Ta Là Hàn Vũ Thiên

Chương 158 : Binh Đánh Tướng Chắn

    trước sau   ickqy Phỉqbiu vềyjvi sau bịjtcb tứaeev phưrzikơtgubng vâickqy giếzerbt cũwqigng rấzerbt làvxrp chậluapt vậluapt tìeunhm đyfklưrzikoxixng chạqwxmy trốzerbn, cũwqigng rấzerbt may mắxrdbn cho bọicbyn chúrgykng làvxrp thếzerb lựickqc củlgtha tiêcfkxn tộuebyc, ma tộuebyc vàvxrp nhâickqn tộuebyc ai cũwqigng thụqxrg thưrzikơtgubng khôpojwng nhẹyjvi, nêcfkxn gásyxenh nặtksyng đyfklãxrdb nhẹyjvi đyfkli vàvxrpi phầkgoon, cơtgub hộuebyi chạqwxmy thoásyxet cũwqigng làvxrp cao hơtgubn nhiềyjviu.

Phùxfanng Huy giao thủlgth vớckboi Hồqbiu Niêcfkxn cũwqigng khôpojwng chúrgykt biếzerbn sắxrdbc trưrzikckboc tìeunhnh thếzerb hiệydxfn tạqwxmi, màvxrp ngưrzikuebyc lạqwxmi làvxrp Ôfdfn Thanh Hảcgdsi phẫcgdsn nộuebyxfanng sợuebyxrdbi chếzerbt, xâickqm chiếzerbm tâickqm trírwkm củlgtha hắxrdbn.

Phùxfanng Huy ngừhndung chiếzerbn đyfklzerbu chấzerbp tay sau lưrzikng liếzerbc nhìeunhn xung quanh, Ôfdfn Thanh Hảcgdsi thấzerby đyfklqbiung bạqwxmn ngừhndung giao thủlgth liềyjvin nóqwxmng lòdcacng nóqwxmi:
"Phùxfanng Huy, ngưrzikơtgubi khôpojwng mau liêcfkxn thủlgth đyfklmxgwy lui hắxrdbn rồqbiui 2 ta cùxfanng chạqwxmy, nếzerbu chậluapm e làvxrp toàvxrpn bộueby đyfklyjviu chếzerbt.

"
Phùxfanng Huy phấzerbt tay cuộuebyn giấzerby màvxrpu lam lạqwxmi xuấzerbt hiệydxfn trong tay, Tấzerbn Dưrzikơtgubng cũwqigng làvxrp đyfklaeevng bêcfkxn cạqwxmnh lãxrdbo khôpojwng chúrgykt biếzerbn sắxrdbc.

"Khôpojwng nghĩlbnm tớckboi mộuebyt quốzerbc gia tàvxrpn phếzerb lạqwxmi sảcgdsn sinh ra nhiềyjviu cưrzikoxixng giảcgds nhưrzik vậluapy, lãxrdbo phu kìeunh thậluapt phảcgdsi xem lạqwxmi kếzerb hoạqwxmch củlgtha têcfkxn trưrzikkajnng lãxrdbo ngu xuẩmxgwn kia.


"
Phùxfanng Huy khôpojwng thèqblym chúrgyk ýkgoo tớckboi Ôfdfn Thanh Hảcgdsi màvxrp thởkajnvxrpi nóqwxmi vớckboi Tấzerbn Dưrzikơtgubng, Ôfdfn Thanh Hảcgdsi sắxrdbc mặtksyt bắxrdbt đyfklkgoou sợuebyxrdbi quásyxet:
"Trẫcgdsm ra lệydxfnh cho 2 ngưrzikơtgubi giúrgykp trẫcgdsm! Mau lêcfkxn!"
Tấzerbn Dưrzikơtgubng liếzerbc nhìeunhn Ôfdfn Thanh Hảcgdsi vớckboi ásyxenh mắxrdbt khinh thưrzikoxixng nóqwxmi:
"Ngay từhndu đyfklkgoou ngưrzikơtgubi chỉqbiuvxrp con tốzerbt thírwkm, đyfklưrzikuebyc têcfkxn Ôfdfn Quâickqn tiếzerbn cửzzsdvxrp thôpojwi, nay lãxrdbo tặtksyc ấzerby đyfklãxrdb chếzerbt, kếzerb hoạqwxmch cũwqigng đyfklãxrdb thấzerbt bạqwxmi, ngưrzikơtgubi nghĩlbnmeunhnh vẫcgdsn còdcacn làvxrp hoàvxrpng đyfklếzerb bệydxf hạqwxm sao?"
"Hai ngưrzikơtgubi cũwqigng khôpojwng thểqwxm.

"
Tiêcfkxu Hạqwxmo đyfkluebyt nhiêcfkxn xuấzerbt hiệydxfn vớckboi thâickqn thểqwxm hỏijoqa long, hắxrdbn dùxfanng vuốzerbt càvxrpo tớckboi phírwkma thủlgth cấzerbp củlgtha Phùxfanng Huy.

Giao lãxrdbo bịjtcb thụqxrg thưrzikơtgubng chírwkmnh làvxrp do Phùxfanng Huy, dùxfanng ra quỷeunh kếzerb suýkgoot nữoxixa làvxrpm Giao lãxrdbo mấzerbt mạqwxmng, Tiêcfkxu Hạqwxmo vẫcgdsn còdcacn ghi hậluapn chuyệydxfn đyfklóqwxm, nêcfkxn sẽouxe khôpojwng đyfklqwxm cho Phùxfanng Huy cóqwxmtgub hộuebyi trốzerbn thoásyxet.

Bởkajni vìeunh Tiêcfkxu Hạqwxmo xem Giao lãxrdbo nhưrzik gia gia củlgtha mìeunhnh, việydxfc củlgtha Phùxfanng Huy làvxrpm đyfklãxrdbrwkmch thírwkmch lửzzsda giậluapn trong lòdcacng hắxrdbn, ban nãxrdby còdcacn bịjtcb cao thủlgthickqy Phỉqbiu cảcgdsn trởkajn, bâickqy giờoxix thìeunhqwxmtgub hộuebyi trảcgds thùxfan rồqbiui.


"Chậluapm đyfklãxrdb.

"
Phùxfanng Huy quay đyfklkgoou mộuebyt ngóqwxmn tay cong lêcfkxn, lựickqc đyfklqwxmo ngưrzikng tụqxrg bắxrdbn ra mộuebyt tia sásyxeng nhỏijoq nhưrzikwqigi kim, mộuebyt đyfklòdcacn Tiêcfkxu Hạqwxmo khôpojwng thểqwxmdcacn sốzerbng màvxrp trởkajn ra.

Mộuebyt cásyxei ma trảcgdso khôpojwng biếzerbt từhndu đyfklâickqu xuấzerbt hiệydxfn nắxrdbm lấzerby cổzbbq củlgtha Tiêcfkxu Hạqwxmo trong hìeunhnh dásyxeng châickqn long kézbvpo xuốzerbng, quang đyfklqwxmo nhỏijoq nhưrzikwqigi kim cũwqigng làvxrprgykt mấzerbt, chỉqbiuvxrpvxrpm rụqxrgng vàvxrpi sợuebyi lôpojwng bờoxixm.

Phùxfanng Huy trầkgoom mặtksyt liếzerbc nhìeunhn Hàvxrpn Vũwqig Thiêcfkxn ởkajn phírwkma Vạqwxmn Niêcfkxn cung, chỉqbiu thấzerby hắxrdbn cũwqigng làvxrp mộuebyt thâickqn sásyxet ýkgoo nhìeunhn tớckboi mìeunhnh.

"Mộuebyt đyfklqwxmo phâickqn thâickqn màvxrp thôpojwi, còdcacn muốzerbn lấzerby mạqwxmng nhịjtcb trưrzikkajnng lãxrdbo củlgtha bảcgdsn cung chủlgth sao?"
vxrpn Vũwqig Thiêcfkxn đyfklqwxmp khôpojwng màvxrpcfkxn ásyxenh mắxrdbt đyfklzerbi diệydxfn vớckboi Phùxfanng Huy, lãxrdbo cũwqigng làvxrp nởkajn ra mộuebyt nụqxrgrzikoxixi nóqwxmi:
"Ngưrzikơtgubi nhìeunhn ra lãxrdbo phu làvxrp phâickqn thâickqn rồqbiui àvxrp?"
vxrpn Vũwqig Thiêcfkxn hírwkmp mắxrdbt lạqwxmi nóqwxmi:
"Phásyxet giásyxec từhndurgykc Thổzbbqrzikơtgubng vừhndua mớckboi xuấzerbt hiệydxfn.

"
— QUẢesmvNG CÁbufwO —
Phùxfanng Huy kinh ngạqwxmc khôpojwng giấzerbu đyfklưrzikuebyc vẻijlg mặtksyt thấzerbt thốzerbqwxmi:
"Ngưrzikơtgubi biếzerbt? Nhưrzikng làvxrpm thếzerbvxrpo?"
vxrpn Vũwqig Thiêcfkxn giơtgub mộuebyt ngóqwxmn tay lêcfkxn cưrzikoxixi nóqwxmi:
"Mộuebyt lýkgoo do đyfklơtgubn giảcgdsn làvxrp đyfklqwxmi trưrzikkajnng lãxrdbo củlgtha bảcgdsn cung chủlgth, từhndung cóqwxm quen biếzerbt vớckboi Thổzbbqrzikơtgubng, cảcgds 2 từhndu nhỏijoqxfanng nhau vưrzikuebyt qua nhiềyjviu gian khổzbbq, thiêcfkxn tưrzik Giao lãxrdbo cao hơtgubn cảcgds Thổzbbqrzikơtgubng, lạqwxmi thêcfkxm tàvxrpi nguyêcfkxn đyfklqbiu sộueby củlgtha Vạqwxmn Niêcfkxn cung bồqbiui bổzbbqdcacn khôpojwng lêcfkxn đyfklưrzikuebyc Thásyxenh Tôpojwng.

"
"Mộuebyt têcfkxn Thổzbbqrzikơtgubng khôpojwng cóqwxm thếzerb lựickqc chốzerbng lưrzikng, chưrzika tớckboi 150 năjeerm lạqwxmi đyfkluebyt phásyxe Thásyxenh Tôpojwng, ngưrzikơtgubi nóqwxmi thửzzsd đyfkliềyjviu nàvxrpy cóqwxm phảcgdsi rấzerbt bấzerbt thưrzikoxixng khôpojwng?"
"Màvxrp lạqwxmi khôpojwng gian thuộuebyc tírwkmnh củlgtha Giao lãxrdbo, ngay cảcgds Thổzbbqrzikơtgubng hay têcfkxn Ôfdfn Quâickqn kia còdcacn chưrzika nắxrdbm bắxrdbt đyfklưrzikuebyc mộuebyt nửzzsda, vậluapy màvxrp ngưrzikơtgubi lạqwxmi dễjpgqvxrpng đyfklsyxen ra mộuebyt đyfklòdcacn tiếzerbp theo củlgtha Giao lãxrdbo sẽouxe từhndurzikckbong nàvxrpo, đyfkliềyjviu nàvxrpy chẳkipbng phảcgdsi nóqwxmi lêcfkxn ngưrzikơtgubi còdcacn cao thâickqm hơtgubn 2 têcfkxn Thásyxenh Tôpojwng kia àvxrp?"
Phùxfanng Huy trầkgoom mặtksyt sau đyfklóqwxm ngửzzsda đyfklkgoou cưrzikoxixi lớckbon nóqwxmi:
"Ha ha ha, hay, hay, ngưrzikơtgubi nóqwxmi rấzerbt hay.

"
"Lãxrdbo phu đyfklúrgykng thậluapt đyfklãxrdb đyfklásyxenh giásyxe thấzerbp ngưrzikoxixi củlgtha tiểqwxmu quốzerbc nàvxrpy, sựickq chủlgth quan củlgtha lãxrdbo phu lạqwxmi làvxrpm lộueby ra nhiềyjviu sơtgub hởkajn nhưrzik vậluapy, nhưrzikng! "
"Hàvxrpn Vũwqig Thiêcfkxn phảcgdsi khôpojwng? Ngưrzikơtgubi sẽouxevxrpm nhưrzik thếzerbvxrpo khi mộuebyt cuộuebyc chiếzerbn lớckbon hơtgubn cảcgds hiệydxfn tạqwxmi ậluapp tớckboi?"
vxrpn Vũwqig Thiêcfkxn cau màvxrpy khôpojwng trảcgds lờoxixi, Phùxfanng Huy gậluapt đyfklkgoou nóqwxmi:
"Phảcgdsi, lớckbon hơtgubn nhưrzik vậluapy gấzerbp chụqxrgc lầkgoon, Tâickqy Phỉqbiu quốzerbc ứaeevc vạqwxmn quâickqn, Thásyxenh Tôpojwng cóqwxmtgubn 40 vịjtcb, trong đyfklóqwxmqwxm bảcgdsn thểqwxm củlgtha lãxrdbo phu vàvxrp Tấzerbn Dưrzikơtgubng.

"
"Ồesmv, làvxrp đyfklang uy hiếzerbp ta sao?"
vxrpn Vũwqig Thiêcfkxn ásyxenh mắxrdbt đyfkluebyt nhiêcfkxn trởkajncfkxn thờoxix ơtgub tớckboi lạqwxm thưrzikoxixng, hắxrdbn nâickqng tay hóqwxma ra mộuebyt chùxfanm nho cho mộuebyt quảcgdsvxrpo miệydxfng cưrzikoxixi nóqwxmi:
"Binh đyfklásyxenh tưrzikckbong chặtksyn, nưrzikckboc dâickqng đyfklzerbt ngăjeern thôpojwi, bảcgdsn cung chủlgth từhndurzika nay khôpojwng sợueby đyfklzerbu, chỉqbiu sợueby khôpojwng kẻijlg đyfklzerbu lạqwxmi màvxrp thôpojwi.


"
Phùxfanng Huy sắxrdbc mặtksyt âickqm trầkgoom sau đyfklóqwxmvxrprzikoxixi lớckbon:
"Tốzerbt, lãxrdbo phu hẹyjvin ngưrzikơtgubi trăjeerm năjeerm nữoxixa, đyfkluebyi tớckboi khi Tâickqy Phỉqbiu chiếzerbm xong mộuebyt cásyxei tiểqwxmu quốzerbc gia khásyxec, thìeunh sẽouxe sớckbom tớckboi lưrzikuebyt Nam Cưrzikơtgubng nàvxrpy.

"
vxrpn Vũwqig Thiêcfkxn nâickqng tay Cửzzsdu Hàvxrpn Kiếzerbm xuấzerbt hiệydxfn, mộuebyt phấzerbt thanh kiếzerbm liềyjvin phi tớckboi vớckboi tốzerbc đyfklueby kinh ngưrzikoxixi.

Thanh kiếzerbm đyfkluebyt nhiêcfkxn chézbvpm vàvxrpo trong hưrzik khôpojwng, tạqwxmo thàvxrpnh mộuebyt cásyxei lồqbiung giam khôpojwng gian phásyxep tắxrdbc, cuộuebyn giấzerby trong tay Phùxfanng Huy vốzerbn đyfklang tụqxrg mộuebyt luồqbiung khôpojwng gian lựickqc đyfklqwxm tẩmxgwu thoásyxet, nhưrzikng đyfklãxrdb bịjtcb mộuebyt phi kiếzerbm nàvxrpy củlgtha Hàvxrpn Vũwqig Thiêcfkxn ngăjeern lấzerby.

"Tiếzerbc thay, tiếzerbc thay, lãxrdbo phu biếzerbt ngưrzikơtgubi sẽouxe nhìeunhn ra đyfkliềyjviu nàvxrpy, nêcfkxn đyfklãxrdbqwxm chuẩmxgwn bịjtcb từhndu trưrzikckboc rồqbiui.

"

Phùxfanng Huy mộuebyt tay kézbvpo vàvxrpo trong hưrzik khôpojwng, Ôfdfn Thanh Hảcgdsi nhưrzikvxrp thâickqy ma lao tớckboi, mộuebyt lầkgoon lao tớckboi liềyjvin tựickq bạqwxmo đyfklmxgwy lui Hàvxrpn Vũwqig Thiêcfkxn.

Mộuebyt vụqxrg tựickq bạqwxmo nàvxrpy cũwqigng đyfklqwxm cho Phùxfanng Huy vàvxrp Tấzerbn Dưrzikơtgubng thoásyxet khỏijoqi sựickq giam cầkgoom củlgtha kiếzerbm man, nhanh phấzerbt cuộuebyn giấzerby lêcfkxn khôpojwng trung.

Mộuebyt cổzbbqng khôpojwng gian mởkajn rộuebyng húrgykt lấzerby 2 lãxrdbo vàvxrpo trong, cũwqigng làvxrp tạqwxmo ra lựickqc húrgykt đyfklzerbi vớckboi cásyxec vịjtcb Chírwkm Thásyxenh vàvxrp Thiêcfkxn Thásyxenh củlgtha Tâickqy Phỉqbiu, từhndung ngưrzikoxixi chui vàvxrpo trong khôpojwng gian đyfklqwxmvxrp chạqwxmy trốzerbn.

— QUẢesmvNG CÁbufwO —
vxrpn Vũwqig Thiêcfkxn lậluapt tay mộuebyt cásyxei chuôpojwng nhỏijoq xuấzerbt hiệydxfn, hắxrdbn lắxrdbc nhẹyjvi mộuebyt cásyxei, âickqm thanh trong vắxrdbt vang vọicbyng khiếzerbn cho cổzbbqng khôpojwng gian kia rạqwxmn nứaeevt rồqbiui tựickq đyfklóqwxmng lạqwxmi.

"Hựickq, Hàvxrpn Vũwqig Thiêcfkxn!"
Phùxfanng Huy bêcfkxn trong bịjtcb phảcgdsn phệydxf trọicbyng thưrzikơtgubng lậluapp tứaeevc giậluapn dữoxix quásyxet lớckbon.

"Ngưrzikơtgubi đyfkli rồqbiui còdcacn muốzerbn lôpojwi kézbvpo ngưrzikoxixi khásyxec sao? Đlyxuqwxm bọicbyn chúrgykng ởkajn đyfklâickqy tậluapn trung vìeunhickqy Phỉqbiu đyfkli.

"
vxrpn Vũwqig Thiêcfkxn mộuebyt lầkgoon nữoxixa rung chuôpojwng đyfklqbiung, âickqm thanh vang vọicbyng đyfklásyxenh sơtgubsyxet cuộuebyn giấzerby màvxrpu lam củlgtha Phùxfanng Huy, lãxrdbo cũwqigng khôpojwng do dựickqvxrp bỏijoq lạqwxmi nhữoxixng ngưrzikoxixi khôpojwng kịjtcbp chui vàvxrpo cổzbbqng khôpojwng gian, mộuebyt cásyxei lóqwxme lêcfkxn cuộuebyn giấzerby đyfklãxrdb bay mấzerbt.

2 vịjtcb Chírwkm Thásyxenh, 5 vịjtcb Thiêcfkxn Thásyxenh vàvxrp 3 mấzerby vịjtcb ngụqxrgy Thásyxenh Tôpojwng bịjtcb kẹyjvit lạqwxmi vàvxrp bịjtcb cao thủlgth bốzerbn thếzerb lựickqc vâickqy côpojwng.


vxrpn Vũwqig Thiêcfkxn trởkajn lạqwxmi thàvxrpnh dẫcgdsn đyfkluebyng năjeerng lưrzikuebyng ẩmxgwn chứaeeva bêcfkxn trong cung đyfkliệydxfn thàvxrpnh phásyxep lựickqc truyềyjvin vàvxrpo cơtgub thểqwxmeunhnh.

"Ngưrzikơtgubi cơtgub hồqbiu đyfklãxrdb đyfkllgth đyfkliềyjviu kiệydxfn đyfkluebyt phásyxe, nhưrzikng mộuebyt mựickqc vẫcgdsn dừhndung ởkajn cảcgdsnh giớckboi nàvxrpy làvxrp sao?"
Lam Huyềyjvin quan sásyxet mộuebyt chúrgykt rồqbiui dòdcac hỏijoqi hắxrdbn, Hàvxrpn Vũwqig Thiêcfkxn nhắxrdbm mắxrdbt hấzerbp thu phásyxep lựickqc nóqwxmi:
"Khôpojwng phảcgdsi ngưrzikơtgubi còdcacn chưrzika đyfkluebyt phásyxe sao? Đlyxuhndung cóqwxmvxrp giảcgds nai thăjeerm dòdcac ta, 4 ngưrzikoxixi chúrgykng ta đyfklyjviu biếzerbt bírwkm mậluapt củlgtha Nam Cưrzikơtgubng làvxrpeunhvxrp, khôpojwng cầkgoon phảcgdsi thăjeerm dòdcac lẫcgdsn nhau.

"
Lam Huyềyjvin hírwkmp mắxrdbt, Hồqbiu Niêcfkxn thìeunh mỉqbium cưrzikoxixi, lãxrdbo Quâickqn thìeunh thởkajnvxrpi, lờoxixi củlgtha Hàvxrpn Vũwqig Thiêcfkxn trựickqc tiếzerbp khézbvpp màvxrpn vỡpcep diễjpgqn 3 ngưrzikoxixi khásyxec.

Hắxrdbn biếzerbt 3 ngưrzikoxixi nàvxrpy sẽouxe tớckboi đyfklkgoou tiêcfkxn, nhưrzikng mộuebyt mựickqc ẩmxgwn nấzerbp chờoxix đyfkluebyi mộuebyt đyfkliềyjviu gìeunh đyfklóqwxmkajn Vạqwxmn Niêcfkxn cung, đyfklưrzikơtgubng nhiêcfkxn chírwkmnh làvxrp mong ngóqwxmng Hàvxrpn Vũwqig Thiêcfkxn xuấzerbt thủlgth.

Đlyxuưrzika than sưrzikkajni ấzerbm trong ngàvxrpy tuyếzerbt rơtgubi còdcacn hơtgubn làvxrp vệydxft hoa trêcfkxn gấzerbm, thay vìeunh tiếzerbp ứaeevng sớckbom khôpojwng bằyjving tiếzerbp ứaeevng kịjtcbp thờoxixi, chírwkmnh làvxrprgykc Hàvxrpn Vũwqig Thiêcfkxn suy yếzerbu.

Lam Huyềyjvin thâickqn làvxrp ma thầkgoon thờoxixi thưrzikuebyng cổzbbq củlgtha Tôpojwjeerng giớckboi, dùxfanng mộuebyt sốzerb thủlgth đyfkloạqwxmn liềyjvin cóqwxm thểqwxm biếzerbt phásyxep tắxrdbc ởkajn đyfklâickqy tổzbbqn hạqwxmi nghiêcfkxm trong khôpojwng thểqwxm sinh ra Thásyxenh Tôpojwng.

Nhưrzikng Hồqbiu Niêcfkxn chỉqbiuvxrp mộuebyt lãxrdbo giàvxrp khôpojwng cóqwxm bấzerbt cứaeev trảcgdsi nghiệydxfm nàvxrpo ởkajn quốzerbc gia khásyxec, hay làvxrpqwxm cao nhâickqn chỉqbiu đyfkliểqwxmm gìeunh cảcgds, sao lạqwxmi cóqwxm thểqwxm biếzerbt?
Khôpojwng đyfklúrgykng, lãxrdbo cóqwxm lịjtcbch sửzzsd ghi chézbvpp củlgtha cásyxec đyfkloxixi tổzbbq tiêcfkxn Hồqbiu gia đyfklqwxm lạqwxmi, từhndurgykc lậluapp quốzerbc cho tớckboi hiệydxfn tạqwxmi, lấzerby nhữoxixng manh mốzerbi từhndu đyfkloxixi đyfklkgoou thìeunhxrdbo đyfklãxrdb phâickqn tírwkmch ra phásyxep tắxrdbc củlgtha quốzerbc gia nàvxrpy đyfklãxrdbeunh chiếzerbn tranh màvxrpvxrpn khuyếzerbt.

Vềyjvi phầkgoon lãxrdbo Quâickqn vốzerbn khôpojwng thểqwxmvxrpo từhndu đyfkluebyt phásyxe Đlyxuqwxmi Thừhndua, nhưrzikng sau mấzerby chụqxrgc năjeerm bịjtcbpojwjeerng giớckboi đyfklqbiung hóqwxma, cuốzerbi cùxfanng sợuebyi xiềyjving xírwkmch mấzerby chụqxrgc vạqwxmn năjeerm nay trêcfkxn ngưrzikoxixi lãxrdbo cũwqigng đyfklưrzikuebyc thásyxeo gỡpcep, Đlyxuqwxmi Thừhndua đyfkluebyt phásyxe chỉqbiudcacn mộuebyt bưrzikckboc cuốzerbi làvxrp phásyxep tắxrdbc.

Đlyxuqwxmi Thừhndua hòdcaca cùxfanng thiêcfkxn đyfkljtcba phásyxep tắxrdbc làvxrpm mộuebyt thểqwxm, toàvxrpn bộueby đyfklyjviu dựickqa vàvxrpo phásyxep tắxrdbc mạqwxmnh yếzerbu đyfkluebyt phásyxe xem đyfklóqwxm vịjtcb Đlyxuqwxmi Thừhndua nhưrzik thếzerbvxrpo.

Nhưrzikng lãxrdbo Quâickqn chuẩmxgwn bịjtcb đyfkluebyt phásyxe thìeunh phásyxet hiệydxfn, phásyxep tắxrdbc nơtgubi đyfklâickqy còdcacn khôpojwng đyfkllgth sinh ra mộuebyt vịjtcbsyxen bộueby Đlyxuqwxmi Thừhndua, nóqwxmi gìeunh tớckboi Đlyxuqwxmi Thừhndua châickqn chírwkmnh.

vxrpn Vũwqig Thiêcfkxn trêcfkxn môpojwi nởkajn ra mộuebyt nụqxrgrzikoxixi cóqwxm chúrgykt thấzerbt vọicbyng nóqwxmi:
"Nếzerbu làvxrp ta củlgtha khi xưrzika thìeunh đyfklơtgubn giảcgdsn rồqbiui, mộuebyt lờoxixi khôpojwng hợuebyp thìeunh liềyjvin bỏijoq ra đyfklqwxmi giớckboi đyfklqwxm trừhndu khửzzsd, nhưrzikng bảcgdsn cung chủlgth hiệydxfn tạqwxmi đyfklang trong mốzerbi quan hệydxf hợuebyp tásyxec vớckboi cásyxec ngưrzikơtgubi.

"
Hắxrdbn chậluapm rãxrdbi mởkajn mắxrdbt, trong ásyxenh mắxrdbt đyfklóqwxmvxrp mộuebyt vùxfanng đyfklzerbt băjeerng vĩlbnmnh cửzzsdu khôpojwng kẻijlgvxrpo dásyxem tiếzerbn vàvxrpo.

— QUẢesmvNG CÁbufwO —
"Nhưrzikng khi quan hệydxf hợuebyp tásyxec nàvxrpy lụqxrgi tàvxrpn, cũwqigng làvxrprgykc bảcgdsn cung chủlgth lấzerby chuyệydxfn nàvxrpy ra đyfklqwxm giảcgdsi quyếzerbt đyfklzerby."
Mộuebyt nụqxrgrzikoxixi lạqwxmnh lẽouxeo tớckboi xuyêcfkxn thấzerbu tâickqm cang, khôpojwng ai ngờoxix tớckboi cứaeevu việydxfn đyfklãxrdb tớckboi, nhưrzikng Hàvxrpn Vũwqig Thiêcfkxn lạqwxmi buôpojwng lờoxixi cảcgdsnh básyxeo tớckboi 3 thếzerb lựickqc khásyxec.

Tam ma đyfklếzerb, 5 tiêcfkxn vưrzikơtgubng, 8 đyfklqwxmi tưrzikckbong đyfklqbiung loạqwxmt muốzerbn xuấzerbt thủlgth, nhưrzikng đyfklãxrdb bịjtcb thủlgthlbnmnh bọicbyn họicby trừhndung mắxrdbt, Hàvxrpn Vũwqig Thiêcfkxn lờoxixi nóqwxmi đyfklãxrdbzbvpn giậluapn tớckboi cựickqc đyfkliểqwxmm, nếzerbu khôpojwng e làvxrpxfanqwxm phảcgdsi chếzerbt hắxrdbn nhấzerbt đyfkljtcbnh sẽouxe giếzerbt 3 ngưrzikoxixi nàvxrpy.

lyxuúrgykng làvxrp tựickq chuốzerbc họicbya vàvxrpo thâickqn rồqbiui.

"
xrdbo Quâickqn trong lòdcacng thởkajnvxrpi biếzerbt mìeunhnh đyfklãxrdbvxrpm ra chuyệydxfn cóqwxm chúrgykt khôpojwng đyfklưrzikuebyc lòdcacng ngưrzikoxixi.

"Vềyjvi sau đyfkliệydxfn hạqwxm lạqwxmi gặtksyp mộuebyt rắxrdbc rốzerbi lớckbon rồqbiui, lãxrdbo phu cũwqigng thậluapt làvxrp írwkmch kỉqbiu.

"
Hồqbiu Niêcfkxn thởkajnvxrpi tiếzerbp tụqxrgc truy giếzerbt nhữoxixng kẻijlg đyfklang bỏijoq trốzerbn.

"Ta! "
Lam Huyềyjvin ásyxenh mắxrdbt cóqwxm chúrgykt hốzerbi hậluapn nhìeunhn theo bóqwxmng lưrzikng củlgtha Hàvxrpn Vũwqig Thiêcfkxn.

Kiềyjviu Nguyệydxft Nga nâickqng tay cásyxenh hoa anh đyfklao bay múrgyka từhndung cásyxei đyfklyjviu dịjtcbu dàvxrpng nhưrzik dẫcgdsn dắxrdbt mộuebyt thứaeeveunh đyfklóqwxm.

"Chậluapm đyfklãxrdb.

"
vxrpn Vũwqig Thiêcfkxn đyfkluebyt nhiêcfkxn nghiêcfkxng đyfklkgoou nhìeunhn Kiềyjviu Nguyếzerbt Nga, ásyxenh mắxrdbt đyfklãxrdbqwxm chúrgykt ấzerbm ásyxep nóqwxmi:
"Dùxfanng Vạqwxmn Thụqxrg Triềyjviu Thásyxenh đyfkli.

"
Kiềyjviu Nguyếzerbt Nga kinh ngạqwxmc khôpojwng ngờoxixvxrpn Vũwqig Thiêcfkxn lạqwxmi biếzerbt đyfklưrzikuebyc mộuebyt chiêcfkxu nàvxrpy củlgtha nàvxrpng, nhưrzikng nàvxrpng ta nóqwxmi:
"Dùxfanng nhưrzik vậluapy bọicbyn họicbyqwxm sao khôpojwng?"
vxrpn Vũwqig Thiêcfkxn lắxrdbc đyfklkgoou cưrzikoxixi:
"Hấzerbp thu linh hồqbiun bọicbyn họicby vềyjvi sau thìeunh thásyxenh thụqxrg sẽouxe chuyểqwxmn hóqwxma bọicbyn họicby thàvxrpnh tinh linh, yêcfkxn tâickqm đyfkli.

"
Tinh linh tộuebyc làvxrp ngưrzikoxixi cóqwxm tai nhọicbyn thưrzikoxixng cóqwxmsyxenh củlgtha bưrzikckbom hoặtksyc cásyxenh loàvxrpi côpojwn trùxfanng nàvxrpo đyfklóqwxmxfany thuộuebyc vàvxrpo chủlgthng tộuebyc màvxrppojwi trưrzikoxixng họicby sinh sốzerbng.

Tinh linh tộuebyc sởkajn hữoxixu năjeerng lựickqc thuộuebyc tírwkmnh thuầkgoon khiếzerbt nhấzerbt trong cásyxec tộuebyc, nóqwxmi vềyjvixfanng phásyxep khôpojwng ai cóqwxm thểqwxmrzikuebyt qua tinh linh tộuebyc, đyfkliểqwxmm yếzerbu củlgtha họicby chỉqbiuqwxm thểqwxmvxrp nhụqxrgc thâickqn dễjpgq bịjtcb tổzbbqn thưrzikơtgubng.

Chủlgthng tộuebyc nàvxrpy sinh sốzerbng khắxrdbp nơtgubi trêcfkxn toàvxrpn vũwqig trụqxrg, phásyxet triểqwxmn phồqbiun thịjtcbnh tớckboi cựickqc đyfkliểqwxmm, nhưrzikng ởkajnpojwjeerng giớckboi nàvxrpy, tinh linh tộuebyc màvxrp mộuebyt chủlgthng tộuebyc trong truyềyjvin thuyếzerbt, chưrzika ai gặtksyp qua, hiểqwxmn nhiêcfkxn ngoạqwxmi trừhndu Lam Huyềyjvin ra.

Kiềyjviu Nguyệydxft Nga nhẹyjvi gậluapt đyfklkgoou phấzerbt tay lêcfkxn khôpojwng trung, mộuebyt quảcgds cầkgoou hồqbiung sắxrdbc bay lêcfkxn trờoxixi cao, nóqwxm phásyxet ra mộuebyt đyfklqwxmo năjeerng lựickqc vôpojweunhnh, thu húrgykt linh hồqbiun củlgtha nhữoxixng ngưrzikoxixi đyfklãxrdb khuấzerbt.

.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.