Solo Leveling - Thăng Cấp Một Mình

Chương 270 : Trỗi dậy

    trước sau   
Tin nóolgrng: Anh em nhàksvt Hwang Dongseok vàksvt Hwang Dongsoo đsftlãpirm bịunup bắfnnat giữbhqb, sau khi gâtlgry ra mộahcit vụmubz lộahcin xộahcin hôsuygm nay… 

nlwap.

Chiếdaolc TV trong Phòrmmjng cảddshnh sádaolt hìwlmrnh sựcirr đsftlãpirm bịunup tắfnnat. Jinwoo đsftlqgcat đsftliềngqcu khiểipawn xuốntahng vàksvt nhặqgcat ádaolo khoádaolc lêipawn trong khi đsftlnbeeng dậwlmry, khiếdaoln Sehhwan bêipawn cạvjkbnh dừroayng côsuygng việalnkc hàksvtnh chínlwanh vàksvt hỏrmmji mộahcit câtlgru.

“Hửalnk? Tiềngqcn bốntahi, anh vềngqc sao?”

“Ừtgcv, tôsuygi cóolgr hẹuboyn, vìwlmr vậwlmry, hôsuygm nay tôsuygi vềngqc nhàksvt sớmubzm.”

“Ồryux, vâtlgrng.”
Jinwoo mỉcbghm cưogqtryuxi chàksvto đsftlltzeng nghiệalnkp củksvta mìwlmrnh vàksvt rờryuxi khỏrmmji văahcin phòrmmjng. Sehhwan nhìwlmrn lưogqtng anh dầxtxgn khuấqwudt khỏrmmji tầxtxgm nhìwlmrn vàksvt khẽrqndogqtryuxi khúmxbec khínlwach.

“Thậwlmrt kỳegel lạvjkb. Tiềngqcn bốntahi luôsuygn vềngqc nhàksvt sớmubzm vàksvto ngàksvty nàksvty mỗpirmi năahcim ….”

…Chờryux đsftlãpirm.

Cậwlmru ta chuyểipawn ádaolnh mắfnnat sang tờryux lịunupch dádaoln trêipawn bứnbeec tưogqtryuxng vàksvt mộahcit ýzdra nghĩaojhksvto đsftlóolgr hiệalnkn lêipawn trong đsftlxtxgu cậwlmru ta.

“Ahh, ra làksvt vậwlmry. Hôsuygm nay làksvt ….”

●●●●

Baek Yoonho khẽrqnd thởengmksvti, mặqgcat anh ta dínlwanh đsftlxtxgy tàksvtn tro vàksvt bụmubzi bẩkbkrn.

“Phùijxlùijxl…”

Ban nãpirmy, anh vàksvt tiểipawu đsftlksvtn củksvta mìwlmrnh đsftlãpirm cốntah gắfnnang dậwlmrp tắfnnat mộahcit đsftládaolm chádaoly lớmubzn đsftlang hoàksvtnh hàksvtnh gầxtxgn khu dâtlgrn cưogqt. Đbuzládaolm chádaoly đsftlưogqtqgcac dậwlmrp tắfnnat sau khi huy đsftlahcing hơcrggn 50 xe cứnbeeu hỏrmmja vàksvtdaoly bay trựcirrc thăahcing chữbhqba chádaoly, cùijxlng hàksvtng trăahcim línlwanh cứnbeeu hỏrmmja dũtxgtng cảddshm.

Baek Yoonho đsftlưogqta mắfnnat nhìwlmrn quanh. Anh ta cóolgr thểipaw thấqwudy nhữbhqbng đsftlltzeng nghiệalnkp mệalnkt mỏrmmji, nằnlwam hoặqgcac ngồltzei xổxgrdm trêipawn mặqgcat đsftlqwudt ởengm khắfnnap nơcrggi. Tuy nhiêipawn, khôsuygng ai trong sốntah họengm mang biểipawu cảddshm ảddshm đsftlvjkbm. Mộahcit sốntah trong sốntah họengmrmmjn cưogqtryuxi toe toéilmat hoặqgcac giơcrgg ngóolgrn cádaoli lêipawn thậwlmrt cao mỗpirmi khi bắfnnat gặqgcap ádaolnh mắfnnat củksvta đsftlltzeng đsftlahcii.

Mỗpirmi lầxtxgn nhưogqt thếdaol, Baek Yoonho lạvjkbi giơcrgg ngóolgrn tay cádaoli lêipawn khi trảddsh lờryuxi.

Khôsuygng ai chếdaolt hoặqgcac bịunup thưogqtơcrggng trong khi họengm thàksvtnh côsuygng trong việalnkc dậwlmrp tắfnnat đsftládaolm chádaoly. Cóolgr lẽrqnd đsftlâtlgry nhưogqtksvt mộahcit phéilmap lạvjkb thựcirrc sựcirr trong hoàksvtn cảddshnh mộahcit ngọengmn lửalnka quy môsuyg lớmubzn bùijxlng phádaolt.

Mặqgcac dùijxl họengmsuygijxlng mệalnkt mỏrmmji vàksvt khôsuygng còrmmjn chúmxbet năahcing lưogqtqgcang nàksvto sau khi chiếdaoln đsftlqwudu vớmubzi ngọengmn lửalnka suốntaht đsftlêipawm, họengm đsftlãpirm sửalnk dụmubzng biểipawu cảddshm củksvta mìwlmrnh đsftlipaw cổxgrdtxgt lẫngqcn nhau vàksvt ăahcin mừroayng thàksvtnh côsuygng.


Baek Yoonho cũtxgtng cảddshm thấqwudy vôsuygijxlng hàksvti lòrmmjng vềngqc kếdaolt quảddshksvty.

Ngay lúmxbec đsftlóolgr.

“Ow, lạvjkbnh quádaol.”

Anh ta giậwlmrt mìwlmrnh vìwlmrdaoli lạvjkbnh đsftlahcit ngộahcit chạvjkbm vàksvto da cổxgrdksvt nhìwlmrn sang bêipawn cạvjkbnh, vàksvt thấqwudy Đbuzlahcii trưogqtengmng Sung Ilhwan đsftlang cầxtxgm mộahcit chai nưogqtmubzc lạvjkbnh.

“Cảddshm ơcrggn ngàksvti.”

Baek Yoonho khẽrqndmxbei đsftlxtxgu vàksvt cầxtxgm lấqwudy chai nưogqtmubzc. Sung Ilhwan ngồltzei xuốntahng bêipawn cạvjkbnh vàksvt nốntahc mộahcit chai nưogqtmubzc khádaolc.

Cựcirru chiếdaoln binh củksvta mộahcit trăahcim trậwlmrn chiếdaoln.

Hoặqgcac, đsftlahcii trưogqtengmng vĩaojh đsftlvjkbi nhấqwudt trong lịunupch sửalnk.

Khôsuygng quan trọengmng ai đsftlóolgr gọengmi ôsuygng ta làksvtwlmr, nhưogqtng nghe cóolgr vẻcrgg rấqwudt hợqgcap vớmubzi Đbuzlahcii trưogqtengmng Sung. Vàksvt đsftlúmxbeng nhưogqt biệalnkt danh, ôsuygng ta lạvjkbi tỏrmmja sádaolng vôsuyg song trong sựcirr kiệalnkn ngàksvty hôsuygm nay.

Baek Yoonho tựcirrksvto đsftlưogqtqgcac ởengmijxlng nhóolgrm vớmubzi Sung Ilhwan. Sau tấqwudt cảddsh nhữbhqbng chuyệalnkn xảddshy ra từroay trưogqtmubzc tớmubzi nay.

Mộahcit ngàksvty nàksvto đsftlóolgr, mìwlmrnh sẽrqnd

Anh ta léilman liếdaolc nhìwlmrn ngưogqtryuxi đsftlàksvtn ôsuygng đsftládaolng kínlwanh từroay khóolgre mắfnnat, trưogqtmubzc khi róolgrt nưogqtmubzc lạvjkbnh còrmmjn lạvjkbi trêipawn đsftlxtxgu.

“Khàksvt àksvt àksvth.”
tlgry giờryux anh ta cảddshm thấqwudy nhưogqtwlmrnh sốntahng lạvjkbi. Hơcrggi nóolgrng ngộahcit ngạvjkbt bádaolm vàksvto anh ta giờryux đsftlâtlgry đsftlãpirm bịunup cuốntahn trôsuygi, bắfnnat đsftlxtxgu từroay đsftlcbghnh đsftlxtxgu.

Nhưogqtng sau đsftlóolgr….

“…Ah.”

Mộahcit cảddshnh trong quádaol khứnbee đsftlahcit nhiêipawn đsftli vàksvto nãpirmo Baek Yoonho.

Mộahcit khuôsuygn mặqgcat in trêipawn hồltzecrggksvt anh ta từroayng nhìwlmrn thấqwudy!

“Đbuzlahcii trưogqtengmng!”

Đbuzlôsuygi mắfnnat củksvta Sung Ilhwan mởengm to hơcrggn khi ôsuygng ta quay lạvjkbi nhìwlmrn đsftlàksvtn em mìwlmrnh.

“Hửalnk?”

Baek Yoonho vộahcii vãpirm tiếdaolp tụmubzc.

“Ngàksvti biếdaolt đsftlqwudy, ngọengmn lửalnka quy môsuyg lớmubzn trong Tòrmmja nhàksvt Daesung cádaolch đsftlâtlgry ba năahcim. Ngàksvti vẫngqcn còrmmjn nhớmubz chứnbee, Đbuzlahcii trưogqtengmng? Đbuzlahcii củksvta chúmxbeng ta bịunup mắfnnac kẹuboyt trong đsftlóolgrksvt gầxtxgn nhưogqt sắfnnap chếdaolt, phảddshi khôsuygng?”

“Ừtgcv, tôsuygi nhớmubz.”

Trưogqtmubzc đsftlóolgr, Sung Ilhwan vàksvt tiểipawu đsftlksvtn củksvta ôsuygng ta đsftlãpirm dầxtxgn mấqwudt ýzdra thứnbeec sau khi bịunup mắfnnac kẹuboyt trong ngọengmn lửalnka, nhưogqtng mộahcit ngưogqtryuxi lạvjkbnlwakbkrn xuấqwudt hiệalnkn từroayogqt khôsuygng, giốntahng nhưogqt mộahcit ảddsho mộahcing, vàksvt giúmxbep họengm sốntahng sóolgrt qua thửalnk thádaolch.

Ngưogqtryuxi đsftlàksvtn ôsuygng bínlwakbkrn nàksvty đsftlãpirm giảddshi cứnbeeu cádaolc nhâtlgrn viêipawn cứnbeeu hỏrmmja đsftlang bịunup lửalnka bao vâtlgry, trưogqtmubzc khi biếdaoln mấqwudt khôsuygng mộahcit dấqwudu vếdaolt, khiếdaoln mộahcit vàksvti ngưogqtryuxi đsftlqgcat câtlgru hỏrmmji liệalnku nhữbhqbng ngưogqtryuxi ngàksvty hôsuygm đsftlóolgrolgr nhìwlmrn thấqwudy ảddsho giádaolc hàksvtng loạvjkbt cùijxlng mộahcit lúmxbec hay khôsuygng.
“Trêipawn thựcirrc tếdaol, tôsuygi đsftlãpirm từroayng nhìwlmrn thấqwudy ngưogqtryuxi đsftlàksvtn ôsuygng đsftlóolgr trong mộahcit bộahci hồltzecrgg trưogqtmubzc khi tôsuygi bấqwudt tỉcbghnh, ngàksvti thấqwudy đsftlqwudy.”

“Ồryux, vậwlmry àksvt?”

“Vâtlgrng. Nhưogqtng anh chàksvtng đsftlóolgr trôsuygng rấqwudt giốntahng …..”

Thậwlmrt khôsuygng may, Baek Yoonho khôsuygng thểipawolgri ra nhữbhqbng gìwlmr anh ta muốntahn nóolgri.

Bởengmi vìwlmr Sung Ilhwan đsftlãpirmilma mởengm mộahcit ổxgrddaolnh mìwlmrksvt ôsuygng ta mang theo cùijxlng vớmubzi chai nưogqtmubzc vàksvt đsftlkbkry nóolgrksvto miệalnkng Baek Yoonho.

“Eh, eh??”

Baek Yoonho nhai bádaolnh mìwlmrksvt nghiêipawng đsftlxtxgu.

“Đbuzlahcii trưogqtengmng?”

Sung Ilhwan khôsuygng trảddsh lờryuxi. Thay vàksvto đsftlóolgr, ôsuygng ta cưogqtryuxi toe toéilmat khi cắfnnan vàksvto nửalnka ổxgrddaolnh mìwlmrrmmjn lạvjkbi trêipawn tay mìwlmrnh.

Nhưogqt đsftlipaw hạvjkb nhiệalnkt đsftlxtxgu nhữbhqbng ngưogqtryuxi línlwanh cứnbeeu hỏrmmja vìwlmr mệalnkt mỏrmmji sau tấqwudt cảddsh nhữbhqbng chuyệalnkn đsftlãpirm xảddshy ra, mộahcit cơcrggn gióolgr nhẹuboy thổxgrdi vàksvto từroay đsftlâtlgru đsftlóolgrksvtogqtmubzt qua tóolgrc họengm, thậwlmrt nhẹuboy nhàksvtng.

●●●●

ipawn trong phòrmmjng hộahcii nghịunup nằnlwam trêipawn tầxtxgng cao nhấqwudt củksvta mộahcit tòrmmja nhàksvt cao tầxtxgng nàksvto đsftlóolgr.

“Chủksvt tịunupch?”


“….”

“Thưogqta ngàksvti, ngàksvti cóolgr sao khôsuygng?”

Yoo Jinho hầxtxgu nhưogqt khôsuygng thểipawwlmrm néilman đsftlưogqtqgcac khóolgre môsuygi trong khi ngưogqtmubzc nhìwlmrn trầxtxgn nhàksvt phòrmmjng hộahcii nghịunup trong tâtlgrm trạvjkbng thấqwudt thầxtxgn.

“Àbhqb, vâtlgrng, tôsuygi ổxgrdn. Chàksvt, vậwlmry thìwlmr… Hãpirmy tiếdaolp tụmubzc ….”

Yoo Jinho lưogqtmubzt qua cádaolc tàksvti liệalnku đsftlưogqtqgcac đsftlqgcat trưogqtmubzc mặqgcat trưogqtmubzc khi ngẩkbkrng đsftlxtxgu lêipawn, chỉcbgh đsftlipaw nhìwlmrn thấqwudy khuôsuygn mặqgcat cádaolc nhâtlgrn viêipawn lấqwudp đsftlxtxgy phòrmmjng hộahcii nghịunup. Cậwlmru ta cưogqtryuxi toe toéilmat vàksvt hỏrmmji họengm mộahcit câtlgru.

“Uhm, chúmxbeng ta vừroaya nóolgri gìwlmr vậwlmry?”

“…”

Khuôsuygn mặqgcat củksvta nhữbhqbng nhâtlgrn viêipawn cứnbeeng đsftlryux lạvjkbi trong mộahcit thờryuxi gian ngắfnnan. Họengm nhậwlmrn ra rằnlwang Chủksvt tịunupch khôsuygng nghe thấqwudy đsftliềngqcu họengm đsftlãpirmolgri trong 30 phúmxbet vừroaya qua.

Tuy nhiêipawn, họengm đsftlãpirmwlmrnh tĩaojhnh lạvjkbi vàksvt sẵrmmjn sàksvtng lặqgcap lạvjkbi mộahcit lầxtxgn nữbhqba.

“Thưogqta ngàksvti, chúmxbeng ta đsftlang thảddsho luậwlmrn vềngqc việalnkc đsftlưogqta ra mộahcit tiêipawu đsftlngqc mớmubzi cho tròrmmj chơcrggi video thựcirrc tếdaolddsho màksvtsuygng ty chúmxbeng ta sắfnnap phádaolt hàksvtnh.”

“Àbhqb, phảddshi rồltzei. Phảddshi rồltzei.”

Yoo Jinho gậwlmrt đsftlxtxgu, nhưogqtng sau đsftlóolgr, khôsuygng thểipaw nhịunupn đsftlưogqtqgcac nữbhqba. Cậwlmru ta bậwlmrt dậwlmry khỏrmmji chỗpirm ngồltzei vàksvt lớmubzn tiếdaolng vớmubzi nhâtlgrn viêipawn củksvta mìwlmrnh.

“Mọengmi ngưogqtryuxi, vợqgcasuygi đsftlang mang thai!! Đbuzlãpirmksvt tuầxtxgn thứnbeedaolu rồltzei!!”

Khuôsuygn mặqgcat cậwlmru ta tràksvtn ngậwlmrp niềngqcm vui khôsuygng thểipaw kiểipawm soádaolt. Bêipawn trong phòrmmjng hộahcii nghịunup tràksvtn ngậwlmrp mộahcit sựcirr im lặqgcang bấqwudt ngờryux. Nhưogqtng đsftliềngqcu đsftlóolgr chỉcbghilmao dàksvti trong mộahcit thờryuxi gian ngắfnnan.

Chẳdgiung mấqwudy chốntahc, cádaolc tàksvti liệalnku bịunup gióolgr thổxgrdi bay trong khôsuygng trung vàksvtijxlng lúmxbec đsftlóolgr, cádaolc nhâtlgrn viêipawn cũtxgtng khóolgrc nứnbeec nởengm.

“Xin chúmxbec mừroayng, thưogqta ngàksvti!”

“Chúmxbec mừroayng, thưogqta ngàksvti!!”

“Cuốntahi cùijxlng, Chủksvt tịunupch củksvta chúmxbeng ta đsftlãpirm trởengm thàksvtnh mộahcit ngưogqtryuxi cha!”

Yoo Jinho đsftlãpirm đsftli mộahcit vòrmmjng quanh phòrmmjng hộahcii nghịunup đsftlipaw khoe vớmubzi mọengmi ngưogqtryuxi; vàksvt tấqwudt cảddshdaolc nhâtlgrn viêipawn nhảddshy lêipawn nhảddshy xuốntahng trong niềngqcm vui nhưogqt thểipaw tin tứnbeec nàksvty liêipawn quan đsftlếdaoln chínlwanh họengm.

Ngưogqtryuxi vợqgca hoàksvtn toàksvtn đsftládaolng yêipawu củksvta cậwlmru ta, đsftlnbeea con sắfnnap chàksvto đsftlryuxi củksvta cậwlmru ta, vàksvtsuygng ty phádaolt triểipawn tròrmmj chơcrggi củksvta cậwlmru ta, nhữbhqbng hìwlmrnh ảddshnh cứnbeeogqtmubzt qua trong tâtlgrm trínlwa cậwlmru ta.

Trong mắfnnat cậwlmru ta, giờryux đsftlâtlgry tràksvtn ngậwlmrp hạvjkbnh phúmxbec.

“Yàksvtmxbeuuu!!

Vớmubzi tâtlgrm trạvjkbng đsftlxtxgy cảddshm hứnbeeng, cậwlmru ta trèvwrno lêipawn bàksvtn hộahcii nghịunupksvt tựcirr tin tuyêipawn bốntah vớmubzi nhâtlgrn viêipawn củksvta mìwlmrnh.

“Thếdaol giớmubzi tưogqtơcrggi đsftluboyp!!!”

rmmjksvtng, ádaolnh mắfnnat củksvta tấqwudt cảddshdaolc nhâtlgrn viêipawn tậwlmrp trung vàksvto cậwlmru ta.

“Hảddsh?”

Khi họengm bắfnnat đsftlxtxgu nghi ngờryux nhữbhqbng gìwlmrwlmrnh đsftlãpirm nghe, Yoo Jinho lịunupch sựcirr chứnbeeng minh rằnlwang họengm đsftlãpirm khôsuygng nghe sai.

“Đbuzlóolgr sẽrqndksvtipawn củksvta game sắfnnap ra! Tựcirra game têipawn làksvt ‘Thếdaol giớmubzi tưogqtơcrggi đsftluboyp’!!”

Phòrmmjng hộahcii nghịunup đsftlang tràksvtn ngậwlmrp niềngqcm vui, nhanh chóolgrng chìwlmrm vàksvto tĩaojhnh lặqgcang.

“…. Ngàksvti nghiêipawm túmxbec sao, thưogqta ngàksvti?”

Yoo Jinho trảddsh lờryuxi khôsuygng mộahcit chúmxbet do dựcirr.

“Tấqwudt nhiêipawn. Cádaoli têipawn ‘Thếdaol giớmubzi tưogqtơcrggi đsftluboyp’ phùijxl hợqgcap vớmubzi tròrmmj chơcrggi củksvta chúmxbeng ta, vìwlmr vậwlmry, … Ahh? Mọengmi ngưogqtryuxi đsftlang làksvtm gìwlmr vậwlmry? C-chờryux mộahcit chúmxbet, mọengmi ngưogqtryuxi!! Tôsuygi muốntahn đsftlqgcat têipawn cho tựcirra game củksvta chúmxbeng ta nhưogqt vậwlmry, cóolgrwlmr khôsuygng ổxgrdn sao?? ”

daolc nhâtlgrn viêipawn bắfnnat đsftlxtxgu đsftlqwudu tranh vớmubzi Yoo Jinho mộahcit cádaolch tuyệalnkt vọengmng đsftlipawilmao cậwlmru ta ra khỏrmmji cơcrggn phấqwudn khínlwach. Giữbhqba cuộahcic tranh luậwlmrn, ádaolnh mắfnnat cậwlmru ta vôsuygwlmrnh chuyểipawn ra ngoàksvti cửalnka sổxgrd.

Hửalnkalnk. Cảddshm giádaolc nhưogqtolgrwlmr đsftlóolgr vừroaya mớmubzi bay qua thìwlmr phảddshi?

Cậwlmru ta cảddshm giádaolc nhưogqtolgr thứnbeewlmr đsftlóolgr vừroaya mớmubzi bay ngang qua phòrmmjng họengmp, nơcrggi đsftlang hỗpirmn loạvjkbn tranh luậwlmrn vềngqc tiêipawu đsftlngqc cho tựcirra game mớmubzi.

“Thưogqta ngàksvti, ngàksvti nêipawn suy nghĩaojh lạvjkbi ….”

“Sốntah phậwlmrn củksvta côsuygng ty chúmxbeng ta phụmubz thuộahcic vàksvto tròrmmj chơcrggi nàksvty, thưogqta ngiiiiiii!”

“Ngàksvti chỉcbgholgri đsftlùijxla thôsuygi, phảddshi khôsuygng, thưogqta ngàksvti??”

“Ngàksvti hơcrggi phấqwudn khínlwach quádaol đsftlahci rồltzei đsftlóolgr, ngàksvti biếdaolt khôsuygng?!”

Mặqgcac dùijxl việalnkc đsftlqgcat têipawn cho tựcirra game mớmubzi củksvta cậwlmru ta bịunup nhâtlgrn viêipawn mìwlmrnh phảddshn bádaolc vàksvt chàksvt đsftlvjkbp khôsuygng thưogqtơcrggng tiếdaolc, Yoo Jinho vẫngqcn cảddshm thấqwudy thựcirrc sựcirr hạvjkbnh phúmxbec.

Hahaha.

olgr lẽrqndwlmrnh khôsuygng cóolgrahcing khiếdaolu trong việalnkc đsftlqgcat têipawn cho lắfnnam? Nhưogqtng…

Sau tấqwudt cảddsh, thếdaol giớmubzi vẫngqcn rấqwudt đsftluboyp, phảddshi khôsuygng?

Yoo Jinho nhìwlmrn chằnlwam chằnlwam ra ngoàksvti cửalnka sổxgrd khi ádaolnh sádaolng mặqgcat trờryuxi chiếdaolu qua kínlwanh vàksvt lẩkbkrm bẩkbkrm:.

Hmmm, mìwlmrnh cóolgripawn hỏrmmji đsftlvjkbi ca Jinwoo vềngqc việalnkc đsftlqgcat têipawn cho em béilma khôsuygng nhỉcbgh?’

●●●●

Chủksvt tịunupch Côsuygng ty phầxtxgn mềngqcm Ahjin, Yoo Jinho – câtlgru chuyệalnkn kỳegel diệalnku củksvta mộahcit doanh nhâtlgrn trẻcrggksvt thàksvtnh đsftlvjkbt. Sau khi từroay chốntahi quyềngqcn thừroaya kếdaol, anh đsftlãpirm trởengm thàksvtnh mộahcit tỷksvt phúmxbe tựcirr thâtlgrn!

Cắfnnat, cắfnnat, cắfnnat.

daoln, dádaoln, dàksvtn.

ahcin phòrmmjng chủksvt tịunupch tậwlmrp đsftlksvtn tàksvti chínlwanh Yujin tràksvtn ngậwlmrp âtlgrm thanh củksvta chiếdaolc kéilmao cắfnnat từroayng tờryuxdaolo. Chủksvt tịunupch Yoo Myunghan ngẩkbkrng đsftlxtxgu lêipawn sau khi ôsuygng ta kếdaolt thúmxbec việalnkc bốntah trínlwadaolc trang sổxgrdogqtu niệalnkm củksvta mìwlmrnh.

“Còrmmjn bàksvti viếdaolt nàksvto khádaolc khôsuygng?”

Thưogqtzdra Kim, tay cầxtxgm chồltzeng bádaolo, lắfnnac qua lắfnnac lạvjkbi cádaoli đsftlxtxgu.

“….Tôsuygi hiểipawu rồltzei.”

Chủksvt tịunupch Yoo Myunghan đsftlãpirm đsftlóolgrng cuốntahn sổxgrdogqtu niệalnkm, biểipawu hiệalnkn hiệalnkn tạvjkbi củksvta ôsuygng ta chứnbeea đsftlxtxgy sựcirr khôsuygng hàksvti lòrmmjng.

“Nóolgr đsftlãpirm từroay chốntahi vịunup trínlwaksvtsuygi đsftlãpirm tạvjkbo ra cho nóolgr, vàksvt thay vàksvto đsftlóolgrolgr bắfnnat đsftlxtxgu xâtlgry dựcirrng mộahcit côsuygng ty game.”

Thưogqtzdra Kim lặqgcang lẽrqnd liếdaolc nhìwlmrn vàksvto góolgrc bàksvtn củksvta chủksvt tịunupch.

crggi đsftlóolgr, ngưogqtryuxi thưogqtzdraolgr thểipaw nhìwlmrn thấqwudy đsftlntahng bádaolo dàksvty vớmubzi tấqwudt cảddshdaolc bàksvti bádaolo liêipawn quan đsftlếdaoln Yoo Jinho bịunup cắfnnat ra. Hơcrggn thếdaol nữbhqba, đsftlntahng bádaolo đsftlóolgr do chínlwanh cádaol nhâtlgrn Chủksvt tịunupch cắfnnat ra chứnbee khôsuygng phảddshi ai khádaolc.

‘…’

Thưogqtzdra Kim đsftlãpirm phảddshi ho khan đsftlipawwlmrm néilman tiếdaolng cưogqtryuxi sắfnnap tuôsuygn ra. Lúmxbec đsftlóolgr – Chủksvt tịunupch bấqwudt ngờryux quay đsftlxtxgu ra phínlwaa cửalnka sổxgrd.

“….?”

Thưogqtzdra Kim bưogqtmubzc tớmubzi cửalnka sổxgrdksvt nhìwlmrn ra ngoàksvti trong khi hỏrmmji sếdaolp củksvta mìwlmrnh.

“Cóolgr chuyệalnkn gìwlmr vậwlmry thưogqta ngàksvti?”

“Khôsuygng. Khôsuygng cóolgrwlmr cảddsh.”

Họengm hiệalnkn đsftlang ởengm trêipawn tầxtxgng cao nhấqwudt củksvta mộahcit tòrmmja nhàksvt chọengmc trờryuxi. Khôsuygng mộahcit thứnbeewlmrolgr thểipaw bay qua đsftlâtlgry. Khôsuygng, ngay cảddsh khi mộahcit thứnbeewlmr đsftlóolgr bay qua đsftlâtlgry, thìwlmrolgr lẽrqndksvt mộahcit con chim nhỏrmmj hoặqgcac mộahcit sinh vậwlmrt khádaolc tưogqtơcrggng tựcirr nhưogqt vậwlmry.

Yoo Myunghan lắfnnac đsftlxtxgu vàksvt đsftlưogqta cuốntahn sổxgrdogqtu niệalnkm cho Thưogqtzdra Kim. Ngưogqtryuxi thưogqtzdra lịunupch sựcirr lấqwudy cuốntahn sổxgrdksvt đsftlqgcat nóolgr trởengm lạvjkbi giádaoldaolch củksvta văahcin phòrmmjng.

olgr bốntahn cuốntahn sádaolch nhưogqt vậwlmry trêipawn kệalnk.

Bộahciogqtu tậwlmrp bínlwa mậwlmrt quýzdra giádaol củksvta Chủksvt tịunupch Yoo Myunghan màksvt khôsuygng ai biếdaolt ngoàksvti ôsuygng ta vàksvt ngưogqtryuxi thưogqtzdra. Vàksvt sốntah tậwlmrp sádaolch đsftlang dầxtxgn tăahcing lêipawn đsftlngqcu đsftlqgcan mỗpirmi ngàksvty.

●●●●

Trêipawn con đsftlưogqtryuxng yêipawn tĩaojhnh sau mộahcit ngàksvty họengmc vấqwudt vảddsh.

Soohoh trởengmipawn thâtlgrn thiếdaolt vớmubzi côsuygdaoli cùijxlng lớmubzp từroaytlgru, vàksvttlgry giờryux, cảddsh hai đsftlang bắfnnat đsftlxtxgu mộahcit thửalnk thádaolch quan trọengmng đsftlipaw quyếdaolt đsftlunupnh ai sẽrqnd mang cặqgcap sádaolch đsftli họengmc vềngqc nhàksvt.

Chínlwanh xádaolc thìwlmr, Soohoh cầxtxgn phảddshi thua, màksvt thua sao cho thậwlmrt tựcirr nhiêipawn.

“Bao… búmxbea…”

daoli nhìwlmrn tậwlmrp trung củksvta côsuygdaoli chỉcbghksvtm tăahcing thêipawm sứnbeec nặqgcang củksvta cuộahcic đsftlntahi đsftlxtxgu nàksvty. Vàksvt giờryux phádaoln xéilmat đsftlãpirm sớmubzm đsftlếdaoln.

“….Cádaoli kéilmao!”

suygdaoli đsftlãpirm thắfnnang trong tròrmmj chơcrggi bao kéilmao búmxbea, vìwlmrsuygdaoli ra ‘cádaoli búmxbea’ trong khi Soohoh ra ‘cádaoli kéilmao’ vàksvto giâtlgry cuốntahi cùijxlng. Đbuzlâtlgry làksvt nỗpirm lựcirrc kếdaolt hợqgcap củksvta tầxtxgm nhìwlmrn năahcing đsftlahcing phi thưogqtryuxng vàksvt phảddshn xạvjkb vậwlmrn đsftlahcing củksvta cậwlmru ta.

“Yeah!”

Nữbhqb sinh đsftlãpirm ăahcin mừroayng chiếdaoln thắfnnang củksvta mìwlmrnh vàksvt trong khi thểipaw hiệalnkn mộahcit biểipawu cảddshm hàksvti lòrmmjng, đsftlkbkry chiếdaolc cặqgcap đsftli họengmc vềngqc phínlwaa trưogqtmubzc. Soohoh khẽrqnd nhếdaolch môsuygi vàksvtdaolc cádaoli cặqgcap qua vai kia.

“Cậwlmru biếdaolt đsftlqwudy, cậwlmru thựcirrc sựcirr rấqwudt tệalnk trong tròrmmj chơcrggi bao kéilmao búmxbea nàksvty.”

“Vậwlmry àksvt.”

“Chúmxbeng ta phảddshi làksvtm gìwlmr đsftlóolgr đsftlipaw giúmxbep cậwlmru chơcrggi tròrmmjksvty khádaolcrggn!”

“Tớmubz sẽrqnd họengmc nóolgr từroay cậwlmru, thếdaol thôsuygi.”

Soohoh mỉcbghm cưogqtryuxi vàksvt sảddshi bưogqtmubzc vềngqc phínlwaa trưogqtmubzc trong khi mang hai chiếdaolc cặqgcap trêipawn vai.

“N-Nàksvty, đsftlqgcai mìwlmrnh vớmubzi!”

Hai ngưogqtryuxi họengm tròrmmj chuyệalnkn vớmubzi nhau vềngqc đsftliềngqcu nàksvty trong khi đsftli trêipawn mộahcit con đsftlưogqtryuxng nhỏrmmjipawn tĩaojhnh. Nhưogqtng, bấqwudt ngờryux, Soohoh dừroayng bưogqtmubzc vàksvt ngẩkbkrng đsftlxtxgu lêipawn trờryuxi.

‘…?’

suygilmatxgtng ngưogqtmubzc lêipawn, nhưogqtng côsuygilma khôsuygng thểipaw nhìwlmrn thấqwudy gìwlmr khádaolc, ngoàksvti nhữbhqbng đsftládaolm mâtlgry lơcrgg lửalnkng trôsuygi đsftli trêipawn bầxtxgu trờryuxi.

“Cóolgr chuyệalnkn gìwlmr vậwlmry? Cóolgrwlmrengm đsftlóolgr àksvt?”

Soohoh nhìwlmrn chằnlwam chằnlwam vàksvto bầxtxgu trờryuxi mộahcit lúmxbec trưogqtmubzc khi nhìwlmrn lạvjkbi côsuygdaoli vớmubzi mộahcit nụmubzogqtryuxi nhẹuboy.

“Khôsuygng, khôsuygng cóolgrwlmr.”

●●●●

Kiiiaahk-!

Mộahcit con Rồltzeng đsftlang tựcirr do tung bay trong khôsuygng trung trong khi rínlwat lêipawn vui sưogqtmubzng. Haein ởengm phínlwaa trêipawn lưogqtng sinh vậwlmrt hỏrmmji vớmubzi giọengmng lo lắfnnang.

“Anh yêipawu, đsftliềngqcu nàksvty thựcirrc sựcirr sẽrqndxgrdn chứnbee?”

“Uhm, sẽrqndxgrdn thôsuygi.”

Jinwoo tiếdaolp tụmubzc giảddshi thínlwach rằnlwang anh đsftlãpirm sửalnk dụmubzng phéilmap thuậwlmrt đsftlipawolgra đsftli sựcirr hiệalnkn diệalnkn củksvta họengm trong chuyếdaoln đsftli cùijxlng vớmubzi Kaisel, vìwlmr vậwlmry khôsuygng ai cóolgr thểipaw nghe hoặqgcac nhìwlmrn thấqwudy họengm bay.

Àbhqb, ngoạvjkbi trừroay mộahcit sốntah ngưogqtryuxi cóolgr khảddshahcing cảddshm nhậwlmrn mana…

“Ôaojhm chặqgcat anh, đsftlưogqtqgcac chứnbee?”

Haein nghe lờryuxi khuyêipawn củksvta chồltzeng vàksvtrmmjng tay ôsuygm chặqgcat lấqwudy eo anh đsftlãpirmahcing thêipawm sứnbeec mạvjkbnh mộahcit chúmxbet. Theo đsftlóolgr, Jinwoo ngay lậwlmrp tứnbeec tăahcing tốntahc đsftlahci di chuyểipawn lêipawn.

Kiiahhhhhhk!

Tốntahc đsftlahci đsftlwlmrp cádaolnh củksvta Kaisel tăahcing lêipawn rõrmmj rệalnkt. Họengm bay cao hơcrggn, cao xa cho đsftlếdaoln khi họengmogqtqgcat qua nhữbhqbng tầxtxgng mâtlgry trêipawn trờryuxi. Mộahcit thếdaol giớmubzi màksvtu xanh trảddshi dàksvti vôsuyg tậwlmrn phínlwaa dưogqtmubzi châtlgrn họengm.

‘Thêipawm mộahcit chúmxbet nữbhqba!

Kaahhak!

Kaisel vỗpirmdaolnh mạvjkbnh mẽrqndcrggn nữbhqba.

Cao hơcrggn, thậwlmrm chínlwa cao hơcrggn!

Hai ngưogqtryuxi đsftlang đsftlưogqtqgcac bảddsho vệalnk bằnlwang manashield, đsftliềngqcu đsftlóolgrolgr nghĩaojha làksvt họengmolgr thểipaw bay lêipawn tớmubzi khôsuygng gian, vưogqtqgcat qua cảddsh bầxtxgu khínlwa quyểipawn củksvta hàksvtnh tinh.

Họengm đsftlưogqtqgcac chàksvto đsftlóolgrn bởengmi cảddshnh tưogqtqgcang ngoạvjkbn mụmubzc củksvta mộahcit mặqgcat trờryuxi khổxgrdng lồltze mọengmc qua đsftlưogqtryuxng viềngqcn Trádaoli đsftlqwudt.

Haein dựcirra đsftlxtxgu vàksvto vai chồltzeng vàksvt nhìwlmrn cảddshnh tưogqtqgcang mêipaw hoặqgcac nàksvty hiệalnkn ra trêipawn bầxtxgu trờryuxi tĩaojhnh lặqgcang, yêipawn tĩaojhnh, mộahcit nụmubzogqtryuxi ấqwudm ádaolp hiệalnkn trêipawn môsuygi côsuyg.

Jinwoo đsftlãpirm chờryux đsftlqgcai cơcrgg hộahcii nàksvty, vìwlmr vậwlmry anh nhanh chóolgrng nắfnnam lấqwudy nóolgrksvtmxbet ra móolgrn quàksvtksvt anh đsftlãpirm chuẩkbkrn bịunup sẵrmmjn trưogqtmubzc đsftlóolgr. Đbuzlôsuygi mắfnnat côsuyg mởengm to sau khi nhìwlmrn thấqwudy nóolgr.

“Em yêipawu…”

Đbuzlóolgrksvt mộahcit sợqgcai dâtlgry chuyềngqcn đsftlqgcac biệalnkt màksvt anh yêipawu cầxtxgu nhữbhqbng Ngưogqtryuxi lùijxln chếdaol tạvjkbo. Họengm khádaol chuyêipawn nghiệalnkp trong việalnkc chếdaol tạvjkbo nhữbhqbng thứnbee nhưogqt vậwlmry.

Jinwoo nhẹuboy nhàksvtng đsftlqgcat chiếdaolc vòrmmjng cổxgrd xinh đsftluboyp lung linh dưogqtmubzi tia nắfnnang mặqgcat trờryuxi quanh cổxgrd vợqgca.

Nhữbhqbng ngưogqtryuxi línlwanh Bóolgrng tốntahi đsftlang theo dõrmmji vàksvt cổxgrdtxgt từroayolgrng củksvta anh đsftlngqcu ồltzeipawn vìwlmr phấqwudn khínlwach trưogqtmubzc màksvtn lãpirmng mạvjkbn tuyệalnkt vờryuxi nàksvty.

suygm nay làksvt kỷksvt niệalnkm ngàksvty cưogqtmubzi củksvta hai vợqgca chồltzeng.

“Chờryux đsftlãpirm-!!”

Thậwlmrt khôsuygng may, ngay trưogqtmubzc đsftlôsuygi môsuygi củksvta Jinwoo vàksvt Haein, tiếdaoln sádaolt lạvjkbi nhau, thìwlmr

Anh phádaol vỡqwud bầxtxgu khôsuygng khínlwapirmng mạvjkbn vàksvtolgri.

“Em yêipawu, cóolgr vẻcrgg nhưogqt em phảddshi quay lạvjkbi trưogqtmubzc vàksvt đsftlqgcai anh. Anh sẽrqnd vềngqc nhàksvt sớmubzm nhấqwudt cóolgr thểipaw.”

Đbuzlâtlgry đsftlãpirmksvt kỷksvt niệalnkm 16 năahcim ngàksvty cưogqtmubzi củksvta họengm, vìwlmr vậwlmry Haein biếdaolt rấqwudt rõrmmj chuyệalnkn gìwlmr đsftlang xảddshy ra khi Jinwoo nóolgri nhữbhqbng đsftliềngqcu đsftlóolgr.

“Vềngqc nhàksvt sớmubzm, anh nhéilma?”

Jinwoo gậwlmrt đsftlxtxgu vàksvt ra lệalnknh mớmubzi cho Kaisel. Con Wyvern thay đsftlxgrdi hưogqtmubzng vềngqc Trádaoli đsftlqwudt vàksvt nhanh chóolgrng lao đsftli.

Anh lặqgcang lẽrqnd nhìwlmrn bóolgrng lưogqtng vợqgca ngàksvty càksvtng xa dầxtxgn, rồltzei quay lạvjkbi. Chắfnnac chắfnnan, mộahcit phầxtxgn củksvta khôsuygng gian ởengm phínlwaa xa bắfnnat đsftlxtxgu biếdaoln dạvjkbng vàksvtilma toạvjkbc trưogqtmubzc khi nhữbhqbng làksvtn sưogqtơcrggng mùijxlksvtu xanh băahcing giádaol bắfnnat đsftlxtxgu tuôsuygn ra.

Khôsuygng gian chiềngqcu tan rãpirmksvtksvtilmao móolgr, sau đsftlóolgr đsftlôsuygng lạvjkbi ởengm mộahcit đsftliểipawm đsftlipaw tạvjkbo thàksvtnh mộahcit Cádaolnh cổxgrdng lớmubzn.

Jinwoo nhớmubz lạvjkbi nhữbhqbng gìwlmrksvt viêipawn sứnbee giảddsh củksvta nhữbhqbng kẻcrgg thốntahng trịunup từroayng nóolgri vớmubzi anh.

Anh ta nóolgri rằnlwang mộahcit sựcirr tồltzen tạvjkbi sởengm hữbhqbu sứnbeec mạvjkbnh to lớmubzn nhưogqtwlmrnh, sẽrqnd trởengm thàksvtnh mộahcit thỏrmmji nam châtlgrm vàksvt thu húmxbet nhữbhqbng sinh vậwlmrt đsftládaolng sợqgca từroay thếdaol giớmubzi khádaolc…?

Khôsuygng cầxtxgn phảddshi hỏrmmji, anh cũtxgtng biếdaolt thứnbeeksvtu xanh vừroaya xuấqwudt hiệalnkn làksvtwlmr.

ogqtơcrggng mùijxl trong khôsuygng gian ngàksvty càksvtng lớmubzn, sốntahogqtqgcang cụmubzm sưogqtơcrggng mùijxlksvtu xanh cũtxgtng ởengm mứnbeec đsftládaolng bádaolo đsftlahcing. Hàksvtng trăahcim? Vàksvti ngàksvtn? Nóolgr thậwlmrm chínlwaolgr thểipawksvtksvti chụmubzc ngàksvtn.

“Phùijxl ùijxl ùijxl…”

Ngay khi anh làksvtm vậwlmry, Jinwoo nhắfnnam mắfnnat lạvjkbi vàksvtnlwat mộahcit hơcrggi thậwlmrt sâtlgru.

Con trai anh cũtxgtng sẽrqnd đsftlddshm nhậwlmrn vai tròrmmjksvty trong tưogqtơcrggng lai?

Khôsuygng ai biếdaolt.

Nhưogqtng, khi Jinwoo hìwlmrnh dung cảddshnh đsftlóolgr trong đsftlxtxgu, anh nhậwlmrn ra rằnlwang đsftliềngqcu đsftlóolgrtxgtng khádaol thúmxbe vịunup.

Mộahcit bộahci đsftlôsuygi cha con, cùijxlng nhau chiếdaoln đsftlqwudu chốntahng lạvjkbi kẻcrgg thùijxl….

Khi mộahcit nụmubzogqtryuxi hìwlmrnh thàksvtnh trêipawn môsuygi anh, anh mởengm mắfnnat ra.

suyg sốntah cụmubzm sưogqtơcrggng mùijxlksvtu xanh đsftlãpirm hoàksvtn toàksvtn xuấqwudt hiệalnkn từroay khoảddshng khôsuygng giữbhqba cádaolc chiềngqcu vàksvt, khi chúmxbeng phádaolt hiệalnkn ra sựcirr hiệalnkn diệalnkn củksvta Jinwoo, bắfnnat đsftlxtxgu tỏrmmja ra sádaolt khínlwa kinh hoàksvtng vềngqc phínlwaa anh.

Ma lựcirrc củksvta Jinwoo tỏrmmja ra ngay trưogqtmubzc khi trậwlmrn chiếdaoln bắfnnat đsftlxtxgu, vàksvt di chuyểipawn từroay đsftlxtxgu ngóolgrn tay đsftlếdaoln phầxtxgn còrmmjn lạvjkbi củksvta cơcrgg thểipaw.

Ok.

Sựcirr chuẩkbkrn bịunup củksvta anh đsftlãpirm hoàksvtn tấqwudt.

ksvt cuốntahi cùijxlng….

Kwaaaahhhhh!!!

Nhữbhqbng tồltzen tạvjkbi kia hàksvtnh đsftlahcing nhưogqtpirm thúmxbe. Chúmxbeng lao vềngqc phínlwaa “vậwlmrt cảddshn”.

Khi chúmxbeng tiếdaoln vềngqc vịunup trínlwa củksvta Jinwoo …

… Anh nóolgri vớmubzi mộahcit nụmubzogqtryuxi hiệalnkn trêipawn khuôsuygn mặqgcat.

“Trỗpirmi dậwlmry.”

—-HẾuboyT—-

Cảddshm ơcrggn cádaolc bạvjkbn đsftlãpirm đsftlengmc truyệalnkn. Hãpirmy tiếdaolp tụmubzc theo dõrmmji vàksvtksvtng hộahci team mìwlmrnh trong nhữbhqbng project tiếdaolp theo!

Trans vàksvt Edit: Nhóolgrm Moonsnovel

Team MoonsNovel mớmubzi add thêipawm sốntah đsftliệalnkn thoạvjkbi vínlwa Momo đsftlipawdaolc bạvjkbn cóolgr thểipaw donate cho team. Rấqwudt mong cádaolc bạvjkbn tiếdaolp tụmubzc ủksvtng hộahci chúmxbeng mìwlmrnh!

nlwa Momo: 0916965192 – Nguyễwclfn Tràksvt

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.