Ta Là Hàn Vũ Thiên

Chương 148 : Thần Phạt

    trước sau   "Vậtczpy làxhdd 11 ngưftfvtthhi cáartgc ngưftfvơkceji đirkrlnagi diệomhdn cho nhâirkrn tộnfosc đirkrmjfp tham gia Thầomhdn Phạlnagt àxhdd?"
xhddn Vũgldk Thiêuuuxn ngồqgydi dựikzfa đirkromhdu vàxhddo tưftfvtthhng cóuzwa chúnugot hứirkrng thúnugo, lãuzfio giàxhdd kia mỉkcejm cưftfvtthhi nóuzwai:
"Làxhdd 12 ngưftfvtthhi mớdjezi cóuzwa thểmjfp bắohvkt đirkromhdu cuộnfosc chiếcbsqn, nếcbsqu nhâirkrn tộnfosc thắohvkng thìtczp bọmjfpn ta sẽyxuk đirkrưftfvldhcc tựikzf do ởsscn trong Hoàxhddn Thi nàxhddy, rờtthhi khỏphbzi quốdratc gia nàxhddy bấdhset cứirkr khi nàxhddo mìtczpnh muốdratn, còboxsn nếcbsqu thầomhdn sứirkr thắohvkng thìtczp nhâirkrn tộnfosc nhấdhset đirkrqudrnh phảwvudi cốdratng nạlnagp nhiềwaowu ngưftfvtthhi dâirkrn hơkcejn cho bọmjfpn chúnugong.

"
Đqudroạlnagn đirkromhdu thìtczp con hưftfvng phấdhsen, nhưftfvng tớdjezi đirkroạlnagn sau lãuzfio lạlnagi trầomhdm mặjoput cóuzwa chúnugot khôlecwng kiêuuuxn đirkrqudrnh, Hàxhddn Vũgldk Thiêuuuxn nhếcbsqch môlecwi nóuzwai:
"Ngưftfvtthhi thứirkr 12 trong 12 nhâirkrn tộnfosc, e làxhdd ta rồqgydi?"
uzfio giàxhdd gậtczpt đirkromhdu táartgn thàxhddnh, 10 ngưftfvtthhi xung quanh cũgldkng đirkrwaowu làxhdd mộnfost bộnfosartgng mỉkcejm cưftfvtthhi khôlecwng pháartgn đirkrdrati.

"Nèzqcszqcs, 12 ngưftfvtthhi cáartgc ngưftfvơkceji ồqgydn àxhddo cáartgi gìtczp vậtczpy? Cóuzwa biếcbsqt 12 vịqudr thầomhdn sứirkr đirkrang bàxhddn vềwaow chuyệomhdn Thầomhdn Phạlnagt khôlecwng hảwvud? Mộnfost lũgldk hạlnag đirkrplrxng cũgldkng muốdratn đirkráartgnh vớdjezi thầomhdn sao?"
uuuxn cai ngụcepqc kia dựikzfa vàxhddo mộnfost cáartgi trụcepq đirkráartg chếcbsq giễzqcsu mộnfost đirkráartgm tùbsko nhâirkrn tựikzfftfvng làxhdd nhâirkrn tộnfosc, 12 ngưftfvtthhi đirkrwaowu lóuzwae lêuuuxn cùbskong mộnfost ýgxiv nghĩlnau, đirkróuzwa chílfdhnh làxhdd mộnfost têuuuxn ngu ngốdratc.

Thờtthhi gian trôlecwi qua mộnfost tháartgng, vôlecw sốdrat thâirkrn ảwvudnh đirkrwaowu xuấdhset hiệomhdn ởsscnuuuxn trong thàxhddnh trìtczp thứirkr 3 ởsscn Diệomhdt Thi thàxhddnh.

Trung tâirkrm củplrxa nóuzwaxhdd mộnfost sâirkrn đirkrdhseu dàxhddi ba trăhsntm trưftfvldhcng, rộnfosng hai trăhsntm trưftfvldhcng xung quanh làxhddftfvtthhng bằboxsng ngọmjfpc thạlnagch quýgxiv giáartg, cùbskong vớdjezi nhữzqcsng chiếcbsqc ghếcbsq ngồqgydi củplrxa ngưftfvtthhi tớdjezi xem.


Mộnfost máartgi vòboxsm dàxhddnh cho 12 vịqudr thầomhdn sứirkrxhdd hoàxhddng đirkrếcbsq, chỗzrop ngồqgydi cao quýgxiv khôlecwng thểmjfpxhddo so bìtczp.

"Xem ra Thầomhdn Phạlnagt tớdjezi sớdjezm hơkcejn dựikzflfdhnh nhỉkcej?"
Từnugong đirkrldhct cao thủplrx hạlnag xuốdratng ngồqgydi ởsscn ghếcbsq củplrxa mìtczpnh chăhsntm chúnugo nhìtczpn sàxhddn đirkrdhseu, sau đirkróuzwa quay sang ồqgydn àxhddo vớdjezi nhau.

Mộnfost nhóuzwam nhỏphbz ngưftfvtthhi mặjopuc thưftfvtthhng phụcepqc chưftfva đirkrếcbsqn 500 nhâirkrn lựikzfc cũgldkng xuấdhset hiệomhdn ởsscn đirkrâirkry, bọmjfpn họmjfpxhdd nhữzqcsng ngưftfvtthhi nóuzwai mìtczpnh chílfdhnh làxhdd nhâirkrn tộnfosc.

Xung quanh làxhdd nhữzqcsng kẻwxrc tựikzfftfvng thầomhdn nhìtczpn họmjfp bằboxsng áartgnh mắohvkt khinh bỉkcej, nhưftfv xem mộnfost con cáartg mắohvkc câirkru vùbskong vẫqgydy thoáartgt chếcbsqt vậtczpy.

qudrưftfvldhcc rồqgydi, trẫqgydm tuyêuuuxn bốdrat Thầomhdn Phạlnagt bắohvkt đirkromhdu.

"
Hoàxhddng đirkrếcbsqirkrng ngọmjfpc tỷggsguuuxn toàxhddn lựikzfc đirkróuzwang xuốdratng mẫqgydu chiếcbsqu thưftfv trêuuuxn bàxhddn, mộnfost cáartgi đirkróuzwang dấdhseu nàxhddy đirkrãuzfi tạlnago ra cuồqgydng phong thổvuvri quéjhgzt.

qudrmjfp Ngôlecw Diệomhdt ta lêuuuxn trưftfvdjezc.

"
Mộnfost trung niêuuuxn rúnugot ra xong kílfdhch tựikzf tiêuuuxn bưftfvdjezc tớdjezi gầomhdn lốdrati đirkri dẫqgydn ra sâirkrn đirkrdhseu, ai cũgldkng khôlecwng cóuzwa ýgxiv kiếcbsqn gìtczp, ởsscn trong phòboxsng nàxhddy cóuzwa mộnfost màxhddn sáartgng chiếcbsqu đirkrưftfvldhcc hìtczpnh ảwvudnh bêuuuxn ngoàxhddi, bọmjfpn họmjfpuzwa thểmjfp biếcbsqt đirkrưftfvldhcc làxhddtczpnh thắohvkng hay bạlnagi.

Ngôlecw Diệomhdt vừnugoa ra sâirkrn mộnfost thâirkrn y phụcepqc ráartgch rưftfvdjezi đirkrãuzfi thay bằboxsng chiếcbsqn giáartgp, tay nắohvkm song kílfdhch xưftfvng hùbskong.

"Vậtczpy đirkrâirkry làxhdd Man Nhâirkrn họmjfp Ngôlecw sao?"
Phổvuvr Cửcbsq đirkrtczpp bàxhddn trựikzfc tiếcbsqp nhảwvudy xuốdratng lấdhsey ra vũgldk khílfdhxhdd mộnfost câirkry rìtczpu dàxhddi mưftfvtthhi trưftfvldhcng.


"Tớdjezi!"
Khôlecwng kịqudrp đirkrmjfp hoàxhddng đirkrếcbsq ra hiệomhdu bắohvkt đirkromhdu, cảwvud 2 đirkrãuzfi lao vàxhddo chiếcbsqn đirkrdhseu, mộnfost rìtczpu bổvuvr xuốdratng còboxsn song kílfdhch bắohvkt chéjhgzo nhau chặjopun lấdhsey.

Chỉkcej mớdjezi mộnfost đirkròboxsn liềwaown thấdhsey Ngôlecw Diệomhdt bịqudr khụcepqy mộnfost châirkrn, toàxhddn lựikzfc ngăhsntn cảwvud mộnfost rìtczpu nàxhddy.

"Man Hoàxhddn Thểmjfp!"
Ngôlecw Diệomhdt gầomhdm lêuuuxn cơkcej bắohvkp tăhsntng vọmjfpt mang theo khílfdh tứirkrc đirkrartgy Phổvuvr Cửcbsq ra xa, 10 ngưftfvtthhi ởsscn trong phòboxsng xem vậtczpy liềwaown hoan hôlecw khôlecwng ngừnugong, Hàxhddn Vũgldk Thiêuuuxn nóuzwai:
"Têuuuxn sứirkr thầomhdn đirkróuzwaxhdd mộnfost tay bổvuvrtczpu xuốdratng màxhdd hắohvkn đirkrãuzfi phảwvudi khụcepqy gốdrati rồqgydi, đirkrartgn xem hai tay thìtczp nhưftfv thếcbsqxhddo?"
Lờtthhi nàxhddy nhưftfv mộnfost gáartgo nưftfvdjezc lạlnagnh tạlnagt thẳplrxng vàxhddo mặjoput bọmjfpn họmjfp, Phổvuvr Cửcbsqirkrng rìtczpu mộnfost đirkrưftfvtthhng quéjhgzt ngang.


"Kim Can Kílfdhch!"
Ngôlecw Diệomhdt mộnfost kílfdhch từnugouuuxn phảwvudi đirkráartgnh qua ngăhsntn lạlnagi mộnfost rìtczpu, thâirkrn hìtczpnh nhảwvudy lêuuuxn tay tráartgi bổvuvr xuốdratng mộnfost kílfdhch còboxsn lạlnagi.

qudrơkcejn Quyềwaown Vạlnagn Cưftfvtthhng!"
Tay tráartgi Phổvuvr Cửcbsq pháartgt ra hàxhddo quang màxhddu nâirkru kìtczp quáartgi, hắohvkn nâirkrng mộnfost quyềwaown nặjopung nềwaow đirkrdhsem tớdjezi trưftfvdjezc.

lfdhch vàxhdd quyềwaown va chạlnagm chỉkcej trong mộnfost nháartgy mắohvkt, Ngôlecw Diệomhdt đirkrãuzfi bịqudr đirkráartgnh bay, câirkry kílfdhch bêuuuxn tráartgi đirkrãuzfi bịqudr vỡcwjx.

"Kim Can Nhấdhset Kílfdhch!"— QUẢwxrcNG CÁojfpO —
Đqudrnfost nhiêuuuxn ởsscnftfvtthhn phảwvudi Phổvuvr Cửcbsq truyềwaown tớdjezi mộnfost cơkcejn đirkrau kílfdhch liệomhdt, Ngôlecw Diệomhdt trưftfvdjezc khi bịqudr đirkráartgnh đirkrãuzfi kịqudrp néjhgzm mộnfost kílfdhch còboxsn lạlnagi làxhddm bịqudr thưftfvơkcejng sưftfvtthhn phảwvudi củplrxa thầomhdn sứirkr.

"Khôlecwng thểmjfpxhddo! Mộnfost têuuuxn nhâirkrn tộnfosc lạlnagi cóuzwa thểmjfp đirkrwvud thưftfvơkcejng thầomhdn sứirkr?"
Đqudráartgm ngưftfvtthhi trêuuuxn kháartgng đirkràxhddi hung hăhsntng co rúnugot lạlnagi, nhâirkrn tộnfosc ngơkcej ngáartgc sau đirkróuzwa tung hôlecw.

Ngôlecw Diệomhdt đirkrirkrng lêuuuxn mỉkcejm cưftfvtthhi rấdhset đirkrohvkc ýgxiv, cáartgnh tay tráartgi đirkrnfost nhiêuuuxn hóuzwaa thàxhddnh từnugong miếcbsqng thịqudrt vụcepqn rơkceji ởsscn trêuuuxn đirkrdhset.

cepqn mộnfost quyềwaown vừnugoa rồqgydi khiếcbsqn ngưftfvơkceji nắohvkm chắohvkc cáartgi chếcbsqt rồqgydi.

"
Phổvuvr Cửcbsqbskong tay rúnugot câirkry kílfdhch còboxsn ghim ởsscnftfvtthhn phảwvudi ra néjhgzm đirkri.

"Man củplrxa nhâirkrn tộnfosc cũgldkng chỉkcejuzwa vậtczpy.

"
Chỉkcej mớdjezi giao thủplrx 2 đirkròboxsn đirkrplrx biếcbsqt khoảwvudng cáartgch tu vi củplrxa đirkrdrati phưftfvơkcejng, Phổvuvr Cửcbsqftfvdjezc tớdjezi nâirkrng rìtczpu mộnfost bổvuvr thẳplrxng tớdjezi cổvuvr củplrxa Ngôlecw Diệomhdt.

"Dùbsko sao thìtczp ta đirkrâirkry vẫqgydn tựikzfxhddo vớdjezi danh Man đirkróuzwa.

"
Ngôlecw Diệomhdt pháartgp lựikzfc toàxhddn thâirkrn dồqgydn vàxhddo cáartgch tay phảwvudi đirkrcwjx mộnfost rìtczpu kia, lưftfvcwjxi rìtczpu mang theo hàxhddo quang màxhddu nâirkru cắohvkt vàxhddo nửcbsqa cáartgnh tay củplrxa Ngôlecw Diệomhdt rồqgydi dừnugong lạlnagi.

"Sao hảwvud? Xem thửcbsq ta trảwvud đirkròboxsn đirkrâirkry!"
Ngôlecw Diệomhdt nhảwvudy lêuuuxn xưftfvơkcejng cáartgnh tay gãuzfiy ra, mộnfost câirkry xưftfvơkcejng nhọmjfpn hưftfvdjezng phílfdha yếcbsqt hầomhdu củplrxa Phổvuvr Cửcbsq.


Phổvuvr Cửcbsq khôlecwng chúnugot sợldhcuzfii nâirkrng tay tráartgi lêuuuxn giữzqcs đirkrưftfvldhcc câirkry xuôlecwng kia, Ngôlecw Diệomhdt cắohvkn răhsntng sau đirkróuzwa phun mộnfost ngụcepqm máartgu vàxhddo mặjoput củplrxa Phổvuvr Cửcbsq, khiếcbsqn hắohvkn khôlecwng thểmjfp nhìtczpn thấdhsey gìtczp.

Ngôlecw Diệomhdt đirkruuuxn cuồqgydng tiếcbsqp tụcepqc bẻwxrcuzfiy khúnugoc xưftfvdjezng củplrxa mìtczpnh rồqgydi dùbskong miệomhdng cắohvkn tớdjezi, hàxhddm răhsntng sắohvkc nhọmjfpn gậtczpm vàxhddo cổvuvr củplrxa Phổvuvr Cửcbsq.

Ngôlecw Diệomhdt áartgnh mắohvkt đirkrohvkc ýgxiv nhưftfvng khi hắohvkn nhìtczpn lạlnagi thìtczp thấdhsey Phổvuvr Cửcbsq đirkrirkrng yêuuuxn, chậtczpm chậtczpm mởsscn ra đirkrôlecwi mắohvkt đirkrphbz ngầomhdu do dílfdhnh màxhddu nhìtczpn mìtczpnh.

"Phổvuvr Cửcbsq Khai Thiêuuuxn!"
Mộnfost tay bóuzwap 2 châirkrn Ngôlecw Diệomhdt thàxhddnh thịqudrt náartgt pha lẫqgydn vớdjezi xưftfvơkcejng, tay còboxsn lạlnagi cầomhdm rìtczpu đirkrưftfva vềwaow phílfdha sau thủplrx thếcbsq.

Ngôlecw Diệomhdt biếcbsqt mìtczpnh khôlecwng qua khỏphbzi liềwaown cốdrat cắohvkn chặjoput hơkcejn nữzqcsa, Phổvuvr Cửcbsq toàxhddn lựikzfc kéjhgzo Ngôlecw Diệomhdt ra mang theo mộnfost mảwvudnh thịqudrt ởsscn cổvuvr ra néjhgzm vàxhddo hưftfv khôlecwng.

Mộnfost rìtczpu hạlnag xuốdratng trảwvudm Ngôlecw Diệomhdt thàxhddnh 2 nửcbsqa, Phổvuvr Cửcbsq lạlnagi nâirkrng rìtczpu quéjhgzt ngang qua muốdratn bổvuvr hắohvkn thàxhddnh thịqudrt vụcepqn.

"Nàxhddo, trậtczpn đirkromhdu kếcbsqt thúnugoc rồqgydi kia màxhdd.

"
xhddn Vũgldk Thiêuuuxn đirkrnfost nhiêuuuxn xuấdhset hiệomhdn mộnfost cưftfvdjezc từnugo phílfdha dưftfvdjezi đirkráartguuuxn thâirkrn rìtczpu, khiếcbsqn nóuzwa lệomhdch hưftfvdjezng chéjhgzm lêuuuxn khôlecwng trung.

kcej thểmjfp Ngôlecw Diệomhdt bịqudr chẻwxrc đirkrôlecwi đirkrang hạlnag xuốdratng, Hàxhddn Vũgldk Thiêuuuxn dùbskong băhsntng giáartg nốdrati lạlnagi 2 mảwvudnh cơkcej thểmjfp, dùbskong băhsntng tuyếcbsqt đirkrmjfp đirkrohvkp lạlnagi tay châirkrn cho Ngôlecw Diệomhdt.

Hắohvkn dùbskong pháartgp lựikzfc nâirkrng Ngôlecw Diệomhdc lêuuuxn rồqgydi nhẹknrp nhàxhddng bưftfvdjezc vàxhddo trong, Phổvuvr Cửcbsq bịqudr thưftfvơkcejng ởsscn cổvuvr sao lạlnagi đirkrmjfp cho hắohvkn đirkri dễzqcsxhddng nhưftfv vậtczpy, rìtczpu trong tay nâirkrng lêuuuxn chéjhgzm tớdjezi Hàxhddn Vũgldk Thiêuuuxn.

Nhưftfvng thứirkr hắohvkn chéjhgzm vàxhddo lạlnagi làxhdd mộnfost tưftfvldhcng băhsntng, Hàxhddn Vũgldk Thiêuuuxn từnugo phílfdha trêuuuxn hạlnag xuốdratng đirkrirkrng trêuuuxn vai Phổvuvr Cửcbsq.

"Mạlnagnh mẽyxuk, tàxhddn áartgc vàxhdd! "
xhddn Vũgldk Thiêuuuxn mộnfost cưftfvdjezc đirkráartg Phổvuvr Cựikzf cắohvkm đirkromhdu xuốdratng mấdhset đirkrdhset, lúnugong xuốdratng phílfdha dưftfvdjezi tớdjezi 2 thưftfvdjezc.

"Thiếcbsqu thôlecwng minh đirkrdhsey.


"
Hắohvkn bưftfvdjezc đirkri khôlecwng quan tâirkrm tớdjezi áartgnh nhìtczpn củplrxa mọmjfpi ngưftfvtthhi, đirkromhdu Phổvuvr Cửcbsqsscn trong mặjoput đirkrdhset đirkrnfosng nhiêuuuxn máartgu tưftfvơkceji phụcepqt ra.

Mộnfost cưftfvdjezc nàxhddy khiếcbsqn miệomhdng vếcbsqt thưftfvơkcejng ởsscn cổvuvr hắohvkn bịqudrartgch ra, máartgu chảwvudy rấdhset nhiềwaowu.

"Trậtczpn nàxhddy nhâirkrn tộnfosc bạlnagi, thầomhdn thắohvkng.


"
Hoàxhddng đirkrếcbsq hờtthh hửcbsqng nhìtczpn qua chiếcbsqn trưftfvtthhng mộnfost chúnugot sau đirkróuzwa lấdhsey búnugot quẹknrpt mộnfost gạlnagch ởsscn bảwvudng thầomhdn.

"Tiếcbsqp theo.

"
Hoàxhddng đirkrếcbsq đirkrjoput búnugot xuốdratng giọmjfpng nóuzwai uy nghiêuuuxm, từnugo phílfdha xa bay tớdjezi mộnfost thiếcbsqu niêuuuxn khuôlecwn mặjoput đirkráartgng yêuuuxu chớdjezp chớdjezp mắohvkt nhìtczpn vềwaow phílfdha cáartgc thầomhdn sứirkr.

— QUẢwxrcNG CÁojfpO —
qudrùbskoa ta chắohvkc.

"
artgc vịqudr thầomhdn sứirkr nhìtczpn nhau vớdjezi vẻwxrc khôlecwng thểmjfp tin đirkrưftfvldhcc, bọmjfpn họmjfpxhddm thếcbsqxhddo lạlnagi cóuzwa thểmjfp đirkri đirkrdhseu vớdjezi mộnfost thiếcbsqu niêuuuxn chứirkr.

"Khôlecwng ai chịqudru lêuuuxn àxhdd?"
tczpnh Thưftfv đirkrirkrng dậtczpy bưftfvdjezc xuốdratng sâirkrn đirkrdhseu néjhgzt mặjoput đirkriềwaowm tĩlnaunh nhưftfv khôlecwng gìtczpirkry đirkrnfosng đirkrưftfvldhcc hắohvkn.

Cuốdratn sáartgch trong tay đirkrnfost nhiêuuuxn lóuzwae lêuuuxn hàxhddo quang màxhddu xáartgm, Bìtczpnh Thưftfv đirkrưftfva tay vàxhddo kéjhgzo ra làxhdd mộnfost thanh trưftfvtthhng đirkrao.

Thiếcbsqu niêuuuxn Tửcbsq Đqudrqgydng thìtczp lạlnagi lấdhsey ra mộnfost câirkry giáartgo màxhddu đirkrphbzartgu, cảwvud 2 nhìtczpn nhau mộnfost lúnugoc rồqgydi lao tớdjezi.

Sau vàxhddi lầomhdn trưftfvtthhng đirkrao cùbskong giáartgo va chạlnagm đirkrmjfp thăhsntm dòboxs, cảwvud 2 đirkrwaowu thấdhsey đirkrưftfvldhcc đirkrdrati phưftfvơkcejng đirkrwaowu đirkrang che giấdhseu rấdhset sâirkru.

"Thiểmjfpm Giáartgo!"
Tửcbsq Đqudrqgydng nắohvkm lấdhsey cáartgn giáartgo đirkrâirkrm tớdjezi, Bìtczpnh Thưftfvbskong thâirkrn đirkrao chặjopun lạlnagi ầomhdm mộnfost tiếcbsqng đirkrdhset đirkráartghsntng tung tóuzwae.


"Tàxhddn Đqudrao.

"
tczpnh Thưftfv thảwvudn nhiêuuuxn hấdhset ngọmjfpn giáartgo ra nửcbsqa lưftfvcwjxi đirkrao trêuuuxn pháartgt sáartgng, hắohvkn trảwvudm xuốdratng mộnfost đirkrưftfvtthhng kéjhgzo dàxhddi tớdjezi trăhsntm trưftfvldhcng.

"Sưftfvơkcejng Ảwxrcnh Bao Trùbskom.

"
Thiếcbsqu niêuuuxn kia mỉkcejm cưftfvtthhi mộnfost cáartgi khiếcbsqn vôlecw sốdrat tráartgi tim nhảwvudy lêuuuxn, mộnfost thứirkr khiếcbsqn họmjfp vừnugoa sợldhc vừnugoa thấdhsey đirkráartgng yêuuuxu a.

Vệomhdt đirkrao kia xuyêuuuxn qua ảwvudo ảwvudnh củplrxa thiếcbsqu niêuuuxn đirkrtczpp vàxhddo bứirkrc tưftfvtthhng ngọmjfpc thạlnagch.

Mộnfost câirkry giáartgo từnugo trong màxhddn sưftfvơkcejng phóuzwang tớdjezi, Bìtczpnh Thưftfv đirkráartgartgn đirkrao khiếcbsqn nóuzwa bay lêuuuxn đirkráartgnh lệomhdch quỷggsg đirkrlnago củplrxa mũgldki giáartgo.

uzwac củplrxa hắohvkn rơkceji xuốdratng vàxhddi sợldhci, Bìtczpnh Thưftfv cầomhdm lấdhsey cáartgn đirkrao vẻwxrc mặjoput bìtczpnh tĩlnaunh.

qudrao Phong.

"
tczpnh Thưftfv quéjhgzt ngang đirkrao thàxhddnh hìtczpnh tròboxsn tạlnago ra cuồqgydng phong muốdratn thổvuvri bay sưftfvơkcejng mùbsko củplrxa Tửcbsq Đqudrqgydng.

"Dưftfvơkcejng Hoàxhddnh.

"
Từnugo phílfdha sau Bìtczpnh Thưftfv lao ra mộnfost đirkromhdu sơkcejn dưftfvơkcejng đirkrâirkrm vàxhddo hắohvkn, Tửcbsq Đqudrqgydng xuấdhset hiệomhdn ngọmjfpn giáartgo lêuuuxn huyếcbsqt quang đirkrâirkrm tớdjezi.

kcejn dưftfvơkcejng tôlecwng Bìtczpnh Thưftfv vềwaow phílfdha mũgldki giáartgo, nếcbsqu mộnfost đirkròboxsn nàxhddy trúnugong e làxhddtczpnh Thưftfv sẽyxuk bạlnagi.

tczpnh Thưftfvjhgzo lêuuuxftfvcwjxi đirkrao ởsscn trêuuuxn đirkrdhset lóuzwae lêuuuxn tửcbsq quang nồqgydng đirkrtczpm.

"Tớdjezi rồqgydi.

"
Tiễzqcsn Giang hílfdhp mắohvkt nhìtczpn tửcbsq quang đirkrang lóuzwae lêuuuxn trêuuuxn trưftfvtthhng đirkrao, 11 vịqudr thầomhdn sứirkr đirkrwaowu hứirkrng thúnugo nhìtczpn mộnfost đirkrao kia.

Đqudrnfost nhiêuuuxn từnugo trong sưftfvơkcejng mùbsko lao ra mộnfost bóuzwang ngưftfvtthhi, Hàxhddn Vũgldk Thiêuuuxn mộnfost trảwvudo ậtczpp tớdjezi hưftfvdjezng cổvuvr củplrxa Bìtczpnh Thưftfv.

"Dáartgm làxhddm tráartgi luậtczpt củplrxa Thầomhdn Phạlnagt sao?"
Tiễzqcsn Giang vàxhdd Cao Phong lậtczpp tứirkrc xuấdhset thủplrx mang theo uy áartgp đirkráartgnh tớdjezi Hàxhddn Vũgldk Thiêuuuxn.

"Ngu xuẩartgn!"
uzfio giàxhdd áartgo lam bílfdhartgn nhấdhset trong 11 thầomhdn sứirkr đirkrnfost nhiêuuuxn théjhgzt lêuuuxn, lam quang lóuzwae lêuuuxn muốdratn ngăhsntn cảwvudn 2 ngưftfvtthhi bọmjfpn họmjfp.

Đqudrnfosc khílfdhxhdd phong khílfdh đirkrtczpp tớdjezi chỉkcej thấdhsey Hàxhddn Vũgldk Thiêuuuxn biếcbsqn thàxhddnh mộnfost làxhddn sưftfvơkcejng trắohvkng tiêuuuxu táartgn, Tửcbsq Đqudrqgydng dừnugong bưftfvdjezc thu ngọmjfpn giáartgo vềwaow.

tczpnh Thưftfv cảwvudm nhậtczpn đirkrưftfvldhcc 2 khílfdh tứirkrc đirkróuzwa liềwaown con ngưftfvơkceji co rúnugot, mộnfost đirkrao đirkrang đirkrưftfvldhcc hắohvkn kéjhgzo lêuuuxgldkng bịqudrjhgzm trêuuuxn mặjoput đirkrdhset.

"Cáartgc ngưftfvơkceji lạlnagi cho 2 têuuuxn thầomhdn sứirkr kháartgc vàxhddo cuộnfosc chiếcbsqn tay đirkrôlecwi nàxhddy, trậtczpn nàxhddy nhâirkrn tộnfosc thắohvkng.

"
Tửcbsq Đqudrqgydng cưftfvtthhi cưftfvtthhi thu vềwaowxhddn sưftfvơkcejng trắohvkng khoanh tay hấdhset cằboxsm.

"Nhóuzwac con! Dáartgm lừnugoa ta àxhdd!"— QUẢwxrcNG CÁojfpO —
Tiễzqcsn Giang tứirkrc giậtczpn đirkrnfosc khílfdh phóuzwang lêuuuxn cửcbsqu thiêuuuxn, sáartgt ýgxivirkrng tràxhddo ngưftfvng tụcepq mộnfost đirkromhdu mãuzfing xàxhdd.


tczpnh Thưftfv liếcbsqc nhìtczpn hai ngưftfvtthhi lắohvkc đirkromhdu nóuzwai:
"Trậtczpn nàxhddy hắohvkn làxhdd ngưftfvtthhi thắohvkng, hai ngưftfvơkceji trởsscn vềwaow thôlecwi.

"
Tiễzqcsn Giang đirkrnfost nhiêuuuxn thu hồqgydi khílfdh tứirkrc néjhgzt mặjoput cóuzwa chúnugot khóuzwa xửcbsquzwai:
"Xin lỗzropi.

"
tczpnh Thưftfv mỉkcejm cưftfvtthhi nóuzwai:
"Khôlecwng sao, ta biếcbsqt ngưftfvơkceji vàxhdd Cao Phong vẫqgydn còboxsn rấdhset coi trọmjfpng ta.

"
tczpnh Thưftfv khoáartgc vai hai ngưftfvtthhi bưftfvdjezc vềwaow phílfdha mấdhsey vịqudr thầomhdn sứirkr kháartgc, Tửcbsq Đqudrqgydng xoay ngưftfvtthhi bưftfvdjezc vàxhddo trong, hắohvkn vừnugoa vàxhddo phòboxsng đirkrãuzfi phun ra mộnfost ngụcepqm máartgu.

"Vũgldk Thiêuuuxn đirkrlnagi ca, đirkra tạlnag đirkrãuzfi giúnugop ta.

"
Tửcbsq Đqudrqgydng dựikzfa vàxhddo tưftfvtthhng thởsscn hỗzropn hểmjfpn nhưftfv đirkrãuzfi kiệomhdt sứirkrc, Hàxhddn Vũgldk Thiêuuuxn thởsscnxhddi nóuzwai:
"Ảwxrco ảwvudnh củplrxa ngưftfvơkceji rấdhset lợldhci hạlnagi, nhưftfvng tu vi khôlecwng đirkrplrx, chỉkcejuzwa thểmjfpxhddi kếcbsqxhddy.

"
Hắohvkn nâirkrng tay lêuuuxn dùbskong băhsntng tạlnago thàxhddnh bảwvudn sao củplrxa mìtczpnh, bảwvudn sao bắohvkt đirkromhdu di chuyểmjfpn ra bêuuuxn ngoàxhddi phòboxsng.

Thầomhdn sứirkr Tiễzqcsn Giang vừnugoa thấdhsey mộnfost thâirkrn bạlnagch y liềwaown hóuzwaa thàxhddnh sáartgt khílfdh chủplrx đirkrnfosng nhảwvudy xuốdratng chiếcbsqn trưftfvtthhng, bảwvudn sao Hàxhddn Vũgldk Thiêuuuxn đirkri đirkrưftfvldhcc mộnfost đirkroạlnagn tớdjezi sâirkrn đirkrdhseu thìtczp vỡcwjxartgt.

Mộnfost trung niêuuuxn thảwvudn nhiêuuuxn từnugo trong bóuzwang tốdrati bưftfvdjezc ra, hắohvkn làxhdd Triệomhdu Văhsntn Đqudràxhddi tu vi Thiêuuuxn Tháartgnh ngang vớdjezi thầomhdn sứirkr.

"Chàxhdd, yêuuuxu nữzqcs lầomhdn trưftfvdjezc suýgxivt bịqudr ta đirkráartgnh bạlnagi đirkrâirkry màxhdd.

"
Triệomhdu Văhsntn Đqudràxhddi vừnugoa ra đirkrãuzfixhdd kiêuuuxu ngạlnago rúnugot ra song luâirkrn sắohvkc béjhgzn, Tiễzqcsn Giang nhếcbsqch môlecwi rúnugot ra xàxhdd kiếcbsqm.

"Thiêuuuxn Luâirkrn Vạlnagn Long.

"
Song Luâirkrn củplrxa Triệomhdu Văhsntn Đqudràxhddi pháartgt ra áartgnh cam, theo bóuzwang ngưftfvtthhi hắohvkn lao tớdjezi hiệomhdn ra 2 đirkromhdu long ảwvudnh.

qudrnfosc Xàxhdd Truy Ảwxrcnh!"
ftfvcwjxi kiếcbsqm củplrxa Tiễzqcsn Giang phóuzwang ra đirkrnfosc khílfdh tạlnago thàxhddnh hưftfvwvudnh mãuzfing xàxhdd chéjhgzm tớdjezi, hai khílfdh tứirkrc ngang nhau va chạlnagm tạlnago thàxhddnh từnugong vếcbsqt nứirkrt trêuuuxn mặjoput đirkrdhset.

Pháartgp tắohvkc xung quanh chấdhsen đirkrnfosng từnugong cơkcejn sóuzwang dữzqcs, Hàxhddn Vũgldk Thiêuuuxn đirkrnfost nhiêuuuxn từnugouuuxn trong phòboxsng lao ra, mộnfost cưftfvdjezc mang theo pháartgp tắohvkc đirkráartgxhddo phílfdha trêuuuxn khôlecwng trung.

Pháartgp tắohvkc vỡcwjx vụcepqn vôlecw sốdrat thanh kiếcbsqm đirkrưftfvldhcc ẩartgn giấdhseu bêuuuxn trong pháartgp tắohvkc cứirkr nhưftfv vậtczpy màxhdd lộnfos ra, Hàxhddn Vũgldk Thiêuuuxn chấdhsep tay sau lưftfvng nhìtczpn vềwaowftfvdjezng lãuzfio giàxhdd áartgo lam.

qudrnugong nghĩlnau chỉkcejtczpnh ngưftfvơkceji am hiểmjfpu khôlecwng gian biếcbsqn hóuzwaa, lầomhdn sau còboxsn nhưftfv vậtczpy thìtczp đirkrnugong tráartgch ta khôlecwng cảwvudnh cáartgo.

"
Hai ngóuzwan tay Hàxhddn Vũgldk Thiêuuuxn rạlnagch vàxhddo trong hưftfv khôlecwng hưftfvdjezng phílfdha lãuzfio giàxhdd áartgo lam bắohvkn ra mộnfost đirkrlnago bạlnagch quang.

uzfio giàxhdd áartgo lam khôlecwng rúnugot kiếcbsqm cũgldkng làxhdd hai ngóuzwan tay rạlnagch ra mộnfost đirkrlnago lam quang, hai đirkroạlnagn hàxhddo quang giao nhau tạlnago ra kiếcbsqm khílfdh thổvuvri quéjhgzt.

xhddn Vũgldk Thiêuuuxn tóuzwac bay theo gióuzwaboxsn lãuzfio giàxhdd thìtczp bịqudrartgch mộnfost vếcbsqt cắohvkt ởsscn vai, tuy khôlecwng sâirkru nhưftfvng cũgldkng đirkrplrx thấdhsey cao thấdhsep củplrxa đirkrdrati phưftfvơkcejng.

"Thậtczpt thúnugo vịqudr, phảwvudi khôlecwng?"
uzfio giàxhdd áartgo lam khôlecwng quan tâirkrm tớdjezi vếcbsqt thưftfvơkcejng màxhdd nhìtczpn thẳplrxng vàxhddo mắohvkt Hàxhddn Vũgldk Thiêuuuxn, hắohvkn cũgldkng làxhdd mỉkcejm cưftfvtthhi nóuzwai:
"Rấdhset thúnugo vịqudr, nhưftfvng ngưftfvơkceji vẫqgydn chưftfva phảwvudi làxhdd đirkrdrati thủplrx ta tìtczpm kiếcbsqm.

"
xhddn Vũgldk Thiêuuuxn đirkrlnagp khôlecwng ngồqgydi ởsscn trêuuuxn váartgch tưftfvtthhng quan sáartgt trậtczpn đirkráartgnh, lãuzfio giàxhdd áartgo lam cũgldkng ngồqgydi xuốdratng vẻwxrc mặjoput cóuzwa chúnugot ýgxivftfvtthhi.

"Lâirkru rồqgydi mớdjezi tìtczpm đirkrưftfvldhcc đirkrdrati thủplrx sao?"
Hoàxhddng đirkrếcbsq nghiêuuuxng đirkromhdu hỏphbzi lãuzfio giàxhdd, lãuzfio cũgldkng cung kílfdhnh nhẹknrp gậtczpt đirkromhdu.

.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.