Sổ Tay Dưỡng Thành Đại Hiệp

Quyển 2-Chương 29 :

    trước sau   
Chạqylxy tớxpwki chỗqawfdsvb củbnjba Hoàissbnh Mạqylxch Lâqhlum, ta mộnoigt cưwwclxpwkc đynplánhip tung cổcuaing nhàissbbmhjo.

nhipi cổcuaing lay lắbeunc chúhnwct hơnuzzi tàissbn rồauuzi cạqylxch mộnoigt cánhipi, rớxpwkt xuốbeytng đynplqawft.

Ta bĩtbvtu môboppi, hôbopp vọqhlung vàissbo bêbnjbn trong nhàissb “Chúhnwcng ta vềfacs rồauuzi, đynpli ra!”

Từzpmphnwcc nghe tiếwhmkng ta đynplqylxp hưwwclnhipi cổcuaing, Hoàissbnh Mạqylxch Lâqhlum đynplãbmhjopkech đynplnoigng từzpmp trong nhàissb vọqhlut thẳnrbvng ra ngoàissbi, đynplnoigng tánhipc trôboppi chảwhmky khỏnuzze mạqylxnh khôboppng hềfacs giốbeytng mộnoigt lãbmhjo giàissb sắbeunp xuốbeytng lỗqawf.

“Cánhipi hộnoigp, cánhipi hộnoigp lấqawfy đynplưwwclkzroc rồauuzi sao?”

Ta khôboppng đynplbmhj ýjlhf đynplếwhmkn lãbmhjo, đynplmwya Y Phong đynpli thẳnrbvng vàissbo trong nhàissb, tìexbzm mộnoigt chỗqawf trốbeytng ngồauuzi xuốbeytng, sau đynplówuel mớxpwki phánhipt hiệllywn Tiệllywm thuốbeytc di đynplnoigng cũhwzang ởdsvb đynplâqhluy.


Hắbeunn kinh ngạqylxc vui mừzpmpng sánhipp lạqylxi gầnfvln, đynplvkqst tay lêbnjbn mặvkqst ta lắbeunc qua lắbeunc lạqylxi, rồauuzi thởdsvb phàissbo nhẹqwie nhõaodjm.

“Quánhip tốbeytt, ngưwwclơnuzzi cònuzzn sốbeytng. Tiềfacsn củbnjba ta đynplưwwclkzroc cứqawfu rồauuzi.”

…Ta hấqawft tay hắbeunn ra, đynplsokxnh mởdsvb miệllywng nówueli thìexbz bịsokx Hoàissbnh Mạqylxch Lâqhlum chen ngang.

Tựixzaa hồauuzwuel chúhnwct chộnoigt dạqylx, lãbmhjo liếwhmkc ta mộnoigt cánhipi, rồauuzi lạqylxi nhìexbzn Y Phong.

“Nhìexbzn cánhipc ngưwwclơnuzzi nhưwwcl vậhwzay thìexbz đynplúhnwcng làissbnuzzi đynplówuel quánhip nguy hiểbmhjm nha.” Dừzpmpng mộnoigt chúhnwct, lãbmhjo lạqylxi mong đynplkzroi nhìexbzn sang “Cánhipi hộnoigp sao rồauuzi?”

Ta cưwwclbmhji lạqylxnh “Dĩtbvt nhiêbnjbn làissb đynplãbmhj lấqawfy đynplưwwclkzroc. Nhưwwclng bâqhluy giờbmhj chưwwcla thểbmhj đynplưwwcla cho ngưwwclơnuzzi đynplưwwclkzroc đynplâqhluu.”

bmhjo sửyejnng sốbeytt mộnoigt chúhnwct, khôboppng chờbmhjbmhjo mởdsvb miệllywng nữixzaa, ta nówueli luôboppn “Ta cầnfvln thuốbeytc giảwhmki.”

“Tấqawft nhiêbnjbn sẽyejn đynplưwwcla thuốbeytc giảwhmki cho cánhipc ngưwwclơnuzzi.”

“Khôboppng riêbnjbng gìexbz thuốbeytc giảwhmki đynplnoigc củbnjba ngưwwclơnuzzi, cònuzzn cảwhmktbvtnh Miêbnjbn nữixzaa.”

“Vĩtbvtnh Miêbnjbn?” Hoàissbnh Mạqylxch Lâqhlum trợkzron to mắbeunt, suy nghĩtbvt mộnoigt chúhnwct rồauuzi lộnoig ra vẻbnjb mặvkqst hoàissbi niệllywm “Đbrhkúhnwcng rồauuzi. Ngưwwclbmhji kia quảwhmk thậhwzat rấqawft thíopkech loạqylxi thuốbeytc nàissby.”

“Ồorix? Tứqawfc làissb ngưwwclơnuzzi cówuel thuốbeytc giảwhmki loạqylxi đynplnoigc đynplówuel.” Ta liếwhmkc lãbmhjo “Rấqawft tốbeytt. Trưwwclxpwkc tiêbnjbn chữixzaa trịsokx cho chúhnwcng ta, chữixzaa hếwhmkt rồauuzi mớxpwki đynplưwwcla cánhipi hộnoigp cho ngưwwclơnuzzi.”

“Thằibghng nhãbmhji con miệllywng hôboppi sữixzaa nhàissb ngưwwclơnuzzi!” Hoàissbnh Mạqylxch Lâqhlum phồauuzng mánhip trợkzron mắbeunt.

Ta khôboppng cam lònuzzng yếwhmku thếwhmk trừzpmpng lạqylxi.


Cứqawf nhưwwcl vậhwzay mộnoigt hồauuzi, lãbmhjo rốbeytt cuộnoigc thỏnuzza hiệllywp “Thôboppi đynplưwwclkzroc. Lãbmhjo phu sẽyejn chữixzaa cho cánhipc ngưwwclơnuzzi trưwwclxpwkc.”

Qua thờbmhji gian mộnoigt nécuain nhang, Hoàissbnh Mạqylxch Lâqhlum sờbmhjqhluu, sắbeunc mặvkqst nặvkqsng nềfacs.

Y Phong nhíopkeu màissby “Đbrhknoigc nàissby rấqawft khówuel giảwhmki?”

bmhjo lắbeunc đynplnfvlu nówueli “Đbrhkbeyti vớxpwki lãbmhjo phu, Ngọqhluc Đbrhkưwwclbmhjng Tửyejn hay Vĩtbvtnh Miêbnjbn đynplfacsu khôboppng khówuel giảwhmki. Sưwwcl phụsopp ngưwwclơnuzzi trúhnwcng đynplnoigc thìexbz dễopke giảwhmki, nhưwwclng vấqawfn đynplfacsdsvb ngưwwclơnuzzi. Ngưwwclơnuzzi đynplauuzng thờbmhji trúhnwcng hai loạqylxi đynplnoigc, tựixzaa hồauuz sinh ra phảwhmkn ứqawfng tưwwclơnuzzng khắbeunc, ngay cảwhmkbmhjo phu cũhwzang cảwhmkm thấqawfy hơnuzzi khówuel giảwhmki quyếwhmkt.”

Ta nhấqawft thờbmhji sốbeytt sắbeunng “Vậhwzay lúhnwcc nàissbo ngưwwclơnuzzi mớxpwki cówuel thểbmhj đynpliềfacsu chếwhmk thuốbeytc giảwhmki cho Y Phong?”

“Íkwkkt nhấqawft thìexbz mộnoigt thánhipng, lâqhluu nhấqawft thìexbz nửyejna năpvsgm. Nhưwwclng e làissb Y Phong khôboppng chốbeytng cựixzaqhluu đynplưwwclkzroc nhưwwcl vậhwzay.”

Khôboppng kịsokxp sao? Ta đynplnoigt nhiêbnjbn cảwhmkm thấqawfy ngựixzac cówuel chúhnwct đynplau. Siếwhmkt chặvkqst nắbeunm đynplqawfm, nhìexbzn vềfacs phíopkea Hoàissbnh Mạqylxch Lâqhlum, ta gằibghn từzpmpng chữixza “Nếwhmku nhưwwcl Y Phong chếwhmkt, ngưwwclơnuzzi sẽyejn chôboppn theo vớxpwki nówuel.”

Tiệllywm thuốbeytc di đynplnoigng vàissb Hoàissbnh Mạqylxch Lâqhlum đynplauuzng loạqylxt run lêbnjbn. Têbnjbn ngốbeytc nàissbo đynplówuel yếwhmku ớxpwkt giơnuzz tay lêbnjbn, khôboppng chúhnwct do dựixzanhipn đynplqawfng sưwwcl phụsopp nhàissbexbznh “Thậhwzat ra thìexbznuzzn cówuel biệllywn phánhipp. Trưwwclxpwkc đynplówuelwwcl phụsoppwuelissbng trữixza mộnoigt viêbnjbn thuốbeytc, cówuel thểbmhj giảwhmki bánhipch đynplnoigc.”

Hoàissbnh Mạqylxch Lâqhlum hung tợkzron trừzpmpng hắbeunn “Ta đynplsokxnh nówueli thìexbz ngưwwclơnuzzi đynplãbmhjwwclxpwkp lờbmhji rồauuzi, đynplauuz khôboppn nhàissb dạqylxi chợkzro, cúhnwct sang mộnoigt bêbnjbn cho ta!”

“Ngưwwclơnuzzi cònuzzn muốbeytn cánhipi hộnoigp kia nữixzaa khôboppng?” Ta cưwwclbmhji u ánhipm,

“Ta đynpli lấqawfy, ta đynpli lấqawfy.” Hoàissbnh Mạqylxch Lâqhlum trợkzron mắbeunt vểbmhjnh râqhluu, nhìexbzn qua đynplau lònuzzng muốbeytn chếwhmkt.

Mộnoigt lánhipt sau, lãbmhjo cầnfvlm mộnoigt chai thuốbeytc sứqawfissbu trắbeunng trởdsvb lạqylxi, đynplcuai ra mộnoigt viêbnjbn thuốbeytc màissbu đynplen, đynplưwwcla cho Y Phong.

“Nhówuelc con, cẩvahnn thậhwzan chúhnwct. Ta chỉdjklwuel mộnoigt viêbnjbn nàissby thôboppi, cảwhmk đynplbmhji cũhwzang chỉdjklwuel mộnoigt viêbnjbn.”


Nhìexbzn Y Phong nuốbeytt vàissbo, ta mớxpwki yêbnjbn lònuzzng, quay đynplnfvlu hỏnuzzi Hoàissbnh Mạqylxch Lâqhlum “Sau khi giảwhmki đynplnoigc sẽyejn khôboppng đynplbmhj lạqylxi di chứqawfng gìexbz chứqawf?”

bmhjo khôboppng cam lònuzzng nhìexbzn Y Phong, hừzpmp lạqylxnh “Di chứqawfng? Đbrhkưwwclơnuzzng nhiêbnjbn làissbwuel, di chứqawfng chíopkenh làissb vềfacs sau thằibghng nhówuelc nàissby sẽyejn khôboppng phảwhmki sợkzro bấqawft kỳvkqs loạqylxi đynplnoigc nàissbo, bánhipch đynplnoigc bấqawft xâqhlum.”

exbz?

Ta ngẩvahnn ngưwwclbmhji, hồauuzi lâqhluu sau mớxpwki tỉdjklnh lạqylxi đynplưwwclkzroc.

Thìexbz ra sốbeyt mệllywnh trong họqhlua cówuel phúhnwcc củbnjba nhâqhlun vậhwzat chíopkenh làissb hoàissbn toàissbn cówuel thậhwzat a!

===Hếwhmkt chưwwclơnuzzng 29===

Tiểbmhju kịsokxch trưwwclbmhjng:

…Tuổcuaii thơnuzz bi thảwhmkm củbnjba Tiệllywm thuốbeytc di đynplnoigng.

Diêbnjbu Phánhipc: U hu hu hu sưwwcl phụsopp, con bịsokx đynplqylxi thúhnwcc gánhipc cửyejna đynplánhipnh.

Hoàissbnh Mạqylxch Lâqhlum: Tạqylxi sao hắbeunn lạqylxi đynplánhipnh con?

Diêbnjbu Phánhipc: Hôboppm nay Lạqylxc Vũhwzaissby trònuzz, lécuain thảwhmk đynplinh lêbnjbn ghếwhmk củbnjba đynplqylxi thúhnwcc, nhưwwclng bịsokx con nhìexbzn thấqawfy.

Hoàissbnh Mạqylxch Lâqhlum: Chuyệllywn đynplówuel đynplâqhluu liêbnjbn quan gìexbz đynplếwhmkn con.

Diêbnjbu Phánhipc: Con sợkzroboppng củbnjba đynplqylxi thúhnwcc bịsokx thưwwclơnuzzng, nêbnjbn nhâqhlun lúhnwcc đynplqylxi thúhnwcc đynplang chuẩvahnn bịsokx ngồauuzi xuốbeytng, con đynplãbmhj nhanh tay lấqawfy cánhipi ghếwhmk ra.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.