Bạpwhmch Trạpwhmch nhíjlrpu màltrwy nóvxvki:

"Kỳognb quáaekgi sao cóvxvk thểxtae nhưvxvk vậvimly đjyneưvxvkvwbcc, lôrypai thuộynawc tíjlrpnh sao cóvxvk thểxtaeaqlfm đjynepwhmm nhưvxvk vậvimly?"

Thấaxacy Bạpwhmch Trạpwhmch nóvxvki vậvimly Lạpwhmc Trầrxxsn hỏfjfpi:

"cóvxvk vấaxacn đjynelmwnnzyc sao bạpwhmch tiềlmwnn bốbwpji?"

Bạpwhmch Trạpwhmch lắofytc đjynerxxsu nóvxvki:

"Khôrypang cóvxvknzyc chỉcrofltrw thuộynawc tíjlrpnh huyếbdpat mạpwhmch củuxqia ngưvxvkơbxksi cóvxvk chúwdhrt lạpwhm thôrypai"
Thấaxacy vậvimly Lạpwhmc Trầrxxsn hỏfjfpi:

"Vậvimly con cóvxvk thểxtae tu luyệgpgkn đjyneưvxvkvwbcc khôrypang?"

Bạpwhmch Trạpwhmch cưvxvkuxqii nóvxvki:

iamjưvxvkvwbcc"

sau lạpwhmi nóvxvki tiếbdpap:

"Bưvxvkpeizc đjynerxxsu tiêmjiin đjynextaevxvkpeizc lêmjiin con đjyneưvxvkuxqing tu luyệgpgkn làltrw thứtyamc tỉcrofnh võnhmz mạpwhmch sau đjyneóvxvkltrw đjyneếbdpan tụdlsg khíjlrp"

nghe vậvimly Lạpwhmc Trầrxxsn hỏfjfpi giọmwznng ngờuxqi vựaqlfc:

"Chẳvxvkng phảaqlfi vừohhqa rồbuvli đjyneaqlf thứtyamc tỉcrofnh rồbuvli sao"

Bạpwhmch Trạpwhmch lắofytc đjynerxxsu nóvxvki:

"Khôrypang vừohhqa rồbuvli chỉcrofltrw kiểxtaem tra xem ngưvxvkơbxksi cóvxvk thểxtae tu luyệgpgkn hay khôrypang thôrypai thứtyamc tỉcrofnh võnhmz mạpwhmch làltrwltrwm cho ngưvxvkuxqii võnhmz mạpwhmch ngủuxqi say trong ngưvxvkuxqii ngưvxvkơbxksi tỉcrofnh lạpwhmi cáaekgch đjyneưvxvkuxqing mạpwhmch đjyneóvxvk sẽcakp giúwdhrp ngưvxvkơbxksi tụdlsg khíjlrp lạpwhmi "

Lạpwhmc Trầrxxsn thỉcrofnh giáaekgo

"Bằehvgng cáaekgch nàltrwo đjynextae thứtyamc tỉcrofnh vỏfjfp mạpwhmch hảaqlf tiềlmwnn bốbwpji"

Bạpwhmch Trạpwhmch:
"bấaxact cứtyam ai cũaxacng cóvxvk ba hồbuvln bảaqlfy pháaekgch việgpgkc củuxqia ngưvxvkơbxksi làltrwnzycm ra chúwdhrng vàltrw giúwdhrp chúwdhrng hợvwbcp lạpwhmi làltrwm mộynawt sau đjyneóvxvk trảaqlfi dàltrwi khắofytp toàltrwn thâyrckn làltrw đjyneưvxvkvwbcc"

nghe vậvimly Lạpwhmc Trầrxxsn làltrwm theo, hắofytn tìnzycm hồbuvln thứtyam nhấaxact cóvxvk chúwdhrt khóvxvk khălvdxn tìnzycm nửjarda ngàltrwy mớpeizi thấaxacy đjyneưvxvkvwbcc hồbuvln thứtyam hai vàltrw ba tưvxvkơbxksng đjynebwpji dễdlsgnzycm, sau khi tìnzycm đjyneưvxvkvwbcc ba hồbuvln rồbuvli hắofytn bắofytt đjynerxxsu tìnzycm pháaekgch trong quáaekg trìnzycnh tìnzycm khi đjyneưvxvkvwbcc ba pháaekgch đjynerxxsu thìnzyc dịtyam biếbdpan xảaqlfy ra bầrxxsu trờuxqii trởqlgxmjiin u áaekgm tiếbdpan cưvxvkuxqii còyrckn khóvxvk nghe hơbxksn khóvxvkc bấaxact chợvwbct vang lêmjiin hắofytn bịtyam giậvimlt mìnzycnh tỉcrofnh dậvimly nhìnzycn sang Bạpwhmch Trạpwhmch thìnzyc thấaxacy hắofytn đjyneang lẩyrckm bẩyrckm hai từohhq "Ma Tộynawc"

Bạpwhmch Trạpwhmch nóvxvki:

"khôrypang cầrxxsn quan tâyrckm tiếbdpap tụdlsgc đjynei"

sau khi nóvxvki song hắofytn bay lêmjiin trờuxqii cũaxacng vớpeizi ma tộynawc chékzyip giếbdpat cóvxvk lẻkfil do kẻkfil đjynetyamch quáaekgvxvkuxqing đjynepwhmi nêmjiin ma khíjlrp tiếbdpat ra khắofytp trờuxqii đjyneaxact trong quáaekg trìnzycnh Lạpwhmc Trầrxxsn tìnzycm kiếbdpam 4 pháaekgch còyrckn lạpwhmi khôrypang đjynextae ýtzec mọmwzni truyệgpgkn xung quanh nêmjiin bịtyam ma khíjlrp nhậvimlp thểxtae khi hắofytn pháaekgt hiệgpgkn thìnzyc trễdlsg rồbuvli vìnzyc 4 pháaekgch còyrckn lạpwhmi củuxqia hắofytn bịtyam ma khi báaekgm vàltrwo chuyểxtaen sang màltrwu đjyneen nêmjiin hắofytn tâyrckm thầrxxsn bấaxact đjynetyamnh vớpeizi phầrxxsn làltrw do tuổbwpji còyrckn nhỏfjfpmjiin lịtyamch duyệgpgkt, thấaxacp xuấaxact hiệgpgkn dấaxacu hiệgpgku tẩyrcku hỏfjfpa nhậvimlp ma khi Bạpwhmch Trạpwhmch giếbdpat chếbdpat têmjiin ma tộynawc quay vềlmwn thìnzyc thấaxacy Lạpwhmc Trầrxxsn đjyneang nằehvgm co rúwdhrt trêmjiin đjyneaxact gâyrckn xanh nổbwpji khấaxacp ngưvxvkuxqii cậvimlp mắofytt thìnzyc chuyểxtaen sang màltrwu đjynefjfp miệgpgkng thìnzyc chuyềlmwnn ra nhữrudsng tiếbdpang gầrxxsm gừohhq dữruds tợvwbcn.

Thấaxacy vậvimly Bạpwhmch Trạpwhmch lạpwhmi đjyneáaekgnh hắofytn ngấaxact xỉcrofu đjyneem vàltrwo phóvxvk bảaqlfng hôrypam sau khi tỉcrofnh lạpwhmi Lạpwhmc Trầrxxsn cảaqlfm thấaxacy toàltrwn thâyrckn đjyneau nhứtyamc khóvxvk chịtyamu chúwdhrt lựaqlfc giơbxks tay lêmjiin cũaxacng khôrypang cóvxvk , hắofytn nhìnzycn lêmjiin trầrxxsn nhàltrw hồbuvli lâyrcku thìnzyc nghe tiếbdpang cóvxvkt kékzyit Bạpwhmch Trạpwhmch bưvxvkng theo chékzyin thuốbwpjc đjynei vàltrwo nóvxvki:

"Rốbwpjt cuộynawc tỉcrofnh ngưvxvkuxqii hôrypan mêmjii đjyneưvxvkvwbcc mộynawt tháaekgng rồbuvli. uốbwpjng chékzyin thuốbwpjc vàltrwo ngưvxvkơbxksi sẽcakp cẩyrckm thấaxacy đjynevxvkbxksn"

vừohhqa nóvxvki Bạpwhmch Trạpwhmch vừohhqa đjyneúwdhrt thuốbwpjc cho hắofytn sau khi uốbwpjng xong Bạpwhmch Trạpwhmch đjynei ra ngoàltrwi, cứtyam lặjhmfp đjynei lặjhmfp lạpwhmi mộynawt tháaekgng nhưvxvk vậvimly hắofytn mớpeizi cóvxvk thểxtae đjynei lạpwhmi bìnzycnh thưvxvkuxqing, khi kiểxtaem tra cơbxks thểxtae hắofytn thấaxacy 4 pháaekgch hoàltrwn toàltrwn biếbdpan thàltrwnh màltrwu đjyneen hắofytn bấaxact đjyneofytc dĩjhmf thởqlgxltrwi

Sau khi kiểxtaem tra cơbxks thểxtae song hắofytn cảaqlfm thấaxacy bảaqlfn thâyrckn khôrypang còyrckn mạpwhmnh nhưvxvk trưvxvkpeizc cảaqlfm giáaekgc nhưvxvk yếbdpau đjynei 2 thàltrwnh sứtyamc mạpwhmnh bâyrcky giờuxqi mộynawt tay hắofytn chỉcrofvxvk thểxtae nhắofytt đjyneưvxvkvwbcc 80 câyrckn làltrwaxacng thấaxacy vậvimly hắofytn càltrwng chălvdxm chỉcrofjlrpn luyệgpgkn thâyrckn thểxtae khi cơbxks thểxtae đjynepwhmt đjyneếbdpan cựaqlfc hạpwhmn làltrw mộynawt tay chỉcrofvxvk thểxtae nhắofytt đjyneưvxvkvwbcc 90 câyrckn, ngay lậvimlp tứtyamc hắofytn chạpwhmy qua phòyrckng Bạpwhmch thỉcrofnh giáaekgo vấaxacn đjynelmwn chỉcrof nhậvimln đjyneưvxvkvwbcc câyrcku trảaqlf lờuxqii"cơbxks thềlmwn ngưvxvkơbxksi cóvxvk thiếbdpau" hắofytn ra vềlmwn vớpeizi vẻkfil mặjhmft buồbuvln bãehvg

aekgng hôrypam sau hắofytn lạpwhmi đjyneếbdpan hỏfjfpi còyrckn cóvxvk thểxtae tu luyệgpgkn nữrudsa khôrypang thìnzyc Bạpwhmch Trạpwhmch nóvxvki:

"Cóvxvk thểxtae nhưvxvkng rấaxact khóvxvk khălvdxn ngưvxvkơbxksi chịtyamu đjyneưvxvkvwbcc khôrypang"

iamjưvxvkvwbcc"

Lạpwhmc Trầrxxsn trảaqlf lờuxqii vớpeizi ngữruds khíjlrp chắofytc chặjhmfn
Thấaxacy vậvimly Bạpwhmch Trạpwhmch hàltrwi lòyrckng nóvxvki .

"Tốbwpjt"

"Vậvimly thìnzyc tiếbdpap tụdlsgc côrypang việgpgkc ngàltrwy hôrypam qua đjyneang bỏfjfp dởqlgx đjynei, do 4 pháaekgch bịtyam ma hóvxvka nêmjiin ngưvxvkơbxksi chỉcrof cầrxxsn 3 hồbuvln 3 pháaekgch hòyrcka lạpwhmi vàltrw chảaqlfy khắofytp cơbxks thểxtaeltrw đjyneưvxvkvwbcc"

Lạpwhmc Trầrxxsn làltrwm theo mọmwzni việgpgkc rấaxact thuậvimln lợvwbci chỉcrof khi võnhmz mạpwhmch chạpwhmy khắofytp cơbxks thểxtae hắofytn cảaqlfm thấaxacy ngứtyam ngấaxacy vàltrw khóvxvk chịtyamu ra thìnzyc khôrypang còyrckn gìnzyc nữrudsa còyrckn 4 pháaekgch bịtyam ma hóvxvka kia hắofytn nhờuxqi Bạpwhmch Trạpwhmch phong ấaxacn lạpwhmi mọmwzni việgpgkc song thìnzyc hắofytn đjyneãehvg chíjlrpnh thứtyamc chởqlgx thàltrwnh mộynawt võnhmz giảaqlf

khi mọmwzni việgpgkc xong Bạpwhmch Trạpwhmch truyềlmwnn cho hắofytn mộynawt bứtyamc quan tưvxvkqlgxng đjynebuvlnzycnh mộynawt con lôrypai long uốbwpjn lưvxvkvwbcn trêmjiin chíjlrpn tầrxxsn trờuxqii quanh thâyrckn lôrypai đjyneiệgpgkn dàltrwy đjynejhmfc cho ngưvxvkuxqii cảaqlfm giáaekgc nhưvxvk chỉcrof cầrxxsn đjynedlsgng vàltrwo làltrw thàltrwnh kiếbdpap hôrypai cùfzgsng vớpeizi mộynawt môrypan côrypang pháaekgp têmjiin cửjardu biếbdpan khi tu luyệgpgkn hoàltrwn thàltrwnh cóvxvk thểxtae biếbdpan thàltrwnh chíjlrpn dạpwhmng kháaekgc nhau đjynextae phốbwpji hợvwbcp vớpeizi cáaekgc môrypan côrypang pháaekgp kháaekgc khi làltrwm xong hếbdpat thảaqlfy Bạpwhmch Trạpwhmch nóvxvki vớpeizi hắofytn:

iamjãehvg đjyneếbdpan lúwdhrc nêmjiin rờuxqii đjynei "

Sau khi nghe song câyrcku đjyneóvxvk Lạpwhmc Trầrxxsn đjynetyamng im rấaxact lâyrcku vìnzyc hắofytn ngỡvxvk ngàltrwng ởqlgx trung vớpeizi Bạpwhmch Trạpwhmch hai nălvdxm qua hắofytn cảaqlfm thấaxacy rấaxact thâyrckn thiếbdpat, khi nóvxvki muốbwpjn đjynei hắofytn ngỡvxvk ngàltrwng vàltrw hồbuvli phụdlsgc khôrypang kiệgpgkp hắofytn nóvxvki

"Vâyrckng"

wdhrc đjyneóvxvk hắofytn rấaxact buồbuvln nưvxvkpeizc nởqlgxvxvkpeizc mắofytt ứtyama ra gầrxxsn nhưvxvk khóvxvkc thàltrwnh tiếbdpang nhưvxvkng hắofytn cốbwpjjlrpn đjynextae tỏfjfp vẻkfil trưvxvkqlgxng thàltrwnh thấaxacy hắofytn nhưvxvk vậvimly Bạpwhmch Trạpwhmch vừohhqa tứtyamc cưvxvkuxqii lạpwhmi vừohhqa buồbuvln ởqlgx chung hơbxksn hay nălvdxm hắofytn cảaqlfm thấaxacy Lạpwhmc Trầrxxsn làltrw mộynawt đjynetyama békzyi tốbwpjt nhớpeizwdhrc hắofytn nhặjhmft thằehvgng békzyi ngay con suốbwpji trong tìnzycnh trạpwhmng thoi thóvxvkp sắofytp chếbdpat, đjyneưvxvka vềlmwn chălvdxm sóvxvkc đjyneếbdpan nay nóvxvki hắofytn khôrypang cóvxvk cảaqlfm tìnzycnh vớpeizi Lạpwhmc Trầrxxsn thìnzycltrwvxvki dốbwpji hắofytn xem Lạpwhmc Trầrxxsn nhưvxvk con mìnzycnh vậvimly.

Bạpwhmch Trạpwhmch đjynei lạpwhmi gầrxxsn vàltrw xoa đjynerxxsu Lạpwhmc Trầrxxsn rồbuvli nóvxvki:

"Sau nàltrwy chúwdhrng ta sẽcakp con gặjhmfp lạpwhmi cừohhqu nhâyrckn củuxqia ta quáaekg nhiềlmwnu khôrypang tiệgpgkn dẫrypan ngưvxvkơbxksi theo."

Lạpwhmc Trầrxxsn níjlrpn khóvxvkc nóvxvki:

"vâyrckng"

vxvki xong hắofytn đjynei vềlmwn phòyrckng thu dọmwznn hàltrwnh líjlrp đjynextaemjiin đjyneưvxvkuxqing, khi rờuxqii khỏfjfpi călvdxn nhàltrw đjynei đjyneưvxvkvwbcc mộynawt đjyneoạpwhmn thìnzyc hắofytn quay lạpwhmi nhìnzycn călvdxn nhàltrw lầrxxsn cuốbwpji áaekgnh mắofytt tràltrwn đjynerxxsy khôrypang bỏfjfp, thấaxacy cảaqlfnh nàltrwy Bạpwhmch Trạpwhmch bấaxact đjyneofytc dĩjhmf thởqlgxltrwi rồbuvli nóvxvki

iamjtyama trẻkfil đjyneang thưvxvkơbxksng a"

vxvki xong hắofytn xoay ngưvxvkuxqii rờuxqii đjynetyam

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.