Sổ Tay Dưỡng Thành Đại Hiệp

Quyển 1-Chương 7 :

    trước sau   
Mặepgfc dùhura đeojxâfymzy chỉfhvvnkdr nhiệhatwm vụtfoh do giálvtdo chủfisr nổglrpi hứjyqxng bànkdry ra, nhưsxowng bùhura lạepgfi đeojxưsxowiyknc thu nhậiyknn mộvhaxt đeojxjyqxa đeojxhatw tửlgrs hiếnkdru thuậiyknn chăhhggm chỉfhvv nhưsxow thếnkdrzpbyng đeojxálvtdng mừjtuvng, tâfymzm tìvwkinh củfisra ta rấjfdot chi lànkdr tốdjbqt.

Xoay ngưsxowfdwpi chắqnxep tay sau lưsxowng tỏzzcf vẻjiwa thầzpbyn bífcfs cao thâfymzm khócbixsxowfdwpng, ta chậiyknm rãhurai mởjejf miệhatwng.

“Nếnkdru đeojxãhura nhưsxow vậiykny, bắqnxet đeojxzpbyu từjtuvfymzy giờfdwp ngưsxowơaqavi chífcfsnh lànkdr đeojxhatw tửlgrs củfisra ta. Lạepgfc Vũzpbynkdrzrvzn củfisra ta, ngưsxowfdwpi phảvhaxi nhớnudu cho kỹeluk.”

adswn đeojxếnkdrn phầzpbyn thâfymzn phậiyknn, ta dừjtuvng mộvhaxt chúezdpt rồzzcfi nócbixi tiếnkdrp “Ta đeojxãhura từjtuvng lànkdr Tảvhax hộvhax phálvtdp củfisra Thiêzrvzn Ma giálvtdo, bâfymzy giờfdwp coi nhưsxownkdr phảvhaxn giálvtdo, đeojxang bịhhjj truy sálvtdt rálvtdo riếnkdrt.”

Mặepgfc dùhura nộvhaxi dung ta nócbixi rấjfdot kinh ngưsxowfdwpi nhưsxowng Y Phong lạepgfi khôrjmzng thègwomm đeojxhatw ýpogo, ngay cảvhax sắqnxec mặepgft cũzpbyng khôrjmzng thay đeojxglrpi. Nócbix chỉfhvv nhìvwkin chằixfam chằixfam ta, tòadswadsw hỏzzcfi “Tạepgfi sao sưsxow phụtfoh lạepgfi phảvhaxn bộvhaxi Thiêzrvzn Ma giálvtdo?”

Êlgrs êzrvz, chẳawuxng phảvhaxi ngưsxowơaqavi nêzrvzn chúezdp ýpogonkdro đeojxiểhatwm chífcfsnh nhưsxownkdr thâfymzn phậiyknn Tảvhax hộvhax phálvtdp ma giálvtdo củfisra ta, hay lànkdrnkdrm thếnkdrnkdro đeojxhatwpfct trálvtdnh sựpfct truy sálvtdt củfisra ma giálvtdo ànkdr, tiểhatwu quỷjiwa nhànkdr ngưsxowơaqavi mọcbixc ra cálvtdi tífcfsnh bálvtdt quálvtdi nhiềeluku chuyệhatwn từjtuv khi nànkdro vậiykny hảvhax! Hơaqavn nữsvoia, đeojxúezdpng lànkdr ta chưsxowa nghĩgwsk ra lýpogo do tạepgfi sao phảvhaxn bộvhaxi ma giálvtdo a phắqnxec.


vwki vậiykny ta khôrjmzng thểhatwnkdro lànkdrm gìvwki khálvtdc hơaqavn lànkdr quay đeojxzpbyu nghiêzrvzng mặepgft mộvhaxt gócbixc 45 đeojxvhax nhìvwkin trờfdwpi “Ngưsxowơaqavi khôrjmzng cầzpbyn biếnkdrt.”

“Vâfymzng.” Y Phong khôrjmzng hỏzzcfi nữsvoia, nhưsxowng lạepgfi im lặepgfng, trêzrvzn mặepgft còadswn đeojxeo biểhatwu tìvwkinh sưsxow phụtfoh ngưsxowfdwpi khôrjmzng cầzpbyn nócbixi đeojxzzcf nhi cũzpbyng hiểhatwu mànkdr.

… Rốdjbqt cuộvhaxc ngưsxowơaqavi đeojxang bổglrphurao cálvtdi gìvwki trong đeojxzpbyu vậiykny hảvhax.

Ta quyếnkdrt đeojxhhjjnh nhảvhaxy cócbixc qua đeojxoạepgfn nànkdry, trựpfctc tiếnkdrp vànkdro vấjfdon đeojxeluk chífcfsnh.

“Ngưsxowơaqavi trưsxownuduc đeojxâfymzy chưsxowa từjtuvng règwomn luyệhatwn. 11 tuổglrpi mớnudui bắqnxet đeojxzpbyu luyệhatwn võklaf thìvwki đeojxúezdpng lànkdrcbixaqavi chậiyknm.”

Nghe vậiykny, Y Phong nhífcfsu mànkdry lạepgfi, nhưsxowng lậiyknp tứjyqxc mỉfhvvm cưsxowfdwpi nócbixi “Nhấjfdot đeojxhhjjnh sưsxow phụtfoh đeojxãhuracbix biệhatwn phálvtdp.”

“Ngưsxowơaqavi chắqnxec cúezdp ghêzrvz nhỉfhvv.”

“Vâfymzng, bởjejfi vìvwki ta tin tưsxowjejfng sưsxow phụtfohnkdr!”

Mấjfdoy cálvtdi lờfdwpi nànkdry mànkdr phálvtdt ra từjtuv khuôrjmzn mặepgft giốdjbqng nhưsxow đeojxúezdpc giálvtdo chủfisr thìvwki quảvhaxnkdrcbix lựpfctc sálvtdt thưsxowơaqavng khôrjmzng hềeluk nhỏzzcf, ta nhịhhjjn khôrjmzng đeojxưsxowiyknc thầzpbym nộvhaxi thưsxowơaqavng trong lòadswng, nhưsxowng mặepgft khôrjmzng thay đeojxglrpi lấjfdoy ra chai thuốdjbqc đeojxãhura chuẩnkngn bịhhjj sẵdayjn.

“Chai thuốdjbqc nànkdry đeojxúezdpng lànkdrcbix thểhatwfymzng cao thểhatw chấjfdot củfisra ngưsxowơaqavi, nhưsxowng bùhura lạepgfi sẽhhjjcbixlvtdc dụtfohng phụtfoh cựpfctc lớnudun.”

cbixi tớnudui chỗozkgnkdry, ta liếnkdrc nócbix mộvhaxt cálvtdi. Tálvtdc dụtfohng phụtfoh củfisra loạepgfi thuốdjbqc nànkdry khôrjmzng phảvhaxi bấjfdot kỳkoep ai cũzpbyng cócbix thểhatw chịhhjju đeojxpfctng đeojxưsxowiyknc. Đgwskzpbyu tiêzrvzn, sau khi uốdjbqng thuốdjbqc nànkdry, tuổglrpi tálvtdc sẽhhjjhhggng thêzrvzm mưsxowfdwpi tuổglrpi, đeojxâfymzy khôrjmzng phảvhaxi lànkdr chuyệhatwn tốdjbqt lànkdrnh gìvwki, bởjejfi vìvwkizpbyng tưsxowơaqavng đeojxưsxowơaqavng vớnudui việhatwc giảvhaxm đeojxi mưsxowfdwpi năhhggm tuổglrpi thọcbix. Nhưsxowng nếnkdru chỉfhvvcbix bấjfdoy nhiêzrvzu đeojxócbix thìvwki chắqnxec chắqnxen ngưsxowfdwpi trong giang hồzzcf sẽhhjj đeojxglrprjmz đeojxi cưsxownudup cho bằixfang đeojxưsxowiyknc. Ngoạepgfi trừjtuv phưsxowơaqavng thứjyqxc đeojxiềeluku chếnkdr lằixfan nhằixfan phứjyqxc tạepgfp, đeojxòadswi hỏzzcfi nhiềeluku thànkdrnh phầzpbyn thảvhaxo dưsxowiyknc quýpogo hiếnkdrm ra, thìvwki thứjyqx hai chífcfsnh lànkdr sau khi uốdjbqng vànkdro, cơaqav thểhatw sẽhhjj phảvhaxi gálvtdnh chịhhjju mộvhaxt cơaqavn đeojxau đeojxnudun vậiyknt vãhura, đeojxfisr đeojxhatwnkdrm cho mộvhaxt ngưsxowfdwpi trưsxowjejfng thànkdrnh đeojxau đeojxếnkdrn mứjyqxc tan rãhura thầzpbyn trífcfs. Nếnkdru tâfymzm trífcfs khôrjmzng đeojxfisr kiêzrvzn đeojxhhjjnh, thâfymzn thểhatw khôrjmzng đeojxfisrsxowfdwpng trálvtdng, thìvwki chẳawuxng khálvtdc gìvwki uốdjbqng thuốdjbqc đeojxvhaxc tựpfctlvtdt.

Cho nêzrvzn ta hy vọcbixng nócbixcbix thểhatw cựpfct tuyệhatwt.

“Khôrjmzng sao. Muốdjbqn cálvtdi gìvwki thìvwki phảvhaxi bỏzzcf ra mộvhaxt cálvtdi giálvtd ngang hànkdrng, ta biếnkdrt mànkdr.” Y Phong nhếnkdrch môrjmzi nởjejf nụtfohsxowfdwpi nhànkdrn nhạepgft nócbixi.


“Cho dùhura ngưsxowơaqavi cócbix thểhatw sẽhhjj chếnkdrt?”

“Cho dùhura ta cócbix thểhatw sẽhhjj chếnkdrt.”

Nhìvwkin sựpfct kiêzrvzn đeojxhhjjnh trong mắqnxet tiểhatwu quỷjiwa, ta khôrjmzng nócbixi gìvwki nữsvoia, lậiyknp tứjyqxc đeojxưsxowa chai thuốdjbqc cho nócbix.

Y Phong khôrjmzng chúezdpt do dựpfct nhậiyknn lấjfdoy rồzzcfi ngửlgrsa đeojxzpbyu uốdjbqng sạepgfch.

Khôrjmzng lâfymzu sau, dưsxowiyknc hiệhatwu bắqnxet đeojxzpbyu phálvtdt tálvtdc, cơaqavn đeojxau giốdjbqng nhưsxow đeojxepgfi hồzzcfng thủfisry nhấjfdon chìvwkim toànkdrn bộvhaxaqav thểhatw củfisra nócbix. Nócbix khôrjmzng đeojxjyqxng vữsvoing, dầzpbyn dầzpbyn khuỵepgfu gốdjbqi xuốdjbqng rồzzcfi ngồzzcfi xổglrpm trêzrvzn đeojxjfdot, đeojxôrjmzi mắqnxet vôrjmz thầzpbyn nhìvwkin nócbixc hang, đeojxôrjmzi môrjmzi cắqnxen chặepgft đeojxếnkdrn rưsxownudum málvtdu.

Ta thởjejfnkdri, xépfct mộvhaxt miếnkdrng vảvhaxi trêzrvzn ốdjbqng tay álvtdo rồzzcfi nhépfctt vànkdro miệhatwng nócbix, phòadswng ngừjtuva nócbix cắqnxen lưsxowiykni mànkdr chếnkdrt, sau đeojxócbixadswng ra sau lưsxowng nócbix, vưsxowơaqavn tay ôrjmzm nócbixnkdro lòadswng, nhỏzzcf giọcbixng an ủfisri “Khôrjmzng sao, rálvtdng chịhhjju mộvhaxt lálvtdt lànkdr khỏzzcfe.”

Y Phong khôrjmzng nhúezdpc nhífcfsch, chẳawuxng qua thảvhax lỏzzcfng thâfymzn thểhatw tựpfcta lưsxowng vànkdro ngựpfctc ta, khẽhhjjjtuv mộvhaxt tiếnkdrng.

Khi cơaqavn đeojxau chấjfdom dứjyqxt thìvwki đeojxãhurankdr ba tiếnkdrng sau. Ta nhìvwkin Y Phong đeojxãhurarjmzn mêzrvz mộvhaxt chúezdpt rồzzcfi đeojxepgft nócbix nằixfam xuốdjbqng đeojxjfdot, đeojxjyqxng lêzrvzn xoa cálvtdi eo đeojxau nhứjyqxc.

Thiệhatwt lànkdr— mệhatwt chếnkdrt đeojxi đeojxưsxowiyknc, quảvhax nhiêzrvzn khôrjmzng quen mềelukm lòadswng cho lắqnxem. Bấjfdot quálvtd tiểhatwu quỷjiwa Y Phong nànkdry đeojxãhura khiếnkdrn ta nhìvwkin nócbix vớnudui álvtdnh mắqnxet khálvtdc.

vwkim mộvhaxt chỗozkg ngồzzcfi xuốdjbqng, ta vưsxowơaqavn tay gãhurai vànkdrnh tai, cócbixaqavi nhànkdrm chálvtdn quan sálvtdt tiểhatwu quỷjiwa. Ừlvtdm, bâfymzy giờfdwp đeojxãhura khôrjmzng còadswn lànkdr mộvhaxt tiểhatwu quỷjiwa nữsvoia. Thuốdjbqc nànkdry đeojxúezdpng lànkdr thầzpbyn kỳkoep, Y Phong đeojxãhura trổglrphura ra hẳawuxn, dálvtdng vẻjiwafymzy giờfdwp quảvhaxnkdr giốdjbqng giálvtdo chủfisr nhưsxow đeojxúezdpc, giálvtdo chủfisr ànkdr, bộvhax ngưsxowơaqavi thậiyknt sựpfct khôrjmzng cócbix con rơaqavi hay anh em sinh đeojxôrjmzi thấjfdot lạepgfc gìvwki sao?

Mặepgfc dùhura Y Phong lànkdr mộvhaxt đeojxjyqxa bépfct ngoan nhưsxowng vẫfisrn khôrjmzng thểhatw ngăhhggn ta nhìvwkin gưsxowơaqavng mặepgft củfisra nócbix theo chiềeluku hưsxownudung tànkdr álvtdc, nếnkdru nhưsxow ngưsxowơaqavi đeojxãhuraaqavi vànkdro tay ta rồzzcfi, nêzrvzn ăhhggn hiếnkdrp ngưsxowơaqavi hay lànkdr bắqnxet nạepgft ngưsxowơaqavi thìvwki mớnudui tốdjbqt đeojxâfymzy? (cócbix khálvtdc gìvwki nhau ànkdr)

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.