Thần Khống Thiên Hạ

Chương 2673 : Ta có lẽ còn chưa xem như vô địch! (2)

    trước sau   

nosli Chiếdpksn Dưvukoơtityng, Ázvmyo Tưvuko Lạbjslc ởxeno trưvukoajcpc mặgvppt lựnxtic lưvukovnmang tuyệsfmot đqcjcragei củrmjna Lăotoong Tiếdpksu đqcjcjqrru bịrmjn triệsfmot đqcjczvmyvukoi thàvukonh cặgvppn bãvfla, ngay cảsfmo khônoslng gian lựnxtic lưvukovnmang củrmjna bọsfmon hắstiin cũfrdbng bịrmjn cửblmlu thảsfmoi khônoslng gian củrmjna Lăotoong Tiếdpksu dung phệsfmo mấtmcgt!

Kểzvmy cảsfmo Khưvukoơtityng Tàvukovukoơtityng, Tam đqcjcbjsli Vĩropvnh Hằsfmong đqcjcãvfla triệsfmot đqcjczvmy biếdpksn thàvukonh hạbjslt bụsnlii trong dòyseqng chảsfmoy lịrmjnch sửblml rồzcfqi!

otoong Tiếdpksu hợvnmap hai làvukom mộropvt, tóqwcmc đqcjcen bay múgqupa, thầemhfn y phầemhfn phậrmjnt, oai hùhwgnng lârmjnm thếdpks, nhưvuko Thưvukoơtityng Thiêtoyan báyxns chủ táyxnsi hiệsfmon, khiếdpksn ngưvukoyseqi khóqwcmqwcm thểzvmyckvgnh dung sựnxti bấtmcgt phàvukom củrmjna hắstiin vàvukoo lúgqupc nàvukoy.

otoong Hồzcfqng Vũfrdbhwgnng vớajcpi Lăotoong Tháyxnsi Sơtity thấtmcgy Lăotoong Tiếdpksu uy mãvflanh nhưvuko thếdpks đqcjcjqrru triệsfmot đqcjczvmy ngârmjny dạbjsli!

Bọsfmon hắstiin đqcjcjqrru làvuko bấtmcgt thếdpks chi kiêtoyau hùhwgnng, nhưvukong đqcjcragei mặgvppt vớajcpi Tam đqcjcbjsli Vĩropvnh Hằsfmong Chi Thầemhfn vârmjny giếdpkst, đqcjcjqrru lộropv ra lựnxtic bấtmcgt tòyseqng târmjnm.

Nhưvukong Lăotoong Tiếdpksu giơtity tay nhấtmcgc chârmjnn đqcjcãvfla diệsfmot sáyxnst toàvukon bộropv đqcjcáyxnsm ngưvukoyseqi kia, chiếdpksn lựnxtic củrmjna hắstiin kinh khủrmjnng bựnxtic nàvukoo chứflin!


- Hai vịrmjnvflao tổceutnoslng, tấtmcgt cảsfmo kếdpkst thúgqupc rồzcfqi!

otoong Tiếdpksu vềjqrr tớajcpi bêtoyan cạbjslnh hai ngưvukoyseqi lạbjslnh nhạbjslt nóqwcmi.

- Đfrdbãvfla xong rồzcfqi, nhưvukong sinh linh trêtoyan Huyềjqrrn Linh đqcjcbjsli lụsnlic cũfrdbng bịrmjn hủrmjny khônoslng sai biệsfmot lắstiim, ngay cảsfmo Thủrmjny Nguyêtoyan Đfrdbbjsli Trậrmjnn vừbjsla bốrage xuốrageng chỉyjii sợvnmafrdbng bịrmjn hủrmjny mấtmcgt!

otoong Hồzcfqng Vũfrdb thởxenovukoi nóqwcmi.

Hắstiin vốragen tưvukoxenong rằsfmong Huyềjqrrn Linh đqcjcbjsli lụsnlic cóqwcm thểzvmy lạbjsli lầemhfn nữkhisa táyxnsch ra huy hoàvukong, khônoslng ngờyseq lạbjsli bịrmjn trậrmjnn đqcjcbjsli chiếdpksn lầemhfn nàvukoy hủrmjny mấtmcgt.

otoong Tháyxnsi Sơtity an ủrmjni:

- Tộropvc thúgqupc, chúgqupng ta đqcjcãvfla tậrmjnn lựnxtic, ngưvukoơtityi cũfrdbng khônoslng cầemhfn phảsfmoi quáyxns mứflinc cưvukoqdglng cầemhfu!

- Cóqwcm lẽcfhs tấtmcgt cảsfmoyseqn cóqwcm thểzvmy cảsfmoi biếdpksn cũfrdbng khônoslng chừbjslng!

otoong Tiếdpksu do dựnxti mộropvt chúgqupt nóqwcmi.

Đfrdbúgqupng lúgqupc nàvukoy, đqcjcáyxnsm ngưvukoyseqi Lăotoong Vônosl Đfrdbrmjnch, Huyềjqrrn Diệsfmou, Tàvuko Đfrdbếdpks, Cuồzcfqng Tăotoong cũfrdbng xuấtmcgt hiệsfmon.

- Tiếdpksu nhi, ngưvukoơtityi trởxeno vềjqrr thìckvg tốraget rồzcfqi, ta biếdpkst ngay đqcjczcfq đqcjcsfmo củrmjna ta khônoslng phảsfmoi ai cũfrdbng cóqwcm thểzvmy giếdpkst màvuko!

Thầemhfn sắstiic Tàvuko Đfrdbếdpksnoslhwgnng táyxnsi nhợvnmat, hiểzvmyn nhiêtoyan trọsfmong thưvukoơtityng khônoslng nhẹrpyn, nhưvukong thấtmcgy Lăotoong Tiếdpksu vẫhafvn vônoslhwgnng cao hứflinng cưvukoyseqi nóqwcmi.

- Đfrdbzcfq nhi báyxnsi kiếdpksn sưvuko phóqwcm!


otoong Tiếdpksu tiếdpksn lêtoyan ârmjnn cầemhfn hàvukonh lễmqza thăotoom hỏzhdmi Tàvuko Đfrdbếdpks.

- Chỉyjii hỏzhdmi sưvuko phóqwcm, màvuko khônoslng hỏzhdmi đqcjcếdpksn nhạbjslc phụsnli ta sao?

Cuồzcfqng Tăotoong khóqwcm đqcjcưvukovnmac trêtoyau chọsfmoc nóqwcmi.

otoong Tiếdpksu tựnxti nhiêtoyan cũfrdbng phảsfmoi cung kízvmynh đqcjcáyxnsp lễmqza, tiếdpksp theo nhìckvgn vềjqrr phízvmya Huyềjqrrn Diệsfmou ởxenotoyan nóqwcmi:

- Thầemhfn cônosln ngưvukoơtityi còyseqn sốrageng làvuko tốraget rồzcfqi, bằsfmong khônoslng ta dùhwgnnoslng vàvukoo Đfrdbrmjna Ngụsnlic cũfrdbng phảsfmoi kéhwgno ngưvukoơtityi ra, thiếdpksu đqcjci ngưvukoơtityi giảsfmo thầemhfn giảsfmo quỷrntf, thậrmjnt sựnxtivuko khônoslng thúgqup vịrmjn!

otoong Tiếdpksu cho dùhwgn đqcjcãvfla trởxeno thàvukonh Vĩropvnh Hằsfmong Chi Thầemhfn chízvmynh thứflinc, nhưvukong tízvmynh cáyxnsch vẫhafvn khônoslng hềjqrr thay đqcjcceuti.

Huyềjqrrn Diệsfmou miễmqzan cưvukoqdglng cưvukoyseqi nóqwcmi:

- Ta biếdpkst ngay ngưvukoơtityi làvukormjńt Tưvukỏ cưvukoyseqng mệsfmonh cáyxnsch, ngưvukoyseqi kháyxnsc nghĩropv ngưvukoơtityi chếdpkst, nhưvukong ta lạbjsli cảsfmom thấtmcgy ngưvukoơtityi còyseqn sốrageng...

Dừbjslng chúgqupt hắstiin lạbjsli nóqwcmi:

- Vẫhafvn nêtoyan trởxeno vềjqrr xem mấtmcgy vịrmjn chịrmjnrmjnu đqcjci, tìckvgnh huốrageng cáyxnsc nàvukong đqcjcjqrru khônoslng ổceutn lắstiim!

otoón mà vừbjsla dứflint lờyseqi, thầemhfn sắstiic Lăotoong Tiếdpksu đqcjcãvfla khẽcfhs biếdpksn, sau mộropvt khắstiic hắstiin đqcjcãvfla đqcjcáyxnsp xuốrageng trêtoyan khônoslng Vũfrdb Trạbjslch sơtityn mạbjslch, thầemhfn niệsfmom mêtoyanh mônoslng củrmjna hắstiin quéhwgnt qua, lậrmjnp tứflinc pháyxnst hiệsfmon ra rấtmcgt nhiềjqrru thảsfmom trạbjslng bêtoyan dưvukoajcpi.

Nữkhis nhârmjnn củrmjna hắstiin cóqwcm mấtmcgy ngưvukoyseqi cơtity hồzcfq chếdpkst hếdpkst, phụsnli thârmjnn Lăotoong Chiếdpksn cũfrdbng nhưvuko thếdpks, tùhwgny tùhwgnng củrmjna hắstiin vàvuko mấtmcgy ngưvukoyseqi Tiếdpksu Ngạbjslo Cung cóqwcm lẽcfhs toàvukon bộropv đqcjcjqrru đqcjcãvfla chếdpkst, cáyxnsc nơtityi trêtoyan Huyềjqrrn Linh đqcjcbjsli lụsnlic cũfrdbng máyxnsu chảsfmoy thàvukonh sônoslng, bi thưvukoơtityng khônoslng thônosli!

Tráyxnsi tim Lăotoong Tiếdpksu nhưvuko bịrmjn đqcjcao cắstiit, bịrmjn kiếdpksm đqcjcârmjnm, đqcjcau đqcjcếdpksn mứflinc nhỏzhdmyxnsu khóqwcm chịrmjnu!


- Phu quârmjnn, thậrmjnt làvuko ngưvukoơtityi sao?

rmjnn Mộropvng Kỳlaec ngậrmjnm lấtmcgy nưvukoajcpc mắstiit cưvukoyseqi khóqwcmc ròyseqng nóqwcmi.

otoong Tiếdpksu ngay lậrmjnp tứflinc đqcjcãvfla đqcjcếdpksn trưvukoajcpc nàvukong, mộropvt cổceut lựnxtic lưvukovnmang sinh cơtity gia trìckvgtoyan ngưvukoyseqi Vârmjnn Mộropvng Kỳlaec khiếdpksn nàvukong phụsnlic hồzcfqi lạbjsli.

- Mộropvng Kỳlaecvuko ta, ngưvukoơtityi trưvukoajcpc chữkhisa thưvukoơtityng, ta đqcjci xem cáyxnsc nàvukong!

otoong Tiếdpksu nóqwcmi mộropvt tiếdpksng, lậrmjnp tứflinc lạbjsli đqcjci tớajcpi nhữkhisng nữkhis nhârmjnn kháyxnsc.

Phưvukovnmang Tiêtoyam Vậrmjnn, Yêtoyan Đfrdbiệsfmop Kiềjqrru, Đfrdbônoslng Phưvukoơtityng Tinh... Cáyxnsc nàvukong đqcjcjqrru vìckvg bảsfmoo vệsfmo đqcjczcfqng lứflina nhỏzhdm tuổceuti nêtoyan cơtity hồzcfq đqcjcjqrru vẫhafvn lạbjslc mấtmcgt.

- Tiếdpksu nhi, Tiếdpksu nhi củrmjna ta!

Mộropvng Tízvmych Vârmjnn pháyxnst ra tiếdpksng gàvukoo khóqwcmc bi thưvukoơtityng.

otoong Tiếdpksu đqcjci tớajcpi hắstiin bêtoyan ngưvukoyseqi mẫhafvu thârmjnn, nhìckvgn Lăotoong Chiếdpksn đqcjcãvfla đqcjcflint hơtityi, hắstiin cơtity hồzcfq nhưvuko lung lay sắstiip đqcjcceut, thiếdpksu chúgqupt nữkhisa đqcjcãvflahwgn xỉyjiiu!

- Ta... Ta vẫhafvn quay lạbjsli quáyxns chậrmjnm sao? Khônoslng... Tuyệsfmot khônoslng thểzvmy vậrmjny đqcjcưvukovnmac, ta nhấtmcgt đqcjcrmjnnh cóqwcm thểzvmy Nghịrmjnch Thiêtoyan Cảsfmoi Mệsfmonh, cha, Vậrmjnn nhi, Đfrdbiệsfmop Kiềjqrru, Oáyxnsnh nhi... Cáyxnsc ngưvukoơtityi ai cũfrdbng sẽcfhs khônoslng cáyxnsi chếdpkst!

otoong Tiếdpksu giàvukon dụsnlia nưvukoajcpc mắstiit, ngửblmla mặgvppt lêtoyan trờyseqi rốrageng to.

otoong Tiếdpksu trùng thiêtoyan màvuko đqcjci, cửblmlu thảsfmoi thầemhfn mang hiệsfmon ra sau lưvukong hắstiin, cáyxnsc loạbjsli lựnxtic lưvukovnmang bấtmcgt đqcjczcfqng khônoslng ngừbjslng lậrmjnp loèijim khônoslng ngớajcpt.

- Thủrmjny Mộropvc sinh lựnxtic, đqcjcếdpksn cho ta!


otoong Tiếdpksu nhưvuko thiêtoyan thầemhfn, triệsfmou hoáyxnsn hai loạbjsli lựnxtic lưvukovnmang sinh cơtity đqcjcếdpksn.

Mộropvt lam mộropvt lụsnlic, hai loạbjsli khízvmy tứflinc sinh cơtity bừbjslng bừbjslng lậrmjnp tứflinc tràvukon ngậrmjnp trêtoyan chízvmyn tầemhfng trờyseqi.

- Târmjńt cả vạbjsln vậrmjnt, sốrageng lạbjsli cho ta a!

otoong Tiếdpksu thởxeno nhẹrpyn mộropvt tiếdpksng, hai tay mởxeno ra, quang diệsfmop mộropvt lam mộropvt lụsnlic lan khắstiip mỗmzzki mộropvt ngõrmjn ngáyxnsch trêtoyan Huyềjqrrn Linh đqcjcbjsli lụsnlic.

Tứflinc khắstiic, nhữkhisng nhârmjnn loạbjsli bịrmjn thưvukoơtityng, linh thúgquphwgnng vớajcpi cáyxnsc sinh linh kháyxnsc đqcjcjqrru đqcjcưvukovnmac lựnxtic lưvukovnmang thủrmjny, mộropvc thoảsfmoi máyxnsi, thưvukoơtityng thếdpks củrmjna bọsfmon hắstiin đqcjcjqrru khônosli phụsnlic lạbjsli cựnxtic kỳlaec nhanh chóqwcmng

Tấtmcgt cảsfmo đqcjciềjqrru nàvukoy khiếdpksn bọsfmon hắstiin cảsfmom thấtmcgy khônoslng thểzvmyvukoxenong tưvukovnmang nổceuti!

Sau đqcjcóqwcm, lựnxtic lưvukovnmang Lăotoong Tiếdpksu lạbjsli biếdpksn đqcjcceuti, mộropvt quang mộropvt áyxnsm lưvukou chuyểzvmyn, hìckvgnh thàvukonh Âbkrlm Dưvukoơtityng khízvmytity phụsnli thểzvmy.

- Thờyseqi gian nghịrmjnch chuyểzvmyn!

Tấtmcgt cảsfmo lựnxtic lưvukovnmang Lăotoong Tiếdpksu đqcjcjqrru phóqwcmng ra, Quang Ázvmym lựnxtic lưvukovnmang bắstiit đqcjcemhfu khởxenoi đqcjcropvng, Âbkrlm Dưvukoơtityng nhịrmjn khízvmyqwcma thàvukonh đqcjcưvukoyseqng hầemhfm thờyseqi gian giao thoa, Thiêtoyan Đfrdbrmjna lúgqupc sáyxnsng lúgqupc tốragei, thờyseqi gian rõrmjnvukong đqcjcang rấtmcgt nhanh nghịrmjnch chuyểzvmyn đqcjcsfmoo lưvukou!

Tấtmcgt cảsfmo tràvukong ảsfmonh trêtoyan Huyềjqrrn Linh đqcjcbjsli lụsnlic khônoslng ngừbjslng trởxeno lạbjsli nhưvukofrdb, tấtmcgt cảsfmo sinh vậrmjnt đqcjcãvfla chếdpkst đqcjci đqcjcjqrru tỉyjiinh lạbjsli

Đfrdbârmjny làvuko mộropvt loạbjsli đqcjcoạbjslt Thiêtoyan Đfrdbrmjna Tạbjslo Hóqwcma, sáyxnsng vạbjsln thếdpks chi Càvukon Khônosln thầemhfn lựnxtic!

Đfrdbáyxnsm ngưvukoyseqi Lăotoong Hồzcfqng Vũfrdb, Lăotoong Tháyxnsi Sơtity, Lăotoong Vônosl Đfrdbrmjnch, Huyềjqrrn Diệsfmou... còyseqn thanh tỉyjiinh nhìckvgn rõrmjn tấtmcgt cảsfmo, đqcjcjqrru cảsfmom thấtmcgy khônoslng thểzvmyvukoxenong tưvukovnmang nổceuti, khóqwcmqwcm thểzvmyvukoxenong tưvukovnmang đqcjcârmjny làvuko do lựnxtic lưvukovnmang mộropvt ngưvukoyseqi tạbjslo ra.

qwcm lẽcfhs đqcjcârmjny mớajcpi chízvmynh làvukoropvnh Hằsfmong Bấtmcgt Hủrmjn chi thầemhfn chârmjnn chârmjnn chízvmynh chízvmynh trong truyềjqrrn thuyếdpkst a!


Thờyseqi gian ngưvukovnmac dòyseqng, tấtmcgt cảsfmo đqcjcjqrru vềjqrr tớajcpi mộropvt ngàvukoy trưvukoajcpc, khônoslng chếdpkst đqcjcjqrru sốrageng, chếdpkst đqcjci cũfrdbng sốrageng lạbjsli, chỉyjiiqwcm Tam đqcjcbjsli Vĩropvnh Hằsfmong Chi Thầemhfn lạbjsli khônoslng thểzvmyvukoo xuấtmcgt hiệsfmon đqcjcưvukovnmac nữkhisa!

Huyềjqrrn Linh đqcjcbjsli lụsnlic đqcjcãvfla trảsfmoi qua kiếdpksp nạbjsln rốraget cụsnlic khônosli phụsnlic lạbjsli bìckvgnh tĩropvnh, hơtityn nữkhisa khônosli phụsnlic thốraget nhiêtoyan sinh cơtity, vĩropvnh viễmqzan sẽcfhs khônoslng hủrmjny diệsfmot!

otoong Tiếdpksu cùhwgnng vợvnma con, cha mẹrpyn hắstiin tấtmcgt cảsfmo đqcjcjqrru đqcjcvukon viêtoyan, Huyềjqrrn Diệsfmou cũfrdbng lầemhfn nữkhisa gặgvppp đqcjcưvukovnmac lãvflao gia tửblml củrmjna mìckvgnh, tấtmcgt cảsfmo mọsfmoi việsfmoc đqcjcjqrru viêtoyan mãvflan!

Mộropvt năotoom sau, tấtmcgt cảsfmo thếdpks lựnxtic Ngoạbjsli Vựnxtic cóqwcm quan hệsfmo vớajcpi Ma Hổceut tộropvc, Lônosli Tộropvc, Dựnxtic nhârmjnn tộropvc cơtity hồzcfq đqcjcjqrru bịrmjn quéhwgnt dọsfmon sạbjslch sẽcfhs, Kim tộropvc xưvukong báyxns vựnxtic nộropvi vựnxtic ngoạbjsli, trởxeno thàvukonh báyxns chủrmjn hoàvukon toàvukon xứflinng đqcjcáyxnsng!

Tạbjsli Vũfrdb Trạbjslch sơtityn mạbjslch, Lăotoong Tiếdpksu cùhwgnng v mộropvt đqcjcáyxnsm thêtoya nhi củrmjna hắstiin tụsnlihwgnng mộropvt chỗmzzk.

- Nhữkhisng năotoom nàvukoy khổceut cho cáyxnsc ngưvukoơtityi rônosl̀i, hônoslm nay ta quyếdpkst đqcjcrmjnnh mang theo cáyxnsc ngưvukoơtityi tiếdpksn đqcjcếdpksn mặgvppt trờyseqi mộropvt chuyếdpksn, bắstiit mấtmcgy đqcjcemhfu Kim Ôyxns thầemhfn thúgqupvukom tọsfmoa kỵgzjc cho cáyxnsc ngưvukoơtityi!

otoong Tiếdpksu lộropv ra dáyxnsng cưvukoyseqi vui vẻsnliqwcmi, sau đqcjcóqwcmqwcmi vớajcpi Bạbjsli Gia Tửblmlvuko Chu Tưvukoajcpc thầemhfn thúgqupqwcmi:

- Đfrdbi thônosli, ta đqcjci xem thửblml tiểzvmyu đqcjciểzvmyu trêtoyan mặgvppt trờyseqi cóqwcm thậrmjnt cưvukoyseqng đqcjcbjsli nhưvuko vậrmjny khônoslng!

Dứflint lờyseqi, khízvmy tứflinc hắstiin khẽcfhs đqcjcropvng, cuốragen lấtmcgy mọsfmoi ngưvukoyseqi chung quanh xônoslng lêtoyan mặgvppt trờyseqi!

Mộropvt sốrageotoom sau, giữkhisa Vũfrdb Trạbjslch sơtityn mạbjslch thỉyjiinh thoảsfmong cóqwcm Tam Túgqupc Kim Ôyxns Hỏzhdma đqcjciểzvmyu xuấtmcgt hiệsfmon, nhưvukong trêtoyan lưvukong chúgqupng lạbjsli chởxeno mộropvt đqcjcáyxnsm thiếdpksu niêtoyan thiếdpksu nữkhis tinh thầemhfn phấtmcgn chấtmcgn.

Nhữkhisng thiếdpksu niêtoyan thiếdpksu nữkhisvukoy đqcjcjqrru họsfmootoong, đqcjcjqrru đqcjcếdpksn từbjsl mộropvt tổceut tiêtoyan, bọsfmon hắstiin hưvukoxenong thụsnli sinh hoạbjslt tiêtoyau dao màvuko ngưvukoyseqi kháyxnsc khóqwcmqwcm thểzvmyqwcm đqcjcưvukovnmac, khiếdpksn ngưvukoyseqi cựnxtic kỳlaec ưvukoajcpc ao.

Trêtoyan mộropvt ngọsfmon núgqupi cao nhấtmcgt trong sơtityn mạbjslch, mộropvt thârmjnn ảsfmonh tưvuko thếdpks oai hùhwgnng đqcjcóqwcmn lấtmcgy áyxnsnh sáyxnsng mặgvppt trờyseqi đqcjcflinng thẳtoyang lẩrpynm bẩrpynm nóqwcmi:

- Sârmjnu trong Vựnxtic Lộropvqwcm Hỗmzzkn Đfrdbropvn Thầemhfn Đfrdbropvng xuấtmcgt hiệsfmon, làvukofrdb huynh sao? Hi vọsfmong ngưvukoơtityi mộropvt ngàvukoy kia cóqwcm thểzvmy trởxeno vềjqrr, trậrmjnn chiếdpksn giữkhisa ta vàvuko ngưvukoơtityi vẫhafvn chưvukoa chấtmcgm dứflint đqcjcârmjnu đqcjctmcgy!

Dừbjslng chúgqupt hắstiin lạbjsli nóqwcmi:

- Thiêtoyan ngoạbjsli hữkhisu thiêtoyan, vựnxtic ngoạbjsli hữkhisu vựnxtic, Vĩropvnh Hằsfmong khônoslng chừbjslng mựnxtic, ta cóqwcm lẽcfhsyseqn chưvukoa xem nhưvukonosl đqcjcrmjnch!

HẾxenoT.Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.