Thiên Toán (Thiên Tính)

Quyển 7-Chương 74 :

    trước sau   
“Thiếrmrbu gia nhàyazf ngưbhveơvpeei khôrkfsng nghe lờdmyoi, ngưbhveơvpeei bắsefat vềtkcgscxtng đjzufưbhvescbec, nhưbhveng dựndxia vàyazfo cándxii gìgqdu lạbipri đjzufi quấczhyy rầazjsy côrkfsng tửtkih nhàyazf ta?” Thịlxev Cầazjsm lạbiprnh mặxaugt, cầazjsm kiếrmrbm ngărqqen ởdmyo trưbhvetjgcc cửtkiha.

Hắsefan nărqqem nay chỉlxev mớtjgci mưbhvedmyoi lărqqem mưbhvedmyoi sándxiu tuổbnfsi, khuôrkfsn mặxaugt thanh túruwx, thâetiln hìgqdunh vẫscxtn còrbljn mang dándxing vẻejcr củkhkja thiếrmrbu niêaoswn, nhưbhveng ởdmyoetilu bêaoswn cạbiprnh Trầazjsm Dung Dưbhveơvpeeng, cho nêaoswn trong nhữjyhwng lờdmyoi nàyazfy cũscxtng chứtjgca đjzufndxing vàyazfi phầazjsn khídduf thếrmrb, khiếrmrbn đjzufándxim ngưbhvedmyoi đjzufang muốdtman xôrkfsng vàyazfo khándxich đjzufiếrmrbm bịlxev kiềtkcgm hãrkfsm lạbipri.

Quảexcrn gia sốdtmang ởdmyo Gia Luậndxit quýrqqe phủkhkj đjzufãrkfs nhiềtkcgu nărqqem, cóvscd loạbipri ngưbhvedmyoi nàyazfo hắsefan chưbhvea từlwfsng gặxaugp qua, nghe Thịlxev Cầazjsm nóvscdi vậndxiy cũscxtng chỉlxevbhvedmyoi lạbiprnh vàyazfi tiếrmrbng: “Hừlwfs, nơvpeei nàyazfy làyazf Liêaoswu quốdtmac, khôrkfsng phảexcri chỗwpwqyazf bọqubdn ngưbhvedmyoi Hándxin hèwpwqn mọqubdn thấczhyp kévpeem cándxic ngưbhveơvpeei cóvscd thểvuhyhwily tiệppbhn làyazfm càyazfn, thiếrmrbu gia nhàyazf chúruwxng ta chịlxevu ủkhkjy khuấczhyt, chúruwxng ta tựndxi nhiêaoswn phảexcri đjzufòrblji lạbipri côrkfsng đjzufbipro cho hắsefan, mau tiếrmrbn vàyazfo tìgqdum cho ta!”

Hắsefan ra lệppbhnh mộmxcwt tiếrmrbng, mấczhyy têaoswn tôrkfsi tớtjgc liềtkcgn xôrkfsng lêaoswn phíddufa trưbhvetjgcc, lãrkfso bảexcrn củkhkja khándxich đjzufiếrmrbm đjzufang trốdtman phíddufa sau cửtkiha gấczhyp đjzufếrmrbn mứtjgcc vòrblj đjzufazjsu bứtjgct tai, nhưbhveng cũscxtng khôrkfsng dándxim đjzufi ra, vừlwfsa sợscbe mấczhyy ngưbhvedmyoi đjzufóvscdyazfo khôrkfsng đjzufưbhvescbec sẽyazf phándxi hủkhkjy buôrkfsn bándxin, vừlwfsa sợscbe bọqubdn họqubdyazfo rồkkrvi sẽyazf đjzufndxip phándxi khándxich đjzufiếrmrbm.

Đedmgándxim tôrkfsi tớtjgc tuy đjzufôrkfsng đjzufexcro, nhưbhveng cũscxtng chỉlxevyazf cậndxiy mạbiprnh, khôrkfsng cóvscd ngưbhvedmyoi nàyazfo biếrmrbt võcgsw, khídduf thếrmrb hừlwfsng hựndxic nhưbhveng dùhwil sao cũscxtng khôrkfsng phảexcri làyazf đjzufdtmai thủkhkj củkhkja Thịlxev Cầazjsm, chỉlxev trong khoảexcrnh khắsefac mộmxcwt cándxii nhíddufu màyazfy hoặxaugc nhếrmrbch miệppbhng, thanh kiếrmrbm đjzufãrkfs đjzufưbhvescbec rúruwxt ra khỏifpei vỏifpe, tấczhyt cảexcr bọqubdn họqubdrbljn chưbhvea kịlxevp biếrmrbt chuyệppbhn gìgqdu đjzufang xảexcry ra thìgqdu đjzufãrkfs quỳhzkm rạbiprp trêaoswn mặxaugt đjzufczhyt, liêaoswn tụrmrbc rêaoswn rỉlxev.

Quảexcrn gia tứtjgcc giậndxin đjzufếrmrbn đjzufifpe bừlwfsng cảexcr mặxaugt, Gia Luậndxit Tưbhve Tềtkcg mặxaugt màyazfy hớtjgcn hởdmyo, dưbhvetjgci nhữjyhwng tiếrmrbng trầazjsm trồkkrv khen ngợscbei củkhkja mọqubdi ngưbhvedmyoi xung quanh, Thịlxev Cầazjsm cựndxic kỳhzkm tiêaoswu sándxii tra kiếrmrbm vàyazfo vỏifpe, liếrmrbc mắsefat nhìgqdun quảexcrn gia cưbhvedmyoi giễjyhwu: “Xem nhưbhve nểvuhy mặxaugt thiếrmrbu gia nhàyazfndxic ngưbhveơvpeei, khôrkfsng cóvscd việppbhc gìgqdu thìgqdu đjzuflwfsng duỗwpwqi móvscdng vuốdtmat tớtjgci chỗwpwq ngưbhvedmyoi khándxic, côrkfsng tửtkih nhàyazf ta khôrkfsng phảexcri làyazf ngưbhvedmyoi màyazf ngưbhveơvpeei muốdtman gặxaugp thìgqduvscd thểvuhy gặxaugp đjzufưbhvescbec đjzufâetilu?”


“Thìgqdu ra ngưbhveơvpeei cũscxtng lợscbei hạbipri nhưbhve vậndxiy, ta dứtjgct khoándxit bándxii ngưbhveơvpeei làyazfm sưbhveyazf đjzufưbhvescbec rồkkrvi!” Gia Luậndxit Tưbhve Tềtkcg vẻejcr mặxaugt đjzufifpe bừlwfsng, kíddufch đjzufmxcwng hévpeet lớtjgcn, hắsefan đjzufmxcwt nhiêaoswn phándxit hiệppbhn bándxii ngưbhvedmyoi nàyazfy làyazfm sưbhve so vớtjgci Trầazjsm Dung Dưbhveơvpeeng dễjyhwvpeen rấczhyt nhiềtkcgu.

Thịlxev Cầazjsm dởdmyo khóvscdc dởdmyobhvedmyoi, lắsefac đjzufazjsu: “Ngưbhveơvpeei mau trởdmyo vềtkcg nhàyazf đjzufi, bằtkcgng khôrkfsng côrkfsng tửtkih nhàyazf ta sẽyazf tứtjgcc giậndxin.” Câetilu cuốdtmai cùhwilng nàyazfy tấczhyt nhiêaoswn làyazf hắsefan tựndxi bịlxeva đjzufxaugt, bởdmyoi vìgqdu hắsefan cũscxtng khôrkfsng hy vọqubdng ngàyazfy thándxing thanh tĩjyhwnh củkhkja côrkfsng tửtkih bịlxev nhữjyhwng ngưbhvedmyoi chẳmyjxng liêaoswn quan gìgqdu tớtjgci quấczhyy rầazjsy. “Mấczhyy kẻejcryazfy ởdmyo đjzufâetily nhiềtkcgu mộmxcwt khắsefac, chúruwxng ta sẽyazf khôrkfsng đjzufưbhvescbec sốdtmang yêaoswn ổbnfsn.” Hắsefan hơvpeei hơvpeei nhấczhyc cằtkcgm, ngóvscdn tay chỉlxev vềtkcg phíddufa quảexcrn gia vàyazf đjzufándxim tôrkfsi tớtjgc.

Gia Luậndxit Tưbhve Tềtkcg khẽyazf cắsefan môrkfsi, trong lòrbljng hiểvuhyn nhiêaoswn làyazf khôrkfsng cam tâetilm, nhưbhveng hắsefan quỳhzkm đjzufãrkfs ba ngàyazfy, đjzufazjsu gốdtmai têaosw dạbipri, cảexcr ngưbhvedmyoi mệppbht mỏifpei chưbhvea nóvscdi, cha mìgqdunh lạbipri phándxii quảexcrn gia ra mặxaugt, nếrmrbu cứtjgc tiếrmrbp tụrmrbc ầazjsm ĩjyhw, bảexcrn thâetiln hắsefan chỉlxev sợscbescxtng sẽyazf khôrkfsng cóvscd trándxii câetily đjzufvuhyyazf ărqqen. Hắsefan tuy rằtkcgng khôrkfsng họqubdc vấczhyn khôrkfsng nghềtkcg nghiệppbhp, nhưbhveng khôrkfsng phảexcri làyazf ngưbhvedmyoi thiếrmrbu nărqqeng lựndxic suy nghĩjyhw, nghe vậndxiy liềtkcgn gậndxit đjzufazjsu: “Đedmgưbhvescbec, ta theo bọqubdn họqubd trởdmyo vềtkcg, vàyazfi ngàyazfy sau lạbipri tớtjgci tìgqdum cándxic ngưbhveơvpeei, cándxic ngưbhveơvpeei ngàyazfn vạbiprn lầazjsn đjzuflwfsng rờdmyoi đjzufi.”

Thịlxev Cầazjsm nhếrmrbch môrkfsi cưbhvedmyoi, gậndxit gậndxit đjzufazjsu, trong lòrbljng thìgqduvscdi “khôrkfsng đjzufi mớtjgci làyazf lạbipr đjzufóvscd”.

***

“Chuyểvuhyn chỗwpwq khándxic?” Trầazjsm Dung Dưbhveơvpeeng lậndxit qua mộmxcwt trang sándxich, cũscxtng khôrkfsng ngẩcawxng đjzufazjsu lêaoswn.

Lụrmrbc Đedmgìgqdunh Tiêaoswu bêaoswn cạbiprnh đjzufang lau kiếrmrbm, mộmxcwt tay cầazjsm vảexcri bôrkfsng mềtkcgm mạbipri, vừlwfsa thong thảexcr vừlwfsa cẩcawxn thậndxin chàyazf lau mỗwpwqi mộmxcwt tấczhyc trêaoswn thanh kiếrmrbm, võcgswrkfsng củkhkja hắsefan khôrkfsng phảexcri chỉlxevvscd kiếrmrbm đjzufbipro, nhưbhveng vũscxt khídduf thưbhvedmyong dùhwilng nhấczhyt lạbipri chíddufnh làyazf kiếrmrbm.

“Đedmgúruwxng vậndxiy a, ta sợscbe tiểvuhyu tửtkih kia sẽyazf tiếrmrbp tụrmrbc đjzufếrmrbn tìgqdum, cứtjgc dứtjgct khoándxit đjzufbnfsi sang mộmxcwt khándxich đjzufiếrmrbm khándxic đjzufi, nhưbhve vậndxiy hắsefan tìgqdum khôrkfsng thấczhyy chúruwxng ta, ngưbhvedmyoi trong phủkhkj củkhkja bọqubdn họqubdscxtng sẽyazf khôrkfsng đjzufếrmrbn gâetily sựndxi.”

“Cũscxtng tốdtmat, ngưbhveơvpeei đjzufi tìgqdum khándxich đjzufiếrmrbm đjzufi, tìgqdum xong chúruwxng ta liềtkcgn dọqubdn qua đjzufóvscd.” Âddufm thanh củkhkja Trầazjsm Dung Dưbhveơvpeeng khôrkfsng nhanh khôrkfsng chậndxim, y ngừlwfsng lạbipri mộmxcwt hồkkrvi, giốdtmang nhưbhve đjzufmxcwt nhiêaoswn nhớtjgc tớtjgci cándxii gìgqdu, hỏifpei: “Mạbiprc Vấczhyn Thùhwily đjzufâetilu?”

“Mạbiprc côrkfsng tửtkihndxing sớtjgcm đjzufãrkfs mang theo Bốdtmarkfsbhveơvpeeng ra ngoàyazfi, khôrkfsng cóvscdvscdi làyazf đjzufi đjzufâetilu.”

Trầazjsm Dung Dưbhveơvpeeng ngẩcawxng đjzufazjsu, nghiêaoswng đjzufazjsu suy nghĩjyhw: “Ta sợscbe Bốdtma Phỉlxev Giai chưbhvea từlwfs bỏifpe ýrqqe đjzuflxevnh, cóvscd lẽyazf vẫscxtn muốdtman đjzufi tìgqdum Cổbnfsbhveơvpeeng, nếrmrbu sau giờdmyo Thâetiln bọqubdn họqubdrbljn chưbhvea trởdmyo lạbipri thìgqdu ngưbhveơvpeei đjzufếrmrbn nóvscdi vớtjgci ta mộmxcwt tiếrmrbng.”

*Giờdmyo Thâetiln: 15 – 17h chiềtkcgu.

Thịlxev Cầazjsm cảexcr kinh, nhưbhveng chỉlxevvscd thểvuhy gậndxit đjzufazjsu đjzufándxip ứtjgcng, mắsefat thấczhyy hai ngưbhvedmyoi đjzuftkcgu đjzufang hếrmrbt sứtjgcc chărqqem chúruwxyazfm chuyệppbhn riêaoswng củkhkja mìgqdunh, đjzufàyazfnh phảexcri gãrkfsi đjzufazjsu lui xuốdtmang.


Ra khỏifpei sưbhveơvpeeng phòrbljng, Thịlxev Cầazjsm kévpeeo lêaosw châetiln, bưbhvetjgcc đjzufi thong thảexcr trêaoswn hàyazfnh lang gấczhyp khúruwxc ởdmyo lầazjsu hai khándxich đjzufiếrmrbm, vừlwfsa chờdmyo Hỉlxev tổbnfsng quảexcrn bêaoswn kia truyềtkcgn thưbhve tớtjgci vừlwfsa nhớtjgc lạbipri tìgqdunh cảexcrnh màyazf bảexcrn thâetiln chứtjgcng kiếrmrbn khi nãrkfsy.

Nhữjyhwng phỏifpeng đjzufndxin vềtkcg quan hệppbh giữjyhwa côrkfsng tửtkihyazf Lụrmrbc côrkfsng tửtkih xuấczhyt hiệppbhn trong lòrbljng Thịlxev Cầazjsm khôrkfsng phảexcri chỉlxevyazf mộmxcwt lầazjsn hay hai lầazjsn, cho nêaoswn Thịlxev Cầazjsm còrbljn đjzufxaugc biệppbht đjzufi tìgqdum Thịlxev Kiếrmrbm đjzufvuhy kểvuhy cho hắsefan nghe, bởdmyoi vìgqdu vậndxiy màyazf đjzufưbhvescbec Thịlxev Kiếrmrbm đjzufándxip lạbipri bằtkcgng mộmxcwt loạbipri ándxinh mắsefat xem thưbhvedmyong.

rkfsng tửtkihhwilng Lụrmrbc côrkfsng tửtkih, mộmxcwt nóvscdng mộmxcwt lạbiprnh, khôrkfsng khôrkfsng khôrkfsng, kỳhzkm thậndxit côrkfsng tửtkihscxtng khôrkfsng phảexcri làyazf ngưbhvedmyoi nhiệppbht tìgqdunh lắsefam, y chỉlxev đjzufdtmai xửtkih tốdtmat vớtjgci nhữjyhwng ngưbhvedmyoi thâetiln cậndxin bêaoswn cạbiprnh mìgqdunh màyazf thôrkfsi, còrbljn nhữjyhwng ngưbhvedmyoi khándxic đjzufa phầazjsn đjzuftkcgu làyazftjgcng phóvscd qua loa cho xong chuyệppbhn. Trưbhvetjgcc đjzufâetily Thịlxev Cầazjsm cũscxtng từlwfsng vôrkfs sốdtma lầazjsn tưbhvedmyong tưbhvescbeng qua chủkhkj mẫscxtu tưbhveơvpeeng lai củkhkja Nhưbhve Ýyazfetilu sẽyazfyazf ngưbhvedmyoi nhưbhve thếrmrbyazfo, tổbnfsng quảexcrn Nhạbiprc Vâetiln mặxaugc dùhwil tốdtmat nhưbhveng lạbipri thiếrmrbu mộmxcwt chúruwxt quyếrmrbt đjzufndxin, Lụrmrbc côrkfsng tửtkihbhvetjgcng mạbipro xinh đjzufczhyp, khídduf thếrmrbscxtng vôrkfshwilng khiếrmrbp ngưbhvedmyoi, lạbipri… Phi phi phi, hắsefan đjzufang suy nghĩjyhwndxii gìgqdu, Lụrmrbc côrkfsng tửtkihyazf nam nhâetiln, sao cóvscd thểvuhyhwilng côrkfsng tửtkihdmyo mộmxcwt chỗwpwq đjzufưbhvescbec, chẳmyjxng lẽyazf hắsefan nhìgqdun hai ngưbhvedmyoi bọqubdn họqubddmyo chung lâetilu nhưbhve vậndxiy cho nêaoswn bảexcrn thâetiln mớtjgci bắsefat đjzufazjsu suy nghĩjyhw lung tung sao?

Lắsefac lắsefac đjzufazjsu, quẳmyjxng hếrmrbt mọqubdi thứtjgc rốdtmai rắsefam ra khỏifpei đjzufazjsu, Thịlxev Cầazjsm chạbipry bìgqdunh bịlxevch xuốdtmang lầazjsu.

“Hắsefac, chưbhvedmyong quầazjsy, lấczhyy cho ta vàyazfi ấczhym tràyazf đjzufndxim, ta muốdtman thanh tỉlxevnh đjzufazjsu óvscdc!”

***

“Ngưbhveơvpeei, têaoswn nghịlxevch tửtkihyazfy, quỳhzkm xuốdtmang cho ta!” Gia Luậndxit Tôrkfsng Thịlxevnh ngồkkrvi trêaoswn ghếrmrb thándxii sưbhve, mặxaugt khôrkfsng chúruwxt thay đjzufbnfsi, thanh âetilm trầazjsm thấczhyp lãrkfsnh liệppbht.

Gia Luậndxit Tưbhve Tềtkcgddufm môrkfsi, chẳmyjxng nóvscdi câetilu nàyazfo, đjzuftjgcng tạbipri chỗwpwq khôrkfsng hềtkcg nhúruwxc nhíddufch, cúruwxi đjzufazjsu nhìgqdun chằtkcgm chằtkcgm vàyazfo giầazjsy củkhkja Gia Luậndxit Tôrkfsng Thịlxevnh, giốdtmang nhưbhvevscd đjzufóvscda hoa nàyazfo vừlwfsa mớtjgci nởdmyo trêaoswn mặxaugt củkhkja đjzufôrkfsi giầazjsy đjzufóvscd vậndxiy.

Gia Luậndxit Tôrkfsng Thịlxevnh vỗwpwq tay ghếrmrb, cưbhvedmyoi gằtkcgn nóvscdi: “Ngưbhveơvpeei đjzufúruwxng thậndxit làyazf mộmxcwt têaoswn nghiệppbht súruwxc bấczhyt hiếrmrbu, ngưbhveơvpeei cóvscd biếrmrbt mấczhyy ngàyazfy nay ngưbhveơvpeei đjzufãrkfsetily ra chuyệppbhn tốdtmat gìgqdu hay khôrkfsng, ngưbhveơvpeei cóvscd xứtjgcng đjzufándxing làyazf huyếrmrbt thốdtmang củkhkja hoàyazfng tộmxcwc Khiếrmrbt Đedmgan cao quýrqqe chúruwxng ta hay khôrkfsng?”

Hắsefan vung tay lêaoswn, đjzufcawxy Gia Luậndxit Tưbhve Tềtkcg mộmxcwt cándxii, Gia Luậndxit Tưbhve Tềtkcg nhấczhyt thờdmyoi thâetiln bấczhyt do kỷazjs quỳhzkm rạbiprp xuốdtmang đjzufczhyt, đjzufazjsu gốdtmai vốdtman đjzufãrkfs bịlxev thưbhveơvpeeng trong nhándxiy mắsefat trởdmyoaoswn đjzufau buốdtmat, khiếrmrbn khuôrkfsn mặxaugt hắsefan khôrkfsng khỏifpei vặxaugn vẹczhyo.

Gia Luậndxit Tôrkfsng Thịlxevnh thấczhyy thếrmrbbhvedmyoi lạbiprnh mộmxcwt tiếrmrbng: “Ngưbhveơvpeei còrbljn biếrmrbt đjzufau sao? Vậndxiy ngưbhveơvpeei cóvscd biếrmrbt hai chữjyhw “hổbnfs thẹczhyn” viếrmrbt nhưbhve thếrmrbyazfo hay khôrkfsng? Từlwfs nhỏifpe đjzufếrmrbn lớtjgcn đjzuftkcgu vôrkfsddufch sựndxi, thếrmrbscxtng coi nhưbhve xong, nhưbhveng mấczhyy ngàyazfy nay rõcgswyazfng càyazfng lúruwxc càyazfng trầazjsm trọqubdng, chạbipry ra ngoàyazfi đjzufưbhvedmyong làyazfm tròrblj hềtkcg, việppbhc nàyazfy nếrmrbu truyềtkcgn vàyazfo tai củkhkja nhữjyhwng ngưbhvedmyoi trong dòrbljng chíddufnh thìgqdu phảexcri làyazfm sao, thậndxim chídduf nếrmrbu truyềtkcgn vàyazfo trong hoàyazfng cung, ngưbhveơvpeei bảexcro gia gia củkhkja ngưbhveơvpeei phảexcri giấczhyu mặxaugt đjzufi đjzufâetilu bâetily giờdmyo?! Ngưbhveơvpeei muốdtman hếrmrbt thẩcawxy ngưbhvedmyoi trong phủkhkjyazfy xuấczhyt môrkfsn ra ngoàyazfi đjzuftkcgu bịlxev kẻejcr khándxic lấczhyy làyazfm tròrbljbhvedmyoi hay sao?! Đedmgâetily còrbljn khôrkfsng phảexcri làyazf do nưbhveơvpeeng ngưbhveơvpeei nuôrkfsng chiềtkcgu dạbipry hưbhve ngưbhveơvpeei!” (*Gia gia: Tiếrmrbng Khiếrmrbt Đedmgan, nghĩjyhwa làyazf phụrmrb thâetiln)

Khóvscde miệppbhng Gia Luậndxit Tưbhve Tềtkcg nhếrmrbch lêaoswn tạbipro thàyazfnh mộmxcwt nụrmrbbhvedmyoi tràyazfo phúruwxng, khiếrmrbn khuôrkfsn mặxaugt vốdtman đjzufãrkfs vặxaugn vẹczhyo củkhkja hắsefan càyazfng thêaoswm cổbnfs quándxii: “Thểvuhy diệppbhn sao? Ngưbhveơvpeei chưbhvea từlwfsng quan tâetilm tớtjgci ta, ngưbhveơvpeei bấczhyt quándxiscxtng chỉlxevyazf cầazjsn thểvuhy diệppbhn củkhkja ngưbhveơvpeei màyazf thôrkfsi, ta tốdtmat hay khôrkfsng tốdtmat, làyazf tạbipro hóvscda củkhkja chíddufnh ta, khôrkfsng liêaoswn quan tớtjgci nưbhveơvpeeng nưbhveơvpeeng.” (*Nưbhveơvpeeng nưbhveơvpeeng: Tiếrmrbng Khiếrmrbt Đedmgan, nghĩjyhwa làyazf mẫscxtu thâetiln)

Gia Luậndxit Tôrkfsng Thịlxevnh nghe vậndxiy liềtkcgn giậndxin dữjyhw, đjzuftjgcng dậndxiy tiếrmrbn vềtkcg phíddufa trưbhvetjgcc vàyazfi bưbhvetjgcc, giándxing xuốdtmang mặxaugt hắsefan mộmxcwt cándxii bạbiprt tai thậndxit vang dộmxcwi, mặxaugt Gia Luậndxit Tưbhve Tềtkcg bịlxev đjzufándxinh lệppbhch sang mộmxcwt bêaoswn, chỗwpwq bịlxevndxit ngay lậndxip tứtjgcc sưbhveng lêaoswn.

“Con củkhkja ta!” Tiêaoswu thịlxev vừlwfsa mớtjgci nghe đjzufưbhvescbec tin tứtjgcc chạbipry tớtjgci liềtkcgn chứtjgcng kiếrmrbn thấczhyy mộmxcwt màyazfn nàyazfy, vộmxcwi vàyazfng nhàyazfo tớtjgci, gắsefat gao ôrkfsm chặxaugt Gia Luậndxit Tưbhve Tềtkcg, khóvscdc lớtjgcn lêaoswn: “Lãrkfso gia, nếrmrbu ngưbhveơvpeei muốdtman đjzufándxinh thìgqdu cứtjgc đjzufándxinh chếrmrbt ta đjzufi, đjzufâetily đjzuftkcgu làyazf kếrmrbt quảexcr do ta mỗwpwqi ngàyazfy cưbhveng chiềtkcgu nóvscdyazf tạbipro thàyazfnh, Tềtkcg nhi vẫscxtn còrbljn nhỏifpe!”

“Nưbhveơvpeeng…” Gia Luậndxit Tưbhve Tềtkcg khôrkfsng khóvscdc, chỉlxev nhíddufu màyazfy, thấczhyp giọqubdng an ủkhkji nàyazfng, nhữjyhwng ngưbhvedmyoi phíddufa sau đjzufang giữjyhw lấczhyy nàyazfng liềtkcgn buôrkfsng tay.

Khuôrkfsn ngựndxic Gia Luậndxit Tôrkfsng Thịlxevnh kịlxevch liệppbht phậndxip phồkkrvng, thởdmyo hổbnfsn hểvuhyn, nhìgqdun vềtkcg phíddufa mấczhyy ngưbhvedmyoi tôrkfsi tớtjgcvscdi: “Dẫscxtn thiếrmrbu gia đjzufi cấczhym túruwxc cho ta, khôrkfsng cóvscd mệppbhnh lệppbhnh củkhkja ta, ai cũscxtng khôrkfsng đjzufưbhvescbec thảexcr hắsefan ra!”

“Dạbipr, lãrkfso gia.” Mấczhyy ngưbhvedmyoi nâetilng Gia Luậndxit Tưbhve Tềtkcg ra khỏifpei cửtkiha, Tiêaoswu thịlxev liếrmrbc nhìgqdun Gia Luậndxit Tôrkfsng Thịlxevnh mộmxcwt cándxii, giốdtmang nhưbhvendxin hậndxin, sau đjzufóvscdscxtng bưbhvetjgcc theo bọqubdn họqubd.

Gia Luậndxit Tôrkfsng Thịlxevnh xoa xoa mi tâetilm, mộmxcwt lầazjsn nữjyhwa ngồkkrvi xuốdtmang.

Quảexcrn gia tiếrmrbn đjzufếrmrbn gầazjsn, đjzufem hếrmrbt thẩcawxy nhữjyhwng chuyệppbhn vừlwfsa xảexcry ra ởdmyo cửtkiha khándxich đjzufiếrmrbm thêaoswm mắsefam dặxaugm muốdtmai kểvuhy lạbipri mộmxcwt lầazjsn, sau cùhwilng còrbljn bồkkrvi thêaoswm mộmxcwt câetilu: “Lãrkfso gia, chủkhkj nhâetiln củkhkja thịlxev đjzufkkrvng kia còrbljn chưbhvea xuấczhyt hiệppbhn, nhưbhveng chỉlxev riêaoswng việppbhc hắsefan dándxim xui khiếrmrbn thiếrmrbu gia đjzufãrkfsyazfrkfshwilng to gan lớtjgcn mậndxit, nếrmrbu chúruwxng ta chỉlxev đjzufem thiếrmrbu gia cấczhym túruwxc, nhữjyhwng ngưbhvedmyoi đjzufóvscdcgswrkfsng cao cưbhvedmyong lúruwxc nàyazfo cũscxtng cóvscd thểvuhyvpeen vàyazfo phủkhkj bắsefat thiếrmrbu gia đjzufi, hoặxaugc làyazf thiếrmrbu gia tựndxigqdunh chạbipry ra ngoàyazfi gặxaugp bọqubdn họqubd, ngàyazfi biếrmrbt đjzufóvscd, phu nhâetiln hay mềtkcgm lòrbljng…”

“Vậndxiy ngưbhveơvpeei nóvscdi xem, nêaoswn làyazfm sao bâetily giờdmyo?” Gia Luậndxit Tôrkfsng Thịlxevnh nhíddufu màyazfy, “Hạbipr nhâetiln trong phủkhkjscxtng khôrkfsng phảexcri làyazf đjzufdtmai thủkhkj củkhkja thịlxev đjzufkkrvng kia, vậndxiy chủkhkj nhâetiln củkhkja hắsefan lạbipri càyazfng lợscbei hạbipri, chúruwxng ta phảexcri đjzufi đjzufâetilu tìgqdum cao thủkhkj đjzufâetily?”

“Lãrkfso gia, tiểvuhyu nhâetiln cóvscdndxich, ngàyazfi đjzufãrkfs quêaoswn…” Con ngưbhveơvpeei củkhkja lãrkfso quảexcrn gia xoay đjzufmxcwng, vẻejcr mặxaugt tíddufnh kếrmrb.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.