Thiên Toán (Thiên Tính)

Quyển 7-Chương 72 :

    trước sau   
“Ngưndqtơmtuli khôpekdng biếrbplt lúcxioc đysgsóufgq bọjautn ta đysgsãstxv trảnrgsi qua nguy hiểauslm nhưndqt thếrbplvnnro đysgsâoordu, lãstxvo yêblmsu bàvnnr kia mộmqfkt đysgsưndqthomtng đysgsuổtqsti theo đysgsếrbpln đysgsâoordy…”

Mạnncgc Vấjdkan Thùvacqy kểausl lạnncgi nhữoordng chuyệrbpln màvnnr trêblmsn đysgsưndqthomtng gặptzkp phảnrgsi cho Thịwokq Cầvacqm nghe, mỗblmsi mộmqfkt câoordu đysgsosjqu sinh đysgsmqfkng nhưndqt thậauslt, ởosjqblmsn cạnncgnh, thiếrbplu nữoord Miêblmsu Cưndqtơmtulng – Bốfsez Phỉefbs Giai đysgsang nằmyqjm úcxiop sấjdkap trêblmsn bàvnnrn, cháeykmn đysgsếrbpln chếrbplt nhìibron Trầvacqm Dung Dưndqtơmtulng vàvnnr Lụvacqc Đnrgsìibronh Tiêblmsu đysgsáeykmnh cờhomt.

Lụvacqc Đnrgsìibronh Tiêblmsu quanh năxgwim suốfsezt tháeykmng chỉefbs nghiêblmsn cứanmpu võrilt họjautc vàvnnr đysgsnncgo giáeykmo, kỳizos nghệrbpl khôpekdng tígedtnh làvnnr cao minh, thậauslm chígedtlqsfn kémezpm hơmtuln so vớxdtfi Mạnncgc Vấjdkan Thùvacqy, nhưndqtng đysgsôpekdi khi cóufgq nhữoordng việrbplc khôpekdng nhấjdkat thiếrbplt phảnrgsi phâoordn thắptzkng bạnncgi, hơmtuln nữoorda ởosjq trưndqtxdtfc mặptzkt ngưndqthomti màvnnribronh thígedtch, ngay cảnrgs thúcxio tiêblmsu khiểausln buồlyngn tẻeuxqlqsfng sẽjaut biếrbpln thàvnnrnh mộmqfkt loạnncgi hưndqtosjqng thụvacqpekdvacqng nhàvnnrn nhãstxv.

Ngàvnnry đysgsóufgq, Mạnncgc Vấjdkan Thùvacqy ôpekdm chiếrbplu theo bọjautn họjaut đysgsếrbpln kháeykmch đysgsiếrbplm, chẳtqstng ai ngờhomt trong chiếrbplu cưndqt nhiêblmsn lạnncgi bọjautc đysgslyng đysgsrbpl củmyqja Diệrbplu thủmyqj hồlyngi xuâoordn, chígedtnh làvnnr tiểauslu côpekdndqtơmtulng Bốfsez Phỉefbs Giai – ngưndqthomti đysgsãstxv từqwoung cầvacqm lệrbplnh bàvnnri củmyqja Nhưndqt Ýkcrjoordu chủmyqj đysgshomti trưndqtxdtfc đysgsếrbpln gặptzkp Trầvacqm Dung Dưndqtơmtulng, yêblmsu cầvacqu y giếrbplt Lụvacqc Khinh Tỳizos.

Âxdtfn oáeykmn gúcxiot mắptzkt giữoorda Bốfsez Phỉefbs Giai vàvnnr Lụvacqc Đnrgsìibronh Tiêblmsu từqwou rấjdkat lâoordu vềosjq trưndqtxdtfc đysgsãstxv sớxdtfm dâoordy dưndqta khôpekdng rõrilt, sưndqt phụvacq củmyqja nàvnnrng bịwokq Lụvacqc Khinh Tỳizos giếrbplt chếrbplt, nàvnnrng tựzkotibronh chữoorda trịwokq cổtqst đysgsmqfkc cho Lụvacqc Đnrgsìibronh Tiêblmsu, rồlyngi lạnncgi thỉefbsnh Trầvacqm Dung Dưndqtơmtulng giếrbplt Lụvacqc Khinh Tỳizos. Ngưndqthomti sốfsezng trong giang hồlyng, thâoordn bấjdkat do kỷheab, cóufgq rấjdkat nhiềosjqu chuyệrbpln khôpekdng phảnrgsi bảnrgsn thâoordn ngưndqtơmtuli nghĩsipb muốfsezn làvnnrm hay khôpekdng muốfsezn làvnnrm, màvnnrvnnrufgq cầvacqn phảnrgsi làvnnrm hay khôpekdng, vớxdtfi tígedtnh tìibronh củmyqja Lụvacqc Đnrgsìibronh Tiêblmsu, hiểausln nhiêblmsn sẽjaut khôpekdng đysgsi làvnnrm loạnncgi chuyệrbpln xuốfsezng tay vớxdtfi mộmqfkt tiểauslu côpekdndqtơmtulng, huốfsezng chi chuyệrbpln nàvnnry vốfsezn làvnnr do Lụvacqc Khinh Tỳizos tựzkot gieo gióufgq gặptzkt bãstxvo, khôpekdng thểausleykmn tráeykmch ai đysgsưndqtaggic.

lqsfn Mạnncgc Vấjdkan Thùvacqy vàvnnr Bốfsez Phỉefbs Giai, tígedtnh tìibronh hai ngưndqthomti kháeykmc xa nhau đysgsâoordu chỉefbsvnnr ngàvnnrn dặptzkm, nhưndqtng duyêblmsn phậausln củmyqja bọjautn họjaut lạnncgi kếrbplt hợaggip vớxdtfi nhau. Mộmqfkt đysgsưndqthomtng du ngoạnncgn, cùvacqng nhau đysgslyngng hàvnnrnh ngàvnnrn dặptzkm, từqwou Tốfsezng quốfsezc đysgsếrbpln Miêblmsu Cưndqtơmtulng rồlyngi đysgsếrbpln Liêblmsu quốfsezc, nguy hiểauslm vàvnnr khúcxioc chiếrbplt trêblmsn đysgsưndqthomtng cũlqsfng khôpekdng thua kémezpm gìibro nhữoordng chuyệrbpln màvnnr nhóufgqm ngưndqthomti Trầvacqm Dung Dưndqtơmtulng gặptzkp phảnrgsi. Cho nêblmsn hiệrbpln tạnncgi Thịwokq Cầvacqm ngồlyngi nghe hắptzkn kểausl chuyệrbpln, lúcxioc thìibro cảnrgsm thấjdkay thậauslt hồlyngi hộmqfkp lúcxioc thìibro cảnrgsm thấjdkay thậauslt đysgsáeykmng cháeykmn.


“Mạnncgc côpekdng tửxdtf, sao ngưndqtơmtuli lạnncgi cảnrgsi trang thàvnnrnh nữoord tửxdtf rồlyngi chạnncgy ra đysgsưndqthomtng báeykmn mìibronh chôpekdn cha vậausly?” Thịwokq Cầvacqm buồlyngn cưndqthomti, đysgsáeykmnh gãstxvy mấjdkay lờhomti thao thao bấjdkat tuyệrbplt củmyqja Mạnncgc Vấjdkan Thùvacqy, hỏstxvi vấjdkan đysgsosjqvnnr bảnrgsn thâoordn muốfsezn biếrbplt nhấjdkat.

Mạnncgc Vấjdkan Thùvacqy sờhomt sờhomtlqsfi, cóufgq chúcxiot xấjdkau hổtqst, phấjdkan trang đysgsiểauslm trêblmsn mặptzkt đysgsãstxv sớxdtfm bịwokq rửxdtfa sạnncgch, nhưndqtng khuôpekdn mặptzkt lúcxioc đysgsóufgq củmyqja hắptzkn thậauslt sựzkot rấjdkat dọjauta ngưndqthomti, muốfsezn quêblmsn cũlqsfng khóufgq.

“Chúcxiong ta ởosjq Miêblmsu Cưndqtơmtulng đysgsptzkc tộmqfki mộmqfkt bộmqfk tộmqfkc biếrbplt hạnncg Vu cổtqst, cho nêblmsn mớxdtfi đysgsếrbpln Liêblmsu quốfsezc…”

Bốfsez Phỉefbs Giai ởosjqblmsn cạnncgnh bổtqst sung nóufgqi: “Tộmqfkc trưndqtosjqng củmyqja bộmqfk tộmqfkc đysgsóufgq muốfsezn gảnrgs nữoord nhi cho hắptzkn.”

“Ngưndqtơmtuli nóufgqi hay ta nóufgqi?” Mạnncgc Vấjdkan Thùvacqy trợaggin mắptzkt, Bốfsez Phỉefbs Giai thèrwxjndqtsipbi, làvnnrm mặptzkt quỷheab vớxdtfi hắptzkn rồlyngi chạnncgy sang mộmqfkt bêblmsn.

“Ởxdtf Liêblmsu quốfsezc, ta pháeykmt hiệrbpln mộmqfkt ngưndqthomti kháeykmvnnr thúcxio vịwokq, võriltpekdng vàvnnr tu vi chỉefbs sợaggi khôpekdng hềosjq thua kémezpm chúcxiong ta, nhưndqtng ngưndqthomti nọjautvnnrnh sựzkot cổtqst quáeykmi, tựzkota hồlynglqsfn cóufgq quan hệrbpl vớxdtfi hoàvnnrng tộmqfkc Liêblmsu quốfsezc. Hôpekdm đysgsóufgq, Bốfsez Phỉefbs Giai thảnrgs mộmqfkt con Cổtqstndqtơmtulng ra ngoàvnnri, kếrbplt quảnrgs Cổtqstndqtơmtulng mộmqfkt đysgsi khôpekdng trởosjq lạnncgi, sau khi chúcxiong ta truy xémezpt, mớxdtfi biếrbplt Cổtqstndqtơmtulng mấjdkat tígedtch ởosjq trong quýmyqj phủmyqj củmyqja ngưndqthomti nọjaut.

“Vìibro thếrbpl chúcxiong ta liềosjqn lémezpn lúcxiot chuồlyngn vàvnnro trong quýmyqj phủmyqj đysgsóufgq, kếrbplt quảnrgs bịwokq ngưndqthomti pháeykmt hiệrbpln, Mạnncgc đysgsnncgi ca vôpekdvacqng thảnrgsm hạnncgi, vẫkvhun làvnnr ta cứanmpu hắptzkn.” Bốfsez Phỉefbs Giai cưndqthomti hìibroibro kểausl lạnncgi, khôpekdng hềosjqufgq mộmqfkt tígedt biểauslu hiệrbpln gìibro gọjauti làvnnr “nghĩsipb lạnncgi màvnnr sợaggi”. “Chúcxiong ta làvnnrm hếrbplt mọjauti cáeykmch, cũlqsfng khôpekdng thểausl hỏstxvi thăxgwim đysgsưndqtaggic lai lịwokqch củmyqja chủmyqj nhâoordn quýmyqj phủmyqj nọjaut, chỉefbs nghe ngưndqthomti ta nóufgqi quảnrgsn gia nhàvnnr đysgsóufgq mấjdkay ngàvnnry nay thưndqthomtng xuyêblmsn ra chợaggiibrom mua nhữoordng nôpekd tỳizoseykmn mìibronh vềosjqvnnrm hạnncg nhâoordn, cho nêblmsn chúcxiong ta mớxdtfi nghĩsipb ra biệrbpln pháeykmp nàvnnry, ban đysgsvacqu vốfsezn đysgswokqnh đysgsausl cho ta giảnrgs trang, nhưndqtng màvnnr Mạnncgc đysgsnncgi ca lo lắptzkng…”

“Ta chẳtqstng qua chỉefbs sợaggi ngưndqtơmtuli pháeykm hỏstxvng chuyệrbpln thôpekdi.” Mạnncgc Vấjdkan Thùvacqy ho nhẹefbs mộmqfkt tiếrbplng, cóufgq chúcxiot khôpekdng đysgsưndqtaggic tựzkot nhiêblmsn, Thịwokq Cầvacqm bêblmsn cạnncgnh nhịwokqn khôpekdng đysgsưndqtaggic cưndqthomti trộmqfkm.

Trầvacqm Dung Dưndqtơmtulng khôpekdng cưndqthomti, chỉefbs trầvacqm ngâoordm nóufgqi: “Cáeykmc ngưndqtơmtuli cóufgq biếrbplt bộmqfk dạnncgng củmyqja ngưndqthomti nọjaut hay khôpekdng? Cóufgq phảnrgsi làvnnr mộmqfkt ngưndqthomti thígedtch mặptzkc nho sam, tay lúcxioc nàvnnro cũlqsfng cầvacqm chiếrbplt phiếrbpln?”

“Đnrgsúcxiong làvnnr nhưndqt vậausly, Trầvacqm lâoordu chủmyqj biếrbplt ngưndqthomti nàvnnry? Vậausly mau mau bảnrgso hắptzkn trảnrgs Cổtqstndqtơmtulng cho ta đysgsi!” Bốfsez Phỉefbs Giai tâoordm tígedtnh đysgsơmtuln thuầvacqn, mởosjq to hai mắptzkt nóufgqi.

Trầvacqm Dung Dưndqtơmtulng nhìibron Lụvacqc Đnrgsìibronh Tiêblmsu mộmqfkt cáeykmi rồlyngi mớxdtfi chậauslm rãstxvi nóufgqi: “Cáeykmc ngưndqtơmtuli khôpekdng nêblmsn đysgsi trêblmsu chọjautc ngưndqthomti nàvnnry, hắptzkn đysgsãstxv khôpekdng truy cứanmpu, làvnnr bởosjqi vìibro hắptzkn khôpekdng muốfsezn đysgsfsezi đysgswokqch vớxdtfi cáeykmc ngưndqtơmtuli, võriltpekdng củmyqja ngưndqthomti nàvnnry cũlqsfng ngang bằmyqjng vớxdtfi hai ngưndqthomti bọjautn ta.”

Bốfsez Phỉefbs Giai còlqsfn muốfsezn nóufgqi gìibro đysgsóufgq, nhưndqtng bịwokq Mạnncgc Vấjdkan Thùvacqy dùvacqng tay ngăxgwin lạnncgi, hắptzkn biếrbplt rõrilt tu vi củmyqja hai ngưndqthomti Lụvacqc Trầvacqm, nghe vậausly cóufgqmtuli xúcxioc đysgsmqfkng: “Chẳtqstng lẽjauteykmc ngưndqtơmtuli đysgsãstxv từqwoung đysgsmqfkng thủmyqj vớxdtfi hắptzkn?”

Trầvacqm Dung Dưndqtơmtulng vuốfsezt cằmyqjm, khôpekdng tiếrbplp tụvacqc nóufgqi, y đysgsãstxvoordm vàvnnro trầvacqm tưndqt, trong đysgsvacqu nhớxdtf lạnncgi từqwoung chi tiếrbplt từqwoucxioc gặptzkp nhau cho đysgsếrbpln trậausln giao chiếrbpln ngắptzkt quãstxvng ngàvnnry hôpekdm đysgsóufgq, nghiềosjqn ngẫkvhum dụvacqng ýmyqj củmyqja hắptzkn.


Ngưndqthomti nàvnnry hàvnnrnh sựzkot khóufgq hiểauslu, còlqsfn chưndqta tígedtnh đysgsếrbpln Lýmyqj Minh Châoordn cóufgq ýmyqj đysgslyng khôpekdng tốfsezt, nhưndqtng y vẫkvhun cóufgq thểausl khẳtqstng đysgswokqnh đysgsưndqtaggic, ngưndqthomti nọjautndqthomtng nhưndqtufgq đysgsiềosjqu liêblmsn hệrbpl vớxdtfi Lýmyqj Minh Châoordn, cóufgq lẽjaut chung quy mộmqfkt ngàvnnry nàvnnro đysgsóufgq phiềosjqn toáeykmi sẽjaut tựzkotibrom tớxdtfi cửxdtfa, Liêblmsu quốfsezc cáeykmch xa Trung Nguyêblmsn, ngoàvnnri tầvacqm quảnrgsn lýmyqj củmyqja Nhưndqt Ýkcrjoordu, nếrbplu thậauslt sựzkotufgq chuyệrbpln xảnrgsy ra, muốfsezn triệrbplu tậauslp nhâoordn lựzkotc cũlqsfng rấjdkat khóufgq khăxgwin, hoặptzkc nếrbplu đysgsfsezi phưndqtơmtulng cóufgq đysgsmqfkng tĩsipbnh gìibro, chỉefbs sợaggilqsfng sẽjaut bắptzkt nguồlyngn từqwou Liêblmsu quốfsezc.

“Đnrgsêblmsm đysgsãstxv khuya, đysgsqwoung suy nghĩsipb nữoorda.” Thanh âoordm từqwou trêblmsn đysgsefbsnh đysgsvacqu truyềosjqn xuốfsezng khiếrbpln y bừqwoung tỉefbsnh, lấjdkay lạnncgi tinh thầvacqn, nhóufgqm ngưndqthomti Mạnncgc Vấjdkan Thùvacqy chẳtqstng biếrbplt đysgsãstxv đysgsi đysgsâoordu, chỉefbslqsfn lạnncgi mộmqfkt đysgsôpekdi tay quen thuộmqfkc đysgsang tháeykmo búcxioi tóufgqc vàvnnr trâoordm càvnnri cho mìibronh.

“Nếrbplu Hàvnnr Khổtqstufgq ýmyqj đysgslyng bấjdkat thiệrbpln, chỉefbs sợaggi sẽjaut khóufgq đysgsfsezi phóufgq.” Trầvacqm Dung Dưndqtơmtulng nhưndqtufgq đysgsiềosjqu suy nghĩsipb, nóufgqi.

Ngưndqthomti nàvnnry mềosjqm khôpekdng ăxgwin, cứanmpng khôpekdng ăxgwin, màvnnr quan trọjautng nhấjdkat làvnnr khôpekdng thểausl đysgseykmn ra mụvacqc đysgsígedtch củmyqja hắptzkn.

“Binh tớxdtfi tưndqtxdtfng chặptzkn, nưndqtxdtfc đysgsếrbpln đysgsptzkp bờhomtvnnr đysgsưndqtaggic.” Thảnrgsn nhiêblmsn nóufgqi mộmqfkt câoordu, mơmtul hồlyng bộmqfkc lộmqfk khígedt thếrbpl.

Y nghe vậausly cưndqthomti to, lúcxioc nhìibron thấjdkay câoordy trâoordm trong tay đysgsfsezi phưndqtơmtulng, trong lòlqsfng khẽjaut đysgsmqfkng.

“Ta cũlqsfng giúcxiop ngưndqtơmtuli tháeykmo Ngọjautc quan mộmqfkt lầvacqn đysgsi.”

Ngưndqthomti nọjaut nhìibron y mộmqfkt cáeykmi, khuôpekdn mặptzkt trong trẻeuxqo lạnncgnh lùvacqng hơmtuli lộmqfk ra ýmyqjndqthomti.

“Đnrgsưndqtaggic.”

Lụvacqc Đnrgsìibronh Tiêblmsu cúcxioi nửxdtfa ngưndqthomti xuốfsezng, hai tay đysgsptzkt trêblmsn thàvnnrnh luâoordn ỷheab, khoảnrgsng cáeykmch giữoorda hai ngưndqthomti gầvacqn trong gang tấjdkac, thoạnncgt nhìibron cóufgqvnnri phầvacqn áeykmm muộmqfki khóufgq tảnrgs.

Trầvacqm Dung Dưndqtơmtulng vưndqtơmtuln tay, nhẹefbs nhàvnnrng rúcxiot câoordy trâoordm ngọjautc hoàvnnrng sắptzkc, sau đysgsóufgq lạnncgi tiếrbplp tụvacqc tháeykmo Ngọjautc quan trêblmsn búcxioi tóufgqc, mộmqfkt đysgsvacqu tóufgqc đysgsen dàvnnri từqwou đysgsefbsnh đysgsvacqu xõrilta xuốfsezng dưndqtxdtfi, rơmtuli trêblmsn đysgsvacqu vai củmyqja Lụvacqc Đnrgsìibronh Tiêblmsu, từqwoung sợaggii tóufgqc còlqsfn vưndqtơmtulng mùvacqi bồlyng kếrbplt khiếrbpln kẻeuxq kháeykmc cảnrgsm thấjdkay mơmtulvnnrng.

“Ngưndqtơmtuli khôpekdng phảnrgsi giai nhâoordn, nhưndqtng lạnncgi cóufgq mộmqfkt máeykmi tóufgqc đysgsen nháeykmnh.” Trầvacqm Dung Dưndqtơmtulng khẽjaut nhígedtu màvnnry, nhịwokqn khôpekdng đysgsưndqtaggic liềosjqn trêblmsu đysgsùvacqa hắptzkn.

Mặptzkt nhưndqt quan ngọjautc, màvnnry thẳtqstng nhưndqtcxioi, mắptzkt lãstxvnh nhưndqtufgqng, cộmqfkng thêblmsm mộmqfkt máeykmi tóufgqc dàvnnri rốfsezi tung, tay áeykmo phấjdkap phớxdtfi, nếrbplu khôpekdng phảnrgsi lúcxioc nàvnnry đysgsang làvnnr ban đysgsêblmsm, áeykmnh sáeykmng khôpekdng đysgsưndqtaggic rõriltvnnrng, thậauslt sẽjaut cho rằmyqjng hắptzkn làvnnr mộmqfkt vịwokq giai nhâoordn tuyệrbplt sắptzkc.

Ngưndqthomti nọjautlqsfng khôpekdng giậausln, vưndqtơmtuln mộmqfkt tay tớxdtfi ôpekdm lấjdkay y, đysgsi vàvnnri bưndqtxdtfc, đysgsptzkt y xuốfsezng giưndqthomtng, buôpekdng màvnnrn, cởosjqi giầvacqy, sau đysgsóufgqlqsfng leo lêblmsn giưndqthomtng, cúcxioi ngưndqthomti ghémezpvnnro lỗblms tai y cưndqthomti nóufgqi: “Nếrbplu ta làvnnr giai nhâoordn, ngưndqtơmtuli chígedtnh làvnnr anh hùvacqng, giai nhâoordn mờhomti anh hùvacqng cùvacqng ngủmyqj, khôpekdng biếrbplt anh hùvacqng nghĩsipb sao?”

Lờhomti nàvnnry vôpekdvacqng thâoordn mậauslt, nếrbplu ngưndqthomti bêblmsn ngoàvnnri nghe thấjdkay, tuyệrbplt đysgsfsezi sẽjaut khôpekdng tin làvnnr xuấjdkat pháeykmt từqwou trong miệrbplng củmyqja giáeykmo chủmyqj Bắptzkc Minh giáeykmo, nhưndqtng đysgsâoordy lạnncgi khôpekdng phảnrgsi lầvacqn đysgsvacqu tiêblmsn Trầvacqm Dung Dưndqtơmtulng nghe đysgsưndqtaggic, cho nêblmsn y cũlqsfng chỉefbs bậauslt cưndqthomti màvnnr khôpekdng hềosjq cảnrgsm thấjdkay kinh hãstxvi.

Hai đysgsôpekdi môpekdi chạnncgm vàvnnro nhau, tay châoordn quấjdkan quýmyqjt, hơmtuli ấjdkam củmyqja ngưndqthomti nàvnnry tựzkota nhưndqt đysgsang truyềosjqn sang cho ngưndqthomti kia, ngay cảnrgs tiếrbplng tim đysgsauslp củmyqja đysgsfsezi phưndqtơmtulng cũlqsfng rõrilt nhưndqtlqsfng bàvnnrn tay, loạnncgi cảnrgsm thụvacqvnnry, thậauslt sựzkot chỉefbsufgq thểausl hiểauslu màvnnr khôpekdng thểausl diễdkmzn đysgsnncgt bằmyqjng lờhomti.

Phígedta ngoàvnnri màvnnrn, chỉefbsmtul hồlyng nghe thấjdkay vàvnnri tiếrbplng nỉefbs non, thìibro thầvacqm.

Bấjdkat thìibronh lìibronh, trong màvnnrn phảnrgsng phấjdkat nhưndqtufgq mộmqfkt vậauslt gìibro đysgsóufgq bắptzkn ra ngoàvnnri, áeykmnh nếrbpln bịwokq dậauslp tắptzkt, căxgwin phòlqsfng liềosjqn chìibrom vàvnnro bóufgqng tốfsezi.

Thanh âoordm củmyqja Trầvacqm Dung Dưndqtơmtulng lậauslp tứanmpc vang lêblmsn, ôpekdn hòlqsfa vàvnnrriltvnnrng.

“Đnrgsêblmsm khuya sưndqtơmtulng nặptzkng, cáeykmc hạnncgosjqblmsn ngoàvnnri nhấjdkat đysgswokqnh cũlqsfng nghe đysgsếrbpln mỏstxvi châoordn rồlyngi đysgsi, khôpekdng bằmyqjng vàvnnro phòlqsfng nóufgqi chuyệrbpln.”

blmsn ngoàvnnri dưndqthomtng nhưndqtufgq tiếrbplng cỏstxvoordy sộmqfkt soạnncgt va chạnncgm vàvnnro nhau, nhưndqtng chỉefbs trong nháeykmy mắptzkt đysgsãstxv khôpekdng còlqsfn nghe thấjdkay nữoorda, phígedta xa xa lạnncgi truyềosjqn tớxdtfi mộmqfkt tiếrbplng cưndqthomti dàvnnri, từqwou tiếrbplng cưndqthomti cũlqsfng cóufgq thểauslibronh dung ra bộmqfkeykmng đysgsnncgp nguyệrbplt rờhomti đysgsi củmyqja đysgsfsezi phưndqtơmtulng, thong dong phóufgqng khoáeykmng khôpekdng hoảnrgsng khôpekdng vộmqfki.

“Hôpekdm kháeykmc nếrbplu rảnrgsnh lạnncgi đysgsếrbpln thăxgwim, tốfsezi nay miễdkmzn đysgsi, đysgsêblmsm xuâoordn ngắptzkn ngủmyqji, xin hai vịwokqstxvy quýmyqj trọjautng nhiềosjqu mộmqfkt chúcxiot!”

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.