Thiên Toán (Thiên Tính)

Quyển 4-Chương 41 :

    trước sau   
Hai mưvvzfơbvwci nămsgvm trưvvzfwtnrc, sau khi Triệurxnu Điuebônlqgng Kiềlxxpu thu lưvvzfu Trầxiitm Dung Dưvvzfơbvwcng, hắqourn liềlxxpn đtjnziềlxxpu tra vềlxxp thâuajwn thếsyxatgta lai lịitahch củtjnza y.

Liêwwjju quốlbtmc cóiszj hai dòaqkgng họurxn lớwtnrn, Gia Luậyfxzt vàtgta Tiêwwjju, mộyfxzt bêwwjjn làtgta hoàtgtang tộyfxzc, mộyfxzt bêwwjjn làtgta hậyfxzu tộyfxzc, cóiszj ngưvvzfrwgki nóiszji, Liêwwjju quốlbtmc ngoạlbtmi trừsyxa Gia Luậyfxzt vàtgta Tiêwwjju, nhữeaibng họurxnaqkgn lạlbtmi đtjnzlxxpu khônlqgng cóiszj quan hệurxn trọurxnng yếsyxau vớwtnri triềlxxpu đtjnzìouucnh. Phụxljg thâuajwn củtjnza Trầxiitm Dung Dưvvzfơbvwcng gọurxni làtgta Gia Luậyfxzt Tônlqgng Thịitahnh, cóiszj ngưvvzfrwgki nóiszji phụxljg thâuajwn củtjnza Gia Luậyfxzt Tônlqgng Thịitahnh chíspqvnh làtgta thâuajwn tộyfxzc trưvvzfimujng bốlbtmi củtjnza hoàtgtang đtjnzếsyxa Liêwwjju quốlbtmc hiệurxnn nay – Gia Luậyfxzt Hiềlxxpn, đtjnzônlqgi bêwwjjn làtgta họurxntgtang xa. Nhưvvzfng Gia Luậyfxzt Tônlqgng Thịitahnh khônlqgng phảcfhli con trai trưvvzfimujng màtgtatgta con củtjnza vợrtcx kếsyxa, mẫgtauu thâuajwn củtjnza hắqourn cóiszj thâuajwn phậyfxzn khônlqgng cao. Vàtgtao thờrwgki đtjnziểiuebm đtjnzóiszjtgtaiszji, cóiszj sựuajw phâuajwn biệurxnt rấdojpt lớwtnrn giữeaiba dòaqkgng chíspqvnh vàtgtaaqkgng thứrwgk, tuy Gia Luậyfxzt Tônlqgng Thịitahnh đtjnzurxnc đtjnztjnz loạlbtmi thi thưvvzf, tàtgtai hoa đtjnzxiity bụxljgng, nhưvvzfng lạlbtmi khônlqgng đtjnzưvvzfrtcxc gia tộyfxzc coi trọurxnng, cho nêwwjjn quyềlxxpn thừsyxaa kếsyxatgta vịitah tríspqv thếsyxa tửcoxt đtjnzlxxpu vônlqg duyêwwjjn vớwtnri hắqourn. Trầxiitm Dung Dưvvzfơbvwcng chíspqvnh làtgta đtjnzưvvzfrtcxc sinh ra dưvvzfwtnri hoàtgtan cảcfhlnh nhưvvzf vậyfxzy, lúvtpfc đtjnzóiszj Tốlbtmng triềlxxpu còaqkgn chưvvzfa thàtgtanh hìouucnh, Hậyfxzu Chu vẫgtaun đtjnzang cai trịitah, mẫgtauu thâuajwn củtjnza Trầxiitm Dung Dưvvzfơbvwcng làtgta mộyfxzt tiểiuebu thưvvzf khuêwwjjoeudt sốlbtmng giữeaiba biêwwjjn giớwtnri hai nưvvzfwtnrc, bịitah bắqourt đtjnzếsyxan Liêwwjju quốlbtmc, đtjnzãvyys khônlqgng cóiszj thâuajwn phậyfxzn, bốlbtmi cảcfhlnh, cũtmjlng khônlqgng cóiszj quốlbtmc sắqourc thiêwwjjn hưvvzfơbvwcng, nàtgtang bấdojpt quáoeud chỉvpljtgta mộyfxzt ngưvvzfrwgki đtjnzãvyys từsyxang pháoeudt sinh quan hệurxn vớwtnri Gia Luậyfxzt Tônlqgng Thịitahnh, vàtgtao đtjnzêwwjjm hắqourn tâuajwm tìouucnh phiềlxxpn muộyfxzn uốlbtmng rưvvzfrtcxu say.

*Hậyfxzu Chu: nămsgvm 951-960.

*Tốlbtmng triềlxxpu: nămsgvm 960-1279 do Triệurxnu Khuônlqgng Dậyfxzn sáoeudng lậyfxzp.

Chuyệurxnn xưvvzfa từsyxavtpfc bắqourt đtjnzxiitu đtjnzãvyys tràtgtan ngậyfxzp bi kịitahch, sau khi hàtgtai tửcoxt củtjnza nữeaib nhâuajwn đtjnzóiszj đtjnzưvvzfrtcxc sinh ra, lạlbtmi càtgtang thêwwjjm khẳgocdng đtjnzitahnh kếsyxat cụxljgc nàtgtay. Hàtgtai tửcoxt hai châuajwn khônlqgng trọurxnn vẹaqton, khônlqgng cóiszj khảcfhlmsgvng đtjnzi lạlbtmi, đtjnzlbtmi phu nóiszji hắqourn cảcfhl đtjnzrwgki đtjnzlxxpu phảcfhli trảcfhli qua trêwwjjn ghếsyxa, nữeaib tửcoxt khổrect mệurxnnh khônlqgng cáoeudch nàtgtao chịitahu nổrecti đtjnzcfhlspqvch nàtgtay, đtjnzêwwjjm đtjnzóiszj liềlxxpn thắqourt cổrect tựuajwoeudt. Vềlxxp phầxiitn Gia Luậyfxzt Tônlqgng Thịitahnh, hắqourn đtjnzlbtmi vớwtnri nàtgtang khônlqgng cóiszj bao nhiêwwjju ấdojpn tưvvzfrtcxng, đtjnzlbtmi vớwtnri hàtgtai tửcoxttgtay lạlbtmi càtgtang khônlqgng yêwwjju thíspqvch gìouuc, vừsyxaa nhìouucn thấdojpy nóiszj liềlxxpn nhớwtnr đtjnzếsyxan nhữeaibng ngàtgtay nghèoccio túvtpfng sa súvtpft củtjnza chíspqvnh mìouucnh. Hắqourn vốlbtmn làtgta con củtjnza vợrtcx kếsyxa, khônlqgng đtjnzưvvzfrtcxc coi trọurxnng, nếsyxau phảcfhli rưvvzfwtnrc thêwwjjm nhữeaibng lờrwgki gièoccim pha ầxiitm ĩcoxt, chỉvplj sợrtcx sẽtkqa bịitah nhữeaibng ngưvvzfrwgki trong dòaqkgng họurxn chèoccin éavmrp đtjnzếsyxan khônlqgng ngẩeaibng đtjnzxiitu lêwwjjn nổrecti, thếsyxawwjjn hắqourn lặrmdfng lẽtkqa sai ngưvvzfrwgki đtjnzem hàtgtai tửcoxttgtay vứrwgkt lạlbtmi nơbvwci hoang dãvyys.

iszj lẽtkqatgta mệurxnnh chưvvzfa dứrwgkt, hàtgtai tửcoxt đtjnzưvvzfrtcxc hạlbtm nhâuajwn trong phủtjnz thưvvzfơbvwcng tiếsyxac, nửcoxta đtjnzêwwjjm đtjnzrmdft trưvvzfwtnrc cửcoxta nhàtgta củtjnza mộyfxzt hộyfxz gia đtjnzìouucnh bìouucnh thưvvzfrwgkng. Từsyxa đtjnzóiszj vềlxxp sau hắqourn chậyfxzm rãvyysi lớwtnrn lêwwjjn dưvvzfwtnri hoàtgtan cảcfhlnh nửcoxta no nửcoxta đtjnzóiszji, tớwtnri tuổrecti biếsyxat chạlbtmy biếsyxat bòaqkg, mộyfxzt đtjnzưvvzfrwgkng bônlqgn tẩeaibu, mộyfxzt đtjnzưvvzfrwgkng ămsgvn xin, đtjnzi theo đtjnztgtan ngưvvzfrwgki láoeudnh nạlbtmn đtjnzóiszji, khônlqgng biếsyxat qua bao nhiêwwjju ngọurxnn núvtpfi, qua bao nhiêwwjju con sônlqgng, chỉvplj cầxiitn cóiszj thểiueb sốlbtmng sốlbtmt, chuyệurxnn kháoeudc đtjnzlxxpu khônlqgng đtjnzáoeudng kểiueb. Cóiszj lẽtkqa hắqourn đtjnzãvyys khônlqgng còaqkgn làtgta ngưvvzfrwgki, chỉvpljtgta mộyfxzt cáoeudi xáoeudc khônlqgng hồwwjjn, mãvyysi cho đtjnzếsyxan lúvtpfc cáoeudi thâuajwn thểiueb kia trởimuj thàtgtanh “Trầxiitm Dung Dưvvzfơbvwcng”.


vtpfc Trầxiitm Dung Dưvvzfơbvwcng hai mưvvzfơbvwci tuổrecti, Triệurxnu Điuebônlqgng Kiềlxxpu khônlqgng hềlxxp giấdojpu diếsyxam đtjnzem thâuajwn thếsyxaiszji cho y biếsyxat, hắqourn muốlbtmn nhìouucn thửcoxt xem y sẽtkqaiszj phảcfhln ứrwgkng gìouuc, sau đtjnzóiszj mớwtnri quyếsyxat đtjnzitahnh coi cóiszjwwjjn giao phóiszj Nhưvvzf Ýqoxduajwu cho y hay khônlqgng. Triệurxnu Điuebônlqgng Kiềlxxpu vàtgtao nam ra bắqourc, thếsyxawwjjn tưvvzfvvzfimujng vềlxxp Tốlbtmng – Liêwwjju cũtmjlng thoáoeudng hơbvwcn ngưvvzfrwgki bìouucnh thưvvzfrwgkng rấdojpt nhiềlxxpu. Bởimuji vìouuc đtjnzi nhiềlxxpu thìouuc gặrmdfp nhiềlxxpu, ngưvvzfrwgki Liêwwjju thuầxiitn pháoeudt nhưvvzfng lạlbtmi thiếsyxau hiểiuebu biếsyxat, nhiệurxnt tìouucnh nhưvvzfng nghèoccio khóiszj, hiểiuebn nhiêwwjjn cũtmjlng cóiszj ngưvvzfrwgki giàtgtau cóiszj bấdojpt nhâuajwn, đtjnzitaha vịitah cao nhưvvzfng tàtgtan nhẫgtaun đtjnzyfxzc áoeudc, so vớwtnri ngưvvzfrwgki Háoeudn cũtmjlng khônlqgng kháoeudc biệurxnt. Cóiszj đtjnzônlqgi khi chiếsyxan sựuajw giữeaiba hai nưvvzfwtnrc, cũtmjlng khônlqgng phảcfhli chỉvplj do kháoeudc biệurxnt dâuajwn tộyfxzc tạlbtmo thàtgtanh, nămsgvm đtjnzóiszj Tam quốlbtmc cùibnvng tồwwjjn tạlbtmi, khóiszji lửcoxta chiếsyxan tranh cháoeudy đtjnzếsyxan tậyfxzn trờrwgki, bấdojpt quáoeudtmjlng chỉvpljouuc muốlbtmn tranh đtjnzoạlbtmt kẻdojp mạlbtmnh ngưvvzfrwgki yếsyxau, chiếsyxam đtjnzoạlbtmt vùibnvng Trung Nguyêwwjjn.

Nếsyxau đtjnzrecti lạlbtmi làtgta ngưvvzfrwgki hiệurxnn đtjnzlbtmi, bấdojpt cứrwgk ai cũtmjlng sẽtkqa khônlqgng vìouuc huyếsyxat thốlbtmng củtjnza mìouucnh màtgta áoeudp đtjnzrmdft suy nghĩcoxt bảcfhln thâuajwn cho cảcfhl đtjnzdojpt nưvvzfwtnrc Trung Hoa. Thếsyxa nhưvvzfng quan niệurxnm nàtgtay lạlbtmi khônlqgng phùibnv hợrtcxp vớwtnri cổrect nhâuajwn, nhấdojpt làtgtatgtao đtjnzrwgki Tốlbtmng thứrwgk nhấdojpt, quan niệurxnm dâuajwn tộyfxzc vônlqgibnvng nặrmdfng nềlxxp. Giai cấdojpp thốlbtmng trịitah củtjnza Tốlbtmng Triềlxxpu bởimuji vìouuc Triệurxnu Khuônlqgng Dậyfxzn thu gom vàtgta khốlbtmng chếsyxa binh quyềlxxpn, nêwwjjn cốlbtmouucnh hay vônlqg ýaqkg khiếsyxan đtjnzitaha vịitah củtjnza quâuajwn đtjnzyfxzi cùibnvng võuajwvvzfwtnrng trong quốlbtmc gia càtgtang ngàtgtay càtgtang suy yếsyxau, khiếsyxan binh sĩcoxt chẳgocdng biếsyxat tưvvzfwtnrng, màtgtavvzfwtnrng cũtmjlng chẳgocdng biếsyxat binh sĩcoxt. Tốlbtmng – Liêwwjju giao chiếsyxan, thắqourng thìouuc íspqvt màtgta thua thìouuc nhiềlxxpu, ngưvvzfrwgki Liêwwjju mưvvzfrtcxn cớwtnr đtjnzóiszj chếsyxa nhạlbtmo ngưvvzfrwgki Tốlbtmng làtgta “Tốlbtmng trưvvzf”, thưvvzfrwgkng xuyêwwjjn bắqourt cóiszjc cưvvzfwtnrp giậyfxzt trắqourng trợrtcxn ởimuj biêwwjjn giớwtnri củtjnza Tốlbtmng triềlxxpu, làtgtam vônlqg sốlbtmoeudch tíspqvnh chếsyxat oan chếsyxat uổrectng, lâuajwu dầxiitn, cừsyxau hậyfxzn càtgtang thêwwjjm sâuajwu, trởimuj thàtgtanh âuajwn oáoeudn giữeaiba 2 nưvvzfwtnrc Tốlbtmng – Liêwwjju, trong dâuajwn gian cũtmjlng dịitah thưvvzfrwgkng hiểiuebu rõuajw duyêwwjjn cớwtnrtgtay.

*Tốlbtmng Trưvvzf: Tốlbtmng heo, Tốlbtmng lợrtcxn.

Trầxiitm Dung Dưvvzfơbvwcng khônlqgng khinh thưvvzfrwgkng huyếsyxat thốlbtmng củtjnza chíspqvnh mìouucnh, cũtmjlng khônlqgng khinh thưvvzfrwgkng sựuajw đtjnzlxxp phòaqkgng lẫgtaun nhau giữeaiba Tốlbtmng vàtgta Liêwwjju. Dựuajwa theo nguyêwwjjn tắqourc cùibnvng tíspqvnh tìouucnh củtjnza y, y khônlqgng cóiszj khảcfhlmsgvng cũtmjlng khônlqgng dựuajw đtjnzitahnh đtjnzem quan đtjnziểiuebm củtjnza hậyfxzu thếsyxaiszji ra đtjnziueb thuyếsyxat phụxljgc ngưvvzfrwgki kháoeudc, bởimuji vìouuc chuyệurxnn nàtgtay vốlbtmn bảcfhln thâuajwn nóiszj đtjnzãvyys khônlqgng thựuajwc tếsyxa.

vyyso phụxljg Kỷiocm thịitah hiệurxnn tạlbtmi đtjnzang ởimuj trong Tấdojpn vưvvzfơbvwcng phủtjnz, chíspqvnh làtgta nhũtmjl mẫgtauu nămsgvm đtjnzóiszj củtjnza nữeaib tửcoxt Tốlbtmng quốlbtmc kia, ngọurxnn nguồwwjjn mọurxni chuyệurxnn, từsyxa đtjnzxiitu tớwtnri đtjnznlqgi nàtgtang đtjnzlxxpu tậyfxzn mắqourt chứrwgkng kiếsyxan, tuy vônlqgibnvng đtjnzau đtjnzwtnrn, nhưvvzfng cũtmjlng khônlqgng thểiuebtgtam gìouuc đtjnzưvvzfrtcxc. Tiểiuebu thưvvzf chếsyxat đtjnzi, hàtgtai tửcoxt bịitah vứrwgkt bỏmhyj, nàtgtang thừsyxaa dịitahp íspqvt ngưvvzfrwgki chạlbtmy ra khỏmhyji phủtjnz, tìouucm kiếsyxam khắqourp nơbvwci, nhưvvzfng rốlbtmt cuộyfxzc cũtmjlng khônlqgng tìouucm đtjnzưvvzfrtcxc hàtgtai tửcoxt kia, từsyxa đtjnzóiszj vềlxxp sau nàtgtang dựuajwa vàtgtao cônlqgng việurxnc thêwwjju thùibnva may váoeud sốlbtmng qua ngàtgtay. Lúvtpfc Trầxiitm Dung Dưvvzfơbvwcng biếsyxat đtjnzưvvzfrtcxc tin tứrwgkc Kỷiocm thịitahaqkgn sốlbtmng, y từsyxang pháoeudi ngưvvzfrwgki mỗcfhli tháoeudng đtjnzưvvzfa nàtgtang mộyfxzt íspqvt quầxiitn áoeudo cùibnvng tiềlxxpn bạlbtmc, khônlqgng lưvvzfu lạlbtmi danh tíspqvnh, y thầxiitm nghĩcoxt, bảcfhln thâuajwn mìouucnh khônlqgng cầxiitn tiếsyxap tụxljgc quấdojpy rầxiity cuộyfxzc sốlbtmng yêwwjjn ảcfhl củtjnza nàtgtang. Thếsyxa nhưvvzfng, Tấdojpn vưvvzfơbvwcng từsyxa chỗcfhl Mạlbtmnh Huyềlxxpn Tìouucnh biếsyxat đtjnzưvvzfrtcxc thâuajwn phậyfxzn củtjnza Trầxiitm Dung Dưvvzfơbvwcng, hắqourn liềlxxpn “mờrwgki” lãvyyso phụxljg đtjnzếsyxan Tấdojpn vưvvzfơbvwcng phủtjnz, mưvvzfrtcxn cớwtnr đtjnzóiszj áoeudp chếsyxa Nhưvvzf Ýqoxduajwu. Chẳgocdng qua hắqourn khônlqgng biếsyxat, Trầxiitm Dung Dưvvzfơbvwcng cho tớwtnri bâuajwy giờrwgk, chưvvzfa từsyxang đtjnzem thâuajwn thếsyxaspqveaibn củtjnza bảcfhln thâuajwn đtjnzrmdft trong lòaqkgng, sởimujcoxt y tỏmhyj ra yếsyxau thếsyxa, bấdojpt quáoeudtgta bởimuji vìouuc khônlqgng muốlbtmn Kỷiocm thịitah gặrmdfp tai họurxna.

Nguồwwjjn gốlbtmc củtjnza thâuajwn thếsyxatgtay, đtjnzlbtmi vớwtnri mộyfxzt íspqvt ngưvvzfrwgki cóiszjuajwm màtgtaiszji, hiểiuebn nhiêwwjjn làtgtanlqgng cụxljgiszj thểiueb lợrtcxi dụxljgng. Nhưvvzfng ngưvvzfrwgki trong Nhưvvzf Ýqoxduajwu, sẽtkqa khônlqgng bởimuji vìouuc nhữeaibng thứrwgktgtay màtgta khônlqgng chấdojpp nhậyfxzn Trầxiitm Dung Dưvvzfơbvwcng làtgtauajwu chủtjnz, cho nêwwjjn Trầxiitm Dung Dưvvzfơbvwcng cho tớwtnri bâuajwy giờrwgk chưvvzfa từsyxang lo lắqourng qua. Chỉvpljtgta hiệurxnn tạlbtmi, Lụxljgc Điuebìouucnh Tiêwwjju nóiszji vớwtnri y nhữeaibng lờrwgki nhưvvzf vậyfxzy, khiếsyxan y khônlqgng thểiueb khônlqgng đtjnzem thâuajwn thếsyxa củtjnza chíspqvnh mìouucnh nóiszji ra, đtjnziueb phòaqkgng ngừsyxaa nhữeaibng phiềlxxpn toáoeudi khúvtpfc mắqourc cóiszj thểiueb xảcfhly ra giữeaiba hai ngưvvzfrwgki sau nàtgtay.

Lụxljgc Điuebìouucnh Tiêwwjju xưvvzfa nay khônlqgng phảcfhli làtgta ngưvvzfrwgki coi trọurxnng tưvvzfvvzfimujng thếsyxa tụxljgc, bằwwpfng khônlqgng thìouuc hắqourn cũtmjlng chẳgocdng nóiszji ra tâuajwm ýaqkg củtjnza chíspqvnh mìouucnh mộyfxzt cáoeudch thẳgocdng thắqourn nhưvvzf thếsyxa.

Quảcfhl nhiêwwjjn, hắqourn hơbvwci cau màtgtay, nhưvvzfng sắqourc mặrmdft khônlqgng cóiszjouuc thay đtjnzrecti.

“Ngưvvzfơbvwci làtgta ngưvvzfơbvwci, quan hệurxnouuc tớwtnri ngưvvzfrwgki kháoeudc, liêwwjjn quan gìouuc tớwtnri suy nghĩcoxt củtjnza ta?”

Trầxiitm Dung Dưvvzfơbvwcng lắqourc đtjnzxiitu cưvvzfrwgki trừsyxa, mang theo mộyfxzt chúvtpft cảcfhlm kháoeudi.

“Điuebìouucnh Tiêwwjju huynh, nếsyxau thếsyxa nhâuajwn cóiszj đtjnzưvvzfrtcxc mộyfxzt nửcoxta đtjnzyfxzvvzfrtcxng củtjnza ngưvvzfơbvwci, rấdojpt nhiềlxxpu chuyệurxnn phâuajwn tranh đtjnzlxxpu cóiszj thểiueb giảcfhli quyếsyxat dễaqkgtgtang.”

“Nhâuajwn sinh mộyfxzt đtjnzrwgki ngưvvzfrwgki, câuajwy cỏmhyj mộyfxzt mùibnva thu, mỗcfhli ngưvvzfrwgki đtjnzlxxpu cho rằwwpfng chíspqvnh mìouucnh làtgta quan trọurxnng nhấdojpt, màtgta rấdojpt nhiềlxxpu ngưvvzfrwgki vĩcoxtnh viễaqkgn đtjnzlxxpu đtjnzem chíspqvnh mìouucnh đtjnzrmdft lêwwjjn hàtgtang đtjnzxiitu.” Lụxljgc Điuebìouucnh Tiêwwjju nhìouucn ra xa, đtjnziệurxnp phi phưvvzfrtcxng vũtmjl, thảcfhln nhiêwwjjn nóiszji.

iuebiệurxnp phi phưvvzfrtcxng vũtmjl: bưvvzfwtnrm bay chim lưvvzfrtcxn.


“Võuajw đtjnzlbtmo vốlbtmn làtgta thứrwgktgta ngưvvzfơbvwci luônlqgn theo đtjnzuổrecti, ta khônlqgng muốlbtmn vìouuc ta màtgta khiếsyxan ngưvvzfơbvwci khônlqgng chuyêwwjjn tâuajwm, nếsyxau chuyệurxnn nhưvvzf vậyfxzy xảcfhly ra, Lụxljgc Điuebìouucnh Tiêwwjju cóiszjaqkgn làtgta Lụxljgc Điuebìouucnh Tiêwwjju khônlqgng?”

“Trong võuajw đtjnzlbtmo, cóiszj cảcfhlnh giớwtnri vônlqg ngãvyysibnvng hữeaibu ngãvyys, trưvvzfwtnrc đtjnzâuajwy ta vẫgtaun truy cầxiitu vônlqg ngãvyys, mặrmdfc dùibnv đtjnzlbtmt tớwtnri trìouucnh đtjnzyfxz ngưvvzfrwgki kiếsyxam hợrtcxp nhấdojpt, nhưvvzfng lạlbtmi cảcfhlm thấdojpy đtjnzóiszj khônlqgng phảcfhli làtgta đtjnzvpljnh cao củtjnza võuajw họurxnc.” Hắqourn thu hồwwjji đtjnzưvvzfrwgkng nhìouucn, áoeudnh mắqourt chuyểiuebn tớwtnri trêwwjjn thâuajwn ngưvvzfrwgki bạlbtmch y thắqourng tuyếsyxat trưvvzfwtnrc mặrmdft, gióiszjvvzfwtnrt nhẹaqto qua khiếsyxan tóiszjc mai củtjnza y rốlbtmi tung, hắqourn liềlxxpn vưvvzfơbvwcn tay chỉvpljnh lạlbtmi, đtjnzyfxzng táoeudc tựuajw nhiêwwjjn, khônlqgng hềlxxp xấdojpu hổrect.

*Vônlqg ngãvyys: làtgta quáoeud trìouucnh tu luyệurxnn màtgtauajwm khônlqgng còaqkgn quan tâuajwm tìouucnh cảcfhlm, đtjnzau khổrecttgta phiềlxxpn nãvyyso. Nóiszji theo thếsyxa tụxljgc, vônlqg ngãvyysaqkgn làtgta sựuajw tu luyệurxnn vưvvzfrtcxt khỏmhyji vòaqkgng sanh tửcoxt luâuajwn hồwwjji theo pháoeudp mônlqgn Phậyfxzt đtjnzlbtmo.

Trong khoảcfhlnh khắqourc bàtgtan tay hơbvwci lạlbtmnh củtjnza đtjnzlbtmi phưvvzfơbvwcng chạlbtmm vàtgtao tóiszjc, trong lòaqkgng Trầxiitm Dung Dưvvzfơbvwcng lóiszje lêwwjjn mộyfxzt chúvtpft kháoeudc thưvvzfrwgkng, nhưvvzfng nhanh đtjnzếsyxan nỗcfhli y chưvvzfa kịitahp nắqourm bắqourt, ngưvvzfrwgki vẫgtaun vữeaibng vàtgtang ngồwwjji trêwwjjn luâuajwn ỷiocm, vẻdojp mặrmdft thảcfhln nhiêwwjjn.

Điuebem tóiszjc vuốlbtmt chỉvpljnh tềlxxp, Lụxljgc Điuebìouucnh Tiêwwjju thu hồwwjji tay, tiếsyxap tụxljgc nóiszji: “Sáoeudng nay luyệurxnn kiếsyxam, ngưvvzfơbvwci nóiszji trong lòaqkgng ta cóiszj sởimuj niệurxnm, nóiszji thếsyxatmjlng khônlqgng sai, ta xáoeudc thựuajwc cóiszj nghi vấdojpn còaqkgn chưvvzfa giảcfhli, sau đtjnzóiszj ta cũtmjlng đtjnzãvyys hỏmhyji ngưvvzfơbvwci, nhưvvzfng đtjnzâuajwy khônlqgng phảcfhli làtgta nguyêwwjjn nhâuajwn khiếsyxan kiếsyxam pháoeudp bịitah trìouuc trệurxn.”

Trầxiitm Dung Dưvvzfơbvwcng suy nghĩcoxt qua mộyfxzt lầxiitn liềlxxpn hiểiuebu rõuajw ýaqkg tứrwgk củtjnza hắqourn: “Bởimuji vìouuc cảcfhlnh giớwtnri củtjnza vônlqg ngãvyys, ngưvvzfơbvwci đtjnzãvyys đtjnzlbtmt đtjnzưvvzfrtcxc rồwwjji, hiệurxnn tạlbtmi trong lòaqkgng ngưvvzfơbvwci cóiszjouucnh, cũtmjlng chưvvzfa hẳgocdn khônlqgng thểiueb mởimuj mộyfxzt con đtjnzưvvzfrwgkng kháoeudc, đtjnzlbtmo gia nóiszji ‘Tháoeudi Thưvvzfrtcxng vong tìouucnh’, nhưvvzfng cũtmjlng nóiszji ‘Điueblbtmo pháoeudp tựuajw nhiêwwjjn’, nếsyxau đtjnzãvyys nhưvvzf vậyfxzy, vìouucoeudi gìouuc khônlqgng đtjnziueb mặrmdfc mọurxni chuyệurxnn thuậyfxzn theo tựuajw nhiêwwjjn. Cóiszj phảcfhli ýaqkgtgtay hay khônlqgng?”

Trong mắqourt Lụxljgc Điuebìouucnh Tiêwwjju hiệurxnn lêwwjjn mộyfxzt tia táoeudn thưvvzfimujng: “Ngưvvzfơbvwci khônlqgng hiểiuebu ta, thìouucaqkgn ai hiểiuebu ta?”

Trầxiitm Dung Dưvvzfơbvwcng cưvvzfrwgki to: “Ta khônlqgng hiểiuebu ngưvvzfơbvwci, thìouucaqkgn ai hiểiuebu ngưvvzfơbvwci?”[Hoàtgtan Quyểiuebn 4]

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.