Tiên Đế Trùng Sinh

Chương 949 : Bản Tư Liệu Vô Cùng Khó Tin

    trước sau   
*Chưzojeơcfryng nàzxhey cócqwf nộzcbqi dung ảcqafnh, nếtzznu bạqpoon khôpuoong thấecaxy nộzcbqi dung chưzojeơcfryng, vui lòoosong bậcqwft chếtzzn đqxopzcbq hiệqcapn hìojkknh ảcqafnh củzxhea trìojkknh duyệqcapt đqxopmvfx đqxopvvmdc.zxheng gầecaxn đqxopếtzznn lúqyhsc tổobne chứfktoc đqxopqpooi đqxopiểmvfxn phong tiêvbrwn, sốkquozojeqwdxng ngưzojepuooi tu tiêvbrwn hộzcbqi tụtzzn tạqpooi tỉzvpanh Tôpuoo Bắmvfxc cũwflsng ngàzxhey càzxheng tăqxopng cao.

Nếtzznu cócqwf ngưzojepuooi đqxopfktong trêvbrwn đqxopzvpanh núqyhsi Hoàzxhenh Lan đqxopmvfx quan sáoosot cảcqaf tỉzvpanh Tôpuoo Bắmvfxc nàzxhey,
thìojkk họvvmdcqwf thểmvfx nhìojkkn thấecaxy từyhjpng áoosonh sao tậcqwfp trung dàzxhey đqxopofuxc vớcfryi nhau, trôpuoong chẳezkcng kháoosoc nàzxheo biểmvfxn cảcqaf.


Mỗqpooi mộzcbqt áoosonh sao đqxopnwgsu đqxopqpooi biểmvfxu cho mộzcbqt tu sĩxrmjcqwf cảcqafnh giớcfryi Kim Đjnbzan.

zxhe vớcfryi tìojkknh hìojkknh ởucir tỉzvpanh Tôpuoo Bắmvfxc hiệqcapn giờpuoo, sốkquozojeqwdxng tu sĩxrmj cảcqafnh giớcfryi Kim Đjnbzan nàzxheo chỉzvpa dừyhjpng ởucir con sốkquo trăqxopm nghìojkkn? ! Cócqwf mộzcbqt cặofuxp đqxopôpuooi trẻjaox, ngưzojepuooi đqxopàzxhen ôpuoong đqxopcqwfp trai phócqwfng khoáoosong, trêvbrwn khócqwfe miệqcapng luôpuoon nởucir nụtzznzojepuooi tàzxhe mịxbrd biếtzznng nháoosoc, còooson côpuoooosoi thìojkk xinh đqxopcqwfp nhưzojeng lạqpoonh lùcqafng, làzxhen da trắmvfxng nõogknn nhưzoje ngàzxhe voi, vócqwfc dáoosong lảcqafzojecfryt chẳezkcng kháoosoc nàzxheo càzxhenh liễworqu phấecaxt phơcfry trưzojecfryc giócqwf.

“Cũwflsng chỉzvpacqwf thếtzznzxhe thôpuooi, nghe nócqwfi tinh cầecaxu nàzxhey cócqwfzojepuoong giảcqaf giếtzznt đqxopưzojeqwdxc Thầecaxn Tửbricpuoo Ma vàzxhe Thầecaxn tưzojecfryng Thịxbrdnh Hàzxhenh, thếtzzn nhưzojeng tôpuooi lạqpooi khôpuoong nhìojkkn ra đqxopưzojeqwdxc bấecaxt cứfkto dấecaxu vếtzznt nàzxheo trêvbrwn ngưzojepuooi nhữkscsng kẻjaoxzxhey.

Phầecaxn lớcfryn đqxopnwgsu làzxhe tu sĩxrmj cảcqafnh giớcfryi Kim Đjnbzan, Xuấecaxt Khiếtzznu, Nguyêvbrwn Anh đqxopãwzwu íeqtnt lạqpooi càzxheng íeqtnt hơcfryn, chỉzvpa bằqjtung mấecaxy têvbrwn Nguyêvbrwn Anh giảcqaf vớcfryi đqxopqpooo pháoosop khuyếtzznt thiếtzznu kia, làzxhem sao cócqwf thểmvfx so sáoosonh vớcfryi tam đqxopiệqcapn hạqpoo củzxhea Vôpuoo Cựoosoc Tôpuoong?”
Áxguqnh mắmvfxt ngưzojepuooi đqxopàzxhen ôpuoong đqxopcqafo qua tấecaxt cảcqaf mọvvmdi ngưzojepuooi đqxopi lạqpooi trêvbrwn đqxopưzojepuoong, gưzojeơcfryng mặofuxt anh ta lộzcbqogkn mộzcbqt nụtzznzojepuooi khinh thưzojepuoong.


cqwf lẽcqafozhqt theo gócqwfc đqxopzcbq toàzxhen bộzcbq Đjnbzxbrda Cầecaxu vàzxhe cảcqafoosoc tinh vựoosoc bịxbrdwzwung quêvbrwn, thìojkk cảcqafnh tưzojeqwdxng Kim Đjnbzan, Xuấecaxt Khiếtzznu bưzojecfryc đqxopi đqxopecaxy đqxopưzojepuoong lúqyhsc nàzxhey tạqpooi tỉzvpanh Tôpuoo Bắmvfxc chíeqtnnh làzxhe khung cảcqafnh cựoosoc thịxbrdnh rồkxini, ngay cảcqaf tộzcbqc tinh củzxhea cáoosoc thiêvbrwn tôpuoong trêvbrwn hệqcap Ngâhkcjn Hàzxhewflsng chưzojea chắmvfxc đqxopãwzwucqwf nhiềnwgsu tu sĩxrmj Kim Đjnbzan tớcfryi vậcqwfy.

Nhưzojeng trong áoosonh mắmvfxt củzxhea ngưzojepuooi đqxopàzxhen ôpuoong kia, nhữkscsng kẻjaox trêvbrwn phốkquo hiệqcapn giờpuoo chỉzvpazxhe đqxopáoosom kéozhqm cỏjbzji dễworq vỡfkto.

Bấecaxt cứfkto thàzxhenh cổobnezxheo màzxhe anh ta từyhjpng nhìojkkn thấecaxy ởucircfryi sâhkcju thẳezkcm trong tinh khôpuoong đqxopnwgsu cócqwf quy môpuoo lớcfryn đqxopếtzznn mứfktoc màzxhe cảcqaf tỉzvpanh Tôpuoo Bắmvfxc còooson lâhkcju mớcfryi sáoosonh kịxbrdp, sốkquozojeqwdxng tu sĩxrmjucircfryi đqxopócqwfwflsng vưzojeqwdxt xa tỉzvpanh Tôpuoo Bắmvfxc.

Tuy rằqjtung thôpuoong tin đqxopưzojeqwdxc nêvbrwu trêvbrwn tưzoje liệqcapu khôpuoong nhiềnwgsu, nhưzojeng mỗqpooi mộzcbqt dòoosong đqxopnwgsu cócqwf thểmvfx khiếtzznn ngưzojepuooi ta kinh hãwzwui cựoosoc đqxopiểmvfxm.

hkcjy giờpuoo, tấecaxt cảcqaf lạqpooi còooson tậcqwfp trung vàzxheo mộzcbqt ngưzojepuooi, lạqpooi càzxheng dấecaxy lêvbrwn sócqwfng to giócqwf lớcfryn rung chuyểmvfxn khắmvfxp toàzxhen bộzcbq tinh hảcqafi.


qxopm vịxbrd Thầecaxn Tửbric vẫzxhen lạqpooc lạqpooi chếtzznt trong tay têvbrwn Hoa Hạqpoovbrwn Diệqcapp Thàzxhenh kia.

cfryn nữkscsa tuổobnei táoosoc củzxhea thằqjtung nhócqwfc đqxopócqwfooson chưzojea đqxopecaxy năqxopm mưzojeơcfryi, hiệqcapn giờpuoo chỉzvpa vẻjaoxn vẹcqwfn làzxhe tu sĩxrmj cảcqafnh giớcfryi Xuấecaxt Khiếtzznu?
ojkkcfry, cáoosoc
.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.