Thiên Toán (Thiên Tính)

Quyển 5-Chương 54 :

    trước sau   
Lụnddmc Đbbhjìwrwynh Tiêsxoau khôkawvng phảhasri làumld mộqxdwt ngưsxoauzuvi nóprnii nhiềuhlsu.

Loạgklyi tíurfunh cáargrch nàumldy khiếidkfn hắkawvn khôkawvng biếidkft dùlbqpng lờuzuvi ngon tiếidkfng ngọdpnet hay hoa ngôkawvn xảhasro ngữnttg đsxoakfeyumldm ngưsxoauzuvi kháargrc cảhasrm đsxoaqxdwng.

Nguyêsxoan nhâuvcin hắkawvn vàumld Trầprnim Dung Dưsxoaơsrecng kếidkft thàumldnh bằbtczng hữnttgu làumld bởumldi vìwrwy khi hai ngưsxoauzuvi ởumldlbqpng mộqxdwt chỗyhkp chỉargr cầprnin nóprnii rấcqryt íurfut làumld đsxoaãwgoeprni thểkfey hiểkfeyu rõackk ýargr tứxyyq củmbcia đsxoatjwfi phưsxoaơsrecng.

jkzec đsxoaprniu, y bấcqryt quáargrumld thấcqryy hắkawvn ưsxoau tưsxoakawv đsxoaqxdwc, kìwrwym lòusblng khôkawvng đsxoawrwyng muốtjwfn đsxoaếidkfn tròusbl chuyệzqlmn thăyhkpm hỏbbhji mộqxdwt phen.

Khôkawvng ngờuzuvwrwynh thếidkfjkzec nàumldy đsxoaãwgoeprni chújkzet khôkawvng khốtjwfng chếidkf đsxoaưsxoatcvgc.

jkzec cújkzei ngưsxoauzuvi tiếidkfp cậdlmin đsxoaôkawvi môkawvi ngưsxoauzuvi nọdpne, trong đsxoaprniu hắkawvn hiệzqlmn lêsxoan chíurfunh làumld phong tháargri cưsxoauzuvi cưsxoauzuvi nóprnii nóprnii thưsxoauzuvng ngàumldy củmbcia đsxoatjwfi phưsxoaơsrecng.


Bạgklych y thắkawvng tuyếidkft, trầprnim tĩesibnh nhưsxoasxoacqryc, mặwrwyc dùlbqp châuvcin khôkawvng thểkfey đsxoai, nhưsxoang cũqwnrng khôkawvng hềuhls thíurfuch hợtcvgp vớcqryi bốtjwfn chữnttg “Phiêsxoan nhưsxoatcvgc kinh hồjzkkng.”

*Phiêsxoan nhưsxoatcvgc kinh hồjzkkng: bay bổqxdwng tựusbla cáargrnh hoa hồjzkkng kinh đsxoaqxdwng. Ýgthx muốtjwfn bảhasro Trầprnim Dung Dưsxoaơsrecng khôkawvng phảhasri loạgklyi ngưsxoauzuvi yếidkfu đsxoauốtjwfi, nhu nhưsxoatcvgc.

Trong lòusblng dao đsxoaqxdwng khiếidkfn tâuvcim trạgklyng bìwrwynh tĩesibnh yêsxoan ảhasr trưsxoacqryc đsxoaâuvciy bắkawvt đsxoaprniu gợtcvgn sóprning, cũqwnrng khôkawvng cóprniargrch nàumldo kiểkfeym soáargrt đsxoaưsxoatcvgc.

Tựusbla nhưsxoaprning to gióprni lớcqryn cuồjzkkn cuộqxdwn nổqxdwi lêsxoan che chắkawvn hếidkft thẩthzay mọdpnei vậdlmit.

Đbbhjôkawvi môkawvi bìwrwynh thưsxoauzuvng tuy hơsreci lạgklynh, nhưsxoang giữnttga lújkzec kềuhls cậdlmin cựusblc kỳqutq thâuvcin mậdlmit cũqwnrng bắkawvt đsxoaprniu trởumldsxoan nóprning bỏbbhjng.

Trầprnim Dung Dưsxoaơsrecng ngẩthzan ngưsxoauzuvi, y vốtjwfn làumld nhấcqryt thờuzuvi chưsxoaa phảhasrn ứxyyqng kịzqlmp, sau khi lấcqryy lạgklyi tinh thầprnin đsxoaqxdwt nhiêsxoan nhớcqry đsxoaếidkfn tìwrwynh cảhasrnh xảhasry ra tạgklyi suốtjwfi nưsxoacqryc nóprning ngàumldy đsxoaóprni.

sxoaơsrecng mùlbqpsxoatcvgn lờuzuv, suốtjwfi nưsxoacqryc bắkawvn tung tóprnie, da thịzqlmt kềuhlsargrt, môkawvi lưsxoapzuii thâuvcin mậdlmit, trong khoảhasrnh khắkawvc bịzqlm nửtjwfa đsxoawrwyt trêsxoan tảhasrng đsxoaáargrsxoan suốtjwfi, y cơsrec hồjzkkprni thểkfey nghe thấcqryy tiếidkfng tim đsxoadlmip củmbcia đsxoatjwfi phưsxoaơsrecng.

Tay tráargri bịzqlm đsxoaènnot lạgklyi khẽqbtt run lêsxoan, nhưsxoang khôkawvng cóprni lậdlmip tứxyyqc đsxoathzay ra.

Thâuvcin thểkfey ngưsxoauzuvi nọdpne chậdlmim rãwgoei áargrp sáargrt, lújkzec bắkawvt đsxoaprniu chỉargrumld nhẹqvjk nhàumldng tiếidkfp xújkzec trêsxoan môkawvi, nhưsxoang thừafoca dịzqlmp y khôkawvng đsxoakfey ýargr, đsxoaprniu lưsxoapzuii đsxoaãwgoe tiếidkfn quâuvcin thầprnin tốtjwfc, quấcqryn lấcqryy lưsxoapzuii củmbcia y, nhẹqvjk nhàumldng khiêsxoau khíurfuch, ra sứxyyqc mújkzet vàumldo.

Kẻijmw kháargrc chắkawvc hẳmrovn chưsxoaa bao giờuzuv nghĩesib đsxoaếidkfn, mộqxdwt ngưsxoauzuvi từafoc trưsxoacqryc đsxoaếidkfn giờuzuvwgoenh tâuvcim lãwgoenh tìwrwynh, mộqxdwt lòusblng truy cầprniu võackk họdpnec nhưsxoa Lụnddmc Đbbhjìwrwynh Tiêsxoau cũqwnrng sẽqbttprni mộqxdwt khíurfua cạgklynh dữnttg dộqxdwi, quyếidkft liệzqlmt nhưsxoa thếidkf.

Từafoc trong miệzqlmng Trầprnim Dung Dưsxoaơsrecng pháargrt ra vàumldi tiếidkfng thởumldumldi nhưsxoaprni nhưsxoa khôkawvng, nhưsxoang ngay lậdlmip tứxyyqc đsxoauhlsu bịzqlm bao phủmbcisxoacqryi thếidkf tiếidkfn côkawvng củmbcia đsxoatjwfi phưsxoaơsrecng.

Trong lòusblng đsxoaãwgoeprniwrwynh, y cũqwnrng khôkawvng thểkfey tiếidkfp tụnddmc thuyếidkft phụnddmc bảhasrn thâuvcin mìwrwynh cựusbl tuyệzqlmt.

Tuy khôkawvng cóprni thóprnii quen cùlbqpng nam tửtjwfkawvn môkawvi, nhưsxoang Lụnddmc Đbbhjìwrwynh Tiêsxoau tựusbla nhưsxoa mộqxdwt khốtjwfi cổqxdw ngọdpnec nghìwrwyn năyhkpm, trêsxoan ngưsxoauzuvi tảhasrn máargrt ra hơsreci thởumld trong trẻijmwo lạgklynh lùlbqpng, nhưsxoang lạgklyi khôkawvng khiếidkfn ngưsxoauzuvi kháargrc cháargrn ghétsxyt hay phảhasrn cảhasrm.


Hai ngưsxoauzuvi lújkzec đsxoaprniu vốtjwfn bịzqlm ngăyhkpn cáargrch bởumldi cáargri bàumldn uốtjwfng tràumld, thếidkf nhưsxoang khôkawvng biếidkft từafocjkzec nàumldo đsxoaãwgoe khôkawvng còusbln khoảhasrng cáargrch, trong nháargry mắkawvt nửtjwfa ngưsxoauzuvi trêsxoan củmbcia bọdpnen họdpnesrec hồjzkk đsxoaang dáargrn chặwrwyt cùlbqpng mộqxdwt chỗyhkp.

Đbbhjôkawvi môkawvi khôkawvng còusbln lạgklynh lẽqbtto lầprnin theo cổqxdw áargro chầprnim chậdlmim trưsxoatcvgt xuốtjwfng dưsxoacqryi, Trầprnim Dung Dưsxoaơsrecng hơsreci kinh hãwgoei, vưsxoaơsrecn tay đsxoaènnot lạgklyi bờuzuv vai củmbcia đsxoatjwfi phưsxoaơsrecng.

Trong lòusblng hiệzqlmn tạgklyi cũqwnrng khôkawvng biếidkft làumldsxoa vịzqlmwrwy, nếidkfu nóprnii khôkawvng hềuhls đsxoaqxdwng tâuvcim, đsxoaóprniumld giảhasr, nhưsxoang tìwrwynh thếidkfumldy…

Trầprnim Dung Dưsxoaơsrecng cóprni chújkzet khôkawvng biếidkft nêsxoan khóprnic hay nêsxoan cưsxoauzuvi, chưsxoaa từafocng nghĩesib chíurfunh mìwrwynh cũqwnrng cóprni mộqxdwt ngàumldy bịzqlm ngưsxoauzuvi kháargrc khinh bạgklyc.

Ngưsxoauzuvi nọdpne ngẩthzang đsxoaprniu, áargrnh mắkawvt sâuvciu thẫunvjm nhưsxoa mộqxdwt hồjzkksxoacqryc lạgklynh lẽqbtto đsxoadlmip vàumldo tầprnim mắkawvt y.

uvciy giờuzuv vẫunvjn còusbln làumld buổqxdwi chiềuhlsu.

wrwynh đsxoaãwgoe trỗyhkpi dậdlmiy, hàumld tấcqryt phảhasri tíurfunh toáargrn thêsxoam nữnttga.

Áesibnh mắkawvt hai ngưsxoauzuvi giao nhau, bọdpnen họdpne đsxoauhlsu đsxoadpnec đsxoaưsxoatcvgc ýargr tứxyyq củmbcia đsxoatjwfi phưsxoaơsrecng, bấcqryt quáargr khoảhasrnh khắkawvc giao nhau ngắkawvn ngủmbcii nàumldy đsxoaãwgoe bịzqlm đsxoaqxdwng táargrc kếidkf tiếidkfp củmbcia Lụnddmc Đbbhjìwrwynh Tiêsxoau cắkawvt ngang.

umldn tay len vàumldo bêsxoan trong ngoạgklyi y, linh hoạgklyt táargrch hai vạgklyt áargro lóprnit ra, vuốtjwft ve làumldn da ấcqrym áargrp.

Tinh hỏbbhja liêsxoau nguyêsxoan. bbhjtjwfm lửtjwfa nhỏbbhj cháargry lan ra đsxoajzkkng cỏbbhj)

Tay củmbcia ngưsxoauzuvi nọdpne rấcqryt thon dàumldi, hơsrecn nữnttga khớcqryp tay cũqwnrng rấcqryt rõackkumldng, từafoc nhỏbbhj luyệzqlmn kiếidkfm đsxoaãwgoesxoau lạgklyi trêsxoan đsxoaóprni nhiềuhlsu vếidkft chai thậdlmit dàumldy, sau nàumldy tuy cũqwnrng chậdlmim rãwgoei biếidkfn mấcqryt, nhưsxoang bàumldn tay dẫunvju sao vẫunvjn còusbln mộqxdwt chújkzet thôkawvargrp.

Ngoạgklyi y đsxoaãwgoe bịzqlm tuộqxdwt xuốtjwfng tậdlmin khuỷeazau tay, tiếidkft lạgklynh ngàumldy xuâuvcin từafoc ngoàumldi cửtjwfa sổqxdw len lỏbbhji vàumldo trong phòusblng, da thịzqlmt trong khôkawvng khíurfusxoauzuvng nhưsxoaqwnrng cảhasrm nhậdlmin đsxoaưsxoatcvgc cỗyhkpumldn khíurfu kia.

Lụnddmc Đbbhjìwrwynh Tiêsxoau chújkze ýargr thấcqryy mộqxdwt chújkzet biếidkfn hóprnia nho nhỏbbhj củmbcia đsxoatjwfi phưsxoaơsrecng, ôkawvm lấcqryy Trầprnim Dung Dưsxoaơsrecng hiệzqlmn đsxoaang ngồjzkki trêsxoan tháargrp, bưsxoacqryc vềuhls phíurfua chiếidkfc giưsxoauzuvng cẩthzam thạgklych màumldu đsxoaen đsxoaưsxoatcvgc đsxoasxoau khắkawvc kim loạgklyi.


Bếidkfp đsxoajzkkng cổqxdw tảhasrn hưsxoaơsrecng thơsrecm máargrt, màumldn lụnddma mỏbbhjng buôkawvng thỏbbhjng xuốtjwfng.

Trong phòusblng tràumldn ngậdlmip mùlbqpi hưsxoaơsrecng áargrm muộqxdwi, vớcqryi tíurfunh tìwrwynh củmbcia Trầprnim Dung Dưsxoaơsrecng, hiểkfeyn nhiêsxoan sẽqbtt khôkawvng xôkawvng hưsxoaơsrecng, hưsxoaơsrecng nàumldy làumld do Nhạgklyc Vâuvcin đsxoatjwft, cóprnikawvng dụnddmng ổqxdwn đsxoazqlmnh tâuvcim thầprnin, nàumldng thấcqryy Trầprnim Dung Dưsxoaơsrecng đsxoaãwgoe nhiềuhlsu ngàumldy khôkawvng ngủmbcisxoan, liềuhlsn bắkawvt đsxoaprniu đsxoatjwft hưsxoaơsrecng an thầprnin ởumld khắkawvp nơsreci, cóprni thểkfeyprnii nàumldng cũqwnrng đsxoaãwgoe bỏbbhj ra khôkawvng íurfut côkawvng sứxyyqc.

Chỉargrumldlbqpi hưsxoaơsrecng đsxoaprniy phòusblng lújkzec nàumldy, lạgklyi khiếidkfn ngưsxoauzuvi ta cóprni mộqxdwt loạgklyi cảhasrm giáargrc kỳqutq dịzqlm.

wrwynh bắkawvt đsxoaprniu từafocjkzec nàumldo.

Bảhasrn thâuvcin mìwrwynh đsxoatjwfi vớcqryi ngưsxoauzuvi trưsxoacqryc mắkawvt nàumldy, khôkawvng thểkfey nghi ngờuzuvumldqwnrng cóprni mộqxdwt chújkzet tìwrwynh ýargr, chỉargrumldwrwynh ýargrumldy rốtjwft cuộqxdwc cóprni bao nhiêsxoau sâuvciu đsxoadlmim.

prni thểkfey dễthzaumldng đsxoakfey cho hắkawvn thâuvcin cậdlmin, cũqwnrng cóprni thểkfey dễthzaumldng chấcqryp nhậdlmin tấcqryt cảhasr mọdpnei chuyệzqlmn màumld hắkawvn sắkawvp làumldm hay sao?

Trầprnim Dung Dưsxoaơsrecng đsxoaqxdwt nhiêsxoan nghĩesib tớcqryi vấcqryn đsxoauhlsumldy, nhữnttgng hìwrwynh ảhasrnh hai ngưsxoauzuvi ởumldlbqpng mộqxdwt chỗyhkp trưsxoacqryc kia cũqwnrng đsxoajzkkng thờuzuvi xẹqvjkt qua trong đsxoaprniu.

Đbbhjáargrp áargrn làumld khẳmrovng đsxoazqlmnh.

Nếidkfu lújkzec nàumldy Mạgklyc Vấcqryn Thùlbqpy gặwrwyp nạgklyn, muốtjwfn y liềuhlsu mạgklyng đsxoai cứxyyqu y cũqwnrng sẽqbttumldm, nhưsxoang chỉargr bởumldi vìwrwy đsxoagklyo nghĩesiba giữnttga bằbtczng hữnttgu vớcqryi nhau, màumld khôkawvng phảhasri…

umld khôkawvng phảhasri giốtjwfng nhưsxoa đsxoatjwfi vớcqryi ngưsxoauzuvi trưsxoacqryc mắkawvt nàumldy.

Đbbhjújkzeng làumld vẫunvjn còusbln cóprni chújkzet kháargrc biệzqlmt.

Mộqxdwt kiếidkfp, mộqxdwt đsxoauzuvi, mộqxdwt đsxoaôkawvi.

Từafocjkzec nàumldo, chíurfunh mìwrwynh cũqwnrng xuấcqryt hiệzqlmn loạgklyi mong muốtjwfn nàumldy, nhưsxoang khôkawvng ngờuzuv, đsxoatjwfi tưsxoatcvgng cưsxoa nhiêsxoan lạgklyi khôkawvng phảhasri nữnttg tửtjwf mảhasrnh mai ôkawvn nhu, màumldumld mộqxdwt nam nhâuvcin hiêsxoan ngang bảhasry thưsxoacqryc.


Thôkawvi, thôkawvi. Y thầprnim cưsxoauzuvi khổqxdw, cảhasrm thấcqryy sốtjwf phậdlmin thựusblc sựusbl khóprnisxoauzuvng.

Lụnddmc Đbbhjìwrwynh Tiêsxoau thấcqryy ngưsxoauzuvi dưsxoacqryi thâuvcin dưsxoauzuvng nhưsxoa đsxoaang thấcqryt thầprnin, dưsxoacqryi tay liềuhlsn thoáargrng gia tăyhkpng thêsxoam mộqxdwt chújkzet lựusblc đsxoagklyo, mộqxdwt đsxoaưsxoauzuvng từafoc ngựusblc hưsxoacqryng xuốtjwfng dưsxoacqryi, cho đsxoaếidkfn khi chạgklym đsxoaếidkfn bộqxdw phậdlmin mềuhlsm mạgklyi, yếidkfu đsxoauốtjwfi kia.

Trầprnim Dung Dưsxoaơsrecng cảhasr kinh, phụnddmc hồjzkki tinh thầprnin lạgklyi, vôkawv luậdlmin nhưsxoa thếidkfumldo, bộqxdw vịzqlm kia bịzqlm chạgklym đsxoaếidkfn, cho dùlbqpumld kẻijmwumldo cũqwnrng khôkawvng thểkfey ung dung trầprnim tĩesibnh nhưsxoaqwnr nữnttga, y nâuvcing mắkawvt lạgklyi bắkawvt gặwrwyp hàumldm ýargr trêsxoau tứxyyqc cùlbqpng ýargrsxoauzuvi trong mắkawvt củmbcia đsxoatjwfi phưsxoaơsrecng.

Hắkawvn khẽqbtt cau màumldy, cốtjwfwrwynh lờuzuv đsxoai bộqxdw vịzqlm mềuhlsm mạgklyi đsxoaang nắkawvm ởumld trong tay, tay còusbln lạgklyi đsxoaem vạgklyt áargro ngưsxoauzuvi nọdpnetsxyo xuốtjwfng, tiếidkfp theo đsxoaóprnikawvi hắkawvn lậdlmip tứxyyqc phủmbcisxoan.

argri tóprnic đsxoaen dàumldi xõackka tung, uốtjwfn lưsxoatcvgn trêsxoan giưsxoauzuvng, hai hàumldng lôkawvng màumldy thanh tújkze nhưsxoang khôkawvng hềuhls nhu nhưsxoatcvgc hơsreci nhíurfuu lạgklyi, vẻijmw mặwrwyt ngấcqrym ngầprnim chịzqlmu đsxoausblng, còusbln cóprniumldn da trắkawvng nõackkn lộqxdw ra giữnttga lớcqryp y phụnddmc hỗyhkpn đsxoaqxdwn…

Khôkawvng hềuhls giốtjwfng nữnttg tửtjwf nhu lệzqlm, màumldumld mộqxdwt bộqxdw mặwrwyt kháargrc đsxoaưsxoatcvgc che phủmbcisxoacqryi nétsxyt thong dong bìwrwynh tĩesibnh thưsxoauzuvng ngàumldy.

Nhưsxoa Ýgthxuvciu lâuvciu chủmbci nhưsxoa vậdlmiy, khiếidkfn kẻijmw kháargrc khôkawvng khỏbbhji đsxoaqxdwng lòusblng nhưsxoa vậdlmiy, …

sxoa hoặwrwyc nhưsxoa vậdlmiy…

prnii khôkawvng rõackkumld cảhasrm giáargrc gìwrwy, tựusbla nhưsxoayhkpm đsxoaóprni tậdlmip võackkwrwynh cờuzuv gặwrwyp phảhasri mộqxdwt bộqxdwuvcim pháargrp tuyệzqlmt thếidkf, sau khi trảhasri qua tầprning tầprning lớcqryp lớcqryp trởumld ngạgklyi cuốtjwfi cùlbqpng cũqwnrng đsxoagklyt đsxoaưsxoatcvgc kếidkft quảhasr. Cảhasrm giáargrc khi đsxoaóprniqwnrng giốtjwfng nhưsxoa vậdlmiy.

Nhưsxoang lạgklyi khôkawvng giốtjwfng hoàumldn toàumldn.

Lụnddmc Đbbhjìwrwynh Tiêsxoau khôkawvng tiếidkfp tụnddmc suy xétsxyt hay ngẫunvjm nghĩesib nữnttga, màumld trựusblc tiếidkfp đsxoaqxdwi thàumldnh hàumldnh đsxoaqxdwng.

kawvi lưsxoapzuii giao hòusbla, làumldn da dưsxoacqryi tay dưsxoauzuvng nhưsxoaqwnrng tiêsxoam nhiễthzam mộqxdwt tầprning hồjzkkng nhạgklyt.

Quầprnin áargro củmbcia hai ngưsxoauzuvi khôkawvng biếidkft từafocjkzec nàumldo đsxoaãwgoeprni phầprnin lộqxdwn xộqxdwn.


Ngọdpnec quan trêsxoan đsxoaprniu Lụnddmc Đbbhjìwrwynh Tiêsxoau cũqwnrng đsxoawrwyt sang mộqxdwt bêsxoan, máargri tóprnic dàumldi củmbcia hắkawvn cùlbqpng đsxoatjwfi phưsxoaơsrecng đsxoaang dâuvciy dưsxoaa cùlbqpng mộqxdwt chỗyhkp, mơsrec hồjzkk chẳmrovng phâuvcin biệzqlmt rõackk đsxoaưsxoatcvgc làumld củmbcia ai vớcqryi ai.

Kếidkft tóprnic.

Hắkawvn đsxoaqxdwt nhiêsxoan nghĩesib tớcqryi hai từafocumldy, trong lòusblng bấcqryt chợtcvgt cảhasrm thấcqryy vui sưsxoacqryng khôkawvng gìwrwyargrnh đsxoaưsxoatcvgc, đsxoaqxdwng táargrc dưsxoacqryi tay cũqwnrng khôkawvng khỏbbhji càumldng thêsxoam linh hoạgklyt.

Trong màumldn lụnddma, mơsrec hồjzkk tràumldn ngậdlmip mùlbqpi vịzqlm củmbcia tìwrwynh dụnddmc.

Ngàumldy thưsxoauzuvng, trêsxoan mặwrwyt ngưsxoauzuvi nọdpnejkzec nàumldo cũqwnrng mang theo ýargrsxoauzuvi nhàumldn nhạgklyt, lújkzec nàumldy lạgklyi bịzqlm mộqxdwt màumldu hồjzkkng nhạgklyt mỏbbhjng manh che phủmbci, trêsxoan tráargrn ẩthzam ưsxoacqryt mồjzkkkawvi, chỉargrwrwy bộqxdw vịzqlm mềuhlsm mạgklyi củmbcia nam tửtjwf đsxoaang bịzqlm ngưsxoauzuvi kháargrc giam cầprnim trong tay.

Hai châuvcin củmbcia y khôkawvng cóprni lựusblc, chỉargrprni thểkfey dựusbla vàumldo hai tay, mộqxdwt tay nắkawvm chặwrwyt đsxoaprniu vai củmbcia đsxoatjwfi phưsxoaơsrecng, tay còusbln lạgklyi chốtjwfng trêsxoan đsxoazqlmm chăyhkpn.

Cho dùlbqpumld nhưsxoa vậdlmiy thìwrwy thoạgklyt nhìwrwyn vẫunvjn cóprni chújkzet chậdlmit vậdlmit.

Đbbhjtjwfi phưsxoaơsrecng thìwrwy lạgklyi dưsxoauzuvng nhưsxoa đsxoaang thưsxoaumldng thứxyyqc mộqxdwt kỳqutq trâuvcin dịzqlm bảhasro, khẽqbttuvcin vêsxoa nhàumldo nặwrwyn, khi thìwrwy nhẹqvjk khi thìwrwy nặwrwyng.

Tim đsxoadlmip nhưsxoa nổqxdwi trốtjwfng, y nhịzqlmn khôkawvng đsxoaưsxoatcvgc màumld nhắkawvm mắkawvt lạgklyi, kiềuhlsm nétsxyn vàumldi tiếidkfng thởumld dốtjwfc đsxoaang muốtjwfn bậdlmit ra khỏbbhji miệzqlmng.

Nhưsxoang càumldng kiềuhlsm nétsxyn, thìwrwy bầprniu khôkawvng khíurfuumldng trởumldsxoan áargrm muộqxdwi hơsrecn.

“Đbbhjmbci rồjzkki…”

Y nhịzqlmn khôkawvng đsxoaưsxoatcvgc màumld nhẹqvjk thởumld ra mộqxdwt tiếidkfng, bàumldn tay đsxoaang nắkawvm chặwrwyt bờuzuv vai củmbcia đsxoatjwfi phưsxoaơsrecng chuyểkfeyn thàumldnh nắkawvm lấcqryy cổqxdw tay hắkawvn, mồjzkkkawvi trưsxoatcvgt xuốtjwfng từafoc trêsxoan tráargrn, thấcqrym vàumldo đsxoazqlmm chăyhkpn mềuhlsm mạgklyi bêsxoan dưsxoacqryi.

Tiếidkfp theo đsxoaóprni, môkawvi liềuhlsn bịzqlm phủmbcisxoan, nhữnttgng lờuzuvi còusbln chưsxoaa nóprnii hếidkft đsxoaàumldnh phảhasri biếidkfn mấcqryt phíurfua sau màumldn lụnddma.

Đbbhjóprniumld mộqxdwt ngàumldy thờuzuvi tiếidkft kháargr tốtjwft.

uvciy bay chầprnim chậdlmim, ao nhỏbbhjsxoacqryc xanh biếidkfc, hưsxoaơsrecng hoa thoang thoảhasrng khắkawvp cảhasr việzqlmn.

Ngoàumldi màumldn lụnddma câuvciy cỏbbhj quấcqryn quýargrt, trong màumldn làumld cảhasrnh xuâuvcin tràumldn ngậdlmip.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.