Bạgsvpch Trạgsvpch nhíojvdu màmbcmy nófwphi:

"Kỳrjui quátrwfi sao cófwph thểjyhs nhưgzkd vậkwcny đwyodưgzkdqegec, lôfwphi thuộcrrdc tíojvdnh sao cófwph thểjyhstspfm đwyodgsvpm nhưgzkd vậkwcny?"

Thấyljay Bạgsvpch Trạgsvpch nófwphi vậkwcny Lạgsvpc Trầkymsn hỏdrobi:

"cófwph vấyljan đwyodehepvsqt sao bạgsvpch tiềehepn bốzxjdi?"

Bạgsvpch Trạgsvpch lắxfdzc đwyodkymsu nófwphi:

"Khôfwphng cófwphvsqt chỉgxohmbcm thuộcrrdc tíojvdnh huyếypkjt mạgsvpch củfcfga ngưgzkdơxxhbi cófwph chúdrobt lạgsvp thôfwphi"
Thấyljay vậkwcny Lạgsvpc Trầkymsn hỏdrobi:

"Vậkwcny con cófwph thểjyhs tu luyệmtohn đwyodưgzkdqegec khôfwphng?"

Bạgsvpch Trạgsvpch cưgzkdtspfi nófwphi:

uvpcưgzkdqegec"

sau lạgsvpi nófwphi tiếypkjp:

"Bưgzkdzkaec đwyodkymsu tiêphvmn đwyodjyhsgzkdzkaec lêphvmn con đwyodưgzkdtspfng tu luyệmtohn làmbcm thứdfshc tỉgxohnh võrgdn mạgsvpch sau đwyodófwphmbcm đwyodếypkjn tụgcyh khíojvd"

nghe vậkwcny Lạgsvpc Trầkymsn hỏdrobi giọdqsvng ngờtspf vựwgmlc:

"Chẳpeghng phảtspfi vừmtoha rồvsqti đwyodtspf thứdfshc tỉgxohnh rồvsqti sao"

Bạgsvpch Trạgsvpch lắxfdzc đwyodkymsu nófwphi:

"Khôfwphng vừmtoha rồvsqti chỉgxohmbcm kiểjyhsm tra xem ngưgzkdơxxhbi cófwph thểjyhs tu luyệmtohn hay khôfwphng thôfwphi thứdfshc tỉgxohnh võrgdn mạgsvpch làmbcmmbcmm cho ngưgzkdtspfi võrgdn mạgsvpch ngủfcfg say trong ngưgzkdtspfi ngưgzkdơxxhbi tỉgxohnh lạgsvpi cátrwfch đwyodưgzkdtspfng mạgsvpch đwyodófwph sẽdqsv giúdrobp ngưgzkdơxxhbi tụgcyh khíojvd lạgsvpi "

Lạgsvpc Trầkymsn thỉgxohnh giátrwfo

"Bằrcdzng cátrwfch nàmbcmo đwyodjyhs thứdfshc tỉgxohnh vỏdrob mạgsvpch hảtspf tiềehepn bốzxjdi"

Bạgsvpch Trạgsvpch:
"bấyljat cứdfsh ai cũfcfgng cófwph ba hồvsqtn bảtspfy phátrwfch việmtohc củfcfga ngưgzkdơxxhbi làmbcmvsqtm ra chúdrobng vàmbcm giúdrobp chúdrobng hợqegep lạgsvpi làmbcmm mộcrrdt sau đwyodófwph trảtspfi dàmbcmi khắxfdzp toàmbcmn thâwrltn làmbcm đwyodưgzkdqegec"

nghe vậkwcny Lạgsvpc Trầkymsn làmbcmm theo, hắxfdzn tìvsqtm hồvsqtn thứdfsh nhấyljat cófwph chúdrobt khófwph khăvyspn tìvsqtm nửshyra ngàmbcmy mớzkaei thấyljay đwyodưgzkdqegec hồvsqtn thứdfsh hai vàmbcm ba tưgzkdơxxhbng đwyodzxjdi dễmcahvsqtm, sau khi tìvsqtm đwyodưgzkdqegec ba hồvsqtn rồvsqti hắxfdzn bắxfdzt đwyodkymsu tìvsqtm phátrwfch trong quátrwf trìvsqtnh tìvsqtm khi đwyodưgzkdqegec ba phátrwfch đwyodkymsu thìvsqt dịxwyr biếypkjn xảtspfy ra bầkymsu trờtspfi trởlrcgphvmn u átrwfm tiếypkjn cưgzkdtspfi còtansn khófwph nghe hơxxhbn khófwphc bấyljat chợqeget vang lêphvmn hắxfdzn bịxwyr giậkwcnt mìvsqtnh tỉgxohnh dậkwcny nhìvsqtn sang Bạgsvpch Trạgsvpch thìvsqt thấyljay hắxfdzn đwyodang lẩojvdm bẩojvdm hai từmtoh "Ma Tộcrrdc"

Bạgsvpch Trạgsvpch nófwphi:

"khôfwphng cầkymsn quan tâwrltm tiếypkjp tụgcyhc đwyodi"

sau khi nófwphi song hắxfdzn bay lêphvmn trờtspfi cũfcfgng vớzkaei ma tộcrrdc chérgdnp giếypkjt cófwph lẻlhtz do kẻlhtz đwyodxwyrch quátrwfgzkdtspfng đwyodgsvpi nêphvmn ma khíojvd tiếypkjt ra khắxfdzp trờtspfi đwyodyljat trong quátrwf trìvsqtnh Lạgsvpc Trầkymsn tìvsqtm kiếypkjm 4 phátrwfch còtansn lạgsvpi khôfwphng đwyodjyhs ýjzlk mọdqsvi truyệmtohn xung quanh nêphvmn bịxwyr ma khíojvd nhậkwcnp thểjyhs khi hắxfdzn phátrwft hiệmtohn thìvsqt trễmcah rồvsqti vìvsqt 4 phátrwfch còtansn lạgsvpi củfcfga hắxfdzn bịxwyr ma khi bátrwfm vàmbcmo chuyểjyhsn sang màmbcmu đwyoden nêphvmn hắxfdzn tâwrltm thầkymsn bấyljat đwyodxwyrnh vớzkaei phầkymsn làmbcm do tuổmqlqi còtansn nhỏdrobphvmn lịxwyrch duyệmtoht, thấyljap xuấyljat hiệmtohn dấyljau hiệmtohu tẩojvdu hỏdroba nhậkwcnp ma khi Bạgsvpch Trạgsvpch giếypkjt chếypkjt têphvmn ma tộcrrdc quay vềehep thìvsqt thấyljay Lạgsvpc Trầkymsn đwyodang nằrcdzm co rúdrobt trêphvmn đwyodyljat gâwrltn xanh nổmqlqi khấyljap ngưgzkdtspfi cậkwcnp mắxfdzt thìvsqt chuyểjyhsn sang màmbcmu đwyoddrob miệmtohng thìvsqt chuyềehepn ra nhữcofmng tiếypkjng gầkymsm gừmtoh dữcofm tợqegen.

Thấyljay vậkwcny Bạgsvpch Trạgsvpch lạgsvpi đwyodátrwfnh hắxfdzn ngấyljat xỉgxohu đwyodem vàmbcmo phófwph bảtspfng hôfwphm sau khi tỉgxohnh lạgsvpi Lạgsvpc Trầkymsn cảtspfm thấyljay toàmbcmn thâwrltn đwyodau nhứdfshc khófwph chịxwyru chúdrobt lựwgmlc giơxxhb tay lêphvmn cũfcfgng khôfwphng cófwph , hắxfdzn nhìvsqtn lêphvmn trầkymsn nhàmbcm hồvsqti lâwrltu thìvsqt nghe tiếypkjng cófwpht kérgdnt Bạgsvpch Trạgsvpch bưgzkdng theo chérgdnn thuốzxjdc đwyodi vàmbcmo nófwphi:

"Rốzxjdt cuộcrrdc tỉgxohnh ngưgzkdtspfi hôfwphn mêphvm đwyodưgzkdqegec mộcrrdt thátrwfng rồvsqti. uốzxjdng chérgdnn thuốzxjdc vàmbcmo ngưgzkdơxxhbi sẽdqsv cẩojvdm thấyljay đwyodexmpxxhbn"

vừmtoha nófwphi Bạgsvpch Trạgsvpch vừmtoha đwyodúdrobt thuốzxjdc cho hắxfdzn sau khi uốzxjdng xong Bạgsvpch Trạgsvpch đwyodi ra ngoàmbcmi, cứdfsh lặwumqp đwyodi lặwumqp lạgsvpi mộcrrdt thátrwfng nhưgzkd vậkwcny hắxfdzn mớzkaei cófwph thểjyhs đwyodi lạgsvpi bìvsqtnh thưgzkdtspfng, khi kiểjyhsm tra cơxxhb thểjyhs hắxfdzn thấyljay 4 phátrwfch hoàmbcmn toàmbcmn biếypkjn thàmbcmnh màmbcmu đwyoden hắxfdzn bấyljat đwyodxfdzc dĩtans thởlrcgmbcmi

Sau khi kiểjyhsm tra cơxxhb thểjyhs song hắxfdzn cảtspfm thấyljay bảtspfn thâwrltn khôfwphng còtansn mạgsvpnh nhưgzkd trưgzkdzkaec cảtspfm giátrwfc nhưgzkd yếypkju đwyodi 2 thàmbcmnh sứdfshc mạgsvpnh bâwrlty giờtspf mộcrrdt tay hắxfdzn chỉgxohfwph thểjyhs nhắxfdzt đwyodưgzkdqegec 80 câwrltn làmbcmfcfgng thấyljay vậkwcny hắxfdzn càmbcmng chăvyspm chỉgxohnlxpn luyệmtohn thâwrltn thểjyhs khi cơxxhb thểjyhs đwyodgsvpt đwyodếypkjn cựwgmlc hạgsvpn làmbcm mộcrrdt tay chỉgxohfwph thểjyhs nhắxfdzt đwyodưgzkdqegec 90 câwrltn, ngay lậkwcnp tứdfshc hắxfdzn chạgsvpy qua phòtansng Bạgsvpch thỉgxohnh giátrwfo vấyljan đwyodehep chỉgxoh nhậkwcnn đwyodưgzkdqegec câwrltu trảtspf lờtspfi"cơxxhb thềehep ngưgzkdơxxhbi cófwph thiếypkju" hắxfdzn ra vềehep vớzkaei vẻlhtz mặwumqt buồvsqtn bãfyae

trwfng hôfwphm sau hắxfdzn lạgsvpi đwyodếypkjn hỏdrobi còtansn cófwph thểjyhs tu luyệmtohn nữcofma khôfwphng thìvsqt Bạgsvpch Trạgsvpch nófwphi:

"Cófwph thểjyhs nhưgzkdng rấyljat khófwph khăvyspn ngưgzkdơxxhbi chịxwyru đwyodưgzkdqegec khôfwphng"

uvpcưgzkdqegec"

Lạgsvpc Trầkymsn trảtspf lờtspfi vớzkaei ngữcofm khíojvd chắxfdzc chặwumqn
Thấyljay vậkwcny Bạgsvpch Trạgsvpch hàmbcmi lòtansng nófwphi .

"Tốzxjdt"

"Vậkwcny thìvsqt tiếypkjp tụgcyhc côfwphng việmtohc ngàmbcmy hôfwphm qua đwyodang bỏdrob dởlrcg đwyodi, do 4 phátrwfch bịxwyr ma hófwpha nêphvmn ngưgzkdơxxhbi chỉgxoh cầkymsn 3 hồvsqtn 3 phátrwfch hòtansa lạgsvpi vàmbcm chảtspfy khắxfdzp cơxxhb thểjyhsmbcm đwyodưgzkdqegec"

Lạgsvpc Trầkymsn làmbcmm theo mọdqsvi việmtohc rấyljat thuậkwcnn lợqegei chỉgxoh khi võrgdn mạgsvpch chạgsvpy khắxfdzp cơxxhb thểjyhs hắxfdzn cảtspfm thấyljay ngứdfsh ngấyljay vàmbcm khófwph chịxwyru ra thìvsqt khôfwphng còtansn gìvsqt nữcofma còtansn 4 phátrwfch bịxwyr ma hófwpha kia hắxfdzn nhờtspf Bạgsvpch Trạgsvpch phong ấyljan lạgsvpi mọdqsvi việmtohc song thìvsqt hắxfdzn đwyodãfyae chíojvdnh thứdfshc chởlrcg thàmbcmnh mộcrrdt võrgdn giảtspf

khi mọdqsvi việmtohc xong Bạgsvpch Trạgsvpch truyềehepn cho hắxfdzn mộcrrdt bứdfshc quan tưgzkdlrcgng đwyodvsqtvsqtnh mộcrrdt con lôfwphi long uốzxjdn lưgzkdqegen trêphvmn chíojvdn tầkymsn trờtspfi quanh thâwrltn lôfwphi đwyodiệmtohn dàmbcmy đwyodwumqc cho ngưgzkdtspfi cảtspfm giátrwfc nhưgzkd chỉgxoh cầkymsn đwyodgcyhng vàmbcmo làmbcm thàmbcmnh kiếypkjp hôfwphi cùgzkdng vớzkaei mộcrrdt môfwphn côfwphng phátrwfp têphvmn cửshyru biếypkjn khi tu luyệmtohn hoàmbcmn thàmbcmnh cófwph thểjyhs biếypkjn thàmbcmnh chíojvdn dạgsvpng khátrwfc nhau đwyodjyhs phốzxjdi hợqegep vớzkaei cátrwfc môfwphn côfwphng phátrwfp khátrwfc khi làmbcmm xong hếypkjt thảtspfy Bạgsvpch Trạgsvpch nófwphi vớzkaei hắxfdzn:

uvpcãfyae đwyodếypkjn lúdrobc nêphvmn rờtspfi đwyodi "

Sau khi nghe song câwrltu đwyodófwph Lạgsvpc Trầkymsn đwyoddfshng im rấyljat lâwrltu vìvsqt hắxfdzn ngỡexmp ngàmbcmng ởlrcg trung vớzkaei Bạgsvpch Trạgsvpch hai năvyspm qua hắxfdzn cảtspfm thấyljay rấyljat thâwrltn thiếypkjt, khi nófwphi muốzxjdn đwyodi hắxfdzn ngỡexmp ngàmbcmng vàmbcm hồvsqti phụgcyhc khôfwphng kiệmtohp hắxfdzn nófwphi

"Vâwrltng"

drobc đwyodófwph hắxfdzn rấyljat buồvsqtn nưgzkdzkaec nởlrcggzkdzkaec mắxfdzt ứdfsha ra gầkymsn nhưgzkd khófwphc thàmbcmnh tiếypkjng nhưgzkdng hắxfdzn cốzxjdojvdn đwyodjyhs tỏdrob vẻlhtz trưgzkdlrcgng thàmbcmnh thấyljay hắxfdzn nhưgzkd vậkwcny Bạgsvpch Trạgsvpch vừmtoha tứdfshc cưgzkdtspfi lạgsvpi vừmtoha buồvsqtn ởlrcg chung hơxxhbn hay năvyspm hắxfdzn cảtspfm thấyljay Lạgsvpc Trầkymsn làmbcm mộcrrdt đwyoddfsha bérgdn tốzxjdt nhớzkaedrobc hắxfdzn nhặwumqt thằrcdzng bérgdn ngay con suốzxjdi trong tìvsqtnh trạgsvpng thoi thófwphp sắxfdzp chếypkjt, đwyodưgzkda vềehep chăvyspm sófwphc đwyodếypkjn nay nófwphi hắxfdzn khôfwphng cófwph cảtspfm tìvsqtnh vớzkaei Lạgsvpc Trầkymsn thìvsqtmbcmfwphi dốzxjdi hắxfdzn xem Lạgsvpc Trầkymsn nhưgzkd con mìvsqtnh vậkwcny.

Bạgsvpch Trạgsvpch đwyodi lạgsvpi gầkymsn vàmbcm xoa đwyodkymsu Lạgsvpc Trầkymsn rồvsqti nófwphi:

"Sau nàmbcmy chúdrobng ta sẽdqsv con gặwumqp lạgsvpi cừmtohu nhâwrltn củfcfga ta quátrwf nhiềehepu khôfwphng tiệmtohn dẫwyodn ngưgzkdơxxhbi theo."

Lạgsvpc Trầkymsn níojvdn khófwphc nófwphi:

"vâwrltng"

fwphi xong hắxfdzn đwyodi vềehep phòtansng thu dọdqsvn hàmbcmnh líojvd đwyodjyhsphvmn đwyodưgzkdtspfng, khi rờtspfi khỏdrobi căvyspn nhàmbcm đwyodi đwyodưgzkdqegec mộcrrdt đwyodoạgsvpn thìvsqt hắxfdzn quay lạgsvpi nhìvsqtn căvyspn nhàmbcm lầkymsn cuốzxjdi átrwfnh mắxfdzt tràmbcmn đwyodkymsy khôfwphng bỏdrob, thấyljay cảtspfnh nàmbcmy Bạgsvpch Trạgsvpch bấyljat đwyodxfdzc dĩtans thởlrcgmbcmi rồvsqti nófwphi

uvpcdfsha trẻlhtz đwyodang thưgzkdơxxhbng a"

fwphi xong hắxfdzn xoay ngưgzkdtspfi rờtspfi đwyodxwyr

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.