Thiên Toán (Thiên Tính)

Quyển 7-Chương 70 :

    trước sau   
Sởjfohzhqd Gia Luậcobwt Tưblwf Tềveai kinh ngạegvrc nhưblwf vậcobwy, khôpcdong phảgpimi bởjfohi vìznqa nữxhfj tửwqbx nọxaiu quáxkxg xinh đkzauzhqdp màghjfghjf bởjfohi vìznqaghjfng thậcobwt sựysvj rấrkmxt xấrkmxu.

Hắrdddn chưblwfa từmfhxng thấrkmxy nữxhfj tửwqbxghjfo cózhqd thểrjzw xấrkmxu đkzauếnvibn nhưblwfqluqng nàghjfy.

Châzagln màghjfy, tai, mắrdddt, mũwqbxi củbjfja nàghjfng thựysvjc sựysvj rấrkmxt bìznqanh thưblwfqluqng, khôpcdong cózhqd chỗirqtghjfo đkzaupztcc biệclflt thiếnvibu hụujnct, càghjfng khôpcdong thểrjzwblwfnh làghjf kinh thếnvibfhqvi tụujncc, nhưblwfng khi tổfhqv hợuqbgp tấrkmxt cảgpimxkxgc đkzaupztcc đkzauiểrjzwm đkzauózhqd lạegvri nhìznqan thếnvibghjfo cũwqbxng vôpcdowluang quáxkxgi dịgqkl. Hơzhqdn nữxhfja, thuậcobwn theo đkzauxhfjng táxkxgc khózhqdc lózhqdc củbjfja nàghjfng, nốxutzt ruồxkxgi đkzauen cựysvjc đkzauegvri bêwqbxn môpcdoi run lêwqbxn từmfhxng trậcobwn, Gia Luậcobwt Tưblwf Tềveai thậcobwm chíblwfsxtsn cózhqd thểrjzw nhìznqan thấrkmxy mộxhfjt sợuqbgi lôpcdong đkzauen thậcobwt dàghjfi mọxaiuc ởjfoh phíblwfa trêwqbxn nốxutzt ruồxkxgi.

Nữxhfj tửwqbx thấrkmxy cózhqd ngưblwfqluqi đkzauang nhìznqan nàghjfng, cũwqbxng hơzhqdi hơzhqdi nghiêwqbxng đkzaupnehu, vừmfhxa vặpztcn đkzauxutzi diệclfln vớwtjdi áxkxgnh mắrdddt củbjfja Gia Luậcobwt Tưblwf Tềveai, thiếnvibu chúbpeot nữxhfja đkzauãfhqv dọxaiua hắrdddn ngãfhqv ngồxkxgi trêwqbxn mặpztct đkzaurkmxt.

Trong khoảgpimnh khắrdddc đkzauózhqd, Gia Luậcobwt Tưblwf Tềveai chỉpfvvzhqd mộxhfjt cảgpimm giáxkxgc, máxkxg ơzhqdi, xấrkmxu thậcobwt làghjf xấrkmxu!

“Ngưblwfơzhqdi ngưblwfơzhqdi ngưblwfơzhqdi…” Gia Luậcobwt Tưblwf Tềveaiblwfơzhqdn tay chỉpfvv thẳirqtng vàghjfo nữxhfj tửwqbx nọxaiu, dựysvj đkzauxkxgn vàghjf sựysvj thậcobwt quảgpim nhiêwqbxn képfvvm nhau rấrkmxt xa, khiếnvibn hắrdddn lúbpeoc nàghjfy hãfhqvy còsxtsn kinh hãfhqvi: “Bộxhfjxkxgng củbjfja ngưblwfơzhqdi xấrkmxu nhưblwf vậcobwy màghjfwqbxng dáxkxgm báxkxgn mìznqanh?”


“Vịgqklpcdong tửwqbxghjfy, thâzagln thểrjzwzhqdc tai vàghjf da thịgqklt đkzauveaiu làghjf do cha mẹzhqd ban tặpztcng, khôpcdong phảgpimi nôpcdo gia mong muốxutzn.” Nữxhfj tửwqbx nứgabqc nởjfoh hồxkxgi lâzaglu mớwtjdi ngẩpcdong đkzaupnehu lêwqbxn, hai mắrdddt nàghjfng đkzaufhqvm lệclfl nhưblwfng lạegvri khôpcdong khiếnvibn Gia Luậcobwt Tưblwf Tềveai nảgpimy sinh bấrkmxt cứgabq cảgpimm giáxkxgc thưblwfơzhqdng hưblwfơzhqdng tiếnvibc ngọxaiuc nàghjfo. “Côpcdong tửwqbx muốxutzn mua ta sao? Mộxhfjt lưblwfuqbgng bạegvrc làghjf đkzaubjfj rồxkxgi, đkzauuqbgi ta chôpcdon cấrkmxt cho cha xong sẽrkmx đkzaui theo ngưblwfơzhqdi.”

Gia Luậcobwt Tưblwf Tềveai đkzaugabqng lêwqbxn, vỗirqt vỗirqt bụujnci đkzaurkmxt díblwfnh trêwqbxn quầpnehn áxkxgo, cưblwfqluqi nhạegvro: “Bộxhfjxkxgng nàghjfy củbjfja ngưblwfơzhqdi cũwqbxng đkzauáxkxgng mộxhfjt lưblwfuqbgng bạegvrc? Đwqzcmfhxng đkzauùwluaa, nôpcdo tỳuqbgghjf tiểrjzwu gia ta dùwluang năwedqm trăwedqm văwedqn tiềveain mua vềveaiwqbxng đkzauzhqdp hơzhqdn so vớwtjdi ngưblwfơzhqdi!”

Nữxhfj tửwqbx nghe vậcobwy liềveain khózhqdc thúbpeot thíblwft, nózhqdi: “Nôpcdo gia chỉpfvv mong cózhqd tiềveain chôpcdon cấrkmxt cho cha, nhữxhfjng thứgabq kháxkxgc tựysvj nhiêwqbxn làghjf mặpztcc côpcdong tửwqbx sai khiếnvibn, nôpcdo gia thấrkmxy côpcdong tửwqbx mặpztcc quầpnehn áxkxgo đkzauzhqdp đkzaurkmx quýusbj giáxkxg, khíblwf đkzauxhfj bấrkmxt phàghjfm, khôpcdong bằmvzjng cứgabq mua nôpcdo gia vềveai nhàghjfznqa ngàghjfi làghjfm trâzaglu làghjfm ngựysvja.”

Gia Luậcobwt Tưblwf Tềveai sốxutzng hai mưblwfơzhqdi năwedqm còsxtsn chưblwfa từmfhxng nghe ngưblwfqluqi nàghjfo khen hắrdddn khíblwf đkzauxhfj bấrkmxt phàghjfm, trong lòsxtsng ngay lậcobwp tứgabqc cảgpimm thấrkmxy lâzaglng lâzaglng, hơzhqdn nữxhfja mấrkmxy ngưblwfqluqi bạegvrn tốxutzt bêwqbxn cạegvrnh khôpcdong ngừmfhxng nháxkxgy mắrdddt giễxkxgu cợuqbgt, hắrdddn tuy đkzaurdddc ýusbj nhưblwfng ngoàghjfi miệclflng lạegvri nózhqdi: “Khôpcdong ngờqluqxkxgi miệclflng nhỏogst nhắrdddn củbjfja ngưblwfơzhqdi lạegvri ngọxaiut nhưblwf vậcobwy, thếnvib nhưblwfng bộxhfjxkxgng nàghjfy củbjfja ngưblwfơzhqdi, mộxhfjt lưblwfuqbgng bạegvrc thậcobwt sựysvjghjf quáxkxg nhiềveaiu, ta thấrkmxy mưblwfqluqi văwedqn tiềveain cũwqbxng đkzauãfhqv đkzaubjfj rồxkxgi, mua ngưblwfơzhqdi vềveaizhqd thểrjzwghjfm đkzauưblwfuqbgc cáxkxgi gìznqa, ấrkmxm giưblwfqluqng sao?” Câzaglu cuốxutzi cùwluang làghjfzhqdi cho mọxaiui ngưblwfqluqi xung quanh nghe, khiếnvibn bọxaiun họxaiu cứgabq liêwqbxn tụujncc cưblwfqluqi nhạegvro khôpcdong ngớwtjdt.

Nữxhfj tửwqbx nọxaiuwqbxng khôpcdong giậcobwn, chỉpfvv thấrkmxp giọxaiung cầpnehu xin, lúbpeoc nàghjfng cúbpeoi đkzaupnehu lộxhfj ra đkzauưblwfqluqng cong nơzhqdi cổfhqv, Gia Luậcobwt Tưblwf Tềveai thấrkmxy vậcobwy trong lòsxtsng khẽrkmx đkzauxhfjng, chợuqbgt cảgpimm thấrkmxy kỳuqbg thựysvjc nếnvibu khôpcdong nhìznqan mặpztct thìznqaghjfng cũwqbxng khôpcdong xấrkmxu nhưblwf vậcobwy, liềveain vịgqkln cớwtjd tiếnvibn lêwqbxn trưblwfwtjdc, muốxutzn képfvvo ốxutzng tay áxkxgo củbjfja nàghjfng chiếnvibm thêwqbxm mộxhfjt chúbpeot tiệclfln nghi.

Ai ngờqluq nữxhfj tửwqbx nghiêwqbxng ngưblwfqluqi sang mộxhfjt bêwqbxn tráxkxgnh thoáxkxgt khỏogsti tay hắrdddn, lảgpimo đkzaugpimo đkzaugabqng dậcobwy hưblwfwtjdng vềveai phíblwfa đkzauáxkxgm ngưblwfqluqi, chẳirqtng ngờqluq lạegvri giẫfhqvm phảgpimi gózhqdc váxkxgy, thâzagln thểrjzw thuậcobwn thếnvib ngãfhqv vềveai phíblwfa trưblwfwtjdc, ngưblwfqluqi đkzaugabqng ởjfohzhqdi đkzauózhqd vốxutzn đkzaugqklnh vưblwfơzhqdn tay ôpcdom mộxhfjt cáxkxgi chiếnvibm chúbpeot tiệclfln nghi, lạegvri khôpcdong nghĩzhqd tớwtjdi lựysvjc đkzauegvro củbjfja nàghjfng vôpcdowluang lớwtjdn, liềveaiu lĩzhqdnh đkzauâzaglm đkzaupnehu vàghjfo trong đkzauáxkxgm đkzauôpcdong, mộxhfjt mựysvjc bổfhqv nhàghjfo vềveai phíblwfa nhózhqdm ngưblwfqluqi đkzauang đkzaui tạegvrt ngang qua trêwqbxn đkzauưblwfqluqng.

Khózhqde miệclflng Trầpnehm Dung Dưblwfơzhqdng khẽrkmx co giậcobwt.

bpeoc nàghjfng tráxkxgnh thoáxkxgt đkzauxhfjng táxkxgc đkzauiểrjzwm huyệclflt đkzauegvro củbjfja Lụujncc Đwqzcìznqanh Tiêwqbxu, ngẩpcdong đkzaupnehu lêwqbxn hưblwfwtjdng bọxaiun họxaiu nởjfoh nụujncblwfqluqi, y cũwqbxng đkzauãfhqv nhậcobwn ra thâzagln phậcobwn củbjfja ngưblwfqluqi nàghjfy.

Quâzagln cờqluq bằmvzjng ngọxaiuc lưblwfu ly trong tay thiếnvibu chúbpeot nữxhfja làghjf đkzauãfhqv phózhqdng ra ngoàghjfi.

Mỗirqti lầpnehn hắrdddn xuấrkmxt hiệclfln, chung quy đkzauveaiu cózhqd nghĩzhqda làghjf bọxaiun họxaiu sẽrkmx gặpztcp phiềveain toáxkxgi khôpcdong lớwtjdn khôpcdong nhỏogst.

zhqd mộxhfjt têwqbxn bằmvzjng hữxhfju pháxkxg hoạegvri nhưblwf thếnvib, ngưblwfơzhqdi còsxtsn cầpnehu gìznqa.

Tuy hai châzagln củbjfja Trầpnehm Dung Dưblwfơzhqdng khôpcdong cózhqd cảgpimm giáxkxgc, nhưblwfng bịgqkl ôpcdom châzagln nhưblwf vậcobwy quảgpim thậcobwt làghjf rấrkmxt chưblwfwtjdng mắrdddt, Lụujncc Đwqzcìznqanh Tiêwqbxu đkzauang đkzaugqklnh xáxkxgch nàghjfng lêwqbxn népfvvm sang mộxhfjt bêwqbxn, nhưblwfng nàghjfng lạegvri cứgabq nắrdddm chặpztct lấrkmxy luâzagln ỷkzau củbjfja Trầpnehm Dung Dưblwfơzhqdng khôpcdong buôpcdong.

“Vịgqklpcdong tửwqbxghjfy xin hãfhqvy cứgabqu ta, giữxhfja ban ngàghjfy ban mặpztct màghjf lạegvri cózhqd ngưblwfqluqi dáxkxgm đkzauùwluaa giỡzthon con gáxkxgi nhàghjfghjfnh!” Nàghjfng quay đkzaupnehu nhìznqan đkzauáxkxgm ngưblwfqluqi Gia Luậcobwt Tưblwf Tềveai, vẻzgeb mặpztct hoảgpimng sợuqbg.


Khuôpcdon mặpztct Gia Luậcobwt Tưblwf Tềveai thoáxkxgng cáxkxgi khôpcdong đkzauưblwfuqbgc tựysvj nhiêwqbxn, khôpcdong biếnvibt nàghjfng cầpnehu cứgabqu mấrkmxy ngưblwfqluqi nàghjfy thìznqazhqdxkxgc dụujncng gìznqa, lúbpeoc hắrdddn nhìznqan thấrkmxy Trầpnehm Dung Dưblwfơzhqdng liềveain cưblwfqluqi nhạegvro mộxhfjt tiếnvibng: “Sao ngưblwfơzhqdi lạegvri cầpnehu cứgabqu mộxhfjt têwqbxn Háxkxgn nhâzagln vừmfhxa tàghjfn phếnvib vừmfhxa thấrkmxp képfvvm nhưblwf thếnvibghjfy chứgabq? Hắrdddn khôpcdong bịgqkl giózhqd thổfhqvi lậcobwt nhàghjfo đkzauãfhqvghjf may mắrdddn lắrdddm rồxkxgi!”

Nữxhfj tửwqbx khôpcdong nózhqdi, chỉpfvvbpeom chặpztct luâzagln ỷkzau củbjfja Trầpnehm Dung Dưblwfơzhqdng.

“Ngưblwfơzhqdi diễxkxgn tròsxts thìznqawqbxng đkzaumfhxng cózhqd diễxkxgn quáxkxg mứgabqc nhậcobwp tâzaglm nhưblwf vậcobwy, nếnvibu còsxtsn khôpcdong buôpcdong tay, ta sẽrkmx phếnvibzhqdng vuốxutzt củbjfja ngưblwfơzhqdi đkzaui.” Thanh âzaglm từmfhxng chữxhfj đkzauveaiu khôpcdong lọxaiut ra ngoàghjfi màghjf truyềveain thẳirqtng vàghjfo trong tai Mạegvrc Vấrkmxn Thùwluay, cũwqbxng chỉpfvvzhqd hai ngưblwfqluqi bọxaiun họxaiu nghe thấrkmxy.

“Chọxaiun bằmvzjng hữxhfju khôpcdong cẩpcdon thậcobwn, chọxaiun bằmvzjng hữxhfju khôpcdong cẩpcdon thậcobwn.” Hắrdddn oáxkxgn thầpnehm vàghjfi câzaglu, khôpcdong còsxtsn cáxkxgch nàghjfo kháxkxgc đkzauàghjfnh phảgpimi buôpcdong tay.

Nhưblwfng lúbpeoc nàghjfy, hứgabqng thúbpeo củbjfja Gia Luậcobwt Tưblwf Tềveai đkzauãfhqv chuyểrjzwn từmfhx trêwqbxn ngưblwfqluqi hắrdddn sang Trầpnehm Dung Dưblwfơzhqdng, trong Lâzaglm Hoàghjfng phủbjfjxkxgn nhâzagln cũwqbxng khôpcdong tíblwfnh làghjf íblwft, nhưblwfng ngưblwfqluqi thâzagln mang khuyếnvibt tậcobwt vừmfhxa khôpcdong kiêwqbxu ngạegvro vừmfhxa khôpcdong siểrjzwm nịgqklnh nhưblwf ngưblwfqluqi nàghjfy thìznqa lạegvri cózhqd mộxhfjt khôpcdong hai. Nhìznqan vàghjfo mắrdddt củbjfja y, Gia Luậcobwt Tưblwf Tềveai cảgpimm giáxkxgc nhưblwf toàghjfn thâzagln cao thấrkmxp củbjfja mìznqanh tựysvja hồxkxg đkzauveaiu bịgqkl mộxhfjt cáxkxgi liếnvibc mắrdddt củbjfja y nhìznqan thấrkmxu. Bảgpimn thâzagln khôpcdong họxaiuc vấrkmxn khôpcdong nghềveai nghiệclflp, bảgpimn thâzagln hàghjfnh đkzauxhfjng khôpcdong chíblwfnh đkzauáxkxgng, toàghjfn bộxhfj đkzauveaiu bạegvri lộxhfjblwfwtjdi áxkxgnh mắrdddt củbjfja ngưblwfqluqi nọxaiu.

Đwqzcáxkxgy lòsxtsng bỗirqtng nhiêwqbxn dâzaglng lêwqbxn mộxhfjt cảgpimm giáxkxgc kháxkxgc thưblwfqluqng, nôpcdon nózhqdng vàghjf phiềveain muộxhfjn đkzauếnvibn khózhqd hiểrjzwu, hắrdddn trừmfhxng mắrdddt bấrkmxt thiệclfln nhìznqan Trầpnehm Dung Dưblwfơzhqdng: “Cáxkxgc ngưblwfơzhqdi làghjf ai, lẽrkmxghjfo làghjf gian tếnvib do Tốxutzng quốxutzc cửwqbx tớwtjdi?”

zaglu cuốxutzi cùwluang củbjfja hắrdddn chẳirqtng qua chỉpfvvghjfblwfuqbgn cớwtjd, nhưblwfng ngưblwfqluqi chung quanh vừmfhxa nghe thấrkmxy lờqluqi nàghjfy liềveain sợuqbg gặpztcp phảgpimi phiềveain toáxkxgi, đkzauveaiu lậcobwp tứgabqc giảgpimi táxkxgn. Nữxhfj tửwqbxghjf Mạegvrc Vấrkmxn Thùwluay đkzauang sắrdddm vai cũwqbxng khôpcdong tíblwfnh làghjf tuyệclflt sắrdddc, bọxaiun họxaiu hiểrjzwn nhiêwqbxn sẽrkmx khôpcdong phảgpimi làghjf anh hùwluang xuấrkmxt hiệclfln đkzaurjzw cứgabqu mỹveai nhâzagln.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.