Rể Quý Trời Cho

Chương 1675 :

    trước sau   

CHƯeyrvƠlkalNG 1675: OAN GIA NGÕyfyv HẸrgyhP

jkdkm Thanh Diệyjirn thầezzjm biếsnsbt mộdlrnt mìdkjunh anh khôbvejng thểjofq giảdykxi quyếsnsbt đxkmlưhshwhxqdc chuyệyjirn y quáelltn, nhấoyoct đxkmliafonh phảdykxi hợhxqdp táelltc cùcapgng vớetuqi mọsnsbi ngưhshwiafoi, vớetuqi sứeyrvc củrhrpa mìdkjunh mìdkjunh khôbvejng tàmdjli nàmdjlo gồatnnng gáelltnh nổplbmi.

Anh cũenkxng biếsnsbt phảdykxi tìdkjum thầezzjy thuốstfjc giỏezzji, chỉyvpgucdw đxkmliềovrwu Lâjkdkm Thanh Diệyjirn khôbvejng quen thâjkdkn vớetuqi ai ởldxr đxkmlâjkdky, Đouksplbmng Hoa nóucdwi thếsnsbenkxng chỉyvpgucdw thểjofq đxkmlatnnng ýetba.

jkdkm Thanh Diệyjirn nhíyjiru màmdjly, anh nóucdwi vớetuqi Đouksplbmng Hoa: “Nhữovrwng gìdkju anh nóucdwi đxkmlovrwu làmdjl nhữovrwng việyjirc màmdjl chúquvkng ta nêozewn câjkdkn nhắddjrc, nhưhshwng cóucdw mộdlrnt vấoyocn đxkmlovrw thếsnsbmdjly, nếsnsbu nhưhshw chúquvkng ta tìdkjum thầezzjy thuốstfjc thìdkju ngưhshwiafoi thầezzjy thuốstfjc ấoyocy phảdykxi biếsnsbt nghe lờiafoi mớetuqi đxkmlưhshwhxqdc, chứeyrv bằdykxng khôbvejng sau nàmdjly xảdykxy ra mâjkdku thuẫdksqn gìdkju lạjkdki trởldxr thàmdjlnh tròyvpghshwiafoi cho ngưhshwiafoi ta.”

Đouksplbmng Hoa cưhshwiafoi bấoyoct lựiafoc, khóucdwyvpgng tráelltnh nổplbmi chuyệyjirn nàmdjly, đxkmlatnnng nghiệyjirp khinh thưhshwiafong lẫdksqn nhau, lúquvkc khôbvejng biếsnsbt Lâjkdkm Thanh Diệyjirn giỏezzji giang ngang ngửyvpga mìdkjunh, chắddjrc hẳhopkn bọsnsbn họsnsb rấoyoct khinh thưhshwiafong Lâjkdkm Thanh Diệyjirn.

Nhưhshwng chỉyvpg cầezzjn ngưhshwiafoi cóucdw thựiafoc lựiafoc nhưhshwjkdkm Thanh Diệyjirn chìdkjua tay ra, chắddjrc chắddjrn bọsnsbn họsnsb sẽyatn khôbvejng dịiafo nghịiafodkju nữovrwa.


Đouksplbmng Hoa nhìdkjun Lâjkdkm Thanh Diệyjirn rồatnni cưhshwiafoi ha ha: “Anh giỏezzji đxkmlếsnsbn thếsnsbmdjly màmdjlyvpgn sợhxqducdwjkdku thuẫdksqn hảdykx? Chỉyvpg cầezzjn mộdlrnt câjkdku nóucdwi củrhrpa anh thôbveji, tùcapgy tiệyjirn nóucdwi kiếsnsbn thứeyrvc y họsnsbc cho bọsnsbn họsnsb nghe thìdkju bọsnsbn họsnsb sẽyatn im lặbigfng ngay!”

jkdkm Thanh Diệyjirn khôbvejng khỏezzji sờiafo đxkmlezzju, Đouksplbmng Hoa nóucdwi nărhrpng kiểjofqu gìdkju thếsnsbmdjly, đxkmljofqdkjunh đxkmli đxkmlstfji phóucdw vớetuqi mấoyocy ngưhshwiafoi đxkmlóucdw àmdjl?

“Anh đxkmlãhrfbucdwi thếsnsb rồatnni thìdkjubveji còyvpgn biếsnsbt nóucdwi gìdkju nữovrwa đxkmlâjkdky? Ngưhshwiafoi củrhrpa ba anh làmdjlm việyjirc rấoyoct đxkmlddjrc lựiafoc, tôbveji tin rằdykxng chẳhopkng bao lâjkdku sau làmdjlbveji cóucdw thểjofqdkjum đxkmlưhshwhxqdc đxkmliafoa đxkmliểjofqm, chỉyvpgucdw đxkmliềovrwu ngưhshwiafoi củrhrpa anh phảdykxi đxkmli theo bấoyoct kỳmlcwquvkc nàmdjlo.”

“Chuyệyjirn nàmdjly làmdjl tấoyoct nhiêozewn rồatnni, anh khôbvejng cầezzjn phảdykxi lo, tôbveji sẽyatnmdjlm thếsnsb, chỉyvpgucdw đxkmliềovrwu mấoyocy anh sốstfjng mãhrfbi trong nhàmdjl trọsnsbenkxng khôbvejng đxkmlưhshwhxqdc, cóucdw thểjofqjkdkn nhắddjrc đxkmlếsnsbn việyjirc đxkmlplbmi sang đxkmliafoa đxkmliểjofqm mớetuqi.”

Đouksplbmng Hoa vừouksa nóucdwi vừouksa lấoyocy mộdlrnt chiếsnsbc chìdkjua khóucdwa ra, đxkmlưhshwa cho Lâjkdkm Thanh Diệyjirn.

Anh cầezzjm lấoyocy chiếsnsbc chìdkjua khóucdwa từouks tay anh ta, biếsnsbt Đouksplbmng Hoa cóucdw ýetbadkju, nhưhshwng vẫdksqn cưhshwiafoi rồatnni hỏezzji: “Sao lạjkdki đxkmlưhshwa thứeyrvmdjly cho tôbveji?”

“Bâjkdky giờiafo anh làmdjl đxkmlstfji tưhshwhxqdng hợhxqdp táelltc củrhrpa chúquvkng tôbveji, chúquvkng tôbveji khôbvejng thểjofq đxkmljofq anh thiệyjirt thòyvpgi đxkmlưhshwhxqdc, phíyjira Tâjkdky Bắddjrc củrhrpa phủrhrp nhàmdjl họsnsb Đouksplbmng còyvpgn mộdlrnt cărhrpn nhàmdjl trốstfjng, quy môbvej khôbvejng thua kéeyrvm phủrhrp nhàmdjl họsnsb Đouksplbmng chúquvkt nàmdjlo, anh cóucdw thểjofqjkdkn nhắddjrc sốstfjng ởldxrtlshi đxkmlóucdw!” Đouksplbmng Hoa nóucdwi thậyrmet lòyvpgng, khôbvejng giốstfjng nhưhshw ngưhshwiafoi mang mụgtdnc đxkmlíyjirch nàmdjlo kháelltc.

“Ngưhshwiafoi ta nóucdwi khôbvejng côbvejng khôbvejng nhậyrmen lộdlrnc, tôbveji ởldxr nhàmdjl củrhrpa anh màmdjl khôbvejng trảdykx tiềovrwn, trong lòyvpgng rấoyoct lấoyocy làmdjlm áellty náellty.” Lâjkdkm Thanh Diệyjirn vừouksa nóucdwi vừouksa trảdykx chìdkjua khóucdwa lạjkdki cho Đouksplbmng Hoa, anh ta vộdlrni vàmdjlng từouks chốstfji.

rhrpn nhàmdjloyocy vốstfjn dàmdjlnh cho Lâjkdkm Thanh Diệyjirn, anh ta nóucdwi rằdykxng nếsnsbu nhưhshwjkdkm Thanh Diệyjirn thấoyocy áellty náellty thìdkju sau nàmdjly cóucdw tiềovrwn rồatnni trảdykx cho bọsnsbn họsnsb sau cũenkxng đxkmlưhshwhxqdc, dùcapgdkju vớetuqi tàmdjli nărhrpng củrhrpa Lâjkdkm Thanh Diệyjirn, kiếsnsbm tiềovrwn cũenkxng khôbvejng quáellt khóucdw.

ucdw thểjofqhshwetuqn, cũenkxng cóucdw thểjofq mua, đxkmlâjkdky khôbvejng phảdykxi làmdjl chuyệyjirn gìdkju hiếsnsbm lạjkdk.

jkdkm Thanh Diệyjirn nghe Đouksplbmng Hoa nóucdwi thếsnsbddjrn đxkmláelltp: “Thếsnsb thìdkju cung kíyjirnh chẳhopkng bằdykxng tuâjkdkn lệyjirnh, tôbveji vừouksa mớetuqi đxkmlếsnsbn vùcapgng đxkmloyoct nàmdjly, đxkmlúquvkng làmdjl chẳhopkng còyvpgn nơtlshi nàmdjly ởldxr thểjofqldxr.”

enkxng khôbvejng thểjofq sốstfjng trong nhàmdjl trọsnsbjkdku đxkmlưhshwhxqdc, bâjkdky giờiafoucdwellti nhàmdjlenkxng xem nhưhshwucdw chỗpebd đxkmlbigft châjkdkn.

Nhàmdjl họsnsb Đouksplbmng làmdjlm nhưhshw thếsnsb, anh cũenkxng sẽyatn khôbvejng bạjkdkc đxkmlãhrfbi bọsnsbn họsnsb, y quáelltn làmdjltlshi kiếsnsbm đxkmlưhshwhxqdc nhiềovrwu lợhxqdi nhuậyrmen nhấoyoct, huốstfjng hồatnn chi Lâjkdkm Thanh Diệyjirn còyvpgn làmdjl mộdlrnt cao thủrhrp.


Ôxjtgng cụgtdn Đouksplbmng cũenkxng nhìdkjun trúquvkng đxkmliểjofqm nàmdjly, sau khi Đouksplbmng Hoa vàmdjljkdkm Thanh Diệyjirn nóucdwi chuyệyjirn xong, anh cùcapgng Hứeyrva Bíyjirch Hoàmdjli rờiafoi khỏezzji nơtlshi nàmdjly, thấoyocy Lụgtdnc Hâjkdkn vàmdjl Hứeyrva Bíyjirch Hoàmdjli thâjkdkn thiếsnsbt vớetuqi nhau, Đouksplbmng Hoa bèddjrn bưhshwetuqc đxkmlếsnsbn: “Em vàmdjlbvejjkdkm kháellt thâjkdkn thiếsnsbt vớetuqi nhau, sau nàmdjly hai chịiafo em qua qua lạjkdki lạjkdki cũenkxng khôbvejng phảdykxi làmdjl khôbvejng thểjofq, cầezzjn gìdkju rầezzju rĩiafo nhưhshw thếsnsb kia chứeyrv?”

“Đouksâjkdku cóucdw, àmdjl phảdykxi rồatnni, vụgtdn hợhxqdp táelltc củrhrpa anh vàmdjljkdkm Thanh Diệyjirn ra sao?”

“Quyếsnsbt đxkmliafonh ổplbmn thỏezzja hếsnsbt cảdykx rồatnni, trong vòyvpgng bảdykxy ngàmdjly nữovrwa cóucdw thểjofq bắddjrt đxkmlezzju kinh doanh.” Đouksplbmng Hoa làmdjljkdkn kinh doanh, hiệyjiru suấoyoct làmdjlm việyjirc rấoyoct cao.

“Cóucdwjkdkm Thanh Diệyjirn ởldxr đxkmlâjkdky, em tin nhàmdjl họsnsb Đouksplbmng nhấoyoct đxkmliafonh sẽyatnmdjlng ngàmdjly càmdjlng pháelltt triểjofqn.” Lụgtdnc Hâjkdkn híyjirt sâjkdku mộdlrnt hơtlshi rồatnni nhíyjiru màmdjly màmdjlucdwi: “Cóucdw đxkmliềovrwu, mặbigfc dùcapg em vàmdjljkdkm Thanh Diệyjirn quen biếsnsbt nhau chưhshwa bao lâjkdku nhưhshwng em cóucdw thểjofq cảdykxm thấoyocy Lâjkdkm Thanh Diệyjirn cóucdw rấoyoct nhiềovrwu kẻrjrh thùcapg, nhàmdjl họsnsb Đouksplbmng hợhxqdp táelltc vớetuqi Lâjkdkm Thanh Diệyjirn cóucdw chỗpebd lợhxqdi, cũenkxng ắddjrt cóucdw chỗpebd hạjkdki.”

jkdkm Thanh Diệyjirn đxkmlddjrc tộdlrni vớetuqi cao nhâjkdkn nàmdjlo đxkmlóucdw, đxkmlâjkdky làmdjl cảdykxm giáelltc đxkmlezzju tiêozewn củrhrpa Lụgtdnc Hâjkdkn, Vong Trầezzjn cũenkxng khôbvejng phảdykxi ngưhshwiafoi bìdkjunh thưhshwiafong, bọsnsbn họsnsb khôbvejng cóucdw tu vi chẳhopkng đxkmlatnnng nghĩiafoa vớetuqi việyjirc bọsnsbn họsnsb khôbvejng nhậyrmen ra.

Nghe Lụgtdnc Hâjkdkn nóucdwi thếsnsb, Đouksplbmng Hoa chỉyvpghshwiafoi nhạjkdkt: “Anh làmdjl thưhshwơtlshng nhâjkdkn, chỉyvpg cầezzjn lợhxqdi lớetuqn hơtlshn hạjkdki làmdjl đxkmlưhshwhxqdc rồatnni, nhưhshwng ngoạjkdki trừouksmdjl thưhshwơtlshng nhâjkdkn ra, Lâjkdkm Thanh Diệyjirn còyvpgn làmdjl bạjkdkn củrhrpa chúquvkng ta, chúquvkng ta cũenkxng phảdykxi chuẩvxyvn bịiafo sẵkhwrn tâjkdkm lýetba sẽyatn gặbigfp phảdykxi thiệyjirt hạjkdki vàmdjlo mộdlrnt ngàmdjly nàmdjlo đxkmlóucdw.”

Nhâjkdkn phẩvxyvm củrhrpa Lâjkdkm Thanh Diệyjirn rấoyoct tốstfjt, Đouksplbmng Hoa rấoyoct vui khi đxkmlưhshwhxqdc kếsnsbt bạjkdkn vớetuqi anh, còyvpgn nhữovrwng việyjirc kháelltc, Đouksplbmng Hoa khôbvejng muốstfjn nóucdwi nhiềovrwu, cũenkxng khôbvejng muốstfjn nghĩiafo nhiềovrwu.

jkdkm Thanh Diệyjirn vàmdjl Hứeyrva Bíyjirch Hoàmdjli đxkmlưhshwa nhóucdwm Mạjkdkc Niệyjirm cùcapgng đxkmli đxkmlếsnsbn cărhrpn nhàmdjl mớetuqi, sảdykxn nghiệyjirp củrhrpa nhàmdjl họsnsb Đouksplbmng rấoyoct nhiềovrwu, cărhrpn nhàmdjlmdjly chỉyvpgmdjl mộdlrnt trong sốstfj đxkmlóucdw.

jkdku Lâjkdkn nhảdykxy nhóucdwt vàmdjlo trong cărhrpn nhàmdjl, cărhrpn nhàmdjlmdjly rấoyoct to, Lâjkdkm Thanh Diệyjirn nóucdwi vớetuqi Câjkdku Lâjkdkn: “Bâjkdky giờiafo ngưhshwơtlshi khôbvejng cầezzjn phảdykxi tủrhrpi thâjkdkn biếsnsbn nhỏezzj nhưhshw thếsnsb nữovrwa, từouks nay vềovrw sau cărhrpn nhàmdjlmdjly sẽyatn thuộdlrnc vềovrw chúquvkng ta, ngưhshwơtlshi muốstfjn chơtlshi thếsnsbmdjlo thìdkju chơtlshi thếsnsb đxkmlóucdw.”

Nghe Lâjkdkm Thanh Diệyjirn nóucdwi vậyrmey, Câjkdku Lâjkdkn cưhshwiafoi vui vẻrjrh, khôbveji phụgtdnc lạjkdki bộdlrn dạjkdkng to lớetuqn hàmdjlng ngàmdjly, Lâjkdkm Thanh Diệyjirn nóucdwi vớetuqi Câjkdku Lâjkdkn: “Thíyjirch chỗpebdmdjlo thìdkju tớetuqi chỗpebd đxkmlóucdwldxr, chỉyvpg cầezzjn khôbvejng đxkmli dọsnsba ngưhshwiafoi kháelltc làmdjl đxkmlưhshwhxqdc.”

jkdku Lâjkdkn khôbvejng nóucdwi gìdkju, chỉyvpg ngửyvpgi ngửyvpgi: “Chủrhrp nhâjkdkn, xung quanh cóucdwdkju đxkmlóucdw kỳmlcw quặbigfc lắddjrm, hìdkjunh nhưhshwucdw ai ởldxr gầezzjn đxkmlâjkdky.”

jkdkm Thanh Diệyjirn nhíyjiru màmdjly, tạjkdki sao mìdkjunh lạjkdki khôbvejng cảdykxm nhậyrmen đxkmlưhshwhxqdc gìdkju cảdykx chứeyrv, hay làmdjl đxkmlstfji phưhshwơtlshng đxkmlãhrfb giấoyocu linh khíyjir đxkmli rồatnni?

Hứeyrva Bíyjirch Hoàmdjli vàmdjl Mạjkdkc Niệyjirm đxkmli cùcapgng vớetuqi nhau, chỉyvpg cầezzjn Câjkdku Lâjkdkn ngửyvpgi thấoyocy thìdkju sẽyatn khôbvejng cóucdw sai lầezzjm gìdkju cảdykx.


jkdkm Thanh Diệyjirn nớetuqi vớetuqi Hứeyrva Bíyjirch Hoàmdjli vàmdjl Mạjkdkc Niệyjirm: “Hai ngưhshwiafoi cẩvxyvn thậyrmen mộdlrnt chúquvkt, chúquvkng ta bịiafo theo dõrhrpi rồatnni.”

Tốstfji ngàmdjly hôbvejm qua Lâjkdkm Thanh Diệyjirn đxkmlãhrfb cảdykxm thấoyocy mìdkjunh bịiafo theo dõrhrpi, bâjkdky giờiafo nghĩiafo lạjkdki mớetuqi thấoyocy chuyệyjirn nàmdjly làmdjl thậyrmet, chỉyvpgucdw đxkmliềovrwu mụgtdnc đxkmlíyjirch củrhrpa cáellti têozewn đxkmlóucdwmdjldkju?

jkdkm Thanh Diệyjirn cẩvxyvn thậyrmen quan sáelltt xung quanh rồatnni nóucdwi: “Ngưhshwiafoi tớetuqi làmdjl ai, bưhshwetuqc ra đxkmlâjkdky, trốstfjn trốstfjn núquvkp núquvkp còyvpgn ra thểjofq thốstfjng gìdkju nữovrwa?”

Nghe Lâjkdkm Thanh Diệyjirn nóucdwi thếsnsb, táelltm ngưhshwiafoi khôbvejng hẹdkjun màmdjlcapgng nhau ra mặbigft, làmdjl anh em trong Báelltt Quáellti Trậyrmen, táelltm ngưhshwiafoi bọsnsbn họsnsb đxkmlúquvkng làmdjl âjkdkm hồatnnn khôbvejng tan.

jkdkm Thanh Diệyjirn cưhshwiafoi lạjkdknh: “Mấoyocy ngưhshwiafoi đxkmlúquvkng làmdjlellti đxkmlatnn âjkdkm hồatnnn khôbvejng tan!”

“Khôbvejng giếsnsbt màmdjly thìdkjumdjlm sao tụgtdni tao yêozewn tâjkdkm cho đxkmlưhshwhxqdc, hôbvejm nay khôbvejng lấoyocy mạjkdkng củrhrpa màmdjly, tụgtdni tao cũenkxng khôbvejng cầezzjn phảdykxi sốstfjng trêozewn Thiêozewn Giớetuqi nữovrwa.”

jkdkm Thanh Diệyjirn nhúquvkn vai đxkmlezzjy bấoyoct lựiafoc, anh nóucdwi: “Khôbvejng cầezzjn phảdykxi nóucdwi chắddjrc vậyrmey đxkmlâjkdku, lầezzjn trưhshwetuqc bọsnsbn màmdjly cũenkxng nóucdwi nhưhshw thếsnsb, kếsnsbt quảdykx thếsnsbmdjlo, chẳhopkng phảdykxi vẫdksqn làmdjl bạjkdki tưhshwetuqng dưhshwetuqi tay tao hay sao.”

Giọsnsbng nóucdwi củrhrpa Lâjkdkm Thanh Diệyjirn khôbvejng lớetuqn nhưhshwng vẫdksqn đxkmlrhrp cho mấoyocy anh em bọsnsbn chúquvkng nghe thấoyocy, thấoyocy Lâjkdkm Thanh Diệyjirn khiêozewu khíyjirch mìdkjunh, kẻrjrh cầezzjm đxkmlezzju tứeyrvc giậyrmen gàmdjlo lêozewn: “Thằdykxng khốstfjn, khôbvejng thấoyocy quan tàmdjli khôbvejng đxkmlplbm lệyjir, nếsnsbu nhưhshw khôbvejng cóucdw con ảdykx Dao Trìdkju, màmdjly nghĩiafomdjly vẫdksqn còyvpgn cóucdw thểjofq sốstfjng tiếsnsbp àmdjl?”

jkdkm Thanh Diệyjirn khôbvejng xem bọsnsbn chúquvkng ra gìdkju, trưhshwetuqc kia vìdkju Hứeyrva Bíyjirch Hoàmdjli nằdykxm trong tay bọsnsbn họsnsb, bâjkdky giờiafo bọsnsbn họsnsb khôbvejng còyvpgn con tin nàmdjlo nữovrwa, mắddjrc gìdkjudkjunh phảdykxi nhưhshwiafong nhịiafon bọsnsbn chúquvkng kia chứeyrv?

“Bớetuqt nóucdwi nhảdykxm, ra tay đxkmli.”

jkdkm Thanh Diệyjirn trựiafoc tiếsnsbp ra tay, anh khôbvejng muốstfjn thừouksa lờiafoi, sau khi giảdykxi quyếsnsbt bọsnsbn chúquvkng xong còyvpgn phảdykxi dọsnsbn dẹdkjup nhàmdjl cửyvpga, sốstfjng ởldxr đxkmlâjkdky mộdlrnt cáelltch thoảdykxi máellti.

elltm anh em bọsnsbn chúquvkng tạjkdko ra Báelltt Quáellti Trậyrmen, Lâjkdkm Thanh Diệyjirn quay đxkmlezzju nóucdwi vớetuqi Hứeyrva Bíyjirch Hoàmdjli: “Bàmdjlhrfb, em cóucdw thểjofq thửyvpgrhrpbvejng củrhrpa em, luyệyjirn tậyrmep xem sao!”

Từouks trưhshwetuqc đxkmlếsnsbn nay Hứeyrva Bíyjirch Hoàmdjli chưhshwa từouksng giếsnsbt ngưhshwiafoi, côbvejtlshi cărhrpng thẳhopkng: “Em cóucdw thểjofqmdjlm đxkmlưhshwhxqdc khôbvejng?”Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.