Sổ Tay Dưỡng Thành Đại Hiệp

Quyển 2-Chương 15 :

    trước sau   
udwd,

Bi kịaprwch,

Luôtwjkn luôtwjkn,

Thừaprwa dịaprwp lơyxif đsjigãtwjkng,

Mon men đsjigếbjynn bêfzozn cạjxsenh ta,

(┬_┬)


Nếbjynu nhưbvjvfvani mỗtzsni vếbjynt thưbvjvơyxifng trêfzozn ngưbvjvppmpi làmkqu minh chứnsiung cho sựyygv trưbvjvfhowng thàmkqunh, vậppmpy thìtzsn vếbjynt thưbvjvơyxifng lòfhkkng màmkqu Giágjqdo chủdcsm đsjigãtwjk ban tặoytdng cho ta chílfhanh làmkqu minh chứnsiung cho sựyygv trưbvjvfhowng thàmkqunh đsjigếbjynn giàmkqu cỗtzsni sắmwgdp chui xuốosceng lỗtzsn a trờppmpi!

Cho nêfzozn ta rấgmelt chi làmkqutzsnnh tĩsnkpnh.

tzsnnh tĩsnkpnh em gágjqdi mi! Giágjqdo chủdcsm khôtwjkng thểvtpo đsjigvtpo ta sốosceng yêfzozn ổmoxwn qua vàmkqui ngàmkquy đsjigưbvjvyzgtc hay sao!

Khôtwjkng còfhkkn nghi ngờppmptzsn nữsjiga, đsjigâspjoy chílfhanh làmkqu mộfhowt vởfhow tuồnsiung màmkqu Giágjqdo chủdcsm đsjigãtwjkmkquy ra, nữsjiggjqdt rong làmkqu giảhnub, con nhàmkqu giàmkquu làmkqu giảhnub, hơyxifn nữsjiga ta tin rằapyyng vịaprw ca sĩsnkp họsnkp Tộfhowi đsjigàmkqun tỳtzsnmkqu trong kia cũvtpong làmkqu giảhnub nốoscet, ngưbvjvppmpi đsjigófvan nhìtzsnn sơyxif qua làmkqu thấgmely méfubvo biếbjynt đsjigágjqdnh đsjigàmkqun rồnsiui.

yxifmkqu nhìtzsnn têfzozn nhàmkqu giàmkquu nàmkquy trôtwjkng lạjxse mặoytdt quágjqd, vừaprwa mớlfhai đsjigrhzbu nhậppmpp ma giágjqdo màmkqu đsjigãtwjk bịaprw Giágjqdo chủdcsmyxifm cổmoxw tớlfhai đsjigâspjoy làmkqum việowdtc rồnsiui àmkqu, ágjqdi chàmkqu chàmkqu, tộfhowi nghiệowdtp ghêfzoz. (mi đsjigang cưbvjvppmpi trêfzozn sựyygv đsjigau khổmoxw củdcsma kẻphhi khágjqdc chớlfhatzsn?)

Thấgmely chúyxifng ta khôtwjkng cófvan phảhnubn ứnsiung gìtzsn, Mộfhowc Sinh rágjqdng chen vàmkquo, đsjigi tớlfhai trưbvjvlfhac mặoytdt têfzozn nhàmkqu giàmkquu kia, rồnsiui chắmwgdp tay nófvani “A di đsjigàmkqu phậppmpt, vịaprw thílfha chủdcsmmkquy cầrhzbn gìtzsn phảhnubi làmkqum khófvan mộfhowt côtwjkbvjvơyxifng châspjon yếbjynu tay mềadazm. Nếbjynu muốoscen trêfzozu đsjigùyzgta thìtzsn cứnsiutzsnm nam nhâspjon làmkqu đsjigưbvjvyzgtc! Hãtwjky tha cho côtwjkbvjvơyxifng nàmkquy đsjigi, bêfzozn kia cófvan hai vịaprw nam nhâspjon hàmkqung chấgmelt lưbvjvyzgtng cao tùyzgty ngưbvjvơyxifi chọsnkpn.”

fzozn nhàmkqu giàmkquu qua đsjigưbvjvppmpng giágjqdp hơyxifi xụhdfk mặoytdt “Đhdfka tạjxse ýmwgd tốoscet củdcsma ngưbvjvơyxifi, nhưbvjvng ta khôtwjkng phảhnubi làmkqu đsjigoạjxsen tụhdfk (gay).”

… Thiếbjynu đsjigágjqdnh cágjqdi gìtzsn, rảhnubnh hágjqdng chạjxsey đsjigi kiếbjynm chuyệowdtn cágjqdi gìtzsn, sợyzgt thiêfzozn hạjxse khôtwjkng loạjxsen cágjqdi gìtzsn, ta đsjigãtwjk quen rồnsiui, thiệowdtt đsjigófvan. Nhìtzsnn lãtwjko lừaprwa trọsnkpc Mộfhowc Sinh nàmkquy còfhkkn muốoscen nófvani gìtzsn thêfzozm, ta lậppmpp tứnsiuc chen ngang vàmkquo.

“Trágjqdnh xa vịaprwtwjkbvjvơyxifng kia ra, sau đsjigófvanyxift.”

Hừaprwm hửfkafm, sau khi nófvani nhưbvjv vậppmpy xong, chỉrgmd cầrhzbn têfzozn nhàmkqu giàmkquu kia nófvani lờppmpi thoạjxsei kinh đsjigiểvtpon nhưbvjv ‘Lầrhzbn sau gặoytdp lạjxsei sẽyzwn chéfubvm chếbjynt cágjqdc ngưbvjvơyxifi’ thìtzsn vởfhow tuồnsiung nàmkquy coi nhưbvjv hạjxsemkqun, đsjigadazu làmkqu cấgmelp dưbvjvlfhai bịaprw Giágjqdo chủdcsm chèpwwvn éfubvp, ta thậppmpt sựyygv khôtwjkng nỡubnz bụhdfkp hắmwgdn nha.

Nhưbvjvng têfzozn nhàmkqu giàmkquu kia khôtwjkng sợyzgttzsnm đsjigưbvjvppmpng chếbjynt, hấgmelt cằapyym nófvani “Chẳlkuhng qua làmkqu ta thấgmely vịaprwtwjkbvjvơyxifng nàmkquy mộfhowt thâspjon mộfhowt mìtzsnnh, vôtwjkyzgtng đsjigágjqdng thưbvjvơyxifng nêfzozn mớlfhai muốoscen bồnsiui nàmkqung thôtwjki. Vịaprw huynh đsjigàmkqui nàmkquy đsjigâspjou cầrhzbn phảhnubi nófvanng tílfhanh thếbjyn chứnsiu. Khôtwjkng bằapyyng cùyzgtng nhau uốosceng ly rưbvjvyzgtu kếbjynt bạjxsen, thấgmely sao?”

=.= Chẳlkuhng lẽyzwn ngưbvjvơyxifi khôtwjkng biếbjynt mộfhowt thâspjon phậppmpn phágjqdo hôtwjki nhưbvjv ngưbvjvơyxifi màmkqu đsjigi dâspjoy dưbvjva vớlfhai nhâspjon vậppmpt chílfhanh làmkqugjqdc đsjigaprwnh cuốoscen gófvani vềadaz quêfzoz chătclpn vịaprwt àmkqu? Thiếbjynu niêfzozn trẻphhi ngưbvjvppmpi non dạjxsei nhưbvjv ngưbvjvơyxifi còfhkkn chưbvjva tỉrgmdnh ngộfhow ra hảhnub, thôtwjki thìtzsn cho ngưbvjvơyxifi thêfzozm mộfhowt cơyxif hộfhowi nữsjiga vậppmpy.

Ta nâspjong ságjqdt khílfha củdcsma mìtzsnnh thêfzozm mộfhowt bậppmpc nữsjiga, hừaprw lạjxsenh.


“Ta khôtwjkng nófvani lầrhzbn thứnsiu hai.”

fzozn nhàmkqu giàmkquu run ngưbvjvppmpi sửfkafng sốoscet.

“Ngưbvjvơyxifi khôtwjkng nhậppmpn ra ta?”

fvani đsjigúyxifng ra làmkqu ta chưbvjva từaprwng gặoytdp qua ngưbvjvơyxifi trong ma giágjqdo.

“Tạjxsei sao ta phảhnubi biếbjynt ngưbvjvơyxifi?”

“Ta làmkqu Âeqwgu Dưbvjvơyxifng Minh Lýmwgd.” Hắmwgdn nghiêfzozng đsjigrhzbu, hílfha mắmwgdt nhìtzsnn ta, néfubvt mặoytdt trôtwjkng hơyxifi nghi ngờppmp.

A, nghe cágjqdi họsnkp sao thấgmely giốosceng cao thủdcsm đsjigowdt nhấgmelt thiêfzozn hạjxse, Âeqwgu Dưbvjvơyxifng Duệowdt vậppmpy càmkqu, thếbjyn thìtzsn— Quảhnubmkqufvan duyêfzozn, cágjqdi bílfhap, nghiệowdtt duyêfzozn thìtzsnfvan! Cho dùyzgtmkqu mộfhowt danh môtwjkn chílfhanh phágjqdi từaprwng bịaprw Giágjqdo chủdcsm nhàmkqu ta mộfhowt cưbvjvlfhac đsjigjxsep bay cổmoxwng nhàmkqu, khôtwjkng phảhnubi ngưbvjvơyxifi nêfzozn bậppmpn rộfhown chạjxsey khắmwgdp nơyxifi kêfzozu gọsnkpi bảhnubo vệowdtfhkka bìtzsnnh thếbjyn giớlfhai sao, cớlfhatzsn lạjxsei rảhnubnh hágjqdng chạjxsey tớlfhai chỗtzsnmkquy trêfzozu ghẹdqnko đsjigàmkqun bàmkqu con gágjqdi a lậppmpt bàmkqun!

“Thìtzsn ra làmkqu Âeqwgu Dưbvjvơyxifng côtwjkng tửfkaf, ngưbvjvubnzng mộfhow đsjigãtwjkspjou.” Mắmwgdt thấgmely sứnsiuc chiếbjynn đsjiggmelu củdcsma ta đsjigãtwjk tạjxsech tớlfhai sốosce khôtwjkng, Y Phong đsjigubnz lờppmpi cho ta.

“Ngưbvjvubnzng mộfhow đsjigãtwjkspjou thìtzsn khôtwjkng cầrhzbn. Nhìtzsnn dágjqdng vẻphhi củdcsma hai vịaprw, chắmwgdc chắmwgdn làmkqu cao thủdcsm. Ta chỉrgmd thílfhach kếbjynt giao vớlfhai cao thủdcsm, đsjigvtpo ta mờppmpi rưbvjvyzgtu hai vịaprw nhéfubv?” Âeqwgu Dưbvjvơyxifng Minh Lýmwgd chuyểvtpon tầrhzbm mắmwgdt vềadaz phílfhaa Y Phong, phe phẩubnzy cágjqdi quạjxset, cưbvjvppmpi khẽyzwn.

“Rõfvanmkqung làmkqu ba vịaprw.” Mộfhowc Sinh đsjignsiung mộfhowt bêfzozn nhỏowdt giọsnkpng lầrhzbm bầrhzbm.

(─. ─||| Ngưbvjvơyxifi đsjigi chếbjynt dùyzgtm ta cágjqdi đsjigi.

Chúyxifng ta rấgmelt ătclpn ýmwgd khôtwjkng thèpwwvm đsjigvtpo ýmwgd đsjigếbjynn con lừaprwa trọsnkpc nàmkquo đsjigófvan, Y Phong liếbjync Tộfhowi Ca nófvani “Còfhkkn vịaprwtwjkbvjvơyxifng kia?”

“Bỏowdt mặoytdc ngưbvjvppmpi đsjigdqnkp ởfhow mộfhowt bêfzozn thìtzsn thậppmpt khôtwjkng thúyxif vịaprw.” Âeqwgu Dưbvjvơyxifng Minh Lýmwgd chàmkqu chàmkqu cằapyym “Ínurht nhấgmelt thìtzsnfzozu nàmkqung đsjigàmkqun mộfhowt bàmkqui cho chúyxifng ta nghe?”

Tộfhowi Ca? Đhdfkàmkqun? Ngưbvjvơyxifi quágjqdmkqui hưbvjvlfhac rồnsiui đsjigófvan. Ta hắmwgdc tuyếbjynn, nàmkqung ta còfhkkn khôtwjkng biếbjynt câspjoy đsjigàmkqun cófvan mấgmely dâspjoy nữsjiga làmkqu.

Nhưbvjvng vìtzsn mấgmely chuyệowdtn cỏowdtn con nàmkquy làmkqu bạjxsei lộfhow thìtzsn khôtwjkng phảhnubi làmkqu Tộfhowi Ca.

Thấgmely ágjqdnh mắmwgdt củdcsma mọsnkpi ngưbvjvppmpi đsjigadazu nhìtzsnn vềadaz phílfhaa mìtzsnnh, Tộfhowi Ca cắmwgdn môtwjki, cảhnub ngưbvjvppmpi run lẩubnzy bẩubnzy, hoảhnubng sợyzgt nhìtzsnn Âeqwgu Dưbvjvơyxifng Minh Lýmwgd, trong mắmwgdt lấgmelp lágjqdnh ágjqdnh nưbvjvlfhac.

“Khôtwjkng, ta khôtwjkng muốoscen đsjigàmkqun cho ngưbvjvơyxifi! Ta sợyzgt!”

fvani xong lờppmpi thoạjxsei, nàmkqung từaprw từaprw lui vềadaz sau vàmkqui bưbvjvlfhac, sau đsjigófvan thoágjqdng dừaprwng lạjxsei rồnsiui nhanh nhưbvjv cắmwgdt lao thẳlkuhng vàmkquo lòfhkkng ta.

Tốoscet lắmwgdm, xưbvjvơyxifng ngựyygvc đsjigau lắmwgdm, ta muốoscen khófvanc lắmwgdm, ngưbvjvppmpi nàmkquy dùyzgtng bao nhiêfzozu sứnsiuc lựyygvc vậppmpy hảhnub, sẽyzwn chếbjynt ngưbvjvppmpi đsjigófvan!

Hay làmkqu thừaprwa dịaprwp mọsnkpi ngưbvjvppmpi còfhkkn đsjigmwgdm chìtzsnm trong kỹnsiutclpng diễeqwgn xuấgmelt thầrhzbn củdcsma Tộfhowi Ca, nhanh chófvanng quătclpng phầrhzbn tửfkaf nguy hiểvtpom nàmkquy đsjigi cho xong.

“Ta đsjigưbvjva nàmkqung ra ngoàmkqui.”

Khôtwjkng chờppmp bọsnkpn họsnkp phảhnubn ứnsiung lạjxsei, ta đsjigubnzy nàmkqung ta ra khỏowdti ngưbvjvppmpi mìtzsnnh rồnsiui dắmwgdt nàmkqung ta ra khỏowdti tửfkafu lâspjou.

Trong tửfkafu lâspjou, Âeqwgu Dưbvjvơyxifng Minh Lýmwgd sữsjigng sờppmp nhìtzsnn bófvanng lưbvjvng rờppmpi đsjigi củdcsma hai ngưbvjvppmpi “Tạjxsei sao ta dâspjoy dưbvjva vớlfhai nàmkqung ta lâspjou nhưbvjv vậppmpy màmkqumkqung ta lạjxsei khôtwjkng đsjigàmkqun cho ta nghe, còfhkkn ngưbvjvppmpi kia chỉrgmd vừaprwa mớlfhai gặoytdp lầrhzbn đsjigrhzbu thìtzsnmkqung ta đsjigãtwjk liềadazn đsjigi theo?”

Y Phong nhưbvjvlfhang màmkquy “Đhdfkưbvjvơyxifng nhiêfzozn làmkqutzsnbvjv phụhdfk củdcsma ta dễeqwg nhìtzsnn hơyxifn ngưbvjvơyxifi.”

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.