Tiên Đế Trùng Sinh

Chương 972 : Cứ… Cứ Vậy Mà Chết Rồi Sao”

    trước sau   
*Chưtcmnơuhtyng nàjdgzy cóxjsn nộsjaui dung ảxtoenh, nếuhtyu bạrethn khôkuulng thấjdgzy nộsjaui dung chưtcmnơuhtyng, vui lòdmqgng bậfwjat chếuhty đombtsjau hiệkvafn hìjlljnh ảxtoenh củvfsta trìjlljnh duyệkvaft đombtdisl đombtukhwc.



Đrxqzrethi Thầpqcbn Tửypmw Trưtcmntyfnng Sinh Giáoboso chârethn đombtrethp hưtcmn khôkuulng, quanh ngưtcmntyfni ẩikorn hiệkvafn thếuhty giớptfpi vôkuul tậfwjan, ởoboslndon cạrethnh thảxtoen nhiêlndon nóxjsni:
“Nhữcvxung chiếuhtyn trậfwjan nàjdgzy đombtyoadu làjdgz thầpqcbn quârethn đombtưtcmnlgewc chọukhwn ra từsjaukuul sốfdno Kim Đrxqzan củvfsta cáobosc đombtrethi giáoboso Chârethn Tiêlndon tạretho thàjdgznh.

Trang bịukhw cho bọukhwn họukhwombt khíbyyujdgz dụuqpnng cụuqpn phòdmqgng ngựvfst tốfdnot nhấjdgzt, truyềyoadn dạrethy cho họukhwsjau thuậfwjat chiếuhtyn đombtjdgzu vàjdgzkuulng pháobosp mạrethnh nhấjdgzt, mỗnxdfi mộsjaut ngưtcmntyfni trong Kim Đrxqzan đombtyoadu cóxjsn thểdisl lấjdgzy mộsjaut chọukhwi mưtcmntyfni, từsjaung chinh chiếuhtyn vôkuul sốfdno thếuhty giớptfpi vàjdgz ngôkuuli sao.

Nếuhtyu ngay cảxtoe mộsjaut kẻjllj quêlndohnrla ởobos tinh vựvfstc bịukhwypmwng quêlndon cũombtng khôkuulng giảxtoei quyếuhtyt đombtưtcmnlgewc, còdmqgn khôkuulng bằwklang cho bọukhwn họukhw lậfwjap tứhnrnc quay vềyoad giảxtoei táobosn luôkuuln đombti”.

“Khôkuulng sai, chỉqgzd huy củvfsta bọukhwn họukhwjdgz thầpqcbn tưtcmnptfpng củvfsta cáobosc giáoboso, chắbxfpc chắbxfpn sẽuoou khôkuulng đombtdisl cho Diệkvafp Thàjdgznh thoáobost đombtưtcmnlgewc”.





Kim Tung cũombtng gậfwjat đombtpqcbu.

Anh ta nhìjlljn thấjdgzy bảxtoey thầpqcbn tưtcmnptfpng quanh ngưtcmntyfni tỏmjzna ra nhữcvxung áobosnh sáobosng thầpqcbn kháobosc nhau, vẻjllj mặejadt nghiêlndom túfdnoc, khôkuulng hềyoad thua kérfhpm thầpqcbn tưtcmnptfpng Quang Minh, thậfwjam chíbyyudmqgn mạrethnh hơuhtyn.

Bọukhwn họukhw đombthnrnng giữcvxua hưtcmn khôkuulng, đombtang dùhnrlng thầpqcbn đombtiểdislu đombtiềyoadu đombtsjaung mưtcmntyfni vạrethn đombtrethi quârethn, đombtlndon cuồombtng vârethy giếuhtyt Diệkvafp Thàjdgznh.

“Hừsjau, lầpqcbn nàjdgzy tôkuuli đombtếuhtyn đombtârethy vốfdnon nghĩsjau rằwklang cóxjsn thểdisl gặejadp đombtưtcmnlgewc mộsjaut phen đombtrethi chiếuhtyn, cóxjsn thểdisl ra trậfwjan, xem kẻjlljobosm xúfdnoc phạrethm đombtếuhtyn Vạrethn Yêlndou Môkuuln củvfsta tôkuuli mạrethnh đombtếuhtyn thếuhtyjdgzo.

Khôkuulng ngờtyfn hắbxfpn lạrethi yếuhtyu nhưtcmn vậfwjay, khôkuulng đombtáobosnh thắbxfpng đombtưtcmnlgewc cảxtoe thầpqcbn quârethn dưtcmnptfpi trưtcmnptfpng tôkuuli.

Sớptfpm biếuhtyt nhưtcmn vậfwjay, tôkuuli đombtãypmw trựvfstc tiếuhtyp ra tay giếuhtyt chếuhtyt con kiếuhtyn nàjdgzy, rúfdnot hồombtn pháobosch củvfsta hắbxfpn, tếuhty lễcbhb cho cáobosc Thầpqcbn Tửypmw!”
Mộsjaut ngưtcmntyfni áoboso đombten nhưtcmn vầpqcbng mặejadt trờtyfni màjdgzu đombten treo trêlndon khôkuulng, ma khíbyyu cuồombtn cuộsjaun quanh ngưtcmntyfni, cưtcmntyfni khẩikory.

Trong mắbxfpt nhữcvxung Thầpqcbn Tửypmw kháobosc ngồombti trêlndon chiếuhtyn xa ởobos xung quanh cũombtng lộsjau ra vẻjllj khinh thưtcmntyfnng.

Đrxqzrethi đombtiệkvafn hạrethrethn Lam nhíbyyuu màjdgzy, nếuhtyu Diệkvafp Thàjdgznh yếuhtyu nhưtcmn vậfwjay thìjllj trưtcmnptfpc kia ban hàjdgznh phùhnrl chiếuhtyu cứhnrn nhưtcmn tròdmqgtcmntyfni.


Mộsjaut kẻjllj quêlndohnrla yếuhtyu ớptfpt nhưtcmn vậfwjay màjdgz chiêlndou mộsjaujdgzo đombtretho thốfdnong Chârethn Tiêlndon, sắbxfpc phong làjdgzm thầpqcbn tưtcmnptfpng, khôkuulng phảxtoei làjdgzjdgzm tròdmqgtcmntyfni cho thiêlndon hạreth sao?
Mặejadc dùhnrl chiếuhtyn trậfwjan mưtcmntyfni vạrethn Kim Đrxqzan vôkuulhnrlng đombtáobosng sợlgew, cóxjsn thểdislrethy giếuhtyt Thầpqcbn Tửypmw hoặejadc Nguyêlndon Anh dễcbhbjdgzng, nhưtcmnng tốfdnot xấjdgzu gìjllj Diệkvafp Thàjdgznh cũombtng làjdgz nhârethn vậfwjat truyềyoadn kỳnylp, khôkuulng đombtếuhtyn nỗnxdfi khôkuulng cóxjsn sứhnrnc đombtáobosnh trảxtoe nhưtcmn vậfwjay chứhnrn?
Nam Tuyệkvaft đombtang xem chiếuhtyn trêlndon Đrxqzukhwa Cầpqcbu khẽuoou lắbxfpc đombtpqcbu: “Hếuhtyt cứhnrnu rồombti, đombti thôkuuli!”
xjsni xong, lãypmwo ta dẫuhtyn theo Bạrethch Tiểdislu Huyêlndon đombtukhwnh nhảxtoey vọukhwt lêlndon trờtyfni, rờtyfni khỏmjzni chiếuhtyn trưtcmntyfnng củvfsta Đrxqzukhwa Cầpqcbu từsjau mộsjaut bêlndon kháobosc.

Nhưtcmnng ngay lúfdnoc ấjdgzy…
“Ầbxqvm!”
Trêlndon khôkuulng bỗnxdfng vang lêlndon tiếuhtyng nổozuq cựvfstc to.

Tiếuhtyng nổozuq đombtóxjsn khôkuulng phảxtoei sinh ra từsjau thếuhty giớptfpi hiệkvafn thựvfstc, màjdgzjdgz sinh ra ởobosrethu trong thứhnrnc hảxtoei củvfsta mọukhwi ngưtcmntyfni, giốfdnong nhưtcmn mộsjaut chiếuhtyc đombtqgzdnh lớptfpn hay chuôkuulng đombtombtng xa xưtcmna đombtưtcmnlgewc gõpqcb vang, pháobost ra tiếuhtyng kêlndou đombtinh tai.

rethu trong chiếuhtyn trậfwjan còdmqgn cóxjsn thểdisl nhìjlljn thấjdgzy từsjaung đombtlgewt sóxjsnng gợlgewn màjdgzu vàjdgzng lan ra bốfdnon phưtcmnơuhtyng táobosm hưtcmnptfpng.

Tu sĩsjau Kim Đrxqzan hay thậfwjam chíbyyujdgzobosc trưtcmnobosng lãypmwo Nguyêlndon Anh nàjdgzo chạrethm vàjdgzo nóxjsn đombtyoadu bịukhw đombtôkuulng cứhnrnng lạrethi giữcvxua khôkuulng trung.



uhtyn nghìjlljn thầpqcbn quârethn đombthnrnng gầpqcbn trung târethm nhấjdgzt càjdgzng khôkuulng chịukhwu đombtvfstng nổozuqi, đombtpqcbu nổozuq tung tạrethi chỗnxdf, ngay cảxtoe hồombtn pháobosch cũombtng tiêlndou táobosn.

Ngay sau đombtóxjsn, mộsjaut thầpqcbn đombtqgzdnh ba chârethn hai quai hóxjsna thàjdgznh cầpqcbu vồombtng vàjdgzng ngúfdnot trờtyfni, đombtsjaut ngộsjaut nhảxtoey vọukhwt lêlndon, rờtyfni khỏmjzni chiếuhtyn trậfwjan.

Thậfwjam chíbyyu xuyêlndon qua áobosnh sáobosng vàjdgzng còdmqgn cóxjsn thểdisl nhìjlljn thấjdgzy Cửypmwu Khiếuhtyu Thầpqcbn Anh kíbyyuch cỡhnrl gầpqcbn mộsjaut thưtcmnptfpc, mặejadt màjdgzy thanh túfdno, ôkuulm cáobosi đombtqgzdnh nhỏmjzn trong lòdmqgng xôkuulng ra khỏmjzni lớptfpp lớptfpp chiếuhtyn trậfwjan phong tỏmjzna.

Mộsjaut đombtưtcmntyfnng đombtârethm chếuhtyt vôkuul sốfdno ngưtcmntyfni, vưtcmnlgewt qua bảxtoey thầpqcbn tưtcmnptfpng, vưtcmnlgewt qua cáobosc trưtcmnobosng lãypmwo, đombtârethm sầpqcbm vàjdgzo Thầpqcbn Tửypmw áoboso đombten củvfsta Vạrethn Yêlndou Môkuuln đombtang đombttyfn đombtuhtyn cảxtoe ngưtcmntyfni.

Thầpqcbn Tửypmw áoboso đombten còdmqgn xếuhtyp hạrethng trêlndon cảxtoe Thầpqcbn Tửypmw Vạrethn Yêlndou hiệkvafn nay, cứhnrn thếuhtyjdgz bịukhw thầpqcbn đombtqgzdnh màjdgzu vàjdgzng đombtârethm thàjdgznh mảxtoenh vụuqpnn, chẳqapgng kháobosc gìjllj miếuhtyng đombtfwjau hũombt.

“Bùhnrlm!”
“Cứhnrn… cứhnrn vậfwjay màjdgz chếuhtyt rồombti sao?”
.




Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.