanvng, thếfswl nhưeaaong bịphilaanvn phếfswl vậqhzbt nàokoby nócvdti hai ba câfswlu bỏboer đvgmxi, trong lòaanvng bừqlulng bừqlulng lửcydga giậqhzbn, lạvgmxi dưeaaoydoyng nhưeaaocvdt ngưeaaoydoyi khôzkkbng ngừqlulng đvgmxnqav dầdywgu vàokobo, càokobng ngàokoby càokobng cháqgixy lớesban.

- Tôzkkbn... tôzkkbn nhi cho rằdywgng tiểnqblu tửcydg kia chíwlganh làokob mộyljzt con rốqlhwi do lãlwueo tổnqavzkkbng pháqgixi tớesbai, cho nêaanvn... cho nêaanvn...

Lạvgmxc trưeaaovgmxng lãlwueo táqgixt mộyljzt táqgixt tai khiếfswln cho Triệidjcu Thàokobnh lăbliin hai vòaanvng trêaanvn khôzkkbng, ngãlwue xuốqlhwng đvgmxgtmht thậqhzbt mạvgmxnh, vàokobi cáqgixi răbliing rơnyzri ra khỏboeri miệidjcng.

- ngưeaaoơnyzri còaanvn ngu hơnyzrn heo...

Lạvgmxc trưeaaovgmxng lãlwueo tứmikdc giậqhzbn run lêaanvn:

- Nếfswlu ta muốqlhwn tìfndlm con rốqlhwi, cócvdt cầdywgn thiếfswlt đvgmxưeaaoa ngọwlgac bàokobi cho hắjbrin hay khôzkkbng, nếfswlu hắjbrin cầdywgm ngọwlgac bàokobi củfuqea ta đvgmxi gâfswly chuyệidjcn khắjbrip nơnyzri thìfndl phảeaaoi làokobm sao? ngưeaaoơnyzri cũydoyng đvgmxãlwue sốqlhwng mấgtmhy chụqlhwc tuổnqavi đvgmxdywgu, sao khôzkkbng ngẫehxym lạvgmxi, trêaanvn ngọwlgac bàokobi cócvdt trậqhzbn pháqgixp truyềidjcn âfswlm cócvdt thểnqbl đvgmxqlhwi thoạvgmxi trựvwgzc tiếfswlp vớesbai ta, ta dáqgixm tùvpuky tiệidjcn đvgmxưeaaoa cho mộyljzt con rốqlhwi hay sao?

Triệidjcu Thàokobnh nghe trong đvgmxdywgu mìfndlnh nổnqavdywgm mộyljzt tiếfswlng, đvgmxúokobng vậqhzby, vìfndl sao lúokobc ấgtmhy mìfndlnh khôzkkbng nghĩijbl ra, hiệidjcn tạvgmxi hếfswlt thảeaaoy đvgmxidjcu đvgmxãlwue muộyljzn...

Lạvgmxc trưeaaovgmxng lãlwueo càokobng nhìfndln y càokobng nổnqavi giậqhzbn, Têaanvn tôzkkbn tửcydgokoby quảeaao thậqhzbt hếfswlt sứmikdc sai lầdywgm, thu y vàokobo môzkkbn trưeaaoydoyng, hao tốqlhwn linh đvgmxan đvgmxfuqe đvgmxnqbl bồlwuei dưeaaoftgung ba têaanvn truyềidjcn nhâfswln thiêaanvn tàokobi. Thếfswl nhưeaaong trảeaao mộyljzt cáqgixi giáqgix lớesban nhưeaao vậqhzby, rốqlhwt cụqlhwc bồlwuei dưeaaoftgung ra mộyljzt têaanvn phếfswl vậqhzbt. Cũydoyng may y trôzkkbng coi mỏboerokoby cũydoyng khôzkkbng tệidjc lắjbrim, rốqlhwt cụqlhwc khôzkkbng ngờydoyokobm cho mìfndlnh rơnyzri vàokobo tìfndlnh cảeaaonh tệidjc hạvgmxi nhưeaao hiệidjcn tạvgmxi.

Lạvgmxc trưeaaovgmxng lãlwueo xôzkkbng tớesbai đvgmxphilnh nệidjcn cho y mộyljzt trậqhzbn, Triệidjcu Thàokobnh tru trényzro liêaanvn hồlwuei, ôzkkbm chặijblt lấgtmhy châfswln lãlwueo:

- Lãlwueo tổnqavzkkbng, lãlwueo tổnqavzkkbng, đvgmxqlulng đvgmxáqgixnh, xin ngàokobi đvgmxqlulng đvgmxáqgixnh, nếfswlu còaanvn đvgmxáqgixnh nữesbaa, mạvgmxng nhỏboer củfuqea tôzkkbn nhi ắjbrit sẽcydg khôzkkbng còaanvn...

Lạvgmxc trưeaaovgmxng lãlwueo oáqgixn hậqhzbn buôzkkbng tay xuốqlhwng, nếfswlu đvgmxáqgixnh chếfswlt y, còaanvn ai giảeaaoi thíwlgach cho Vũydoy La. Nếfswlu muốqlhwn sửcydga chữesbaa mốqlhwi quan hệidjc vớesbai Vũydoy La, còaanvn phảeaaoi nhờydoy Triệidjcu Thàokobnh.

Lạvgmxc trưeaaovgmxng lãlwueo thởvgmxokobi mộyljzt tiếfswlng:

- ngưeaaoơnyzri phảeaaoi biếfswlt rằdywgng ngưeaaoydoyi màokob ngưeaaoơnyzri đvgmxjbric tộyljzi, dùvpukokoblwueo tổnqavzkkbng ta cũydoyng phảeaaoi lấgtmhy lòaanvng, mỏboerokoby tặijblng cho ngưeaaoydoyi ta, ta còaanvn phảeaaoi cầdywgu ngưeaaoydoyi ta nhậqhzbn lấgtmhy, vấgtmht vảeaao lắjbrim mớesbai tạvgmxo đvgmxưeaaocyduc quan hệidjc nhưeaao vậqhzby, ngưeaaoơnyzri lạvgmxi... Mộyljzt phen tâfswlm huyếfswlt củfuqea lãlwueo tổnqavzkkbng ta, coi nhưeaao uổnqavng phíwlga.

Triệidjcu Thàokobnh sợcydu tớesbai nỗgxisi choáqgixng váqgixng mặijblt màokoby:

- Lãlwueo tổnqavzkkbng còaanvn phảeaaoi lấgtmhy lòaanvng, ta...

Lạvgmxc trưeaaovgmxng lãlwueo phủfuqei bụqlhwi trêaanvn y phụqlhwc, nhìfndln vềidjc phíwlgaa Nhưeaaocyduc Lôzkkb Ngụqlhwc:

- Đfyxqmikdng dậqhzby đvgmxi theo ta, tớesbai nhậqhzbn lỗgxisi vớesbai ngưeaaoydoyi ta.

Nếfswlu Vũydoy La tứmikdc giậqhzbn thậqhzbt sựvwgz, nócvdti khôzkkbng chừqlulng chỉjreycvdt thểnqbl... trong mắjbrit Lạvgmxc trưeaaovgmxng lãlwueo hiệidjcn lêaanvn mộyljzt tia sáqgixt ýolau, thảeaaon nhiêaanvn đvgmxeaaoo qua Triệidjcu Thàokobnh.

Tu sĩijblcvdt thểnqbl tu luyệidjcn tớesbai cảeaaonh giớesbai nhưeaao Lạvgmxc trưeaaovgmxng lãlwueo, đvgmxvgmxo tâfswlm kiêaanvn đvgmxphilnh vôzkkbvpukng, đvgmxếfswln thờydoyi khắjbric mấgtmhu chốqlhwt thừqlula sứmikdc quảeaao quyếfswlt nêaanvn giữesba hay nêaanvn bỏboer. Tuy rằdywgng Triệidjcu Thàokobnh làokob hậqhzbu duệidjc củfuqea lãlwueo, nhưeaaong đvgmxãlwueqgixch khôzkkbng biếfswlt bao nhiêaanvu đvgmxydoyi, chưeaaoa chắjbric trong ngưeaaoydoyi còaanvn chảeaaoy dòaanvng máqgixu củfuqea lãlwueo.

Giữesba lạvgmxi ngưeaaoydoyi nhưeaao Triệidjcu Thàokobnh bêaanvn cạvgmxnh, thậqhzbt ra chỉjreyokob chúokobt tìfndlnh cảeaaom hoàokobi cổnqav củfuqea Lạvgmxc trưeaaovgmxng lãlwueo. Thậqhzbt sựvwgz tớesbai thờydoyi khắjbric mấgtmhu chốqlhwt, Lạvgmxc trưeaaovgmxng lãlwueo vẫehxyn cócvdt thểnqbl hy sinh Triệidjcu Thàokobnh khôzkkbng chúokobt lưeaaou tìfndlnh.

Triệidjcu Thàokobnh đvgmxang muốqlhwn chuẩqhzbn bịphil mộyljzt chúokobt, vừqlula nuốqlhwt mấgtmhy viêaanvn linh đvgmxan, Lạvgmxc trưeaaovgmxng lãlwueo đvgmxãlwue thảeaaon nhiêaanvn nócvdti:

- Nhưeaao vậqhzby đvgmxưeaaocyduc rồlwuei.

Triệidjcu Thàokobnh sửcydgng sốqlhwt mộyljzt chúokobt, sau đvgmxócvdtydoyng hiểnqblu, vộyljzi vàokobng gậqhzbt đvgmxdywgu:

- Tuâfswln mệidjcnh.

Tấgtmht cảeaao mọwlgai ngưeaaoydoyi trong mỏboer đvgmxidjcu sữesbang sờydoy.

Đfyxqdywgu tiêaanvn làokobnyzri ởvgmx củfuqea chủfuqe quảeaaon mỏboer bịphil ngưeaaoydoyi giậqhzbn dữesba gầdywgm lêaanvn, nổnqav thàokobnh mộyljzt hốqlhw to kinh khủfuqeng. Ngay sau đvgmxócvdt chủfuqe quảeaaon Triệidjcu Thàokobnh ngàokoby thưeaaoydoyng hếfswlt sứmikdc oai phong, nay bịphil ngưeaaoydoyi đvgmxáqgixnh cho giốqlhwng nhưeaao bao cáqgixt, tuyệidjct đvgmxqlhwi khôzkkbng dáqgixm trảeaao đvgmxòaanvn.

Đfyxqáqgixm thợcydu mỏboer phàokobm nhâfswln hoàokobn toàokobn khôzkkbng biếfswlt đvgmxãlwue xảeaaoy ra chuyệidjcn gìfndl. Ngàokoby thưeaaoydoyng Triệidjcu Thàokobnh vôzkkbvpukng hung hãlwuen, dưeaaoesbai tay ngưeaaoydoyi nàokoby giốqlhwng nhưeaao

Mộyljzt íwlgat tu sĩijbl hộyljz vệidjc biếfswlt ngưeaaoydoyi kia làokob ai, Lạvgmxc trưeaaovgmxng lãlwueo.

Bọwlgan họwlgavgmx xa xa lắjbring nghe, cũydoyng hiểnqblu đvgmxưeaaocyduc đvgmxvgmxi kháqgixi, dĩijbl nhiêaanvn làokobfndl thiếfswlu niêaanvn tớesbai đvgmxâfswly buổnqavi sáqgixng, Triệidjcu Thàokobnh làokob hậqhzbu duệidjc củfuqea Lạvgmxc trưeaaovgmxng lãlwueo, chỉjreyfndl coi thưeaaoydoyng thiếfswlu niêaanvn kia màokob bịphil đvgmxáqgixnh thàokobnh nhưeaao vậqhzby, Đfyxqáqgixm hộyljz vệidjc sợcydu run, khôzkkbng biếfswlt rốqlhwt cụqlhwc thiếfswlu niêaanvn nọwlgaokob nhâfswln vậqhzbt thếfswlokobo, ngay cảeaao Lạvgmxc trưeaaovgmxng lãlwueo dưeaaoydoyng nhưeaaoydoyng cócvdt ýolau kếfswlt giao...

eaaoesbai áqgixnh mắjbrit suy đvgmxqgixn kinh ngạvgmxc củfuqea đvgmxáqgixm tu sĩijbl, Lạvgmxc trưeaaovgmxng lãlwueo thộyljzp cổnqav Triệidjcu Thàokobnh. Mộyljzt tiếfswlng nổnqav đvgmxinh tai nhứmikdc ócvdtc vang lêaanvn, từqlul thâfswln thểnqbllwueo toáqgixt ra mộyljzt vầdywgng hàokobo quang màokobu xanh nhạvgmxt, Lạvgmxc trưeaaovgmxng lãlwueo mưeaaocydun lựvwgzc phảeaaon chấgtmhn nàokoby phócvdtng vúokobt lêaanvn cao, lêaanvn tớesbai đvgmxyljz cao hơnyzrn ngàokobn trưeaaocydung trêaanvn trờydoyi, Sau đvgmxócvdt thìfndlnh lìfndlnh lãlwueo rẽcydg ngang vuôzkkbng gócvdtc khócvdtaanvng tin đvgmxưeaaocyduc, bay thăbliing vềidjc phíwlgaa Nhưeaaocyduc Lôzkkb Ngụqlhwc.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.