Thiên Toán (Thiên Tính)

Quyển 6-Chương 59 :

    trước sau   
znyw Khổhyly bấymcyt quáhnsz chỉystw mớwpkdi hơonknn ba mưnkwhơonkni tuổhylyi, trêngubn khuôdsgcn mặlayit cóuvhd vếdsgct tíkrypch củxrtpa việqwryc tiếdsgcp xúiurjc lâaxeiu dàznywi vớwpkdi cáhnszi nắjzaxng gay gắjzaxt củxrtpa mặlayit trờonkni, màznywu da tuy ngăikvdm đtswcen nhưnkwhng cũzraqng khôdsgcng thểepfs che đtswczraqy đtswcưnkwhslmxc diệqwryn mạqffqo tuấymcyn lãcouvng vốhnszn cóuvhd. Hắjzaxn rấymcyt thíkrypch cưnkwhonkni, khi cưnkwhonkni rộfbalngubn lạqffqi kháhnszc biệqwryt hoàznywn toàznywn so vớwpkdi Trầqekam Dung Dưnkwhơonknng. Lúiurjc Hàznyw Khổhylynkwhonkni, khiếdsgcn ngưnkwhonkni ta cảuvhdm thấymcyy tựehnw tin phấymcyn chấymcyn, màznyw khi hắjzaxn khôdsgcng cưnkwhonkni, lạqffqi khiếdsgcn ngưnkwhonkni ta cóuvhd cảuvhdm giáhnszc lưnkwhonkni biếdsgcng uểepfs oảuvhdi.

Lụhylyc Trầqekam hai ngưnkwhonkni đtswccqmwng thờonkni đtswcáhnsznh giáhnsz hắjzaxn, hắjzaxn cũzraqng đtswcang làznywm chuyệqwryn tưnkwhơonknng tựehnw, đtswcáhnsznh giáhnsz lạqffqi bọqwryn họqwry.

drnvdsgcng củxrtpa ngưnkwhonkni nàznywy, tuyệqwryt đtswchnszi khôdsgcng thấymcyp hơonknn mìdwqcnh.

Đxrhnâaxeiy làznyw cảuvhdm nhậzraqn chung củxrtpa hai bêngubn.

znyw Khổhylyhpchn chưnkwha biếdsgct, Lụhylyc Đxrhnìdwqcnh Tiêngubu xưnkwha nay thíkrypch đtswchnszi thủxrtp ngang tàznywi ngang sứfhzxc vớwpkdi hắjzaxn, vìdwqc thếdsgcmeagn bêngubn dưnkwhwpkdi thầqekan sắjzaxc lãcouvnh đtswcqffqm làznyw mộfbalt chúiurjt thăikvdm dòhpch nghiêngubn cứfhzxu, còhpchn Trầqekam Dung Dưnkwhơonknng thìdwqc lạqffqi cóuvhd cảuvhdm giáhnszc kỳaxei quáhnszi.

Ngưnkwhonkni nàznywy chắjzaxc chắjzaxn khôdsgcng phảuvhdi tìdwqcnh cờonkn đtswci ngang qua, màznywznyw đtswclayic biệqwryt ngồcqmwi ởajoh chỗznywznywy đtswcepfs chờonkn bọqwryn họqwry.


iurjc Hàznyw Khổhyly hỏvgski, Lụhylyc Đxrhnìdwqcnh Tiêngubu lãcouvnh đtswcqffqm đtswcáhnszp: “Ta đtswcúiurjng làznyw Lụhylyc Đxrhnìdwqcnh Tiêngubu.”

uvhdc dàznywi, ngọqwryc quan, mặlayit trầqekam nhưnkwhikvdng, ốhnszng tay áhnszo hoàznywng sắjzaxc đtswcang tung bay trong gióuvhd, thờonkni đtswciểepfsm hắjzaxn khôdsgcng nóuvhdi chuyệqwryn, cựehnwc kỳaxei giốhnszng mộfbalt bứfhzxc tưnkwhslmxng thầqekan, dung mạqffqo cao quýlxhv, khiếdsgcn ngưnkwhonkni ta khiếdsgcp sợslmxznyw sinh lòhpchng báhnszi phụhylyc.

Nhưnkwhng màznyw hiệqwryn tạqffqi, bêngubn cạqffqnh hắjzaxn còhpchn cóuvhd mộfbalt Nhưnkwh Ýjpvaaxeiu lâaxeiu chủxrtp, ngưnkwhonkni nàznywy cũzraqng khôdsgcng cóuvhd chỗznywznywo thua kémwbnm, tuy rằrsheng dung mạqffqo khôdsgcng bằrsheng, nhưnkwhng phong tháhnszi cũzraqng khôdsgcng hềhylymwbnm, hai ngưnkwhonkni trong lúiurjc giơonkn tay nhấymcyc châaxein, cho dùkrat khôdsgcng cốhnsz ýlxhv, cũzraqng cóuvhd thểepfsnkwhwpkdp sạqffqch sựehnw nổhylyi bậzraqt củxrtpa kẻnbln kháhnszc.

Trong lòhpchng Hàznyw Khổhyly âaxeim thầqekam khen ngợslmxi, hắjzaxn vốhnszn đtswcajohnh chờonknajoh đtswcâaxeiy đtswcepfs gặlayip gỡnozk bọqwryn họqwry mộfbalt lầqekan, nhưnkwhng khôdsgcng ngờonkn vừjpvaa nhìdwqcn thấymcyy, hắjzaxn chẳqwryng nhữwprgng khôdsgcng cảuvhdm thấymcyy thấymcyt vọqwryng, màznywhpchn nổhylyi lêngubn hứfhzxng thúiurj.

“Hai vịajohuvhd vẻnbln nhưnkwhznyw đtswcang muốhnszn đtswcếdsgcn Tàznywo bang đtswcepfs liêngubn minh?” Hắjzaxn cưnkwhonkni tủxrtpm tỉystwm, nhìdwqcn khôdsgcng ra dấymcyu vếdsgct thăikvdm dòhpch.

“Vốhnszn khôdsgcng biếdsgct cóuvhd chuyệqwryn nàznywy, hiệqwryn tạqffqi vừjpvaa mớwpkdi nghe nóuvhdi, nếdsgcu đtswcãcouv rảuvhdnh rỗznywi vậzraqy đtswcếdsgcn đtswcóuvhd xem náhnszo nhiệqwryt cũzraqng tốhnszt.” Trầqekam Dung Dưnkwhơonknng cũzraqng mỉystwm cưnkwhonkni, khôdsgcng hềhylyuvhd ýlxhv đtswcajohnh giấymcyu diếdsgcm.

“Ởhpch đtswcóuvhd thếdsgcznywo cũzraqng cóuvhd nhiềhylyu ngưnkwhonkni nhưnkwh Tốhnszng Hòhpche Thanh, chắjzaxc chắjzaxn sẽajoh khôdsgcng quáhnsz thoảuvhdi máhnszi, Trầqekam lâaxeiu chủxrtp ung dung tựehnw tạqffqi, hàznyw cớwpkddwqc phảuvhdi đtswci đtswcếdsgcn mấymcyy chỗznyw hỗznywn tạqffqp nàznywy?” Hàznyw Khổhylynkwhonkni, nâaxeing chémwbnn tràznywngubn uốhnszng mộfbalt ngụhylym, nhưnkwhng áhnsznh mắjzaxt lạqffqi khôdsgcng hềhyly rờonkni khỏvgski đtswchnszi phưnkwhơonknng.

“Trêngubn thếdsgc gian nàznywy, kẻnbln tiểepfsu nhâaxein, ngang ngưnkwhslmxc, tàznywn áhnszc vẫtwimn còhpchn rấymcyt nhiềhylyu, cũzraqng khôdsgcng thểepfs loạqffqi trừjpva hếdsgct đtswcưnkwhslmxc, náhnszo nhiệqwryt lầqekan nàznywy lạqffqi dưnkwhonknng nhưnkwh rấymcyt cóuvhd giáhnsz trịajoh, đtswcáhnszng đtswcepfs đtswcếdsgcn xem.”

Hai ngưnkwhonkni cóuvhd qua cóuvhd lạqffqi, trong lờonkni nóuvhdi khôdsgcng hềhyly mang theo hỏvgska khíkryp, nhưnkwhng thâaxeim ýlxhv cựehnwc kỳaxeiaxeiu sắjzaxc, khôdsgcng chỉystw Hạqffq Dung Dung bêngubn cạqffqnh cảuvhdm thấymcyy nhưnkwh đtswcang lọqwryt vàznywo sưnkwhơonknng mùkrat, màznyw Tiềhylyn Yếdsgcn Hòhpcha cũzraqng khôdsgcng biếdsgct bọqwryn họqwry đtswcang víkryp von cáhnszi gìdwqc.

znyw Khổhyly gậzraqt gậzraqt đtswcqekau, buôdsgcng chémwbnn tràznyw xuốhnszng, thấymcyy châaxein màznywy Trầqekam Dung Dưnkwhơonknng khẽajoh đtswcfbalng, y cũzraqng vưnkwhơonknn tay lấymcyy chémwbnn tràznyw trưnkwhwpkdc mặlayit mìdwqcnh, ngóuvhdn cáhnszi đtswcètswcngubn miệqwryng chémwbnn, bốhnszn ngóuvhdn còhpchn lạqffqi đtswclayit dưnkwhwpkdi đtswcáhnszy chémwbnn, ốhnszng tay áhnszo bạqffqch sắjzaxc vẽajoh mộfbalt đtswcưnkwhonknng giữwprga khôdsgcng trung, nhẹpwhi nhàznywng lưnkwhwpkdt qua mặlayit bàznywn, mộfbalt đtswcfbalng táhnszc tầqekam thưnkwhonknng nhưnkwh vậzraqy nhưnkwhng khi y thểepfs hiệqwryn lạqffqi vôdsgckratng tao nhãcouvznyw đtswcpwhip mắjzaxt, Tiềhylyn Yếdsgcn Hòhpcha nhìdwqcn cóuvhd chúiurjt ngâaxeiy ngưnkwhonkni.

znyw Khổhylynkwhonkni lớwpkdn mộfbalt tiếdsgcng rồcqmwi đtswcfhzxng dậzraqy, từjpva trong lòhpchng ngựehnwc lấymcyy ra vàznywi đtswccqmwng tiềhylyn, đtswclayit lêngubn trêngubn bàznywn.

“Đxrhnãcouv nhưnkwh vậzraqy, sau nàznywy sẽajohhpchn gặlayip lạqffqi.”

Hắjzaxn bưnkwhwpkdc nhanh mộfbalt mạqffqch ra khỏvgski quáhnszn, trong miệqwryng còhpchn cao giọqwryng ngâaxeim thơonkn, táhnszc phong y hệqwryt nhưnkwh mộfbalt gãcouv tríkryp thứfhzxc đtswcngubn cuồcqmwng, nhưnkwhng khôdsgcng khiếdsgcn ngưnkwhonkni kháhnszc cảuvhdm thấymcyy phảuvhdn cảuvhdm.


Đxrhnslmxi hắjzaxn đtswci xa rồcqmwi Hạqffq Dung Dung mớwpkdi hiếdsgcu kỳaxei hỏvgski: “Tràznywznywy tốhnszi đtswca cũzraqng chỉystw hai đtswccqmwng tiềhylyn, sao hắjzaxn lạqffqi trảuvhd nhiềhylyu nhưnkwh vậzraqy?”

Trầqekam Dung Dưnkwhơonknng cưnkwhonkni nóuvhdi: “Hắjzaxn muốhnszn bồcqmwi thưnkwhonknng tiềhylyn cáhnszi bàznywn.”

znywng nghe vậzraqy càznywng cảuvhdm thấymcyy khóuvhd hiểepfsu: “Bàznywn gìdwqc?”

Thịajoh Cầqekam ởajohngubn cạqffqnh hầqekau hạqffq Trầqekam Dung Dưnkwhơonknng đtswcãcouvaxeiu, lậzraqp tứfhzxc hiểepfsu đtswcưnkwhslmxc ýlxhv tứfhzx trong lờonkni củxrtpa y, khôdsgcng khỏvgski vưnkwhơonknn ngóuvhdn trỏvgsk chạqffqm nhẹpwhiznywo cạqffqnh bàznywn trưnkwhwpkdc mặlayit, chỉystw thấymcyy cáhnszi bàznywn vốhnszn đtswcang êngubm đtswcpwhip trong nháhnszy mắjzaxt đtswcãcouvuvhda thàznywnh bộfbalt mịajohn, Hạqffq Dung Dung nhìdwqcn thấymcyy liềhylyn trợslmxn mắjzaxt háhnsz hốhnszc mồcqmwm.

“Côdsgcng tửymcy, Hàznyw Khổhylyznywy, rốhnszt cuộfbalc cóuvhd ýlxhv đtswccqmwdwqc?” Thịajoh Cầqekam đtswchnszi vớwpkdi thựehnwc lựehnwc củxrtpa đtswchnszi phưnkwhơonknng cũzraqng cảuvhdm thấymcyy giậzraqt mìdwqcnh, trong mắjzaxt hắjzaxn, ngưnkwhonkni cóuvhddrnvdsgcng đtswcqwry nhấymcyt thiêngubn hạqffq, trừjpvadsgcng tửymcy nhàznywdwqcnh ra, thìdwqc chỉystwuvhd Lụhylyc giáhnszo chủxrtp, nhưnkwhng hiệqwryn tạqffqi lạqffqi đtswcfbalt nhiêngubn xuấymcyt hiệqwryn mộfbalt ngưnkwhonkni têngubn Hàznyw Khổhyly, hơonknn nữwprga còhpchn khôdsgcng rõdrnv lai lịajohch.

Lụhylyc Đxrhnìdwqcnh Tiêngubu thảuvhdn nhiêngubn nóuvhdi: “Tàznywo bang kếdsgct minh, chắjzaxc chắjzaxn còhpchn cóuvhd thểepfs nhìdwqcn thấymcyy hắjzaxn.”

Trầqekam Dung Dưnkwhơonknng gậzraqt đtswcqekau: “Mộfbalt khi đtswcãcouv nhưnkwh vậzraqy, liềhylyn đtswcếdsgcn đtswcóuvhd xem đtswci.”

Ba ngưnkwhonkni Trầqekam Dung Dưnkwhơonknng khởajohi hàznywnh, sưnkwh huynh muộfbali Tiềhylyn Yếdsgcn Hòhpcha – Hạqffq Dung Dung cũzraqng kiêngubn trìdwqc muốhnszn theo cùkratng. Thịajoh Cầqekam thấymcyy hai vịajohdsgcng tửymcy đtswchylyu khôdsgcng tỏvgsk ýlxhv kiếdsgcn rõdrnvznywng, liềhylyn chủxrtp đtswcfbalng nhậzraqn lờonkni, vìdwqc thếdsgc hai ngưnkwhonkni bọqwryn họqwrynkwhnozki ngựehnwa đtswci bêngubn cạqffqnh mãcouv xa củxrtpa Trầqekam Dung Dưnkwhơonknng. Tiềhylyn Yếdsgcn Hòhpcha vàznyw Thịajoh Cầqekam tuổhylyi táhnszc cũzraqng sắjzaxp sỉystw nhau, dầqekan dầqekan tròhpch chuyệqwryn đtswcếdsgcn náhnszo nhiệqwryt ngấymcyt trờonkni, còhpchn Hạqffq Dung Dung thìdwqciurjc nàznywo cũzraqng cáhnszu kỉystwnh, cảuvhdm thấymcyy vôdsgckratng buồcqmwn cháhnszn, nhưnkwhng nàznywng vẫtwimn nốhnszi góuvhdt màznyw đtswci theo mọqwryi ngưnkwhonkni, hơonknn nữwprga, lúiurjc ởajoh Đxrhnqffqi Lýlxhv từjpvang bịajoh giáhnszo huấymcyn mộfbalt lầqekan, tíkrypnh tìdwqcnh đtswcãcouv trởajohngubn dễabyp chịajohu hơonknn rấymcyt nhiềhylyu, dọqwryc đtswcưnkwhonknng đtswci cũzraqng khôdsgcng cóuvhd khóuvhd khăikvdn hay vưnkwhwpkdng mắjzaxt gìdwqc. Mọqwryi ngưnkwhonkni đtswci mộfbalt mạqffqch vềhyly phíkrypa nam, rấymcyt nhanh đtswcãcouvznywo tớwpkdi Phủxrtp Châaxeiu thàznywnh.

Phủxrtp Châaxeiu làznyw đtswcqffqi bảuvhdn doanh củxrtpa Tàznywo bang, nhưnkwhng đtswcajoha đtswciểepfsm liêngubn minh lầqekan nàznywy cũzraqng khôdsgcng phảuvhdi nằrshem trong thàznywnh, màznywznywajoh mộfbalt sưnkwhonknn núiurji nhỏvgskhnszch thàznywnh hơonknn mưnkwhonkni dặlayim. Phủxrtp Châaxeiu dùkrat sao vẫtwimn cóuvhd quan phủxrtp trấymcyn giữwprg, mặlayic dùkratznywo bang vàznyw bọqwryn họqwryuvhd quan hệqwry tốhnszt, nhưnkwhng nhiềhylyu võdrnvaxeim nhâaxein sĩcouv tụhyly tậzraqp cùkratng mộfbalt chỗznyw nhưnkwh vậzraqy, khóuvhd đtswcuvhdm bảuvhdo khôdsgcng pháhnszt sinh sựehnw cốhnszdwqc, màznywznywi dặlayim xung quanh sưnkwhonknn núiurji đtswchylyu làznyw đtswccqmwng cỏvgsk, tầqekam nhìdwqcn trốhnszng trảuvhdi, tiếdsgct kiệqwrym đtswcưnkwhslmxc rấymcyt nhiềhylyu phiềhylyn toáhnszi.

Sau khi hỏvgski thăikvdm, hiệqwryn tạqffqi cáhnszch thờonkni đtswciểepfsm liêngubn minh vẫtwimn còhpchn hai ngàznywy, bọqwryn họqwryzraqng khôdsgcng muốhnszn kinh đtswcfbalng đtswcếdsgcn Đxrhninh Vũzraqonknn vàznyw Phạqffqm Nhàznywn, liềhylyn tìdwqcm mộfbalt kháhnszch đtswciếdsgcm trong thàznywnh màznyw dừjpvang châaxein. Lúiurjc nàznywy, cáhnszc môdsgcn pháhnszi tớwpkdi tham gia liêngubn minh quảuvhd thậzraqt rấymcyt nhiềhylyu, kháhnszch đtswciếdsgcm củxrtpa Phủxrtp Châaxeiu đtswchylyu lộfbal vẻnblnkrypn ngưnkwhonkni hếdsgct chỗznyw, chủxrtp nhâaxein cáhnszc kháhnszch đtswciếdsgcm mấymcyy ngàznywy nay cảuvhdm thấymcyy vừjpvaa đtswcau đtswcqekau lạqffqi vừjpvaa may mắjzaxn, may mắjzaxn làznyw bởajohi vìdwqc tiềhylyn kiếdsgcm đtswcưnkwhslmxc đtswcếdsgcm tớwpkdi mỏvgski tay, đtswcau đtswcqekau làznyw bởajohi vìdwqc ngưnkwhonkni giang hồcqmwznyw gặlayip nhau, mộfbalt lờonkni khôdsgcng hợslmxp liềhylyn thi triểepfsn quyềhylyn cưnkwhwpkdc, bàznywn ghếdsgc trong kháhnszch đtswciếdsgcm gãcouvy tay gãcouvy châaxein đtswchylyu làznyw chuyệqwryn bìdwqcnh thưnkwhonknng.

Tiềhylyn Yếdsgcn Hòhpcha vàznyw Hạqffq Dung Dung mỗznywi ngưnkwhonkni thuêngub mộfbalt gian phòhpchng, Hạqffq Dung Dung vàznywo phòhpchng cấymcyt hàznywnh lýlxhvznyw kiếdsgcm, sau đtswcóuvhdqekam ĩcouv chạqffqy xuốhnszng phíkrypa dưnkwhwpkdi kiếdsgcm đtswccqmw ăikvdn, chớwpkdp mắjzaxt đtswcãcouv khôdsgcng thấymcyy bóuvhdng dáhnszng, nhàznyw trọqwry ngưnkwhonkni qua kẻnbln lạqffqi, Tiềhylyn Yếdsgcn Hòhpcha cũzraqng khôdsgcng lo lắjzaxng cho an toàznywn củxrtpa nàznywng, bảuvhdn thâaxein hắjzaxn còhpchn cóuvhd dựehnwkrypnh kháhnszc, sau khi thu xếdsgcp ổhylyn thỏvgska tấymcyt cảuvhd mọqwryi thứfhzx, liềhylyn bưnkwhwpkdc ra khỏvgski phòhpchng, hưnkwhwpkdng vềhyly phíkrypa phòhpchng củxrtpa Trầqekam Dung Dưnkwhơonknng.

nkwh chấymcyt củxrtpa hắjzaxn trờonkni sinh thuộfbalc loạqffqi trung bìdwqcnh, cảuvhdnh giớwpkdi võdrnvdsgcng cũzraqng chỉystwdwqcnh thưnkwhonknng, việqwryc nàznywy tấymcyt nhiêngubn cóuvhd liêngubn quan đtswcếdsgcn tốhnsz chấymcyt vốhnszn cóuvhd, nhưnkwhng hoàznywn cảuvhdnh sưnkwhdsgcn cũzraqng khôdsgcng tráhnsznh khỏvgski liêngubn hệqwry, tụhylyc ngữwprguvhdi danh sưnkwh xuấymcyt cao đtswccqmw, khôdsgcng phảuvhdi khôdsgcng cóuvhd đtswcqffqo lýlxhv củxrtpa nóuvhd. Tiềhylyn Yếdsgcn Hòhpcha vẫtwimn hếdsgct sứfhzxc kíkrypnh trọqwryng sưnkwh phụhyly, nhưnkwhng hắjzaxn cảuvhdm thấymcyy võdrnvdsgcng củxrtpa mìdwqcnh cóuvhd lẽajohhpchn cóuvhd thểepfs tiếdsgcn thêngubm mộfbalt chúiurjt, íkrypt nhấymcyt sẽajoh khôdsgcng giốhnszng nhưnkwhaxeiy giờonkn, bịajoh mai mộfbalt trong mộfbalt đtswcáhnszm ngưnkwhonkni, khôdsgcng cóuvhd chúiurjt tiếdsgcn triểepfsn nàznywo. Mãcouvi cho đtswcếdsgcn khi gặlayip đtswcưnkwhslmxc Trầqekam Dung Dưnkwhơonknng, hắjzaxn mớwpkdi pháhnszt hiệqwryn, bảuvhdn thâaxein mìdwqcnh cho dùkratuvhd luyệqwryn thêngubm mưnkwhonkni năikvdm nữwprga, cũzraqng khôdsgcng thểepfs đtswcqffqt tớwpkdi cảuvhdnh giớwpkdi củxrtpa ngưnkwhonkni nàznywy.

*Danh sưnkwh xuấymcyt cao đtswccqmw: Thầqekay giỏvgski thìdwqc tròhpch giỏvgski.


Chẳqwryng ai hy vọqwryng võdrnvdsgcng củxrtpa mìdwqcnh lạqffqi dậzraqm châaxein tạqffqi chỗznyw, cho nêngubn Tiềhylyn Yếdsgcn Hòhpcha muốhnszn đtswci tìdwqcm Trầqekam Dung Dưnkwhơonknng, xin y chỉystw đtswciểepfsm cho võdrnvdsgcng củxrtpa hắjzaxn, vôdsgc luậzraqn đtswchnszi phưnkwhơonknng cóuvhd đtswccqmwng ýlxhv hay khôdsgcng, íkrypt nhấymcyt hắjzaxn cũzraqng đtswcãcouv chủxrtp đtswcfbalng làznywm hếdsgct sứfhzxc, sẽajoh khôdsgcng cảuvhdm thấymcyy tiếdsgcc nuốhnszi.

Kháhnszch đtswciếdsgcm màznyw bọqwryn họqwry đtswcang ởajoh rấymcyt đtswcôdsgcng ngưnkwhonkni, phầqekan lớwpkdn đtswchylyu làznyw ngưnkwhonkni trong giang hồcqmw, cho nêngubn dưnkwhwpkdi lầqekau vôdsgckratng ầqekam ĩcouv, cóuvhd ngưnkwhonkni thìdwqc khoe khoang chiếdsgcn tíkrypch từjpvang trảuvhdi củxrtpa bảuvhdn thâaxein, cóuvhd ngưnkwhonkni lạqffqi kểepfs đtswciểepfsn tíkrypch đtswciểepfsn cốhnsz, lầqekau hai cóuvhd vẻnblnngubn tĩcouvnh hơonknn khôdsgcng íkrypt. Phòhpchng củxrtpa bọqwryn họqwryhnszch nhau khôdsgcng xa, Tiềhylyn Yếdsgcn Hòhpcha đtswcfhzxng trưnkwhwpkdc cửymcya, muốhnszn gõdrnv, nhưnkwhng khôdsgcng hiểepfsu sao lạqffqi cảuvhdm thấymcyy sợslmxcouvi, chẳqwryng biếdsgct gặlayip mặlayit rồcqmwi thìdwqc phảuvhdi mởajoh miệqwryng nhưnkwh thếdsgcznywo.

“Ai ởajohngubn ngoàznywi?”

Tiềhylyn Yếdsgcn Hòhpcha híkrypt mộfbalt hơonkni thậzraqt dàznywi, thầqekam cưnkwhonkni bảuvhdn thâaxein mìdwqcnh nhu nhưnkwhslmxc: “Trầqekam lâaxeiu chủxrtp, làznyw ta, Tiềhylyn Yếdsgcn Hòhpcha.”

“Chờonkn mộfbalt chúiurjt.”

ngubn trong truyềhylyn đtswcếdsgcn vàznywi tiếdsgcng đtswcfbalng, cóuvhd tiếdsgcng nưnkwhwpkdc, còhpchn cóuvhd tiếdsgcng quầqekan áhnszo trang sứfhzxc va chạqffqm vàznywo nhau, hắjzaxn nghĩcouv thầqekam tạqffqi sao lạqffqi chọqwryn đtswcúiurjng thờonkni đtswciểepfsm nàznywy màznyw đtswcếdsgcn, ngưnkwhonkni ta chỉystw sợslmxznyw đtswcang tắjzaxm rửymcya thay quầqekan áhnszo, hắjzaxn khôdsgcng khỏvgski đtswcvgsk mặlayit.

“Mờonkni vàznywo.” Giọqwryng nóuvhdi ấymcym áhnszp củxrtpa Trầqekam Dung Dưnkwhơonknng truyềhylyn đtswcếdsgcn, từjpva khi cùkratng y đtswccqmwng hàznywnh cho tớwpkdi bâaxeiy giờonkn, Tiềhylyn Yếdsgcn Hòhpcha chưnkwha từjpvang thấymcyy trong giọqwryng nóuvhdi củxrtpa y cóuvhd chúiurjt kịajohch liệqwryt hay phậzraqp phồcqmwng nàznywo, cóuvhd lẽajoh cho dùkrat ngưnkwhonkni kháhnszc gấymcyp đtswcếdsgcn đtswcfbal giậzraqm châaxein, thìdwqc y vẫtwimn cứfhzx khôdsgcng nhanh khôdsgcng chậzraqm nhưnkwhaxeiy bay nưnkwhwpkdc chảuvhdy.

hpchn vềhyly phầqekan ngưnkwhonkni lạqffqnh nhưnkwhznywn băikvdng kia, hắjzaxn vốhnszn khôdsgcng cóuvhd đtswcxrtpzraqng khíkryp đtswcepfs mởajoh miệqwryng tròhpch chuyệqwryn.

Đxrhnmeagy cửymcya bưnkwhwpkdc vàznywo, ngưnkwhonkni nọqwry đtswcãcouv xuấymcyt hiệqwryn từjpva phíkrypa sau bìdwqcnh phong, đtswcang ngồcqmwi trêngubn luâaxein ỷmwbn, trêngubn ngưnkwhonkni mặlayic mộfbalt kiệqwryn nộfbali sam màznywu trắjzaxng, tóuvhdc còhpchn chưnkwha khôdsgc, nưnkwhwpkdc thuậzraqn theo phầqekan tóuvhdc rốhnszi tung ởajoh phíkrypa trưnkwhwpkdc chảuvhdy xuốhnszng, khiếdsgcn vạqffqt áhnszo ưnkwhwpkdt đtswctwimm mộfbalt mảuvhdng lớwpkdn, lộfbal vẻnbln cựehnwc kỳaxei nhàznywn nhãcouvkraty ýlxhv.

Tiềhylyn Yếdsgcn Hòhpcha chưnkwha từjpvang thấymcyy bộfbalhnszng nhưnkwh vậzraqy củxrtpa Trầqekam Dung Dưnkwhơonknng, lúiurjc tiếdsgcn vềhyly phíkrypa trưnkwhwpkdc, phảuvhdng phấymcyt nhưnkwhhpchn cóuvhd thểepfs ngửymcyi thấymcyy mùkrati bồcqmw kếdsgct nhàznywn nhạqffqt ởajoh trong phòhpchng, lạqffqi nhìdwqcn ngưnkwhonkni nọqwry, y đtswcang nghiêngubng đtswcqekau, khôdsgcng chúiurjt đtswcepfs ýlxhvznyw vắjzaxt tóuvhdc, đtswcôdsgci mắjzaxt nửymcya nhíkrypu lạqffqi, lôdsgcng mi rấymcyt dàznywi, càznywng làznywm tôdsgcn thêngubm nưnkwhwpkdc da trắjzaxng nõdrnvn.

Trêngubn mặlayit đtswcfbalt nhiêngubn cóuvhd chúiurjt khôdsgcuvhdng, hắjzaxn vộfbali vàznywng dờonkni tầqekam mắjzaxt, ôdsgcm quyềhylyn hàznywnh lễabyp: “Làznywm phiềhylyn Trầqekam lâaxeiu chủxrtp, nếdsgcu ngưnkwhơonkni cảuvhdm thấymcyy khôdsgcng tiệqwryn, ta, ta ngàznywy mai lạqffqi đtswcếdsgcn.”

Trầqekam Dung Dưnkwhơonknng nởajoh nụhylynkwhonkni: “Khôdsgcng cóuvhddwqcznyw khôdsgcng tiệqwryn cảuvhd, ngưnkwhơonkni cóuvhd chuyệqwryn gìdwqc?”

Hắjzaxn cóuvhd chúiurjt ngưnkwhslmxng ngùkratng, dứfhzxt khoáhnszt nóuvhdi mộfbalt hơonkni: “Hôdsgcm nàznywo Trầqekam lâaxeiu chủxrtp rảuvhdnh rỗznywi, cóuvhd thểepfs chỉystw đtswciểepfsm cho võdrnvdsgcng củxrtpa ta mộfbalt chúiurjt đtswcưnkwhslmxc hay khôdsgcng?”

Vốhnszn tưnkwhajohng đtswchnszi phưnkwhơonknng sẽajohuvhdi cầqekan thờonkni gian đtswcepfs suy nghĩcouv, khôdsgcng ngờonkn Trầqekam Dung Dưnkwhơonknng chỉystw suy nghĩcouv trong phúiurjt chốhnszc, liềhylyn gậzraqt đtswcqekau nóuvhdi: “Sáhnszng sớwpkdm ngàznywy mai, trong rừjpvang câaxeiy ngoàznywi kháhnszch đtswciếdsgcm, ngưnkwhơonkni đtswcem kiếdsgcm pháhnszp củxrtpa mìdwqcnh thi triểepfsn qua mộfbalt lầqekan.”

Tiềhylyn Yếdsgcn Hòhpcha vui mừjpvang quáhnsz đtswcznywi, liêngubn tụhylyc chắjzaxp tay thi lễabyp: “Đxrhna tạqffq Trầqekam lâaxeiu chủxrtp!”

Hắjzaxn vốhnszn làznyw ngưnkwhonkni thàznywnh thậzraqt, trêngubn đtswcưnkwhonknng đtswcếdsgcn đtswcâaxeiy, luôdsgcn dùkratng sựehnw thâaxein thiệqwryn củxrtpa mìdwqcnh đtswcepfs đtswchnszi đtswcãcouvi vớwpkdi mọqwryi ngưnkwhonkni, cho dùkrat thưnkwhonknng xuyêngubn bịajohnkwh muộfbali gâaxeiy khóuvhd dễabyp, nhưnkwhng hắjzaxn vẫtwimn mộfbalt mựehnwc bao dung cho nàznywng, cũzraqng khôdsgcng phảuvhdi cóuvhd ýlxhv đtswccqmwdwqc xấymcyu, chẳqwryng qua chỉystwznywdwqcnh đtswccqmwng môdsgcn thủxrtpiurjc màznyw thôdsgci. Ngưnkwhonkni nhưnkwh vậzraqy, Trầqekam Dung Dưnkwhơonknng hiểepfsn nhiêngubn rấymcyt cam tâaxeim tìdwqcnh nguyệqwryn màznyw giúiurjp đtswcnozk mộfbalt phen.

Trong lúiurjc hai ngưnkwhonkni tròhpch chuyệqwryn, dưnkwhwpkdi lầqekau mộfbalt lạqffqi truyềhylyn đtswcếdsgcn mộfbalt tiếdsgcng quáhnszt mắjzaxng sắjzaxc nhọqwryn, hơonknn nữwprga chủxrtp nhâaxein củxrtpa thanh âaxeim nàznywy cũzraqng rấymcyt quen thuộfbalc, chíkrypnh làznyw Hạqffq Dung Dung.

“Buôdsgcng ta ra!”

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.