Thịnh Thế Trà Hương

Chương 273 : Ngoại truyện

    trước sau   
Nằmyjom trêxbohn giưqjdxzmnrng mộsjtet tháqfxfng, rốbijbt cuộsjtec cóglxu thểkpca xuốbijbng giưqjdxzmnrng.

Bấdwgst kểkpca Trang Tívrqpn Ngạfihhn mỗvxihi ngàzepay bậmyjon rộsjten cỡmndjzepao, đqjdxvflnu dàzepanh mộsjtet canh giờzmnr trởpdvp vềvflnqxtang ta tảtawvn bộsjte.

glxu mộsjtet lầoocln ta thấdwgsy hắwxvcn mặljbbt trờzmnri lêxbohn cao vộsjtei vãgxjv trởpdvp lạfihhi, trêxbohn tráqfxfn đqjdxoocly mồtvsjwnkgi hộsjtet, ta cóglxu chúaftst đqjdxau lòglvcng, liềvflnn nóglxui: “Ngưqjdxơqinei bậmyjon rộsjten cũguhcng khôwnkgng cầoocln chạfihhy vềvfln, trong nhàzepaglvcn cóglxu nhiềvflnu ngưqjdxzmnri nhưqjdx vậmyjoy, ai cũguhcng cóglxu thểkpca theo ta tảtawvn bộsjte.”

Hắwxvcn đqjdxi tớnolvi đqjdxmndj tay củtvsja ta, cẩpadkn thậmyjon từszzxng li từszzxng tívrqpglvcu ta đqjdxi vềvfln phívrqpa trưqjdxnolvc, vừszzxa đqjdxi vừszzxa nóglxui: “Tảtawvn bộsjte chẳsjteng qua chỉyubhzepa phụnpma, chủtvsj yếvxihu làzepa ta muốbijbn gặljbbp nàzepang.”

Hắwxvcn nhìglvcn ta mỉyubhm cưqjdxzmnri, gưqjdxơqineng mặljbbt tuấdwgsn mỹxuvi giốbijbng nhưqjdxglxu loạfihhi sáqfxfng rỡmndj, làzepam cho ngưqjdxzmnri ta mụnpmac huyễvgjzn thầoocln mêxboh.

Trong lòglvcng ta ngọgpgyt ngàzepao, cúaftsi đqjdxooclu xuốbijbng, bêxbohn tai truyềvflnn đqjdxếvxihn thanh âmamlm củtvsja hắwxvcn: “Tầoocln Thiêxbohn, còglvcn nhớnolvljbb con đqjdxưqjdxzmnrng nàzepay khôwnkgng? Lầoocln đqjdxooclu tiêxbohn lúaftsc gặljbbp nàzepang, mẫffqmu thâmamln bảtawvo nàzepang đqjdxưqjdxa ta trởpdvp vềvfln, kếvxiht quảtawvzepang vìglvc cứagcuu ta lạfihhi ngãgxjv bịvzub thưqjdxơqineng ởpdvp châmamln.”


Ta quay đqjdxooclu lạfihhi nhìglvcn hắwxvcn mộsjtet cáqfxfi, thấdwgsy hắwxvcn nhìglvcn vềvfln phívrqpa trưqjdxnolvc, mỉyubhm cưqjdxzmnri, vẻfihh mặljbbt đqjdxóglxu, giốbijbng nhưqjdx linh hồtvsjn xuấdwgst khiếvxihu, trởpdvp lạfihhi trong kýssmkagcuc củtvsja hắwxvcn chívrqpnh làzepa cảtawvnh tưqjdxusrong kia.

Tiếvxihp hắwxvcn lạfihhi đqjdxưqjdxa cho ta mộsjtet tưqjdxusrong đqjdxdwgst, thợusrozepam tưqjdxusrong đqjdxdwgst nàzepay tay nghềvfln thậmyjot tinh xảtawvo, sắwxvcc tháqfxfi diễvgjzm lệnlsw, ta vừszzxa nhìglvcn liềvflnn thívrqpch, ta cưqjdxzmnri nhậmyjon lấdwgsy: “Thậmyjot làzepa xinh đqjdxmyjop”

“Nàzepang thívrqpch nhấdwgst làzepa mấdwgsy thứagcuzepay, lúaftsc nàzepang tứagcuc giậmyjon, chỉyubh cầoocln ta đqjdxưqjdxa mộsjtet tưqjdxusrong đqjdxdwgst nhỏehej ra trưqjdxnolvc mặljbbt nàzepang, nàzepang sẽnqrf lậmyjop tứagcuc cưqjdxzmnri. Chỉyubhzepa, ta hiểkpcau rõljbb, lúaftsc đqjdxóglxuzepang cătpjrn bảtawvn vẫffqmn tứagcuc ta.” Hắwxvcn ôwnkgm eo củtvsja ta, vui mừszzxng nóglxui.

Hắwxvcn thâmamln mậmyjot khiếvxihn cho ta ngọgpgyt ngàzepao, nhưqjdxng vừszzxa nghĩryey tớnolvi, tấdwgst cảtawv sựyabd thâmamln mậmyjot củtvsja hắwxvcn đqjdxvflnu vìglvc mộsjtet Tầoocln Thiêxbohn kháqfxfc, trong lòglvcng khôwnkgng khỏeheji cóglxu chúaftst cháqfxfn nảtawvn.

glxu lẽnqrf nhậmyjon ra ta cóglxu chúaftst khôwnkgng vui, hắwxvcn nhìglvcn hai bêxbohn mộsjtet chúaftst, thấdwgsy chung quanh khôwnkgng cóglxu ngưqjdxzmnri, rấdwgst nhanh cúaftsi đqjdxooclu xuốbijbng, hôwnkgn môwnkgi ta, tưqjdx vịvzub ngọgpgyt ngàzepao, lạfihhi khiếvxihn ta vui sưqjdxnolvng. Ta ôwnkgm thậmyjot chặljbbt hắwxvcn, tựyabda sáqfxft vàzepao trong lòglvcng hắwxvcn lắwxvcng nghe tiếvxihng tim đqjdxmyjop củtvsja hắwxvcn.

Chúaftsng ta vừszzxa đqjdxi vừszzxa nóglxui, rấdwgst nhanh đqjdxếvxihn Thanh Âzepam việnlswn, ta biếvxiht nơqinei nàzepay làzepa việnlswn củtvsja bàzepazepa.

glxui đqjdxếvxihn bàzepazepazepay lạfihhi càzepang làzepam cho ngưqjdxzmnri ta vui vẻfihh.

Thưqjdxzmnrng nghe ngưqjdxzmnri ta nóglxui, quan hệnlsw mẹmyjo chồtvsjng nàzepang dâmamlu làzepa mốbijbi quan hệnlsw khóglxu xửggcbssmk nhấdwgst trêxbohn đqjdxzmnri. Thếvxih nhưqjdxng bàzepazepazepay thậmyjot sựyabd rấdwgst kháqfxfc biệnlswt. Ta sau khi tỉyubhnh lạfihhi, bàzepa mỗvxihi ngàzepay đqjdxvflnu tớnolvi thătpjrm hỏeheji han âmamln cầoocln, quan tâmamlm khắwxvcp nơqinei, dáqfxfng vẻfihh áqfxfnh mắwxvct dưqjdxzmnrng nhưqjdx khôwnkgng phảtawvi làzepa nhìglvcn con dâmamlu, rõljbbzepang làzepa nhìglvcn nữxboh nhi màzepaglvcnh yêxbohu thưqjdxơqineng.

zepa thấdwgsy ta thưqjdxzmnrng thưqjdxzmnrng buồtvsjn buồtvsjn khôwnkgng vui, cho làzepa ta vìglvc chuyệnlswn “Mấdwgst trívrqp nhớnolv” màzepa phiềvflnn nãgxjvo, liềvflnn an ủtvsji ta nóglxui: “Quêxbohn mấdwgst thìglvc cứagcu quêxbohn mấdwgst đqjdxi, coi nhưqjdx con cáqfxfi gìglvcguhcng nhớnolv, con khôwnkgng phảtawvi vẫffqmn làzepa Tầoocln Thiêxbohn đqjdxóglxu sao? Con cứagcu an tâmamlm, ta cùqxtang Tívrqpn Ngạfihhn mộsjtet chúaftst cũguhcng khôwnkgng ngạfihhi.”

glxui xong trong lòglvcng ta thậmyjot làzepadwgsm áqfxfp. Khôwnkgng khỏeheji cảtawvm tháqfxfn Tầoocln Thiêxbohn nàzepay mệnlswnh thậmyjot tốbijbt, tưqjdxnolvng côwnkgng chung tìglvcnh, bàzepazepa thưqjdxơqineng yêxbohu, Trong nhàzepaglvca thuậmyjon, khôwnkgng cóglxu tiểkpcau thiếvxihp thôwnkgng phòglvcng cháqfxfn ốbijbm. Gia cảtawvnh còglvcn giàzepau cóglxu nhưqjdx thếvxih. Nhữxbohng cảtawvnh tưqjdxusrong lụnpmac đqjdxnpmac đqjdxdwgsu đqjdxáqfxf trong tiểkpcau thuyếvxiht xuyêxbohn khôwnkgng hoàzepan toàzepan khôwnkgng cóglxu, ngàzepay thảtawvnh thơqinei khiếvxihn ngưqjdxzmnri than thởpdvp.

Suy nghĩryey lung tung cũguhcng đqjdxãgxjv đqjdxếvxihn Thanh Âzepam việnlswn. Thếvxih Sửggcbpdvp đqjdxâmamly thấdwgsy bọgpgyn ta đqjdxi vàzepao liềvflnn nhàzepao tớnolvi trêxbohn ngưqjdxzmnri ta, tiếvxihp tụnpmac dívrqpnh nưqjdxnolvc miếvxihng lêxbohn mặljbbt ta, cóglxu lẽnqrf đqjdxãgxjv quen, ta thếvxih nhưqjdxng thívrqpch sựyabd nhiệnlswt tìglvcnh nàzepay củtvsja nóglxu, thờzmnri đqjdxiểkpcam ôwnkgm nóglxuzepao trong ngựyabdc, trong lòglvcng cóglxu cảtawvm giáqfxfc mềvflnm nhũguhcn.

Trừszzx Thếvxih Sửggcb ra, Ngũguhc tiểkpcau thưqjdx Trang Minh Lan cùqxtang đqjdxnlsw muộsjtei Phưqjdxơqineng Nghiêxbohn hạfihhnh cũguhcng ởpdvpqinei đqjdxâmamly.

Hai ngưqjdxzmnri đqjdxvflnu thâmamln mậmyjot vớnolvi ta. Phưqjdxơqineng Nghiêxbohn hạfihhnh đqjdxãgxjvglxu mộsjtet trai mộsjtet gáqfxfi, hiệnlswn tạfihhi cũguhcng đqjdxang mang thai đqjdxagcua thứagcu ba. Tưqjdxnolvng côwnkgng Trang Tívrqpn trung bâmamly giờzmnrzepa Nhịvzub đqjdxưqjdxơqineng gia củtvsja Tràzepazepanh hiệnlswp trợusrovrqpn Ngạfihhn quảtawvn lýssmk Tràzepazepanh, Tívrqpn Ngạfihhn đqjdxáqfxfnh giáqfxf hắwxvcn làzepam việnlswc càzepang ngàzepay càzepang chu toàzepan. Nghiêxbohn Hạfihhnh còglvcn cóglxu mộsjtet đqjdxnlsw đqjdxnlsw, trưqjdxnolvc đqjdxmyjou Tiếvxihn sĩryey, bâmamly giờzmnr đqjdxang ởpdvp kinh thàzepanh làzepam quan, hơqinen nữxboha đqjdxưqjdxusroc cáqfxfc đqjdxfihhi gia tộsjtec coi làzepa đqjdxbijbi tưqjdxusrong kéapoxn rểkpca, tiềvflnn đqjdxtvsjwnkg khảtawv hạfihhn lưqjdxusrong.


zepa Trang Minh Lan gảtawv cho con vợusro kếvxih củtvsja mộsjtet thưqjdxơqineng gia. Mặljbbc dùqxta con vợusro kếvxih khôwnkgng cóglxu bao nhiêxbohu tàzepai sảtawvn đqjdxkpca thừszzxa kếvxih, nhưqjdxng nam tửggcbzepay trung hậmyjou đqjdxàzepang hoàzepang, đqjdxbijbi vớnolvi Trang Minh Lan toàzepan tâmamlm toàzepan ýssmk, Đqfxffihhi phu nhâmamln đqjdxem tòglvca nhàzepamamln cậmyjon Trang gia làzepam đqjdxtvsjqjdxnolvi cho nàzepang, vợusro chồtvsjng son hiệnlswn tạfihhi ởpdvp đqjdxâmamly, tưqjdxnolvng côwnkgng nàzepang cũguhcng làzepam việnlswc trong Tràzepazepanh, hai ngưqjdxzmnri cũguhcng cóglxu hai nhi tửggcb, nhữxbohng ngàzepay sau nàzepay tìglvcnh cảtawvm rấdwgst ngọgpgyt ngàzepao.

glxu mộsjtet lầoocln, Trang Minh Lan đqjdxếvxihn thătpjrm ta cùqxtang ta nóglxui chuyệnlswn phiếvxihm, thờzmnri đqjdxiểkpcam nóglxui đqjdxếvxihn hôwnkgn sựyabd củtvsja mìglvcnh, thìglvc ra làzepatpjrm đqjdxóglxu mẫffqmu thâmamln nàzepang, cũguhcng chívrqpnh làzepa Tam di tháqfxfi tháqfxfi vìglvczepang tìglvcm mộsjtet mốbijbi hôwnkgn sựyabd, đqjdxbijbi phưqjdxơqineng làzepa trưqjdxpdvpng tửggcb củtvsja thưqjdxơqineng gia. Tam di tháqfxfi tháqfxfi nghĩryeyglvcnh làzepa mộsjtet thiếvxihp thấdwgst, cảtawv đqjdxzmnri bịvzub ngưqjdxzmnri kháqfxfc áqfxfp chếvxih, cho nêxbohn rấdwgst hi vọgpgyng nữxboh nhi củtvsja mìglvcnh cóglxu thểkpca gảtawv đqjdxi vinh quang, vềvfln sau cóglxu thểkpca trởpdvp thàzepanh đqjdxưqjdxơqineng gia làzepam chủtvsj, uy phong báqfxft diệnlswn. Nhưqjdxng Trang Minh Lan lạfihhi nghe nóglxui ngưqjdxzmnri nàzepay còglvcn chưqjdxa lấdwgsy vợusro trong nhàzepa đqjdxãgxjvglxu khôwnkgng ívrqpt nữxboh nhâmamln, Trang Minh Lan khôwnkgng muốbijbn đqjdxtvsjng ýssmkwnkgn sựyabdzepay, lạfihhi khôwnkgng cưqjdxmndjng đqjdxưqjdxusroc mẫffqmu thâmamln, liềvflnn mờzmnri Tầoocln Thiêxbohn trưqjdxnolvc đqjdxóglxu giúaftsp mộsjtet tay, vìglvc vậmyjoy mớnolvi cóglxuwnkgn sựyabdzepay. Tam di tháqfxfi tháqfxfi tứagcuc giậmyjon, khóglxuc lóglxuc ai oáqfxfn mộsjtet phen, nhưqjdxng cũguhcng khôwnkgng cóglxu hiệnlswu quảtawv, chỉyubh đqjdxàzepanh phảtawvi thôwnkgi.

Nhưqjdxng màzepamamly giờzmnr Tam di tháqfxfi tháqfxfi thâmamln thểkpca tựyabda hồtvsj khôwnkgng tốbijbt lắwxvcm, thưqjdxzmnrng nằmyjom trêxbohn giưqjdxzmnrng, Trang Minh Lan trong khoảtawvng thờzmnri gian nàzepay liềvflnn ởpdvp trong nhàzepa, chătpjrm sóglxuc mẫffqmu thâmamln tậmyjon hiếvxihu đqjdxfihho, quan hệnlsw giữxboha hai ngưqjdxzmnri mớnolvi trởpdvpxbohn tốbijbt đqjdxmyjop.

Ta nóglxui chuyệnlswn phiếvxihm vớnolvi họgpgy mộsjtet lúaftsc lâmamlu, Trang Tívrqpn Ngạfihhn sợusro ta mệnlswt nhọgpgyc, lạfihhi đqjdxmndj ta đqjdxi vềvfln.

Chưqjdxa tớnolvi hai tháqfxfng, thâmamln thểkpca củtvsja ta đqjdxãgxjv khôwnkgi phụnpmac gầoocln nhưqjdxglvcnh thưqjdxzmnrng, trong mộsjtet đqjdxêxbohm, ta cùqxtang Trang Tívrqpn Ngạfihhn cóglxu quan hệnlsw phu thêxboh chi thựyabdc, tấdwgst cảtawv đqjdxvflnu làzepaqjdxnolvc đqjdxếvxihn cừszzx thàzepanh, mộsjtet cáqfxfch tựyabd nhiêxbohn, nhưqjdxng cảtawvm giáqfxfc đqjdxóglxu rấdwgst ngọgpgyt ngàzepao. Ta cùqxtang hắwxvcn dáqfxfn vàzepao nhau thậmyjot chặljbbt, làzepam chuyệnlswn tìglvcnh thâmamln mậmyjot củtvsja nam nữxboh, mồtvsjwnkgi củtvsja hắwxvcn dívrqpnh vàzepao trêxbohn ngưqjdxzmnri ta, nhiệnlswt đqjdxsjteglxung bỏehejng muốbijbn đqjdxem ta hòglvca tan, mộsjtet khắwxvcc kia, chúaftsng ta giốbijbng nhưqjdx đqjdxãgxjv dung nhậmyjop thâmamln thểkpca lẫffqmn nhau, làzepa cảtawvm giáqfxfc tốbijbt đqjdxmyjop cỡmndjzepao.

Ta nghe bằmyjong hữxbohu nóglxui, nữxboh nhâmamln lầoocln đqjdxooclu tiêxbohn sẽnqrf đqjdxau, nhưqjdxng làzepa ta trừszzx cảtawvm giáqfxfc vui vẻfihh ra, mộsjtet chúaftst cảtawvm giáqfxfc đqjdxau đqjdxnolvn cũguhcng khôwnkgng cóglxu, ta hiểkpcau biếvxiht rõljbb, loạfihhi cảtawvm giáqfxfc nàzepay thuộsjtec vềvfln mộsjtet Tầoocln Thiêxbohn kháqfxfc, thuộsjtec vềvfln sựyabd ngọgpgyt ngàzepao giữxboha hắwxvcn vàzepazepang. Vừszzxa nghĩryey tớnolvi đqjdxâmamly, ta đqjdxbijb kịvzubqine hồtvsj nổfmqli đqjdxxbohn. Nhưqjdxng sáqfxfng sớnolvm ngàzepay hôwnkgm sau, thờzmnri đqjdxiểkpcam ta mởpdvp mắwxvct nhìglvcn ngưqjdxzmnri  ngủtvsj say trưqjdxnolvc mặljbbt kia thìglvc chợusrot bìglvcnh thưqjdxzmnrng trởpdvp lạfihhi.

Bấdwgst kểkpca hắwxvcn vàzepa Tầoocln Thiêxbohn kia đqjdxãgxjv trảtawvi qua nhữxbohng gìglvc, cóglxuglvcnh cảtawvm thâmamlm hậmyjou cỡmndjzepao, ởpdvp trong mắwxvct củtvsja hắwxvcn, trong lòglvcng hắwxvcn, ngưqjdxzmnri hắwxvcn yêxbohu chívrqpnh làzepa ta, vềvfln sau hắwxvcn còglvcn cóglxu thểkpca vẫffqmn yêxbohu ta, cùqxtang ta ởpdvp chung mộsjtet chỗvxih, ngưqjdxzmnri bồtvsji ởpdvpxbohn cạfihhnh hắwxvcn cảtawv đqjdxzmnri cũguhcng làzepa ta. Đqfxfâmamly làzepa sựyabd may mắwxvcn củtvsja ta, ta cầoocln gìglvc phảtawvi so đqjdxo? Nắwxvcm chặljbbt hạfihhnh phúaftsc trưqjdxnolvc mắwxvct mớnolvi làzepa thậmyjot.

Ta nghĩryey ngợusroi, lặljbbng lẽnqrf ngang nhiêxbohn xôwnkgng qua, hôwnkgn mộsjtet cáqfxfi lêxbohn bờzmnrwnkgi củtvsja hắwxvcn, thờzmnri đqjdxiểkpcam muốbijbn lui vềvfln, thếvxih nhưqjdxng hắwxvcn lạfihhi nhếvxihch môwnkgi cưqjdxzmnri, chợusrot ôwnkgm chặljbbt ta, lậmyjot ngưqjdxzmnri đqjdxèvlpipdvp trêxbohn ngưqjdxzmnri ta, hôwnkgn thậmyjot sâmamlu. Hơqinei thởpdvp khôwnkgng yêxbohn, hắwxvcn ởpdvpxbohn tai ta nỉyubh non: “Nưqjdxơqineng tửggcb, chúaftsng ta làzepam mộsjtet lầoocln nữxboha?”

Vừszzxa dứagcut lờzmnri, nụnpmawnkgn nóglxung rựyabdc củtvsja hắwxvcn rơqinei xuốbijbng, từszzxng cáqfxfi ấdwgsn nóglxung ởpdvp trêxbohn da thịvzubt củtvsja ta.

Ta nhắwxvcm hai mắwxvct lạfihhi, rấdwgst nhanh hòglvca nhậmyjop.

Hắwxvcn hiệnlswn tạfihhi chỉyubh nhớnolv vềvfln chuyệnlswn củtvsja hắwxvcn vàzepazepang, nhưqjdxng khôwnkgng sao, cuộsjtec sốbijbng tưqjdxơqineng lai, ta sẽnqrf đqjdxbijbi tốbijbt vớnolvi hắwxvcn, cùqxtang hắwxvcn yêxbohu thưqjdxơqineng nhau, cùqxtang hắwxvcn sinh con dưqjdxmndjng cáqfxfi, từszzx từszzx, nhữxbohng gìglvc hắwxvcn vàzepa ta nhớnolv lạfihhi sẽnqrf thay thếvxih quáqfxf khứagcu trưqjdxnolvc đqjdxóglxu, cuốbijbi cùqxtang cóglxu mộsjtet ngàzepay, trong tim củtvsja hắwxvcn trong mắwxvct củtvsja hắwxvcn chỉyubh nhìglvcn thấdwgsy Tầoocln Thiêxbohn bâmamly giờzmnr.

Nghĩryey tớnolvi đqjdxâmamly, trong lòglvcng ta nóglxung lêxbohn, đqjdxôwnkgi tay vòglvcng ôwnkgm thậmyjot chặljbbt trêxbohn tấdwgsm lưqjdxng rắwxvcn chắwxvcc củtvsja hắwxvcn, hai châmamln quấdwgsn lêxbohn hôwnkgng củtvsja hắwxvcn, thậmyjot chặljbbt dívrqpnh vàzepao trêxbohn ngưqjdxzmnri hắwxvcn......

Mỗvxihi mộsjtet ngàzepay qua đqjdxi, rấdwgst nhanh đqjdxếvxihn tháqfxfng táqfxfm. Lúaftsc nàzepay ta đqjdxãgxjv mang thai hai tháqfxfng. Ta rấdwgst cao hứagcung, đqjdxiềvflnu nàzepay bàzepay tỏehej quan hệnlsw củtvsja ta vàzepa hắwxvcn càzepang thêxbohm thâmamln mậmyjot. Hắwxvcn đqjdxbijbi vớnolvi ta càzepang thêxbohm cẩpadkn thậmyjon, trừszzx bỏehejaftsc ởpdvp Tràzepazepanh, thờzmnri gian còglvcn lạfihhi cơqine hồtvsj đqjdxvflnu cùqxtang ta ngáqfxfn chung mộsjtet chỗvxih, hai ngưqjdxzmnri chúaftsng ta cho dùqxta lẳsjteng lặljbbng ngồtvsji cạfihhnh nhau tay cầooclm tay nóglxui chuyệnlswn cũguhcng cảtawvm thấdwgsy rấdwgst vui vẻfihh. Ta cảtawvm thấdwgsy đqjdxưqjdxusroc ta giốbijbng nhưqjdxqinei vàzepao mộsjtet hũguhc mậmyjot, nhữxbohng ngàzepay sau nàzepay ngọgpgyt ngàzepao pháqfxft ngáqfxfn.


Mấdwgsy ngàzepay nàzepay, Tívrqpn Ngạfihhn mang ta đqjdxi miếvxihu dâmamlng hưqjdxơqineng. Lúaftsc đqjdxi ra vừszzxa vặljbbn cóglxu mộsjtet ngưqjdxzmnri đqjdxi đqjdxưqjdxzmnrng xôwnkgng tớnolvi trưqjdxnolvc mặljbbt. Ngưqjdxzmnri nàzepay cao lớnolvn uy vũguhc, khívrqp thếvxih bấdwgst phàzepam, mặljbbc mộsjtet bộsjte hắwxvcc bàzepao, tay tráqfxfi mang huyềvflnn thiếvxiht chỉyubhpdvp ba ngóglxun. Ta cảtawvm giáqfxfc đqjdxưqjdxusroc Trang Tívrqpn Ngạfihhn bêxbohn cạfihhnh bưqjdxnolvc châmamln hơqinei chậmyjom lạfihhi, sắwxvcc mặljbbt cũguhcng trởpdvpxbohn ngưqjdxng trọgpgyng, nhìglvcn bộsjteqfxfng, hắwxvcn biếvxiht nam tửggcbzepay.

Ta tòglvcglvc nhìglvcn vềvfln phívrqpa nam tửggcb kia, suy đqjdxqfxfn thâmamln phậmyjon củtvsja hắwxvcn.

Nam tửggcb kia nhìglvcn thấdwgsy chúaftsng ta, cặljbbp mắwxvct rõljbbzepang sáqfxfng lêxbohn, hưqjdxnolvng chúaftsng ta đqjdxi tớnolvi. Trang Tívrqpn ngạfihhn buôwnkgng ta ra, hưqjdxnolvng vềvfln phívrqpa hắwxvcn thởpdvpzepai: “Tạfihh đqjdxfihhi nhâmamln.”

Ta cảtawvm giáqfxfc đqjdxưqjdxusroc ngưqjdxzmnri nọgpgy nhìglvcn ta áqfxfnh mắwxvct sáqfxfng quắwxvcc, trong lòglvcng khôwnkgng khỏeheji cóglxu chúaftst khẩpadkn trưqjdxơqineng, khôwnkgng khỏeheji kềvfln tai Tívrqpn Ngạfihhn, nhỏehej giọgpgyng hỏeheji: “Tin ngạfihhn, đqjdxâmamly làzepa ngưqjdxzmnri nàzepao?”

Mặljbbc dùqxta thanh âmamlm củtvsja ta rấdwgst nhỏehej, nhưqjdxng lạfihhi rấdwgst rõljbbzepang, đqjdxbijbi phưqjdxơqineng đqjdxãgxjv nghe thấdwgsy, bởpdvpi vìglvc sắwxvcc mặljbbt hắwxvcn chợusrot biếvxihn đqjdxfmqli, thẳsjteng tắwxvcp hưqjdxnolvng nhìglvcn ta ·”Nàzepang khôwnkgng nhớnolv ta?”

Ta vốbijbn đqjdxãgxjv khôwnkgng cóglxu cảtawvm tìglvcnh, lạfihhi cóglxu chúaftst bịvzub hắwxvcn hùqxta dọgpgya, càzepang dịvzubch lùqxtai vàzepao gầoocln Trang Tívrqpn Ngạfihhn.

Trang Tívrqpn Ngạfihhn cầooclm tay củtvsja ta, nhìglvcn hắwxvcn nóglxui: “Nộsjtei tứagcuc kểkpca từszzx sau khi tỉyubhnh dậmyjoy, đqjdxãgxjv khôwnkgng nhớnolvljbb chuyệnlswn trưqjdxnolvc kia.”

Khôwnkgng biếvxiht cóglxu phảtawvi làzepatawvo giáqfxfc củtvsja ta hay khôwnkgng, ta cóglxu thểkpca cảtawvm giáqfxfc đqjdxưqjdxusroc Tívrqpn Ngạfihhn khi nóglxui lờzmnri nàzepay thìglvc trong thanh âmamlm biểkpcau lộsjte ra nụnpmaqjdxzmnri.

Nam tửggcb kia khôwnkgng hềvfln đqjdxkpca ýssmk đqjdxếvxihn Tívrqpn Ngạfihhn, chỉyubh nhìglvcn chằmyjom chằmyjom ta, thanh âmamlm cóglxu chúaftst run rẩpadky: “Nàzepang thậmyjot sựyabd khôwnkgng nhớnolvljbb ta? Mộsjtet chúaftst xívrqpu đqjdxvflnu khôwnkgng nhớnolv sao?”

Ta cóglxu chúaftst tiếvxihc nuốbijbi gậmyjot đqjdxooclu.

Nam tửggcb sắwxvcc mặljbbt chợusrot táqfxfi nhợusrot nhưqjdx tờzmnr giấdwgsy, lay đqjdxsjteng vôwnkg hồtvsjn.

Trang Tívrqpn Ngạfihhn lôwnkgi kéapoxo ta lưqjdxnolvt qua bêxbohn cạfihhnh hắwxvcn.

Trởpdvp lạfihhi xe ngựyabda, ta hỏeheji Tívrqpn Ngạfihhn: “Mớnolvi vừszzxa rồtvsji ngưqjdxzmnri đqjdxóglxuzepa ai?”


Tin ngạfihhn cưqjdxzmnri cưqjdxzmnri, nóglxui: “Chỉyubhzepa mộsjtet ngưqjdxzmnri râmamlu ria thôwnkgi.”

“A…” ta gậmyjot đqjdxooclu mộsjtet cáqfxfi, nếvxihu Tívrqpn Ngạfihhn nóglxui chỉyubhzepamamlu ria, đqjdxóglxu chívrqpnh làzepa ngưqjdxzmnri khôwnkgng liêxbohn quan. Ởnpma trong lòglvcng củtvsja ta, trừszzxvrqpn Ngạfihhn ra, nam nhâmamln đqjdxvflnu làzepamamlu ria màzepa thôwnkgi. Ta vốbijbn đqjdxem Tạfihh đqjdxfihhi nhâmamln nàzepay néapoxm ra sau óglxut.

Buổfmqli tốbijbi hôwnkgm đqjdxóglxu, ta thấdwgsy Tívrqpn Ngạfihhn lấdwgsy ra mộsjtet tờzmnr giấdwgsy nhìglvcn ngắwxvcm. Ta tiếvxihn tớnolvi, dưqjdxzmnrng nhưqjdxzepa mộsjtet tấdwgsm bảtawvn đqjdxtvsj, “Đqfxfâmamly làzepaqfxfi gìglvc?”

vrqpn Ngạfihhn nhìglvcn ta mộsjtet cáqfxfi, cưqjdxzmnri nóglxui: “Đqfxfâmamly làzepa bảtawvn đqjdxtvsj củtvsja mộsjtet thàzepanh.”

glxui xong, hắwxvcn màzepai mựyabdc viếvxiht thơqine, mởpdvp đqjdxooclu viếvxiht gửggcbi đqjdxnlsw đqjdxnlsw Phưqjdxơqineng Kiếvxihn Thụnpma củtvsja Phưqjdxơqineng Nghiêxbohn hạfihhnh. Viếvxiht xong, hắwxvcn đqjdxem tấdwgsm bảtawvn đqjdxtvsjqxtang thưqjdxvrqpn nhéapoxt vàzepao trong phong thưqjdx.

“Trong thưqjdx chàzepang vàzepa Phưqjdxơqineng Kiếvxihn Thụnpmaglxui gìglvc vậmyjoy?” Ta hỏeheji.

“Khôwnkgng cóglxuglvc. Chẳsjteng qua làzepa nhờzmnr hắwxvcn giúaftsp mộsjtet tay, giúaftsp ta đqjdxòglvci lạfihhi mộsjtet khoảtawvn nợusroguhczepa thôwnkgi.” Hắwxvcn nóglxui.

Ngàzepay trôwnkgi qua nhưqjdxqjdxnolvc chảtawvy, rấdwgst nhanh tớnolvi thờzmnri đqjdxiểkpcam ta lâmamlm bồtvsjn. Bởpdvpi vìglvc đqjdxâmamly làzepa lầoocln thứagcu hai thâmamln thểkpcazepay sinh đqjdxfihh, cho nêxbohn ta cũguhcng khôwnkgng phảtawvi chịvzubu đqjdxau nhiềvflnu. Mộsjtet thanh âmamlm vang dộsjtei  khóglxuc òglvca, ta thậmyjot dàzepai  thởpdvp phàzepao nhẹmyjo nhõljbbm. Đqfxfsjtet nhiêxbohn, tấdwgst cảtawv trívrqp nhớnolv phun tràzepao, trong nháqfxfy mắwxvct nhồtvsji vàzepao đqjdxooclu óglxuc củtvsja ta.

Ta trợusron to hai mắwxvct, mộsjtet hồtvsji lâmamlu mớnolvi phụnpmac hồtvsji tinh thầoocln lạfihhi.

“Tầoocln Thiêxbohn, làzepa mộsjtet nữxboh nhi.”

Trang Tívrqpn Ngạfihhn cao hứagcung đqjdxem nữxboh nhi ôwnkgm ởpdvpxbohn cạfihhnh ta, nụnpmaqjdxzmnri trêxbohn khuôwnkgn mặljbbt hắwxvcn, giốbijbng nhưqjdx đqjdxfihht đqjdxưqjdxusroc trâmamln bảtawvo, “Thậmyjot làzepa nữxboh nhi xinh đqjdxmyjop.”

Ta nhìglvcn hắwxvcn, nưqjdxnolvc mắwxvct chợusrot rơqinei xuốbijbng: “Tívrqpn Ngạfihhn, Tívrqpn Ngạfihhn…”

Trong lòglvcng vạfihhn phầoocln kívrqpch đqjdxsjteng.

Thìglvc ra làzepa ta chívrqpnh làzepa Tầoocln Thiêxbohn, Tầoocln Thiêxbohn chívrqpnh làzepa ta. Trong lúaftsc hôwnkgn mêxboh, linh hồtvsjn củtvsja ta trởpdvp lạfihhi hiệnlswn đqjdxfihhi, lạfihhi mấdwgst đqjdxi trívrqp nhớnolvqinei nàzepay. Đqfxfusroi đqjdxếvxihn khi trởpdvp vềvfln, cũguhcng đqjdxãgxjv khôwnkgng nhớnolvljbbqinei nàzepay xảtawvy ra chuyệnlswn gìglvc. Thìglvc ra cho tớnolvi nay, ta đqjdxvflnu ătpjrn giấdwgsm chua củtvsja bảtawvn thâmamln.

Thấdwgsy ta rơqinei lệnlsw, Trang Tívrqpn Ngạfihhn vộsjtei vàzepang ngồtvsji vàzepao bêxbohn cạfihhnh ta, kéapoxo ta vàzepao trong ngựyabdc, “Thếvxihzepao, cóglxu phảtawvi rấdwgst đqjdxau khôwnkgng?”

“Ta chỉyubhzepa cao hứagcung thậmyjot sựyabd cao hứagcung…” Ta ôwnkgm chặljbbt Tívrqpn Ngạfihhn, cảtawvm giáqfxfc mìglvcnh làzepa nữxboh nhâmamln hạfihhnh phúaftsc nhấdwgst trêxbohn đqjdxzmnri.

HOÀagcuN

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.