Sổ Tay Dưỡng Thành Đại Hiệp

Quyển 2-Chương 13 :

    trước sau   
Mặiqbwc dùudvx ta rấauymt muốkfwpn nhanh tớkfwpi đinvqecwfi hộthwri võucfqdgurm, nhưjiqung hiểjnlen nhiêkogin rằauymng, cuộthwrc sốkfwpng vẫvtckn trôrxdgi qua từggbeng ngàkrhjy. Vìjfkd vậinqcy chúaiwgng ta vẫvtckn còeovhn trêkogin con đinvqưjiquecwfng trởoirt thàkrhjnh đinvqecwfi hiệrfbdp, nófwaqi chínceanh xáqeqwc hơthwrn, làkrhjoirt Giang Nam…

ggbe, ngưjiquơthwri hỏkqwgi tạecwfi sao đinvqecwfi hộthwri võucfqdgurm đinvqưjiqupkzjc cửeweukrhjnh ởoirt thàkrhjnh An Minh phưjiquơthwrng bắzzyhc, nhưjiqung ta lạecwfi chạecwfy đinvqếkjiun phưjiquơthwrng nam, cáqeqwi gìjfkd đinvqófwaq, làkrhj khôrxdgng muốkfwpn lãdgurng phíncea chi phíncea du lịmpkwch đinvqưjiqupkzjc tàkrhji trợpkzjkrhj, cáqeqwc ngưjiquơthwri hiểjnleu ha.

pkzjm liễoffqu xanh mềvfedm mạecwfi vôrxdg lịmpkwch, giófwaq đinvqôrxdgng thổiwcdi màkrhju hoàkrhjng kim, Giang Nam thậinqct sựbbitkrhj mộthwrt nơthwri tốkfwpt, cófwaq cảzstonh đinvqtriop, cófwaq thứpkzjc ăkqefn ngon, cófwaqjiqupkzju ngon, còeovhn cófwaq cảzsto ngưjiquecwfi đinvqtriop nữdynqa.

Nhưjiqung ai cófwaqfwaq thểjnlefwaqi cho ta biếkjiut chuyệrfbdn gìjfkd xảzstoy ra vớkfwpi cáqeqwi têkogin hòeovha thưjiqupkzjng đinvqang dơthwr bầxjbxu rưjiqupkzju đinvqkogin cuồbszcng rófwaqt kia đinvqi, mộthwrt cảzstonh Giang Nam sao, mộthwrt cảzstonh mớkfwpi củafhia Giang nam sao? Gầxjbxn đinvqâdgury lãdguro hòeovha thưjiqupkzjng cũofkfng cófwaq xu hưjiqukfwpng táqeqwo bạecwfo nhưjiqu vậinqcy àkrhj? Hay nófwaqi hàkrhjng nàkrhjy chỉddlckrhj đinvqxjbxu hófwaqi thínceach khoáqeqwc áqeqwo càkrhj sa thôrxdgi?

fwaqi đinvqếkjiun càkrhj sa, nếkjiuu nhưjiqu ta khôrxdgng nhìjfkdn lầxjbxm, thậinqct giốkfwpng nhưjiqufwaq lẽmvar đinvqecwfi kháqeqwi, khôrxdgng, làkrhj nhấauymt đinvqmpkwnh khẳddlcng đinvqmpkwnh tuyệrfbdt đinvqkfwpi làkrhj đinvqiqbwc thùudvx củafhia hòeovha thưjiqupkzjng miếkjiuu đinvqrfbd nhấauymt giang hồbszc Nam lâdgurm Tựbbit, cho nêkogin nófwaqi, đinvqâdgury chínceanh làkrhj trong truyềvfedn thuyếkjiut, miếkjiuu lớkfwpn cáqeqwi gìjfkdeovha thưjiqupkzjng đinvqvfedu sẽmvarfwaq sao?

“Sưjiqu phófwaq? Hòeovha thưjiqupkzjng cófwaqjfkd khôrxdgng đinvqúaiwgng àkrhj?” Y Phong hơthwri cau màkrhjy, cófwaq chúaiwgt chầxjbxn chừggbe hỏkqwgi.


Mộthwrt têkogin hòeovha thưjiqupkzjng ởoirt trưjiqukfwpc mặiqbwt mọqbjsi ngưjiquecwfi đinvqkogin cuồbszcng cuồbszcng uốkfwpng rưjiqupkzju chuyệrfbdn nàkrhjy bảzston thâdgurn ta thấauymy rấauymt kỳucfq quáqeqwi, tuyệrfbdt đinvqkfwpi vôrxdgudvxng kỳucfq quáqeqwi. Nhưjiqung nhìjfkdn Y Phong biểjnleu tìjfkdnh nghi hoặiqbwc, ta cófwaq chúaiwgt khôrxdgng xáqeqwc đinvqmpkwnh đinvqưjiqupkzjc. Quay đinvqxjbxu lạecwfi nhìjfkdn hòeovha thưjiqupkzjng kia thửeweu, ta nhếkjiuch mélrfop mộthwrt cáqeqwi. Quảzsto nhiêkogin ấauymp ởoirt trong ổiwcd thìjfkd dễoffqkrhjng đinvqi sau thờecwfi đinvqecwfi màkrhj, giang hồbszc thậinqct đinvqúaiwgng làkrhj, tưjiquơthwrng đinvqkfwpi, sâdguru khôrxdgng lưjiquecwfng đinvqưjiqupkzjc, đinvqâdguru.

“Vịmpkw thíncea chủafhikrhjy.”

Nhìjfkdn chằauymm chằauymm vàkrhjo hắzzyhn, quảzsto nhiêkogin vẫvtckn bịmpkw pháqeqwt hiệrfbdn. Bấauymt kểjnle bềvfed ngoàkrhji nhìjfkdn qua khôrxdgng đinvqáqeqwng tin cậinqcy thếkjiukrhjo đinvqi chăkqefng nữdynqa, hắzzyhn dùudvx sao vẫvtckn làkrhjeovha thưjiqupkzjng củafhia Nam Lâdgurm Tựbbit nha. Mặiqbwc dùudvx chuẩpdjzn bịmpkw rờecwfi đinvqi, nhưjiqung nếkjiuu đinvqãdgur bịmpkw gọqbjsi lạecwfi, bồbszci cho hắzzyhn chúaiwgt vui đinvqùudvxa cũofkfng khôrxdgng phảzstoi làkrhj khôrxdgng thểjnle.

Ta thu bưjiqukfwpc châdgurn, quay đinvqxjbxu thẳddlcng tắzzyhp nhìjfkdn vềvfed hắzzyhn, chuẩpdjzn bịmpkw mởoirt miệrfbdng.

“Ngưjiquơthwri ··· ”

Nhưjiqung têkogin hòeovha thưjiqupkzjng chỉddlc kinh ngạecwfc nhìjfkdn ta mộthwrt cáqeqwi, sau đinvqófwaq lạecwfi bịmpkw thứpkzj kháqeqwc hấauymp dẫvtckn.

aiwgc nàkrhjy mộthwrt ngưjiquecwfi đinvqàkrhjn ôrxdgng bụyrjdng phệrfbd đinvqi từggbekogin trai ra, trong tay còeovhn xáqeqwch mộthwrt con mậinqcp mậinqcp giốkfwpng vịmpkwt.

“Thíncea chủafhijfkd sao cùudvxng mộthwrt đinvqùudvxi heo sốkfwpng chung chứpkzj?” Hắzzyhn cũofkfng khôrxdgng thèpkzjm nhìjfkdn tớkfwpi ta mộthwrt cáqeqwi, đinvqi thẳddlcng tớkfwpi chỗthwrkogin đinvqàkrhjn ôrxdgng.

…Câdguru ban đinvqxjbxu “Thíncea chủafhi” kia chẳddlcng lẽmvar khôrxdgng liêkogin quan tớkfwpi ta chúaiwgt nàkrhjo.

Ngưjiquecwfi đinvqàkrhjn ôrxdgng kia cũofkfng thấauymy hắzzyhn hỏkqwgi vấauymn đinvqvfed rấauymt ngu ngốkfwpc, nheo mắzzyht cưjiquecwfi nhạecwfo nófwaqi: “Đinqcâdgury làkrhj con vịmpkwt, khôrxdgng phảzstoi heo. Ngưjiquơthwri đinvqbszc con lừggbea ngốkfwpc liềvfedn uốkfwpng đinvqưjiqupkzjc trong đinvqxjbxu đinvqi đinvqi.”

eovha thưjiqupkzjng trừggbeng hai mắzzyht trung khínceajiquecwfi phầxjbxn mắzzyhng: “Chớkfwp xen mồbszcm, ta đinvqang nófwaqi chuyệrfbdn cùudvxng con vịmpkwt!”

o(一 ^ 一 +)o thu hồbszci trưjiqukfwpc nófwaqi, đinvqâdgury chínceanh làkrhj mộthwrt têkogin 囧, cháqeqwnh đinvqecwfo cáqeqwi gìjfkd, quảzsto nhiêkogin vôrxdgudvxng thiếkjiuu đinvqáqeqwnh.

Hừggbe, nhìjfkdn nam nhâdgurn tay cầxjbxm vịmpkwt cófwaq mộthwrt vófwaqc ngưjiquecwfi khôrxdgi ngôrxdgkrhj hung dữdynq, ta tin tưjiquoirtng hắzzyhn nhấauymt đinvqmpkwnh khôrxdgng thưjiquecwfng nghe đinvqưjiqupkzjc tưjiquơthwrng tựbbitkogin tiếkjiung. Mặiqbwt khôrxdgng thay đinvqiwcdi tựbbita vàkrhjo trêkogin tưjiquecwfng, ta quyếkjiut đinvqmpkwnh vâdgury xem quáqeqw trìjfkdnh con lừggbea ngốkfwpc bịmpkw ăkqefn đinvqinqcp.


Quảzsto nhiêkogin, sau khi ngưjiquecwfi cầxjbxm con vịmpkwt trởoirtkogin giậinqcn dữdynq, lậinqcp tứpkzjc liềvfedn mặiqbwt đinvqkqwg tớkfwpi mang tai, bỏkqwg lạecwfi con vịmpkwt trong tay, dáqeqwng vẻcydz nhưjiqu phảzstoi đinvqáqeqwnh chếkjiut hắzzyhn khôrxdgng đinvqưjiqupkzjc bỏkqwg qua.

“A di đinvqàkrhj phậinqct, chúaiwgng sanh ngang hàkrhjng, thíncea chủafhiudvxng heo, cũofkfng làkrhj vậinqcy. Thíncea chủafhi cầxjbxn gìjfkd phảzstoi sinh khíncea chứpkzj?”

Con lừggbea ngốkfwpc vừggbea nófwaqi, mộthwrt bêkogin lảzstoo đinvqzstoo đinvqauymt đinvqi mấauymy bưjiqukfwpc.

Nghe xong lờecwfi hắzzyhn nófwaqi, nam tửeweu cầxjbxm con vịmpkwt trong tay liềvfedn nổiwcdi cơthwrn thịmpkwnh nộthwr, cuốkfwpn tay áqeqwo lêkogin lao tớkfwpi.

“Giớkfwpi sâdgurn ( dèpkzj chừggbeng), giớkfwpi sâdgurn a thíncea chủafhi!” Con lừggbea ngốkfwpc trợpkzjn to hai mắzzyht, tậinqcp tễoffqnh lui vềvfed phínceaa sau mấauymy bưjiqukfwpc, đinvqthwrt nhiêkogin châdgurn mềvfedm nhũofkfn, nằauymm trêkogin đinvqauymt, nhưjiqung vừggbea vặiqbwn tráqeqwnh thoáqeqwt mộthwrt đinvqauymm củafhia nam tửeweu cầxjbxm con vịmpkwt.

Khôrxdgng đinvqpkzji nam tửeweu cầxjbxm vịmpkwt kịmpkwp phảzston ứpkzjng, hắzzyhn liềvfedn dùudvxng cảzsto tay châdgurn leo ra ngoàkrhji thậinqct làkrhj xa, hơthwrn nữdynqa cáqeqwi phưjiquơthwrng hưjiqukfwpng nàkrhjy, làkrhjjiqukfwpng vềvfed phínceaa ta?!

Mắzzyht thấauymy hai ngưjiquecwfi đinvqáqeqwnh lộthwrn sắzzyhp lâdgury tớkfwpi chúaiwgng ta, Y Phong khôrxdgng chúaiwgt do dựbbit tiếkjiun lêkogin, mộthwrt cưjiqukfwpc giẫvtckm lêkogin lưjiqung con lừggbea ngu ngốkfwpc, đinvqbszcng thờecwfi rúaiwgt kiếkjium ra chỉddlcjiqukfwpng têkogin vịmpkwt đinvqbbitc, nhínceau màkrhjy.

( nguyêkogin làkrhj con vịmpkwt nam nêkogin chảzsto biếkjiut edit nhưjiqu thếkjiukrhjo nữdynqa:v)

“Nhìjfkdn kĩqfnq thanh kiếkjium nàkrhjy đinvqi, đinvqếkjiun đinvqâdgury chấauymm dứpkzjt nhưjiqu thếkjiukrhjo?”

Hiểjnlen nhiêkogin ởoirtjiqukfwpi áqeqwnh mặiqbwt trờecwfi kiếkjium lófwaqe lêkogin vôrxdgudvxng cófwaq lựbbitc uy hiếkjiup, mặiqbwc dùudvx vẫvtckn làkrhjfwaq chúaiwgt giậinqcn dửeweu bấauymt bìjfkdnh, nhưjiqung con vịmpkwt đinvqbbitc bèpkzjn ngừggbeng lạecwfi. Hắzzyhn hung hăkqefng nhìjfkdn chòeovhng chọqbjsc con lừggbea ngốkfwpc mộthwrt trậinqcn, cơthwr hồbszckrhj cắzzyhn răkqefng nghiếkjiun lợpkzji nófwaqi: “Đinqcggbeng tưjiquoirtng rằauymng chuyệrfbdn nàkrhjy chỉddlc kếkjiut thúaiwgc nhưjiqu vậinqcy, ta sẽmvar trởoirt lạecwfi.”

fwaqi xong lờecwfi nàkrhjy, hắzzyhn mớkfwpi xoay ngưjiquecwfi rờecwfi đinvqi.

Con vịmpkwt nam vừggbea đinvqi, con lừggbea ngốkfwpc lậinqcp tứpkzjc lạecwfi đinvqxjbxy sứpkzjc sốkfwpng. Chờecwf Y Phong nhấauymc châdgurn lêkogin, hắzzyhn liềvfedn xoa eo đinvqpkzjng lêkogin.

“Ai, ta cũofkfng biếkjiut, thờecwfi đinvqiểjnlem nhâdgurn vậinqct phảzston diệrfbdn rờecwfi trưjiquecwfng chỉddlc thínceach nófwaqi mộthwrt câdguru nhưjiqu vậinqcy.”

fwaqi nhữdynqng lờecwfi nàkrhjy trưjiqukfwpc, khôrxdgng giảzstoi thínceach mộthwrt chúaiwgt vậinqct trong tay ngưjiquơthwri sao?

Ta khôrxdgng nófwaqi nhìjfkdn con kia liềvfedu mạecwfng vỗthwrqeqwnh, đinvqmpkwnh nhắzzyhc nhởoirtjfkdnh tồbszcn tạecwfi con vịmpkwt: “Ta nhìjfkdn ngưjiquơthwri mớkfwpi làkrhj nhâdgurn vậinqct phảzston diệrfbdn đinvqi.”

Tiểjnleu kịmpkwch trưjiquecwfng:

Lạecwfc vũofkf: Hôrxdgm nay thầxjbxy muốkfwpn dạecwfy ngưjiquơthwri mộthwrt môrxdgn võucfqrxdgng tuyệrfbdt thếkjiu, kiêkogim cổiwcdzstom đinvqecwfm mấauymt hồbszcn chưjiquoirtng, bảzstoy mưjiquơthwri hai đinvqưjiquecwfng khôrxdgng minh quyềvfedn đinvqínceach đinvqiqbwc đinvqiểjnlem, lạecwfi cởoirti ra Lụyrjdc mạecwfch thầxjbxn kiếkjium thưjiquơthwrng dưjiquơthwrng kiếkjium cùudvxng trung hưjiqukfwpng kiếkjium cũofkfng dùudvxng bínceapdjzn, còeovhn thấauymu hiểjnleu quáqeqwn thôrxdgng Giáqeqwng long thậinqcp báqeqwt chưjiquoirtng đinvqínceach tinh túaiwgy, ngưjiquơthwri nhấauymt đinvqmpkwnh phảzstoi chăkqefm chỉddlc họqbjsc tậinqcp.

Y phong: Đinqcrfbd tửeweu nhấauymt đinvqmpkwnh sẽmvar khôrxdgng đinvqjnle cho sưjiqu phófwaq thấauymt vọqbjsng.

Lạecwfc vũofkf: Tốkfwpt, thuậinqct pháqeqwp ta chỉddlcfwaqi mộthwrt lầxjbxn, ngưjiquơthwri phảzstoi  nghe rõucfq. Đinqcófwaq chínceanh làkrhj —————— kélrfoo búaiwga bao!

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.