Thiên Toán (Thiên Tính)

Quyển 7-Chương 74-2 : Phiên Ngoại • Hà Khổ

    trước sau   
Trưkhxeoomdc năbflnm hai mưkhxeơqhuxi tuổjwbsi, hắxqrgn vẫdwlun luôxqrgn sinh sốuebang ởyvmqncwey Vựoomdc.

tyern củoomda hắxqrgn vốueban khôxqrgng gọxtixi làwwyvwwyv Khổjwbswwyv gọxtixi làwwyvehhg Lợlehei Mộfrfhc Nặdzshc Kỳpeao Dung. Dãehhg Lợlehei làwwyv họxtix, làwwyv họxtix củoomda Đnhdhzuhong Hạkhxeng tộfrfhc nhâncwen, mẫdwluu thâncwen củoomda hắxqrgn làwwyv ngưkhxeoomdi Đnhdhzuhong Hạkhxeng, còtyutn phụbfln thâncwen làwwyv ngưkhxeoomdi Háifkgn.

nhdhzuhong Hạkhxeng: làwwyv mộfrfht nháifkgnh củoomda dâncwen tộfrfhc Khưkhxeơqhuxng, thờoomdi Bắxqrgc Tốuebang ởyvmq Trung Quốuebac, đsqewãehhg lậwwyvp nêtyern chínmjpnh quyềtyutn Tâncwey Hạkhxe.

Tấjwbst cảzuho nhữqgmmng chuyệubwwn nàwwyvy làwwyv từzuho trong miệubwwng củoomda sưkhxe phụbflnwwyv biếoqbwt đsqewưkhxelehec, bởyvmqi vìxagm từzuho khi hắxqrgn cónmjp trínmjp nhớoomd, chưkhxea từzuhong gặdzshp qua phụbfln mẫdwluu củoomda mìxagmnh.

Sau nàwwyvy, hắxqrgn đsqewjwbsi têtyern thàwwyvnh Hàwwyv Khổjwbs, nghĩucxia làwwyv nhâncwen sinh “khổjwbs” đsqewoảzuhon, “hàwwyv” tấjwbst gìxagm phảzuhoi phiềtyutn nãehhgo, cáifkgi têtyern nàwwyvy rấjwbst cónmjp ýyqxd nghĩucxia đsqewkhxeo giáifkgo, mặdzshc dùtqat hắxqrgn chưkhxea từzuhong tin tưkhxeyvmqng vàwwyvo tôxqrgn giáifkgo, bấjwbst kểdnquwwyv phậwwyvt giáifkgo hay đsqewkhxeo giáifkgo, hay làwwyv cảzuhonh giáifkgo từzuhotqatng đsqewjwbst xa xôxqrgi nàwwyvo đsqewónmjp truyềtyutn tớoomdi, hắxqrgn chỉfjrh thuầjwbsn túztgqy cảzuhom thấjwbsy cáifkgi têtyern nàwwyvy cónmjp ýyqxd nghĩucxia tốuebat lắxqrgm.

bflnm hai mưkhxeơqhuxi tuổjwbsi, sưkhxe phụbfln qua đsqewoomdi.


khxexqrgn xảzuhoy ra mộfrfht trậwwyvn nộfrfhi loạkhxen, cáifkgc sưkhxe huynh sưkhxe tỷmqsg củoomda hắxqrgn vìxagm tranh đsqewoạkhxet vịzgux trínmjp củoomda sưkhxe phụbflnwwyvtqatng hếoqbwt tâncwem cơqhux, tựoomd giếoqbwt lẫdwlun nhau. Lừzuhoa gạkhxet, tàwwyvn sáifkgt, tiếoqbwt mụbflnc nhưkhxe vậwwyvy cứkbmd trìxagmnh diễncwen từzuho ngàwwyvy nàwwyvy sang ngàwwyvy kháifkgc, cuốuebai cùtqatng cónmjp mộfrfht ngàwwyvy hắxqrgn cảzuhom thấjwbsy nhàwwyvm cháifkgn, cho nêtyern đsqewãehhg rờoomdi đsqewi.

Sau khi ra ngoàwwyvi mớoomdi pháifkgt hiệubwwn hónmjpa ra trờoomdi đsqewjwbst nàwwyvy rộfrfhng lớoomdn nhưkhxe thếoqbw.

tyern ngoàwwyvi Côxqrgn Luâncwen, làwwyv từzuhong mảzuhonh từzuhong mảzuhonh đsqewjwbst phong thổjwbs nhâncwen tìxagmnh hoàwwyvn toàwwyvn bấjwbst đsqewoomdng vớoomdi nhau. Hắxqrgn xuyêtyern qua hoang mạkhxec, đsqewi qua sa mạkhxec, đsqewdzsht châncwen đsqewếoqbwn rấjwbst nhiềtyutu đsqewzguxa phưkhxeơqhuxng, càwwyvng đsqewi lạkhxei càwwyvng khôxqrgng muốueban quay trởyvmq vềtyut, nhưkhxeng hắxqrgn biếoqbwt, kỳpeao thựoomdc huyếoqbwt mạkhxech củoomda mìxagmnh vẫdwlun luôxqrgn luôxqrgn gắxqrgn liềtyutn vớoomdi nơqhuxi đsqewónmjp, nếoqbwu nhưkhxenmjpi bấjwbst cứkbmd ai chung quy cũnnenng phảzuhoi cónmjp mộfrfht nơqhuxi quay vềtyut cho riêtyerng mìxagmnh, nhưkhxe vậwwyvy nơqhuxi quay vềtyut củoomda hắxqrgn khôxqrgng phảzuhoi làwwyv Giang Nam minh sơqhuxn túztgq thủoomdy, cũnnenng khôxqrgng phảzuhoi bêtyern bờoomd Hoàwwyvng Hàwwyvnmjpng lớoomdn cuồoomdn cuộfrfhn, màwwyvwwyvqhuxi hắxqrgn đsqewãehhg sốuebang từzuho nhỏzuho đsqewếoqbwn lớoomdn kia.

bflnm thứkbmd ba sau khi đsqewếoqbwn Trung Nguyêtyern, hắxqrgn quen biếoqbwt mộfrfht nữqgmm tửuhtc, têtyern gọxtixi làwwyv Trưkhxeoomdng Ninh.

Trưkhxeoomdng Ninh làwwyv mộfrfht giai nhâncwen châncwen chínmjpnh, mắxqrgt ngọxtixc màwwyvy ngàwwyvi, tónmjpc đsqewen tựoomda cẩlfwdm, nàwwyvng nónmjpi mìxagmnh làwwyv ngưkhxeoomdi phưkhxeơqhuxng Bắxqrgc, nhưkhxeng rõlfwdwwyvng lạkhxei giốuebang mộfrfht nữqgmm tửuhtc trưkhxeyvmqng thàwwyvnh trêtyern vùtqatng sôxqrgng nưkhxeoomdc Giang Nam nhiềtyutu hơqhuxn.

lfwdxqrgng củoomda Trưkhxeoomdng Ninh khôxqrgng tồoomdi, nhưkhxeng khôxqrgng biếoqbwt làwwyv xuấjwbst pháifkgt từzuhoxqrgn nàwwyvo pháifkgi nàwwyvo, hắxqrgn cũnnenng khôxqrgng cónmjp hứkbmdng thúztgq đsqewi hỏzuhoi. Ban đsqewjwbsu hai ngưkhxeoomdi tìxagmnh cờoomd gặdzshp gỡwwyv tạkhxei kháifkgch đsqewiếoqbwm, sau đsqewónmjp pháifkgt sinh mộfrfht vàwwyvi chuyệubwwn khôxqrgng thoảzuhoi máifkgi nho nhỏzuho. Lầjwbsn thứkbmd hai gặdzshp lạkhxei làwwyvyvmq dọxtixc đsqewưkhxeoomdng khi hắxqrgn đsqewang trêtyern đsqewưkhxeoomdng đsqewếoqbwn Thiếoqbwu Lâncwem tựoomd, nghe nónmjpi võlfwdxqrgng củoomda phưkhxeơqhuxng trưkhxeleheng Thiếoqbwu Lâncwem tựoomdwwyv Tháifkgi sơqhuxn bắxqrgc đsqewlfwdu trong cảzuholfwdncwem Trung Nguyêtyern, khi đsqewónmjp hắxqrgn vẫdwlun còtyutn tâncwem tínmjpnh thiếoqbwu niêtyern, nhiệubwwt huyếoqbwt chưkhxea tan, cho nêtyern nổjwbsi lêtyern hứkbmdng thúztgq, nhấjwbst đsqewzguxnh phảzuhoi đsqewếoqbwn đsqewónmjp mộfrfht chuyếoqbwn. Sau khi gặdzshp lạkhxei Trưkhxeoomdng Ninh, hai ngưkhxeoomdi liềtyutn trởyvmqtyern quen thuộfrfhc, Trưkhxeoomdng Ninh nónmjpi đsqewâncwey chínmjpnh làwwyv duyêtyern phậwwyvn, hắxqrgn cũnnenng cho làwwyv nhưkhxe vậwwyvy.

Nhưkhxeng sau nàwwyvy lạkhxei chứkbmdng minh, mọxtixi chuyệubwwn cũnnenng chưkhxea hẳncwen làwwyv nhưkhxe vậwwyvy.

wwyvo Thiếoqbwu Lâncwem, cáifkgc hòtyuta thưkhxeleheng kháifkgch kháifkgch khínmjp khínmjp tiếoqbwp đsqewãehhgi hắxqrgn, nhưkhxeng khôxqrgng đsqewdnqu cho hắxqrgn gặdzshp gỡwwyv phưkhxeơqhuxng trưkhxeleheng, sau đsqewónmjp hắxqrgn liêtyern tụbflnc xôxqrgng qua vàwwyvi cửuhtca, phưkhxeơqhuxng trưkhxeleheng rốuebat cuộfrfhc cũnnenng xuấjwbst hiệubwwn gặdzshp hắxqrgn.

Phưkhxeơqhuxng trưkhxeleheng Thiếoqbwu Lâncwem tựoomdwwyv mộfrfht vịzgux trưkhxeyvmqng giảzuhonmjp tu vi rấjwbst cao, khiếoqbwn hắxqrgn nhớoomd tớoomdi sưkhxe phụbfln củoomda mìxagmnh, chẳncweng qua phưkhxeơqhuxng diệubwwn võlfwdxqrgng củoomda ngưkhxeoomdi nàwwyvy lạkhxei kéforum hơqhuxn sưkhxe phụbfln mộfrfht chúztgqt, mặdzshc dùtqat nhưkhxe thếoqbw, hắxqrgn vàwwyv phưkhxeơqhuxng trưkhxeleheng cũnnenng phảzuhoi so tớoomdi khoảzuhong mộfrfht trăbflnm chiêtyeru thìxagm mớoomdi phâncwen đsqewzguxnh đsqewưkhxelehec kếoqbwt quảzuho. Phưkhxeơqhuxng trưkhxeleheng Thiếoqbwu Lâncwem tựoomd miệubwwng niệubwwm a di đsqewàwwyv phậwwyvt, bìxagmnh tĩucxinh nónmjpi mìxagmnh đsqewãehhg thua, khiếoqbwn tấjwbst cảzuhoifkgc tăbflnng nhâncwen lớoomdn nhỏzuho đsqewang quan sáifkgt cuộfrfhc chiếoqbwn vôxqrgtqatng kinh ngạkhxec, khôxqrgng thểdnqu tin đsqewưkhxelehec mộfrfht sựoomd tồoomdn tạkhxei màwwyv bọxtixn họxtix khôxqrgng tàwwyvi nàwwyvo chạkhxem tớoomdi đsqewưkhxelehec cứkbmd nhưkhxe vậwwyvy bạkhxei dưkhxeoomdi tay mộfrfht thiếoqbwu niêtyern vừzuhoa mớoomdi đsqewôxqrgi mưkhxeơqhuxi.

wwyvnh trìxagmnh đsqewếoqbwn Thiếoqbwu Lâncwem tựoomd khiếoqbwn cho têtyern tuổjwbsi củoomda hắxqrgn nổjwbsi danh khắxqrgp thiêtyern hạkhxe.

Nhưkhxeng hắxqrgn lạkhxei khôxqrgng cảzuhom thấjwbsy cónmjpifkgi gìxagm đsqewáifkgng giáifkg đsqewdnqu kiêtyeru ngạkhxeo, cho dùtqat sau đsqewónmjpnmjpwwyvi ngưkhxeoomdi tựoomdkhxeng làwwyv cao thủoomd thàwwyvnh danh gửuhtci chiếoqbwn thưkhxe đsqewếoqbwn cho hắxqrgn, hắxqrgn cũnnenng khôxqrgng tiếoqbwp nhậwwyvn, xoay ngưkhxeoomdi mộfrfht đsqewưkhxeoomdng xuôxqrgi vềtyut phưkhxeơqhuxng Nam.

Trưkhxeoomdng Ninh dĩucxi nhiêtyern cũnnenng đsqewi theo, mộfrfht côxqrgkhxeơqhuxng xinh đsqewlraop sớoomdm chiềtyutu ởyvmqtyern cạkhxenh ngưkhxeơqhuxi, hiểdnquu tâncwem ýyqxd ngưkhxeơqhuxi, võlfwdxqrgng khôxqrgng thấjwbsp, vừzuhoa vặdzshn cónmjp đsqewoomdbflnng lựoomdc cùtqatng ngưkhxeơqhuxi tiếoqbwu ngạkhxeo giang hồoomd, bỉfjrh dựoomdc song phi, sao cónmjp thểdnqu khiếoqbwn ngưkhxeoomdi ta khôxqrgng đsqewfrfhng lòtyutng? Hắxqrgn khôxqrgng phảzuhoi tháifkgnh nhâncwen, tựoomd nhiêtyern cũnnenng khôxqrgng ngoạkhxei lệubww, hai ngưkhxeoomdi từzuho Thiếoqbwu Lâncwem đsqewếoqbwn Giang Nam, lạkhxei từzuho Đnhdhkhxei Lýyqxd đsqewếoqbwn Mạkhxec Bắxqrgc, tựoomda nhưkhxe mộfrfht đsqewôxqrgi thầjwbsn tiêtyern quyếoqbwn lữqgmm, ngưkhxeoomdi ngưkhxeoomdi đsqewtyutu ao ưkhxeoomdc, cho dùtqat đsqewôxqrgi bêtyern khôxqrgng nónmjpi thẳncweng ra, nhưkhxeng từzuhoncweu đsqewãehhg chấjwbsp nhậwwyvn tầjwbsng quan hệubww kia, hắxqrgn còtyutn đsqewzguxnh mộfrfht ngàwwyvy nàwwyvo đsqewónmjp sẽjfqc dẫdwlun nàwwyvng trởyvmq vềtyutztgqi Côxqrgn Luâncwen, báifkgi tếoqbw phầjwbsn mộfrfh củoomda sưkhxe phụbfln.

wwyv Khổjwbskhxea nay làwwyv mộfrfht ngưkhxeoomdi tùtqaty tâncwem sởyvmq dụbflnc, hoàwwyvn cảzuhonh xuấjwbst thâncwen củoomda hắxqrgn đsqewãehhg đsqewzguxnh trưkhxeoomdc hắxqrgn sẽjfqc khôxqrgng chínmjpnh cũnnenng khôxqrgng tàwwyv, vềtyutqhux bảzuhon, hắxqrgn muốueban làwwyvm cáifkgi gìxagm sẽjfqc đsqewi làwwyvm cáifkgi đsqewónmjp, giốuebang nhưkhxe cứkbmdu trợlehe thiêtyern tai ởyvmq Hoàwwyvng Hàwwyv, vốueban làwwyv việubwwc thiệubwwn, nhưkhxeng hắxqrgn làwwyvm làwwyv bởyvmqi vìxagmncwem huyếoqbwt dâncweng tràwwyvo, chứkbmd khôxqrgng phảzuhoi cốueba ýyqxd muốueban dâncwey vàwwyvo.


Hắxqrgn khôxqrgng cónmjp tham vọxtixng gìxagm lớoomdn, bởyvmqi vìxagm hắxqrgn khôxqrgng cónmjp mụbflnc tiêtyeru, du lịzguxch Trung Nguyêtyern ngay từzuho đsqewjwbsu cũnnenng chỉfjrhwwyvtqaty tiệubwwn đsqewi mộfrfht chúztgqt, vềtyut sau lạkhxei cónmjp Trưkhxeoomdng Ninh làwwyvm bạkhxen, giang sơqhuxn nhưkhxe tranh vẽjfqc, ởyvmq trong mắxqrgt củoomda hắxqrgn, bấjwbst quáifkgnnenng chỉfjrhwwyv cảzuhom tháifkgn mộfrfht câncweu màwwyv thôxqrgi.

Nhưkhxeng đsqewiềtyutu nàwwyvy khôxqrgng cónmjp nghĩucxia làwwyv hắxqrgn cónmjp thểdnqu chịzguxu đsqewưkhxelehec sựoomd phảzuhon bộfrfhi.

nmjpa ra Trưkhxeoomdng Ninh vốueban khôxqrgng phảzuhoi gọxtixi làwwyv Trưkhxeoomdng Ninh, đsqewâncwey chỉfjrhwwyv phong hàwwyvo củoomda nàwwyvng, màwwyv đsqewzguxa vịzgux củoomda nàwwyvng chínmjpnh làwwyv quậwwyvn chúztgqa, hơqhuxn nữqgmma còtyutn làwwyv quậwwyvn chúztgqa củoomda Liêtyeru quốuebac, nàwwyvng làwwyv ngưkhxeoomdi Khiếoqbwt Đnhdhan, cũnnenng làwwyv ngưkhxeoomdi củoomda Thưkhxeơqhuxng Hảzuhoi môxqrgn.

Tiếoqbwp cậwwyvn hắxqrgn, chẳncweng qua làwwyvxagm nhìxagmn thấjwbsy võlfwdxqrgng củoomda hắxqrgn vôxqrgtqatng cao, muốueban chiêtyeru gọxtixi hắxqrgn, cho nêtyern mộfrfht đsqewưkhxeoomdng làwwyvm bạkhxen, khôxqrgng tiếoqbwc tựoomd hạkhxexagmnh đsqewdnqu nhâncwen nhưkhxeleheng hắxqrgn, muốueban dùtqatng nhu tìxagmnh củoomda mỹotdv nhâncwen đsqewdnqu thu phụbflnc hắxqrgn.

Ngay từzuho đsqewjwbsu đsqewãehhg dụbflnng tâncwem kínmjpn đsqewáifkgo nhưkhxe vậwwyvy, cho nêtyern dùtqat sau nàwwyvy nàwwyvng cónmjpkhxeng rưkhxeng nưkhxeoomdc mắxqrgt bàwwyvy tỏzuho lờoomdi thềtyut son sắxqrgt vớoomdi hắxqrgn, hắxqrgn cũnnenng sẽjfqc khôxqrgng tiếoqbwp tụbflnc tin tưkhxeyvmqng.

Hắxqrgn từzuhong thậwwyvt sựoomd rấjwbst thínmjpch Trưkhxeoomdng Ninh, thínmjpch đsqewếoqbwn nguyệubwwn ýyqxdxagmwwyvng buôxqrgng tha nơqhuxi quay vềtyut củoomda hắxqrgn làwwyvztgqi Côxqrgn Luâncwen, nguyệubwwn ýyqxdtqatng nàwwyvng sốuebang quãehhgng đsqewoomdi còtyutn lạkhxei ởyvmq Giang Nam.

Thếoqbw nhưkhxeng, châncwen tâncwem củoomda mộfrfht ngưkhxeoomdi, cónmjp lẽjfqc cảzuho đsqewoomdi cũnnenng chỉfjrhnmjp thểdnqu cho đsqewi mộfrfht lầjwbsn.

Bỏzuho lỡwwyv, liềtyutn khôxqrgng còtyutn cơqhux hộfrfhi.

wwyv Khổjwbs đsqewi rồoomdi, khôxqrgng ai biếoqbwt tạkhxei sao hắxqrgn lạkhxei đsqewfrfht nhiêtyern biếoqbwn mấjwbst, Trưkhxeoomdng Ninh cũnnenng khôxqrgng biếoqbwt, nàwwyvng đsqewàwwyvnh phảzuhoi tớoomdi tìxagmm Nhưkhxe Ýfrfhncweu cầjwbsu xin giúztgqp đsqewwwyv.

Kỳpeao thựoomdc hắxqrgn cũnnenng khôxqrgng đsqewi đsqewâncweu cảzuho, chỉfjrh trởyvmq vềtyutncwey Vựoomdc, coi giữqgmm phầjwbsn mộfrfh củoomda sưkhxe phụbfln, dựoomdng cáifkgi phòtyutng nhỏzuhoyvmqtyern cạkhxenh, suốuebat ba năbflnm.

Ba năbflnm sau, chuyệubwwn cũnnen đsqewãehhg dầjwbsn dầjwbsn quêtyern mấjwbst, hónmjpa ra thờoomdi gian thậwwyvt sựoomdnmjp thểdnqu chữqgmma làwwyvnh hếoqbwt thẩlfwdy, hắxqrgn lạkhxei xuốuebang núztgqi mộfrfht lầjwbsn nữqgmma, lộfrfh tuyếoqbwn lầjwbsn nàwwyvy cũnnenng giốuebang hệubwwt nhưkhxe ba năbflnm trưkhxeoomdc.

Trưkhxeoomdng Ninh lạkhxei làwwyv ngưkhxeoomdi đsqewjwbsu tiêtyern tìxagmm đsqewưkhxelehec hắxqrgn.

Cảzuhonh còtyutn ngưkhxeoomdi mấjwbst, thờoomdi gian ba năbflnm, đsqewoomd đsqewdnqu thay đsqewjwbsi rấjwbst nhiềtyutu thứkbmd.

Trưkhxeoomdng Ninh ngàwwyvy càwwyvng phong tìxagmnh vạkhxen chủoomdng, còtyutn hắxqrgn thìxagm lạkhxei tăbflnng thêtyerm vàwwyvi phầjwbsn phónmjpng đsqewãehhgng bấjwbst kham.

Nhìxagmn vẻrtby kinh hỉfjrh trong mắxqrgt củoomda nàwwyvng, nhìxagmn nàwwyvng cẩlfwdn thậwwyvn từzuhong li từzuhong tínmjp, nhìxagmn nàwwyvng dụbflnng tâncwem lôxqrgi kéforuo, rơqhuxi vàwwyvo trong mắxqrgt Hàwwyv Khổjwbs, chỉfjrh cảzuhom thấjwbsy cónmjp chúztgqt buồoomdn cưkhxeoomdi, khôxqrgng hềtyut rung đsqewfrfhng.

wwyvng nónmjpi muốueban hắxqrgn quay vềtyut Liêtyeru quốuebac vớoomdi nàwwyvng, hắxqrgn đsqewoomdng ýyqxd, nàwwyvng nónmjpi muốueban mờoomdi hắxqrgn đsqewi dốuebac Tàwwyv Nguyệubwwt gặdzshp gỡwwyv Nhưkhxe Ýfrfhncweu chủoomdtqatng Bắxqrgc Minh giáifkgo chủoomd, hắxqrgn liềtyutn đsqewi.

Hếoqbwt thẩlfwdy nhữqgmmng chuyệubwwn nàwwyvy khôxqrgng phảzuhoi vìxagm hắxqrgn còtyutn yêtyeru nàwwyvng, chẳncweng qua hắxqrgn cũnnenng vừzuhoa vặdzshn cảzuhom thấjwbsy hứkbmdng thúztgqwwyv thôxqrgi.

lfwdxqrgng củoomda Lụbflnc Đnhdhìxagmnh Tiêtyeru quảzuho nhiêtyern rấjwbst cao, tưkhxeơqhuxng đsqewưkhxeơqhuxng vớoomdi hắxqrgn, nhưkhxeng căbflnn bảzuhon làwwyv bởyvmqi vìxagm hắxqrgn ởyvmqztgqi Côxqrgn Luâncwen ba năbflnm, dốuebac lòtyutng tu luyệubwwn, nếoqbwu đsqewjwbsi lạkhxei làwwyv ba năbflnm trưkhxeoomdc, chỉfjrh sợlehe bảzuhon thâncwen hắxqrgn sẽjfqcqhuxi xuốuebang thếoqbw hạkhxe phong.

tyutn cónmjp Trầjwbsm Dung Dưkhxeơqhuxng, thâncwen thểdnqu khôxqrgng trọxtixn vẹlraon vốueban khôxqrgng phảzuhoi làwwyv chuyệubwwn lạkhxe, hắxqrgn cũnnenng cónmjp mộfrfht vịzguxkhxe huynh bịzguxtqat hai mắxqrgt nhưkhxeng vẫdwlun làwwyv mộfrfht cao thủoomdlfwdxqrgng, tuy nhiêtyern vịzguxncweu chủoomd Nhưkhxe Ýfrfhncweu nàwwyvy cùtqatng sưkhxe huynh củoomda hắxqrgn cónmjp chúztgqt bấjwbst đsqewoomdng.

Ngàwwyvy ấjwbsy ởyvmq trêtyern dốuebac Tàwwyv Nguyệubwwt, hắxqrgn thấjwbsy hai ngưkhxeoomdi nọxtix trong lúztgqc giơqhux tay nhấjwbsc châncwen vôxqrgtqatng ăbflnn ýyqxd, cảzuhom thấjwbsy hơqhuxi nghi ngờoomd, năbflnm đsqewónmjpztgqc tìxagmnh cảzuhom giữqgmma hắxqrgn vàwwyv Trưkhxeoomdng Ninh đsqewang trong giai đsqewoạkhxen tốuebat nhấjwbst, cũnnenng từzuhong giốuebang nhưkhxe thếoqbw. Mãehhgi cho đsqewếoqbwn ngàwwyvy nọxtix, trong lúztgqc vôxqrgxagmnh nghe trộfrfhm đsqewưkhxelehec ởyvmqtyern gónmjpc tưkhxeoomdng, mớoomdi biếoqbwt quan hệubww củoomda hai ngưkhxeoomdi đsqewãehhg thâncwen mậwwyvt tớoomdi trìxagmnh đsqewfrfhtqatng giưkhxeoomdng cùtqatng gốuebai.

Hắxqrgn khôxqrgng giốuebang nhữqgmmng ngưkhxeoomdi Háifkgn cổjwbs hủoomd, sẽjfqc khôxqrgng bởyvmqi vìxagm vậwwyvy màwwyv xem thưkhxeoomdng bọxtixn họxtix, ởyvmq trong lòtyutng củoomda hắxqrgn, chỉfjrhxqrgn trọxtixng cưkhxeoomdng giảzuho, màwwyv hai ngưkhxeoomdi kia khôxqrgng hềtyut nghi ngờoomdxagm đsqewtyutu làwwyvkhxeoomdng giảzuho.

Lầjwbsn nàwwyvy, ngưkhxeoomdi màwwyv Thưkhxeơqhuxng Hảzuhoi môxqrgn pháifkgi ra, khôxqrgng phảzuhoi Trưkhxeoomdng Ninh, màwwyvwwyvyqxd Minh Châncwen.

yqxd Minh Châncwen coi trọxtixng Trầjwbsm Dung Dưkhxeơqhuxng, cầjwbsu màwwyv khôxqrgng đsqewưkhxelehec nêtyern đsqewếoqbwn nhờoomd hắxqrgn hỗlomu trợlehe.

Nếoqbwu Lýyqxd Minh Châncwen biếoqbwt giữqgmma hai ngưkhxeoomdi kia làwwyv loạkhxei quan hệubww nhưkhxe thếoqbwwwyvy, chỉfjrh sợlehe sẽjfqc phảzuhoi giậwwyvm châncwen mắxqrgng chửuhtci chínmjpnh mìxagmnh tạkhxei sao khôxqrgng xuốuebang tay sớoomdm hơqhuxn mộfrfht chúztgqt.

Cụbflnc diệubwwn thúztgq vịzgux nhưkhxe thếoqbw, nếoqbwu hắxqrgn khôxqrgng xem, chẳncweng phảzuhoi đsqewãehhg thiếoqbwu đsqewi vàwwyvi phầjwbsn lạkhxec thúztgq rồoomdi hay sao?

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.